TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER."

Transkript

1 TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynets har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler og ikke senere end 30 dage før høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. N Miljøfarlig Nødtelefon: Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

2 Ukrudtsmiddel reg. nr Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation, som gælder fra 15. marts 2014 til 12. juli Analyse: Rimsulfuron g/kg (25 vægt%) Indhold: 100 g e Midlet er et vandopløseligt granulat Se vedlagte brugsanvisning. Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges. Fabrikationsnr.: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 DK-1411 København Tlf DuPont er ISO og 9000 certificeret. Fabrikationsdato: Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato. Varemærke registreret af DuPont. BRUGSANVISNING Generel information Titus WSB er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste græs- og tokimbladede ukrudtsarter i kartofler. Titus WSB hører til sulfonylurea-herbiciderne, der virker ved at hæmme dannelsen af de essentielle aminosyrer isoleucin, leucin og valin i planternes vækstpunkter. 2

3 Titus WSB virker hovedsageligt som bladmiddel på fremspirende ukrudtsplanter, men nogen grad af rodoptagelse kan også forekomme. Ukrudtsplanternes vækst standses inden for få timer efter behandlingen. Synlige symptomer, gulfarvning og senere døde skudspidser, ses først efter 1-2 ugers forløb - hurtigst under varme, tørre vejrforhold. Undgå altid vinddrift til læhegn, naboafgrøder eller marker, hvor der skal dyrkes andet end kartofler og majs til ensilering. Afgrøder som roer, raps, ærter, grønsager og især korn er meget følsomme over for Titus WSB. Titus WSB virker bedst ved høj luftfugtighed og temperaturer fra 13 C - 23 C. Behandling med Titus WSB må ikke foretages på planter med regnvåde blade, samt på planter der er stressede, f.eks. på grund af frost, vandmættet jord, næringsstofmangel el. lign. Regn få timer efter sprøjtningen (ca. 3 timer) påvirker ikke effekten, hvis sprøjtevæsken er tørret ind på planterne. Begrænsning i anvendelse Titus WSB må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler Efteråret efter en behandling med Titus WSB kan der sås korn uden udlæg. Der må således ikke plantes/sås specialafgrøder (f.eks. roser, grønsager m.m.), hvis der er brugt Titus WSB om foråret. Om foråret, året efter en behandling med Titus WSB, må der sås korn med græs- /kløvergræsudlæg, ærter, majs, kartofler og bønner. Om efteråret, året efter en behandling med Titus WSB, er der ingen restriktioner. Omsåning af et areal behandlet med Titus WSB Hvis en forårsbehandlet mark skal omsås, må der kun lægges kartofler eller sås majs. Til ukrudtsbekæmpelse må der ikke anvendes Titus WSB. Virkningsspektrum Når brugsanvisningen følges, har Titus WSB virkning på de fleste græsser og mange tokimbladede ukrudtsarter. Effektivitet ved en dosering på 30 g Titus WSB pr. ha + minimum 200 ml sprede- /klæbemiddel. > 90% effekt: ager-sennep alm. brandbæger alm. fuglegræs alm. spergel blød storkenæb enårig rapgræs***** grøn skærmaks** hanekro arter 3

4 TITUS etiket Du Pont de Nemours (Agro) A/S 2. September1997 / JPR hanespore** hyrdetaske lugtløs kamille > 80% effekt: ager-stedmoderblomst alm. kvik* alm. rajgræs alm. stedmoderblomst < 70% effekt: ager-svinemælk liden nælde læge-jordrøg mark-forglemmigej nat limurt raps alm. svinemælk burre-snerre gråbynke**** gulurt (amsinckia) sort natskygge vand-pileurt vej-pileurt skive kamille hvidmelet gåsefod rød tvetand snerle-pileurt*** ærenpris arter * Det optimale tidspunkt er når kvikken har 3-4 blade. 30 g Titus WSB pr. ha bekæmper primært de overjordiske dele af kvikken, og der opnås sjældent fuld bekæmpelse af udløber (Rhizomer). Ved tæt bestand af kvik kan der kun forventes en moderat bekæmpelse med 30 g Titus WSB pr. ha. Titus WSB har ingen virkning på blomstrende kvik. ** Disse græsser fremspirer over en lang periode. Kun fremspirede planter bekæmpes. *** Særdeles god bekæmpelse af snerle-pileurt opnås ved behandling på begyndende 1 blad stadie. På grund af en lang fremspiringsperiode, bekæmpes snerle-pileurt bedst ved udbringning i et splitdoserings-program med andre midler, således at Titus WSB anvendes i 2. sprøjtning. **** Gråbynke bekæmpes bedst når planten er 5-10 cm høj. Effekten er ikke total, men der opnås en stærk reduktion af vækst og frøproduktion. ***** Titus WSB i dosering af 30 g bekæmper ikke større tuer af enårig rapgræs, men enkelt planter med 1-6 blade. Brugsanvisning Der må maksimalt anvendes 30 g Titus WSB pr. ha pr. vækstsæson. KARTOFLER 4

5 NB! Ved en eventuel anvendelse i kartofler til fremavl af certificerede læggekartofler, skal man være opmærksom på, at Titus WSB kan give en gulfarvning af kartoffel bladene, men symptomerne kan dog næppe forveksles med virus symptomer. Se endvidere under sortsfølsomhed. Doseringer: 30 g Titus WSB pr. ha. + spredeklæbemiddel Titus WSB kan udbringes i splitdosering: 1. sprøjtning: 10 g Titus WSB + sprede-klæbemiddel når det tokimbladede ukrudt har fra kimblade til 2 løvblade. 2. sprøjtning: 20 g Titus WSB + sprede-klæbemiddel 7-12 dage efter 1. sprøjtning, når nyfremspiret tokimbladet ukrudt har fra kimblade til 2 løvblade. Kvik bekæmpes normalt med fuld dosis Titus WSB i 2. sprøjtning, når kvikken har 3-5 blade. Tokimbladet ukrudt, som ikke er nævnt under effektiv virkning, bekæmpes ved at udbringe Titus WSB i et program med andre produkter. Egnet partner er Fenix. Læs altid etiketten før anvendelse af produktet. Forslag til løsninger udfra ukrudtsflora: Bredbladet ukrudt og frøfremspiret græsser dominere: Løsning 1: foretrækkes ved blandet småt ukrudt med max 0-2 løvblade 1. behandling: 1,0 Fenix pr. ha.+ 10 g Titus WSB pr. ha. + sprede-klæbemiddel før kartoflerne spirer frem 2. behandling: 20 g Titus WSB pr. ha. + sprede-klæbemiddel, når nyt ukrudt har 0-2 løvblade Løsning 2: foretrækkes ved burre-snerre: Ved forventet tæt bestand af burre-snerre, der fremspirer over en lang periode, kan det anbefales: 1. behandling: 1-3 l Boxer EC pr. ha. (se Boxer EC etiketten for fuld vejledning)før fremspiring. 2. behandling: 30 g Titus WSB pr. ha. + sprede-klæbemiddel når de sidst fremspirede burre-snerre har 1-2 kranse. Dette kan gøres uafhængigt af kartoflernes fremspiring og sikre en længere bekæmpelse af ukrudtet. Løsning 3: Kvik, tidsel og gråbynke, og græsser: 1,0 l Fenix pr. ha. før kartoflernes fremspiring 5

6 30 g Titus WSB pr. ha. + sprede-klæbemiddel når rodukrudtet er 5-12 cm højt eller kvik/græsser 3-5 blade Sprede/klæbemiddel For at sikre en optimal optagelse og effekt, udsprøjtes Titus WSB altid med tilsætning af et sprede/klæbemiddel det gælder også når det tanklandes. Anbefalede: Agropol eller DLG Contact Dosering: Minimum 200 ml/ha Sprøjtetidspunkt Græsukrudt - fra 1-6 blad stadiet, optimalt ved 3-5 blade. Tokimbladet ukrudt - bedst på 1-2 blad stadiet, burre-snerre skal have 1 krans. Effektiv virkning opnås kun på fremspiret ukrudt. Før behandling skal hypning/opkamning være afsluttet og kammen skal have "sat sig". Kartoflerne kan også behandles med Titus WSB efter at de er spiret frem, tidspunktet retter sig udelukkende efter ukrudtets udviklingsstadie. For at sikre en optimal dækning af ukrudtsplanterne med sprøjtevæsken, bør der ikke behandles efter at rækkerne har lukket sig. Blandinger med andre midler Titus WSB kan blandes med Fenix og Boxer EC Fremstilling af sprøjtevæsken Begynd altid med en ren sprøjte, og under fyldningen tilsættes først det beregnede antal vandopløselige poser Titus WSB, som skal være opløst inden evt. blandingspartner tilsættes, og lige før tanken er fuld tilsættes sprede/klæbemidlet. Sprøjteteknik og vandmængde Titus WSB udsprøjtes med en teknik der sikre en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend fladsprededyser, f.eks. en ISO dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse. Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks Danfoil, følges vedkommende vejledningen. Der anvendes normalt liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning. Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik: Kartofler (der anvendes l vand pr ha) Frøukrudt med 2-4 løvblad, der anvendes l vand/ha 6

7 Dyse: ISO F eller ISO LD Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l vand pr ha Dyse: ISO F eller ISO LD Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l vand pr ha Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l vand pr ha Rodukrudt (tidsel, kvik og gråbynke 5-15 cm høje) der anvendes l vand Dyse: ISO F eller ISO LD Tryk på 2 bar og 4,9 km/time giver 200 l vand pr ha Tryk på 3 bar og 6,0 km/time giver 200 l vand pr ha Dyse: ISO F eller ISO LD Tryk på 2 bar og 6,3/5,2 km/time giver 250/300 l vand pr ha Tryk på 3 bar og 7,7/6,4 km/time giver 250/300 l vand pr ha For luft assisterede sprøjter tilpasses vandmængden den aktuelle sprøjte. Sprøjteudstyret Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde rester, der frigøres og giver skader i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter. Straks efter endt udsprøjtning af Titus WSB skal sprøjtemateriellet rengøres grundigt, også selv om sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at "fedthinder" og belægninger af sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er det ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en eventuel indtørring i filtre med videre. Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages, så overlapninger undgås. Rengøring af sprøjteudstyret efter brug af Titus WSB Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til % af tankens kapacitet, som sikrer tilstrækkelig rengøringen indvendig kan ske i den mark, der lige er behandlet. Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er mindre end 2 % af den oprindelig koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask. Indvendig rengøring af sprøjten. BEMÆRK! Husk Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske. 7

8 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtet udover den afgrøde, der lige er sprøjtet. 3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter ALL CLEAR EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet. 4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken. 5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet. 6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. Sortsfølsomhed Kartofler er normalt ikke følsomme overfor Titus WSB, men der kan i nogle tilfælde ses en svag gulfarvning, som bleg gul "maling", 2-5 dage efter en behandling. Gulfarvningen har ingen indflydelse på kvaliteten og udbyttet. Kartoflerne vil normalt vokse sig fra det efter dage. Nedenstående sorter er undersøgt for sortsfølsomhed i Danmark. Der er ikke konstateret negativ påvirkning af udbyttet ved behandling med 30 g Titus WSB pr. ha + sprede/klæbemiddel. Udenlandske forsøg har dokumenteret, at Titus WSB ikke påvirker kartoflens spiring eller kvalitet. ASVA BINTJE CALGARY DANVA DESIREE DIANELLA FOLVA HANSA HELA KAPTAH KENNEBEC NICOLA OLEVA PONTO POSMO PRIMULA PRODUCENT PROVITA REVELINO SATURNA SAVA SENATOR SIEGLINDE SPUNTA TIVA TORVA TYLVA UKAMA Resistens 8

9 Virkemådegruppe: Titus WSB tilhører virkemådegruppen: HRAC gruppe: B Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Der er krydsresistens mellem alle midler indenfor samme virkemådegruppe, derfor skal der ved konstateret resistens anvendes et middel fra en anden virkemåde gruppe Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, så er arten resistent over for alle sulfonylureaprodukter. Der er fundet flere tilfælde af resistens i alm. fuglegræs, kornvalmue og agerrævehale, samt et enkelt tilfælde af resistens mod hanekro og gul okseøje over for sulfonylurea produkter. Udvikling af resistens kan undgås ved at opretholde et passende sædskifte samt skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler. Anbefalinger 1) Der bør holdes et godt sædskifte. 2) Når sulfonylurea produkter anvendes i andre afgrøder i sædskiftet, bør disse anvendes efter de på etiketten nævnte anbefalinger. 3) Tankblanding/splitbehandling med/i kombination med andre ukrudtsmidler vil normalt reducere risikoen for udvikling af resistens. Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrøde og sprøjteforhold. Bortskaffelse af tom emballage og rester Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Kemikalie affaldsgruppe: Affaldsfraktion: EAK-kode: T FORHOLDSREGLER Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: "Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler". generelt: Undgå kontakt med produktet. Gennemvædet tøj skiftes straks, og vask huden med sæbe og vand. Håndtering og opblanding bør ske i godt ventileret rum eller bedst 9

10 udendørs. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vask hænder efter kontakt med produktet samt før pauser. ved fremstilling af sprøjtevæsken: Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm samt støvler. ved udbringning anvendes: Marksprøjte (spredebom på traktor, bom < 1 m over jordoverfladen, tryk < 3 bar): Handsker, støvler og overtræksbukser. Hvis førerhuset er lukket, anvendes handsker og overtræksbukser kun udenfor førerhuset. Se også Arbejdstilsynets vejledning: "SIKKERHED OG BEKÆMPELSESMIDLER". ved transport: ARD/IMDG/IATA UN3077, Miljøfarligt stof, fast, n.o.s. (rimsulfuron, 25%), 9, III FØRSTEHJÆLP Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Ved vedvarende irritation, søg læge. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Ved vedvarende øjenirritation, søg læge. Nødtelefon: BRAND Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der evt. er andre farlige stoffer som f.eks. gødning. Passende slukningsmidler: CO2, pulver, vandtåge eller skum. Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge. Anvend så lidt vand som muligt, og undgå at det kommer i kloak, brønde eller vandløb. Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/damp da den indeholder kulsyre og nitrogenoxider. Hold nysgerrige udenfor røgfanen. Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område. SPILD Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politiet. 10

11 Produktet fejes sammen og opsamles sammen med evt. forurenet jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hvis der er spildt nær værdifulde beplantninger, fjernes straks 5 cm af jordoverfladen. Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler og evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Kemikalie affaldsgruppe: Affaldsfraktion: EAK-kode: T Varemærke registreret af: TITUS : DuPont; BOXER,: Syngenta; Fenix : Bayer CropScience. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Anvendelse udover det i brugsanvisningen eller anden anvisning angivne eller anvendelse under unormale kulturbetingelser. 11

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. L158922 DENM/6P PPE 343311 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC - INPRINT ITLY FRONT PGE Page 8mm 8mm Dow grosciences EMPIRE TM * 20 EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288 L154812 DENM/2P PPE 325288 Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC 1. Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Ref. nr Leverandør Identifikation af produktet Produkttype Anvendelse : 15423030DK : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box 355 3830 AK

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere