Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013"

Transkript

1 Holstebro kirkegårde en kulturhistorisk guide 2013

2 Udgivet af kirkegårdsbestyrelsen for Holstebro Kirkegårde og Holstebro Museumsforening Tekst og billeder: Museumsinspektør Esben Graugaard og kirkegårdsleder Aksel Stigaard Oplag: Tryk: Rounborgs Grafiske Hus Holstebro 2013

3 Rids af Holstebro kirkegårdes historie Byens kirkegård omkring den gamle sognekirke Det er nok en tanke værd, at når nutidens holstebroere går hen over Kirkepladsen på vej til kirke, rådhus eller bibliotek, så går de bogstavelig talt ovenpå utallige generationer af holstebroere, hvis rester endnu ligger i jorden på stedet. Det var synligt for alle, da Kirkepladsen i 2007 blev lagt om, og Holstebro Museum i den anledning gennemførte arkæologiske undersøgelser. Godt grave blev ved den lejlighed registreret, 293 grave blev totaludgravede og 182 skeletter sendt til antropologisk analyse på Panum Instituttet. Udgravningerne dokumenterede, at der har været begravelser og dermed kirkegård her, før man i 1470erne opførte den i 1906 nedrevne sengotiske kirke. Engang i tidlig middelalder begyndte holstebroerne at begrave deres døde i jorden her omkring den første romanske sognekirke. Man afskærmede kirkegården med diger, og porte førte fra Nørregade, Nellikestræde, Horsstræde og Skolegade ind til kirkegården. Kortet i Peder Resens bybeskrivelse fra 1677 viser, at kirkegården dengang ikke omfattede området nord for kirken. Kirkegården gik på dette tidspunkt fra kirkebygningen mod øst helt ud til Nørregade. Det nuværende Nørregade 5-7 ligger således på den gamle kirkegård. Megen overtro var knyttet til kirkegården. Det var her Maren Olufskone i 1628 ved midnatstide trak sit barnebarn tre gange baglæns rundt om kirken, hvis nøglehul de pustede ind gennem hver gang. Det skulle give magt til at få lige det man ønskede sig. Begravelserne fra denne tidlige tid kender vi intet til, kun ved vi at kendte folk fra byens historie som købmand Christen Jepsen Linde, borgmester Knud Lægaard og farver Andreas Hansen her fandt deres sidste hvilested blandt mere anonyme borgere. Ud over en stor slidt sandstenstavle er ingen gravminder bevarede fra den gamle kirkegård. Allerede i 1735 gav Ribe-bispen Ancher Anchersen tilladelse til at en række opgravede gravsten fra Holstebro kirkegård måtte sælges på auktion. Og i 1807 blev yderligere 33 gravsten solgt på auktion for 103 rigsdaler. Nogle blev genanvendt som trappesten i byen. Det fortælles, at man flyttede en del gamle gravminder fra denne gamle kirkegård til den nye på Viborgvej i Men en pietetsløs eftertid kasserede dem efter1920; på den måde forsvandt gravminder over bl.a. kobberhandler Eyndhoven, møller Teuwens og gæstgiver Schaumburg. Kortet fra 1769 i Pontoppidans Danske Atlas viser, at kirkegården nu ikke længere gik helt ud til Nørregade, fordi husrækken nu var forlænget sydpå helt ned til Horsstræde. En mur gik langs Horsstræde over til præstegården, der lå ved kirkegårdens vestlige side med have ned mod Blødens Bæk. Præstegården nævnes første gang i 1747 og var oprindeligt en købmandsgård. Den blev i 1812 købt af pastor Hasle og var herefter præstegård frem 1913, hvor etatsråd Aggerholm skænkede Magnus Kjærs villa i Nellikestræde til præstegård. Måske den gamle kirkegård også havde en filial inde bag Nørregade 3 i apotekets gamle gård. Ifølge guldsmed Linds erindringer fra 1916, lå her begravelsespladsen for selvmordere og henrettede forbrydere. Her skulle Frelle Frellesen, der som den sidste i 1811 blev henrettet 1

4 Den gamle kirkegård rundt om den gamle sognekirke var afgrænset af et stendige, der oprindeligt gik helt ud til Nørregade. Sidst i 1800årene lå diget endnu ud mod Horsstræde med hovedporten ind til kirken og kirkegården til venstre. (Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune). på Holstebros galgebakke, være blevet begravet. Jorden var ikke indviet, men grænsede dog op til den rigtige kirkegård. Ifølge overleveringen plantede man ofte rødtjørne på disse uofficielle kirkegårde, og et gammelt træ af netop denne sort har indtil for få år siden groet inde i gården. Den gamle kirkegård var ved at være fyldt op midt i 1800-tallet. Som i andre danske købstæder nærmest eksploderede befolkningstallet i Holstebro fra 853 i 1801 til i Denne udvikling fortsatte, og i 1901 boede der indbyggere i Holstebro. Myndighederne stod derfor overfor et praktisk problem. I første omgang købte man af amtsforvalter Schierbeck et areal nord for det nuværende Danmarksgade mellem tolddiget og Enghavevej med henblik på at indrette det til byens nye kirkegård. Selv om det var indhegnet og beplantet til formålet, måtte planerne imidlertid opgives, fordi sundhedsmyndighederne advarede mod uheldige konsekvenser for byens vandforsyning i de mange brønde nede i Enghaven. I stedet anlagde byrådet Danmarksgade på arealet. Derfor købte man 3½ tønder land af distriktslæge Mourits Gleerup for 500 rigsdaler. Dette område lå øst for Lægård Mølle langt udenfor byen. Her kunne man i januar 1865 indvie Nordre Kirkegård. I forbindelse hermed blev enkelte kister overført til den nye kirkegård, bl.a. af familien Schou. Den gamle kirkegård lå deref- 2

5 ter i nogle år forsømt hen. I 1871 skrev kordegn Frølund i sin bybeskrivelse, at Skønt der endnu findes flere gravminder og vedligeholdte grave, er kirkegården nu nærmest en legeplads. I 1876 tog man konsekvensen og omdannede den gamle kirkegård til et anlæg, der efter opførelsen af den nye kirke i 1906 blev anlagt som en plads. Den ny kirkegård ved Viborgvej fra 1865 Den 12. januar 1865 blev Nordre Kirkegård indviet, og fire dage efter blev den første begravelse foretaget af provst P. Bøtcher fra Sevel; han var tidligere førstelærer i Holstebro. Som den første begravedes her den 60årige Mette Cathrine Gram. Hun havde været gift med lysestøber og murermester Niels Gram; de havde i en årrække boet i Nørregade 22. I kirkebogen anførtes ud for Mettes begravelse: Den første begravelse på ny kirkegård. Kordegn Frølund oprettede den 1. marts 1865 det første familiegravsted på den nye kirkegård i række 1. Desværre slettet for længst. Den 15. april fulgte apoteker Faber efter med et familiegravsted. Her begravedes også senere sønnen I jorden rundt om den sengotiske kirke begravedes holstebroerne fra middelalderen og frem til 1865, hvor den ny kirkegård ved Viborgvej indviedes. Der var ikke tale om en smukt anlagt kirkegård i moderne forstand men om de dødes agre, en græsmark med monumenter spredt hulter til bulter. Da dette vinterbillede blev taget sidst i 1800årene var byens borgere begyndt at bruge den gamle kirkegård som rekreativt område. (Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune). 3

6 Det ældst kendte billede fra den gamle kirkegård, der ses i forgrunden med et støbejernskors til højre. Fotograf A.H. Vorbeck boede i huset nord for kirkegården, men i 1867 flyttede han til sit nybyggede hus i Sct. Jørgens Gade, så billedet her er fra først i 1860erne. Billedet giver også indtryk af, at den gamle kirkegård var en integreret del af byens liv. (Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune). kredslæge Victor Faber. Som det eneste fra indvielsesåret er købmand og kancelliråd Christian Christensens familiegravsted bevaret. Kancelliråden erhvervede gravstedet den 27. december 1865, og hans efterkommere anvender stadig dette gravsted. Samme år Nordre Kirkegård indviedes, opførte man en graverbolig på en tomt et stykke ude ad det nuværende Viborgvej, som herefter fik navnet Kirkegårdsbakken. Viborgvej var dengang lig med Lægårdvej. Området omkring graverboligen kaldtes for Driftdal. Ved graverboligen opførte man også et skur til byens ligvogn. I 1870 blev et kapel opført på kirkegården. Det blev udvidet i 1925 og nedrevet i 1947 efter de sidste år at have været anvendt som redskabsrum. Omkring århundredeskiftet var der allerede pladsproblemer på Nordre Kirkegård, og i 1902 forhandlede man om køb af et areal øst for kirkegården. Stiftet erklærede imidlertid arealet for uegnet, hvorfor man i stedet valgte at etablere en ny kirkegård på Viborgvejs modsatte side mod syd. Nordre Kirkegård er senere udvidet ved tilkøb af mindre arealer. Søndre Kirkegård af 1904 I 1903 købte byrådet af gæstgiver Chr. Knudsen et stort areal syd for Viborgvej for kroner. Den 10. august 1904 indviedes Søndre Kirkegård 4

7 med begravelsen af Karen Brødbæk, Danmarks ældste kvinde, som der står på hendes gravsten. Først i 1936 fik man bygget et kapel på Søndre Kirkegård til afløsning af kapellet på Nordre Kirkegård. I 1936 drøftede byrådet på foranledning af redaktør Stumph og købmand Johan Hansen at købe mere jord til kirkegården. Graver Lund anslog, at der var tilstrækkelig jord til begravelser i mindst 40 år! Ikke desto mindre udvidedes kirkegården allerede i 1943 med plads til yderligere ca. 550 gravpladser ved at planere skrænten ned mod Hulvejen og Viborgvej. Dette areal havde hidtil været anvendt som skolehaver. Anlæggelsen foregik som Nødhjælpsarbejde, og forudsatte et vanskeligt planeringsarbejde arbejdstimer krævede det at udvide kirkegården mod vest og det kostede kroner. Egekirkegården Efter et halvt århundredes brug af Søndre Kirkegård begyndte man imidlertid atter at drøfte endnu en udvidelse af Holstebros kirkegårde. Der skulle være tale om en helt ny kirkegård et Et kig hen over den gamle kirkegårds vestlige del omkring Til venstre ses KFUM, det senere Ungdomsborgen og nu Kirkehuset, hvor byens gamle præstegård oprindeligt lå. Dernæst følger Holstebros Biblioteks smukke bygning fra 1923 tegnet af arkitekt Kristian Jensen. Markedsgaden Skolegade snor sig endnu vestpå i baggrunden. Til højre ses Højskolehjemmets bastante bygning, der i årtier var en kulturelt kraftcenter i Holstebro. Endelig il højre anes den i 1907 indviede nye sognekirke. Under store dele af området har der været kirkegård i år. (Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune). 5

8 andet sted i Holstebro. På dette tidspunkt var man i planlægningen ved at drøfte en ny bydel vest for byen ude ved Døesvej. Derfor var der seriøse overvejelser om at anlægge en ny kirkegård på et areal ved den yderste ende af Døesvej. Imidlertid viste det sig, at grundvandsstanden var alt for høj i det område, man havde planlagt at etablere en kommende kirkegård. I stedet udpegede man allerede i 1954 et areal ved Viborgvej mellem ejendommen Frydenlund og Østre Plantage til kommende kirkegård. Når ringvejen var ført igennem, ville den nye kirkegård komme til at ligge øst for vejen. Toogtyve år gik, inden man i 1976 indviede Egekirkegården på dette sted med eget kapel og krematorium. Siden er Egekirkegården udvidet flere gange, senest med et naturområde kaldet Heden. Gravere og kirkegårdsledere At tage vare på det sidste hvilested er en opgave, som kræver en kombination af menneskelig indlevelse og praktisk ordenssans. Holstebros kirkegårde har været præget af en usædvanlig kontinuitet blandt kirkegårdslederne med kun fire kirkegårdsledere de sidste 117 år. I 1896 tiltrådte J. Lund som graver. Han var gartnersøn af herregården Moesgård ved Aarhus. Ved sit 25 års jubilæum i 1921 regnede Lund selv ud at have gravet grave. Graver Lund fortsatte frem til 1936 i stillingen. C. Walbjørn Christensen var kirkegårdsinspektør i 40 år Han blev valgt blandt 203 ansøgere til stillingen. Walbjørn Christensen var uddannet gartner og graver og havde siden 1931 været assistent på kirkegården i Randers. I Holstebro var han tillige stadsgartner. Walbjørn Christensen spillede en central rolle i den lokale modstandsbevægelse i besættelsens sidste år. Fra 1977 afløste Laurits Jensen Walbjørn Christensen, hvis højre hånd han havde været siden Samtidig overgik ansvaret for kirkegårdens drift til menighedsrådene. Hidtil havde vedligeholdelsen af de danske kirkegårde været drevet som privat entreprenørvirksomhed. Aksel Stigaard tiltrådte som kirkegårdsleder den 1. juni 1988 Kirkegården som erindringssted Holstebros kirkegårde er en lystvandring i gravmindernes kulturhistorie. Her er imponerende støbejernsgelændere, enkle marmortavler, smukke sandstensgrotter og granitmonumenter af alle typer. Vigtigere er imidlertid kirkegårdens funktion som et fælles erindringssted med de huller, der nu engang er i en hukommelse. Her minder monumenter med navne og titler om mennesker og deres historier, der har været en del af Holstebros byggesten. Derfor er kirkegårdene eminente fortællesteder. Det kan næppe formuleres finere end H.C. Andersen i 1852 gjorde det i det lille eventyr Et godt Humeur. Heri opfordrer han læseren til at tage med ham en tur på kirkegården: Lad os gaa mellem Gravene! Hver af disse er som en lukket Bog med Ryggen op ad, man kan læse Titelen, som siger hvad Bogen indeholder og siger dog ingenting; men jeg ved Beskeed, veed det fra min Fader og fra mig selv. Jeg har det i min Gravbog, og det er en Bog, jeg selv har gjort, til Nytte og Fornøielse. I det perspektiv vil byens kirkegårde altid have betydning for os de levende. Det er vigtigt at huske, at de udvalgte monumenter og deres mennesker i denne guide ikke repræsenterer hele byens spændende historie. De fleste helt gamle gravsteder er for længst slettede, fordi de efterladte ikke har ønsket at forny dem. Endelig er mange markante personer i byens historie slet ikke begravede på byens kirkegårde. 6

9 Gravminder på Nordre Kirkegård Faber Række 01 nr. 001 Allerede i 1865 erhvervede familien Faber et familiegravsted på Nordre Kirkegård. Gennem fire generationer spillede familien en betydelig rolle i Holstebroernes sundhedsliv. Det begyndte med Christian Faber, som i 1777 fik privilegium som apoteker i Holstebro. Såvel sønnen Henning Faber som sønnesønnen Frederik Leonhardt Faber overtog senere Løveapoteket i Nørregade. Sidstnævntes bror var William Hugo Faber ( ), som fik stillingen som distriktslæge i sin fødeby i Han var praktiserende læge i byen fra Hans søn, Victor Faber ( ), var fra år 1900 praktiserende læge i Holstebro, hvor han i 1915 blev udnævnt til kredslæge. Christensen, Christian Række 01 nr. 004 Som så mange andre unge handelsmænd i Holstebros historie kom også Christian Christensen fra Varde- og Ribeegnen. I 1846 fik han borgerskab som købmand i Holstebro, hvor han etablerede købmandsgård i Christen de Lindes gamle gård på det gamle rådhustorvs nordside. Ved hans død i 1882 hørte den til byens betydeligste. Christian Christensen og Rudolf Aggerholm var Holstebros eneste kancelliråder. Sønnen Charles Christensen fortsatte virksomheden, og tredje generation, endnu en Christian Christensen, specialiserede forretningen til en grossistvirksomhed indenfor papirvarer. Dermed var grundlaget skabt for CC & Co., som efterkommere har dre- Række 01 nr

10 Række 01 nr. 004 vet til nyeste tid. Gravstedet er etableret i 1865 og er dermed den ældste familiebegravelse på Holstebro kirkegårde. Larsen, Morten Række 02 nr. 001 Valg- og frimenighedspræst Morten Larsen ( ) huskes som en af de betydeligste skikkelser i den grundtvigske bevægelse i Danmark. En vanskelig opvækst, fire år som præst ved den danske kirke i Paris efterfulgt af tvivl om fremtiden, endte alligevel med at han i 1887 blev den første præst ved valgmenigheden i Holstebro. Han tog vare på embedet i samfulde 40 år, og omdannede menigheden til en frimenighed, fordi kirkens uafhængighed af statsmagten var en hjertesag for Morten Larsen. Samlede tusinder til sine vennemøder, ligesom han var en hovedkraft bag Liselund-møderne. Morten Larsen stod bag etableringen af såvel Holstebro Højskolehjem som Morten Larsens Skole. Sidstnævnte var niecen Karen Johansen, som også er begravet i dette gravsted, leder af frem til den lukkede i Plejedatteren Carla Pedersen blev gift med jernstøber Valdemar H. Birn. Række 02 nr

11 Schmidt Række 03 nr. 001 Færch blev godt nok størst, men Schmidt var her først, sagde tobaks- og vinhandler Ernst Schmidt altid med en vis selvfølelse. Og ganske korrekt var det, at tobaksspindersvend Martin Severin Schmidt ( ) fik borgerskab som tobaksfabrikant i Holstebro tre år før kollegaen Rasmus Færch. Schmidt satsede fra starten på cigarer - Færch på skråtobakker. Den første Schmidt skrev sig ind i byens historie som en spøgefugl, der ikke blot yndede at lokke bysbørn på sejltur på Storåen i sejldugsbåden Stærkodder, men som også på sin væltepeter var Holstebros første cyklist. Sønnen cigarmager Martin Schmidt junior ( ) blev under Den 2. Verdenskrig kendt som organisator af den betydelige avl af dansk tobak på markerne rundt om Holstebro. Resultatet kunne nydes i form at de kendte cigarmærker Flor de Galgebakke og Flor de Skredsande. Familiens hund Biggenisse gik med sørgebind, når venner af huset var afgået ved døden. Tredje generation, Ernst Schmidt ( ), var udlært cigarmager hos R.Færch. Da Schmidt i 1947 stoppede cigarproduktionen, satsede han på salg af tobak, vin og ikke mindst fiskegrej. Alle tre Schmidt er var naturligvis formænd for Holstebro og Omegns Fiskeriforening. Også Ernst, der aldrig havde haft en fiskestang i hånden. Meinhardt, Walther Række 03 nr. 011 Maleren Walther Meinhardt ( ) kendes af de færreste i dag. Han blev født i Holstebro, hvor faderen var bestyrer af Tugthusudsalget/Crome & Goldsmidt, hvilket gav ham tilnavnet Tugthus-Christensen. Måske familien derfor i 1905 tog navneforandring til Meinhardt. Gennem moderen havde han rødder i den store Schou-slægt. Walther Meinhardt uddannedes på Kunstakademiet under Julius Paulsen og havde de følgende år flere udlandsophold udstillede han første gang på Charlottenborg. Som kunstner satsede Meinhardt på portrætkunst, og især hans bly- Række 03 nr. 001 Række 03 nr

12 Række 03 nr. 013 anttegninger blev rost, men også hans landskabsmalerier har karakter og et særligt lys. Holstebro Museum har et enkelt af Meinhardts malerier. Han døde på Frederiksberg, men byen ved Storåen stod hans hjerte nærmest, og derfor er han begravet her. Kjær, Hans Magnus Række 03 nr. 013 Verdens største svineslagter omtalte denne renæssanceskikkelse gerne sig selv. Grosserer og slagteriejer Hans Magnus Kjær ( ) var præstesøn fra Gudme på Fyn. Sytten år gammel rejste han til England og derfra til Irland, hvor han arbejdede i baconfabrikker, inden han etablerede kommissionsforretning i London. Th. Christiansen fik i 1880 Magnus Kjær til Holstebro, hvor han overtog svineslagteriet i samarbejde med det engelske firma G.W. Burroughs. Her udviklede Kjær sit kendte avlsarbejde, der resulterede i den moderne danske bacongris, der i mange år gik under navnet Holstebrogrisen eller Magnus Kjærs den lange halvfede. De importerede Yorkshire-orner opkaldte Kjær som regel efter de engelske sælgere. Den temperamentsfulde Magnus Kjær omtalte andelsbevægelsen med afsky han kunne selv! Han satte sit præg på Holstebro som en yderst engageret borger, for hvem intet var ligegyldigt. Han skænkede tre springvand til byen, han var med til at starte Holstebro Aktiebryggeri og Kjær var initiativtager til oprettelsen af Holstebro Telefonselskab i Endelig lod han den imponerende villa i Nellikestræde 3 opføre. Med en årsindkomst på kroner først i 1890erne, var han suverænt byens største skatteyder. Kjærs begravelse den 2. maj 1893 skal have været den hidtil største i Holstebro med ca deltagere. Året efter rejste taknemmelige borgere en stele med Magnus Kjærs portrætmedaljon ved indgangen til anlægget. Den står nu vest for mølledammen, hvor den foretagsomme mand i sin tid opdrættede ørredyngel. Falbe-Hansen Række 07 nr. 005 I 1862 slog sagfører Emanuel Falbe-Hansen ( ) sig ned i Holstebro. Han var, som det også anføres på gravstenen, branddirektør og i det hele taget yderst foretagsom i Holstebros erhvervsliv. En tid var han også forpagter af Ausumgård og agerede ejendomshandler i stor stil. Han var successivt gift med Emilie og Bolette Groth, døtre af sognepræst Simon Peter Groth ( ) i Holstebro, som også hviler i dette gravsted. Groth skal have ført Indre Mission til byen. Falbe-Hansens datter tandlæge Esther Falbe-Hansen blev gift med tandlæge Folmer Tronhjem, hvis navn endnu ses på deres gulstensejendom i Nørregade lige syd for slagtermester Bertelsens ejendom. Gravstedet bruges stadig af efterslægten. 10

13 Poulsen, Karoline Række 07 nr. 009 En handelstur til Holstebro var i årtier ensbetydende med kaffe og kage hos frøken Poulsen alias Karoline Poulsen ( ). Gårdmandsdatteren fra Mors og Thyholm uddannede sig til konditor hos søsteren Kirstine Poulsen i Viborg og frøken Michelsen i Skive. I 1925 lejede hun sig ind hos Marius Fjeldsted i ejendommen på Store Torvs østside. Blot otte år senere var hun i stand til at købe ejendommen, der frem til hendes død blev rammen et etablissement kendt i miles omkreds. Efter en tur til USA i 1939 serveredes altid isvand til kaffen. Karoline Poulsen var i mange år nær ven med jernstøber Valdemar H.Birn, og betragtedes af Birn-familien som en del af denne. Gravmonumentet er tegnet allerede i 1954 af kirkegårdsleder C. Walbjørn Christensen og opbevaredes hos en stenhug- Række 07 nr. 009 Række 07 nr

14 ger i Viborg til frøken Poulsens død. Karoline Poulsen testamenterede et stort beløb til KFUM & K, som opførte Ungdomsborgen for beløbet. Holstebro Tekniske Skole uddelte i mange år også Karoline Poulsens Legat. Tilsted, Dorthe Række 07 nr. 011 Umiddelbart til venstre for indgangen fra Viborgvej er anbragt et gravminde, der lige så meget er et kunstværk. Stenskulpturen er udført at kunstneren Erik Heide fra Mors som et mindesmærke over overlæge Dorthe Tilsted ( ). Sit korte liv til trods satte hun som læge varige spor i dansk sygehusverden. I 1993 blev Dorthe Tilsted færdig med lægestudiet ved Aarhus Universitet og fik ansættelse ved sygehusene i Holstebro, Ringkøbing og Herning. Samtidig var Dorthe Tilsted forskningsstipendiat ved Aarhus Universitet, og hun erhvervede i 1998 graden Master of Public Health. Fra 2007 var Dorthe Tilsted ansat som chef for Afdelingen for Kvalitet og Udvikling ved Hospitalsenhed Vest i Region Midtjylland, fra 2008 med titel af overlæge. Som ekspert i arbejdsmiljømedicin underviste Tilsted med stort engagement andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet i emnet. Hendes fokus var også på børnene vilkår i sygehusvæsenet, hvorfor Dorthe Tilsted også skrev en række bøger om sygdomme beregnet for børn. Hendes indsats for at skabe bedre vilkår for de almindelige patienter fik gennemslagskraft i hele det danske sundhedsvæsen i en meget turbulent tid for sygehusvæsenet i det vestlige Jylland. Thomsen, Niels Peter Række 08 nr. 001 Bogtrykker Niels Peter Thomsen ( ) fik borgerskab år 1900 som bogtrykker i Holstebro. Den faglige dygtighed gjorde Mester Niels i Holstebro til et begreb i dansk bogtrykhistorie. Stilmæssigt påvirket af William Morris og den engelske Arts & Craft-bevægelse. Bør huskes for sit samarbejde med forfatteren Jeppe Aakjær, hvis smukke juletryk alle blev sat og trykt hos Niels Peter Thomsen. Blandt hans drenge var senere kendte bogtrykkere som Række 07 nr. 011 Række 08 nr

15 Viggo Naae, Simon Gullander og Vagn Rounborg, som i 1945 etablerede selvstændigt bogtrykkeri i Holstebro. Wium, Alfred Række 08 nr. 004 Alfred Wium ( ) voksede op i faderen Wilhelm Wiums store købmandsgård på hjørnet af Store Torv og Vestergade. Wium blev handelsuddannet hos konsul Momme i Grenaa og etablerede i 1884 købmandshuset Bøggild & Wium, der dog kun eksisterede i få år. I 1892 blev han ansat som kongelig vejer og måler i Holstebro. Derefter fik han i 1898 som den første stillingen som kæmner i Holstebro, et hverv han havde i 27 år. Kæmnerarbejdet blev passet fra hjemmet på Kirkepladsens sydside, og populært sagt var den tids kommunekontor Wiums skrivebord. Wium hørte sammen med broderen overretssagfører Carl Wium til de legendariske Storå-fiskere, som altid vidste hvor laksene stod. Selv samme dag han døde om aftenen, havde han om formiddagen været på laksefiskeri! Wiums datter blev gift med tømmerhandler Anders Andersen på Sønderland, og fra dem stammer familien Wium-Andersen. Dethlefsen, C.A. Række 08 nr. 006 Sønderjyden Christian August Dethlefsen ( ) blev I 1874 ansat som den første sygehuslæge i Holstebro, dengang sygehuset endnu lå i Vestergade. Fra 1895 var Dethlefsen eneste overlæge ved det nybyggede amtssygehus, hvor patienter i flere generationer mindedes ham for hans store medmenneskelighed. I 1984 udgav J.Falbe-Hansen bogen Fra hededoktor til sygehusoverlæge om Dethlefsens virke som læge. I Østergade lod Dethlefsen Villa Erholm opføre, det østligste hus på gadens sydside. Række 08 nr

16 Helm Række 08 nr. 011 I Holstebros håndværker- og handelshistorie er Helm et begreb med den vægt 200 års virke igennem otte generationer giver. I 1814 fik feldbereder Henrik Jørgensen Helm borgerskab som garver i Holstebro, men familien har arbejdet med skind tilbage sidst i 1700årene. Den første Helm har etableret sig på Nørregades vestside, fordi Blødens bæk løb lige omme bagved, og garverne skulle bruge store mængder rindende vand. Sønnesønnen Mads Højland Helm ændrede virksomheden fra garveri til læderhandel, da han i 1873 fik borgerskab som læderhandler. Hans enke lod den smukke ejendom Nørregade 31 opføre, der hører til perlerne i Nørregade. Gravstedet afspejler med forskellige monumenttyper som sandstensgrotte, marmortavler og po- Række 08 nr. 011 Række 08 nr

17 Række 08 nr. 012 lerede granitsteler den stilhistoriske udvikling på vore kirkegårde. Prohaska Række 08 nr. 012 Carl Ignaz Richard Prohaska ( ) var født 1833 i Neustadt i Schlesien i det vestlige Preussen. Lærte buntmagerfaget i faderens værksted og rejste derefter til Sibirien. Arbejdede i Novgorod, Moskva og Skt. Petersburg, inden han i 1862 kom til Danmark. På vej hjem over Hamburg kom han forbi Holstebro, hvor han indlogerede sig hos gæstgiver Bernth på Store Torv. Her overtalte manufakturhandler J.C. Møller og læge Jens Leth den zobelklædte Prohaska til at etablere sig som buntmager i byen. Slog sig først ned i Grønsgade og senere på Store Torv, og blev kendt som opkøber af vildtskind langs hele vestkysten. En søn åbnede buntmagerforretning i Thisted, og datteren Emilie Prohaska blev gift med redaktør J.M.Welsch. Det smukt restaurerede støbejernsgelænder rundt om graven er støbt på Holstebro Jernstøberi og er identisk med gelænderet rundt om Falbe-Hansens familiegravsted. Mortensen, Fr. Chr. Række 09 nr. 003 På Holstebro Kirkegårde er der kun et monument med portrætmedaljon. Det er den høje granitstele rejst over redaktør Christian Frederik Mortensen ( ), Holstebro Dagblad. I 1908 kom han til Holstebro, en by der stadig var præget af de politiske dønninger fra provisorieårene, så den unge redaktør fik fuldt og helt brug for sine veludviklede polemiske evner i forhold til såvel Holstebro Avis som Holstebro Social Demokrat. For venstremanden Fr. Chr. Mortensen var den folkelige og personlige frihed kerneværdier, som han sloges for, også i talrige foredrag ved møder på Holstebroegnen. Stilistisk var han en glimrende skribent, for hvem form og indhold skulle gå op i en højere enhed. Hvervet som redaktør med holdning var ikke altid en let og magelig tilværelse, som dengang han havde givet en af Waagners digtsamlinger en mindre positiv anmeldelse og den forsmåede digter mødte op ved Tårnborg på Lægårdvej for at banke redaktøren. Da han forsøgte at dæmpe tonen i jernstøber Valdemar Birns utallige læserbreve, gav denne ham prædikatet Holstebro Dagblads Mussolini. Men læserne kunne lide hans måde at skrive på, og i hans tid fordobledes antallet af abonnenter på Holstebro Dagblad. Ved siden af redaktørjobbet havde Fr. Chr. Mortensen et liv som skønlitterær forfatter af noveller og enkelte romaner. Det begyndte i 1927 med udgivelse af den dystre roman Skygger ved havet. Hans tidlige død gjorde, at en folkeindsamling blev gennemført med det mål at 15

18 rejse et mindesmærke for den afholdte redaktør. Resultatet blev monumentet med portrætmedaljonen på Holstebro Nordre Kirkegård. Hornbak, Axel Række 10 nr. 004 I mange år var socialforvaltningen i Holstebro Kommune næsten identisk med Axel Hornbak ( ). Efter realeksamen kom Axel Hornbak i lære hos grosserer Chr. Petersen. I 1929 blev han ansat på Holstebro Kommunekontor, fra 1933 med virke på socialkontoret. Netop 1933 blev et magisk år med gennemførelsen af Steinckes store socialreform, der de følgende årtier stod som en ledestjerne for Hornbaks arbejde blev Hornbak udnævnt til Danmarks yngste socialinspektør, en post han bestred helt frem til Hans virke kendetegnedes ved et ægte socialt engagement, hvori også indgik en betydelig frivillig indsats. I 28 år arrangerede Hornbak således Børnehjælpsdagene i Holstebro - sidste gang i Også Holstebro Soldaterhjem var Hornbak formand for i en årrække. Udgav i 1985 erindringsbogen Episoder fra Holstebro under besættelsen. Gleerup Række 10 nr. 006 Distriktslæge og justitsråd Mourits Gleerup ( ) hviler bogstavelig talt i sin egen jord, for han solgte i 1864 de 3 ½ tønder land udenfor Østerport, der året efter indviedes som Nordre Række 09 nr

19 17 Række 10 nr. 006 Række 10 nr. 004

20 Kirkegård. Familiens mangeårige tjenestepige Bartholine Sand blev i 1883 som den første begravet her. Gleerup var præstesøn fra Hygum ved Lemvig, hvor han praktiserede som læge slog han sig ned som læge i Holstebro, hvor han i virkede som distriktslæge og ejendomshandler i stor stil. I 1874 foreslog han Ringkøbing Amt at overtage det private sygehus i Vestergade og udvikle det til et offentligt sygehus. Dermed startede Gleerup byens sygehusvæsen. Gleerups hustru, Marie Sophie Gleerup, var datter af købmand Matthias Smith og Karoline Andrup i Lemvig. Deres gravsten fra 1857 er kirkegårdens ældste, og er efter restaurering af billedhugger Westergaard i Lemvig flyttet hertil fra Lemvig kirkegård i Aggerholm, I.P. Række 11 nr. 002 Etatsråd, bankdirektør og sagfører Isach Preetzmann Aggerholm ( ) var i mange år en af de mest indflydelsesrige mænd i Holstebro. Ikke fordi plejedatteren Jenny Madsen blev gift med den rige tobaksfabrikant Søren Færch, men fordi Aggerholm i egen ret var en betydelig mand. Han var født som søn af jubeldegnen Peder Aggerholm i Søndbjerg på Thyholm, og oprettede til minde om sine forældre børnehjemmet Aggerholmsminde. Se mindetavlen herfra på gravstedet. Exam.jur. Aggerholm blev i 1870 beskikket som sagfører i Holstebro. Året efter var han med til at stifte Holstebro Bank sammen med sin ven generalkonsul H. Pontoppidan i Hamburg. De følgende årtier var Aggerholm selv direktør i banken. Hjemmet i Lægården blev de følgende år udgangspunkt for initiativer på stribe som Holstebro Gasværk og Holstebro Aktiebryggeri. Aggerholm købte i 1894 grosserer Magnus Kjærs villa i Nellikestræde, som han i 1913 skænkede til præstebolig, hvad den stadig er. Han havde som medlem af kirkeinspektionen stor indflydelse på beslutningen om at lade Holstebros sengotiske kirke nedbryde og opførelsen af den ny sognekirke i Støbejernsgelænderet omkring etatsrådens gravsted er for længst gået til. Aggerholm og hans hustru Amalie fik ikke selv børn, og adopterede derfor redaktør V.F. Welsch søn Hans Henrik, hvis gravsten ses på gravstedet. Række 11 nr

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden Tillæg til Vejen Avis 19. oktober 1982 - siderne 19 til 22 Tirsdag den 19. 0ktober 1982 Vejen Avis 19 100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen Fischer's Boligmontering gennem tiden...

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem.

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. Byvandring Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. 1. Brandts Klædefabrik I hjertet af Odense - i Vestergade 73 - var der en lang tradition for fremstilling

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Bevaringsværdige gravsteder og gravminder på Alslev Kirkegård

Bevaringsværdige gravsteder og gravminder på Alslev Kirkegård Bevaringsværdige gravsteder og gravminder på Alslev Kirkegård 1 De udpegede gravsteder og gravsten blev i 1999 valgt i henhold til et cirkulære fra Kirkeministeriet om registrering af særligt bevaringsværdige

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst)

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Fra den nye købstadsudstilling på Dommerkontoret. 124 Chalotte C.K.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Arrangementer/aktiviteter 2014. En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen fortæller om byen, som den var engang, og som de husker den. Af Inger Merstrand

Læs mere

Anne Petersen Februar 2013

Anne Petersen Februar 2013 Anne Petersen Februar 2013 Billeder af barndomshjemmet Barndomshjemmet i Sommersted Anne Petersen blev født i 1903 på gården Bjerndrupvej nr. 1 sådan hedder adressen i dag. Til gården hørte ca. 20?? ha,

Læs mere