Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE."

Transkript

1 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/ DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtids - virkninger i vandmiljøet (R50/53) Vær opmærksom på Arbejdstilsynets har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelle lovpligtige leverandørbrugs anvisning samt i Arbejdstilsynets informations materiale om bekæmpelses midler Overtrædelse af nedenstående særligt frem hævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte Må ikke anvendes i vinterrug, vinterhvede og triticale senere end 3 måneder før høst, samt i vinterbyg 4 måneder før høst For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder flupyrsulfuron-methyl, kun anvendes en gang om året og maksimalt i en dosering på 10 g/ha om efteråret eller 20 g/ha om foråret. I split dosering kan anvendes 10 g/ha om efteråret og 10 g/ha om foråret Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.v.) Undgå at forurene vandmiljøet med produktet N eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær over - fladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje Opbevares utilgængeligt for børn Må ikke opbe va - res sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Miljøfarlig 100 g minigranulat MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. Ukrudtsmiddel, nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Analyse: Flupyrsulfuron-methyl... 50,0% Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage. Lexus Ukrudtsmiddel Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Nødtelefon: Se også brugsanvisningen under FORHOLDS - REGLER. Se vedlagte brugsanvisning. DU PONT DANMARK ApS Skøjtevej Kastrup Tlf DuPont er ISO og 9000 certificeret Varemærke registreret af DuPont. K-18807/ DENMARK CYAN MAGENTA JAUNE

2 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page 2 K-18807/ DENMARK - PAGE 3 BRUGSANVISNING Generel information LEXUS er et herbicid til bekæmpelse af primært agerrævehale i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale uden udlæg af græsser, kløver eller anden tokimbladet afgrøde. LEXUS bekæmper endvidere vindaks samt visse 2-kimbladede ukrudtsarter. LEXUS indeholder et aktivstof, en sulfonylurea der optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte ukrudtsplanter med 1-3 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig og virker længere i kølig jord. LEXUS må ikke udsprøjtes på en afgrøde der er stresset eller som på anden måde ikke er i god vækst. Det gælder en afgrøde, der er påvirket af tørke, er under vand, er svækket af sygdomsangreb eller insekter samt afgrøde der mangler næring, eller som er påvirket af sammenpresset jord eller lave temperaturer. Afgrødens rodnet skal være veletableret og i aktiv vækst. LEXUS bør ikke udbringes på nytromlet afgrøde. Undgå altid vinddrift til læhegn, naboafgrøder eller marker, hvor der skal dyrkes andet end korn. Tokimbladede afgrøder kan være meget følsomme for LEXUS. Husk altid at rengøre sprøjten grundigt efter udbringning af LEXUS - se separat sektion senere. Ukrudtsbekæmpelse LEXUS optages hurtigt af ukrudtsplanterne. Synlig påvirkning opnås dog først efter 3-6 uger afhængigt af fugtighed og temperatur, længst under fugtige, kølige forhold. Effekten på ukrudtet ses som vækststandsning og som gule/sorte, senere døde hjerteskud. Selve væksten standser dog på få timer. Effekt på græsserne ses bedst ved at trække i topskudet, det løsnes efter påvirkning. Det er vigtigt at LEXUS udsprøjtes således, at der opnås god dækning af ukrudtet med sprøjtevæske. LEXUS har jordvirkning under normale forhold med køligt klima og god jordfugtighed. Jordeffekten nedsættes ved høj jordtemperatur, idet produktet da nedbrydes hurtigere. Der kan forekomme forbigående gulfarvning af afgrøden, der dog normalt hurtigt forsvinder. For at opnå optimal ukrudtseffekt, skal der være ca. 4 timers tørvejr efter udbringning af LEXUS, eller produktet skal nå at tørre ind på planterne. Virkningsspektrum Når brugsanvisningen følges, har LEXUS effektiv virkning på følgende ukrudtsarter i korn. Jordvirkning er vigtig for at opnå et godt resultat.

3 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page 3 K-18807/ DENMARK - PAGE 4 Ukrudtsarter Kimbl-2 løvbl. Kimbl- 6 løvbl. Agerrævehale** S S Agersennep VS S Alm. brandbæger S S Alm. fuglegræs N N Burresnerre* N N Énårig rapgræs M N Hyrdetaske VS S Korn valmue MS M Lugtløs kamille VS S Markforglemmigej S MS Storkenæb S M Rød tvetand VS S Skive kamille S S Spildraps VS VS Vindaks MS N Kornblomst VS S * Burresnerre skal have 1 krans. ** Se afsnit om resistens. VS = 95% eller mere bekæmpelse S = 85-95% bekæmpelse MS = 75-85% bekæmpelse M = 75-60% bekæmpelse N = < 60% bekæmpelse Ukrudt der spirer efter behandling kontrolleres ikke altid tilstrækkeligt. Bekæmpelsen afhænger af jordens surhedsgrad, fugtighed og temperatur. LEXUS nedbrydes hurtigst ved høj ph og høj temperatur, langsomst ved ph 6 og der under, samt ved lav jordtemperatur. Begrænsning i anvendelse Der kan den følgende vækstsæson dyrkes korn med græsudlæg, vinter- og vårraps, majs, roer, samt markærter. Der kan ikke dyrkes hestebønner, hør, grønsager eller anden specialafgrøde, hverken det år LEXUS er anvendt eller det følgende år. Omsåning af et areal behandlet med LEXUS Hvis en behandlet mark skal omsås, må der inden for 3 måneder efter behandlingen med LEXUS kun sås vinter- og vårhvede. Herefter kan der i foråret efter en efterårs behandling, ved omsåning sås korn. Før såning bør der pløjes og harves i minimum 15 cm s dybde. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn må der ikke anvendes ALLY ST, EXPRESS ST, HARMONY PLUS ST, LEXUS eller andet sulfonylurea produkt. Anvendelse LEXUS anvendes optimalt om efteråret. Behandling foretages bedst i oktober, når græsset har 1-3 blade, væksten stadig er aktiv, og vejret køligt, samt i det tidlige forår når ukrudtet er kommet i vækst. Der kan udsprøjtes på frossen jord, eller perioder med nattefrost, men der skal være aktiv vækst i ukrudtet. Kornets væktsstadie: fra 2 blad stadiet (vs 12) til begyndende strækning (vs 30), bedst < vs 29. Til bekæmpelse af agerrævehale, vindaks samt 2-kimbladet ukrudt:

4 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page 4 K-18807/ DENMARK - PAGE 5 VINTERHVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, TRITICALE Efterår: Dosering: 10 g LEXUS + 0,05% klæbemiddel pr. ha. Tilsætning af klæbemiddel optimerer effekten. LEXUS bekæmper visse 2-kimbladede ukrudt. Bekæmpelsen bør efter behov suppleres med egnet partner f.eks. STOMP PENTAGON, STOMP, BOXER, DFF + OXITRIL eller EXPRESS ST. Ved forekomst af én-årig rapgræs eller ved forventet stor fremspiring af vindaks, tilsættes 1-1,5 li STOMP PENTAGON pr ha, 1-1,5 li STOMP pr ha eller 1-1,5 li BOXER EC pr ha. Ved forekomst af stedmoder og ærenpris, tilsættes 0.25 li OXITRIL CM + 0,05 li DFF500 pr ha. Efterår - forår (kun vinterhvede): Dosering: 10 g LEXUS + 0,05% klæbemiddel pr. ha. efterår. Er der anvendt LEXUS i efteråret til bekæmpelse af ager-rævehale, anbefales TOPIK det følgende forår af hensyn til resistens forebyggelse. Forår (kun vinterhvede): Dosering: 20 g LEXUS + 0,05% klæbemiddel pr. ha. tidligt forår så snart der er lidt vækst i ukrudtet, bedst inden græsukrudtet har nået stadie 25, der kan dog behandles til stadie 29, med god effekt. Tilsætning af klæbemiddel optimerer effekten. LEXUS bekæmper visse 2-kimbladede ukrudt, bekæmpelsen kan efter behov suppleres med egnet partner f.eks. ALLY ST eller EXPRESS ST Alment NB! LEXUS må kun anvendes på vinterhvede, vinterbyg, rug eller triticale i god vækst og på godt rodfæstede planter. Under visse klimatiske forhold, og visse jord- og afgrøde betingelser kan der forekomme let gulfarvning eller vækstregulering, især ved tilsætning af klæbemiddel eller klæbemiddelholdige produkter. Afgrøden vokser dog hurtigt fra det, og der ses ingen effekt på udbyttet. Vinterrug og vinterbyg er lidt mere følsom end vinterhvede og triticale. Forhold, der primært giver fytotoksisitet er et klima med store udsving i mellem dag og nat temperaturer, udsving på > 15 C, nattefrost, samt hvor planterne har dårligt rodfæstet. Blanding: LEXUS kan blandes med ALLY ST, EXPRESS ST, STOMP, STOMP PENTAGON, BOXER EC, OXITRIL CM, DFF500, MANTRAC 500, non-ionisk klæbemiddel som DLG CONTACT.

5 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page 5 K-18807/ DENMARK - PAGE 6 Jordtyper: LEXUS kan anvendes på alle jordtyper. På jorde med ph > 7,7 er jordvirkningen reduceret, da produktet nedbrydes hurtigt. Anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning: Til bekæmpelse af fuglegræs, hyrdetaske, lugtløs kamille, agerrævehale, valmue og vindaks i vinterhvede med 0,02 kg/ha LEXUS + 0,1% LISSAPOL Bio i stadie om foråret. Til bekæmpelse af forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, lugtløs kamille, enåring rapgræs, agerstedmoder,valmue, vindaks, mark ærenpris, storkronet ærenpris og vedbend ærenpris i vinterhvede med 0,01 kg/ha LEXUS 50 WG + 1,5 l/ha STOMP på afgrødens stadie efterår. Resistens Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. ALLY ST, EXPRESS ST, HARMONY, HARMONY PLUS ST, LEXUS, eller anden sulfonylurea, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet flere tilfælde af resistens over for sulfonylurea produkter i Danmark bl.a. i agerrævehale, fuglegræs, gul okseøje, valmue og hanekro. Der findes flere typer af resistens. Resistens overfor LEXUS er oftest metabolisme baseret, resistens mod fuglegræs target site. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effektivitet over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler, god jordbehandling hjælper ligeledes mod opbygning af resistens. Anbefalinger Hvis der er konstateret resistens over for LEXUS, genbehandles marken hurtigst muligt med en anden type middel, der har effektiv virkning på de resistente ukrudtsarter. For ager-rævehale, hvor der er konstateret resistens overfor både Lexus og Fob-midler, er der for nuværende ingen midler der kan bekæmpe dem. Derfor kan løsningen være, at sprøjte både ukrudt og afgrøde bort med et glyphosat middel inden såning af en vårafgrøde, og i de følgende år lægge sædskifte om til vårafgrøder. Der kan også dyrkes vinterraps, hvor agerrævehale kan bekæmpes med Kerb 500 SC. Valg af middel og dosering tilpasses efter det aktuelle ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold. Kontakt gerne DuPont for yderligere anbefaling.

6 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page 6 K-18807/ DENMARK - PAGE 7 Sprøjteteknik, vandmængde og sprede/klæbemiddel LEXUS udsprøjtes med en teknik der sikre en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend fladsprededyser, f.eks. en ISO dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse. For at sikre en optimal optagelse og effekt, udsprøjtes LEXUS altid med tilsætning af et non-ionisk sprede/klæbemiddel. Der anvendes normalt liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning. Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik: Dyse: ISO F eller ISO LD Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l vand pr ha Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l vand pr ha Dyse: ISO F eller ISO LD Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l vand pr ha Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l vand pr ha Anbefalede sprede/klæbemidler: AGROPOL og DLG CONTACT. Dosering: 50 ml/100 liter vand. Fremstilling af sprøjtevæsken Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede mængde LEXUS direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Klæbemiddel tilsættes til sidst. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks. Sprøjteudstyret Straks efter endt udsprøjtning af LEXUS skal sprøjtemateriellet rengøres grundigt, også selv om sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at fedthinder og belægninger af sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages, så overlapninger undgås. Rengøring af sprøjteudstyr efter LEXUS Anvend ALL CLEAR EXTRA der er specielt fremstillet til effektiv rengøring af udstyret. 1. Lige efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand. Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet. Sprøjten tømmes helt ved at bundproppen åbnes. 2. Fyld sprøjten med vand og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR EXTRA pr. 100 l vand. Start pumpen.

7 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page 7 K-18807/ DENMARK - PAGE 8 3. Aktiver alle ventiler, så filtre, slanger og dyser kommer i kontakt med rengøringsmidlet. Skyl slanger og bom samt sprøjtebeholderen udvendig. Fyld efter i tanken med vand, så sprøjtebeholderen er helt fyldt, og lad rengøringsmidlet virke i minutter med omrøringen i gang. 4. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal. Sprøjten tømmes helt, ved at bundproppen åbnes. 5. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat ALL CLEAR EXTRA. 6. Gentag trin Skyl tank og sprøjte grundigt i 5 minutter samtidig med, at skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser. Er der monteret tankspuledyse på sprøjten, lettes rengøringen meget, idet der både spares vand og tid. I stedet for at anvende fuld tank, som beskrevet i punkt 2, anvendes kun 10-15% af tankens kapacitet (til en tank på 1000 l anvendes l vand tilsat ALL CLEAR EXTRA). Efter at slanger og bom er skyllet med vaskeopløsning, lader man pumpe og tankspuledyse arbejde i ca minutter, inden vaskevandet tømmes ud gennem bom og dyser. Tankspuledysen anvendes også ved skylningerne med rent vand, da den sikrer, at tanken skylles overalt indvendig. Skyllevandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker. Bortskaffelse af tom emballage og rester Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Kemikalie affaldsgruppe: Affaldsfraktion: EAK-kode: T Tomme beholdere kan bort skaffes med dagrenovationen. FORHOLDSREGLER Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: Sikkerhed og Bekæmp elsesmidler. ved fremstilling af sprøjtevæsken anvendes: Handsker, støvler og evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. ved udbringning anvendes: Marksprøjte (spredebom på traktor, bom < 1 m over jordo verfladen, tryk < 3 bar): Handsker, støvler og overtræksbukser. Hvis førerhuset er lukket, anvendes handsker og overtræksbukser kun udenfor førerhuset. Se også Arbejdstilsynets vejledning: SIKKERHED OG BEKÆMP ELSESMIDLER. ved transport: ADR/RID: UN-Nr.: Benævnelse: Miljøfarlig fast stof n.o.s. (indeholder flupyrsulfuron methyl) 9, III.

8 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page 8 K-18807/ DENMARK - PAGE 9 FØRSTEHJÆLP Indånding: Bring personen ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer. Nødtelefon: BRAND Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der evt. er andre farlige stoffer som f.eks. gødning. Passende slukningsmidler: CO 2, pulver, vandtåge eller skum. Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge. Anvend så lidt vand som muligt, og undgå at det kommer i kloak, brønde eller vandløb. Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/damp da den indeholder kulilter, svovlilter og kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen. Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område. SPILD Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politiet. Produktet fejes sammen og opsamles sammen med evt. forurenet jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Hvis der er spildt nær værdifulde beplantninger, fjernes straks 5 cm af jordoverfladen. Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler og evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, anvendelse udover det i brugsanvisningen eller anden anvisning angivne eller anvendelse under unormale kulturbetingelser. Sælger fraskriver sig under alle forhold ansvaret for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I øvrigt henvises til bestemmelserne i salgs- og leverings - betingelserne. Varemærke registreret af: ALLY, EXPRESS, HARMONY, LEXUS : DuPont; ALL CLEAR : Service Chemicals; KERB : Dow AgroSciences; STOMP : BASF; MANTRAC : Phosyn plc. BOXER : Syngenta; DFF-OXITRIL ; Bayer.

9 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/ DENMARK - (COVER) PAGE 12 SE INDLAGTE BRUGSANVISNING ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtids - virkninger i vandmiljøet (R50/53) Vær opmærksom på Arbejdstilsynets har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelle lovpligtige leverandørbrugs anvisning samt i Arbejdstilsynets informations materiale om bekæmpelses midler Overtrædelse af nedenstående særligt frem hævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte Må ikke anvendes i vinterrug, vinterhvede og triticale senere end 3 måneder før høst, samt i vinterbyg 4 måneder før høst For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder flupyrsulfuron-methyl, kun anvendes en gang om året og maksimalt i en dosering på 10 g/ha om efteråret eller 20 g/ha om foråret. I split dosering kan anvendes 10 g/ha om efteråret og 10 g/ha om foråret Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.v.) Undgå at forurene N vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær over - fladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje Opbevares utilgængeligt for børn Må ikke opbe va - res sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Miljøfarlig K-18807/ DENMARK 100 g minigranulat MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. Ukrudtsmiddel, nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Analyse: Flupyrsulfuron-methyl... 50,0% Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage. Lexus Ukrudtsmiddel Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Nødtelefon: Se også brugsanvisningen under FORHOLDS - REGLER. Se vedlagte brugsanvisning. DU PONT DANMARK ApS Skøjtevej Kastrup Tlf DuPont er ISO og 9000 certificeret Varemærke registreret af DuPont. Fabrikations nr.: Fabrikations dato: CYAN MAGENTA JAUNE

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. L158922 DENM/6P PPE 343311 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288 L154812 DENM/2P PPE 325288 Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Evaluering i drivhuset af midlernes virkning. (BCS Imagebank 00044351) 10 år efter opfindelsen og omfattende forskning kan midlet

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Claus Jerram Christensen, Anne Frahm, Bent K. Christensen, Ivan Damgaard, Kenneth Klausen, Kristian

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere