SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lindholm Nærbanevej Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. maj 2013 Til den 21. maj Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her. Med venlig hilsen Louise M Jensen Grontmij A/S (Aalborg) Sofiendalsvej 94, 9200 Aalborg SV tlf Mulighederne for Lindholm Nærbanevej 1, 9400 Nørresundby El BELYSNING Lindholm Nærbanevej 5: I lageret består belysningen af 2-rørs lysstofarmaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. FORBEDRING Montering af bevægelsesmeldere på lager til styring af belysningen kr kr. 0,90 ton CO₂ El BELYSNING Belysningen i kontor og personalerum består af 2-rørs lysstofarmaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. FORBEDRING Belysningen i kontor og personalerum i daglevarebutikken forsynes med bevægelsesmeldere kr. 500 kr. 0,15 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 El SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. FORBEDRING Montering af solceller på tagfladen for bygningens fælles elforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 50 m² svarende til ca. 7,5 kwp kr kr. 4,22 ton CO₂ Lovændring (november 2012) om afregningsform for elektricitet produceret på solceller er ikke medregnet i forslaget. Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen. På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke. Beregnet varmeforbrug pr. år: 1.006,0 m³ fjernvarme 1.095,0 m³ fjernvarme 5.501,9 m³ fjernvarme kr. 40,83 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Tag og loft FLADT TAG Det flade tag er iht. tegningsmateriale isoleret med 200 mm mineraluld. Etageadskillelser mod pulterrum består iht. tegningsmateriale af betondæk isoleret med 180 mm polystyren. Det flade tag over trapperummet er iht. tegningsmateriale isoleret med 100 mm mineraluld. Det flade tag over elevatortårnet er iht. tegningsmateriale isoleret med 150 mm mineraluld. Ydervægge HULE YDERVÆGGE Ydervægge er iht. tegningsmateriale udført som cm betonelementer isoleret med 125 mm mineraluld. MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Væg mellem trapperum og pulterrum består af 15 cm beton. Væggen er ved besigtigelse konstateret uisoleret. Det er umiddelbart ikke muligt at efterisolere væggen grundet placering af tekniske installationer. Energimærkningsnummer

6 LETTE YDERVÆGGE Ydervæg mod affaldsrum er iht. tegningsmateriale udført som let konstruktion med indvendig betonmur og let beklædning udvendig. Hulrummet er isoleret med 150 mm mineraluld. Ydervægge på 3. sal i trapperummet er iht. tegningsmateriale udført som let konstruktion med indvendig betonmur og let beklædning udvendig. Hulrum er isoleret med 50 mm mineraluld. Den øverste del af ydervægge i elevatortårnet er iht. tegningsmateriale udført som let konstruktion med indvendig betonmur og tagpap udvendig. Ydervæggen er isoleret med 75 mm mineraluld på ydersiden. Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER Vinduer er monteret med solafskærmende energiruder i alu-rammer. OVENLYS Ovenlyskuppel i trappeopgang vurderes monteret med 3 lag acryl. YDERDØRE Yderdøre er isolerede og monteret med solafskærmende energiruder. Massive døre og porte i dagligvarebutikken er vurderet isolerede. Gulve TERRÆNDÆK Terrændæk er udført i beton og klinke- eller linoleumsgulv. Gulvet er iht. tegningsmateriale isoleret med 160 mm polystyren og 150 mm letklinker under betonen. Der er gulvvarme på toiletter. ETAGEADSKILLELSE Gulv i trapperum mod affaldsrum består af beton med linoleumsgulv. Gulvet er ud fra tegningsmateriale vurderet isoleret med 100 mm mineraluld på undersiden af betondækket. Etageadskillelse mod det fri i lejligheder består af beton med strøgulve. Der er iht. tegningsmateriale isoleret med 200 mm mineraluld på undersiden af konstruktionen. Energimærkningsnummer

7 Ventilation VENTILATION Lejlighederne ventileres ved 4 mekaniske udsugningsanlæg med udsugning fra emhætter i køkkener og ventiler i baderum. Der er forudsat en samlet ventileret luftmængde på m³/h svarende til et luftskifte på 1 gang i timen. Ventilatorerne er i konstant drift. Ventilatorer er af fabrikat Øland type BNB 20 MGE og er placeret i pulterrum og på tagterasse. Der er naturlig ventilation i trappeopgang i form af oplukkelige yderdøre. Cafeen ventileres ved et balanceret ventilationsanlæg placeret i pulterrum. Aggregatet er fabrikat NB Ventilation type THLZ 250 FF. Aggregatet er med krydsveksler og vandvarmeflade. Da ventilationen til dels er procesventilation og anlægget er automatisk styret, er der i energimærkningen regnet med en ventileret luftmængde på 450 m³/h, svarende til et luftskifte på 1,8 gange i timen i bygningens brugstid. Der er mekanisk udsugning fra toiletter og personalerum i erhvervslejemål. Der er forudsat en samlet ventileret luftmængde på 875 m³/h svarende til et luftskifte på 2,7 gange i timen. Ventilatorerne er i konstant drift. Der er i pulterrum placeret 1 stk. Lindab CBU 160 C kanalventilator og 1 stk. Systemair K 160 M kanalventilator. Der er naturlig ventilation i den resterende del af erhvervslejemålene i form af oplukkelige yderdøre og vinduer. Energimærkningsnummer

8 VARMEANLÆG Varmeanlæg FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med 42 stk. fjernvarmeunits og med direkte centralvarmevand i fordelingsnettet. Der er placeret 42 stk. fjernvarmeunits af fabrikat Termix type VMTD-1 i de enkelte lejligheder og erhvervslejemål. For lejlighederne er der på baggrund af driftsjournal beregnet en gennemsnitlig afkøling af fjernvarmevandet på 31,3 C, svarende til en brændværdi på 36,3 kwh/m³. For erhvervslejemål i Lindholm Nærbanevej 1 er der på baggrund af måleraflæsning beregnet en gennemsnitlig afkøling af fjernvarmevandet på 39,2 C, svarende til en brændværdi på 45,6 kwh/m³. For erhvervslejemål i Lindholm Nærbanevej 5 er der på baggrund af måleraflæsning beregnet en gennemsnitlig afkøling af fjernvarmevandet på 34,1 C, svarende til en brændværdi på 39,7 kwh/m³. VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Ved en eventuel installation af varmepumper skal bygningens varmeanlæg ombygges til et lavtemperaturanlæg; bl.a. kan varmeafgivelsen ske ved gulvvarme. En ombygning til lavtemperaturanlæg vil være meget omkostningstung, hvorfor installation af varmepumper ikke vil være økonomisk rentabel. SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Det er ikke rentabelt at installere solvarmeanlæg, da der er decentral produktion af varmt brugsvand, og det derfor vil kræve en installation for hvert lejemål. Varmefordeling VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i toiletter. Energimærkningsnummer

9 VARMERØR Lindholm Nærbanevej 1 og 3: Varmerør i hovedteknikrum er udført som DN 50 stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmerør fra hovedteknikrum til fjernvarmeunits i de enkelte erhvervslejemål er regnet udført som gennemsnitlig DN 32 stålrør isoleret med 30 mm isolering og DN 20 stålrør isoleret med 20 mm isolering. Varmefordelingsrør i erhvervslejemål er regnet udført som gennemsnitlig DN 20 stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør fra teknikrum til installationsskakte er ført over loft i stueetage og regnet udført som gennemsnitlig DN 40 stålrør isoleret med 30 mm isolering. Varmerør i installationsskakte er regnet udført som DN 20 stålrør isoleret med 20 mm isolering. Varmerør til ventilationsvarmeflade for café er regnet udført som DN 25 stålrør isoleret med 20 mm isolering. Lindholm Nærbanevej 5: Varmerør i hovedteknikrum er udført som DN 50 stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmerør til fjernvarmeunit er udført som DN 20 stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmefordelingsrør til varmluftstæpper er regnet udført som gennemsnitlig DN 32 stålrør isoleret med 30 mm isolering. VARMEFORDELINGSPUMPER Pumpe for ventilationsvarmeflade kunne ved besigtigelsen ikke lokaliseres. AUTOMATIK Varmefordelingsrør er regnet udført som gennemsnitlig DN 20 stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. FORBEDRING Varmeanlæg for Lindholm Nærbanevej 5. (Netto) forsynes med udekompenserende automatik kr kr. 0,74 ton CO₂ AUTOMATIK Energimærkningsnummer

10 Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret udekompenserende automatik. Det er ikke økonomisk rentabelt at montere udekompenserende automatik i boliger og mondre erhvervslejemål, da det kræver en installation for hvert lejemål. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Energimærkningsnummer

11 VARMT VAND Varmt vand VARMT VAND Lejligheder: Der er på baggrund af koldtvandsforbrug regnet med et årligt varmtvandsforbrug på 337 liter pr. m², svarende til 15 m³ pr. lejlighed. Erhvervslejemål: Der er i energimærkningen regnet med et årligt varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² svarende til 131 m³. VARMTVANDSBEHOLDER Lindholm Nærbanevej 1: Varmt brugsvand produceres via 5 stk. gennemstrømningsvandvarmere, fabrikat Termix, placeret over loft i de enkelte lejemål. Der er ikke cirkulation af det varme brugsvand. Lindholm Nærbanevej 3: Varmt brugsvand produceres via 36 stk. gennemstrømningsvandvarmere, fabrikat Termix, placeret i køkkenskab i de enkelte lejligheder. Der er ikke cirkulation af det varme brugsvand. Lindholm Nærbanevej 5: Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Termix, placeret i teknikrum. Der er ikke cirkulation af det varme brugsvand. Energimærkningsnummer

12 EL El BELYSNING Lindholm Nærbanevej 5: I lageret består belysningen af 2-rørs lysstofarmaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. FORBEDRING Montering af bevægelsesmeldere på lager til styring af belysningen kr kr. 0,90 ton CO₂ BELYSNING Belysningen i kontor og personalerum består af 2-rørs lysstofarmaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. FORBEDRING Belysningen i kontor og personalerum i daglevarebutikken forsynes med bevægelsesmeldere kr. 500 kr. 0,15 ton CO₂ BELYSNING Lindholm Nærbanevej 3: Belysningen i vaskeri består af et 2-rørs lysstofarmatur med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. FORBEDRING Montering af bevægelsesmelder i vaskeri til styring af belysningen. Det er i beregningerne forudsat at den tid hvor belysningen er tændt reduceres fra 12 til 4 timer pr. dag kr. 600 kr. 0,16 ton CO₂ BELYSNING Lindholm Nærbanevej 1: Belysningen i teknikrum og toilet ved dette består af 1-rørs lysstofarmaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. Belysningen på toiletter og bruserum består af armaturer med kompaktlysstofrør og 1-rørs lysstofarmaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. I personalerum består belysningen af armaturer med kompaktlysstofrør og 2-rørs lysstofarmaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. Energimærkningsnummer

13 Belysningen i frisøren består af 2-rørs lysstofarmaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. Belysningen i fitness-center består af armaturer med kompaktlysstofrør. Der er ingen styring af belysningen. Belysningen i behandlingslokaler for fodterapi består af 2-rørs lysstofarmaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. Et enkelt lokale er uden belysning. Der er dog i energimærkningen regnet med et belysningsniveau på 6 W/m² i hele bygningens brugstid. Der var ved besigtigelsen ikke adgang til cafeen. Der er i energimærkningen regnet med et belysningsniveau på 6 W/m² i hele bygningens brugstid. Lindholm Nærbanevej 3: Belysningen i opgang består af 1-rørs lysstofarmaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres ved dagslysføler. Lindholm Nærbanevej 5: Belysningen i dagligvarebutikkens salgslokale består af 2-rørs lysstofarmaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. På toilet og garderobe består belysningen af armaturer med kompaktlysstofrør og 1- rørs lysstofarmaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring af belysningen. I teknikrum består belysningen af et 1-rørs lysstofarmatur med konventionel forkobling. Der er ingen styring af belysningen. SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. FORBEDRING Montering af solceller på tagfladen for bygningens fælles elforbrug. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 50 m² svarende til ca. 7,5 kwp kr kr. 4,22 ton CO₂ Lovændring (november 2012) om afregningsform for elektricitet produceret på solceller er ikke medregnet i forslaget. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Energimærket omfatter følgende bebyggelse: Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 3, Lindholm Nærbanevej 1, 3 og 5, 9400 Nørresundby. Projekteringsnummer hos Grontmij: Energimærket er udarbejdet efter retningslinier i Håndbog for Energikonsulenter af 1. juli 2012, version Energimærkningsnummer

14 Energimærkningen omfatter bygning 001 på ejendomsnummer Bygningen er en etagebygning i 1-3 etager med i alt 36 lejligheder og 5 erhvervslejemål med adressen Lindholm Nærbanevej 1, 9400 Nørresundby. Bygningen er opført i Bygningen opvarmes med fjernvarme fra Aalborg Forsyning, Fjernvarme. Den ugentlige brugstid for erhvervslejemål i Lindholm Nærbanevej 1 er forudsat til ca. 45 timer, svarende til en daglig brugstid fra kl til i 5 dage om ugen. Den ugentlige brugstid for erhvervslejemål i Lindholm Nærbanevej 5 er oplyst til ca. 98 timer, svarende til en daglig brugstid fra kl til i 7 dage om ugen. Endvidere er der i energimærkningen regnet med en gennemsnitlig rumtemperatur på 20 grader hele året. Der er foretaget et tillæg til energirammen for Lindholm Nærbanevej 1 på 3,8 kwh/m² på grund af et belysningsniveau over 200 lux i fodterapilokaler og en ventileret luftmængde over 1,2 l/sm² i toiletter og personalerum. Der er foretaget et tillæg til energirammen for Lindholm Nærbanevej 5 på 97,7 kwh/m² på grund af bygningens brugstid på 98 timer om ugen og en ventileret luftmængde over 1,2 l/sm² i toiletter og personalerum. Retur på varmefordelingsledninger er ikke medregnet i energimærkningen. Årsagen til udeladelsen er, at varmetabet fra returledningerne ikke øger bygningens forbrug af fjernvarmevand, da afregningsformen til fjernvarmeforsyningen er efter antal forbrugt m³ fjernvarmevand. Der er indhentet bygningstegninger med plan, snit og facade. Tegningerne er kontrolleret ved opmåling på stedet, og tegningerne er sammen med bygningsgennemgangen lagt til grund for energimærkningen. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Ved utilgængelige konstruktioner er isoleringstykkelsen vurderet på baggrund af tidstypiske byggeskikke og krav samt til bygningens isoleringsniveau i øvrigt. Enhedspriser i energimærkets sforslag er vejledende og kan kun opnås i forbindelse med udførelse af større arbejder. Det anbefales at indhente mindst 2 tilbud. Angivelse af de enkelte lejligheders varmeudgifter er et beregnet gennemsnit. Varmeudgifterne for den enkelte lejlighed vil være afhængig af brugeradfærd. Det vil sige, at den enkelte lejligheds faktiske forbrug afhænger af, hvor meget varme lejeren bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandens størrelse, forbrugsvaner samt ønskede temperaturer i boligen. Der var ved besigtigelsen ikke adgang til café i Lindholm Nærbanevej 1. Energimærkningen er udført af Louise Mørk Jensen. Energimærkningsnummer

15 Ejendommens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER Ervhverslokaler, Lindholm Nærbanevej 1 Bygning Adresse 001 Lindholm Nærbanevej 1 m² 570 Antal 1 Kr./år m² 1-værelses lejligheder Bygning Adresse 001 Lindholm Nærbanevej og m² 50 Antal 36 Kr./år Ervhverslokale, Lindholm Nærbanevej 5 Bygning Adresse 001 Lindholm Nærbanevej 5 m² 752 Antal 1 Kr./år Energimærkningsnummer

16 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Priser er inkl. moms. Emne Forslag Varmeanlæg i energienheder Automatik Varmeanlæg for Lindholm Nærbanevej 5 (Netto) forsynes med udekompenserende automatik kr. 137,8 m³ fjernvarme -53 kwh el kr. Belysning Montering af bevægelsesmeldere på dagligvarebutikkens lager kr. -15,4 m³ fjernvarme kr kwh el Belysning Belysningen i kontor og personalerum i daglevarebutikken forsynes med bevægelsesmeldere kr. -2,5 m³ fjernvarme 244 kwh el 500 kr. Belysning Montering af bevægelsesmelder i vaskeri kr. 247 kwh el 600 kr. Solceller Montering af 50 m² solceller på taget kr kwh el kr. Energimærkningsnummer

17 BAGGRUNDSINFORMATION OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. Varmeforbrug ,0 m³ fjernvarme i afregningsperioden Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug ,2 m³ fjernvarme pr. år CO2 udledning... 25,50 ton CO₂ pr. år KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Det beregnede fjernvarmeforbrug for lejlighederne er på 5.501,9 m³ pr. år mod det graddagekorrigerede oplyste fjernvarmeforbrug på 4.454,2 m³ pr. år. Forskellen er på 1.047,7 m³, svarende til 24 %. Der foreligger ikke forbrugsopgørelser for erhvervslejemål da dissse afregner direkte med forsyningsselskabet. Det beregnede forbrug for erhvervslejemålene anses for passende for denne ejendom med de nuværende isoleringsmæssige forhold. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Varme... 15,94 kr. pr. m³ fjernvarme kr. i fast afgift pr. år for fjernvarme 15,94 kr. pr. m³ fjernvarme kr. i fast afgift pr. år for fjernvarme 15,94 kr. pr. m³ fjernvarme kr. i fast afgift pr. år for fjernvarme El... 2,10 kr. pr. kwh Vand... 41,48 kr. pr. m³ Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad samme dato som energimærket er indberettet. FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

18 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Lindholm Nærbanevej 1, 9400 Nørresundby Adresse... Lindholm Nærbanevej 1 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke relevant Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Erhvervsareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... D KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Det af energikonsulenten registrerede opvarmede boligareal i bygningen er mindre end arealet angivet i BBR-ejermeddelelsen. Afvigelsen kan umiddelbart ikke forklares. Det registrerede opvarmede erhvervsareal svarer fint overens med oplysningerne i BBRejeroplysningsskemaet/www.ois.dk HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Grontmij A/S (Aalborg) Sofiendalsvej 94, 9200 Aalborg SV tlf Ved energikonsulent Louise M Jensen Energimærkningsnummer

19 KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

20 Energimærke for Lindholm Nærbanevej Nørresundby Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 21. maj 2013 til den 21. maj 2023 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB - Afd. 7 Gl. Kongevej 75-77 Gammel Kongevej 75 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. februar 2013 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd. 8 Bregnevej 1 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2013 Til den 5. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 22 Nørbæksgade 39 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. maj 2014 Til den 9. maj 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Selskab 2. Afd. 21 Fjordparken 6 9370 Hals Bygningernes energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 21 Bakkebo 8 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. oktober 2012 Til den 8. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden. Afd. 3 Gl. Stadionvej 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. maj 2012 Til den 23. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stenhøjparken 21 4140 Borup Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. august 2015 Til den 9. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Buddingeparken Buddingevej 203 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juni 2014 Til den 26. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehuse Antaresvænget 14 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til den 22. maj 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 4520-010-01 Viva-Bolig, Limfjordens Afd. 29/59 Skydebanevej 24A Skydebanevej 24A 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport for Kragsbjergvej 4 5610 Assens Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2014 Til den 15. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Milebuen Milebuen 1 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Viva-Bolig, Limfjordens Afd. 20 Blegkilde Alle 4M 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2012 Til den 27.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehus Istedgade 100 1650 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Harekæret 18 5220 Odense SØ Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. juli 2014 Til den 16. juli 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 11 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. december 2013 Til den 15. december 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo afd. 18-3 Moldevej 51 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 18-2 Moldevej 29 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Teglvænget 1 og 3. Teglvænget 1 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E13008.1 Vinkelvej 36A 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2013 Til den 20. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skårup Bibliotek P A Wedels Vej 2 5881 Skårup Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2013 Til den 21. august 2020.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordborggade 19 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2012 Til den 12. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kattesundet 5 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. oktober 204 Til den 6. oktober 202. Energimærkningsnummer

Læs mere