Lokal Agenda 21-strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015"

Transkript

1 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: Forslag til Lokal Agenda 21-strategi Administrationen Alléen Sorø Tlf.: Lokal Agenda 21-strategi Indledning... 2 Intern Lokal Agenda 21-indsats Fokus på bæredygtig udvikling blandt medarbejdere i Region Sjælland Fokus på energieffektivitet Bæredygtige beslutninger udvikler Region Sjælland... 3 Målsætninger for intern Lokal Agenda 21-indsats... 3 Ekstern Lokal Agenda 21-indsats Facilitering af borgerrettede aktiviteter Klima og energi Reduktion af CO2 udledningen og styrket anvendelse af grøn energi Natur som sundhedsfremme... 4 Målsætninger for ekstern Lokal Agenda 21-indsats... 5 Side 1

2 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i den regionale indsats for en bæredygtig udvikling i Region Sjælland. I LA21 strategien er der fokuseret på både den interne Lokal Agenda 21-indsats, der er rettet mod regionen som virksomhed, og den eksterne Lokal Agenda 21-indsats, der er rettet mod regionen som geografisk område. Arbejdet med at fremme bæredygtig udvikling bygger videre på de gode samarbejdsrelationer, aktiviteter og andre regionale strategier, der allerede eksisterer. Bæredygtig udvikling indgår allerede som et naturligt fundament i den regionale udviklingsstrategi. De erhvervsmæssige muligheder i arbejdet med bæredygtig udvikling er der sat fokus på i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi Regionsrådet har valgt at arbejde særligt med en grøn satsning i de kommende år for også der igennem at sætte fokus på bæredygtig udvikling. Den regionale klimastrategi 2009 er udarbejdet i tæt samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland. Klimastrategien skal styrke koordinering af den kommunale og regionale klimaindsats og skabe grobund for et videre langsigtet samarbejde om klimaudfordringen. Dertil kommer, at kommunerne hver især arbejder med bæredygtig udvikling og udarbejder strategier for LA21 indsatsen. Regionsrådets strategi for LA21 skal i høj grad ses som et element i arbejdet for at understøtte en bæredygtig udvikling i regionen, men også som en fokusering af hvilke mål og initiativer, der er et særligt regionalt perspektiv på. Regionsrådet vil ikke gentage det andre arbejder godt og målrettet for, Regionsrådet vil i særlig grad bidrage til en bæredygtig udvikling gennem at opbygge netværk og facilitere samarbejder, men ikke mindst vil Regionsrådet, som har ansvar for regionens største virksomhed, selv tage ansvar for at fremme bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling kræver samarbejde og særlig viden. I regionen er der allerede med hjælp fra blandt andet Vækstforum og Regionsrådet, en række samarbejder og aktører, der har stor viden om, hvordan man fremmer bæredygtig udvikling. Det rækker fra projekter, der udvikler og tester bølge- og vindkraftanlæg til Copenhagen Cleantech Cluster, der arbejder for at udvikle region Hovedstaden og Sjælland til at blive verdens førende cleantech område. Regionsrådet arbejder for, at bæredygtighed indarbejdes i alle sammenhænge - både i forbindelse med rådets varetagelse af de mere driftsbetonede opgaver og i forbindelse med udviklingsaktiviteter, som rådet har ansvaret for eller deltager i gennemførelsen af. Udgangspunktet for formuleringen af indsatsområderne og handlingerne både i LA21 strategien og i handlingsplanen er, at indsatsområderne skal være oplagte regionale arbejdsområder. I strategien er der også lagt vægt på at skabe det bedst mulige grundlag for at videreføre og udvikle det gode samarbejde med kommunerne om bæredygtig udvikling. Den regionale LA21 strategi konkretiseres i toårige handlingsplaner, der revideres årligt. Det sker for at sikre, at de aktiviteter som Regionsrådet vil tage initiativ til at igangsætte, kan tilpasses de regionale udfordringer, med at fremme bæredygtig udvikling. Side 2

3 Intern Lokal Agenda 21-indsats 1.1 Fokus på bæredygtig udvikling blandt medarbejdere i Region Sjælland Region Sjælland vil udvikle organisationens kompetencer med hensyn til bæredygtig udvikling. Det er vigtigt, at en del af de ca medarbejdere i Region Sjælland har en grundlæggende forståelse af, hvad bæredygtig udvikling handler om, og hvordan en bæredygtig udvikling konkret kan fremmes. Det gælder både på det personlige og det organisatoriske niveau samt i forhold til de opgaver, regionen løser for borgerne og de regionale aktører. Regionsrådet vil skabe en bæredygtig arbejdsplads. Ved at arbejde med forståelsen for og betydningen af, at bæredygtig udvikling er en integreret del af den daglige opgaveløsning, vil Region Sjælland gerne selv gå foran og dermed også være et godt eksempel til inspiration for andre aktører i regionen. Her kan nytænkning være med til at fremme en bæredygtig udvikling og medvirke til at opfinde nye produkter. Desuden kan ny faglig viden om løsninger for bæredygtig udvikling udvikles til brug for regionale beslutnings- og planlægningsprocesser. Indsatsen i organisationen kan samtidig bidrage til skabelsen af Region Sjælland som den grønne region i Europa i Fokus på energieffektivitet Region Sjælland vil fremme udviklingen af et regionalt energisystem, der bygger på vedvarende energikilder. Et sådant system vil også kræve en indsats for nedbringelse af energibehovet gennem energieffektivisering samt et reduceret energiforbrug hos slutbrugerne. Region Sjælland vil sammen med kommunerne sætte et højt ambitionsniveau for indsatsen indenfor de regionale og kommunale driftsområder og vil bruge den viden og de erfaringer, der opbygges, til at den samlede regionale udvikling trækker i samme retning. Samtidig er der igangsat en lang række udviklingsaktiviteter, bl.a. sammen med de regionale viden- og forskningsinstitutioner, der skal fastholde og udvikle regionens status som en grøn region. 1.3 Bæredygtige beslutninger udvikler Region Sjælland Der bor mennesker i Region Sjælland. Regionsrådets 41 folkevalgte politikere træffer flere gange om måneden beslutninger med stor rækkevidde for borgerne i Region Sjælland og for den bæredygtige udvikling. Det er altid muligt at forbedre måden, Region Sjælland løser sine opgaver på. Men der er ikke uendelige ressourcer til rådighed. Derfor er Regionsrådet bevidst om behovet for at prioritere ved at fremme samspil mellem beslutninger om miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Målsætninger for intern Lokal Agenda 21-indsats I den regionale klimastrategi fra 2009 er anført en målsætning om, at kommunerne og regionen vil i deres virksomhed reducere CO 2-belastningen. Region Sjælland som virksomhed har reduceret det samlede slutforbrug med 15 % i I forhold til 2005 falder slutforbruget med 4 % (fra Regionsrådets principper for energi- og miljøstyring, 2008) I budgetaftalen for 2011 er det aftalt, at der udarbejdes en handlingsplan for reduktion af CO 2-udledningen frem mod Side 3

4 Ekstern Lokal Agenda 21-indsats 2.1 Facilitering af borgerrettede aktiviteter Region Sjælland ønsker at give borgerne bedre muligheder for at kunne tage del i processer, der fremmer en bæredygtig udvikling. Det er en af hovedopgaverne for Lokal Agenda 21- indsatsen at mobilisere borgere og andre aktører. Samtidig skal indsatsen øge kendskabet til bæredygtig udvikling og udbrede handlingskompetencer til at arbejde med bæredygtig udvikling blandt borgerne i regionen. Mange af disse processer kræver facilitering. Ved realiseringen af Lokal Agenda 21-indsatsen er der behov for endnu bedre faciliteringskræfter udover Lokal Agenda 21-koordinatorerne i kommuner og region. Fokus for den regionale indsats er at styrke samarbejdet mellem disse aktører for at styrke implementeringen af strategien. 2.2 Klima og energi Reduktion af CO2 udledningen og styrket anvendelse af grøn energi Klimaforandringerne skal bremses mest muligt. Det skal først og fremmest ske gennem en fælles indsats for at reducere CO2-udledningen. Regionen, kommunerne og erhvervslivet har alle mulighed for at bidrage til at afhjælpe klimaforandringerne. Vi opnår den største effekt gennem fælles og koordineret indsats over en bred front. En grøn trafikudvikling, grønnere energiproduktion, energieffektivisering i erhvervslivet og i offentlige bygninger, grønnere produkter og produktion i industrien og landbruget er væsentlige elementer i regionens samlede bidrag til en grønnere energiudvikling og i sidste ende et bedre klima. Regionsrådet vil medvirke til, at regionen til stadighed ligger i førerfeltet blandt de europæiske regioner. Det skal ske ved, at Region Sjælland sammen med andre regionale parter satser bredt på en kombination af energieffektivisering, bioenergi, vind, sol og andre vedvarende energikilder. I Region Sjælland er der allerede klare styrkepositioner både i erhvervslivet og på forskningsinstitutioner inden for biomasse, brint og algeteknologi. Både i de private og offentlige virksomheder er der en stor viden om energieffektivisering. Denne viden skal både bruges til at nytænke mulighederne indenfor energieffektivisering og udbrede kendskabet til mulighederne for energieffektivisering. I de kommende år videreudvikler Region Sjælland denne indsats og sætter yderligere fokus på mulighederne for energieffektivisering og grøn energi. 2.3 Natur som sundhedsfremme Region Sjælland har ansvaret for at drive sygehusvæsnet og arbejde med primær sundhed. Region Sjælland har sammen med kommunerne stor interesse i at fremme borgernes sundhed. Naturen kan bruges til at dyrke motion i og til at øge livskvaliteten. Region Sjælland vil derfor sammen med kommunerne og de regionale aktører arbejde for at øge adgangen til naturen til gavn for at fremme borgernes sundhed. Naturen kan også skabe øget vækst via grøn turisme, bosætning og fungerer i dag som rekreativt område for Storkøbenhavn. Region Sjælland ønsker, at naturens rigdom bevares, så der er en stor mangfoldighed af vild natur. Der skal være et rent vandmiljø, og muligheden for produktion af sunde regionale fødevarer skal sikres. Naturen er også værdifulde kulturlandskaber med stor oplevelses- og bevaringsværdi. Side 4

5 Naturen i regionen påvirkes negativt af klimaændringer. Regionen ønsker at fremme en grøn struktur, hvor de større naturområder bindes sammen af grønne korridorer, så naturen bedre kan modstå klimaændringer. De større sammenhængende naturområder medvirker både til at øge borgernes mulighed for at få adgang til naturen og til at styrke turismen. Region Sjælland ønsker, at der i regionen er en høj naturkvalitet. Det betyder et rent vandmiljø. Gennem den strategiske handlingsplan for grundvandsindsatsen bidrager regionen til at bevare rent og godt grundvand. Regionen ønsker et bredt og inddragende samarbejde inden for naturområdet. Dette kan ske via fælles aktiviteter og projekter med kommunerne og andre centrale aktører. Målsætninger for ekstern Lokal Agenda 21-indsats Region Sjælland er i 2020 internationalt kendt som den grønne region i Europa. Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og kommunerne i regionen er enige om at arbejde for mindst at opfylde EU's klimamål om 20% af CO2-reduktion og 20% vedvarende energi Side 5

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser

Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser Bilag med høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2012-2015. Brevid 1518600 Høringssvarenes forslag til ændringer og Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser regionale udviklingsstrategi

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Region Hovedstaden Kvalitetsudvalget Rationel medicinanvendelse, Blodmanagement og Danbio Afrapportering til regionsrådet

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 VISION KØBENHAVN VIL VÆRE FØRENDE INDEN FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER. VISION VI VIL VÆRE BEDRE TIL AT UDNYTTE VEDVARENDE ENERGIKILDER VED AT OMDANNE STRØM TIL BRINT. PÅ

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer

Læs mere