Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012"

Transkript

1 Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012 Vi arbejder for at skabe sammenhæng. Mellem A og B. By og land. Mormor og Viktor. Indtægter og udgifter. Løfter og leverancer.

2 1 Indhold Forord 2 Nyt regnskabsreglement 2 Regnskabsmæssig opdeling 2 Ændringer i forhold til tidligere år 3 Hovedregnskabsopstilling og beretning 4 Hovedregnskabsopstilling 4 Samlet resultat i Særlige reguleringer 4 Konkurrenceudsatte aktiviteter 5 Delområder 6 Konkurrenceudsatte datterselskaber 6 Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt 6 Delregnskabsopstilling for DSB SOV 6 Øvrige forpligtigelser 7 Konkurrenceudsatte aktiviteter 7 Overskudskrav 7 Strækningsregnskab 9 Togproduktionsudvikling 9 Materiel 9 Sporarbejder 9 Produktionsændringer 9 Materielanvendelse 10 Togproduktionens effekt på strækningsregnskabet 10 Forretningsudvikling 10 Produktivitet 10 Kunder 10 Forretningsudviklingens effekt på strækningsregnskabet 10 Strækningsregnskab Nøgletal 12 Passagerindtægter pr. personkm. 12 Direkte produktionsomkostninger pr. litrakm. 12 Direkte produktionsomkostninger pr. pladskm. 13 Materielomkostninger pr. litrakm. 13 Anvendt regnskabspraksis 14 Metode - Hovedregnskabsopstilling 14 Enkeltposter i DSB SOV og S-tog vedrørende de konkurrenceudsatte dattervirksomheder og associerede virksomheder 14 Konkurrenceudsatte aktiviteter - Delområder 14 Særlige reguleringer - Ejerafkast 14 Metode - Strækningsregnskab 15 Modellens grundlæggende opbygning 15 Passagertrafik 15 Fokus på strækninger 15 Anvendte fordelingsnøgler 16 Klassificering af regnskabsposter og aktiviteter 17 Dækningsbidragsopstilling 17 Moms 17 Skat 17 Erklæringer 18 Ledelseserklæring 18 Revisionserklæringer vedrørende transaktionsdokumentation og hovedregnskabsopstilling 19

3 2 Forord Der er udstedt nyt regnskabsreglement for DSB den 5. december 2012, hvilket giver en ændret rapportering til Transportministeriet. Rapporteringen for 2012 følger særlige overgangsregler aftalt med Transportministeriet. Nyt regnskabsreglement Transportministeriet har den 5. december 2012 udstedt et nyt Regnskabsreglement for DSB i henhold til 7 stk. 1 i Lov om jernbane. Regnskabsreglementet erstatter det hidtidige Regnskabsreglement og de Konkurrenceretlige Vilkår for DSB af 15. juli I forbindelse med tilblivelsen af det nye regnskabsreglement har DSB stillet en række uddybende fortolkningsspørgsmål til Transportministeriet jf. 20 stk. 4. Svarene på disse spørgsmål er med til at sikre en hensigtsmæssig operationalisering af det nye reglement. Baggrunden for ændringen af regnskabsreglementet for DSB var ønske om øget fokus på samt transparens i økonomien ved driften af de forskellige togsystemer. Derudover har der været et ønske om, at den revisionsmæssige gennemgang koncentreres om DSB s økonomiske transaktioner med eksterne parter og konkurrenceudsatte datterselskaber, da disse er relevante i forhold til vurdering af risikoen for statsstøtte. Endeligt har det været vigtigt for DSB at sikre konsistens mellem de eksterne og interne styringsbehov samt at afklare konkrete fortolkningsspørgsmål i det tidligere regnskabsreglement. DSB har aftalt overgangsregler med Transportministeriet for implementering af det nye regnskabsreglement i 2012 som følge af det forholdsvis sene ikrafttrædelsestidspunkt. Dette medfører, at der i 2012 kun udarbejdes transaktionsdokumentation for koncerninterne køb og salg i henhold til regnskabsreglementets 5. I 2013 vil der ligeledes foreligge transaktionsdokumentation for koncerneksternt salg i henhold til regnskabsreglementets 5 stk. 2. og 7 samt salg af aktiver og kapitalindskud i henhold til regnskabsreglementets 8 og 9. Endvidere omfatter overgangsreglerne, at S-tog ikke omfattes af bestemmelserne i regnskabsreglementets 2 og 3 om strækningsregnskabet for Regnskabsmæssig opdeling DSB har i overensstemmelse med ovenstående udarbejdet en regnskabsmæssig opdeling af DSB s aktiviteter i hovedforretningsområder (Hovedregnskabsopstilling) og opdelt økonomien i den forhandlede offentlige trafik på togsystemer (Strækningsregnskab). Hovedregnskabsopstillingen opdeler regnskaberne for virksomheder med en trafikkontrakt (DSB og DSB S-tog) i henholdsvis offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt og konkurrenceudsatte aktiviteter. Hovedregnskabsopstillingen udarbejdes hovedsageligt på baggrund af en opgørelse af de konkurrenceudsatte aktiviteter i form af resultater fra datterselskaber samt områderegnskaber for konkurrenceudsatte aktiviteter, som udføres i

4 3 DSB SOV eller S-tog. Hovedregnskabsopstillingen på side 5 er gennemgået af DSB s eksterne revisor (se revisorerklæring side 21). I overensstemmelse med regnskabsreglementet er øvrige oplysninger i dette dokument ikke gennemgået af revisor. Som grundlag for hovedregnskabsopstillingen foreligger DSB s årsregnskab. DSB har i overensstemmelse med 10 i regnskabsreglementet og de særlige overgangsregler for 2012 udarbejdet transaktionsdokumentation for alle bogførte koncerninterne transaktioner over 2 mio. kr. ex. moms pr. år. DSB s eksterne revisor har stikprøvevist gennemgået transaktionsdokumentationen og har afgivet en revisorerklæring (se side 19). Strækningsregnskabet opsplitter de offentlige serviceydelser i passagertrafik, som yderligere nedbrydes i togsystemer, og øvrige forpligtelser. Ændringer i forhold til tidligere år Strækningsregnskabet for 2012 er udarbejdet på baggrund af en videreudvikling af DSB s hidtidige produktøkonomimodel. Modellen er tilpasset de nye retningslinjer i regnskabsreglementet samt de forretningsmæssige og organisatoriske ændringer DSB har foretaget i Hovedregnskabsopstillingen og strækningsregnskabet for 2012 indeholder ikke sammenligningstal for 2011, hvilket primært skyldes, at kravene til opgørelsesmetoder i nye regnskabsreglement afviger væsentligt fra det tidligere regnskabsreglement, f.eks. at stations-, distributionsog salgsomkostninger fordeles til togsystemerne. Derudover har DSB i 2012 gennemført en række organisatoriske ændringer for at opnå den ønskede effektivisering af DSB s økonomi med 1 milliard kroner inden udgangen af 2014, som et led i implementeringen af SUNDT DSB. Dette forhold i sammenhæng med principændringerne gør, at det ikke umiddelbart vurderes relevant at sammenligne dette års resultater med tidligere års resultater fra produktøkonomiregnskaberne.

5 4 Hovedregnskabsopstilling og beretning Hovedregnskabsopstillingen viser en regnskabsmæssig opdeling af økonomien for DSB SOV og S-tog i Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt, Konkurrenceudsatte aktiviteter og Særlige reguleringer. Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt for DSB SOV opdeles yderligere i en delregnskabsopstilling. Hovedregnskabsopstilling Formålet med hovedregnskabsopstillingen er at udarbejde en regnskabsmæssig opdeling af DSB s aktiviteter for de juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt i henhold til regnskabsreglementets 1. Hovedregnskabsopstillingen er i 2012 udarbejdet for DSB SOV og DSB S-tog. Hovedregnskabsopstillingen opdeler DSB SOV s og DSB S-tog s økonomi i to hovedforretningsområder i form af Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt og Konkurrenceudsatte aktiviteter samt et afstemningsområde i form af Særlige reguleringer. Samlet resultat i 2012 Årets resultat for DSB SOV er et overskud på 43 mio. kr. jf. moderselskabsregnskab på side 42 i årsrapporten for DSB koncernen, hvilket stemmer til årets resultat i hovedregnskabsopstillingen. I årsrapporten er alle transaktioner med datterselskaber elimineret, men i hovedregnskabsopstillingen er det kun transaktioner mellem DSB SOV og S-tog i form af koncernintern handel, som er elimineret. Dette medfører, at det ikke er muligt at sammenligne delresultaterne i hovedregnskabsopstillingen med moderselskabsregnskabet på side 42 i årsrapporten for DSB koncernen. Årets resultat på 43 mio. kr. er det samme. Særlige reguleringer Særlige reguleringer indeholder forhold, som ikke skal bogføres i henhold til årsregnskabsloven, og derfor ikke indgår i årsregnskaberne for de pågældende virksomheder. Derimod medtages disse forhold i hovedregnskabsopstillingen i overensstemmelse med principperne fastlagt i regnskabsreglementet 9 stk. 1. Hovedregnskabsopstillingen består af summen af resultatopgørelsen for DSB SOV fratrukket moderselskabets resultatsandel efter skat for S-tog og resultatopgørelsen for S-tog.

6 5 Hovedregnskabsopstilling for DSB SOV og S-Tog Mio. kr. Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt Konkurrenceudsatte aktiviteter Særlige reguleringer Passagerindtægter Salg af kioskvarer mv Trafikkontrakter Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv Udlejning af togmateriel Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Resultat efter skat i tilknyttede og associerede virksomheder Total Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Noter: Andre eksterne omkostninger for konkurrenceudsatte aktiviteter indeholder tilbageførelse af hensættelse fra 2011 vedr. DSB Väst på 76 mio.kr. For uddybning omkring de anvendte metoder henvises til uddybning i afsnittet Metoder - Hovedregnskabsopstilling nedenfor. I 2012 giver særlige reguleringer et positivt resultat på 77 mio. kr. og stammer fra to typer af poster: Fortjeneste ved salg af trafikrelaterede ejendomme og Beregnet ejerafkast på kontraktholdernes kapitalindskud i konkurrenceudsatte dattervirksomheder. Fortjeneste ved salg af trafikrelaterede ejendomme vedrører avancen på ejendomme, som er overført til DSB Ejendomsudvikling til bogført værdi og solgt i regnskabsåret Da denne fortjeneste er skabt ved salg af trafikrelaterede aktiver, skal fortjenesten tilfalde den offentlige servicetrafik, men da posterne ikke bogføres i driftsregnskabet, indregnes de i stedet under særlige reguleringer. Ejerafkast fra konkurrenceudsatte datterselskaber er beregnet som et afkastkrav på indskudt kapital fratrukket eventuelt udbytte, kapitalnedsættelse eller lignende tilbagebetaling af indskudt kapital eller afkast herpå. Afkastet fratrækkes de konkurrenceudsatte aktiviteter, så der ikke stilles kapital gratis til rådighed for DSB s udførsel af konkurrenceudsatte aktiviteter. I stedet forventes et markedsmæssig afkast på eventuelle investeringer i datterselskaber, som udfører konkurrenceudsatte aktiviteter. Konkurrenceudsatte aktiviteter Det samlede resultat for de konkurrenceudsatte aktiviteter i DSB SOV og DSB S-tog er et overskud på 73 mio. kr. i Opgørelse af resultatet for DSB s konkurrenceudsatte aktiviteter består af følgende poster: Delområderegnskaber for konkurrenceudsatte aktiviteter Resultatet fra og enkeltposter vedr. DSB SOV's datterselskaber som driver konkurrenceudsatte aktiviteter Modpost til Særlige reguleringer

7 6 Delområder DSB udarbejder resultatopgørelser for delområder, hvor der indenfor de kontraktholdende selskaber sælges ydelser eller produkter til eksterne kunder eller konkurrenceudsatte datterselskaber i fri konkurrence og hvor omsætning overstiger 10 mio. kr. pr. år. Regnskaberne for delområderne indeholder indtægter og de fulde omkostninger ved produktionen af den konkurrenceudsatte ydelse eller produkt. De fulde omkostninger omfatter såvel variable som faste omkostninger afholdt i DSB, herunder træk på fællesfunktioner, eventuelle afskrivninger og forrentning på aktiver, der er anvendt til produktion af ydelsen samt eventuel moms og skat. Delområderne bliver ikke belastet med moms i de tilfælde, hvor indtægterne havde været fuldt momspligtige og alle indgående momsudgifter dermed kunne afløftes, hvis delområdet havde udgjort en selvstændig forretning med egen momsregistrering. Skat på delområderne indregnes for 2012 i form af 25 % af det samlede resultat på delområderne. I S-tog udgøres de konkurrenceudsatte aktiviteter af delområderne Media og Ejendomsudlejning samt skat på disse og giver et samlet overskud på 12 mio. kr. Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt Det samlede resultat for offentlige serviceydelser i efter forhandlet kontrakt DSB SOV og DSB S-tog er et underskud på 107 mio. kr. i Resultat defineres residualt fra de konkurrenceudsatte aktiviteter og omfatter indtægter og udgifter vedrørende aktiviteter under den forhandlede trafikkontrakt. Delregnskabsopstilling for DSB SOV Delregnskabsopstillingen for DSB SOV i tabel 1 nedenfor viser opdelingen af årets resultat efter skat i Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt, Konkurrenceudsatte aktiviteter og Særlige reguleringer for moderselskabet isoleret. Derudover viser tabellen, hvordan Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt for DSB SOV opdeles yderligere i Passagertrafik, Øvrige forpligtelser og Afstemningsområde med henblik på at lave et detaljeret strækningsregnskab for passagertrafikken før kontraktindtægter. Tabel 1: Delregnskabsopstilling for DSB SOV Mio. kr. Total Passagertrafik før kontraktbetaling Øvrige forpligtelser -194 Afstemningsområde inkl. kontraktbetaling Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt i alt -565 Datterselskaber, konkurrenceudsatte aktiviteter 143 Internationale aktiviteter 24 Udbudt offentlig servicetrafik 3 Delområder 21 Skat i konkurrenceudsatte aktiviteter -54 Konkurrenceudsatte datterselskaber Resultat efter skat for de af DSB SOV s datterselskaber, som driver konkurrenceudsatte aktiviteter indgår I beregningen af resultatet for DSB s konkurrenceudsatte aktiviteter. Udover resultaterne indgår engangsposter bogført i kontraktholdende virksomheder, som vedrører kontraktholdernes aktionærinteresser i konkurrenceudsatte datterselskaberne f.eks. tab på mellemregninger, hensættelser til nedlukning eller nedskrivning af aktier. Modpost særlige reguleringer -77 Konkurrenceudsatte aktiviteter i alt 61 Særlige reguleringer 77 Årets resultat eksl. transaktioner m. S-tog -427 Transaktioner med S-tog 470 Årets resultat 43

8 7 Passagertrafik før trafikkontraktindtægter udgør underskud mio. kr. i Passagertrafik omfatter de aktiviteter, som er forbundet med gennemførelse af selve trafikopgaven i den offentlige servicetrafik. Resultatet er udtryk for finansieringsbehovet på fjern- og regionaltogstrafikken før kontraktbetaling. Strækningsregnskabet på side 11 giver detaljeret opgørelse af indtægter og omkostninger i DSB SOV fordelt på togsystemer. Øvrige forpligtigelser I overensstemmelse med regnskabsreglementets 1 stk. 1 opdeles DSB SOV s offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt i Passagertrafik og Øvrige forpligtelser. Det samlede resultat for øvrige forpligtelser i 2012 er et underskud på 194 mio. kr. De øvrige forpligtelser vedrører DSB s kontraktlige forpligtigelser, som ikke er en del af selve togdriften og omfatter jobbørs, obligatoriske ydelser til andre operatører, jernbanemuseet samt forpligtigelser overtaget fra statsvirksomheden DSB. Resultatet er udtryk DSB s omkostninger ved at opfylde kontraktlige forpligtelser, som ikke vedrører selve togdriften. Der er en igangværende dialog med Transportministeriet vedrørende operationaliseringen af opdelingen mellem passagertrafik og øvrige forpligtelser. Indeholdt i resultatet for øvrige forpligtelser i 2012 er følgende poster: Resultatet af driften af Jernbanemuseet i Odense med en udstilling om de danske baners historie, kørsel med museets veterantog samt restaurering og vedligeholdelse af museets vogne og lokomotiver Omkostninger i forhold til etablering af rejsekortet samt DSB SOV s resultatandel fra Rejsekortet a/s Resultatet af udlejningen af ejendomme og arealer der ikke anvendes i togdriften og reguleres af særlig lovgivning, så udlejningen ikke sker på kommercielle vilkår pga. f.eks. fredning af en bygning Indtægter fra salg af ejendomme som ikke anvendes i togdriften Jobbørs som vedrører udlånte tjenestemænd samt håndteringen af overtallige medarbejdere - både egne og udlånte Resultatet af udleje af togmateriel til Trafikstyrelsen, som er en obligatorisk forpligtelse ifm. udbuddet af Øresund Ekstraordinære indtægter i form af erstatninger, som vedrører selve togdriften En relativ andel af fællesomkostninger til centrale administrative funktioner Resultatet for afstemningsområdet i DSB SOV er et overskud på mio. kr., da det primært indeholder trafikkontraktbetalingen fra Transportministeriet på mio. kr. Derudover indgår selskabsskat under afstemning, da strækningsregnskabet opgøres før selskabsskat. Konkurrenceudsatte aktiviteter Resultatet for datterselskaber, der udfører konkurrenceudsatte aktiviteter, består i 2012 af resultatet for DSB Vedligehold, Kort & Godt og DSB Ejendomsudvikling samt en regulering af tidligere års resultat for DSB Vedligehold. Internationale aktiviteter DSB Sverige, DSB Tyskland og DSB UK Ltd. samt en regulering af tidligere års resultat for DSB Tyskland. Derudover er der i 2012 to forhold, som har givet anledning til poster vedr. datterselskaber, der er konteret i DSB SOV. Der har været omkostninger vedr. nedlukningen af den svenske del af DSB First, hvor Violia har overtaget togdriften fra 11. december 2011, samt en tilbageførsel af en hensættelse som blev lavet i regnskabet for 2011 vedrørende lukningen af DSBFirst Väst. Udbudt offentlig servicetrafik indeholder resultatet for DSB Øresund. Det samlede resultat for delområder er et overskud på 21 mio. kr. i Delområderne i DSB SOV er IT-ydelser, Kursuscentre, Energi, Media, Udlån af togpersonale og Ejendomsudlejning. Transaktioner mellem DSB SOV og S-tog udgør i alt 470 mio. kr. og udgør forskellen mellem resultat efter skat for DSB SOV i årsrapporten og resultatet for DSB SOV i hovedregnskabsopstillingen. Overskudskrav Ifølge regnskabsreglementets 12 skal konkurrenceudsatte aktiviteter hvile økonomisk i sig selv over et tidsrum, der svarer til en kontraktperiode og/eller investeringshorisonten for den investerede kapital. Segmentet Kursuscentre har i 2012 givet et underskud på 2,6 mio. kr. Ledelsen i DSB har i 2012 besluttet, at DSB ikke længere skal udbyde kursusfaciliteter til eksterne kunder. DSB s kursuscenter på Østerport sælges, da der er undervisningslokaler

9 8 til intern brug i det nye hovedkvarter i Høje Taastrup, som vil dække DSB s egne behov for lokaler til f.eks. undervisning af salgspersonale eller kurser i jernbanesikkerhed. Derudover har DSB valgt, at kursuscenteret på Knudshoved fra 2013 udelukkende skal anvendes til dagskurser og internatkurser for DSB-ansatte, så kapaciteten på kursuscenteret udnyttes bedre, og dermed ikke er behov for at afholde kurser på eksterne lokationer. DSB Vedligehold a/s har et negativt resultat efter skat på 3 mio. kr. i Resultatet er påvirket af restruktureringsomkostninger primært i form af afholdte omkostninger i forbindelse med fratrædelser i Derudover har flytning af Komponentværkstedet i Århus medført øgede omkostninger i På sigt vil samlingen af komponentværkstedet og det daglige vedligehold af IC4 og IC3 dog give synergieffekter. F.eks. vil flytningen betyde at besværlige og dyre transporter af komponenter igennem Aarhus midtby kan undgås, og det vil give værkstedet mulighed for at komme hurtigere i gang med eftersyn af toget. Da disse omkostninger ikke er tilbagevende, forventer DSB, at resultatet for DSB Vedligehold vil blive vendt til et overskud i DSB Sverige har i 2012 et underskud på 51 mio. kr. på resultatet efter skat. 2 Ved udgangen af 2012 bestod selskabet af følgende operationer: Roslagsbanan i Stockholmsområdet, Krösatåget i Jönköpingområdet (DSB Småland) samt Upptåget uden for Stockholm (siden juni 2011). Resultatet for DSB Sverige er påvirket af, at trafikken i DSB Väst AB den 1. maj 2012 er overdraget til SJ, hvilket f.eks. medfører et fald i indtægter fra trafikkontrakter. Derudover er driften af Roslagsbanan i Stockholm den 7. januar 2013 overdraget til Arriva. Disse ændringer afspejler DSB s ønske om at afvikle underskudsgivende svenske aktiviteter og fokusere på at optimere togdriften i Danmark. 1 I årsrapporten for DSB koncernen præsenteres Resultat af primær drift, som ikke inkluderer finansielle poster og selskabsskat. 2 I årsrapporten for DSB koncernen præsenteres Resultat af primær drift, som ikke inkluderer finansielle poster, selskabsskat og minoritetsinteresser.

10 9 Strækningsregnskab Strækningsregnskabet for passagertrafikken eksklusivt S-tog viser et finansieringsbehov fra Trafikkontrakten på 2,7 mia. kr. i Togproduktionsudvikling Materiel Togproduktionen udtrykt i litrakm. er steget med 3 pct. fra 69,9 mio. litrakm. i 2011 til 72,2 mio. litrakm. i Produktionen er fortsat meget afhængig af IC3- togsæt og Dobbeltdækker-vogne, som står for henholdsvis 43 og 25 procent af den samlede produktion. IC4-togsæt har derfor manglet i togproduktionen og derved medført væsentlige omlægninger i produktionen. I 2011 anvendtes materiellet til Lyntog og Intercity (hhv. 0,7 og 0,5 mio. km) og ved genindsættelsen i 2012 blev IC4 indsat i regionaltrafikken i Jylland. Sporarbejder I marts måned blev Limfjordsbroen påsejlet og har været under reparation siden, hvilket har haft betydning for trafikken mellem Ålborg og Frederikshavn. Det har også påvirket materielsituationen eftersom fire IC3-togsæt og seks MR-togsæt blev fanget på den forkerte side af broen. Det har givet udfordringer for landsdelstrafikken, hvor materiellet manglede. Yderligere har det givet udfordringer at få materiellet vedligeholdt i Nordjylland, så derfor blev materiellet i sommer transporteret via Göteborg til Sjælland. Endeligt har der været planlagte sporarbejder på Nordvestbanen i sommermånederne, som har haft betydning for trafikken i Regional Øst. IC4-produktionen faldt i 2012 til en tredjedel af niveauet fra 2011 (fra 1,2 mio. km. til 0,5 mio. km). Årsagen er, at IC4-togene blev taget ud af drift i november 2011, på grund af en signalforbikørsel ved Marslev på Fyn. Driften blev genoptaget i juli 2012, hvor Trafikstyrelsen gav tilladelse til, at IC4-togene igen kunne køre med passagerer. Produktionsændringer DSB har i 2012 foretaget tilpasninger af køreplanerne i forhold til Der er kørt flere direkte Intercity afgange på strækningen Fredericia- Esbjerg samt på Regional Vest hvor trafikken mellem Århus og Esbjerg er udvidet som kompensation for anvendelsen af MR-togsæt på strækningen. I Regional Øst har der været en køreplansudvidelse ved indførsel af halvtimedrift på København-

11 10 Ringsted, hvilket har flyttet passager og togkm. fra København Roskilde. Materielanvendelse Såvel materielsituationen med IC4 som sporarbejderne på Limfjordsbroen og Nordvestbanen har betydet væsentlige omlægninger i produktionen i forhold til der store forskelle i f.eks. energi- og vedligeholdelsesudgifter for de enkelte materieltyper. Forretningsudvikling Den væsentligste forretningsmæssige udvikling i 2012 har været igangsættelsen af SUNDT DSB, som skal indfri tre overordnede mål inden udgangen af 2014: 1. Økonomi i balance - forbedre økonomien med 1 mia. kr. 2. Tog man vil stole på - bedre rettidighed og trafikinformation 3. I mål hver gang - skabe en resultatorienteret kultur Lyntog har haft et produktionsfald på 0,6 mio. togkm., hvilket dækker over en stigning i litrakm. produktionen på 1 mio. km. Årsagen er en substitution fra IC4-togsæt (-0,7 mio. km.) i 2011 til dobbeltdækkervogne (1,4 mio. km) i 2012 samt en stigning i anvendelsen af IC3-togsæt (0,3 mio. km.). Intercity produktionen er faldet med 0,2 mio. togkm., hvilket dækker over en stigning i litrakm. på 0,7 mio. km., som udelukkende stammer fra IC3-togsæt. Regional Øst har samlet haft et mindre produktionsfald på 0,2 mio. togkm., hvilket dækker over en mindre litrakm. produktion på 1 mio. km. Reduktionen er sket ved at reducere antallet af dobbeltdækkervogne og derved frigøre materiel. I Regional Vest er produktionen steget med 0,3 mio. togkm. samtidig med at litrakm. produktionen er steget med 0,5 mio. km. Materielsammensætningen er ændret væsentligt ved at IC4 materiellet efter genindsættelsen i juli har kørt 0,5 mio. litrakm. og samtidig er 2 mio. litrakm. substitueret fra IC3-togsæt til MR-togsæt. Togproduktionens effekt på strækningsregnskabet Økonomien i de enkelte strækninger er naturligvis påvirket af materielanvendelsen, men ud over selve afskrivningen og forrentningen af materiel er Produktivitet Det økonomiske mål i SUNDT DSB er, at forbedre DSB s økonomi med en milliard kroner inden udgangen af DSB vurderer, at ved udgangen af 2012 er gennemført initiativer, som vi sikre at 50 pct. af den økonomiske målsætning realiseres. DSB har gennemført effektiviseringer, som bl.a. har medført en reduktion af medarbejderstaben med 498 medarbejdere i de danske enheder. DSB har også fokuseret på alle eksterne omkostninger, hvilket har medført en reduktion på 100 mio. kr. Derudover er det besluttet at lukke DSB Rejsebureau i 2012, samt at outsource hovedparten af DBS IT-drift. Kunder DSB har haft en stigning i rejser med Fjern & Regionaltog på 2 pct. fra 2011 til Omregnet i delrejser er stigningen på 5 pct. Delrejser udtrykker rejser for de enkelte togsystemer, dvs. at en rejse fra København til Svendborg udgør to delrejser. En med Lyntoget fra København til Odense og en med Regional Vest fra Odense til Svendborg. Passagerindtægterne er steget med 9 pct. i forhold til 2011, hvilket dækker over forskydninger mellem de enkelte togsystemer. Generelt har der været en stigning i Regional Vest og en substitution fra Lyntog til Intercity. Forretningsudviklingens effekt på strækningsregnskabet Besparelseseffekten af initiativerne i SUNDT DSB har dels ikke fuld effekt i 2012, og medfører dels afledte effekter i form af f.eks. fratrædelsesom-

12 11 kostniger og omorganiseringer, væsentlige ændringer i strækningsregnskabet. Årets resultat er yderligere påvirket af såvel øgede driftsomkostninger som øgede af- og nedskrivninger afledt af idriftsættelsen af rejsekortet og IC4 togsæt. Derudover er regnskabet for 2012 præget af en række engangsposter i form af fratrædelsesomkostninger, øgede pensionsomkostninger til tjenestemænd, tilbageførsel af en del af hensættelsen fra 2011 vedr. DSB Väst AB samt korrektion af tidligere indtægtsførte rabatter fra AnsaldoBreda mv. Strækningsregnskab før kontraktbetaling i DSB SOV Mio. kr. Lyntog Intercity Regional Øst Regional Vest Internationale tog Total Passagerindtægter Direkte produktionsrettede omkostninger Dækningsbidrag 1 (DB1) Særbestemte produktionsrettede omkostninger Dækningsbidrag 2 (DB2) Materielomkostninger Dækningsbidrag 3 (DB3) Øvrige poster Resultat før skat Passagerindtægter pr. personkm 0,85 0,84 0,63 0,72 0,86 0,79 Direkte produktionsrettede 37,29 42,19 23,44 38,60 21,33 33,48 omkostninger pr. litrakm Direkte produktionsrettede 0,27 0,25 0,22 0,28 0,21 0,25 omkostninger pr. pladskm Særbestemte produktionsrettede 14,64 16,52 7,56 14,40 6,67 12,40 omkostninger pr. litrakm Særbestemte produktionsrettede 0,10 0,10 0,07 0,10 0,06 0,09 omkostninger pr. pladskm Materielomkostninger pr. litrakm 11,07 10,90 7,16 6,70 20,33 9,47 Personkm (mio. km) Litrakm (mio. km) Pladskm Noter: Personkm kilde RIM 2012, Litrakm kilde PROTAL 2012 og Pladskm beregnet pba. PROTAL Alle produktionstal er opgjort for Fjern- og Regionaltogstrafikken i Danmark.

13 12 Strækningsregnskab 2012 Strækningsregnskabet viser et samlet finansieringsbehov fra trafikkontrakten på mio. kr. i 2012, hvilket er en forbedring på 311 mio. kr. i forholdt til Passagerindtægterne fratrukket de direkte produktionsrettede omkostninger (DB1) viser et overskud på 984 mio. kr. De direkte produktionsrettede omkostninger indeholder de direkte omkostninger til infrastruktur, togservice, klargøring, vedligehold, energi til fremføring, fremføring, togbetjening mv. Driften af den landsdækkende trafik (Lyntog og Intercity) samt den internationale trafik giver et samlet dækningsbidrag (DB1) på mio. kr., hvorimod regionalsystemerne i Øst og Vest tilsammen giver et DB1 underskud på 165 mio. kr. skal dækningsbidrag efter materielomkostninger (DB3) ses i sammenhæng med materielanvendelsen. På baggrund af produktionssammensætningen i 2012 har Intercity og Internationale tog givet et positivt dækningsbidrag efter materielomkostninger. Øvrige omkostninger indeholder omkostninger, som ikke varierer med togproduktionen. Der er primært tale om salgs- og stationsomkostninger, koncernydelser og moms samt trafikstøtteydelser i form af hjælpevogn, trafikplanlægning, trafikinformation og forsikring mv. Indeholdt i koncernomkostningerne er bla. fratrædelsesomkostninger som følge af SUNDT DSB. De særbestemte produktionsrettede omkostninger indeholder indirekte omkostninger i form af kapacitetsomkostninger til de aktiviteter som indgår under direkte produktionsrettede omkostninger. Driften af den landsdækkende trafik og den internationale trafik giver et samlet dækningsbidrag (DB2) efter særbestemte omkostninger på 577 mio. kr. hvorimod regionalsystemerne giver et samlet underskud på 498 mio. kr. Materielomkostningerne på 691 mio. kr. indeholder afskrivninger og forrentninger på eget materiel, lejeomkostninger til fremmed materiel (Dobbeltdækkere og ICE togsæt), samt en tilbageførsel af AnsaldoBreda-rabatter som blev indtægtsført i Materielomkostningerne er faldet med 188 mio. kr. i forhold til Årsagen til faldet i afskrivningerne er primært nedskrivningen på IC4-togsæt med 345 mio. kr. i Heraf er der i år tilbageført 105 mio. kr. som konsekvens af den ændrede regnskabsmæssige behandling af rabat opnået fra AnsaldoBreda. Modsat har ibrugtagelsen af IC4- togsæt øget afskrivningerne i Økonomien i de enkelte togsystemer er meget afhængig af, hvilket materiel der bliver anvendt i produktionen, eftersom omkostningerne varierer kraftigt fra f.eks. MR-togsæt til IC4-togsæt. Derfor Nøgletal Passagerindtægter pr. personkm. Passagerindtægterne pr. personkm. ligger gennemsnitlig på 0,79 kr. pr. km. for hele DSB. Lyntog og Intercity ligger på samme niveau over gennemsnittet (hhv. 0,85 og 0,84), hvorimod Regional Øst og Vest ligger under gennemsnittet (hhv. 0,63 og 0,72). Nøgletallet afspejler forholdet mellem billettype og rejselængde, og det er derfor naturligt, at Regional Øst, som har flest pendlere, ligger lavest. Direkte produktionsomkostninger pr. litrakm. De direkte produktionsomkostninger pr. litrakm. udviser større udsving mellem togsystemerne hvilket dels skyldes materielanvendelsen og dels oprationelle produktionsforhold. Eftersom vedligeholds- og energiomkostningerne varierer for forskellige materieltype, så vil omkostningerne variere med den faktiske anvendel-

14 13 se. Produktionsforholdene afspejler serviceniveauet f.eks. togbetjeningen eller catering. Hvis der er enmandsbetjening på strækningen, vil de direkte produktionsrettede omkostninger være lavere. Regional Øst koster kun 23,4 kr. pr. litrakm., hvilket afspejler, at en stor del af produktionen drives med dobbeltdækkervogne, som dels har lavere driftsomkostninger og dels producerer flere litrakm. end togsæt. Et togsæt kører en litrakm., hvorimod fem dobbeltdækkervogne producerer fem litrakm. Lyntog ligger dog lavere end Intercity, hvilket må tilskrives, at der i 2012 er kørt 1,2 mio. litrakm med dobbeltdækkervogne. Regional Vest ligger på niveau med Lyntog og Intercity, hvilket afspejler, at det er i Vest, IC4- materiellet er blevet genindsat i Direkte produktionsomkostninger pr. pladskm Pladskm er et udtryk for hvor mange sæder der er til rådighed pr. kørt kilometer. Nøgletallet udligner i nogen grad den forskel der ligger i materielanvendelsen. Tendensen er den samme som for litrakm. - nemlig at Regional Øst og Internationale tog har lavere direkte produktionsomkostninger pr. pladskm. end Lyntog, Intercity og Regional Vest. Årsagerne er ligeledes forskellige service og produktionsforhold. Internationale tog har direkte produktionsrettede omkostninger pr. litrakm på 21,3 kr., hvilket ligger på niveau med Regional Øst. Det afspejler, at ca. halvdelen af produktionen foregår med vogne frem for togsæt. Lyntog og Intercity ligger på et højere niveau (37,3 og 42,1) end Regional Øst, hvilket dels afspejler et højere serviceniveau og dels afspejler en anden materielanvendelse. Materielomkostninger pr. litrakm Materielomkostningerne for Lyntog og Intercity ligger på samme niveau omkring 11 kr. pr. litrakm og for Regional Vest 7,2 kr. pr. litrakm hvilket giver et godt billede af forskellen mellem togsæt og vogne. Regional Vest ligger med 6,7 kr. pr. litrakm. væsentlig lavere end InterCitysystemerne. Årsagen er dels, at en stor del af produktionen foregår med MR-togsæt, som stort set er afskrevet, og dels at IC4-materiellets afskrivninger er påvirket af de tidligere beskrevne forhold omkring nedskrivninger i Internationale tog ligger på 20,3 kr. pr. litrakm., hvilket skyldes lejeomkostningerne til ICE-togsæt.

15 14 Anvendt regnskabspraksis DSB udvikler og vedligeholder det nødvendige modelapparat, som danner grundlag for hovedregnskabsopstillingen og strækningsregnskabet. Metode Hovedregnskabsopstilling Hovedregnskabsopstillingen skal ifølge regnskabsreglementet udarbejdes for de juridiske enheder i DSB koncernen, som modtager kontraktbetaling efter offentlig forhandlet kontrakt. Det vil sige, at hovedregnskabsopstillingen for 2012 tager udgangspunkt i de aflagte årsregnskaber for DSB SOV og S-tog. Da hovedregnskabsopstillingen kun udarbejdes for to af virksomhederne i DSB koncernen, sker der ikke en fuld konsolidering. Derfor ses der bort fra transaktioner, som er foretaget mellem DSB SOV og S-tog. Moderselskabets resultatandel efter skat for S-tog fratrækkes i resultatopgørelsen for DSB SOV, mens transaktioner mellem DSB SOV og S-tog i form af koncernintern handel fratrækkes i begge resultatopgørelser. Enkeltposter i DSB SOV og S-tog vedrørende de konkurrenceudsatte dattervirksomheder og associerede virksomheder DSB har gennemgået årsregnskabet for DSB SOV og S-tog med henblik på at identificere enkeltposter, som vedrører de konkurrenceudsatte datterselskaber og associerede virksomheder, men er registeret i årsregnskab for DSB SOV eller S-tog. Disse poster er indregnet i hovedregnskabsopstillingen under resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder, da de vedrører kapitalandele i disse virksomheder. Konkurrenceudsatte aktiviteter - Delområder Udgangspunktet for identifikation af delområder, der udfører konkurrenceudsatte aktiviteter, er de eksterne indtægter i DSB SOV og DSB S-tog, hvor der for et forretningsområde er en omsætning på over 10 mio. kr. i 2012, herunder de obligatoriske delområder i regnskabsreglementets 1 stk. 5. Herfra fraregnes indtægter fra koncernintern handel mellem DSB SOV og DSB S-tog samt fra aktiviteter udført efter forhandlet kontrakt, f.eks. i form af passagerindtægter og indtægter fra jernbanemuseet. Endelig ses bort fra indtægter fra salg af koncernserviceydelser til datterselskaber og associerede virksomheder (f.eks. Økonomi, HR eller IT) i overensstemmelse med Transportministeriets svar på DSB s fortolkningsspørgsmål. Særlige reguleringer - Ejerafkast Ejerafkast beregnes på baggrund af kapitalindskuddet i form af indskudt aktiekapital tillagt eventuel overkurs, kapitaltilskud samt det akkumulerede årlige beregnede afkast, som skal forrentes. Eventuel kapitalnedsættelse, udbetaling af udbytte nedskriver kapitalindskuddet.

16 15 Der er til beregningen af ejerafkastkravet benyttet Capital Asset Pricing- modellen (CAPM). Ifølge CAPM er ejernes afkastkrav en funktion af den risikofrie rente, markedsrisikopræmien samt beta, idet: Ejernes afkastkrav = risikofri rente +( markedsrisikopræmie* egenkapital beta). Den risikofrie rente er baseret på de 10-årige statsrenter. Den risikofrie rente benyttet er den højeste værdi af enten gennemsnittet over det seneste år eller dagens rentesatser. typer af opgaver. Dette ressourceforbrug fordeles til aktiviteter, der afspejler DSB SOV s forskellige jernbanedriftsfunktioner. Ressourceforbruget fordeles ud fra aktiviteternes anvendelse de forskellige ressourcer. Aktiviteterne fordeles ud på Togsystemer, Øvrige forpligtelser eller Konkurrenceudsatte aktiviteter ud fra slutprodukters træk på aktiviteterne. Egenkapital beta er antaget ud fra børsnoterede passagertogoperatørvirksomheder tillagt vurdering af DSB s og de respektive datterselskabers driftsmæssige og finansielle risici i forhold til de børsnoterede selskaber. For Kort & Godt er beta antaget ud fra børsnoterede sammenlignelige virksomheder. Markedsrisikopræmien udtrykker det merafkast, en investor kræver for at investere i risiko behæftede aktiver frem for risikofrie aktiver. Ifølge akademiske undersøgelser er markedsrisikopræmien i spændet 4 % -5 %. DSB har valgt 5 % og følger dermed SKATs anbefaling. Udgangspunktet for beregningen er kapitalindskud og markedsdata pr. 31. december Ejerafkastet er indregnet i hovedregnskabsopstillingen under finansielle poster. Metode - Strækningsregnskab Strækningsregnskabet bygger på en aktivitetsbaseret fordelingsmodel, som er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsreglementets 2 samt fortolkningsspørgsmål stillet af DSB til ministeriet. Modellens grundlæggende opbygning Det regnskabsmæssige grundlag for strækningsregnskabet er samtlige driftsregnskabsposter for DSB SOV bortset fra selskabsskat. I overensstemmelse med overgangsordningen er der ikke udarbejdet en strækningsopgørelse af økonomien for S-tog. Alle regnskabsposter medtages i modellen, hvilket sikrer sammenligneligheden med driftsregnskabet. I modellen grupperes de bogførte registreringer til de indtægts- og omkostningsgrupper, der afspejler DSB SOV s ressourceforbrug på forskellige Passagertrafik Passagertrafik underopdeles i togsystemer. Togsystemerne er i 2012 Lyntog, Intercity, Regional Øst, Regional Vest og Internationale tog. I forhold til produktøkonomimodellen for 2011 opgøres togsystemet Skoletog ikke længere selvstændigt, da skolerejser sjældent køres som særtog, men i stedet køres med ekstra vogne på de øvrige togsystemer. De overordnede togsystemer underopdeles i deltogstrækninger, der svarer til de ruter ad hvilke passagererne kan rejse med tog mellem to stationer uden togskift. Grupperingen af delstrækninger sker på baggrund af oplysninger om togkategorier og geografi i DSB s produktionssystem. Begrebet togkategori stammer fra arbejdet med køreplanlægning hvor man opdeler tog i f.eks. Regional Øst, Regional Vest, Intercity, Eurocity, Lyntog osv. Fokus på strækninger I forbindelse med ændringen regnskabsreglementet er der kommet øget fokus opgørelsen af forskellen mellem de samlede passagerindtægter og omkostninger ved driften af de forskellige togsystemer. Dette ændrede fokus betyder, at alle indtægter og omkostninger, som medgår ved udførslen af aktiviteter i forbindelse med trafikkontrakten, fordeles til togsystem bortset fra særlige øvrige forpligtelser. Det vil sige, at stations-, distributions- og salgsomkostninger fordeles til togsystemerne,

17 16 hvor de i produktøkonomiregnskabet for 2011 blev opgjort som selvstændige slutprodukter. Derudover er det i 2012 kun de opgjorte poster fra delområder, resultater fra datterselskaber og enkeltposter, som fordeles til konkurrenceudsatte aktiviteter i strækningsmodellen. Der udarbejdes delområderegnskaber udenfor modellen for delområder, hvor der er en omsætning på over 10 mio. kr. ekstern og koncernintern handel. Resultaterne for delområderne indarbejdes i strækningsregnskabet på artkonto-niveau med de beregnede beløb. Det vil sige, at indtægter fra salg af koncernydelser til datterselskaber samt fra ekstern og øvrigt koncerninternt salg af ydelser med en omsætning på under 10 mio. kr. behandles som omkostningsminimeringer hos de enheder, der har produceret ydelsen. Indtægterne fordeles til aktiviteter og videre til togsystemerne efter samme principper som enhedens øvrige poster. Fordelingen fra aktiviteter sker overordnet efter fire forskellige principper. Hvis aktiviteten kun udføres for at betjene et enkelt togsystem, vil der ske en direkte fordeling til dette togsystem. Hvis aktiviteten i stedet udføres for at kunne køre flere eller alle togsystemer, vil omkostningerne blive fordelt på togsystemerne efter en relevant produktionsparameter. I tabel 2 nedenfor fremgår de væsentligste fordelingsnøgler for de produktionsrettede aktiviteter. Tabel 2: Fordelingsnøgler for produktionsrettede aktiviteter Type af aktivitet Passagerindtægter Energi Togbetjening Togfremføring Klargøring Materiel Vedligehold Baneafgifter Catering Fordelingsnøgle Indtægtsfordeling Litrakm. Turtimer Turtimer Litratimer Litratimer Litrakm. Baneafgifternes fordeling Turtimer Anvendte fordelingsnøgler Modellen, der er grundlaget for strækningsregnskabet, er udviklet ud fra målsætningen om, at modellen skal afspejle DSB SOV s indtægts-, omkostnings- og produktionsstruktur samt give transparens og forklarbare resultater. Da modellen er en fordelingsmodel, vil størrelsen af indtægter og omkostninger pr. togsystem afhængig af valget af omkostningsgrupperinger og fordelingsnøgler. I modellen opgøres omkostninger og indtægter for de kapacitetsenheder i de forskellige direktørområder, som producerer ydelser til vores kunder eller for andre enheder i DSB. Indirekte omkostninger til administrative stabs- og støttefunktioner i direktørområderne fordeles til kapacitetsenhederne ud fra antallet af fuldtidsansatte i kapacitetsenhederne. Hvis en aktivitet vedrører en enkelt station i form af f.eks. rengøring, vedligehold af stationsbygningen eller billetsalget på stationen, vil omkostningerne blive fordelt på togsystemerne efter fordelingen ud fra, hvordan antallet af afrejsende fra den pågældende station fordeler sig på togsystemerne. Hvis en aktivitet ikke har en sporbar sammenhæng til produktionen på togsystemerne, vil omkostninger blive fordelt til togsystemerne efter en arbitrær fordelingsnøgle. F.eks. fordeles omkostningerne til centrale administrative funktioner ud fra de øvrige omkostninger fordeling på togsystemerne. Nedenstående tabel viser, hvor stor en del af de samlede omkostninger på togsystemerne, der bliver fordelt med forskellige typer af fordelingsnøgler.

18 17 Tabel 3: Anvendte fordelinger til togsystemer I procent Total Litrakm. 18,2 Litratimer 18,2 Delrejser 13,2 Alle omkostninger 11,5 Turtimer togfører og lokofører 15,8 Momsstatus 6,5 Baneafgifter 6,2 Udvalgte omkostninger f.eks. løn 5,6 Togtimer, Togkm eller Pladskm. 3,0 Øvrige f.eks. direkte fordeling 1,8 I alt 100 Klassificering af regnskabsposter og aktiviteter Alle ressourcer er klassificeret efter deres skønnede variabilitet. Direkte poster varierer direkte med produktionsniveauet for togsystemerne, mens særbestemte poster ikke varierer direkte med produktionsniveauet, men alligevel har en sammenhæng til den samlede produktionen på togsystemerne. Indirekte poster varierer kun i meget begrænset omfang med produktionsomfanget. Det er f.eks. overordnede kapacitetsomkostninger på direktørniveau og i de centrale stabe. Alle aktiviteter, der fordeles til togsystemerne er klassificeret efter deres produktvariabilitet til togsystemet. Det vil sige, hvorvidt aktiviteterne er drevet af produktionsvolumen på togsystemerne. Aktiviteterne kategoriseres enten som produktionsrettede eller ikke-produktionsrettede. Dækningsbidragsopstilling Strækningsregnskabets resultater opstilles efter en dækningsbidragsbetragtning, som baserer sig på en kombination af variabiliteten af de medgåede indtægter og omkostninger og de modellerede aktiviteters variabilitet. F.eks. vil en lønomkostning blive klassificeret som en direkte variabel omkostning, uanset om den dækker over lokoførerløn eller løn til turplanlæggere. Det er dog alene aktiviteten fremføring, der er antages at variere direkte med togproduktionen. Omkostningerne opdeles efter, om de er direkte/særbestemt relateret til produktionen, eller der er tale om materielomkostninger. Alle poster, som ikke er en del af en af de ovenstående grupper, vil blive kategoriseret som øvrige poster. Tabel 3: Dækningsbidragsopstillingen Passagerindtægter - Direkte produktionsrettede omkostninger = Dækningsbidrag 1 - Særbestemte produktionsrettede omkostnigner = Dækningsbidrag 2 - Materielomkostninger = Dækningsbidrag 3 - Øvrige omkostninger = Resultat før Skat Dækningsbidragsopstillingen er et udtryk for indtægter og omkostningers nærhed med produktionen. Moms Årets momsnettoomkostninger fordeles på slutprodukter givet deres momsstatus. Alle slutprodukter har en momsstatus imellem 0 og 100 som afgør, om produktet skal belastes med moms. Derudover er der knyttet en momsstatus til de enkelte omkostningselementer. Ved at kombinere momsstatus for de enkelte omkostningselementer med momsstatus for de enkelte slutprodukter samt den tilhørende omkostning kan grundlaget for fordeling af moms beregnes. Det vil sige, at alle nationale deltogssystemer, samt det totale salgs- og distributionsapparat er belastet med 100 % indgående moms. Internationale togsystemer betragtes som udlandsomsætning og er derfor i produktøkonomiregnskabet forudsat 100 % momsafløftning. Skat Selskabsskat medtages ikke i strækningsregnskabet. I hovedregnskabsopstillingen opdeles selskabsskatten mellem offentlig service efter forhandlet kontrakt og de konkurrenceudsatte aktiviteter.

19 18 Erklæringer Ledelseserklæring Direktion har dags dato behandlet og godkendt hovedregnskabsopstillingen for DSB SOV og S-tog for 2012 samt strækningsregnskabet for DSB SOV for Hovedregnskabsopstillingen og strækningsregnskabet er udarbejdet efter de principper og metoder, som er angivet i Regnskabsreglementet for DSB, under hensyntagen til overgangsregler og fortolkninger aftalt med Transportministeriet. Det er vores opfattelse, at regnskabsreglementet er overholdt i 2012, herunder, at der er foretaget den fornødne regnskabsmæssige opdeling, jf. regnskabsreglementets 1. data og andet informationsgrundlag for alle aktiviteter i DSB koncernen er til stede, således at det er muligt at gennemføre kontrol af transaktionssporet mellem årsregnskaberne for de kontraktholdende virksomheder og hovedregnskabsopstillingen. København, den 22. marts 2013 I direktionen Jesper Lok Administrerende direktør Jacob Kjær Økonomidirektør

20 19 Revisorerklæringer vedrørende transaktionsdokumentation og hovedregnskabsopstilling Erklæring fra uafhængig revisor i henhold til 15, stk. 1, i regnskabsreglementet for DSB for 2012 vedrørende transaktionsdokumentation Til Transportministeriet Som grundlag for hovedregnskabsopstillingen på side 5 ovenfor foreligger DSB SOV (DSB) og DSB S-tog a/s s årsregnskaber. DSB skal i henhold til 10 i regnskabsreglementet udarbejde transaktionsdokumentation for bogførte regulerede transaktioner med en økonomisk værdi over 2 mio. kr. ex. moms pr. år. Regulerede transaktioner omfatter transaktioner omfattet af regnskabsreglementets 4-9 mellem kontraktholdere (DSB SOV og DSB S-tog a/s) og andre. Som revisor for DSB skal vi i henhold til 15, stk. 1 i regnskabsreglementet for DSB ("regnskabsreglementet") stikprøvevist gennemgå den af ledelsen udarbejdede transaktionsdokumentation for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem juridiske enheder i DSB med en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV og DSB S-tog a/s) og enheder med konkurrenceudsatte aktiviteter. DSB's ledelse har i henhold til 17 i regnskabsreglementet ansvaret for, at transaktionsdokumentationen for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV og DSB S-tog a/s) og enheder med konkurrenceudsatte aktiviteter er tilgængelig samt at transaktionerne er foretaget i overensstemmelse med de i regnskabsreglementets 4-9 fastlagte principper, der er tilrettelagt for at forhindre krydssubsidiering af de konkurrenceudsatte aktiviteter, og tilhørende vejledning (Transportministeriets svar på fortolkningsspørgsmål til regnskabsreglementet fra DSB). Vores ansvar er på grundlag af det udførte arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt transaktionsdokumentationen for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem de juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV og DSB S-tog a/s) og de konkurrenceudsatte aktiviteter stikprøvevist er gennemgået og har været tilgængelig samt hvorvidt vi er blevet bekendt med, at transaktionerne ikke er foretaget i overensstemmelse med de i regnskabsreglementets 4-9 fastlagte principper. Denne erklæring omfatter regnskabsåret 2012 for DSB SOV og DSB S-tog a/s dækkende perioden 1. januar december Denne erklæring omfatter alene transaktionsdokumentation vedrørende bogførte regulerede transaktioner, som danner grundlag selve for hovedregnskabsopstillingen på side 5 ovenfor. Udført arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion. Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores arbejde i forhold til en opgave med høj grad af sikkerhed, har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og relevante medarbejdere, samt stikprøvevis gennemgang af transaktionsdokumentationen for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV og DSB S-tog a/s) og enheder med konkurrenceudsatte aktiviteter. Vores arbejder er udført i forlængelse af vores revision af årsregnskaberne for DSB SOV og DSB S-tog a/s for Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 Forord Opdeling af DSB regnskab Jernbanevirksomhed involverer ofte et mix af konkurrenceudsatte og forhandlede forretningsområder. Deri ligger en risiko for, at de

Læs mere

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012)

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) 1 2 Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011)

Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011) - 1 - Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011) - 2-2011 blev et år med mange alvorlige udfordringer for DSB. De økonomiske udfordringer har ændret den kontekst og selvforståelse, DSB

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

3 DSB Årsrapport 2012

3 DSB Årsrapport 2012 2 3 DSB Årsrapport 2012 4 5 Indhold Forord 6 Den store sammenhæng 8 Produktivitet 9 Rettidighed 10 Kunder 10 Omdømme 12 Trafikkontrakter 12 Materielsituation 12 Udland 13 Ny DSB-lov 14 Beretning og Årsregnskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DSB s økonomi. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om DSB s økonomi. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om DSB s økonomi Marts 2014 BERETNING OM DSB S ØKONOMI Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. DSB som selskab... 3 B. DSB som selvstændig

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr.

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr. VIRKSOMHED: CVRnr.: ÅR: Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken Særligt regnskab for År 0 0 Regnskabet skal udfyldes på basis

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 CVR-nr. 28 70 42 91 K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere