EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY. 140 mm. 98 mm. 5 mm 5 mm 15 mm. Dow AgroSciences * UKRUDTSMIDDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY. 140 mm. 98 mm. 5 mm 5 mm 15 mm. Dow AgroSciences * UKRUDTSMIDDEL"

Transkript

1 PAGE 1 7 mm EU 5564 FRONT 130 mm 98 mm 1 Dow AgroSciences * KERB 400 SC UKRUDTSMIDDEL Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader, utilsigtet, eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet. Dow AgroSciences Danmark A/S Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby - Tlf Indhold: 5 liter *Varemærke Dow AgroSciences LLC P Number of Colours used: 4 Cyan Magenta Yellow Size : 130x140MM

2 PAGE 2 98 mm Teknisk information KERB 400 SC har god virkning mod spildkorn og frøfremspirende græsukrudt som enårig rapgræs, flyvehavre, vindaks, agerrævehale og kulturgræsarter generelt samt fuglegræs. Hæmmende virkning mod bredbladede ukrudtsarter som burresnerre, agerstedmoder, ærenpris, hvidmelet gåsefod, liden nælde, pileurter m.fl. Svag eller ingen virkning mod rodukrudt som alm. kvik. Virkemåde KERB 400 SC er et jordmiddel, der optages gennem ukrudtsplanternes rødder. Den bedste virkning opnås når jordtemperaturen ved udsprøjtning er under 10 C og jorden er fugtig. Udsprøjtning på frossen jord er mulig, mens udsprøjtning på snedække bør undgås af hensyn til risikoen for overfladeafstrømning. Følsomme ukrudtsplanter, der på sprøjtetidspunktet er fremspiret, standser væksten straks efter optagelse af det virksomme stof. De kan stå grønne vinteren over, men gulner og visner om foråret, hvor væksten ellers normalt ville starte. Jordvirkningen forhindrer endvidere fremspiring af nyt ukrudt. KERB 400 SC har en anden virkemåde end hovedparten af de herbicider der anvendes i den øvrige del af sædskiftet. KERB 400 SC er med sine resistensbrydende egenskaber derfor en vigtig brik i den langsigtede resistensstrategi. Afgrøder KERB 400 SC er godkendt til bekæmpelse af græsukrudt og spildkorn samt enkelte tokimbladede arter i følgende kulturer: frugtbuske (se nedenfor), skov og beplantninger samt til planteskolekulturer samt i følgende arter til frø: lucerne, rødkløver, hvidkløver, alsikekløver, humlesneglebælg, kællingetand og skorzonerrod. Ved behandling af skorzonerrod til frø må der maksimalt behandles 2 ha pr. dag. For de øvrige afgrøder må der maksimalt behandles 2,5 ha pr. dag. Afgrøde Dosering l/ha Tidspunkt Effektiv bekæmpelse Skorzonerrod til frø 1,0-1,25 Arter til frø Humlesneglebælg Kællingetand Lucerne Hvidkløver (uden græsudlæg) Rødkløver (uden græsudlæg) alsikekløver (uden græsudlæg) Frugtbuske Solbær Ribs Stikkelsbær Hindbær Skove Læhegn Beplantninger Planteskolekulturer, 1. års priklebede af løv- og nåletræer Planteskolekulturer, 2. års priklebede af løv- og nåletræer 1,0 November - december 1,0 November - december 0,875 1,00 November - december Jordtyper Virkningen af KERB 400 SC er utilstrækkelig på jorde med et humusindhold over 5%. Frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter. Frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter. BEMÆRK! Bærkulturer må kun behandles i afgrøderækken samt at buske skal være rodfæstede på voksestedet inden behandling med KERB 400 SC. Dette vil normalt være tilfældet ca. 3 måneder efter udplantning. Rodfæstede buske tåler oversprøjtning med KERB 400 SC. Frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs, samt til hæmning af visse andre tokimbladede ukrudtsarter

3 PAGE 3 98 mm Sprøjteteknik og vandmængde KERB 400 SC skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Vejledende angivelse af væskemængde, dysevalg, tryk og kørehastighed Vand (l/ha) Dyse Tryk (bar) Hastighed Hardi ISO 025 eller ISO 030 2,0-3,0 - Eksempel på sprøjteteknik 100 Grøn ISO 015 (Lavdrift) 2,5 6,6 km/t 150 Gul ISO 020 (Lavdrift) 2,5 5,8 km/t 200 Lilla ISO 025 (Lavdrift/fladsprede) 2,5 5,5 km/t Tilberedning af sprøjtevæske Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende produkter påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af KERB 400SC i fyldestationen. Additiv/ penetreringsolier tilsættes inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede produkt automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Indvendig rengøring af sprøjteudstyr Præparatfyldeudstyr: Tømning af restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel. Direkte injektion: For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion. Udvendig rengøring af sprøjteudstyr Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts Bemærkninger Undgå at sprøjte når afgrøden er under stress, står i vandlidende jord, angrebet af skadedyr, lider af mangel på næringsstoffer med mere. Undgå skade ved afdrift til følsomme afgrøder såsom korn og frøgræs eller til vandløb. KERB 400 SC kan anvendes, når jordtemperaturen på sprøjtetidspunktet er under 10 C. På arealer hvor der har været anvendt KERB 400 SC i vinterhalvåret, bør nyplantning af træer og buske først ske det følgende efterår. Tankblanding KERB 400 SC kan blandes med de gængse insekticider, herbicider og svampemidler, men vær opmærksom på, at ved blanding med triazoler øges den vækst regulerende effekt.

4 PAGE 4 98 mm Omsåning Ved udvintring af afgrøder behandlet med KERB 400 SC kan der om foråret efter en grundig pløjning sås om med vårraps, ærter, majs og kartofler. Efterfølgende afgrøde Ved såning af vintersæd efter høst af en afgrøde behandlet med KERB 400 SC, skal der forudgående pløjes på lettere jorde (JB 1-4). På jordtype JB 5-10 er kraftig stubkultivering tilstrækkelig. Resistens Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi, efter retningslinierne udarbejdet af WRAG (Weed Resistance Action Group). For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet gerne i blandinger. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling. Lagring KERB 400 SC bør opbevares tillukket og ved en temperatur over +5º C. Tom emballage KERB 400 SC forhandles i 5 l dunk. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyldevandet hældes op i sprøjtevæsken. Sprøjt med omtanke Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering. Tænk på vildtet og efterlad et usprøjtet bælte ved levende hegn, skov og vandløb. Følg altid etikettens anvisninger og godt landmandsskab. Medlem af Dansk Planteværn. * Varemærke Dow AgroSciences LLC

5 PAGE 5 98 mm LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET Dow AgroSciences Danmark A/S Sorgenfrivej 15 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf Kontaktperson : Lars Dinesen Nødtelefon (24 t. service): (Holland, bed om Medical) Nødtelefon v.transportuheld: (Sverige, SOS tjeneste) For oplysninger om dette sikkerhedsdatablad, kontakt: Produktnavn: Kerb 400 SC Herbicide LV70: Udstedelsesdato: Jan. 09 Ref.: JFA13 2. FAREIDENTIFIKATION Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Farlige komponenter (se afsnit 16 for R-sætningernes fulde tekst): CAS EF nummer Propyzamide % Xn,N; R40-50/ Ethylen glycol 3-4 % Xn; R Inerte bestanddele Balance Kompositions kode GF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Giv ikke væske og fremkald ikke opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning tages af lægen. Øjenkontakt Skyl øjnene med rigeligt vand; fjern evt. kontaktlinser efter de første 1-2 minutter, fortsæt skylningen i flere minutter. I tilfælde af ved varende effekter/irritation opsøges læge, fortrinsvis øjenlæge. Hudkontakt Afvask med rindende vand eller under bruser, anvend sæbe hvis tilgængelig. Opsøg lægehjælp hvis irritation vedvarer. Indånding Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp. Oplysninger til læge Støttebehandling. Behandling baseres på lægens skøn i tilslutning med den enkelte patients symptomer. 5. BRANDBEKÆMPELSE Brandslukningsmidler Vandtåge eller vandstøv. Kulsyre. Tørt kemisk pulver. Skum. Farlige forbrændingsprodukter Under brand kan røgen indeholde det originale materiale udover forbrændingsprodukter af varierende kompositioner der kan være giftige og/eller irriterende. Nedbrydningsprodukter inkluderer: Carbonoxider. Hydrogenchlorid. Nitrogenoxider.

6 PAGE 6 98 mm Personlige værnemidler Bær beskyttelsesdragt og brug trykflaskeapparat. Supplerende information Hold beholdere afkølede ved at oversprøjte dem med vand. Inddæm afstrømning for at undgå udløb til vand- eller kloaksystemer. Stå i vindsiden af ethvert udløb. Undgå indånding af røg. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Bær passende sikkerhedsdragt og øjen-/ansigtsbeskyttelse (se sektion 8). Fjern omgående tilsmudsede klæder og vask huden med sæbe og vand. Vask tøjet før genbrug eller bortskaf i henhold til lokale bestemmelser. Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet Må ikke skylles ud i kloakker eller nogen form for vandveje. Informer de kommunale vandmyndigheder hvis spild er udledt i vandveje eller kloaksystemer. Metoder til oprydning Opsuges med sand eller andet ubrændbart absorberende middel og anbringes i beholdere til bortskaffelse. Ved store udslip, inddæmmes området og producenten konsulteres. I tilfælde af at yderligere informationer kræves, ring venligst telefonnummeret til brug ved nødstilfælde. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering Udvis god personlig hygiejne. Undgå indtagelse og opbevaring af fødevarer i arbejdsområdet. Vask hænder og eksponeret hud før der spises, drikkes eller ryges og efter endt arbejde. Opbevaring Produktet bør opbevares i henhold til danske lovgivninger og bestemmelser. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted i den originale emballage. Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer, foderstoffer, medicin, kosmetik eller gødningsstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Retningslinier vedrørende eksponering Aktiv bestanddel: Dow AgroSciences anbefalede arbejdshygiejniske grænseværdi er 0.1 mg/m3. Maskinteknisk kontrol Sørg for almen ventilation og/eller punktudsugning for at regulere niveauet i luften til under grænseværdien. Åndedrætsværn Ved de fleste forhold skulle åndedrætsværn ikke være nødvendigt. Dog når grænseværdien overskrides og/eller ubehag opstår, brug godkendt åndedrætsværn med filter. Ved ulykker bruges godkendt trykflaskeapparat med overtryk. Hånd/hudværn Ved kortvarig kontakt skulle andre forholdsregler end heldækkende tøj og kemikaliebestandige handsker ikke være nødvendigt. Når langvarig eller hyppigt gentagen kontakt kan forekomme, anvendes beskyttelsestøj uigennemtrængeligt for dette materiale. I ulykkestilfælde: Brug beskyttelsestøj uigennemtrængeligt for dette materiale. Valg af specielt udstyr er afhængigt af arbejdets art. Øjen-/ansigtsværn Brug sikkerhedsbriller. Når kontakt med væsken er mulig anbefales tætsluttende beskyttelsesbriller. BESKYTTELSESMIDLER VED ANVENDELSE: Ifølge Arbejdstilsynets regler er følgende gældende for Danmark: VED OPBLANDNING: Anvend åndedrætsværn med helmaske og filtertype A2P3, beskyttelsesdragt uden hætte, handsker og støvler. VED UDSPRØJTING: Med spredebom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved

7 PAGE 7 98 mm arbejde udenfor førerhus anvendes åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A2P3, beskyttelsedragt med hætte, handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes beskyttelsedragt, handsker og støvler. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Branschesikkerhedsrådet for Jordbruget. 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER. Udseeende : væske Farve : lysebrun Lugt : mild Vandopløselighed : dispergerer Flammepunkt : ingen (vandbasered) Viskositet : mpa.s Smeltepunkt/værdimængde : -20 gr.c Kogepunkt/værdimængde : 100 gr.c ph : Vægtfylde : g/cm3 10. STABILITET OG REAKTIVITET Kemisk stabilitet Er stabilt under normale opbevaringsforhold. Forhold der skal undgås Ingen fastsat. Materialer der skal undgås Ingen kendte. Farlige nedbrydningsprodukter Ingen under normale brugs- og opbevaringsforhold. Termiske nedbrydningsprodukter inkluderer: Hydrogenchlorid. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Indtagelse Lav toksicitet ved indtagelse. LD50 ved indtagelse, for rotter, er >5000 mg/kg. Hudkontakt LD50 ved hudkontakt for kaniner er >5000 mg/kg. Langvarig hudkontakt forventes ikke at resultere i optagelse gennem huden i skadelige mængder. I al væsentlighed ikke irriterende for huden. Overfølsomhed. For det meste eller fuldstændigt baseret på information om lignende materiale(r). Optræder ikke som sensibilisator på marsvinehud. Øjenkontakt Kan forårsage lettere midlertidig øjenirritation. Indånding Ingen skadelige virkninger forventes ved denne eksponeringsmåde som følge af korrekt håndtering. Carcinogenicitet Propyzamid: Dette stof er klassificeret som værende kræftfremkaldende i kategori 3 i EU. Mutagenicitet Ikke mutagent.

8 PAGE 8 98 mm Udviklings-/reproduktionseffekter Ikke reproduktionstoksisk. 12. MILJØOPLYSNINGER Vurderinger for det meste eller fuldstændigt baseret på data for den aktive bestanddel. Persistens og Nedbrydelighed Halveringstiden i jord er afhængig af jordtype og -forhold og er ca. 30 dage. Toksicitet i vand Materialet er giftigt for fisk på akut basis (1mg/L<LC50<10mg/L). Akut LC50 for dafnier oplyses at være >5.6 mg/l. Fugle toksicitet LC50 ved daglig indtagelse for gråand er >10000 mg/kg i kosten. LC50 for virginsk vagtel (Colinos virginianus) er >10000 mg/kg i kosten. 13. BORTSKAFFELSE Meget giftig for organismer der lever i vand. Foruren ikke damme, vandveje eller grøfter med kemikalier eller brugt emballage. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyldevandet hældes op i sprøjtevæsken. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Bil & bane Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,N.O.S. (Propyzamide) Bil / Bane ADR/RID : 9 Mærkning: 9 Classification Code : M6 Pakg.gruppe : III Kemler kode : 90 UN Nr. : 3082 Trsp. sikkerhedskort CEFIC : 90GM6-III Skib Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,N.O.S. (Propyzamide) Skib - IMO/IMDG klasse : 9 UN Nr. : 3082 Mærkning: 9 Pakg.gruppe : III EMS: F-AS-F Marine Pollutant : Y (Y/N) Fly Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,N.O.S. (Propyzamide) Fly-ICAO/IATA klasse : 9 UN Nr. : 3082 Mærkning: 9 Sub. Klasse : Pakg.gruppe : III Pakg. instr. Passagerer : 914 Pakg. instr. fragt : 914 Bemærkninger: Prøveforsendelse ikke tilladt som postforsendelse. 15. OPLYSNING OM REGULERING Mærkning og klassificering i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsestekst. Faresymbol: Xn - Sundhedsskadelig N - Miljøfarlig

9 PAGE 9 98 mm R-sætninger: Mulighed for kræftfremkaldende effekt (R40). Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53). S-sætninger: Brug særligt arbejdstøj (S36). Undgå indånding af aerosoltåger (S23). Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37). Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13). Må ikke tømmes i kloakafløb (S29). Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (S35). Bemærkninger: Ukrudtsmiddel nr For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i lucerne til frø, rødkløver til frø, alsikekløver til frø, hvidkløver til frø, humlesneglebælg til frø, kællingetand til frø, skorzonerrod til frø, frugttræer og -buske, skov og beplantninger og til planteskolekulturer. Ved behandling af skorzonerrod til frø må maksimalt behandles 2 ha pr. dag. For de øvrige afgrøder må maksimalt behandles 2,5 ha. pr. dag. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i solbær, hindbær, stikkelsbær og ribs ikke anvendes senere end 120 dage før høst. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Anvendelsesbestemmelser: Unge under 18 år må, i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse, ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for dette produkt. Uddannelseskrav i henhold til Miljøministeriets Bek. nr. 360 af 24 Maj 1993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler. Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse skal følges ved udbringningen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt evt. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler. 16. ANDRE OPLYSNINGER R-sætninger i afsnit 3 R22 Farlig ved indtagelse. R40 - Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R50/53 - Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. De heri givne oplysninger er baseret på tilgængelig viden på udfærdigelsestidspunktet. Det påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende love og regler ved anvendelsen af produktet.

10 PAGE mm THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK INTENTIONALLY

11 PAGE mm Dow AgroSciences * KERB 400 SC UKRUDTSMIDDEL Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader, utilsigtet, eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet. Dow AgroSciences Danmark A/S Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby - Tlf Indhold: 5 liter *Varemærke Dow AgroSciences LLC Number of Colours used: 4 Cyan Magenta Yellow

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC - INPRINT ITLY FRONT PGE Page 8mm 8mm Dow grosciences EMPIRE TM * 20 EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC 1. Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Ref. nr Leverandør Identifikation af produktet Produkttype Anvendelse : 15423030DK : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box 355 3830 AK

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. Side : 1 / 8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 15207031 Produkttype : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. L158922 DENM/6P PPE 343311 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere