Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013"

Transkript

1 Holstebro kirkegårde en kulturhistorisk guide 2013

2 Udgivet af kirkegårdsbestyrelsen for Holstebro Kirkegårde og Holstebro Museumsforening Tekst og billeder: Museumsinspektør Esben Graugaard og kirkegårdsleder Aksel Stigaard Oplag: Tryk: Rounborgs Grafiske Hus Holstebro 2013

3 Rids af Holstebro kirkegårdes historie Byens kirkegård omkring den gamle sognekirke Det er nok en tanke værd, at når nutidens holstebroere går hen over Kirkepladsen på vej til kirke, rådhus eller bibliotek, så går de bogstavelig talt ovenpå utallige generationer af holstebroere, hvis rester endnu ligger i jorden på stedet. Det var synligt for alle, da Kirkepladsen i 2007 blev lagt om, og Holstebro Museum i den anledning gennemførte arkæologiske undersøgelser. Godt grave blev ved den lejlighed registreret, 293 grave blev totaludgravede og 182 skeletter sendt til antropologisk analyse på Panum Instituttet. Udgravningerne dokumenterede, at der har været begravelser og dermed kirkegård her, før man i 1470erne opførte den i 1906 nedrevne sengotiske kirke. Engang i tidlig middelalder begyndte holstebroerne at begrave deres døde i jorden her omkring den første romanske sognekirke. Man afskærmede kirkegården med diger, og porte førte fra Nørregade, Nellikestræde, Horsstræde og Skolegade ind til kirkegården. Kortet i Peder Resens bybeskrivelse fra 1677 viser, at kirkegården dengang ikke omfattede området nord for kirken. Kirkegården gik på dette tidspunkt fra kirkebygningen mod øst helt ud til Nørregade. Det nuværende Nørregade 5-7 ligger således på den gamle kirkegård. Megen overtro var knyttet til kirkegården. Det var her Maren Olufskone i 1628 ved midnatstide trak sit barnebarn tre gange baglæns rundt om kirken, hvis nøglehul de pustede ind gennem hver gang. Det skulle give magt til at få lige det man ønskede sig. Begravelserne fra denne tidlige tid kender vi intet til, kun ved vi at kendte folk fra byens historie som købmand Christen Jepsen Linde, borgmester Knud Lægaard og farver Andreas Hansen her fandt deres sidste hvilested blandt mere anonyme borgere. Ud over en stor slidt sandstenstavle er ingen gravminder bevarede fra den gamle kirkegård. Allerede i 1735 gav Ribe-bispen Ancher Anchersen tilladelse til at en række opgravede gravsten fra Holstebro kirkegård måtte sælges på auktion. Og i 1807 blev yderligere 33 gravsten solgt på auktion for 103 rigsdaler. Nogle blev genanvendt som trappesten i byen. Det fortælles, at man flyttede en del gamle gravminder fra denne gamle kirkegård til den nye på Viborgvej i Men en pietetsløs eftertid kasserede dem efter1920; på den måde forsvandt gravminder over bl.a. kobberhandler Eyndhoven, møller Teuwens og gæstgiver Schaumburg. Kortet fra 1769 i Pontoppidans Danske Atlas viser, at kirkegården nu ikke længere gik helt ud til Nørregade, fordi husrækken nu var forlænget sydpå helt ned til Horsstræde. En mur gik langs Horsstræde over til præstegården, der lå ved kirkegårdens vestlige side med have ned mod Blødens Bæk. Præstegården nævnes første gang i 1747 og var oprindeligt en købmandsgård. Den blev i 1812 købt af pastor Hasle og var herefter præstegård frem 1913, hvor etatsråd Aggerholm skænkede Magnus Kjærs villa i Nellikestræde til præstegård. Måske den gamle kirkegård også havde en filial inde bag Nørregade 3 i apotekets gamle gård. Ifølge guldsmed Linds erindringer fra 1916, lå her begravelsespladsen for selvmordere og henrettede forbrydere. Her skulle Frelle Frellesen, der som den sidste i 1811 blev henrettet 1

4 Den gamle kirkegård rundt om den gamle sognekirke var afgrænset af et stendige, der oprindeligt gik helt ud til Nørregade. Sidst i 1800årene lå diget endnu ud mod Horsstræde med hovedporten ind til kirken og kirkegården til venstre. (Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune). på Holstebros galgebakke, være blevet begravet. Jorden var ikke indviet, men grænsede dog op til den rigtige kirkegård. Ifølge overleveringen plantede man ofte rødtjørne på disse uofficielle kirkegårde, og et gammelt træ af netop denne sort har indtil for få år siden groet inde i gården. Den gamle kirkegård var ved at være fyldt op midt i 1800-tallet. Som i andre danske købstæder nærmest eksploderede befolkningstallet i Holstebro fra 853 i 1801 til i Denne udvikling fortsatte, og i 1901 boede der indbyggere i Holstebro. Myndighederne stod derfor overfor et praktisk problem. I første omgang købte man af amtsforvalter Schierbeck et areal nord for det nuværende Danmarksgade mellem tolddiget og Enghavevej med henblik på at indrette det til byens nye kirkegård. Selv om det var indhegnet og beplantet til formålet, måtte planerne imidlertid opgives, fordi sundhedsmyndighederne advarede mod uheldige konsekvenser for byens vandforsyning i de mange brønde nede i Enghaven. I stedet anlagde byrådet Danmarksgade på arealet. Derfor købte man 3½ tønder land af distriktslæge Mourits Gleerup for 500 rigsdaler. Dette område lå øst for Lægård Mølle langt udenfor byen. Her kunne man i januar 1865 indvie Nordre Kirkegård. I forbindelse hermed blev enkelte kister overført til den nye kirkegård, bl.a. af familien Schou. Den gamle kirkegård lå deref- 2

5 ter i nogle år forsømt hen. I 1871 skrev kordegn Frølund i sin bybeskrivelse, at Skønt der endnu findes flere gravminder og vedligeholdte grave, er kirkegården nu nærmest en legeplads. I 1876 tog man konsekvensen og omdannede den gamle kirkegård til et anlæg, der efter opførelsen af den nye kirke i 1906 blev anlagt som en plads. Den ny kirkegård ved Viborgvej fra 1865 Den 12. januar 1865 blev Nordre Kirkegård indviet, og fire dage efter blev den første begravelse foretaget af provst P. Bøtcher fra Sevel; han var tidligere førstelærer i Holstebro. Som den første begravedes her den 60årige Mette Cathrine Gram. Hun havde været gift med lysestøber og murermester Niels Gram; de havde i en årrække boet i Nørregade 22. I kirkebogen anførtes ud for Mettes begravelse: Den første begravelse på ny kirkegård. Kordegn Frølund oprettede den 1. marts 1865 det første familiegravsted på den nye kirkegård i række 1. Desværre slettet for længst. Den 15. april fulgte apoteker Faber efter med et familiegravsted. Her begravedes også senere sønnen I jorden rundt om den sengotiske kirke begravedes holstebroerne fra middelalderen og frem til 1865, hvor den ny kirkegård ved Viborgvej indviedes. Der var ikke tale om en smukt anlagt kirkegård i moderne forstand men om de dødes agre, en græsmark med monumenter spredt hulter til bulter. Da dette vinterbillede blev taget sidst i 1800årene var byens borgere begyndt at bruge den gamle kirkegård som rekreativt område. (Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune). 3

6 Det ældst kendte billede fra den gamle kirkegård, der ses i forgrunden med et støbejernskors til højre. Fotograf A.H. Vorbeck boede i huset nord for kirkegården, men i 1867 flyttede han til sit nybyggede hus i Sct. Jørgens Gade, så billedet her er fra først i 1860erne. Billedet giver også indtryk af, at den gamle kirkegård var en integreret del af byens liv. (Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune). kredslæge Victor Faber. Som det eneste fra indvielsesåret er købmand og kancelliråd Christian Christensens familiegravsted bevaret. Kancelliråden erhvervede gravstedet den 27. december 1865, og hans efterkommere anvender stadig dette gravsted. Samme år Nordre Kirkegård indviedes, opførte man en graverbolig på en tomt et stykke ude ad det nuværende Viborgvej, som herefter fik navnet Kirkegårdsbakken. Viborgvej var dengang lig med Lægårdvej. Området omkring graverboligen kaldtes for Driftdal. Ved graverboligen opførte man også et skur til byens ligvogn. I 1870 blev et kapel opført på kirkegården. Det blev udvidet i 1925 og nedrevet i 1947 efter de sidste år at have været anvendt som redskabsrum. Omkring århundredeskiftet var der allerede pladsproblemer på Nordre Kirkegård, og i 1902 forhandlede man om køb af et areal øst for kirkegården. Stiftet erklærede imidlertid arealet for uegnet, hvorfor man i stedet valgte at etablere en ny kirkegård på Viborgvejs modsatte side mod syd. Nordre Kirkegård er senere udvidet ved tilkøb af mindre arealer. Søndre Kirkegård af 1904 I 1903 købte byrådet af gæstgiver Chr. Knudsen et stort areal syd for Viborgvej for kroner. Den 10. august 1904 indviedes Søndre Kirkegård 4

7 med begravelsen af Karen Brødbæk, Danmarks ældste kvinde, som der står på hendes gravsten. Først i 1936 fik man bygget et kapel på Søndre Kirkegård til afløsning af kapellet på Nordre Kirkegård. I 1936 drøftede byrådet på foranledning af redaktør Stumph og købmand Johan Hansen at købe mere jord til kirkegården. Graver Lund anslog, at der var tilstrækkelig jord til begravelser i mindst 40 år! Ikke desto mindre udvidedes kirkegården allerede i 1943 med plads til yderligere ca. 550 gravpladser ved at planere skrænten ned mod Hulvejen og Viborgvej. Dette areal havde hidtil været anvendt som skolehaver. Anlæggelsen foregik som Nødhjælpsarbejde, og forudsatte et vanskeligt planeringsarbejde arbejdstimer krævede det at udvide kirkegården mod vest og det kostede kroner. Egekirkegården Efter et halvt århundredes brug af Søndre Kirkegård begyndte man imidlertid atter at drøfte endnu en udvidelse af Holstebros kirkegårde. Der skulle være tale om en helt ny kirkegård et Et kig hen over den gamle kirkegårds vestlige del omkring Til venstre ses KFUM, det senere Ungdomsborgen og nu Kirkehuset, hvor byens gamle præstegård oprindeligt lå. Dernæst følger Holstebros Biblioteks smukke bygning fra 1923 tegnet af arkitekt Kristian Jensen. Markedsgaden Skolegade snor sig endnu vestpå i baggrunden. Til højre ses Højskolehjemmets bastante bygning, der i årtier var en kulturelt kraftcenter i Holstebro. Endelig il højre anes den i 1907 indviede nye sognekirke. Under store dele af området har der været kirkegård i år. (Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune). 5

8 andet sted i Holstebro. På dette tidspunkt var man i planlægningen ved at drøfte en ny bydel vest for byen ude ved Døesvej. Derfor var der seriøse overvejelser om at anlægge en ny kirkegård på et areal ved den yderste ende af Døesvej. Imidlertid viste det sig, at grundvandsstanden var alt for høj i det område, man havde planlagt at etablere en kommende kirkegård. I stedet udpegede man allerede i 1954 et areal ved Viborgvej mellem ejendommen Frydenlund og Østre Plantage til kommende kirkegård. Når ringvejen var ført igennem, ville den nye kirkegård komme til at ligge øst for vejen. Toogtyve år gik, inden man i 1976 indviede Egekirkegården på dette sted med eget kapel og krematorium. Siden er Egekirkegården udvidet flere gange, senest med et naturområde kaldet Heden. Gravere og kirkegårdsledere At tage vare på det sidste hvilested er en opgave, som kræver en kombination af menneskelig indlevelse og praktisk ordenssans. Holstebros kirkegårde har været præget af en usædvanlig kontinuitet blandt kirkegårdslederne med kun fire kirkegårdsledere de sidste 117 år. I 1896 tiltrådte J. Lund som graver. Han var gartnersøn af herregården Moesgård ved Aarhus. Ved sit 25 års jubilæum i 1921 regnede Lund selv ud at have gravet grave. Graver Lund fortsatte frem til 1936 i stillingen. C. Walbjørn Christensen var kirkegårdsinspektør i 40 år Han blev valgt blandt 203 ansøgere til stillingen. Walbjørn Christensen var uddannet gartner og graver og havde siden 1931 været assistent på kirkegården i Randers. I Holstebro var han tillige stadsgartner. Walbjørn Christensen spillede en central rolle i den lokale modstandsbevægelse i besættelsens sidste år. Fra 1977 afløste Laurits Jensen Walbjørn Christensen, hvis højre hånd han havde været siden Samtidig overgik ansvaret for kirkegårdens drift til menighedsrådene. Hidtil havde vedligeholdelsen af de danske kirkegårde været drevet som privat entreprenørvirksomhed. Aksel Stigaard tiltrådte som kirkegårdsleder den 1. juni 1988 Kirkegården som erindringssted Holstebros kirkegårde er en lystvandring i gravmindernes kulturhistorie. Her er imponerende støbejernsgelændere, enkle marmortavler, smukke sandstensgrotter og granitmonumenter af alle typer. Vigtigere er imidlertid kirkegårdens funktion som et fælles erindringssted med de huller, der nu engang er i en hukommelse. Her minder monumenter med navne og titler om mennesker og deres historier, der har været en del af Holstebros byggesten. Derfor er kirkegårdene eminente fortællesteder. Det kan næppe formuleres finere end H.C. Andersen i 1852 gjorde det i det lille eventyr Et godt Humeur. Heri opfordrer han læseren til at tage med ham en tur på kirkegården: Lad os gaa mellem Gravene! Hver af disse er som en lukket Bog med Ryggen op ad, man kan læse Titelen, som siger hvad Bogen indeholder og siger dog ingenting; men jeg ved Beskeed, veed det fra min Fader og fra mig selv. Jeg har det i min Gravbog, og det er en Bog, jeg selv har gjort, til Nytte og Fornøielse. I det perspektiv vil byens kirkegårde altid have betydning for os de levende. Det er vigtigt at huske, at de udvalgte monumenter og deres mennesker i denne guide ikke repræsenterer hele byens spændende historie. De fleste helt gamle gravsteder er for længst slettede, fordi de efterladte ikke har ønsket at forny dem. Endelig er mange markante personer i byens historie slet ikke begravede på byens kirkegårde. 6

9 Gravminder på Nordre Kirkegård Faber Række 01 nr. 001 Allerede i 1865 erhvervede familien Faber et familiegravsted på Nordre Kirkegård. Gennem fire generationer spillede familien en betydelig rolle i Holstebroernes sundhedsliv. Det begyndte med Christian Faber, som i 1777 fik privilegium som apoteker i Holstebro. Såvel sønnen Henning Faber som sønnesønnen Frederik Leonhardt Faber overtog senere Løveapoteket i Nørregade. Sidstnævntes bror var William Hugo Faber ( ), som fik stillingen som distriktslæge i sin fødeby i Han var praktiserende læge i byen fra Hans søn, Victor Faber ( ), var fra år 1900 praktiserende læge i Holstebro, hvor han i 1915 blev udnævnt til kredslæge. Christensen, Christian Række 01 nr. 004 Som så mange andre unge handelsmænd i Holstebros historie kom også Christian Christensen fra Varde- og Ribeegnen. I 1846 fik han borgerskab som købmand i Holstebro, hvor han etablerede købmandsgård i Christen de Lindes gamle gård på det gamle rådhustorvs nordside. Ved hans død i 1882 hørte den til byens betydeligste. Christian Christensen og Rudolf Aggerholm var Holstebros eneste kancelliråder. Sønnen Charles Christensen fortsatte virksomheden, og tredje generation, endnu en Christian Christensen, specialiserede forretningen til en grossistvirksomhed indenfor papirvarer. Dermed var grundlaget skabt for CC & Co., som efterkommere har dre- Række 01 nr

10 Række 01 nr. 004 vet til nyeste tid. Gravstedet er etableret i 1865 og er dermed den ældste familiebegravelse på Holstebro kirkegårde. Larsen, Morten Række 02 nr. 001 Valg- og frimenighedspræst Morten Larsen ( ) huskes som en af de betydeligste skikkelser i den grundtvigske bevægelse i Danmark. En vanskelig opvækst, fire år som præst ved den danske kirke i Paris efterfulgt af tvivl om fremtiden, endte alligevel med at han i 1887 blev den første præst ved valgmenigheden i Holstebro. Han tog vare på embedet i samfulde 40 år, og omdannede menigheden til en frimenighed, fordi kirkens uafhængighed af statsmagten var en hjertesag for Morten Larsen. Samlede tusinder til sine vennemøder, ligesom han var en hovedkraft bag Liselund-møderne. Morten Larsen stod bag etableringen af såvel Holstebro Højskolehjem som Morten Larsens Skole. Sidstnævnte var niecen Karen Johansen, som også er begravet i dette gravsted, leder af frem til den lukkede i Plejedatteren Carla Pedersen blev gift med jernstøber Valdemar H. Birn. Række 02 nr

11 Schmidt Række 03 nr. 001 Færch blev godt nok størst, men Schmidt var her først, sagde tobaks- og vinhandler Ernst Schmidt altid med en vis selvfølelse. Og ganske korrekt var det, at tobaksspindersvend Martin Severin Schmidt ( ) fik borgerskab som tobaksfabrikant i Holstebro tre år før kollegaen Rasmus Færch. Schmidt satsede fra starten på cigarer - Færch på skråtobakker. Den første Schmidt skrev sig ind i byens historie som en spøgefugl, der ikke blot yndede at lokke bysbørn på sejltur på Storåen i sejldugsbåden Stærkodder, men som også på sin væltepeter var Holstebros første cyklist. Sønnen cigarmager Martin Schmidt junior ( ) blev under Den 2. Verdenskrig kendt som organisator af den betydelige avl af dansk tobak på markerne rundt om Holstebro. Resultatet kunne nydes i form at de kendte cigarmærker Flor de Galgebakke og Flor de Skredsande. Familiens hund Biggenisse gik med sørgebind, når venner af huset var afgået ved døden. Tredje generation, Ernst Schmidt ( ), var udlært cigarmager hos R.Færch. Da Schmidt i 1947 stoppede cigarproduktionen, satsede han på salg af tobak, vin og ikke mindst fiskegrej. Alle tre Schmidt er var naturligvis formænd for Holstebro og Omegns Fiskeriforening. Også Ernst, der aldrig havde haft en fiskestang i hånden. Meinhardt, Walther Række 03 nr. 011 Maleren Walther Meinhardt ( ) kendes af de færreste i dag. Han blev født i Holstebro, hvor faderen var bestyrer af Tugthusudsalget/Crome & Goldsmidt, hvilket gav ham tilnavnet Tugthus-Christensen. Måske familien derfor i 1905 tog navneforandring til Meinhardt. Gennem moderen havde han rødder i den store Schou-slægt. Walther Meinhardt uddannedes på Kunstakademiet under Julius Paulsen og havde de følgende år flere udlandsophold udstillede han første gang på Charlottenborg. Som kunstner satsede Meinhardt på portrætkunst, og især hans bly- Række 03 nr. 001 Række 03 nr

12 Række 03 nr. 013 anttegninger blev rost, men også hans landskabsmalerier har karakter og et særligt lys. Holstebro Museum har et enkelt af Meinhardts malerier. Han døde på Frederiksberg, men byen ved Storåen stod hans hjerte nærmest, og derfor er han begravet her. Kjær, Hans Magnus Række 03 nr. 013 Verdens største svineslagter omtalte denne renæssanceskikkelse gerne sig selv. Grosserer og slagteriejer Hans Magnus Kjær ( ) var præstesøn fra Gudme på Fyn. Sytten år gammel rejste han til England og derfra til Irland, hvor han arbejdede i baconfabrikker, inden han etablerede kommissionsforretning i London. Th. Christiansen fik i 1880 Magnus Kjær til Holstebro, hvor han overtog svineslagteriet i samarbejde med det engelske firma G.W. Burroughs. Her udviklede Kjær sit kendte avlsarbejde, der resulterede i den moderne danske bacongris, der i mange år gik under navnet Holstebrogrisen eller Magnus Kjærs den lange halvfede. De importerede Yorkshire-orner opkaldte Kjær som regel efter de engelske sælgere. Den temperamentsfulde Magnus Kjær omtalte andelsbevægelsen med afsky han kunne selv! Han satte sit præg på Holstebro som en yderst engageret borger, for hvem intet var ligegyldigt. Han skænkede tre springvand til byen, han var med til at starte Holstebro Aktiebryggeri og Kjær var initiativtager til oprettelsen af Holstebro Telefonselskab i Endelig lod han den imponerende villa i Nellikestræde 3 opføre. Med en årsindkomst på kroner først i 1890erne, var han suverænt byens største skatteyder. Kjærs begravelse den 2. maj 1893 skal have været den hidtil største i Holstebro med ca deltagere. Året efter rejste taknemmelige borgere en stele med Magnus Kjærs portrætmedaljon ved indgangen til anlægget. Den står nu vest for mølledammen, hvor den foretagsomme mand i sin tid opdrættede ørredyngel. Falbe-Hansen Række 07 nr. 005 I 1862 slog sagfører Emanuel Falbe-Hansen ( ) sig ned i Holstebro. Han var, som det også anføres på gravstenen, branddirektør og i det hele taget yderst foretagsom i Holstebros erhvervsliv. En tid var han også forpagter af Ausumgård og agerede ejendomshandler i stor stil. Han var successivt gift med Emilie og Bolette Groth, døtre af sognepræst Simon Peter Groth ( ) i Holstebro, som også hviler i dette gravsted. Groth skal have ført Indre Mission til byen. Falbe-Hansens datter tandlæge Esther Falbe-Hansen blev gift med tandlæge Folmer Tronhjem, hvis navn endnu ses på deres gulstensejendom i Nørregade lige syd for slagtermester Bertelsens ejendom. Gravstedet bruges stadig af efterslægten. 10

13 Poulsen, Karoline Række 07 nr. 009 En handelstur til Holstebro var i årtier ensbetydende med kaffe og kage hos frøken Poulsen alias Karoline Poulsen ( ). Gårdmandsdatteren fra Mors og Thyholm uddannede sig til konditor hos søsteren Kirstine Poulsen i Viborg og frøken Michelsen i Skive. I 1925 lejede hun sig ind hos Marius Fjeldsted i ejendommen på Store Torvs østside. Blot otte år senere var hun i stand til at købe ejendommen, der frem til hendes død blev rammen et etablissement kendt i miles omkreds. Efter en tur til USA i 1939 serveredes altid isvand til kaffen. Karoline Poulsen var i mange år nær ven med jernstøber Valdemar H.Birn, og betragtedes af Birn-familien som en del af denne. Gravmonumentet er tegnet allerede i 1954 af kirkegårdsleder C. Walbjørn Christensen og opbevaredes hos en stenhug- Række 07 nr. 009 Række 07 nr

14 ger i Viborg til frøken Poulsens død. Karoline Poulsen testamenterede et stort beløb til KFUM & K, som opførte Ungdomsborgen for beløbet. Holstebro Tekniske Skole uddelte i mange år også Karoline Poulsens Legat. Tilsted, Dorthe Række 07 nr. 011 Umiddelbart til venstre for indgangen fra Viborgvej er anbragt et gravminde, der lige så meget er et kunstværk. Stenskulpturen er udført at kunstneren Erik Heide fra Mors som et mindesmærke over overlæge Dorthe Tilsted ( ). Sit korte liv til trods satte hun som læge varige spor i dansk sygehusverden. I 1993 blev Dorthe Tilsted færdig med lægestudiet ved Aarhus Universitet og fik ansættelse ved sygehusene i Holstebro, Ringkøbing og Herning. Samtidig var Dorthe Tilsted forskningsstipendiat ved Aarhus Universitet, og hun erhvervede i 1998 graden Master of Public Health. Fra 2007 var Dorthe Tilsted ansat som chef for Afdelingen for Kvalitet og Udvikling ved Hospitalsenhed Vest i Region Midtjylland, fra 2008 med titel af overlæge. Som ekspert i arbejdsmiljømedicin underviste Tilsted med stort engagement andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet i emnet. Hendes fokus var også på børnene vilkår i sygehusvæsenet, hvorfor Dorthe Tilsted også skrev en række bøger om sygdomme beregnet for børn. Hendes indsats for at skabe bedre vilkår for de almindelige patienter fik gennemslagskraft i hele det danske sundhedsvæsen i en meget turbulent tid for sygehusvæsenet i det vestlige Jylland. Thomsen, Niels Peter Række 08 nr. 001 Bogtrykker Niels Peter Thomsen ( ) fik borgerskab år 1900 som bogtrykker i Holstebro. Den faglige dygtighed gjorde Mester Niels i Holstebro til et begreb i dansk bogtrykhistorie. Stilmæssigt påvirket af William Morris og den engelske Arts & Craft-bevægelse. Bør huskes for sit samarbejde med forfatteren Jeppe Aakjær, hvis smukke juletryk alle blev sat og trykt hos Niels Peter Thomsen. Blandt hans drenge var senere kendte bogtrykkere som Række 07 nr. 011 Række 08 nr

15 Viggo Naae, Simon Gullander og Vagn Rounborg, som i 1945 etablerede selvstændigt bogtrykkeri i Holstebro. Wium, Alfred Række 08 nr. 004 Alfred Wium ( ) voksede op i faderen Wilhelm Wiums store købmandsgård på hjørnet af Store Torv og Vestergade. Wium blev handelsuddannet hos konsul Momme i Grenaa og etablerede i 1884 købmandshuset Bøggild & Wium, der dog kun eksisterede i få år. I 1892 blev han ansat som kongelig vejer og måler i Holstebro. Derefter fik han i 1898 som den første stillingen som kæmner i Holstebro, et hverv han havde i 27 år. Kæmnerarbejdet blev passet fra hjemmet på Kirkepladsens sydside, og populært sagt var den tids kommunekontor Wiums skrivebord. Wium hørte sammen med broderen overretssagfører Carl Wium til de legendariske Storå-fiskere, som altid vidste hvor laksene stod. Selv samme dag han døde om aftenen, havde han om formiddagen været på laksefiskeri! Wiums datter blev gift med tømmerhandler Anders Andersen på Sønderland, og fra dem stammer familien Wium-Andersen. Dethlefsen, C.A. Række 08 nr. 006 Sønderjyden Christian August Dethlefsen ( ) blev I 1874 ansat som den første sygehuslæge i Holstebro, dengang sygehuset endnu lå i Vestergade. Fra 1895 var Dethlefsen eneste overlæge ved det nybyggede amtssygehus, hvor patienter i flere generationer mindedes ham for hans store medmenneskelighed. I 1984 udgav J.Falbe-Hansen bogen Fra hededoktor til sygehusoverlæge om Dethlefsens virke som læge. I Østergade lod Dethlefsen Villa Erholm opføre, det østligste hus på gadens sydside. Række 08 nr

16 Helm Række 08 nr. 011 I Holstebros håndværker- og handelshistorie er Helm et begreb med den vægt 200 års virke igennem otte generationer giver. I 1814 fik feldbereder Henrik Jørgensen Helm borgerskab som garver i Holstebro, men familien har arbejdet med skind tilbage sidst i 1700årene. Den første Helm har etableret sig på Nørregades vestside, fordi Blødens bæk løb lige omme bagved, og garverne skulle bruge store mængder rindende vand. Sønnesønnen Mads Højland Helm ændrede virksomheden fra garveri til læderhandel, da han i 1873 fik borgerskab som læderhandler. Hans enke lod den smukke ejendom Nørregade 31 opføre, der hører til perlerne i Nørregade. Gravstedet afspejler med forskellige monumenttyper som sandstensgrotte, marmortavler og po- Række 08 nr. 011 Række 08 nr

17 Række 08 nr. 012 lerede granitsteler den stilhistoriske udvikling på vore kirkegårde. Prohaska Række 08 nr. 012 Carl Ignaz Richard Prohaska ( ) var født 1833 i Neustadt i Schlesien i det vestlige Preussen. Lærte buntmagerfaget i faderens værksted og rejste derefter til Sibirien. Arbejdede i Novgorod, Moskva og Skt. Petersburg, inden han i 1862 kom til Danmark. På vej hjem over Hamburg kom han forbi Holstebro, hvor han indlogerede sig hos gæstgiver Bernth på Store Torv. Her overtalte manufakturhandler J.C. Møller og læge Jens Leth den zobelklædte Prohaska til at etablere sig som buntmager i byen. Slog sig først ned i Grønsgade og senere på Store Torv, og blev kendt som opkøber af vildtskind langs hele vestkysten. En søn åbnede buntmagerforretning i Thisted, og datteren Emilie Prohaska blev gift med redaktør J.M.Welsch. Det smukt restaurerede støbejernsgelænder rundt om graven er støbt på Holstebro Jernstøberi og er identisk med gelænderet rundt om Falbe-Hansens familiegravsted. Mortensen, Fr. Chr. Række 09 nr. 003 På Holstebro Kirkegårde er der kun et monument med portrætmedaljon. Det er den høje granitstele rejst over redaktør Christian Frederik Mortensen ( ), Holstebro Dagblad. I 1908 kom han til Holstebro, en by der stadig var præget af de politiske dønninger fra provisorieårene, så den unge redaktør fik fuldt og helt brug for sine veludviklede polemiske evner i forhold til såvel Holstebro Avis som Holstebro Social Demokrat. For venstremanden Fr. Chr. Mortensen var den folkelige og personlige frihed kerneværdier, som han sloges for, også i talrige foredrag ved møder på Holstebroegnen. Stilistisk var han en glimrende skribent, for hvem form og indhold skulle gå op i en højere enhed. Hvervet som redaktør med holdning var ikke altid en let og magelig tilværelse, som dengang han havde givet en af Waagners digtsamlinger en mindre positiv anmeldelse og den forsmåede digter mødte op ved Tårnborg på Lægårdvej for at banke redaktøren. Da han forsøgte at dæmpe tonen i jernstøber Valdemar Birns utallige læserbreve, gav denne ham prædikatet Holstebro Dagblads Mussolini. Men læserne kunne lide hans måde at skrive på, og i hans tid fordobledes antallet af abonnenter på Holstebro Dagblad. Ved siden af redaktørjobbet havde Fr. Chr. Mortensen et liv som skønlitterær forfatter af noveller og enkelte romaner. Det begyndte i 1927 med udgivelse af den dystre roman Skygger ved havet. Hans tidlige død gjorde, at en folkeindsamling blev gennemført med det mål at 15

18 rejse et mindesmærke for den afholdte redaktør. Resultatet blev monumentet med portrætmedaljonen på Holstebro Nordre Kirkegård. Hornbak, Axel Række 10 nr. 004 I mange år var socialforvaltningen i Holstebro Kommune næsten identisk med Axel Hornbak ( ). Efter realeksamen kom Axel Hornbak i lære hos grosserer Chr. Petersen. I 1929 blev han ansat på Holstebro Kommunekontor, fra 1933 med virke på socialkontoret. Netop 1933 blev et magisk år med gennemførelsen af Steinckes store socialreform, der de følgende årtier stod som en ledestjerne for Hornbaks arbejde blev Hornbak udnævnt til Danmarks yngste socialinspektør, en post han bestred helt frem til Hans virke kendetegnedes ved et ægte socialt engagement, hvori også indgik en betydelig frivillig indsats. I 28 år arrangerede Hornbak således Børnehjælpsdagene i Holstebro - sidste gang i Også Holstebro Soldaterhjem var Hornbak formand for i en årrække. Udgav i 1985 erindringsbogen Episoder fra Holstebro under besættelsen. Gleerup Række 10 nr. 006 Distriktslæge og justitsråd Mourits Gleerup ( ) hviler bogstavelig talt i sin egen jord, for han solgte i 1864 de 3 ½ tønder land udenfor Østerport, der året efter indviedes som Nordre Række 09 nr

19 17 Række 10 nr. 006 Række 10 nr. 004

20 Kirkegård. Familiens mangeårige tjenestepige Bartholine Sand blev i 1883 som den første begravet her. Gleerup var præstesøn fra Hygum ved Lemvig, hvor han praktiserede som læge slog han sig ned som læge i Holstebro, hvor han i virkede som distriktslæge og ejendomshandler i stor stil. I 1874 foreslog han Ringkøbing Amt at overtage det private sygehus i Vestergade og udvikle det til et offentligt sygehus. Dermed startede Gleerup byens sygehusvæsen. Gleerups hustru, Marie Sophie Gleerup, var datter af købmand Matthias Smith og Karoline Andrup i Lemvig. Deres gravsten fra 1857 er kirkegårdens ældste, og er efter restaurering af billedhugger Westergaard i Lemvig flyttet hertil fra Lemvig kirkegård i Aggerholm, I.P. Række 11 nr. 002 Etatsråd, bankdirektør og sagfører Isach Preetzmann Aggerholm ( ) var i mange år en af de mest indflydelsesrige mænd i Holstebro. Ikke fordi plejedatteren Jenny Madsen blev gift med den rige tobaksfabrikant Søren Færch, men fordi Aggerholm i egen ret var en betydelig mand. Han var født som søn af jubeldegnen Peder Aggerholm i Søndbjerg på Thyholm, og oprettede til minde om sine forældre børnehjemmet Aggerholmsminde. Se mindetavlen herfra på gravstedet. Exam.jur. Aggerholm blev i 1870 beskikket som sagfører i Holstebro. Året efter var han med til at stifte Holstebro Bank sammen med sin ven generalkonsul H. Pontoppidan i Hamburg. De følgende årtier var Aggerholm selv direktør i banken. Hjemmet i Lægården blev de følgende år udgangspunkt for initiativer på stribe som Holstebro Gasværk og Holstebro Aktiebryggeri. Aggerholm købte i 1894 grosserer Magnus Kjærs villa i Nellikestræde, som han i 1913 skænkede til præstebolig, hvad den stadig er. Han havde som medlem af kirkeinspektionen stor indflydelse på beslutningen om at lade Holstebros sengotiske kirke nedbryde og opførelsen af den ny sognekirke i Støbejernsgelænderet omkring etatsrådens gravsted er for længst gået til. Aggerholm og hans hustru Amalie fik ikke selv børn, og adopterede derfor redaktør V.F. Welsch søn Hans Henrik, hvis gravsten ses på gravstedet. Række 11 nr

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Find vej i. Holstebro historie-ruten. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i. Holstebro historie-ruten. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Holstebro historie-ruten Hvad er Find vej i Danmark? Find Vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb og du kan løbe eller gå turen helt efter dit eget ønske. På www.findveji.dk

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Fotografiets historie på Bornholm er nær knyttet til den internationale fotohistorie, som den tog form i Europa og Amerika. De opdagelser og teknologiske udviklinger,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Et familienetværk i Varde

Et familienetværk i Varde 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca. 1907 til ca. 1917. Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard,

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum De første år Den 25. november 1935 stiftede Axel Wilhelm Holm og Frederik Jørgen Buch aktieselskabet Buch & Holm A/S. De to unge mænd fik kontakt til hinanden gennem

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere