MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Ttf: aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger.. 2 Påtegninger og erklæring Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Den uafhængige revisors erklæring.. Ledelsesberetning Årsrapport 1. januar december Anvendt regnskabspraksis.. Resultatopgørelse. Balance.. Noter r(\vi!)(msolku(;"~ehxi1h> ('(j (]an<j.k(nc( 1(:Vl:;,IOJb lildgivn1ngsv'rkr,ijfnfh,,\(],.nr-dtem dl BOD IroteF(1:::1t)Of\;ÜLimited Ul<-Gi).seret selskab og i.!fl det af (j,>t ;nifffiötloiulc «oo nct'jd:rk best!l\'fl(l(} al IDn'hÅ>n~W~l' InUHi!rtlsfirlrFle(

3 2 KLUBOPLYSNINGER Klubben Mollerup Golf Club Mollerupvej Risskov lings- Bestyrelse Generalforsam valgt revisor Hans Christian Ralking (formand) Thor Petersen Knud Høgh Niels Halleløv Poul Lindberg Marianne Maegaard Per Bech Tove Vestergaard Pasalic (kasserer) Jørgen Knudsen Revisor BOO Statsautoriseret Kystvejen Århus C revisionsaktieselskab Pengei nstitut Handelsbanken Europaplads 16, 1. sal 8100 Aarhus C

4 3 LEDELSESPÅTEGNING Mollerup Golf Clubs årsrapport for regnskabsåret 2013 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ingen af klubbens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke klubben eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. Mollerup, den 16. januar 2014 Knud Høgh Marianne Maegaard tflarlie Herbst

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORSPÅTEGNING Jeg har revideret årsregnskabet Mollerup Golf Club for regnskabsåret 1. januar december 2013, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jørgen Knudsen Generalforsaml ingsvalgt revisor

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for Mollerup Golf Club for perioden 1. januar december Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven. Klubbens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Det udførte review Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte reviewer vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aarhus, den 16. januar 2014 An ers ehr. Sørensen Statsautoriseret revisor

7 6 LEDELSESBERETNING Årets resultat blevet overskud på kr Resultatet er bedre end sidste år, men væsentligt dårligere end budgetteret. Resultat for 2013 er påvirket negativt af ekstraordinære omkostninger på kr , som vedrører tab vedrørende tyveri kr og tab på tilgodehavender på kr Det ordinære resultat før ekstraordinære poster er et overskud på kr mod budgetteret kr Nettoomsætningen andrager kr , hvilket et bedre end budgetteret og væsentlig højere end sidste år, hvor beløbet androg kr Den væsentligste fremgang vedrører kontingenter, som er forøget med mere end 1 mio. kr. Direkte omkostninger og omkostninger til klubaktiviteter er lavere end de budgetterede beløb. Indirekte omkostninger er overskredet med kr i forhold til budgettet. Den væsentligste afvigelse vedrører markedsføring, hvor de realiserede omkostninger overstiger budgettet med kr Øvrige negative afvigelser vedrører bygningsomkostninger - kr sekretariatsomkostninger - kr og gager og løn - kr Omkostninger til golfbanen er stort set som budgetteret. Finansielle omkostninger svarer til budgettet og der er en positiv afvigelse vedrørende afskrivninger, som primært vedrører en realisationsavance er der investeret kr , hvilket er kr større end det budgetterede beløb. Den langfristede gæld er nedbragt i overensstemmelse med indgåede aftaler. Den kortfristede gæld er øget med kr , hvilket primært vedrører gæld til pengeinstitut. Forøgelse af gælden til pengeinstitut er ikke tilfredsstillende i betragtning af, at klubben i hele 2013 har haft venteliste vedrørende nye medlemmer. Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde på at stabilisere klubbens økonomi og likviditet og indføre foranstaltninger til at opretholde det antal medlemmer generalforsamlingen har besluttet.

8 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regnskabslovgivning for virksomheder i regnskabsklasse A og almindeligt anerkendte retningslinjer. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til uforudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Indtægter fra kontingenter og indskud indtægtsføres i den periode indtægten vedrører. Sponsorindtægter indtægtsføres uden periodisering, når beløbene tilgår klubben. Direkte omkostninger Omfatter vareforbrug og omkostninger til protrænere mv. Klubaktiviteter Omfatter omkostninger til diverse udvalg og klubaktiviteter mv. Indirekte omkostninger Omfatter omkostninger til markedsføring, bygningsomkostninger, sekretariatsomkostninger mv.

9 8 BALANCEN Anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Baneanlæg optages til kostpris uden afskrivning ud fra antagelsen om, at banen ikke taber i værdi. Bygninger afskrives over 30 år under hensyntagen til en scrapværdi på 22 mio. kr. Bygninger under opførelse afskrives ikke. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper: Driftsmidler indkøbt i forbindelse med nybygningen.. Øvrigt driftsmateriel og inventar. 10 år 8-10 år Småanskaffelser med en kostpris på under 12,3 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gæld Gæld optages til pålydende værdi.

10 9 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Realiseret Budget Realiseret Note kr. tkr. kr. NETTOOMSÆTNING, Direkte omkostninger, Klubaktiviteter, Indirekte omkostninger, Golfbanen, RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER.. Finansielle indtægter.. Finansielle omkostninger, KONTANT INDTJENING.. Afskrivninger, Ekstraordinære udgifter.. ÅRETS RESULTAT, Bestyrelsen foreslår årets resultat anvendt således: Overført til egenkapital, I ALT, O O O O

11 10 BALANCE31.DECEMBER AKTIVER Note kr. kr. Grunde og bygninger. Driftsmidler. Baneanlæg,. Materielle anlægsaktiver... 9 ANLÆGSAKTIVER. Deposita. Varebeholdninger. Debitorer. Andre tilgodehavender. Tilgodehavender. Likvide beholdninger. OMSÆTNINGSAKTIVER. AKTIVER O PASSIVER Egenkapital, (frie reserver). Henlæggelse til færdiggørelse af klubhus. EGENKAPITAL,. 10 Prioritetsgæld. Gæld til pengeinstitutter. Langfristede gældsforpligtelser. Kortfristet del af langfristede forpligtelser. Gæld til pengeinstitutter. Leverandører af varer og tjenesteydelser.. Deposita,. Anden gæld 11 Kortfristede gældsforpligtelser. GÆLDSFORPLIGTELSER. PASSIVER Panthæftelser Supplerende og sikkerhedsstillelser oplysninger 12 13

12 11 NOTER Realiseret Budget Realiseret Note kr. tkr. kr. Nettoomsætning 1 Kontingenter, mv Golfarrangementer... O Sponsorater, mv Andre golfindtægter Udlejning mv , Direkte omkostninger 2 Vareforbrug Pro-trænere Driving Range og baglade Banekontrol... O O Klu baktiviteter 3 Klubblad/klubfolder Turneringsudvalg Begynderudvalget Baneudvalget Sponsorudvalget Hus udvalget Juniorudvalget Eliteudvalget Klub organisation Indirekte omkostninger 4 Markedsføring Repræsentation Bygningsomkostninger Sekretariatsom kostninger Gager og løn Øvrige personaleomkostninger

13 12 NOTER Realiseret Budget Realiseret Note kr. tkr. kr. Golfbanen 5 Materialer til golfbane Udgift til område Vandingsanlæg Leje/køb maskiner og værktøj Golfmaskiner Bygningsomkostninger Administrationsomkostninger Gager og løn Øvrige personaleomkostninger Finansielle omkostninger 6 Kassekredit Prioritetsgæld Gebyrer Afskrivninger Driftsmidler Ejendomme Realisationsavance O Ekstraordinære udgifter Tyveri O O Hensat til tab på debitorer O O

14 13 NOTER Note Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Baneanlæg 9 Kostpris 1. januar Tilgang. Afgang. Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger. Afskrivninger 31. december O O O O O O O O Bogført værdi 31. december Egenkapital 10 Egenkapital Henlæggelse (frie reserver) klubhus I alt Egenkapital 1. januar "... Forslag til årets resultatdisponering Egenkapital 31. december Anden gæld Skyldige lønninger. A-skat og AM-bidrag,. ATP og sociale udgifter. Skyldige feriepenge. Feriepengeforpligtelse. Fritvalgsordning. Skyldige pensioner. Moms. Erhvervsklubben. Indendørstræning. Forudbetalt kontingent. O O O Panthæftelser og sikkerhedsstillelser 12 Klubben har udstedt ejerpantebreve på i alt tkr., heraf giver ejerpantebreve på i alt tkr. pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2013 udgør tkr., medens ejerpantebreve på i alt tkr. giver pant i driftsmidler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2013 udgør tkr.

15 14 NOTER Supplerende oplysninger 13 Aftale med Aarhus Kommune Mollerup Golf Klub har en aftale med Aarhus Kommune, hvor kommunen under visse givne omstændigheder kan/skal overtage klubbens ejendom. I aftalen indgår et princip for afskrivninger, der afviger fra klubbens valg af afskrivningsprincipper for ejendommen i årsrapporten. Den bogførte værdi af ejendommen i årsrapporten vil derfor være større end, hvis aftalens principper for afskrivninger blev valgt. Den akkumulerende forskel i afskrivninger udgør pr. 31. december tkr. Hvis kommunen udnytter aftalen, vil klubbens egenkapital være tilsvarende mindre. Note

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere