Udkast til Fælles regional klimastrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Fælles regional klimastrategi"

Transkript

1 Brevid maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi

2 Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden er et godt sted at bo. Vi vil tage klimaudfordringen alvorligt og tage ansvar for at fremme en grøn omstilling. Denne omstilling betyder, at vi skal skifte fra fossil til vedvarende energi, vi skal udnytte de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed bedre og vi skal sikre vores samfund mod konsekvenserne af klimaændringer. Vi vil udnytte de globale klima- og ressourceudfordringer til at skabe bæredygtig grøn vækst i regionen. Med den fælles regionale klimastrategi giver vi hinanden hånd på, at vi som kommuner og region vil samarbejde om løsninger, der kan bidrage til at borgere og virksomheder i regionen udnytter ressourcerne mere effektivt, at energisystemet omstilles til vedvarende energi, at der skabes bedre muligheder for regionens pendlere og at vi tilpasser os de ændrede klimaforhold. Vi vil samarbejde på de områder, hvor vi kan lære af hinanden, hvor vi kan få 2 og 2 til at blive 5 og hvor problemerne går på tværs af kommunegrænser. Her skal løsningerne findes mellem to eller flere parter og her har en fælles klimastrategi sin styrke. Vi vil hver især kunne arbejde med aktiviteter i den enkelte kommune eller i regionen. De fælles emner, vi tager op i klimastrategien, er bare dem, vi ser størst perspektiver i at samarbejde om. Vi vil bruge dem til at drive udviklingen fremad ved at teste den nyeste viden på områderne og sammen komme frem til de mest visionære løsninger. Vi tror på, at vi sammen kan skabe en bæredygtig region, der er rustet til fremtidige udfordringer. Bæredygtig grøn vækst Kommunerne og regionen vil arbejde for, at den grønne omstilling accelereres og skaber vækst hos virksomheder. Klimaudfordringen giver regionen en række nye mulighed for innovation og udvikling. Der kan skabes arbejdspladser i virksomheder, der udvikler og producerer grøn teknologi og grønne produkter. Der ligger også stadig et potentiale i fx energibesparelser og innovative løsninger, der kan gøre det muligt at udnytte værdifulde ressourcer mere effektivt. Sådanne initiativer kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Vi vil med denne strategi gerne invitere til et bredt samarbejde med erhvervsliv, private og offentlige organisationer, forsknings- og vidensinstitutioner og borgere. Vi vil arbejde for en koordineret indsats på alle niveauer, herunder også staten og de nationalt fastsatte rammebetingelser. Med udgangspunkt i denne strategi glæder vi os til et handlingsorienteret samarbejde. 2

3 Rammen for den fælles regionale klimastrategi Den fælles regionale klimastrategi skal spille sammen med kommunernes planstrategier og øvrige sektorplaner samt den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Den fælles regionale klimastrategi skal således understøtte kommunernes implementering af aktiviteter i forlængelse af klimatilpasningsplanerne, regeringens ressourceplan, arbejdet med den strategiske energiplanlægning og Borgmesterpagten (Covenant of Mayors), som hovedparten af de 17 kommuner har tilsluttet sig. Klimastrategien handler om det, vi gør for at forebygge og tilpasse os klimaforandringer. Energi bliver en stadig mere kostbar ressource. Vi vil gerne være med til at sikre, at vi bliver uafhængige af fossile energikilder og at vi nedbringer vores CO 2-udledinger til gavn for miljøet. Det vil vi gøre ved at investere i vedvarende energikilder og de mest robuste fremtidige løsninger. Vi vil også bidrage til, at borgere og virksomheder i højere grad er i stand til at handle energirigtigt. Det vil gavne både miljøet og den enkelte aktørs økonomi. Det sker oftere at oversvømmelser forårsager ødelæggelser af store værdier for borgere, virksomheder og institutioner i vores region. Vi vil sammen arbejde for, at vores kyster blive bedre sikret til gavn for borgere og turister og at vores byer lider mindst mulig skade ved ekstrem regn. Vi vil sammen arbejde for at understøtte udvikling og markedsmodning af nye innovative teknologier på klimatilpasningsområdet. Det er ambitionen at de innovative løsninger, vi sammen skaber, skal bidrage til at skabe vækst for virksomheder i regionen og styrke borgeres lyst til at bo og leve i vores kommuner. Samtidig er det afgørende for en økonomisk og miljømæssige bæredygtighed, at der hele tiden tænkes i ressourceeffektivitet hos både borgere og virksomheder. De prioriterede indsatser i den fælles regionale klimastrategi er udvalgt i forhold til deres evne til at opfylde disse kriterier. De prioriterede indsatser præsenteres nedenfor og er indeholdt i følgende tre temaer: ENERGI OG RESSOURCER: Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af ressourcerne. TRANSPORT: Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur. KLIMATILPASNING: Klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved kysterne. Indenfor hvert af temaerne er de prioriterede indsatsområder beskrevet. Indsatsområder er beskrevet på baggrund af de erfaringer, der er opnået i arbejdet med den første fælles regionale klimastrategi fra Der tages afsæt i de styrker og kompetencer, der findes i regionen og i fire åbne workshops, der blev afholdt for kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder i forbindelse med udarbejdelsen af strategien. 3

4 Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af ressourcerne Fremtidens velstand forudsætter energieffektiviseringer og mere vedvarende energi. Hvis ikke vi formår at omstille os til dette, vil det danske samfund, borgere og erhvervsliv være afhængige af stadigt dyrere fossile brændsler og opleve stadig voldsommere klimamæssige konsekvenser. Regeringens mål er derfor, at hele Danmarks energiforsyning er baseret på vedvarende energi i Regeringens delmål er, at hele el- og varmeforsyningen i 2035 skal være baseret på vedvarende energi og at olie og kul til opvarmning skal være udfaset i Det er en stor udfordring, som kræver en gennemgribende omlægning af hele energisystemet. Andelen af vedvarende energi skal øges markant, hvis vi skal nå målene. Samtidig skal energieffektiviseringer sørge for, at vores behov for energi mindskes. Det drejer sig om at skifte til mere energieffektive teknologier og løsninger, men også om at vi skal være mere energibevidste. Den grønne omstilling rummer også muligheder for vækst, innovations- og eksportmuligheder. Kommuner og region spiller her en vigtig rolle som institutioner, der dels selv har et energiforbrug, og dels selv efterspørger nye miljøvenlige teknologier og ydelser. Endelig har kommuner og region en vigtig rolle som samarbejdspartner, der kan motivere borgere og virksomheder. Ved at fokusere og koordinere vores indsats på tværs af kommunegrænser og kvalificere vores samarbejde vil regionen fremstå som et mere attraktivt sted for virksomheder at slå sig ned. Fundamentet for at kunne pege på de nødvendige indsatser skal skabe via strategisk energiplanlægning. I et igangværende tværkommunalt projekt omkring strategisk energiplanlægning (STEPS) kortlægges energiressourcer, - forbrug og systemer regionalt og i de enkelte kommuner. På baggrund af kortlægningen, allerede eksisterende planer og målsætninger, samt aktørinvolvering vurderer kommunerne indsatsmuligheder for omlægning til vedvarende energi, samt omsætter disse til kommunale strategiske energiplaner, der kan danne grundlag for politiske beslutninger. Kommuner og region udvikler desuden en sammenfatning af de kommunale planer, der peger på mulige indsatser på tværs af to eller flere kommuner. Kommuner og region kan på baggrund af sammenfatningen forankre planerne i strategiske samarbejder mellem region, kommuner, energiselskaber og andre relevante aktører. Indsatsområder Energi Kommuner og region vil arbejde for at sikre et robust energisystem baseret på vedvarende energi. Her spiller energiforbruget i private virksomheder en stor rolle. Region og kommuner vil styrke den nuværende indsats for at øge energieffektiviteten i både store og små- og mellemstore virksomheder. Det kan ske gennem partnerskaber med private virksomheder, ved udvikling af kommuner og regions rolle som facilitator for omstilling til vedvarende energi og ved at samtænke planer og strategier for erhvervsudvikling med de strategiske energiplaner. 40 % af det samlede energiforbrug stammer fra drift af bygninger. Region Sjælland og kommunerne har allerede gjort en indsats for at energirenovere egne bygninger. Der skal bygges videre på de mange eksisterende erfaringer og aktiviteter i forhold til energirenoveringer. Dette gælder både i egne offentlige bygninger, overfor virksomheder, og i forbindelse med energirenovering af private boliger. Inddragelsen af lokale virksomheder skal være 4

5 omdrejningspunktet i indsatsen, der også kan indeholde kompetenceudviklende aktiviteter for håndværkere. Region og kommuner vil arbejde for at fremme energiomstillingen i landsbyer og det åbne land, hvor mange borgere ikke har adgang til fjernvarme. Indsatsen omfatter blandt andet udvidelse af fjernvarmeområder, udvikling af modeller for energiomstilling til individuelle former for vedvarende energi samt udvikling af samspillet mellem strategiske energiplaner og andre kommunale og regionale planer for land- og byudvikling. Som en del af den samlede energiomstilling vil kommuner og region samarbejde om at bidrage til opfyldelsen af regeringens mål om, at halvdelen af det traditionelle elforbrug skal være dækket af vind i De strategiske energiplaner skal kunne danne grundlag for politiske beslutninger i forhold til udbygning af vindkraft i regionen. Samarbejdet skal desuden tydeliggøre behovet for vindudbygning og alternativer til vindudbygningen, vækstpotentiale ved vindudbygningen, samt muligheder for gode processer i forhold til borgerinddragelse. Ressourceeffektivitet Region og kommuner ser et stort potentiale i industriel symbiose, hvor én virksomheds rest- og sidestrømme bruges som en anden virksomheds råvare. Der skal arbejdes for at disse lokale samarbejder, hvor offentlige og private virksomheder køber og sælger restfraktioner udbredes i hele regionen. Udbredelsen skal være med til at styrke de lokale virksomheders konkurrencefordel. Regeringens ressourcestrategi sigter mod mere genanvendelse af affald. Samtidig er affald en ressource i forhold til produktion af energi. Kommuner og region vil arbejde for øget genanvendelse og ressourceeffektivitet og sikre en optimal fælles udnyttelse af affaldsressourcerne i regionen gennem nye samarbejdsmodeller og øget organisering af værdikæden, fra producenter, affaldsselskaber og kommuner til private vognmænd og genindvindingsvirksomheder. Biomasse udgør endnu et element i energisystemet. Det indgår også som en del af indsatsen for ressourceeffektivitet, idet der pt. forskes i udnyttelse af biomasse til fremstilling af materialer, kemikalier og foder. I projektet Bioenergi Sjælland kortlægges biomasseressourcer i regionen og rentabiliteten for mulige bioenergianlæg beregnes. Region og kommuner vil arbejde for, at projektets resultater udmøntes i etableringen af økonomisk rentable bioenergianlæg. Dette kan indebære udviklingen af nye forretningsmodeller, mere effektive godkendelsesprocesser, alternative finansieringsformer eller succesfulde borgerinddragelsesmodeller. 5

6 Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur En effektiv daglig transport er en vigtig del af en dynamisk region. Hver dag pendler mange borgere frem og tilbage fra arbejde både i bil og med offentlige transportmidler. Det bliver til rigtig mange kørte kilometer hvert år. Det belaster miljøet, men det er også en tidsrøver i mange folks liv. Trængsel på vejene og forsinkede tog lægger flere timer end nødvendigt på arbejdskontoen og er samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt. En tredjedel af vores CO2-udledning i dag stammer fra transport og 57 % af dette forbrug kommer fra personbiler. Hvis CO2-udledningen skal reduceres på transportområdet er der blandt andet behov for bedre, hurtigere og mere sammenhængende offentlige transportsystemer. Lokalt er det vigtigt at de bløde trafikanter får bedre forhold. Der er behov for at tænke i sammenhængende og trafiksikre stisystemer og lettere adgang til kollektiv trafik. Region Sjælland er udfordret af store landdistrikter med relativt begrænset kollektiv trafik. I disse områder vil bilen være uundværlig for mange. Her skal der tænkes i mere fleksible løsninger som fx samkørsel for pendlere. Transport foregår over kommune- og regionsgrænser, og der må derfor samarbejdes for at finde de mest attraktive og fremtidssikrede løsninger for regionens borgere og virksomheder. Regional mobilitet og tilgængelighed også i et internationalt perspektiv- er afgørende for det fremtidige vækstpotentiale i den regionale geografi. Indsatsområder Kommuner og region vil sammen arbejde for at styrke sammentænkningen af trafiksystemet på tværs af regionen i samarbejde med relevante lokale, regionale og nationale aktører. Det betyder bl.a. at større infrastrukturelle ændringer som nye togbaner og veje skal tænkes ind i lokal mobilitetsplanlægning. Målet er her at gøre det så attraktivt som muligt for borgere og virksomheder at bo i regionen. Det skal gøres nemmere at skifte mellem transportformer som cykel, bil, tog og bus. Fokus vil være på etablering af Parkér og rejs-anlæg og at gøre knudepunkter for kollektiv trafik mere attraktive. I den forbindelse skal det også gøres mere attraktivt at bruge cyklen som bindeled mellem andre former for transport fx ved at øge mulighederne for at tage cyklen med i tog og bus. Kommuner og region vil sammen arbejde for at fremme fleksible løsninger på borgernes transportbehov. Videreudvikling af initiativer som Flextrafik skal styrkes og skal gå på tværs af kommunegrænser. Øget samkørsel mellem borgere til og fra arbejdspladser og trafikale knudepunkter skal også bidrage til, at en-mands-kørsel i bil reduceres mest muligt. Kommuner og region vil forberede sig på en øget el-dreven transport. Dette skal fx ske ved at nedlægge kabler til ladestationer, når der i anden anledning graves op fx togstationer, sygehuse, offentlige institutioner, større arbejdspladser m.v. At tænke elbiler ind i infrastrukturen vil understøtte ideen om smart city, hvor blandt andet energi skal produceres og forbruges så fleksibelt som muligt. Her kan elbiler bidrage, idet de kan bruge strøm om natten, når efterspørgslen generelt er lav. 6

7 Kommuner og region vil arbejde for at understøtte CO2-reducerende infrastrukturprojekter som fx indførelse af højhastighedstog mellem fx Vordingborg og København. Dette vil forkorte transporttiden mellem de to byer, hvilket kunne motivere flere til at tage toget. Det kunne også være en bedre mobil- og bredbåndsdækning i regionen. Dette vil kunne fremme brugen af telemedicin, fjernundervisning og e-møder, og dermed reducere behovet for transport. Klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved kysterne Klimaforandringerne er en realitet og tendensen er stadig stigende temperaturer, mere nedbør og voldsommere vejrsystemer. De har store omkostninger for borgere og virksomheder og forringer livskvaliteten for mange mennesker. Region Sjælland har en lang kyststrækning med mange byer placeret kystnært. Kystturisme er et betydeligt erhverv i regionen, og vækstmulighederne indenfor dette erhverv skal sikres fremadrettet. Som det bl.a. blev aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i 2013 skal der investeres markant i klimatilpasningsanlæg både i byer og ved kysterne. Dette rummer et vækstpotentiale for virksomheder, der kan levere produkter og ydelser indenfor området. Kommunerne har deres individuelle klimatilpasningsplaner, der skal føres ud i livet de kommende år. Der bliver store udfordringer og opgaver at løfte og ekstremregn, storme og havvandsstigninger holder sig ikke inden for kommunegrænser eller administrativt opdelte systemer. For at skabe bæredygtige og langsigtede klimatilpasningsløsninger er det derfor afgørende at samarbejde og tænke løsninger på tværs af kommunegrænser. Det tværkommunale og regionale samarbejde bør derfor være i fokus. Indsatsområder På baggrund af de samlede kortlægninger fra alle 17 kommuners klimatilpasningsplaner vil kommuner og region arbejde for, at der skabes en fælles plan for klimatilpasning i Region Sjælland på de områder, hvor det giver mening at samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Om nødvendigt etableres et netværk for sparring og videndeling om de bedste løsninger på klimatilpasningsområdet. Kommunerne og regionen vil arbejde sammen om udvikling og anvendelse af praksis omkring bæredygtig kystplanlægning med hensyn til havstigning og storme og om formidling heraf gennem vejledning og sparring. Dette bør ske gennem en helhedsorienteret indsats, som bygger på principper og kriterier om bæredygtig udvikling, således som det anvises af det europæiske ICZMkoncept. Udbredelse af viden om og brug af dette integrerede kystmanagement system udviklet i SUSCOD (EU-Nordsøsamarbejde) er afgørende for en bæredygtig indsats. Dette kan fx ske gennem pilotprojekter på afgrænsede strækninger i samarbejde med lokale interessenter som fx kommuner, erhvervsliv og turisme. De ændrede mængder nedbør, der forventes i fremtiden, vil kalde på fælles løsninger dels i forhold til placering og beskyttelse af den fremtidige drikkevandsindvinding, dels i forhold til håndtering af de store nedbørsmængder, der skal afledes i forbindelse med intensive regnvejrshændelser. Samarbejde vil her bidrage til, at regionen kan prioritere indsatsen på jordforureningsområdet, så den fremtidige drikkevandsforsyning sikres bedst muligt mod eksisterende kilder til jord- og grundvandsforurening. Afledning af store mængder nedbør i byer udgør et særligt problem, hvor byrummet skal benyttes til at bortlede og nedsive store 7

8 vandmængder over kort tid. Dette kræver innovative løsninger, hvor udveksling af viden, udnyttelse af best practice, og ikke mindst fuld udnyttelse af data om infrastruktur, geologi og viden om eksisterende forureninger er centrale elementer. De områder, der udpeges til nedsivning, vil således få stor betydning for vandkvaliteten under byen og evt. nærliggende kildefelter. Sådan får vi det til at ske Den fælles regionale klimastrategi vedtages af Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen. Regionsrådet og Kommunernes Kontakt Råd (KKR) har sammen vedtaget strategien. Regionsrådet og de 17 kommuner råder over en række redskaber, der skal omsætte ambitionerne til konkrete vækstfremmede aktiviteter ude hos borgere og virksomheder. Regionsrådet og de 17 kommuner vil sikre at ovenstående indsatsområder blive til reelle handlinger ved at bringe kommunale midler, regionale udviklingsmidler, regionale erhvervsudviklingsmidler, nationale puljer og EU-midler i spil. indgå strategiske partnerskaber med private virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. samtænke indsatserne med regionens og kommunernes egne strategier og planer. skabe engagement hos borgere og organisationer og andre relevante aktører både i og udenfor regionen og kommunerne. Der er nedsat en administrativ styregruppe bestående af tre kommunaldirektører og en regional koncerndirektør til at koordinere det overordnede arbejde med implementeringen af klimastrategien. De enkelte aktiviteter udføres med regionale eller lokale aktører som tovholdere. Der bliver udarbejdet en administrativ to-årig implementeringsplan, der beskriver de indsatser, som region og kommuner vil fokusere på at få gennemført indenfor tidsperioden. Implementeringsplanen, der er forankret i styregruppen beskriver formål, succeskriterier, relevante aktører og indsatsens konkrete aktiviteter nærmere. Regionsrådet og KKR følger årligt fremdriften af implementeringen af den fælles regionale klimastrategi. 8

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Sagsnr. 2011-179732. Dokumentnr. 2011-908417

Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Sagsnr. 2011-179732. Dokumentnr. 2011-908417 Kultur- og Fritidsborgmesteren Teknik- og Miljøborgmesteren Overborgmesteren Region Hovedstaden Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sagsnr. 2011-179732 Dokumentnr. 2011-908417 Høringssvar

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling April 2013 Klimastrategi for hovedstadsregionen for nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLAN, september 2014

STRATEGISK ENERGIPLAN, september 2014 STRATEGISK ENERGIPLAN 2014-2018 VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN, september 2014 Sag nr. 12/6001 Dok. nr. 98336/14 1/12 Indhold Forord...3 1. Indledning...4 1.1 Varde Kommune som energiplanlægger...4

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk

Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk Nyhedsbrev Godt nytår! For Energiplan Fyn blev 2014 et spændende år. Et år fyldt med udfordringer, fra den spæde opstart i Januar og frem til nu. Vi kan

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Målsætning Hvad vil vi opnå med vores B- forslag 4l nye energiafgi6er? Fremme kra1varmeværkernes

Læs mere

GRØN OMSTILLING OG VÆKST SOM TEMA I PLANSTRATEGIER OG KOMMUNEPLANER

GRØN OMSTILLING OG VÆKST SOM TEMA I PLANSTRATEGIER OG KOMMUNEPLANER GRØN OMSTILLING OG VÆKST SOM TEMA I PLANSTRATEGIER OG KOMMUNEPLANER INDHOLD FORORD 1. Introduktion 4 2. Visioner, mål og strategier for grøn omstilling og vækst 6 3. Trinmodel for arbejdet med vision,

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere