HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014"

Transkript

1 HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014

2 Forord Opdeling af DSB regnskab Jernbanevirksomhed involverer ofte et mix af konkurrenceudsatte og forhandlede forretningsområder. Deri ligger en risiko for, at de to forretninger sammenblandes, og derfor opdeler DSB i den årlige hovedregnskabsopstilling forretningsaktiviteter i Offentlige serviceydelser og Konkurrenceudsatte aktiviteter. Hovedregnskabsopstillingen er udarbejdet efter et regnskabsreglement udarbejdet af Transportministeriet. Udgangspunktet for hovedregnskabsopstillingen er moderselskabsregnskabet for DSB. Udviklingen i årets resultat, som blev omtalt i Årsrapport 2014, kan genfindes i hovedregnskabsopstillingen. Resultat efter skat for moderselskabet i DSB blev 502 mio. kr. Det tilsvarende resultat for 2013 var 486 mio. kr. Resultat fremgangen på 16 mio. kr. er præget af en række forhold af engangskarakter i 2014, herunder: Avance ved afhændelse af DSB s tidligere domicilejendom i Sølvgade og butiksarkaden i Lyngby. Afgørelsen af en voldgiftsag om passagertællinger som har påvirket passagerindtægterne positivt. Nedskrivning af IC4 materiel som følge af konklusionen i Prose rapporten Fremrykkede afskrivninger og nedskrivning af materielle og immaterielle aktiver vedrørende Rejsekortet samt værdiregulering af kapitalinteresser i datterselskabet DSB Rejsekort A/S. Resultatet af offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt er i 2014 faldet til 271 mio. kr. (2013: 400 mio. kr.), hvilket hovedsageligt er en konsekvens af de 3 sidste af ovenstående forhold. Resultatet af de konkurrenceudsatte aktiviteter er i 2014 steget til 179 mio. kr. (2013: -1 mio. kr.). Forbedringen kan forklares med ejendomsavancen nævnt ovenfor. Taastrup, den 2. marts 2015 Stig Pastwa Konstitueret Administrerende Direktør Thomas Thellersen Børner Økonomidirektør 2 Forord

3 Hovedregnskabsopstilling Hovedregnskabsopstilling for 2014 Resultatopgørelse for DSB SOV i mio. kr. Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt Konkurrenceudsatte aktiviteter Særlige reguleringer Passagerindtægter Indtægter fra trafikkontrakter Kioskvarer mv. 6 6 Reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv Udlejning af togmateriel Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før af- & nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Resultat efter skat i tilknyttede og associerede virksomheder Finansielle udgifter Resultat før skat Skat Årets resultat I alt Regnskabsreglement for DSB Hovedregnskabsopstillingen for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsreglementet for DSB. I forbindelse med tilblivelsen af regnskabsreglementet stillede DSB en række uddybende fortolkningsspørgsmål til Transportministeriet jf. 20 stk. 4. Transportministeriets svar på disse spørgsmål er med til at sikre en hensigtsmæssig operationalisering af regnskabsreglementet. DSB har udarbejdet en regnskabsmæssig opdeling af DSB s aktiviteter i hovedforretningsområder (Hovedregnskabsopstilling). Formålet med hovedregnskabsopstillingen er at udarbejde en regnskabsmæssig opdeling af DSB s aktiviteter for de juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt i henhold til Regnskabsreglementets 1. Hovedregnskabsopstillingen opdeler regnskaberne for virksomheder med en trafikkontrakt (DSB SOV) i henholdsvis offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt og konkurrenceudsatte aktiviteter. Konkurrenceudsatte aktiviteter udarbejdes hovedsageligt på baggrund af en opgørelse af resultater fra datterselskaber samt delområderegnskaber for konkurrenceudsatte aktiviteter, som udføres i DSB SOV. Hovedregnskabsopstillingen ovenfor er gennemgået af DSB s eksterne revisor (se revisorerklæring side 11). I overensstemmelse med regnskabsreglementet er øvrige oplysninger i dette dokument ikke gennemgået af revisor. Som grundlag for hovedregnskabsopstillingen foreligger DSB s årsregnskab samt den på side 8-9 anvendte regnskabspraksis. Hovedregnskabsopstilling 3

4 Delregnskaber Delregnskabsopstillingen udarbejdes jf. Regnskabsreglementets 1 stk. 1. og 5, og viser DSB SOV s opdeling af årets resultat i Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt, Konkurrenceudsatte aktiviteter og Særlige reguleringer for moderselskabet isoleret. Delregnskabsopstilling for 2014 DSB SOV i mio. kr Passagertrafik før kontraktbetaling Øvrige forpligtelser -148 Afstemningsområde inkl. kontraktbetaling Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt i alt 271 Konkurrenceudsatte datterselskaber 186 Internationale aktiviteter 51 Udbudt offentlig servicetrafik -43 Øvrige delområder 37 Modpost særlige reguleringer -52 Konkurrenceudsatte aktiviteter i alt 179 Særlige reguleringer 52 Årets resultat 502 I overensstemmelse med regnskabsreglementets 1 stk. 1 og 2 stk. 1 og 2 opdeles DSB SOV s Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt i Passagertrafik før kontraktbetaling, Øvrige forpligtelser og Afstemningsområde inkl. kontraktbetalingen. Ifølge Regnskabsreglementets 1 stk. 5 skal de Konkurrenceudsatte aktiviteter opdeles i et passende antal delområder afgrænset af deres funktionelle forhold, herunder Konkurrenceudsatte datterselskaber, Internationale aktiviteter, Udbudt offentlig servicetrafik og øvrige delområder. Offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt Årets resultat for offentlige serviceydelser efter forhandlet kontrakt er et overskud på 271 mio. kr. Resultatet for passagertrafik før trafikkontraktindtægter udgør et underskud på mio. kr. i Passagertrafik omfatter de aktiviteter, som er forbundet med gennemførelse af selve trafikopgaven i den offentlige servicetrafik inkl. salgs- og stationsydelser. Resultatet er udtryk for finansieringsbehovet på fjerntog-, regionaltog- og S-tog trafikken før kontraktbetaling. Strækningsregnskabet for 2014, som er en selvstændig rapport af samme navn, giver en detaljeret opgørelse af passagerindtægter og nettoomkostninger i DSB SOV fordelt på strækninger. Det samlede resultat for øvrige forpligtelser i 2014 er et underskud på 148 mio. kr. De øvrige forpligtelser vedrører DSB s kontraktlige forpligtigelser, som ikke vedrører selve togdriften: Jernbanemuseet i Odense. Rejsekort A/S som indeholder resultatet for Rejsekort A/S, nedskrivning af materielle og immaterielle aktiver vedrørende Rejsekort A/S samt værdiregulering af kapitalinteresser i Rejsekort A/S. Resultatet af udlejningen af ejendomme og arealer, der ikke anvendes i togdriften og reguleres af særlig lovgivning, så udlejningen ikke sker på kommercielle vilkår pga. f.eks. fredning af en bygning. Herunder den relative omkostning til Arriva stationer som ikke bliver dækket af Arriva. Gevinster og tab fra salg af ejendomme, som ikke anvendes i togdriften. Jobbørs som vedrører udlånte tjenestemænd samt håndteringen af overtallige medarbejdere - både egne og udlånte. Resultatet af udleje af togmateriel til Trafikstyrelsen, som er en obligatorisk forpligtelse i forbindelse med udbuddet af Øresund. Ekstraordinære poster ifm. voldgiftssag om indtægtsdelingen med Movia hvor der er indtægtsført 73 mio. kr. i 2014 vedrørende perioden Resultatet for afstemningsområdet i DSB SOV er et overskud på mio. kr., da det primært indeholder trafikkontraktbetalingen fra 4 Hovedregnskabsopstilling

5 Transportministeriet på mio. kr. Derudover indgår selskabsskat for DSB SOV under afstemningsområdet, da strækningsregnskabet opgøres før selskabsskat. Konkurrenceudsatte aktiviteter Det samlede resultat for de konkurrenceudsatte aktiviteter i DSB SOV er et overskud på 179 mio. kr. i 2014 inklusiv en beregnet forrentning af den indskudte kapital på 52 mio. kr. Opgørelse af resultatet for DSB s konkurrenceudsatte aktiviteter består af delområderegnskaber, konkurrenceudsatte datterselskaber og særlige reguleringer. Resultatet for datterselskaber, der udfører konkurrenceudsatte aktiviteter, består i 2014 af resultaterne for DSB Vedligehold A/S, Kort & Godt A/S og DSB Ejendomsudvikling A/S. Internationale aktiviteter indeholder DSB Sverige AB og DSB Tyskland GmbH. Udbudt offentlig servicetrafik indeholder resultatet for DSB Øresund A/S. Øvrige delområder i DSB SOV er Kursusaktiviteter, Energi, Media, Udlån af togpersonale, Ejendomsudlejning og Odderbanen. Overskudskrav Ifølge regnskabsreglementets 12 skal konkurrenceudsatte aktiviteter hvile økonomisk i sig selv over et tidsrum, der svarer til en kontraktperiode og/eller investeringshorisonten for den investerede kapital. Den efterfølgende vurdering af overskudskravet i konkurrenceudsatte datterselskabet tager udgangspunkt i deres Stand alone Resultater før skat (se Årsrapport 2014 side 84). Vedligehold DSB Vedligehold A/S havde et overskud i resultat før skat på 89 mio. kr. i 2014 sammenlignet med 45 mio. kr. i Korrigeret for fratrædelsesomkostninger steg resultat af primært drift med 16 mio. kr. hovedsageligt påvirket af opgaven med store eftersyn på materiel. Øresund DSB Øresund A/S havde et negativt resultat før skat på 67 mio. kr. i 2014 sammenlignet med et underskud i 2013 på 49 mio. kr. DSB Øresund opererer den danske del af Øresundstrafikken på Kystbanen og Kastrupbanen. DSB Øresund A/S er ejet af DSB med 70 procent og FirstGroup plc. med 30 procent igennem DSB Øresund Holding ApS. Øresundskontrakten er en bruttokontrakt, hvilket indebærer, at passagerindtægterne tilfalder Transportministeriet. Indtægter fra trafikkontrakt faldt med 40 mio. kr. til 467 mio. kr. i 2014 (507 mio. kr.). Udviklingen skyldes primært, at 2013 var påvirket af endelig slutafregning og bonus vedrørende tidligere perioder. Togene i såvel den danske som i den svenske del af Øresundstrafikken kører i pulje. DSB Øresund varetager, med DSB Vedligehold som underleverandør, vedligeholdelsen af alle togsæt i puljen. Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel faldt med 37 mio. kr. til 276 mio. kr. i 2014 (313 mio. kr.). DSB Øresund har i 2014 foretaget en revurdering af forretningsplanen for den resterende del af kontraktperioden. DSB Øresund konstaterede på dette grundlag, at der var behov for yderligere hensættelse til tabsgivende kontrakt primært som følge af forøgede omkostninger til store togeftersyn baseret på antal kørte kilometer herunder renovering af døre. Denne yderligere hensættelse påvirkede DSB Øresunds omkostninger og resultat før skat med 66 mio. kr. i I 2013 blev der ligeledes hensat til dækning af tab på DSB Øresunds trafikkontrakt (2013: 68 mio. kr.). DSB Øresund havde i 2014 et fald i resultat af primær drift på 18 mio. kr. i forhold til Hovedregnskabsopstilling 5

6 Udviklingen skyldes hovedsageligt de lavere trafikkontraktindtægter. Kort & Godt Kort & Godt A/S havde et overskud i resultat før skat på 53 mio. kr. i 2014 sammenlignet med et overskud i 2013 på 41 mio. kr. Resultat af primær drift steg med 12 mio. kr. til 59 mio. kr. i 2014 mod 47 mio. kr. i Salg af kioskvarer mv. faldt 3 procent og udgjorde 950 mio. kr. (976 mio. kr.). Hertil faldt andre driftsindtægter mv. med 6 mio. kr. Kioskområdet er et område som konstant udfordres, blandt andet som en konsekvens af øget konkurrence og overgang til flere elektroniske billetter samt rejsekort. Den fortsat stigende benyttelse af selvbetjeningskanaler og udfasning af eksempelvis klippekort i hovedstadsområdet vil kræve en markant tilpasning i de kommende år og skærper det økonomiske pres yderligere på kioskområdet. Sverige DSB Sverige havde et resultat før skat på 16 mio. kr. i 2014 sammenlignet med 22 mio. kr. i Ved udgangen af 2014 bestod DSB Sverige alene af Upptåget uden for Stockholm. Krösatåget i Jönköpingområdet (DSB Småland) blev den 1. marts 2014 overdraget til Veolia. Overdragelsen af trafikken drevet af DSB Småland har påvirket udviklingen i indtægter fra trafikkontrakter, der er faldet med 145 mio. kr. i forhold til Omvendt er omkostninger i alt faldet med 135 mio. kr. Tyskland DSB Tyskland havde et underskud i resultat før skat på 5 mio. kr. i 2014 sammenlignet med et underskud i 2013 på 21 mio. kr. DSB Tyskland havde i 2014 indtægter i alt på 275 mio. kr. og et underskud i resultat af primær drift på 6 mio. kr. (2013: -21 mio. kr.). Der er i 2014 indregnet en nedskrivning af erhvervede rettigheder (goodwill) på 7 mio. kr. på baggrund af en ændret forretningsplan. I 2013 blev der indregnet en nedskrivning på erhvervede rettigheder (goodwill) på 24 mio. kr. som følge af forventninger om højere driftsomkostninger i den resterende kontraktperiode. Ejendomsudvikling DSB Ejendomsudvikling havde et overskud i resultat før skat på 143 mio. kr. i 2014 mod 25 mio. kr. i Det øgede resultat skyldes især avance ved et enkeltstående salg af butiksarkaden i Lyngby. Øvrige delområder Samlet giver de øvrige delområder (Kursusaktiviteter, Energi, Media, Udlån af togpersonale, Ejendomsudvikling og Odderbanen) et overskud på 37 mio. kr. Transaktionsdokumentation Regnskabsreglementet stiller krav til at DSB skal dokumentere at transaktioner over 2 mio. kr. pr. år er prissat i overensstemmelse med regnskabsreglementet. Hvis enkelte transaktioner ikke overholder disse regler skal dette rapporteres uanset afvigelsens omfang og skal dermed omtales i det følgende. De 6 identificerede tilfælde fra 2013, hvor den formelle overholdelse af regnskabsreglementet bestemmelser om prissætning ved samhandel ikke var dokumenteret, er i 2014 løst således: I 2 tilfælde er kontrakterne opsagt og i 1 tilfælde er det dokumenteret, at prissætning er foretaget på markedsvilkår og dermed ligger inden for regnskabsreglementets bestemmelser. I 1 tilfælde er det dokumenteret, at den underskudsgivende aktivitet er vendt til et overskud hvorved regnskabsreglementet er opfyldt. 6 Hovedregnskabsopstilling

7 I 1 tilfælde er kontrakten opsagt og ny kontrakt indgået således at kontrakten overholder regnskabsreglementet. I 1 tilfælde er der efterfølgende foretaget beregninger der viser at der skal afregnes et mindre beløb, hvilket er foretaget i februar DSB har i 2014 dokumenteret 90 transaktioner hvoraf der er identificeret i alt 2 tilfælde, hvor den formelle overholdelse af regnskabsreglementets bestemmelser i 5 stk. 1 og 2 samt 8 stk. 1 om prissætning ved samhandel ikke er dokumenteret. De 2 tilfælde omfatter følgende: 1 tilfælde omhandler salg af olie for 9,8 mio. kr. til Arriva, som ved en fejl er underopkrævet med 0,1 mio. kr., hvorved der ikke er opnået dækning for de afholdte omkostninger og rimelig fortjeneste. Sagen er enkeltstående og er rettet i tilfælde omhandler salg af fribefordring til øvrige koncernselskaber herunder Banedanmark. Salg af fribefordring til koncernselskaber m.fl. er foretaget uændret efter samme model, som blev implementeret i DSB har iværksat en analyse og vil med afsæt i denne ændre afregningsmodel over for koncernselskaber m.fl. Den nye afregningsmodel vil påtænkes at træde i kraft i løbet af DSBs eksterne revisor skal stikprøvevist gennemgå transaktionsdokumentationen og har derfor i overensstemmelse med de formelle krav afgivet en revisorerklæring (se side 11) der indeholder forbehold for de ovennævnte forhold. Hovedregnskabsopstilling 7

8 Anvendt regnskabspraksis Metode Hovedregnskabsopstilling Hovedregnskabsopstillingen skal ifølge regnskabsreglementet udarbejdes for de juridiske enheder i DSB koncernen, som modtager kontraktbetaling efter offentlig forhandlet kontrakt. Det vil sige, at hovedregnskabsopstillingen for 2014 tager udgangspunkt i de aflagte årsregnskaber for DSB SOV. DSB har gennemgået årsregnskabet for DSB SOV med henblik på at identificere enkeltposter, som vedrører de konkurrenceudsatte datterselskaber og associerede virksomheder, men er registeret i årsregnskab for DSB SOV. Disse poster er indregnet i hovedregnskabsopstillingen under resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder, da de vedrører kapitalandele i disse virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til Konkurrenceudsatte aktiviteter - Delområder Udgangspunktet for identifikation af delområder, der udfører konkurrenceudsatte aktiviteter, er de eksterne indtægter i DSB SOV, hvor der for et forretningsområde er en omsætning på over 10 mio. kr. i 2014, herunder de obligatoriske delområder i regnskabsreglementets 1 stk. 5. Herfra fraregnes indtægter fra aktiviteter udført efter forhandlet kontrakt, f.eks. i form af passagerindtægter og indtægter fra jernbanemuseet. Endelig ses bort fra indtægter fra salg af koncernserviceydelser til datterselskaber og associerede virksomheder (f.eks. Økonomi, Personale eller IT) i overensstemmelse med Transportministeriets svar på DSB s fortolkningsspørgsmål. Regnskaberne for delområderne indeholder indtægter og de fulde omkostninger ved produktionen af den konkurrenceudsatte ydelse eller produkt. De fulde omkostninger omfatter såvel variable som faste omkostninger afholdt i DSB, herunder træk på fællesfunktioner, eventuelle afskrivninger og forrentning på aktiver, der er anvendt til produktion af ydelsen samt eventuel moms og skat. Delområderne bliver ikke belastet med moms i de tilfælde, hvor indtægterne havde været fuldt momspligtige og alle indgående momsudgifter dermed kunne af løftes, hvis delområdet havde udgjort en selvstændig forretning med egen momsregistrering. Skat på delområderne indregnes for 2014 i form af 24,5 % af det samlede resultat på delområderne. Datterselskaber Resultatet i DSB Ejendomsudvikling A/S deles op i resultat vedrørende salg af ejendomme og øvrigt resultat. Sidstnævnte allokeres 100% til de konkurrenceudsatte aktiviteter. Resultat vedrørende salg af ejendomme allokeres på basis af, til hvilket område (offentlige serviceydelser eller konkurrenceudsatte aktiviteter) de afhændede ejendomme konkret er henført til. Bortset fra Rejsekort A/S allokeres resultatet i øvrige datterselskaber til det konkurrenceudsatte område. Ud over resultaterne indgår engangsposter bogført i kontraktholdende virksomheder, som vedrører kontraktholdernes aktionærinteresser i konkurrenceudsatte datterselskaberne f.eks. tab på mellemregninger, hensættelser til nedlukning eller nedskrivning af aktier. Særlige reguleringer - Ejer afkast Særlige reguleringer indeholder forhold, som ikke skal bogføres i henhold til årsregnskabsloven og derfor ikke indgår i årsregnskaberne for de pågældende virksomheder. Derimod 8 Anvendt regnskabspraksis

9 medtages disse forhold i hovedregnskabsopstillingen i overensstemmelse med principperne fastlagt i regnskabsreglementet 9 stk. 1. I 2014 giver særlige reguleringer et negativt resultat i området for offentlig servicetrafik på 52 mio. kr. og stammer fra fortjeneste ved salg af trafikrelaterede ejendomme og beregnet ejer afkast på kapitalindskud i konkurrenceudsatte dattervirksomheder. Fortjeneste ved salg af trafikrelaterede ejendomme vedrører avancen på ejendomme, som er overført til DSB Ejendomsudvikling til bogført værdi og solgt i regnskabsåret Eftersom denne fortjeneste er skabt ved salg af trafikrelaterede aktiver, skal fortjenesten tilfalde den offentlige servicetrafik, men da posterne ikke bogføres direkte i driftsregnskabet, indregnes de i stedet under særlige reguleringer. Ejer afkast beregnes på baggrund af kapitalindskuddet i form af indskudt aktiekapital tillagt eventuel overkurs, kapitaltilskud samt det akkumulerede årlige beregnede afkast, som skal forrentes. Eventuel kapitalnedsættelse eller udbetaling af udbytte nedskriver kapitalindskuddet. Der er til beregningen af ejer afkastkravet benyttet Capital Asset Pricing- modellen (CAPM). Ifølge CAPM er ejernes afkastkrav en funktion af den risikofrie rente, markedsrisikopræmien samt beta, idet: Ejernes afkastkrav = risikofri rente + (markedsrisikopræmie* egenkapital beta). Egenkapital beta er antaget ud fra børsnoterede passagertogsoperatørvirksomheder tillagt vurdering af DSB s og de respektive datterselskabers driftsmæssige og finansielle risici i forhold til de børsnoterede selskaber. For Kort & Godt er beta antaget ud fra børsnoterede sammenlignelige virksomheder. Markedsrisikopræmien udtrykker det merafkast, en investor kræver for at investere i risiko behæftede aktiver frem for risikofrie aktiver. Ifølge akademiske undersøgelser er markedsrisikopræmien i spændet 4 % -5 %. DSB har valgt 5 % og følger dermed SKATs anbefaling. Udgangspunktet for beregningen er kapitalindskud og markedsdata pr. 31. december Ejer afkastet er indregnet i hovedregnskabsopstillingen under finansielle poster. Metode Transaktionsdokumentation DSB har indgået en række aftaler om udlån af tjenestemænd til koncerneksterne parter. DSB modtager vederlæggelse efter en fastlagt model baseret på afholdte løbende omkostninger. I forhold til regnskabsreglementet er det vurderet, at denne model ikke er i modstrid med regnskabsreglementets krav til prissætning, idet der henses til, at der opnås en fordel for DSB i form af sparede alternativomkostninger. Den anvendte model er i øvrigt fastlagt efter drøftelser i forbindelse med aktivitetsudskillelse, og er udmøntet i lov for to udskillelser og er anvendt uden for DSB. Den risikofrie rente er baseret på de 10-årige statsrenter. Den risikofrie rente benyttet er den højeste værdi af enten gennemsnittet over det seneste år eller dagens rentesatser. Anvendt regnskabspraksis 9

10 Erklæringer Ledelseserklæring Direktionen har dags dato behandlet og godkendt hovedregnskabsopstillingen for DSB SOV for Hovedregnskabsopstillingen er udarbejdet efter de principper og metoder, som er angivet i Regnskabsreglementet for DSB, under hensyntagen til fortolkninger aftalt med Transportministeriet. Det er vores opfattelse, at Regnskabsreglementet er overholdt i 2014, herunder, at der er foretaget den fornødne regnskabsmæssige opdeling, jf. regnskabsreglementets 1. Data og andet informationsgrundlag for alle aktiviteter i DSB koncernen er til stede, således at det er muligt at gennemføre kontrol af transaktionssporet mellem årsregnskaberne for de kontraktholdende virksomheder og hovedregnskabsopstillingen. Taastrup, den 2. marts 2015 I direktionen Stig Pastwa Konstitueret Administrerende Direktør Thomas Thellersen Børner Økonomidirektør 10 Erklæringer

11 Revisorerklæringer Erklæring fra uafhængig revisor i henhold til 15, stk. 1, i regnskabsreglementet for DSB for 2014 vedrørende transaktionsdokumentation Til Transportministeriet Indledning Som grundlag for hovedregnskabsopstillingen på side 3 ovenfor foreligger DSB SOV's årsregnskab DSB skal i henhold til 10 i regnskabsreglementet udarbejde transaktionsdokumentation for bogførte regulerede transaktioner med en økonomisk værdi over 2 mio. kr. ex. moms pr. år. Regulerede transaktioner omfatter transaktioner omfattet af regnskabsreglementets 4-9 mellem kontraktholder (DSB SOV) og andre. Som revisor for DSB skal vi i henhold til 15, stk. 1 i regnskabsreglementet for DSB ("regnskabsreglementet") stikprøvevist gennemgå den af ledelsen udarbejdede transaktionsdokumentation for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem juridiske enheder i DSB med en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV) og enheder med konkurrenceudsatte aktiviteter. DSB's ledelse har i henhold til 17 i regnskabsreglementet ansvaret for, at transaktionsdokumentationen for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV) og enheder med konkurrenceudsatte aktiviteter er tilgængelig samt at transaktionerne er foretaget i overensstemmelse med de i regnskabsreglementets 4-9 fastlagte principper, der er tilrettelagt for at forhindre krydssubsidiering af de konkurrenceudsatte aktiviteter, og tilhørende vejledning (Transportministeriets svar på fortolkningsspørgsmål til regnskabsreglementet fra DSB). Vores ansvar er på grundlag af det udførte arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt transaktionsdokumentationen for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem de juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV) og de konkurrenceudsatte aktiviteter stikprøvevist er gennemgået og har været tilgængelig samt hvorvidt vi er blevet bekendt med, at transaktionerne ikke er foretaget i overensstemmelse med de i regnskabsreglementets 4-9 fastlagte principper. Denne erklæring omfatter regnskabsåret 2014 for DSB SOV dækkende perioden 1. januar december Denne erklæring omfatter alene transaktionsdokumentation vedrørende bogførte regulerede transaktioner, som danner grundlag selve for hovedregnskabsopstillingen på side 3 ovenfor. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for DSB SOV og Transportministeriet til dokumentation for DSB SOV s efterlevelse af regnskabsreglementet, og bør ikke anvendes til andet formål. Udført arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion. Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores Erklæringer 11

12 arbejde i forhold til en opgave med høj grad af sikkerhed, har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og relevante medarbejdere, samt stikprøvevis gennemgang af transaktionsdokumentationen for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV) og enheder med konkurrenceudsatte aktiviteter. Vores arbejder er udført i forlængelse af vores revision af årsregnskabet for DSB SOV for Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Forbehold Vi tager forbehold for, at DSB's samhandel med andre selskaber i DSB-koncernen samt salg af ydelser til koncerneksterne parter i 2 tilfælde i alt ikke er dokumenteret sket i overensstemmelse med regnskabsreglementets bestemmelser. Der henvises til ledelsens nærmere omtale i afsnittet om transaktionsdokumentation på side 7. Konklusion Ved det udførte arbejde har transaktionsdokumentationen for køb og salg af ydelser, udleje og salg af aktiver samt overførsel af kapital mellem juridiske enheder i DSB, der har indgået en forhandlet offentlig servicekontrakt (DSB SOV) og enheder med konkurrenceudsatte aktiviteter været tilgængelig og vi har stikprøvevist gennemgået denne. Vi er ikke, udover hvad der fremgår af ovennævnte forbehold, blevet bekendt med, at transaktionerne ikke er foretaget i overensstemmelse med de i regnskabsreglementets 4-9 fastlagte principper. København, den 2. marts 2015 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Bender statsaut. Revisor Michael N.C. Nielsen statsaut. revisor 12 Erklæringer

13 Erklæring fra uafhængig revisor i henhold til 15, stk. 2, i regnskabsreglementet for DSB for 2014 vedrørende hovedregnskabsopstilling Til Transportministeriet Indledning Som revisor for DSB SOV (DSB) skal vi i henhold til 15, stk. 2 i regnskabsreglementet for DSB ("regnskabsreglementet") gennemgå den af ledelsen udarbejdede hovedregnskabsopstilling for DSB SOV for 2014, i henhold til 1 stk. 4 og 14 i regnskabsreglementet. DSB's ledelse har i henhold til 17 i regnskabsreglementet ansvaret for, at de anvendte principper og metoder for udarbejdelse af hovedregnskabsopstillingen for DSB SOV for 2014 i henhold til 1 stk. 4 og 14 i regnskabsreglementet er i overensstemmelse med reglerne i regnskabsreglementet og tilhørende vejledning (Transportministeriets svar på fortolkningsspørgsmål til regnskabsreglementet fra DSB). Vores ansvar er på grundlag af det udførte arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med, at de anvendte principper og metoder for udarbejdelse af hovedregnskabsopstillingen for DSB SOV for 2014 i henhold til 1 stk. 4 og 14 i regnskabsreglementet ikke er i overensstemmelse med reglerne i regnskabsreglementet og tilhørende vejledning. Denne erklæring omfatter alene selve hovedregnskabsopstillingen på side 3 ovenfor. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for DSB SOV og Transportministeriet til dokumentation for DSB SOV s efterlevelse af regnskabsreglementet, og bør ikke anvendes til andet formål. Udført arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion. Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores arbejde i forhold til en opgave med høj grad af sikkerhed, har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og relevante medarbejdere, sammenholdelse af hovedregnskabsopstillingen med reviderede årsregnskab for den juridiske enhed som leverer offentlige serviceydelser i henhold til den/de forhandlede kontrakter med Transportministeriet (DSB SOV), samt virksomhedernes registrering for de identificerede delområder i henhold til regnskabsreglementet for DSB 1, stk. 4b. Vores arbejder er udført i forlængelse af vores revision af årsregnskabet for DSB SOV for Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Erklæringer 13

14 Konklusion På baggrund af det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med, at de anvendte principper og metoder for udarbejdelse af hovedregnskabsopstillingen for DSB SOV for 2014 i henhold til 1 stk. 4 og 14 i regnskabsreglementet, ikke er i overensstemmelse med reglerne i regnskabsreglementet og tilhørende vejledning. København, den 2. marts 2015 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Bender statsaut. Revisor Michael N.C. Nielsen statsaut. revisor 14 Erklæringer

15

16

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere