Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012"

Transkript

1 Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012 Vi arbejder for at skabe sammenhæng. Mellem A og B. By og land. Mormor og Viktor. Indtægter og udgifter. Løfter og leverancer.

2 1 Indhold Forord 2 Nyt regnskabsreglement 2 Regnskabsmæssig opdeling 2 Ændringer i forhold til tidligere år 3 Hovedregnskabsopstilling og beretning 4 Hovedregnskabsopstilling 4 Samlet resultat i Særlige reguleringer 4 Konkurrenceudsatte aktiviteter 5 Delområder 6 Konkurrenceudsatte datterselskaber 6 Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt 6 Delregnskabsopstilling for DSB SOV 6 Øvrige forpligtigelser 7 Konkurrenceudsatte aktiviteter 7 Overskudskrav 7 Strækningsregnskab 9 Togproduktionsudvikling 9 Materiel 9 Sporarbejder 9 Produktionsændringer 9 Materielanvendelse 10 Togproduktionens effekt på strækningsregnskabet 10 Forretningsudvikling 10 Produktivitet 10 Kunder 10 Forretningsudviklingens effekt på strækningsregnskabet 10 Strækningsregnskab Nøgletal 12 Passagerindtægter pr. personkm. 12 Direkte produktionsomkostninger pr. litrakm. 12 Direkte produktionsomkostninger pr. pladskm. 13 Materielomkostninger pr. litrakm. 13 Anvendt regnskabspraksis 14 Metode - Hovedregnskabsopstilling 14 Enkeltposter i DSB SOV og S-tog vedrørende de konkurrenceudsatte dattervirksomheder og associerede virksomheder 14 Konkurrenceudsatte aktiviteter - Delområder 14 Særlige reguleringer - Ejerafkast 14 Metode - Strækningsregnskab 15 Modellens grundlæggende opbygning 15 Passagertrafik 15 Fokus på strækninger 15 Anvendte fordelingsnøgler 16 Klassificering af regnskabsposter og aktiviteter 17 Dækningsbidragsopstilling 17 Moms 17 Skat 17 Erklæringer 18 Ledelseserklæring 18 Revisionserklæringer vedrørende transaktionsdokumentation og hovedregnskabsopstilling 19

3 2 Forord Der er udstedt nyt regnskabsreglement for DSB den 5. december 2012, hvilket giver en ændret rapportering til Transportministeriet. Rapporteringen for 2012 følger særlige overgangsregler aftalt med Transportministeriet. Nyt regnskabsreglement Transportministeriet har den 5. december 2012 udstedt et nyt Regnskabsreglement for DSB i henhold til 7 stk. 1 i Lov om jernbane. Regnskabsreglementet erstatter det hidtidige Regnskabsreglement og de Konkurrenceretlige Vilkår for DSB af 15. juli I forbindelse med tilblivelsen af det nye regnskabsreglement har DSB stillet en række uddybende fortolkningsspørgsmål til Transportministeriet jf. 20 stk. 4. Svarene på disse spørgsmål er med til at sikre en hensigtsmæssig operationalisering af det nye reglement. Baggrunden for ændringen af regnskabsreglementet for DSB var ønske om øget fokus på samt transparens i økonomien ved driften af de forskellige togsystemer. Derudover har der været et ønske om, at den revisionsmæssige gennemgang koncentreres om DSB s økonomiske transaktioner med eksterne parter og konkurrenceudsatte datterselskaber, da disse er relevante i forhold til vurdering af risikoen for statsstøtte. Endeligt har det været vigtigt for DSB at sikre konsistens mellem de eksterne og interne styringsbehov samt at afklare konkrete fortolkningsspørgsmål i det tidligere regnskabsreglement. DSB har aftalt overgangsregler med Transportministeriet for implementering af det nye regnskabsreglement i 2012 som følge af det forholdsvis sene ikrafttrædelsestidspunkt. Dette medfører, at der i 2012 kun udarbejdes transaktionsdokumentation for koncerninterne køb og salg i henhold til regnskabsreglementets 5. I 2013 vil der ligeledes foreligge transaktionsdokumentation for koncerneksternt salg i henhold til regnskabsreglementets 5 stk. 2. og 7 samt salg af aktiver og kapitalindskud i henhold til regnskabsreglementets 8 og 9. Endvidere omfatter overgangsreglerne, at S-tog ikke omfattes af bestemmelserne i regnskabsreglementets 2 og 3 om strækningsregnskabet for Regnskabsmæssig opdeling DSB har i overensstemmelse med ovenstående udarbejdet en regnskabsmæssig opdeling af DSB s aktiviteter i hovedforretningsområder (Hovedregnskabsopstilling) og opdelt økonomien i den forhandlede offentlige trafik på togsystemer (Strækningsregnskab). Hovedregnskabsopstillingen opdeler regnskaberne for virksomheder med en trafikkontrakt (DSB og DSB S-tog) i henholdsvis offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt og konkurrenceudsatte aktiviteter. Hovedregnskabsopstillingen udarbejdes hovedsageligt på baggrund af en opgørelse af de konkurrenceudsatte aktiviteter i form af resultater fra datterselskaber samt områderegnskaber for konkurrenceudsatte aktiviteter, som udføres i

4 3 DSB SOV eller S-tog. Hovedregnskabsopstillingen på side 5 er gennemgået af DSB s eksterne revisor (se revisorerklæring side 21). I overensstemmelse med regnskabsreglementet er øvrige oplysninger i dette dokument ikke gennemgået af revisor. Som grundlag for hovedregnskabsopstillingen foreligger DSB s årsregnskab. DSB har i overensstemmelse med 10 i regnskabsreglementet og de særlige overgangsregler for 2012 udarbejdet transaktionsdokumentation for alle bogførte koncerninterne transaktioner over 2 mio. kr. ex. moms pr. år. DSB s eksterne revisor har stikprøvevist gennemgået transaktionsdokumentationen og har afgivet en revisorerklæring (se side 19). Strækningsregnskabet opsplitter de offentlige serviceydelser i passagertrafik, som yderligere nedbrydes i togsystemer, og øvrige forpligtelser. Ændringer i forhold til tidligere år Strækningsregnskabet for 2012 er udarbejdet på baggrund af en videreudvikling af DSB s hidtidige produktøkonomimodel. Modellen er tilpasset de nye retningslinjer i regnskabsreglementet samt de forretningsmæssige og organisatoriske ændringer DSB har foretaget i Hovedregnskabsopstillingen og strækningsregnskabet for 2012 indeholder ikke sammenligningstal for 2011, hvilket primært skyldes, at kravene til opgørelsesmetoder i nye regnskabsreglement afviger væsentligt fra det tidligere regnskabsreglement, f.eks. at stations-, distributionsog salgsomkostninger fordeles til togsystemerne. Derudover har DSB i 2012 gennemført en række organisatoriske ændringer for at opnå den ønskede effektivisering af DSB s økonomi med 1 milliard kroner inden udgangen af 2014, som et led i implementeringen af SUNDT DSB. Dette forhold i sammenhæng med principændringerne gør, at det ikke umiddelbart vurderes relevant at sammenligne dette års resultater med tidligere års resultater fra produktøkonomiregnskaberne.

5 4 Hovedregnskabsopstilling og beretning Hovedregnskabsopstillingen viser en regnskabsmæssig opdeling af økonomien for DSB SOV og S-tog i Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt, Konkurrenceudsatte aktiviteter og Særlige reguleringer. Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt for DSB SOV opdeles yderligere i en delregnskabsopstilling. Hovedregnskabsopstilling Formålet med hovedregnskabsopstillingen er at udarbejde en regnskabsmæssig opdeling af DSB s aktiviteter for de juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt i henhold til regnskabsreglementets 1. Hovedregnskabsopstillingen er i 2012 udarbejdet for DSB SOV og DSB S-tog. Hovedregnskabsopstillingen opdeler DSB SOV s og DSB S-tog s økonomi i to hovedforretningsområder i form af Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt og Konkurrenceudsatte aktiviteter samt et afstemningsområde i form af Særlige reguleringer. Samlet resultat i 2012 Årets resultat for DSB SOV er et overskud på 43 mio. kr. jf. moderselskabsregnskab på side 42 i årsrapporten for DSB koncernen, hvilket stemmer til årets resultat i hovedregnskabsopstillingen. I årsrapporten er alle transaktioner med datterselskaber elimineret, men i hovedregnskabsopstillingen er det kun transaktioner mellem DSB SOV og S-tog i form af koncernintern handel, som er elimineret. Dette medfører, at det ikke er muligt at sammenligne delresultaterne i hovedregnskabsopstillingen med moderselskabsregnskabet på side 42 i årsrapporten for DSB koncernen. Årets resultat på 43 mio. kr. er det samme. Særlige reguleringer Særlige reguleringer indeholder forhold, som ikke skal bogføres i henhold til årsregnskabsloven, og derfor ikke indgår i årsregnskaberne for de pågældende virksomheder. Derimod medtages disse forhold i hovedregnskabsopstillingen i overensstemmelse med principperne fastlagt i regnskabsreglementet 9 stk. 1. Hovedregnskabsopstillingen består af summen af resultatopgørelsen for DSB SOV fratrukket moderselskabets resultatsandel efter skat for S-tog og resultatopgørelsen for S-tog.

6 5 Hovedregnskabsopstilling for DSB SOV og S-Tog Mio. kr. Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt Konkurrenceudsatte aktiviteter Særlige reguleringer Passagerindtægter Salg af kioskvarer mv Trafikkontrakter Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv Udlejning af togmateriel Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Resultat efter skat i tilknyttede og associerede virksomheder Total Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Noter: Andre eksterne omkostninger for konkurrenceudsatte aktiviteter indeholder tilbageførelse af hensættelse fra 2011 vedr. DSB Väst på 76 mio.kr. For uddybning omkring de anvendte metoder henvises til uddybning i afsnittet Metoder - Hovedregnskabsopstilling nedenfor. I 2012 giver særlige reguleringer et positivt resultat på 77 mio. kr. og stammer fra to typer af poster: Fortjeneste ved salg af trafikrelaterede ejendomme og Beregnet ejerafkast på kontraktholdernes kapitalindskud i konkurrenceudsatte dattervirksomheder. Fortjeneste ved salg af trafikrelaterede ejendomme vedrører avancen på ejendomme, som er overført til DSB Ejendomsudvikling til bogført værdi og solgt i regnskabsåret Da denne fortjeneste er skabt ved salg af trafikrelaterede aktiver, skal fortjenesten tilfalde den offentlige servicetrafik, men da posterne ikke bogføres i driftsregnskabet, indregnes de i stedet under særlige reguleringer. Ejerafkast fra konkurrenceudsatte datterselskaber er beregnet som et afkastkrav på indskudt kapital fratrukket eventuelt udbytte, kapitalnedsættelse eller lignende tilbagebetaling af indskudt kapital eller afkast herpå. Afkastet fratrækkes de konkurrenceudsatte aktiviteter, så der ikke stilles kapital gratis til rådighed for DSB s udførsel af konkurrenceudsatte aktiviteter. I stedet forventes et markedsmæssig afkast på eventuelle investeringer i datterselskaber, som udfører konkurrenceudsatte aktiviteter. Konkurrenceudsatte aktiviteter Det samlede resultat for de konkurrenceudsatte aktiviteter i DSB SOV og DSB S-tog er et overskud på 73 mio. kr. i Opgørelse af resultatet for DSB s konkurrenceudsatte aktiviteter består af følgende poster: Delområderegnskaber for konkurrenceudsatte aktiviteter Resultatet fra og enkeltposter vedr. DSB SOV's datterselskaber som driver konkurrenceudsatte aktiviteter Modpost til Særlige reguleringer

7 6 Delområder DSB udarbejder resultatopgørelser for delområder, hvor der indenfor de kontraktholdende selskaber sælges ydelser eller produkter til eksterne kunder eller konkurrenceudsatte datterselskaber i fri konkurrence og hvor omsætning overstiger 10 mio. kr. pr. år. Regnskaberne for delområderne indeholder indtægter og de fulde omkostninger ved produktionen af den konkurrenceudsatte ydelse eller produkt. De fulde omkostninger omfatter såvel variable som faste omkostninger afholdt i DSB, herunder træk på fællesfunktioner, eventuelle afskrivninger og forrentning på aktiver, der er anvendt til produktion af ydelsen samt eventuel moms og skat. Delområderne bliver ikke belastet med moms i de tilfælde, hvor indtægterne havde været fuldt momspligtige og alle indgående momsudgifter dermed kunne afløftes, hvis delområdet havde udgjort en selvstændig forretning med egen momsregistrering. Skat på delområderne indregnes for 2012 i form af 25 % af det samlede resultat på delområderne. I S-tog udgøres de konkurrenceudsatte aktiviteter af delområderne Media og Ejendomsudlejning samt skat på disse og giver et samlet overskud på 12 mio. kr. Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt Det samlede resultat for offentlige serviceydelser i efter forhandlet kontrakt DSB SOV og DSB S-tog er et underskud på 107 mio. kr. i Resultat defineres residualt fra de konkurrenceudsatte aktiviteter og omfatter indtægter og udgifter vedrørende aktiviteter under den forhandlede trafikkontrakt. Delregnskabsopstilling for DSB SOV Delregnskabsopstillingen for DSB SOV i tabel 1 nedenfor viser opdelingen af årets resultat efter skat i Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt, Konkurrenceudsatte aktiviteter og Særlige reguleringer for moderselskabet isoleret. Derudover viser tabellen, hvordan Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt for DSB SOV opdeles yderligere i Passagertrafik, Øvrige forpligtelser og Afstemningsområde med henblik på at lave et detaljeret strækningsregnskab for passagertrafikken før kontraktindtægter. Tabel 1: Delregnskabsopstilling for DSB SOV Mio. kr. Total Passagertrafik før kontraktbetaling Øvrige forpligtelser -194 Afstemningsområde inkl. kontraktbetaling Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt i alt -565 Datterselskaber, konkurrenceudsatte aktiviteter 143 Internationale aktiviteter 24 Udbudt offentlig servicetrafik 3 Delområder 21 Skat i konkurrenceudsatte aktiviteter -54 Konkurrenceudsatte datterselskaber Resultat efter skat for de af DSB SOV s datterselskaber, som driver konkurrenceudsatte aktiviteter indgår I beregningen af resultatet for DSB s konkurrenceudsatte aktiviteter. Udover resultaterne indgår engangsposter bogført i kontraktholdende virksomheder, som vedrører kontraktholdernes aktionærinteresser i konkurrenceudsatte datterselskaberne f.eks. tab på mellemregninger, hensættelser til nedlukning eller nedskrivning af aktier. Modpost særlige reguleringer -77 Konkurrenceudsatte aktiviteter i alt 61 Særlige reguleringer 77 Årets resultat eksl. transaktioner m. S-tog -427 Transaktioner med S-tog 470 Årets resultat 43

8 7 Passagertrafik før trafikkontraktindtægter udgør underskud mio. kr. i Passagertrafik omfatter de aktiviteter, som er forbundet med gennemførelse af selve trafikopgaven i den offentlige servicetrafik. Resultatet er udtryk for finansieringsbehovet på fjern- og regionaltogstrafikken før kontraktbetaling. Strækningsregnskabet på side 11 giver detaljeret opgørelse af indtægter og omkostninger i DSB SOV fordelt på togsystemer. Øvrige forpligtigelser I overensstemmelse med regnskabsreglementets 1 stk. 1 opdeles DSB SOV s offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt i Passagertrafik og Øvrige forpligtelser. Det samlede resultat for øvrige forpligtelser i 2012 er et underskud på 194 mio. kr. De øvrige forpligtelser vedrører DSB s kontraktlige forpligtigelser, som ikke er en del af selve togdriften og omfatter jobbørs, obligatoriske ydelser til andre operatører, jernbanemuseet samt forpligtigelser overtaget fra statsvirksomheden DSB. Resultatet er udtryk DSB s omkostninger ved at opfylde kontraktlige forpligtelser, som ikke vedrører selve togdriften. Der er en igangværende dialog med Transportministeriet vedrørende operationaliseringen af opdelingen mellem passagertrafik og øvrige forpligtelser. Indeholdt i resultatet for øvrige forpligtelser i 2012 er følgende poster: Resultatet af driften af Jernbanemuseet i Odense med en udstilling om de danske baners historie, kørsel med museets veterantog samt restaurering og vedligeholdelse af museets vogne og lokomotiver Omkostninger i forhold til etablering af rejsekortet samt DSB SOV s resultatandel fra Rejsekortet a/s Resultatet af udlejningen af ejendomme og arealer der ikke anvendes i togdriften og reguleres af særlig lovgivning, så udlejningen ikke sker på kommercielle vilkår pga. f.eks. fredning af en bygning Indtægter fra salg af ejendomme som ikke anvendes i togdriften Jobbørs som vedrører udlånte tjenestemænd samt håndteringen af overtallige medarbejdere - både egne og udlånte Resultatet af udleje af togmateriel til Trafikstyrelsen, som er en obligatorisk forpligtelse ifm. udbuddet af Øresund Ekstraordinære indtægter i form af erstatninger, som vedrører selve togdriften En relativ andel af fællesomkostninger til centrale administrative funktioner Resultatet for afstemningsområdet i DSB SOV er et overskud på mio. kr., da det primært indeholder trafikkontraktbetalingen fra Transportministeriet på mio. kr. Derudover indgår selskabsskat under afstemning, da strækningsregnskabet opgøres før selskabsskat. Konkurrenceudsatte aktiviteter Resultatet for datterselskaber, der udfører konkurrenceudsatte aktiviteter, består i 2012 af resultatet for DSB Vedligehold, Kort & Godt og DSB Ejendomsudvikling samt en regulering af tidligere års resultat for DSB Vedligehold. Internationale aktiviteter DSB Sverige, DSB Tyskland og DSB UK Ltd. samt en regulering af tidligere års resultat for DSB Tyskland. Derudover er der i 2012 to forhold, som har givet anledning til poster vedr. datterselskaber, der er konteret i DSB SOV. Der har været omkostninger vedr. nedlukningen af den svenske del af DSB First, hvor Violia har overtaget togdriften fra 11. december 2011, samt en tilbageførsel af en hensættelse som blev lavet i regnskabet for 2011 vedrørende lukningen af DSBFirst Väst. Udbudt offentlig servicetrafik indeholder resultatet for DSB Øresund. Det samlede resultat for delområder er et overskud på 21 mio. kr. i Delområderne i DSB SOV er IT-ydelser, Kursuscentre, Energi, Media, Udlån af togpersonale og Ejendomsudlejning. Transaktioner mellem DSB SOV og S-tog udgør i alt 470 mio. kr. og udgør forskellen mellem resultat efter skat for DSB SOV i årsrapporten og resultatet for DSB SOV i hovedregnskabsopstillingen. Overskudskrav Ifølge regnskabsreglementets 12 skal konkurrenceudsatte aktiviteter hvile økonomisk i sig selv over et tidsrum, der svarer til en kontraktperiode og/eller investeringshorisonten for den investerede kapital. Segmentet Kursuscentre har i 2012 givet et underskud på 2,6 mio. kr. Ledelsen i DSB har i 2012 besluttet, at DSB ikke længere skal udbyde kursusfaciliteter til eksterne kunder. DSB s kursuscenter på Østerport sælges, da der er undervisningslokaler

9 8 til intern brug i det nye hovedkvarter i Høje Taastrup, som vil dække DSB s egne behov for lokaler til f.eks. undervisning af salgspersonale eller kurser i jernbanesikkerhed. Derudover har DSB valgt, at kursuscenteret på Knudshoved fra 2013 udelukkende skal anvendes til dagskurser og internatkurser for DSB-ansatte, så kapaciteten på kursuscenteret udnyttes bedre, og dermed ikke er behov for at afholde kurser på eksterne lokationer. DSB Vedligehold a/s har et negativt resultat efter skat på 3 mio. kr. i Resultatet er påvirket af restruktureringsomkostninger primært i form af afholdte omkostninger i forbindelse med fratrædelser i Derudover har flytning af Komponentværkstedet i Århus medført øgede omkostninger i På sigt vil samlingen af komponentværkstedet og det daglige vedligehold af IC4 og IC3 dog give synergieffekter. F.eks. vil flytningen betyde at besværlige og dyre transporter af komponenter igennem Aarhus midtby kan undgås, og det vil give værkstedet mulighed for at komme hurtigere i gang med eftersyn af toget. Da disse omkostninger ikke er tilbagevende, forventer DSB, at resultatet for DSB Vedligehold vil blive vendt til et overskud i DSB Sverige har i 2012 et underskud på 51 mio. kr. på resultatet efter skat. 2 Ved udgangen af 2012 bestod selskabet af følgende operationer: Roslagsbanan i Stockholmsområdet, Krösatåget i Jönköpingområdet (DSB Småland) samt Upptåget uden for Stockholm (siden juni 2011). Resultatet for DSB Sverige er påvirket af, at trafikken i DSB Väst AB den 1. maj 2012 er overdraget til SJ, hvilket f.eks. medfører et fald i indtægter fra trafikkontrakter. Derudover er driften af Roslagsbanan i Stockholm den 7. januar 2013 overdraget til Arriva. Disse ændringer afspejler DSB s ønske om at afvikle underskudsgivende svenske aktiviteter og fokusere på at optimere togdriften i Danmark. 1 I årsrapporten for DSB koncernen præsenteres Resultat af primær drift, som ikke inkluderer finansielle poster og selskabsskat. 2 I årsrapporten for DSB koncernen præsenteres Resultat af primær drift, som ikke inkluderer finansielle poster, selskabsskat og minoritetsinteresser.

10 9 Strækningsregnskab Strækningsregnskabet for passagertrafikken eksklusivt S-tog viser et finansieringsbehov fra Trafikkontrakten på 2,7 mia. kr. i Togproduktionsudvikling Materiel Togproduktionen udtrykt i litrakm. er steget med 3 pct. fra 69,9 mio. litrakm. i 2011 til 72,2 mio. litrakm. i Produktionen er fortsat meget afhængig af IC3- togsæt og Dobbeltdækker-vogne, som står for henholdsvis 43 og 25 procent af den samlede produktion. IC4-togsæt har derfor manglet i togproduktionen og derved medført væsentlige omlægninger i produktionen. I 2011 anvendtes materiellet til Lyntog og Intercity (hhv. 0,7 og 0,5 mio. km) og ved genindsættelsen i 2012 blev IC4 indsat i regionaltrafikken i Jylland. Sporarbejder I marts måned blev Limfjordsbroen påsejlet og har været under reparation siden, hvilket har haft betydning for trafikken mellem Ålborg og Frederikshavn. Det har også påvirket materielsituationen eftersom fire IC3-togsæt og seks MR-togsæt blev fanget på den forkerte side af broen. Det har givet udfordringer for landsdelstrafikken, hvor materiellet manglede. Yderligere har det givet udfordringer at få materiellet vedligeholdt i Nordjylland, så derfor blev materiellet i sommer transporteret via Göteborg til Sjælland. Endeligt har der været planlagte sporarbejder på Nordvestbanen i sommermånederne, som har haft betydning for trafikken i Regional Øst. IC4-produktionen faldt i 2012 til en tredjedel af niveauet fra 2011 (fra 1,2 mio. km. til 0,5 mio. km). Årsagen er, at IC4-togene blev taget ud af drift i november 2011, på grund af en signalforbikørsel ved Marslev på Fyn. Driften blev genoptaget i juli 2012, hvor Trafikstyrelsen gav tilladelse til, at IC4-togene igen kunne køre med passagerer. Produktionsændringer DSB har i 2012 foretaget tilpasninger af køreplanerne i forhold til Der er kørt flere direkte Intercity afgange på strækningen Fredericia- Esbjerg samt på Regional Vest hvor trafikken mellem Århus og Esbjerg er udvidet som kompensation for anvendelsen af MR-togsæt på strækningen. I Regional Øst har der været en køreplansudvidelse ved indførsel af halvtimedrift på København-

11 10 Ringsted, hvilket har flyttet passager og togkm. fra København Roskilde. Materielanvendelse Såvel materielsituationen med IC4 som sporarbejderne på Limfjordsbroen og Nordvestbanen har betydet væsentlige omlægninger i produktionen i forhold til der store forskelle i f.eks. energi- og vedligeholdelsesudgifter for de enkelte materieltyper. Forretningsudvikling Den væsentligste forretningsmæssige udvikling i 2012 har været igangsættelsen af SUNDT DSB, som skal indfri tre overordnede mål inden udgangen af 2014: 1. Økonomi i balance - forbedre økonomien med 1 mia. kr. 2. Tog man vil stole på - bedre rettidighed og trafikinformation 3. I mål hver gang - skabe en resultatorienteret kultur Lyntog har haft et produktionsfald på 0,6 mio. togkm., hvilket dækker over en stigning i litrakm. produktionen på 1 mio. km. Årsagen er en substitution fra IC4-togsæt (-0,7 mio. km.) i 2011 til dobbeltdækkervogne (1,4 mio. km) i 2012 samt en stigning i anvendelsen af IC3-togsæt (0,3 mio. km.). Intercity produktionen er faldet med 0,2 mio. togkm., hvilket dækker over en stigning i litrakm. på 0,7 mio. km., som udelukkende stammer fra IC3-togsæt. Regional Øst har samlet haft et mindre produktionsfald på 0,2 mio. togkm., hvilket dækker over en mindre litrakm. produktion på 1 mio. km. Reduktionen er sket ved at reducere antallet af dobbeltdækkervogne og derved frigøre materiel. I Regional Vest er produktionen steget med 0,3 mio. togkm. samtidig med at litrakm. produktionen er steget med 0,5 mio. km. Materielsammensætningen er ændret væsentligt ved at IC4 materiellet efter genindsættelsen i juli har kørt 0,5 mio. litrakm. og samtidig er 2 mio. litrakm. substitueret fra IC3-togsæt til MR-togsæt. Togproduktionens effekt på strækningsregnskabet Økonomien i de enkelte strækninger er naturligvis påvirket af materielanvendelsen, men ud over selve afskrivningen og forrentningen af materiel er Produktivitet Det økonomiske mål i SUNDT DSB er, at forbedre DSB s økonomi med en milliard kroner inden udgangen af DSB vurderer, at ved udgangen af 2012 er gennemført initiativer, som vi sikre at 50 pct. af den økonomiske målsætning realiseres. DSB har gennemført effektiviseringer, som bl.a. har medført en reduktion af medarbejderstaben med 498 medarbejdere i de danske enheder. DSB har også fokuseret på alle eksterne omkostninger, hvilket har medført en reduktion på 100 mio. kr. Derudover er det besluttet at lukke DSB Rejsebureau i 2012, samt at outsource hovedparten af DBS IT-drift. Kunder DSB har haft en stigning i rejser med Fjern & Regionaltog på 2 pct. fra 2011 til Omregnet i delrejser er stigningen på 5 pct. Delrejser udtrykker rejser for de enkelte togsystemer, dvs. at en rejse fra København til Svendborg udgør to delrejser. En med Lyntoget fra København til Odense og en med Regional Vest fra Odense til Svendborg. Passagerindtægterne er steget med 9 pct. i forhold til 2011, hvilket dækker over forskydninger mellem de enkelte togsystemer. Generelt har der været en stigning i Regional Vest og en substitution fra Lyntog til Intercity. Forretningsudviklingens effekt på strækningsregnskabet Besparelseseffekten af initiativerne i SUNDT DSB har dels ikke fuld effekt i 2012, og medfører dels afledte effekter i form af f.eks. fratrædelsesom-

12 11 kostniger og omorganiseringer, væsentlige ændringer i strækningsregnskabet. Årets resultat er yderligere påvirket af såvel øgede driftsomkostninger som øgede af- og nedskrivninger afledt af idriftsættelsen af rejsekortet og IC4 togsæt. Derudover er regnskabet for 2012 præget af en række engangsposter i form af fratrædelsesomkostninger, øgede pensionsomkostninger til tjenestemænd, tilbageførsel af en del af hensættelsen fra 2011 vedr. DSB Väst AB samt korrektion af tidligere indtægtsførte rabatter fra AnsaldoBreda mv. Strækningsregnskab før kontraktbetaling i DSB SOV Mio. kr. Lyntog Intercity Regional Øst Regional Vest Internationale tog Total Passagerindtægter Direkte produktionsrettede omkostninger Dækningsbidrag 1 (DB1) Særbestemte produktionsrettede omkostninger Dækningsbidrag 2 (DB2) Materielomkostninger Dækningsbidrag 3 (DB3) Øvrige poster Resultat før skat Passagerindtægter pr. personkm 0,85 0,84 0,63 0,72 0,86 0,79 Direkte produktionsrettede 37,29 42,19 23,44 38,60 21,33 33,48 omkostninger pr. litrakm Direkte produktionsrettede 0,27 0,25 0,22 0,28 0,21 0,25 omkostninger pr. pladskm Særbestemte produktionsrettede 14,64 16,52 7,56 14,40 6,67 12,40 omkostninger pr. litrakm Særbestemte produktionsrettede 0,10 0,10 0,07 0,10 0,06 0,09 omkostninger pr. pladskm Materielomkostninger pr. litrakm 11,07 10,90 7,16 6,70 20,33 9,47 Personkm (mio. km) Litrakm (mio. km) Pladskm Noter: Personkm kilde RIM 2012, Litrakm kilde PROTAL 2012 og Pladskm beregnet pba. PROTAL Alle produktionstal er opgjort for Fjern- og Regionaltogstrafikken i Danmark.

13 12 Strækningsregnskab 2012 Strækningsregnskabet viser et samlet finansieringsbehov fra trafikkontrakten på mio. kr. i 2012, hvilket er en forbedring på 311 mio. kr. i forholdt til Passagerindtægterne fratrukket de direkte produktionsrettede omkostninger (DB1) viser et overskud på 984 mio. kr. De direkte produktionsrettede omkostninger indeholder de direkte omkostninger til infrastruktur, togservice, klargøring, vedligehold, energi til fremføring, fremføring, togbetjening mv. Driften af den landsdækkende trafik (Lyntog og Intercity) samt den internationale trafik giver et samlet dækningsbidrag (DB1) på mio. kr., hvorimod regionalsystemerne i Øst og Vest tilsammen giver et DB1 underskud på 165 mio. kr. skal dækningsbidrag efter materielomkostninger (DB3) ses i sammenhæng med materielanvendelsen. På baggrund af produktionssammensætningen i 2012 har Intercity og Internationale tog givet et positivt dækningsbidrag efter materielomkostninger. Øvrige omkostninger indeholder omkostninger, som ikke varierer med togproduktionen. Der er primært tale om salgs- og stationsomkostninger, koncernydelser og moms samt trafikstøtteydelser i form af hjælpevogn, trafikplanlægning, trafikinformation og forsikring mv. Indeholdt i koncernomkostningerne er bla. fratrædelsesomkostninger som følge af SUNDT DSB. De særbestemte produktionsrettede omkostninger indeholder indirekte omkostninger i form af kapacitetsomkostninger til de aktiviteter som indgår under direkte produktionsrettede omkostninger. Driften af den landsdækkende trafik og den internationale trafik giver et samlet dækningsbidrag (DB2) efter særbestemte omkostninger på 577 mio. kr. hvorimod regionalsystemerne giver et samlet underskud på 498 mio. kr. Materielomkostningerne på 691 mio. kr. indeholder afskrivninger og forrentninger på eget materiel, lejeomkostninger til fremmed materiel (Dobbeltdækkere og ICE togsæt), samt en tilbageførsel af AnsaldoBreda-rabatter som blev indtægtsført i Materielomkostningerne er faldet med 188 mio. kr. i forhold til Årsagen til faldet i afskrivningerne er primært nedskrivningen på IC4-togsæt med 345 mio. kr. i Heraf er der i år tilbageført 105 mio. kr. som konsekvens af den ændrede regnskabsmæssige behandling af rabat opnået fra AnsaldoBreda. Modsat har ibrugtagelsen af IC4- togsæt øget afskrivningerne i Økonomien i de enkelte togsystemer er meget afhængig af, hvilket materiel der bliver anvendt i produktionen, eftersom omkostningerne varierer kraftigt fra f.eks. MR-togsæt til IC4-togsæt. Derfor Nøgletal Passagerindtægter pr. personkm. Passagerindtægterne pr. personkm. ligger gennemsnitlig på 0,79 kr. pr. km. for hele DSB. Lyntog og Intercity ligger på samme niveau over gennemsnittet (hhv. 0,85 og 0,84), hvorimod Regional Øst og Vest ligger under gennemsnittet (hhv. 0,63 og 0,72). Nøgletallet afspejler forholdet mellem billettype og rejselængde, og det er derfor naturligt, at Regional Øst, som har flest pendlere, ligger lavest. Direkte produktionsomkostninger pr. litrakm. De direkte produktionsomkostninger pr. litrakm. udviser større udsving mellem togsystemerne hvilket dels skyldes materielanvendelsen og dels oprationelle produktionsforhold. Eftersom vedligeholds- og energiomkostningerne varierer for forskellige materieltype, så vil omkostningerne variere med den faktiske anvendel-

14 13 se. Produktionsforholdene afspejler serviceniveauet f.eks. togbetjeningen eller catering. Hvis der er enmandsbetjening på strækningen, vil de direkte produktionsrettede omkostninger være lavere. Regional Øst koster kun 23,4 kr. pr. litrakm., hvilket afspejler, at en stor del af produktionen drives med dobbeltdækkervogne, som dels har lavere driftsomkostninger og dels producerer flere litrakm. end togsæt. Et togsæt kører en litrakm., hvorimod fem dobbeltdækkervogne producerer fem litrakm. Lyntog ligger dog lavere end Intercity, hvilket må tilskrives, at der i 2012 er kørt 1,2 mio. litrakm med dobbeltdækkervogne. Regional Vest ligger på niveau med Lyntog og Intercity, hvilket afspejler, at det er i Vest, IC4- materiellet er blevet genindsat i Direkte produktionsomkostninger pr. pladskm Pladskm er et udtryk for hvor mange sæder der er til rådighed pr. kørt kilometer. Nøgletallet udligner i nogen grad den forskel der ligger i materielanvendelsen. Tendensen er den samme som for litrakm. - nemlig at Regional Øst og Internationale tog har lavere direkte produktionsomkostninger pr. pladskm. end Lyntog, Intercity og Regional Vest. Årsagerne er ligeledes forskellige service og produktionsforhold. Internationale tog har direkte produktionsrettede omkostninger pr. litrakm på 21,3 kr., hvilket ligger på niveau med Regional Øst. Det afspejler, at ca. halvdelen af produktionen foregår med vogne frem for togsæt. Lyntog og Intercity ligger på et højere niveau (37,3 og 42,1) end Regional Øst, hvilket dels afspejler et højere serviceniveau og dels afspejler en anden materielanvendelse. Materielomkostninger pr. litrakm Materielomkostningerne for Lyntog og Intercity ligger på samme niveau omkring 11 kr. pr. litrakm og for Regional Vest 7,2 kr. pr. litrakm hvilket giver et godt billede af forskellen mellem togsæt og vogne. Regional Vest ligger med 6,7 kr. pr. litrakm. væsentlig lavere end InterCitysystemerne. Årsagen er dels, at en stor del af produktionen foregår med MR-togsæt, som stort set er afskrevet, og dels at IC4-materiellets afskrivninger er påvirket af de tidligere beskrevne forhold omkring nedskrivninger i Internationale tog ligger på 20,3 kr. pr. litrakm., hvilket skyldes lejeomkostningerne til ICE-togsæt.

15 14 Anvendt regnskabspraksis DSB udvikler og vedligeholder det nødvendige modelapparat, som danner grundlag for hovedregnskabsopstillingen og strækningsregnskabet. Metode Hovedregnskabsopstilling Hovedregnskabsopstillingen skal ifølge regnskabsreglementet udarbejdes for de juridiske enheder i DSB koncernen, som modtager kontraktbetaling efter offentlig forhandlet kontrakt. Det vil sige, at hovedregnskabsopstillingen for 2012 tager udgangspunkt i de aflagte årsregnskaber for DSB SOV og S-tog. Da hovedregnskabsopstillingen kun udarbejdes for to af virksomhederne i DSB koncernen, sker der ikke en fuld konsolidering. Derfor ses der bort fra transaktioner, som er foretaget mellem DSB SOV og S-tog. Moderselskabets resultatandel efter skat for S-tog fratrækkes i resultatopgørelsen for DSB SOV, mens transaktioner mellem DSB SOV og S-tog i form af koncernintern handel fratrækkes i begge resultatopgørelser. Enkeltposter i DSB SOV og S-tog vedrørende de konkurrenceudsatte dattervirksomheder og associerede virksomheder DSB har gennemgået årsregnskabet for DSB SOV og S-tog med henblik på at identificere enkeltposter, som vedrører de konkurrenceudsatte datterselskaber og associerede virksomheder, men er registeret i årsregnskab for DSB SOV eller S-tog. Disse poster er indregnet i hovedregnskabsopstillingen under resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder, da de vedrører kapitalandele i disse virksomheder. Konkurrenceudsatte aktiviteter - Delområder Udgangspunktet for identifikation af delområder, der udfører konkurrenceudsatte aktiviteter, er de eksterne indtægter i DSB SOV og DSB S-tog, hvor der for et forretningsområde er en omsætning på over 10 mio. kr. i 2012, herunder de obligatoriske delområder i regnskabsreglementets 1 stk. 5. Herfra fraregnes indtægter fra koncernintern handel mellem DSB SOV og DSB S-tog samt fra aktiviteter udført efter forhandlet kontrakt, f.eks. i form af passagerindtægter og indtægter fra jernbanemuseet. Endelig ses bort fra indtægter fra salg af koncernserviceydelser til datterselskaber og associerede virksomheder (f.eks. Økonomi, HR eller IT) i overensstemmelse med Transportministeriets svar på DSB s fortolkningsspørgsmål. Særlige reguleringer - Ejerafkast Ejerafkast beregnes på baggrund af kapitalindskuddet i form af indskudt aktiekapital tillagt eventuel overkurs, kapitaltilskud samt det akkumulerede årlige beregnede afkast, som skal forrentes. Eventuel kapitalnedsættelse, udbetaling af udbytte nedskriver kapitalindskuddet.

16 15 Der er til beregningen af ejerafkastkravet benyttet Capital Asset Pricing- modellen (CAPM). Ifølge CAPM er ejernes afkastkrav en funktion af den risikofrie rente, markedsrisikopræmien samt beta, idet: Ejernes afkastkrav = risikofri rente +( markedsrisikopræmie* egenkapital beta). Den risikofrie rente er baseret på de 10-årige statsrenter. Den risikofrie rente benyttet er den højeste værdi af enten gennemsnittet over det seneste år eller dagens rentesatser. typer af opgaver. Dette ressourceforbrug fordeles til aktiviteter, der afspejler DSB SOV s forskellige jernbanedriftsfunktioner. Ressourceforbruget fordeles ud fra aktiviteternes anvendelse de forskellige ressourcer. Aktiviteterne fordeles ud på Togsystemer, Øvrige forpligtelser eller Konkurrenceudsatte aktiviteter ud fra slutprodukters træk på aktiviteterne. Egenkapital beta er antaget ud fra børsnoterede passagertogoperatørvirksomheder tillagt vurdering af DSB s og de respektive datterselskabers driftsmæssige og finansielle risici i forhold til de børsnoterede selskaber. For Kort & Godt er beta antaget ud fra børsnoterede sammenlignelige virksomheder. Markedsrisikopræmien udtrykker det merafkast, en investor kræver for at investere i risiko behæftede aktiver frem for risikofrie aktiver. Ifølge akademiske undersøgelser er markedsrisikopræmien i spændet 4 % -5 %. DSB har valgt 5 % og følger dermed SKATs anbefaling. Udgangspunktet for beregningen er kapitalindskud og markedsdata pr. 31. december Ejerafkastet er indregnet i hovedregnskabsopstillingen under finansielle poster. Metode - Strækningsregnskab Strækningsregnskabet bygger på en aktivitetsbaseret fordelingsmodel, som er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsreglementets 2 samt fortolkningsspørgsmål stillet af DSB til ministeriet. Modellens grundlæggende opbygning Det regnskabsmæssige grundlag for strækningsregnskabet er samtlige driftsregnskabsposter for DSB SOV bortset fra selskabsskat. I overensstemmelse med overgangsordningen er der ikke udarbejdet en strækningsopgørelse af økonomien for S-tog. Alle regnskabsposter medtages i modellen, hvilket sikrer sammenligneligheden med driftsregnskabet. I modellen grupperes de bogførte registreringer til de indtægts- og omkostningsgrupper, der afspejler DSB SOV s ressourceforbrug på forskellige Passagertrafik Passagertrafik underopdeles i togsystemer. Togsystemerne er i 2012 Lyntog, Intercity, Regional Øst, Regional Vest og Internationale tog. I forhold til produktøkonomimodellen for 2011 opgøres togsystemet Skoletog ikke længere selvstændigt, da skolerejser sjældent køres som særtog, men i stedet køres med ekstra vogne på de øvrige togsystemer. De overordnede togsystemer underopdeles i deltogstrækninger, der svarer til de ruter ad hvilke passagererne kan rejse med tog mellem to stationer uden togskift. Grupperingen af delstrækninger sker på baggrund af oplysninger om togkategorier og geografi i DSB s produktionssystem. Begrebet togkategori stammer fra arbejdet med køreplanlægning hvor man opdeler tog i f.eks. Regional Øst, Regional Vest, Intercity, Eurocity, Lyntog osv. Fokus på strækninger I forbindelse med ændringen regnskabsreglementet er der kommet øget fokus opgørelsen af forskellen mellem de samlede passagerindtægter og omkostninger ved driften af de forskellige togsystemer. Dette ændrede fokus betyder, at alle indtægter og omkostninger, som medgår ved udførslen af aktiviteter i forbindelse med trafikkontrakten, fordeles til togsystem bortset fra særlige øvrige forpligtelser. Det vil sige, at stations-, distributions- og salgsomkostninger fordeles til togsystemerne,

17 16 hvor de i produktøkonomiregnskabet for 2011 blev opgjort som selvstændige slutprodukter. Derudover er det i 2012 kun de opgjorte poster fra delområder, resultater fra datterselskaber og enkeltposter, som fordeles til konkurrenceudsatte aktiviteter i strækningsmodellen. Der udarbejdes delområderegnskaber udenfor modellen for delområder, hvor der er en omsætning på over 10 mio. kr. ekstern og koncernintern handel. Resultaterne for delområderne indarbejdes i strækningsregnskabet på artkonto-niveau med de beregnede beløb. Det vil sige, at indtægter fra salg af koncernydelser til datterselskaber samt fra ekstern og øvrigt koncerninternt salg af ydelser med en omsætning på under 10 mio. kr. behandles som omkostningsminimeringer hos de enheder, der har produceret ydelsen. Indtægterne fordeles til aktiviteter og videre til togsystemerne efter samme principper som enhedens øvrige poster. Fordelingen fra aktiviteter sker overordnet efter fire forskellige principper. Hvis aktiviteten kun udføres for at betjene et enkelt togsystem, vil der ske en direkte fordeling til dette togsystem. Hvis aktiviteten i stedet udføres for at kunne køre flere eller alle togsystemer, vil omkostningerne blive fordelt på togsystemerne efter en relevant produktionsparameter. I tabel 2 nedenfor fremgår de væsentligste fordelingsnøgler for de produktionsrettede aktiviteter. Tabel 2: Fordelingsnøgler for produktionsrettede aktiviteter Type af aktivitet Passagerindtægter Energi Togbetjening Togfremføring Klargøring Materiel Vedligehold Baneafgifter Catering Fordelingsnøgle Indtægtsfordeling Litrakm. Turtimer Turtimer Litratimer Litratimer Litrakm. Baneafgifternes fordeling Turtimer Anvendte fordelingsnøgler Modellen, der er grundlaget for strækningsregnskabet, er udviklet ud fra målsætningen om, at modellen skal afspejle DSB SOV s indtægts-, omkostnings- og produktionsstruktur samt give transparens og forklarbare resultater. Da modellen er en fordelingsmodel, vil størrelsen af indtægter og omkostninger pr. togsystem afhængig af valget af omkostningsgrupperinger og fordelingsnøgler. I modellen opgøres omkostninger og indtægter for de kapacitetsenheder i de forskellige direktørområder, som producerer ydelser til vores kunder eller for andre enheder i DSB. Indirekte omkostninger til administrative stabs- og støttefunktioner i direktørområderne fordeles til kapacitetsenhederne ud fra antallet af fuldtidsansatte i kapacitetsenhederne. Hvis en aktivitet vedrører en enkelt station i form af f.eks. rengøring, vedligehold af stationsbygningen eller billetsalget på stationen, vil omkostningerne blive fordelt på togsystemerne efter fordelingen ud fra, hvordan antallet af afrejsende fra den pågældende station fordeler sig på togsystemerne. Hvis en aktivitet ikke har en sporbar sammenhæng til produktionen på togsystemerne, vil omkostninger blive fordelt til togsystemerne efter en arbitrær fordelingsnøgle. F.eks. fordeles omkostningerne til centrale administrative funktioner ud fra de øvrige omkostninger fordeling på togsystemerne. Nedenstående tabel viser, hvor stor en del af de samlede omkostninger på togsystemerne, der bliver fordelt med forskellige typer af fordelingsnøgler.

18 17 Tabel 3: Anvendte fordelinger til togsystemer I procent Total Litrakm. 18,2 Litratimer 18,2 Delrejser 13,2 Alle omkostninger 11,5 Turtimer togfører og lokofører 15,8 Momsstatus 6,5 Baneafgifter 6,2 Udvalgte omkostninger f.eks. løn 5,6 Togtimer, Togkm eller Pladskm. 3,0 Øvrige f.eks. direkte fordeling 1,8 I alt 100 Klassificering af regnskabsposter og aktiviteter Alle ressourcer er klassificeret efter deres skønnede variabilitet. Direkte poster varierer direkte med produktionsniveauet for togsystemerne, mens særbestemte poster ikke varierer direkte med produktionsniveauet, men alligevel har en sammenhæng til den samlede produktionen på togsystemerne. Indirekte poster varierer kun i meget begrænset omfang med produktionsomfanget. Det er f.eks. overordnede kapacitetsomkostninger på direktørniveau og i de centrale stabe. Alle aktiviteter, der fordeles til togsystemerne er klassificeret efter deres produktvariabilitet til togsystemet. Det vil sige, hvorvidt aktiviteterne er drevet af produktionsvolumen på togsystemerne. Aktiviteterne kategoriseres enten som produktionsrettede eller ikke-produktionsrettede. Dækningsbidragsopstilling Strækningsregnskabets resultater opstilles efter en dækningsbidragsbetragtning, som baserer sig på en kombination af variabiliteten af de medgåede indtægter og omkostninger og de modellerede aktiviteters variabilitet. F.eks. vil en lønomkostning blive klassificeret som en direkte variabel omkostning, uanset om den dækker over lokoførerløn eller løn til turplanlæggere. Det er dog alene aktiviteten fremføring, der er antages at variere direkte med togproduktionen. Omkostningerne opdeles efter, om de er direkte/særbestemt relateret til produktionen, eller der er tale om materielomkostninger. Alle poster, som ikke er en del af en af de ovenstående grupper, vil blive kategoriseret som øvrige poster. Tabel 3: Dækningsbidragsopstillingen Passagerindtægter - Direkte produktionsrettede omkostninger = Dækningsbidrag 1 - Særbestemte produktionsrettede omkostnigner = Dækningsbidrag 2 - Materielomkostninger = Dækningsbidrag 3 - Øvrige omkostninger = Resultat før Skat Dækningsbidragsopstillingen er et udtryk for indtægter og omkostningers nærhed med produktionen. Moms Årets momsnettoomkostninger fordeles på slutprodukter givet deres momsstatus. Alle slutprodukter har en momsstatus imellem 0 og 100 som afgør, om produktet skal belastes med moms. Derudover er der knyttet en momsstatus til de enkelte omkostningselementer. Ved at kombinere momsstatus for de enkelte omkostningselementer med momsstatus for de enkelte slutprodukter samt den tilhørende omkostning kan grundlaget for fordeling af moms beregnes. Det vil sige, at alle nationale deltogssystemer, samt det totale salgs- og distributionsapparat er belastet med 100 % indgående moms. Internationale togsystemer betragtes som udlandsomsætning og er derfor i produktøkonomiregnskabet forudsat 100 % momsafløftning. Skat Selskabsskat medtages ikke i strækningsregnskabet. I hovedregnskabsopstillingen opdeles selskabsskatten mellem offentlig service efter forhandlet kontrakt og de konkurrenceudsatte aktiviteter.

19 18 Erklæringer Ledelseserklæring Direktion har dags dato behandlet og godkendt hovedregnskabsopstillingen for DSB SOV og S-tog for 2012 samt strækningsregnskabet for DSB SOV for Hovedregnskabsopstillingen og strækningsregnskabet er udarbejdet efter de principper og metoder, som er angivet i Regnskabsreglementet for DSB, under hensyntagen til overgangsregler og fortolkninger aftalt med Transportministeriet. Det er vores opfattelse, at regnskabsreglementet er overholdt i 2012, herunder, at der er foretaget den fornødne regnskabsmæssige opdeling, jf. regnskabsreglementets 1. data og andet informationsgrundlag for alle aktiviteter i DSB koncernen er til stede, således at det er muligt at gennemføre kontrol af transaktionssporet mellem årsregnskaberne for de kontraktholdende virksomheder og hovedregnskabsopstillingen. København, den 22. marts 2013 I direktionen Jesper Lok Administrerende direktør Jacob Kjær Økonomidirektør

20 19 Revisorerklæringer vedrørende transaktionsdokumentation og hovedregnskabsopstilling Erklæring fra uafhængig revisor i henhold til 15, stk. 1, i regnskabsreglementet for DSB for 2012 vedrørende transaktionsdokumentation Til Transportministeriet Som grundlag for hovedregnskabsopstillingen på side 5 ovenfor foreligger DSB SOV (DSB) og DSB S-tog a/s s årsregnskaber. DSB skal i henhold til 10 i regnskabsreglementet udarbejde transaktionsdokumentation for bogførte regulerede transaktioner med en økonomisk værdi over 2 mio. kr. ex. moms pr. år. Regulerede transaktioner omfatter transaktioner omfattet af regnskabsreglementets 4-9 mellem kontraktholdere (DSB SOV og DSB S-tog a/s) og andre. Som revisor for DSB skal vi i henhold til 15, stk. 1 i regnskabsreglementet for DSB ("regnskabsreglementet") stikprøvevist gennemgå den af ledelsen udarbejdede transaktionsdokumentation for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem juridiske enheder i DSB med en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV og DSB S-tog a/s) og enheder med konkurrenceudsatte aktiviteter. DSB's ledelse har i henhold til 17 i regnskabsreglementet ansvaret for, at transaktionsdokumentationen for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV og DSB S-tog a/s) og enheder med konkurrenceudsatte aktiviteter er tilgængelig samt at transaktionerne er foretaget i overensstemmelse med de i regnskabsreglementets 4-9 fastlagte principper, der er tilrettelagt for at forhindre krydssubsidiering af de konkurrenceudsatte aktiviteter, og tilhørende vejledning (Transportministeriets svar på fortolkningsspørgsmål til regnskabsreglementet fra DSB). Vores ansvar er på grundlag af det udførte arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt transaktionsdokumentationen for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem de juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV og DSB S-tog a/s) og de konkurrenceudsatte aktiviteter stikprøvevist er gennemgået og har været tilgængelig samt hvorvidt vi er blevet bekendt med, at transaktionerne ikke er foretaget i overensstemmelse med de i regnskabsreglementets 4-9 fastlagte principper. Denne erklæring omfatter regnskabsåret 2012 for DSB SOV og DSB S-tog a/s dækkende perioden 1. januar december Denne erklæring omfatter alene transaktionsdokumentation vedrørende bogførte regulerede transaktioner, som danner grundlag selve for hovedregnskabsopstillingen på side 5 ovenfor. Udført arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion. Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores arbejde i forhold til en opgave med høj grad af sikkerhed, har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og relevante medarbejdere, samt stikprøvevis gennemgang af transaktionsdokumentationen for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV og DSB S-tog a/s) og enheder med konkurrenceudsatte aktiviteter. Vores arbejder er udført i forlængelse af vores revision af årsregnskaberne for DSB SOV og DSB S-tog a/s for Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 Forord Opdeling af DSB regnskab Jernbanevirksomhed involverer ofte et mix af konkurrenceudsatte og forhandlede forretningsområder. Deri ligger en risiko for, at de

Læs mere

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2015

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2015 HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2015 Forord 1 Forord Opdeling af DSB s regnskab DSB s togdrift er et mix af konkurrenceudsatte og forhandlede forretningsområder. Deri ligger en risiko for, at de to forretninger

Læs mere

STRÆK- NINGS- REGN- SKAB 2014

STRÆK- NINGS- REGN- SKAB 2014 STRÆK- NINGS- REGN- SKAB 2014 Forord Indsigt i strækningsøkonomien er afgørende. Genopretningsprogrammet Ét Sundt DSB har effektiviseret DSB s økonomi. DSB ønsker at fastholde denne gevinst og har derfor

Læs mere

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Target Headhunting ApS

Target Headhunting ApS Target Headhunting ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05 2015 Carsten Gjørtsvang dirigent

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om DSB. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om DSB. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om DSB Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Faktuelt notat om DSB 18. oktober 2011 RN D201/11 I. Indledning 1. Rigsrevisionen afgav den 14. september

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB August 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB 13. august

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Radioreklame A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Radioreklame A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnegade 33 Postboks 371 6701 Esbjerg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 353502 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012)

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) 1 2 Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en

Læs mere