Udkast til Fælles regional klimastrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Fælles regional klimastrategi"

Transkript

1 Brevid maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi

2 Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden er et godt sted at bo. Vi vil tage klimaudfordringen alvorligt og tage ansvar for at fremme en grøn omstilling. Denne omstilling betyder, at vi skal skifte fra fossil til vedvarende energi, vi skal udnytte de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed bedre og vi skal sikre vores samfund mod konsekvenserne af klimaændringer. Vi vil udnytte de globale klima- og ressourceudfordringer til at skabe bæredygtig grøn vækst i regionen. Med den fælles regionale klimastrategi giver vi hinanden hånd på, at vi som kommuner og region vil samarbejde om løsninger, der kan bidrage til at borgere og virksomheder i regionen udnytter ressourcerne mere effektivt, at energisystemet omstilles til vedvarende energi, at der skabes bedre muligheder for regionens pendlere og at vi tilpasser os de ændrede klimaforhold. Vi vil samarbejde på de områder, hvor vi kan lære af hinanden, hvor vi kan få 2 og 2 til at blive 5 og hvor problemerne går på tværs af kommunegrænser. Her skal løsningerne findes mellem to eller flere parter og her har en fælles klimastrategi sin styrke. Vi vil hver især kunne arbejde med aktiviteter i den enkelte kommune eller i regionen. De fælles emner, vi tager op i klimastrategien, er bare dem, vi ser størst perspektiver i at samarbejde om. Vi vil bruge dem til at drive udviklingen fremad ved at teste den nyeste viden på områderne og sammen komme frem til de mest visionære løsninger. Vi tror på, at vi sammen kan skabe en bæredygtig region, der er rustet til fremtidige udfordringer. Bæredygtig grøn vækst Kommunerne og regionen vil arbejde for, at den grønne omstilling accelereres og skaber vækst hos virksomheder. Klimaudfordringen giver regionen en række nye mulighed for innovation og udvikling. Der kan skabes arbejdspladser i virksomheder, der udvikler og producerer grøn teknologi og grønne produkter. Der ligger også stadig et potentiale i fx energibesparelser og innovative løsninger, der kan gøre det muligt at udnytte værdifulde ressourcer mere effektivt. Sådanne initiativer kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Vi vil med denne strategi gerne invitere til et bredt samarbejde med erhvervsliv, private og offentlige organisationer, forsknings- og vidensinstitutioner og borgere. Vi vil arbejde for en koordineret indsats på alle niveauer, herunder også staten og de nationalt fastsatte rammebetingelser. Med udgangspunkt i denne strategi glæder vi os til et handlingsorienteret samarbejde. 2

3 Rammen for den fælles regionale klimastrategi Den fælles regionale klimastrategi skal spille sammen med kommunernes planstrategier og øvrige sektorplaner samt den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Den fælles regionale klimastrategi skal således understøtte kommunernes implementering af aktiviteter i forlængelse af klimatilpasningsplanerne, regeringens ressourceplan, arbejdet med den strategiske energiplanlægning og Borgmesterpagten (Covenant of Mayors), som hovedparten af de 17 kommuner har tilsluttet sig. Klimastrategien handler om det, vi gør for at forebygge og tilpasse os klimaforandringer. Energi bliver en stadig mere kostbar ressource. Vi vil gerne være med til at sikre, at vi bliver uafhængige af fossile energikilder og at vi nedbringer vores CO 2-udledinger til gavn for miljøet. Det vil vi gøre ved at investere i vedvarende energikilder og de mest robuste fremtidige løsninger. Vi vil også bidrage til, at borgere og virksomheder i højere grad er i stand til at handle energirigtigt. Det vil gavne både miljøet og den enkelte aktørs økonomi. Det sker oftere at oversvømmelser forårsager ødelæggelser af store værdier for borgere, virksomheder og institutioner i vores region. Vi vil sammen arbejde for, at vores kyster blive bedre sikret til gavn for borgere og turister og at vores byer lider mindst mulig skade ved ekstrem regn. Vi vil sammen arbejde for at understøtte udvikling og markedsmodning af nye innovative teknologier på klimatilpasningsområdet. Det er ambitionen at de innovative løsninger, vi sammen skaber, skal bidrage til at skabe vækst for virksomheder i regionen og styrke borgeres lyst til at bo og leve i vores kommuner. Samtidig er det afgørende for en økonomisk og miljømæssige bæredygtighed, at der hele tiden tænkes i ressourceeffektivitet hos både borgere og virksomheder. De prioriterede indsatser i den fælles regionale klimastrategi er udvalgt i forhold til deres evne til at opfylde disse kriterier. De prioriterede indsatser præsenteres nedenfor og er indeholdt i følgende tre temaer: ENERGI OG RESSOURCER: Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af ressourcerne. TRANSPORT: Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur. KLIMATILPASNING: Klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved kysterne. Indenfor hvert af temaerne er de prioriterede indsatsområder beskrevet. Indsatsområder er beskrevet på baggrund af de erfaringer, der er opnået i arbejdet med den første fælles regionale klimastrategi fra Der tages afsæt i de styrker og kompetencer, der findes i regionen og i fire åbne workshops, der blev afholdt for kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder i forbindelse med udarbejdelsen af strategien. 3

4 Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af ressourcerne Fremtidens velstand forudsætter energieffektiviseringer og mere vedvarende energi. Hvis ikke vi formår at omstille os til dette, vil det danske samfund, borgere og erhvervsliv være afhængige af stadigt dyrere fossile brændsler og opleve stadig voldsommere klimamæssige konsekvenser. Regeringens mål er derfor, at hele Danmarks energiforsyning er baseret på vedvarende energi i Regeringens delmål er, at hele el- og varmeforsyningen i 2035 skal være baseret på vedvarende energi og at olie og kul til opvarmning skal være udfaset i Det er en stor udfordring, som kræver en gennemgribende omlægning af hele energisystemet. Andelen af vedvarende energi skal øges markant, hvis vi skal nå målene. Samtidig skal energieffektiviseringer sørge for, at vores behov for energi mindskes. Det drejer sig om at skifte til mere energieffektive teknologier og løsninger, men også om at vi skal være mere energibevidste. Den grønne omstilling rummer også muligheder for vækst, innovations- og eksportmuligheder. Kommuner og region spiller her en vigtig rolle som institutioner, der dels selv har et energiforbrug, og dels selv efterspørger nye miljøvenlige teknologier og ydelser. Endelig har kommuner og region en vigtig rolle som samarbejdspartner, der kan motivere borgere og virksomheder. Ved at fokusere og koordinere vores indsats på tværs af kommunegrænser og kvalificere vores samarbejde vil regionen fremstå som et mere attraktivt sted for virksomheder at slå sig ned. Fundamentet for at kunne pege på de nødvendige indsatser skal skabe via strategisk energiplanlægning. I et igangværende tværkommunalt projekt omkring strategisk energiplanlægning (STEPS) kortlægges energiressourcer, - forbrug og systemer regionalt og i de enkelte kommuner. På baggrund af kortlægningen, allerede eksisterende planer og målsætninger, samt aktørinvolvering vurderer kommunerne indsatsmuligheder for omlægning til vedvarende energi, samt omsætter disse til kommunale strategiske energiplaner, der kan danne grundlag for politiske beslutninger. Kommuner og region udvikler desuden en sammenfatning af de kommunale planer, der peger på mulige indsatser på tværs af to eller flere kommuner. Kommuner og region kan på baggrund af sammenfatningen forankre planerne i strategiske samarbejder mellem region, kommuner, energiselskaber og andre relevante aktører. Indsatsområder Energi Kommuner og region vil arbejde for at sikre et robust energisystem baseret på vedvarende energi. Her spiller energiforbruget i private virksomheder en stor rolle. Region og kommuner vil styrke den nuværende indsats for at øge energieffektiviteten i både store og små- og mellemstore virksomheder. Det kan ske gennem partnerskaber med private virksomheder, ved udvikling af kommuner og regions rolle som facilitator for omstilling til vedvarende energi og ved at samtænke planer og strategier for erhvervsudvikling med de strategiske energiplaner. 40 % af det samlede energiforbrug stammer fra drift af bygninger. Region Sjælland og kommunerne har allerede gjort en indsats for at energirenovere egne bygninger. Der skal bygges videre på de mange eksisterende erfaringer og aktiviteter i forhold til energirenoveringer. Dette gælder både i egne offentlige bygninger, overfor virksomheder, og i forbindelse med energirenovering af private boliger. Inddragelsen af lokale virksomheder skal være 4

5 omdrejningspunktet i indsatsen, der også kan indeholde kompetenceudviklende aktiviteter for håndværkere. Region og kommuner vil arbejde for at fremme energiomstillingen i landsbyer og det åbne land, hvor mange borgere ikke har adgang til fjernvarme. Indsatsen omfatter blandt andet udvidelse af fjernvarmeområder, udvikling af modeller for energiomstilling til individuelle former for vedvarende energi samt udvikling af samspillet mellem strategiske energiplaner og andre kommunale og regionale planer for land- og byudvikling. Som en del af den samlede energiomstilling vil kommuner og region samarbejde om at bidrage til opfyldelsen af regeringens mål om, at halvdelen af det traditionelle elforbrug skal være dækket af vind i De strategiske energiplaner skal kunne danne grundlag for politiske beslutninger i forhold til udbygning af vindkraft i regionen. Samarbejdet skal desuden tydeliggøre behovet for vindudbygning og alternativer til vindudbygningen, vækstpotentiale ved vindudbygningen, samt muligheder for gode processer i forhold til borgerinddragelse. Ressourceeffektivitet Region og kommuner ser et stort potentiale i industriel symbiose, hvor én virksomheds rest- og sidestrømme bruges som en anden virksomheds råvare. Der skal arbejdes for at disse lokale samarbejder, hvor offentlige og private virksomheder køber og sælger restfraktioner udbredes i hele regionen. Udbredelsen skal være med til at styrke de lokale virksomheders konkurrencefordel. Regeringens ressourcestrategi sigter mod mere genanvendelse af affald. Samtidig er affald en ressource i forhold til produktion af energi. Kommuner og region vil arbejde for øget genanvendelse og ressourceeffektivitet og sikre en optimal fælles udnyttelse af affaldsressourcerne i regionen gennem nye samarbejdsmodeller og øget organisering af værdikæden, fra producenter, affaldsselskaber og kommuner til private vognmænd og genindvindingsvirksomheder. Biomasse udgør endnu et element i energisystemet. Det indgår også som en del af indsatsen for ressourceeffektivitet, idet der pt. forskes i udnyttelse af biomasse til fremstilling af materialer, kemikalier og foder. I projektet Bioenergi Sjælland kortlægges biomasseressourcer i regionen og rentabiliteten for mulige bioenergianlæg beregnes. Region og kommuner vil arbejde for, at projektets resultater udmøntes i etableringen af økonomisk rentable bioenergianlæg. Dette kan indebære udviklingen af nye forretningsmodeller, mere effektive godkendelsesprocesser, alternative finansieringsformer eller succesfulde borgerinddragelsesmodeller. 5

6 Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur En effektiv daglig transport er en vigtig del af en dynamisk region. Hver dag pendler mange borgere frem og tilbage fra arbejde både i bil og med offentlige transportmidler. Det bliver til rigtig mange kørte kilometer hvert år. Det belaster miljøet, men det er også en tidsrøver i mange folks liv. Trængsel på vejene og forsinkede tog lægger flere timer end nødvendigt på arbejdskontoen og er samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt. En tredjedel af vores CO2-udledning i dag stammer fra transport og 57 % af dette forbrug kommer fra personbiler. Hvis CO2-udledningen skal reduceres på transportområdet er der blandt andet behov for bedre, hurtigere og mere sammenhængende offentlige transportsystemer. Lokalt er det vigtigt at de bløde trafikanter får bedre forhold. Der er behov for at tænke i sammenhængende og trafiksikre stisystemer og lettere adgang til kollektiv trafik. Region Sjælland er udfordret af store landdistrikter med relativt begrænset kollektiv trafik. I disse områder vil bilen være uundværlig for mange. Her skal der tænkes i mere fleksible løsninger som fx samkørsel for pendlere. Transport foregår over kommune- og regionsgrænser, og der må derfor samarbejdes for at finde de mest attraktive og fremtidssikrede løsninger for regionens borgere og virksomheder. Regional mobilitet og tilgængelighed også i et internationalt perspektiv- er afgørende for det fremtidige vækstpotentiale i den regionale geografi. Indsatsområder Kommuner og region vil sammen arbejde for at styrke sammentænkningen af trafiksystemet på tværs af regionen i samarbejde med relevante lokale, regionale og nationale aktører. Det betyder bl.a. at større infrastrukturelle ændringer som nye togbaner og veje skal tænkes ind i lokal mobilitetsplanlægning. Målet er her at gøre det så attraktivt som muligt for borgere og virksomheder at bo i regionen. Det skal gøres nemmere at skifte mellem transportformer som cykel, bil, tog og bus. Fokus vil være på etablering af Parkér og rejs-anlæg og at gøre knudepunkter for kollektiv trafik mere attraktive. I den forbindelse skal det også gøres mere attraktivt at bruge cyklen som bindeled mellem andre former for transport fx ved at øge mulighederne for at tage cyklen med i tog og bus. Kommuner og region vil sammen arbejde for at fremme fleksible løsninger på borgernes transportbehov. Videreudvikling af initiativer som Flextrafik skal styrkes og skal gå på tværs af kommunegrænser. Øget samkørsel mellem borgere til og fra arbejdspladser og trafikale knudepunkter skal også bidrage til, at en-mands-kørsel i bil reduceres mest muligt. Kommuner og region vil forberede sig på en øget el-dreven transport. Dette skal fx ske ved at nedlægge kabler til ladestationer, når der i anden anledning graves op fx togstationer, sygehuse, offentlige institutioner, større arbejdspladser m.v. At tænke elbiler ind i infrastrukturen vil understøtte ideen om smart city, hvor blandt andet energi skal produceres og forbruges så fleksibelt som muligt. Her kan elbiler bidrage, idet de kan bruge strøm om natten, når efterspørgslen generelt er lav. 6

7 Kommuner og region vil arbejde for at understøtte CO2-reducerende infrastrukturprojekter som fx indførelse af højhastighedstog mellem fx Vordingborg og København. Dette vil forkorte transporttiden mellem de to byer, hvilket kunne motivere flere til at tage toget. Det kunne også være en bedre mobil- og bredbåndsdækning i regionen. Dette vil kunne fremme brugen af telemedicin, fjernundervisning og e-møder, og dermed reducere behovet for transport. Klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved kysterne Klimaforandringerne er en realitet og tendensen er stadig stigende temperaturer, mere nedbør og voldsommere vejrsystemer. De har store omkostninger for borgere og virksomheder og forringer livskvaliteten for mange mennesker. Region Sjælland har en lang kyststrækning med mange byer placeret kystnært. Kystturisme er et betydeligt erhverv i regionen, og vækstmulighederne indenfor dette erhverv skal sikres fremadrettet. Som det bl.a. blev aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i 2013 skal der investeres markant i klimatilpasningsanlæg både i byer og ved kysterne. Dette rummer et vækstpotentiale for virksomheder, der kan levere produkter og ydelser indenfor området. Kommunerne har deres individuelle klimatilpasningsplaner, der skal føres ud i livet de kommende år. Der bliver store udfordringer og opgaver at løfte og ekstremregn, storme og havvandsstigninger holder sig ikke inden for kommunegrænser eller administrativt opdelte systemer. For at skabe bæredygtige og langsigtede klimatilpasningsløsninger er det derfor afgørende at samarbejde og tænke løsninger på tværs af kommunegrænser. Det tværkommunale og regionale samarbejde bør derfor være i fokus. Indsatsområder På baggrund af de samlede kortlægninger fra alle 17 kommuners klimatilpasningsplaner vil kommuner og region arbejde for, at der skabes en fælles plan for klimatilpasning i Region Sjælland på de områder, hvor det giver mening at samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Om nødvendigt etableres et netværk for sparring og videndeling om de bedste løsninger på klimatilpasningsområdet. Kommunerne og regionen vil arbejde sammen om udvikling og anvendelse af praksis omkring bæredygtig kystplanlægning med hensyn til havstigning og storme og om formidling heraf gennem vejledning og sparring. Dette bør ske gennem en helhedsorienteret indsats, som bygger på principper og kriterier om bæredygtig udvikling, således som det anvises af det europæiske ICZMkoncept. Udbredelse af viden om og brug af dette integrerede kystmanagement system udviklet i SUSCOD (EU-Nordsøsamarbejde) er afgørende for en bæredygtig indsats. Dette kan fx ske gennem pilotprojekter på afgrænsede strækninger i samarbejde med lokale interessenter som fx kommuner, erhvervsliv og turisme. De ændrede mængder nedbør, der forventes i fremtiden, vil kalde på fælles løsninger dels i forhold til placering og beskyttelse af den fremtidige drikkevandsindvinding, dels i forhold til håndtering af de store nedbørsmængder, der skal afledes i forbindelse med intensive regnvejrshændelser. Samarbejde vil her bidrage til, at regionen kan prioritere indsatsen på jordforureningsområdet, så den fremtidige drikkevandsforsyning sikres bedst muligt mod eksisterende kilder til jord- og grundvandsforurening. Afledning af store mængder nedbør i byer udgør et særligt problem, hvor byrummet skal benyttes til at bortlede og nedsive store 7

8 vandmængder over kort tid. Dette kræver innovative løsninger, hvor udveksling af viden, udnyttelse af best practice, og ikke mindst fuld udnyttelse af data om infrastruktur, geologi og viden om eksisterende forureninger er centrale elementer. De områder, der udpeges til nedsivning, vil således få stor betydning for vandkvaliteten under byen og evt. nærliggende kildefelter. Sådan får vi det til at ske Den fælles regionale klimastrategi vedtages af Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen. Regionsrådet og Kommunernes Kontakt Råd (KKR) har sammen vedtaget strategien. Regionsrådet og de 17 kommuner råder over en række redskaber, der skal omsætte ambitionerne til konkrete vækstfremmede aktiviteter ude hos borgere og virksomheder. Regionsrådet og de 17 kommuner vil sikre at ovenstående indsatsområder blive til reelle handlinger ved at bringe kommunale midler, regionale udviklingsmidler, regionale erhvervsudviklingsmidler, nationale puljer og EU-midler i spil. indgå strategiske partnerskaber med private virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. samtænke indsatserne med regionens og kommunernes egne strategier og planer. skabe engagement hos borgere og organisationer og andre relevante aktører både i og udenfor regionen og kommunerne. Der er nedsat en administrativ styregruppe bestående af tre kommunaldirektører og en regional koncerndirektør til at koordinere det overordnede arbejde med implementeringen af klimastrategien. De enkelte aktiviteter udføres med regionale eller lokale aktører som tovholdere. Der bliver udarbejdet en administrativ to-årig implementeringsplan, der beskriver de indsatser, som region og kommuner vil fokusere på at få gennemført indenfor tidsperioden. Implementeringsplanen, der er forankret i styregruppen beskriver formål, succeskriterier, relevante aktører og indsatsens konkrete aktiviteter nærmere. Regionsrådet og KKR følger årligt fremdriften af implementeringen af den fælles regionale klimastrategi. 8

Fælles regional KLIMASTRATEGI UDKAST

Fælles regional KLIMASTRATEGI UDKAST Fælles regional KLIMASTRATEGI 2015-2018 UDKAST Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden er et godt sted at bo.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling April 13 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg 1 Disposition for oplæg 1. Indledende om strategisk energiplanlægning & målsætninger

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Workshop del 1 ca 11 12.30 Vision, mål, strategi Åben land gruppen Har vi samme billeder og fælles fodslag? Indsatsområder og mulige tiltag Workshop del 2 ca.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Greve Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Dato: Udkast Høringssvar til Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling STRATEGISK 2020 Kort fortalt energiplan Strategisk udvikling 2 4 5 Forord Seks strategiske indsatsområder 6 Boliger 8 Fjernvarme 10 Virksomheder 12 Biogas 14 16 Transport CO 2 -neutral kommune 4 OL FORORD

Læs mere

Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1

Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1 Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1 1 2 Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 Introduktion til Kommunernes Klimaudspil 05 Kommunernes bud på en klar opgavefordeling 06 Vedvarende

Læs mere

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 17 STK. 4-UDVALG Byrådet besluttede ved årsskiftet 2013 at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg til at varetage en særlig opgave omkring

Læs mere

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen 1 Ønsker til folketinget 1. Strategisk energiplanlægning 2. Fjernvarme 3. Vindkraft 4. Biogas 5. Biomasse 6. Energieffektivisering og transport 2 Strategisk

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Indledning [Præsentation af dig selv + tak for invitationen]

Indledning [Præsentation af dig selv + tak for invitationen] Tale af Henning Jensen Ref. Oci Side 1/7 Anledning Regionsudvalgets seminar om bæredygtig energi Dato 22. oktober 2010 Sted Regione Autonoma Della Sardegna, Cagliari Kl. 9:10 Titel Kommunerne er klar til

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Forslag til Landsplanredegørelse Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen

Forslag til Landsplanredegørelse Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen Debatmøde om forslag til Landsplanredegørelse 2013 den 9. september 2013 En globaliseret verden Udefrakommende forhold

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommune Hanne Christensen, Center for Miljø hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommunes Københavns Klimaplan Energiforsyning i København Nordhavn en ny bæredygtig bydel Amager Fælled Bykvarter et udredningsprojekt

Læs mere