BORNHOLMSKE SAMLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER"

Transkript

1 BORNHOLMSKE SAMLINGER Udgivet af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 39. OG 40. BIND (Register til bind 1-38 samt en Gårdfortegnelse) COLBERGS EFTF_ BOGTRYKKERI RØNNE 1966

2 Da Bornholmske Samlinger gik over til et nyt og mere moderne format - og betegnede de nye bind som II række - besluttede bestyrelsen for Bornholms historiske Samfund at imødekomme et gennem årene ofte fremsat Ønske om at lade udarbejde et register til bindene af I række: bind 1-38, således at benyttelsen af disse blev lettet for dem, der søgte oplysning i Samlingerne. Af økonomiske grunde er registeret udsendt som to leveringer til medlemmerne, betegnet som bind 39 og 40. Det er bestyrelsens håb, at registeret må blive en nøgle til stoffet i de ældre bind, således at både medlemmer af Historisk Samfund og andre, der i Samlingerne søger oplysninger om bornholmske forhold, historie, personer etc., herigennem må have fået den nødvendige hjælp. Fremkomsten er muliggjort ved, at fhv. bankbestyrer Emil Kofoed, Sorgenfri, påtog sig udarbejdelsen. Da ikke alle de bornholmske gårde er kommet til optagelse i registeret, har man ment det formålstjenligt at supplere dette med en fuldstændig fortegnelse over samtlige gårde på Bornholm, ordnet sognevis efter nummer (gårdstal) og forsynet med nuværende og tidligere benyttede navne - som en hjælp for interesserede, der arbejder med bornholmske emner. Dette gårdregister er udarbejdet af bogholder Olaf Hansen, NeksØ Bestyrelsen benytter lej ligheden til at takke de to herrer for det udførte arbejde, ligesom den takker enhver, der har bist3.et dem ved indsamling af supplerende oplysninger, korrekturlæsning m. v., ligesom den takker for de modtagne tilskud til udgivelsen. Bestyrelsen for BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

3 FORKORTELSER FORORD Bolsk. Bodilsker dbt. ChrØ. ChristiansØ g. Ibs. Ibsker t Kl. Klemensker Knudsk. Knudsker Nyk. Nyker Nyl. Nylarsker MF Ols. Olsker Persk. Pedersker ML Povlsk. Povlsker Ruts. Rutsker sp. V-marie Vestermarie K. Ø-lars Østerlarsker forf. Ø-marie østermarie 165 propr. proprietærgård sg. selvej ergå rd vg. vornedgård (E) pc. parcel 1-17 ff. fort. fortov f. = født døbt gift død oplysning usikker portræt eller illustration medlem af Folketinget medlem af Landstinget sognepræst kort forfatter fede sidetal: biografiske oplysninger ej erfortegnelse bind l side 17 og flg. foran efternavn: fornavn (e) ubekendt Registeret er opdelt i følgende afdelinger: I. Fortegnelse over artiklerne ordnet efter forfatternes navne Il. Personregister III. Sag- og stedregister IV. Liste over berigtigelser V. Gårdfortegnelse For at kunne løse opgaven inden for de Økonomisk mulige rammer har det været nødvendigt at foretage visse begrænsninger, og disse vil fremgå af det følgende. Under arbejdet er der fundet en del fejl (trykfejl, misforst1elser o. l.); da man har fundet det rigtigt at henlede opmærksomheden på disse, er de samlet i afdeling IV. Til personregister et - der omfatter ca navne - skal knyttes følgende bemærkninger: Familienavne er gennem tiderne og selv inden for samme generation og inden for samme familie ofte skrevet forskelligt, og derfor er her i ordningen af stoffet ikke skelnet mellem de forskellige skrivemåder; alle Kofod'er er f. eks. opført i samme gruppe, uanset om navnet er skrevet Kofod, Kofoed, Koefoed etc. De svenske former: Andersson, Hansson m. fl. er opført blandt de tilsvarende danske, ligesom Andersdatter, Hansdatter o. s. v. er opført under Andersen, Hansen o. s. v. Inden for familienavnet er gruppen ordnet efter lste fornavn - eller efter det benyttede mellemnavn, hvor dette forhold er kendt; f. eks. er Jeppe Findanus Petersen opført blandt fornavne, der begynder med F. I mange tilfælde er gifte kvinder opført både under deres pigenavn og under ægtefællens familienavn. I mange familier går de samme fornavne igen generation efter generation; for at undgå forveksling har det i mange tilfælde, hvor forfatterne ikke har anført årstal for vedkommende, været nødvendigt at gennemgå stamtavler og andre kilder - ofte ved personlig henvendelse til slægten - for om muligt at kunne fæste et årstal ved den pågældendes navn, og det har ofte været et tidkrævende arbejde. Personer som omtales, men ellers ikke har nogen tilknytning til Bornholm, er ikke medtaget. Da der i V. Svendsen: Østerlarsker Slægter i bd. 28 og i Aage Dahl: Bornholms præstehistorie i bd. 38 findes udførlige personregistre, henvises der til disse, idet de der

4 161 anførte oplysninger ikke er indarbejdet i nærværende register. Ligeledes er personnavne i provst Axel Rasmussen: 0sterlarsker Sogns Gaardejere i bd. 30 ikke indarbejdet i personregisteret; gårdene er optaget i stedregisteret. Hvad stedregisteret angår, har man i de fleste tilfælde valgt at anvende Stednavneudvalgets skrivemåde. Stednavne uden for Bornholm er kun undtagelsesvis medtaget. Ved gårdnavne er føjet»gårdtallet«til; i de tilfælde, hvor flere gårde i et sogn har samme benævnelse (f. eks. i 0sterlarsker sogn: Gamlevælde og Kelseby), vil det ellers ikke være muligt at afgøre, hvilken gård der er tale om. Alle skibsnavne er samlet under Skibe. Endelig skal tilføjes, at indholdet af Chr. Heilskovs»Fortegnelse over Tidsskrift-Artikler vedkommende Bornholms Historie og Topografi«i bd. 12 og Arne Larsens»Fortegnelse over BØger og Afhandlinger om Bornholms Zoologi«i bd. 30 ikke er indarbejdet i registeret ligesom der i alm. er bortset fra litteraturhenvisninger 0.1. Under arbejdet med indsamling af supplerende oplysninger har jeg overalt mødt en enestående hjælpsomhed og forståelse, og til alle dem, der på den ene eller anden måde har hjulpet mig, sender jeg ved afslutningen af dette arbejde min dybtfølte tak. Emil Kofoed. Albret Wolfsen, Malkværnskansen , , 14-80, 81, , 19-65, 68 ff., 104, 191, 20-34, 39, 41, 43 ff., ff., ff., , 116, Albret Wolfsen ( ) RØnne , Andreas Boss (f.1776) styrmand Andreas Frederik (f t s. å.) Andreas Frederik (kaldt: Fritz) ( ) Andreas Peter (kaldt: Andres) ( ) møbelsnedker Kbhvn *. Annine Cathrine f. Mogensen (f. 1866) Ansigne Sophie f. Hay ( ) Anthon Marius ( ) købmand RØnne *. Barbra Didriksdatter Wolfsen ( ) g. Madsen , , 145. Bertha Cathrine ( ) Bertha Cathrine (f t s. å.) Carl Martin Wolfsen ( ) Caspar Henrik Wolfsen (f. 1750) Caspar Henrik ( ) skibsfører kaperkaptajn toldinspektør RØnne. 1-63, 81*, 101, 114, 115, 4-126, 10-93, 13-21, 14-45, 16-21, 66, , , *ff., 37-7 ff. Caspar Ancher ( ) Caspar ( ) fajancefabrikant SØholm RØnne *. Casparine Marie ( ) Cathrine Charlotte ( ) g. Koefoed Christian Leegaard Wolfsen ( ) skibsfører købmand RØnne. 1-81, 7-90, 13-21, Christian Leegaard ( ) skibsfører RØnne. 1-64, Christian Leegaard Wolfsen ( ) bogholder Christian Leegaard ( ) institutbestyrer Kbhvn Christian Leegaard ( ) fajancefabrikant SØholm RØnne , , 138*. David Wolfsen, 1629 skipper Svaneke David Wolfsen, 1648 rådmand borgerkaptajn Svaneke , 125, ff., 20-39, 42, 43, , 22-35, 41, , 115. David Wolfsen (t 1686) rådmand borgerkaptajn Svaneke David Wolfsen (f. 1676) David (f. 1703) rektor NeksØ. 7-76, 19-78, 20-43, , Didrik (Diderich) WOlfsen, 1655 rådmand Svaneke , Didrik Davidsen Wolfsen ( ) købmand borgerløjtnant Svaneke , 7-76, *. Elisabeth Kirstine ( ) Else Margrethe Wolfsen ( ) g. Koefoed Else Carls datter Wolfsen (t 1729) Else Cathrine Wolfsen f. Boss ( ) 1-81, , 128. Else Cathrine (f. 1801) g. Rodtwitt Else Cathrine (Marie) ( ) 16-78, Else Cathrine (kaldt: Trine) ( ) g. Hasselriis *. Elsebet Davidsdatter Wolfsen (c ) g. Koefoed , 120. Elsebeth Wolfsen ( ) g. Marcher Elsebeth Wolfsen (f. 1719) g. Birch

5 162 Emil Bohn ( ) Hans Ancher ( ) skibsfører Hans Ancher ( ) sømand Hans Ancher ( ) keramiker kunstmaler Hans Ancher Leegaard (f. 1932) Henry Christian Leegaard (f. 1897) orgelbygger USA Herman Wolfsen ( ) Herman Bohn Wolfsen ( ) kommandant ChrØ , , 29-13, 114, 121, Herman Johan Bohn Wolfsen ( ) Herman Olsen ( ) købmand Rønne. 1-64, Herman Bohn ( ) skibsfører brygger Kbhvn Herman Sonne Wolfsen ( ) fajancefabrikant SØholm RØnne ,13-21,19-39,28-139,29-133*,161. Herman Bohn ( ) Herman Peder (f. 1902) seminarielærer Jonstrup , 142. Inge MØlgaard (f. 1934) Ingeborg Olsdatter Wolfsen ( ) , Inger Margrethe f. Johansen (f. 1907) Jens Ariel MØlgaard (f. 1906) optiker Kbhvn Jens Christian Leegaard (f. 1934) Jensmine (Minna) Frederikke f. MØller (f. 1866) Johanne Sabine f. Behrens ( ) 1-82, Karen Wolfsen ( ) g. Koefoed Karen Wolfsen, 1725 g. Nansen. 1-19, '. Karen Wolfsen (f. c. 1715) g. Nicolaisen Karen ( ) Karen ( ) g. Bohn (Bohne) Kirsten Larsdatter Wolfsen (t 1786) Kirstine f. MØller ( ) Kirstine Margrethe f. RØnne ( ) , 161. Lilian (f. 1937) Mads Wolfsen ( ) købmand RØnne , , 123. Margrethe Kirstine (f.1825) g. Olsen , 137, 148*. Marie Elisabeth f. Undahl ( ) 1-81, *. Marie f. Mogensen ( ) Marthe Marie f. PredbjØrn ( ) 1-64, Mary Elisabeth (f. 1895) g. Kofoed Mildred f. Nielsen (f. 1907) Petrea f. Larsen (f. 1906) Poul Christian Leegaard (f. 1904) ass. i Nationalbanken Steen Leegaard (f. 1941) Vita Marie Kristine (f. 1901) Vonnetgaard, Christine (f. 1846) g. Kofod Worm Christen ( ) biskop , Johan, 1685 kgl. kommissær Ole ( ) livlæge hos Chr. IV , 19-52, 20-51, Peter, 1732 fung. herredsfoged i Nr. Herred , 79. Vormordsen, Frands ( ) biskop Lund. 7-59, 8-151, Worsaae, Jens Jacob Asmussen ( ) 2-66, 112, , Vossbein, Chr., 1729 på ChrØ Wrangel, Carl Gustav ( ) svensk admiral , 135, 4-119, 7-142, , 13-25, 14-80, 100, ff., 17-3, 33, 18-6, 19-65, 190, 20-25, 27, , , 31-56, Wrip, Ole Jensen, fordrevet fra Skåne Wulff, se også Wolff Anna Marie f. SØderberg (t 1824) Cathinca Marie Henriette f. Berg Hans Emanuel ( ) kommandant ChrØ , 10-13, 79, 16-9, 101, 105, 29-13, 35, Inger Cathrine f. Vesterfleth Martin Andreas Christian Charles ( ) søofficer Peter Frederik ( ) søofficer. 16-3, 5, 107, 108. Serine Emilie (f. 1813) g. Siersted , Theodor Emil ( ) garver og købmand RØnne, senere Pluggegård 6. vg. Nyk , 2-69, 7-132, ff., 23, 95, 128, 131, 24-5, 31 ff., Thora (f.1819) g. Brandt *. V. M., købmand StubbekØbing WUlfsen, se også Wolffsen Antonette Marie f.hjorth ( ) Antoinette Johanne Marie f. Abrahamson ( ) Caroline Marie (f. 1820) g. Stange Christian Emil (f. 1861) købmand Eva Marie Abrahamson ( ) , 144. Frederik Vilhelm (f. 1868) rejst til USA Julie Petrea (f. 1823) g. Aagesen Mads ( ) premierløjtnant Styrsgård 12. sg. Ibs Mads ( ) Styrsgård 12. sg. Ibs., senere Svaneke , 144. Antoinette Johanne Marie Abrahamson (f.1881) g. KjØlby , 144. Marius Johannes (f. 1877) maskinmester Valdemar Ferdinand (f. 1866) lærer Kbhvn , 144. Viggo Mathias Abrahamson (f. 1858) rejst til USA Aage (f. 1873) lærer RØnne Wulfsen-Dahl, M. c Pæregård 27. sg. Bolsk WUlfstan, 880 opdagelsesrejsende. 6-97, 7-32, 15-77, Wøldike, Knud H byfoged RØnne , 236, 247. York, se under: Jork, Zacho, Astrid g. Middelboe Zadsersen, Per, 1675 Ø-marie Zahle, C. Th. (f. 1866) politiker Zahrtmann postinspektør , 56. Bodil Jacumine f. Tetens

6 164 Carl Vilhelm ( ) fysikus RØnne *, 2-81, , 149, , , 27-II, , 129, *, 182. Christian Christopher ( ) søofficer , 107. Peder Henrik Christian (Kristian) ( ) kunstmaler , 22-16, Hans ( ) havneingeniør , 8-20, 14-96, Henrik Christian, provst Viborg Laura Pauline f. Jespersen ( ) Marius Kofoed (kaldt: Mads) ( ) læge Kbhvn. Bd forf. 2-4, 3-88, 93, 96, 5-97, 8-45, , , , 19-71, 220, ff., ff., 126, 27 foran-, ff., 88, 143*, 144, ff., Zandersen, se under: S. Zangenberg, Carl Vilhelm Halvor Louis ( ) arkitekt , 19-1 forf. Zenkeptil, 1454 sørøver Zeuthen, Emil, 1932 dommer RØnne , Zimmerman, Sebald, 1646 eksercerkaptajn Maglegård Ø-marie , Ægidiisen, Anders,landstingsskriver til 1640 Hasle Ødbergsen Jens JØrgen ( ) brænderibestyrer NeksØ , Lavrids Ødbersen, 1603 RØnne ØdbjØrn (på runesten) Ødbjørnsen, Laurids, Kildesgård 23. sg. als Øde (på runesten) Ødge (på runesten) Ødlak (på runesten) Øllgaard Andreas Vilhelm ( ) lektor RØnne , 26-91, 194, 216, 218, 224 ff., 232 ff*, 258, 261 ff., 273, 274, 279, 283, 306, 312, 339, 27-46, 60, 90, 187, 265, Manna Dagmar Litta f. Jensen ( ) , Ølsted 1814 billardholder RØnne skipper RØnne skipper RØnne O skipper RØnne Ørsted Christen Madsen ( ) sp. Hasle-Ruts Hans Christian ( ) fysiker , 16-89, , 112, ff. Østerbye H. P. L. (t 1925) tobaksfabrikant RØnne Johan Jacob Valdemar ( ) konditor østergaard, Niels, 1945 kunstmaler Aaby, Margrethe Kirstine ( ) Aabye, Gjertrud Christine ( ) g. RØmer Aage, Palnatokes søn Aagesen, se også: Akesson Christian, rebslager RØnne Jesper (= Jes Per Aagesen?, Esber Kremmer) 1648 skipper kræmmer Allinge , 13-23, 14-7, 13, Niels, c ridder Maglegård Ø-marie Vagn , , 18-14, Aagaard, Frode (f. 1896) højskoleforstander Almindingen Aakerlund, C. J. E. (t 1964) politibetjent forfatter Hasle Akesson Anders, c.1898 Dyndevang Ø-marie Gustaf (t 1916) rydningsmand Ø-marie Nils, rydningsmand Ø-marie Aakjær, Svend, rigsarkivar Aalborg (Aalborrig) Anders Jensen (c ) sp. ChrØ Jens, 1703 på Universitetet Olaf Jensen (t 1704) sp. Kl Aarslev, Christen, c d'aarvangen, Ludvig Rudolf Muller ( ) statsfange Chrø. 9-32, , AarØe Bendt Christian ( ) kaptajn toldinspektør Varde Bendt Christian Mogens ( ) kaptajn politiker , ff., 100*ff., 136, 140, 169, 172. Aasted, Ingvard Theodor ( ) lektor RØnne Aastersen, Hans, efter 1809 Ndr. Gildesbo Ø-marie Aastrup (astrup), Poul Mortensen ( ~) biskop Lund. 7-61, 14-85,

7 III SAG- OG STEDREGISTER AbildhUl, Almindingen AbildhØj, Povlsk Aborre Adelsgods ff. AdelshØj, Olsk * ff. Adelvildt Adlergrund 12-85, 86. Afholdssagen Afladsbrev Aftenskoler Aftenstjerne (bornh.: Natviol) Aftægt, -kontrakt (undentag) 28-76, , 135 ff., Agerbygård 8. sg. Ø-lars 21-14, 28-56, 57, (E) Agerdyrkning 22-1 ff., 85, 33-9* ff., 119 ff., ff., 35-67, * ff. Aggehøj, Povlsk , 22-86, 89. Agregård 20. sg. Nyk Agremølle, Nyk Agrostis canina (Hundehvene) Ahorn, se: LØn. Akcidens (for kirkelige handlinger) Akcise , , Akeleje Akkord se: Brandskat. Alderhvile, Villa, V-marie ~ Alegård 54. & 56. sg. V-marie 15-9, Algade (i RØnne = Storegade) AlhØj (= BonaveddehØj, KorshØj) Persk , 19-51, 54, 58, 61, 20-48, ff. Allehelgens Sogn = Nyker. Allest (uldklæde) Allevejen (ved Tækkerhuset, Knudsk.) Allinge (og Sandvig) 4-176, 5-108, 8-159, 169, 11-30, 12-76, ff, 15-14, 50, ff., 17-40, 53, 20-6, 21-12, , 221, , 181, , 32-87, 35-84, Allinge Borgerskole , ff., , Havn , , , , Haandværker- og Industriforening Kirke , 170, 5-116, 8-169, , 14-36, , , 19-46,

8 168 Kirkegård 4-72, 176, Landsogn == Allinge-Sandvig Landdistrikt Rådhus Stenværkers Sygekasse Teglværk Telegrafstation Allium (løg) 5-99, 156. Alm, se: Elm. Almebjerg, se: SillehØj. Almegård Knudsk. Store 26. sg , 3-159, 4-44, 7-74, 8-192, 11-31, 34, 13-1, 15-16, , 147, 158, 17-4, 66, 20-13, 16, 17, ff., , 32-24, 31, 61, 67, 81, , 35-90, Knudsk. Lille (Aagård) 28. ';g Nyker 14. sg , Ø-marie Store 60. sg Ø-marie Lille (Hundegård) 59. sg , AlmegårdsmØllen (forsvunden stubmølle) Knudsk Almindingen 2-101, 102, 3-77, 97, 5-45, 6-42, 47, 7-22, 36, 69, ff., , 15-18, 19, 25, 48, 60, 62, ff., 81, 19-24, 212, 221* ff., ff., 24-2 ff., , 72, 330, ff., 94* ff., ff., 33-58, 63* ff., 34-36, 35-65, 68. Almindingsgærde 2-94, 6-46, , Almindingen Savværk , 164. Altertavler * ff., , 153*. Alunskifer 19-9, ff., ff. Aluntilvirkning * ff., , Amtmandsgården (== skipper Siemsens gård, RØnne) 11-61, 13-17, , Amtmandsstenen Amtskassebidrag, se: Amtsrepartitionsfond. Amtskommunefonden 7-164, Amtsrepartitionsfonden 3-52, 54, 7-130, 8-58, 24-73, 144, ff. Amtsråd, Bornholms ff., 96, 228. Amtstue, Bornholms 5-56, 13-58, 62, 16-59, ff., Ancylustiden 19-13, ff. Anders Kapel, St. 7-9, ff., 174, , Andersens Kompagni, Jacob (1647) Andrarumskalk Anemone 3--91, 5-90, 91, 156. Anhøj 2-95, 19-93, AnhØje Dam Ankerhus, SorØ Ankermyr 5-138, Ankerpladser 12-76, 77, 84. Anna Kapel, St. (Gudhjem gi. kirke) 7-9, ff., 169, 19-46, 181, * ff., * ff. Apoteker Arbejdernes Forbund (senere: Socialdemokratisk Forbund f. RØnne og Omegn) , Arbejderspørgsmål Arbejdsanstalt, Aaker. Se også: StrØbyhus Arbejdspenge 17-27, 28. Aredsvang, Sandvig Aristis Myre Arkelimester (tøjmester) 4-147, 179. Arkona ArkæOlogi (se også: Oldsagsfund og Sten-, Bronce- og Jernalder) * ff., 157* ff., * ff., 32-9* ff., 115* ff., * ff., 131* ff., 145* ff. Armiger (== væbner) Arnager (-bakke, bugt, havn, huk, odde, rev) 4-86, 10-9, 12-72, 76, 82 ff., 16-34, 17-66, 18-14, 32, 19-11, 256, 20-57, 21-48, 52, 54, , , 27-74, 153 ff., , 34-12, 35-77, 89, ff. Arnager Grønsand Arnagerkalk 16-34, Amager Lyng , 17-22, 26-90, Amager MØlle 8-206, 208, 21-6 ff. Arveforordning af 14 Oktober 1773 (se også: gårddrønt) 3-43, , , Arvefæstesagen 2-108, 4-55, , 82 ff., 15-69, 24-16, , 195 ff., 229 ff., 27-78, 130, 170, 194 ff., 223, 279, Arvegangen til selvejergårdene (Sæde- og adgangsret; se også: Arveforordn.) 4-60, 18-93, , ff., 31, , ff., 27-79, 80. Ask 5-87, 154, 10-39, 12-88, 31-84, *, *, Askelund, krateng ved Hasle 9-146, Asp 11-80, 31-84, 33-80, Aspesbakke, Bodilsk Aspesgård Ibs. 32. sg Persk. 4. vg , 186, 273. Ø-lars 35. sg , (E). Ø-marie 49. sg , 33. Aaker 53. sg Asseregård KI. 44. sg. 15-9, , V-marie 38. sg Assignationsbevis (nødpenge i RØnne 1808) Auktion 1744 (salget af krongods) 12-19, 13-60, , 206, Aviser: Bornholmeren (tidi. Bornholms Social-Demokrat) 13-14, 20-26, , 133, 135, 246, 252, 269. Bornholms Amtstidende , 168. Bornholms Avis og Amtstidende 2-57 ff., , 17-85, , , 23-5 ff., 23, , , Bornholms Dagblad, se Rytterknægten. Bornholms Dagblad, NeksØ - senere RØnne 26-92, 103, 138, 168, 272, 310, 350, Bornholms Social-Demokrat, se: Bornholmeren. Bornholms Tidende 1-62, 12-39, , , , , 309, , 246, 269, 275. Bornholms Venstreblad

9 170 Dagbladet Dansk Folketidende Den danske Bondestand Den frie Borger 23-22, 123. Den Selvstændige Folkevennen , 122 ff., KjØbenhavns Nyhedsblad Rytterknægten 17-85, , 171. Østbornholms Avis , AvnbØg (HvidbØg) 5-87, 9-12, 10-40, 16-82, 21-8, *, 33-55, Axelrøn, se også: RØn 9-35, 11-80, 16-31, 104, 33-74, 77, Axeltorve Bagerens Skov, Allinge Baggeå 11-2 ff., , 32-10, 28, Baggård propr. Kl , 4--44, 63, 11-2, 31, , , 127, 135, 136, 147, 149, 158, 17-67, , 32-31, 81, Bagning Bakkegrund-Bakken ved Arnager 12-97, 100, 101. Bakkegård Nyk. 14. vg. 9-63, , 28-14, , 134. Nyl. 6. sg , 28-14, 33-74, Olsk. Lille, 17. & 18. sg , 28-61, 149. Persk. 21. sg Povlsk. 8. vg , 22-86, 89. Ruts. 21. sg , Ø-lars (I Risen) 32. sg *, 137, *, 21-14, (E). Ø-lars (Ved kirken) 18. vg , 44, 45, (E). Aaker, Store, 38. sg Bakkehøj, 1. vg. pc. Ruts Bakkemølle (forsvunden stubmølle v. f. Ellesgård Ibs.) Bakkemølle (forsvunden stubmølle, Olsk.) Bakkerne, se også: SØm arken Persk Balke 8-18, 14-70, Balke MØlle (forsv. stubmølle) Balsmyr Kl , , 15-8, 18-7, 31-81, , 33-67, n, 87, Bankhæftelse 8-56, 9-64, Baptisterium Baptistsamfundet , BarhØj (= PræstehØj) Povlsk. Barsel- Barnedåb Barsvælg, Gul Bastemose 33-74, 87, Bastemosehus, Almindingen Bautasten 2-168, 18-2, * ff., ff. Bavn - Bavnebakke 4-103, 5-162, , 18-28, , 20-40, 21-59, 157* ff , Bavnegård 6. vg. Persk , Bavnehøj (Bavnebakke) Blykobbe Plantage 16-32, , Bavnodde Grønsand Bedegade Kl Bedegadegård Kl. Vestre, 10. sg Kl. Sdr. 18. sg BedegademØlle (forsv. stubmølle) Kl Bedeguden (bortsprængt sten på NØrremark Ibs.) Bedegård 18. sg. Povlsk. 15-9, Bedemand, -sformular , Begravelse , Belemnit (vættelys) Benådningsbrev Benved Berberis Bergs Gård, P., NeksØ Beridt (skovrider-distrikt) , Bethania (Valgmenigheds kirke ved Aakirkeby) Betleri Biavl 34-35, 35-68, Bibernelle Bibliografi (se også: Litteraturfortegnelse- og anmeldelse) ff. (topografi), ff. (zoologi), ff., ff. Bidstrups Byggeforretning, H. P. RØnne Billegravsgård 9. sg. Persk , , 21-87, 89, 22-29, Billeshøj Persk , ff. Bingelurt 5-91, 155. Bingsmyre, Aaker 17-55, 64. Birk 2-94, 3-89, 5-154, 11-79, 16-31, 82, 31-82, 33-67* ff. Birkeret (1346 NeksØ) Birchs Mølle (forsv. stubmølle ø. f. Skovgd. Knudsk.) Birkesbrøddegård = BrØddegård 1. vg. Olsker. Birkeskoven, RØ, se: Strandskoven. Biskopskilde (Bukkegårds grund Nyker) 7-16, 8-137, 19-46, , 34-98, Bispetiende Bispevisitats 8-195, 204, Bjelkes Bastion, -Batteri, -Port, -Vig, ChrØ. 9-36, Bjergbakke, V -marie Bjergegård Bolsk. Nørre 15. sg , 57. Kl. 29. sg , Persk. 11. sg , 22-29, V-marie Store 9. vg , 9-150, 151, 10-80, , , , V -marie Lille 66. sg , Ø-lars 3. vg. nu: Pæregård. Ø-lars 20. vg (E). Aaker 24. vg , 17-64, Bjergegårdsmøllen (forsv. stubmølle ved Bjergegd. Aaker) Bjergeret (vragret) 8-147, 159, ff., , , 42. BjærgrØr Bjørnebakke Kl BjØrnebakkemølle (1838 nedbrændt stubmølle) Kl

10 172 BjØrnegård KI. 10. vg , 15-9, 44, , ff., 95, 21-9, 69, 28-52, ff. Nyker 10. vg. 15-9, Olsker 26. sg. 15-9, Aaker 22. vg. (Vævergård) Bjørnsrumpe, jordstrimmel Bolsk.-Persk Bladet, eng under Ladegård Kl Blak, stor sten ud for Sos e Odde o. a. st , 82, 85, 87, 89, 91, 97, 101, 103, Blanchs Hotel 5-135, , 21-56, , , 126, Blege-Jorden, Aakirkeby Blemmegård 24. sg. Nylars Blemmelyng Blemmelyngmølle (forsv. stubmølle) Blide (stenkaster ) Blidemåned (= februar, kaldes også Evembris) Blodgang Blommetårn, Hammershus 3-121, 7-148, 150, Blykobbegård, propr. Nyker 4-44, 11-2, 15-10, , 147, 158, 17-1, 66, 20-21, 21-27, 59, 32-81, Blykobbehuset (Klitfogedhuset) Blykobbe Plantage 11-80, Blykobbe Plantage (Sandflugtsskoven) 2-105, 3-87, 8-64, 11-1 ff., 26 ff., 15-62, 16-31, , 227*, ff., , 33-58, 68*, 69*, 80. Blykobbe A 11-2 ff., 15-13, Blæsbjerg, bakke ved HUllegård Ruts Blæsbjerg, ved RandklØve Blæsbjerggård 9. sg. (Vintergård) Nyker Blåbær Blåholtsgård 7. sg. Olsk Blåklokke Blåkulla, Kalmarsund, mødested for hekse BlåklØver Blåmunk Blåsimmer Blåskinde, havet omkring Bornholm Bobakke, Ø-marie Bobbegård 17. vg. Ø-lars 28-18, (E). Bobbegård 64. sg. Aaker (LI. Bjergegård) Bobbeå (tidl. også RØ Aa) 2-90, 9-7, 25, 16-72, Bodal, 63 sg. pc. Elleby Ø-marie 27-63, 226. Boddegård 8. sg. Povlsk., se: Bedegård 18. sg Boderev, ud for Boderne Boderne, Aaker 11-27, 16-95, Bodholm - Boholm = FrederiksØ 8-167, 12-78, 85. Bodilsker sogn 2-198, 17-60, , , 112, ff., , 31-88, ff., Bodilsker Degnegård 17-60, , Mose Præstegård , Bodilskirke (St. Botulf) 3-129, 130, 135, 4-78, 6-126, 8-38, 12-77, 14-51, 58, 61, 63, 77, 125, 15-3, 17-60, 19-46, 62, , Boesgård 46. sg. Kl , Boesgård 29. sg. Persk , 27, 15-9, Boeslod Boesvang, AalØse Ø-marie Boet 16. vg. pc. Ø-marie , 277. Bogfinke Boghvede Bogklaring (skatteopkrævning) 5-56, 67, 12-21, 13-59, Bogtrykkerier Behnemølle, NeksØ Behns Købmandsgård (hjørnet af Storegade og Krystalgade, RØnne) 11-61, ff. Bojert (et fladbundet skib) 4-119, 122, Bol 15-8, Bolbygård 16. sg. Kl. 15-8, Bolderis Kl , 15-8, 20-78, Bolsterbjerg (Julius Hansens Have) Nyker Plantage Bomærke BonaveddehØj = AlhØj Persk. Bondebro, ved RØnne Bondegård 26. sg. Rutsker Bondegård 17. sg. RØ Bondejordsfæster (=superficiær fæster) se også: fæstehus Bondeliv 34-7 ff. Bondelyng (langs Slotslyngen i Olsk. og Ruts.) Bonderosiner (frugt af RØn) = bornholmske rosiner 33-74, 75. Bonnegård, se: Lauegård 34. sg. Aaker. Borgedal, RØ Plantage 2-89, 18-2, Borgehoved (el. Borghoved) RØ 6-124, 8-45, 9-26, 17-74, 18-2, , Borgen = Hammershus Borglov Borgmestergård, Hasle Borgundarholm Borhald, Almindingen (ev. Kajehald) Bornholm 3-109, ff., ff. Bornholm Foreningen 5-136, 9-6, , , ff., , * ff., 31-92, 117 ff., ff., 152, , Hotel, RØnne Nationalforeningen 26-99, , 165, , 183. Ulykkesforsikringsselskabet Østersøbadet Bornholmerne, se: Luthersk Missionsforening. Bornholmerpladsen, RØ ff. 1 kort. Bornholms Amtsbibliotek , 276. Amtsskytteforening Andels-Svineslagteri 26-93, 200. Apostel Brandforsikringsselskab

11 174 og ChristiansØ's Fiskeriforening Drapa Fadervor (Det bornholmske Fadervor) 13-59, Fiskeriforening Granitværk GØdningsforening Haveselskab historiske Samfund (opr. Bornholmsk Samfund) 26-foran, , ff., , (medlemsfortegnelse), 182, , HØjskole 6-37, , 12-30, , 19-1, 217, , 155, 183, 196, 25-74, 290, 26-89, 135, 141, 27-16, 100, 110, 268, Kommunefond Kreaturforsikringsselskab Kul- og Teglværker (= Hasle Klinker- og Chamottestens-Fabrik) landøkonomiske Forening 21-35, 23-69, 138, 25-3, 272, , Lærerseminarium (Nylars Præstegård) 16-62, Manifest 1-5. Museum 14-40, 147, 150, * ff., * ff., * ff., * ff., 25-71, 353* ff., , 357* ff., 27-87, 286* ff., , " ff. Museumsforening nationale Hoteller , , 126 ff. Sognerådsforening Spare- og Laanekasse, RØnne , 25-73, SØforsikringsselskab for dækkede og aabne Baade Valgmenighed 12-37, , , Vedtægt 3-124, Venstreforening (tidl.: Grundlovsværneforeningen) Væbning, se: Militærvæsen. Bornholmske Stakke Bornholmske Ækvivalent Bornholmsk Tale (se også: Sproget) ff., ff., 34-23, 25, 31. Borregård 7. sg. Persk , 21-87, 22-26, 90, 92, Borregård, Vestre (Paa Borre) 14. sg. Ruts Borregaardsværket (Cementfabrik) Persk , 24-14, Borremark, Rutsker Borresø, Almindingen 6-134, 7-24, , 128, 18-17, 35-65, 78. Botte (Pigvar) Bradbænken, ChrØ. 6-75, Brakteat 2-183, Brandbæger Brandplet 2-126, 169, 13-1, 15-2, ff. Brandsgård Bolsk. 34. sg , 15-10, 21-79, , Knudsk. 14. sg , , Povlsk. 34. sg Aaker 7. sg Brandskat 3-118, 4-138, 8-162, 163, , 18-37, 38, 19-67, BrandsprØjte (1805 i NeksØ) Brandstang Brandstøt Bredflodsgaard = Værfeldsgård 17. sg. Aaker. Bregne 3-84, 104, 5-103, 159, Bremerholm Bridsensgård 9. sg. Olsk , 15-38, 21-10, , 28-21, 141, 147. BridsensmØlle (forsv. stubmølle) Olsk Briganter Broager, Villa Ø-marie Brodal, Mejeriet, Aaker Broderlod 2-54, 3-150, 151, Broens Odde (Rev) 12-75, 76, 84, 100, 14-80, 35-65, 77. Brogård Kl. 66. sg , , , 275, , Olsk. 8. sg , 149. Persk. 8. sg , 15-9, , 21-86, 22-29, 66, , Ø-marie 30. sg Aaker 30. sg , 22-94, 24-8, 248, 252, Brogårdsbro Kl , Brogårdssten (runesten) 2-191*, 6-103, 20-51, 54. Brohus Bro Ø-marie Brombær 3-90, 5-154, Bromme Mølle (vandmølle) RØ 8-175, Broncealder (se også Arkæologi) 2-162, 14-71, 15-1, Broting, Hammershus 4-64, 106, 5-111, 7-148, Brudeseng Vester-Marie Plantage 2-88, Brugsforening (Forbrugsforening, Husholdningsforening) 7-174, 8-13, 14, 24-18, Brunsgård 5. og 7. sg. Nylars 15-9, , , , Brunsgård Persk. se: Brogård. Bryggerdam, Hammershus Bryggerdam Vallensgård Aaker Bryllup 12-30, Brænde - Deputatbrænde - Skovdeputat IO-56, 66, 84, 141, 20-76, 85, 31-97, 100, Brændegård V -marie 21. sg , 153. V-marie 22. sg. (Halsegård - Haslegård) ff. Brændesgård Ibsker 10. vg. (= Brændesgårdshaven, MØsers Skov) , Ibsker 11. vg. (Herredsfogedgård) 8-190, 9-63, , , 17-27, , 21-37, 38, 40, 28-12, 43, 61, 62. Brændesmark, Ibsker 15-29, Brændevin (-sbrænding) 10-60, , 17-87, 23-18, 92 ff., Brændevinseg , 153* ff., BrændevinshØj Persk Brændevinsmølle (forsv. stubmølle) Svaneke Brændevinspil Brændte Ole ved Stamperegård Ø-marie *, 151. Brøddegård (BirkesbrØddegård) 1. vg. Olsk , , 141, Brødløs Ruts Brømsebro, Freden 1645 i 3-136, 4-158, 7-143, 9-136, 14-81, , 112, 17-3, 19-64, 193.

12 176 BrØndhØj l. vg. pc. Ruts Bråbækkene (Plusengen) Aakirkeby Buddegård 24. sg. Bolsk Buggeløkke Olsk BuggemØlle (forsv. stubmølle ved Nybro) Ø-lars Bukkar, se: Skovmærke. Bukkedige Povlsk , 42, , 103, 120, 22-29, 32. Bukkegård Nyker 27. sg. 9-63, 144, 20-16, , , Povlsk. 11. vg , , 109, 110, 22-85, 89, 92, Aaker Store 50. sg , 68. Aaker Lille 49. sg , , 28-13, 15. Aakirkeby (Bukkejorden, Bukkestykket) Bukkegårdsvejen Aaker Buldregård 13. sg. Nyker Bulhus Bunke 3-103, Burgendaland (= Bornholm) Burgundarholm fra Arilds Tid... (af adjunkt Beyer) 7-93, Burgunder Burre 5-99, 153. Buskegilde (Skovgilde) 25-7, Buskegård 19. sg. Knudsk , Buskegård 24. sg. Ø-marie Buxbom Bybakke (ved Byåen) RØnne Byfjerding, RØnne Byfogedeng (en del af Pluseng) Aakirkeby ByfogedlØkke Snogebæk Byg (Skovbyg) Byg (-avl) 22-85, 33-10*, 36-8, 118 ff. Bygade, Aakirkeby Bygdeværn (se: voldanlæg, langvolde). ByggehØj (RØnne Vang, hvor nu LovisehØj-Ejendommen ligger) Byggeskik * ff., ff., ff., ff. Bygningsafgift 8--56, ff., 76 ff., 130. Bygskæppe se: Kongetiende. Bykilde NeksØ Byks, fiskegrunde ud for Tejn Byldepest se: Sorte DØd. Byledsmølle (forsv. stubmølle) Allinge Bymøllen Ruts Byskrivergård ved LØsebæk Allinge Bystyre (Magistrat) By ting Byå RØnne Bækkegård Ibsker 3. sg. 8-11, 21-13, , K!. 17.sg , Nyker 17. sg , Olsker 16. sg *. 177 Povlsk. 9. vg , 110, 22-89, 92. Ø-lars 26. sg , , , , 43, (E). Ø-marie 26. sg ff. Bækken (I Bækken) 22. sg. Olsk , 149. Bækkenpenge Bænkevælling Bævreasp BØg (OldenbØg, RØdbØg) 3-89, 10-39, 142, 11-70, 21-8, 33-55* ff., 35-66, 36-13, 49. BØgebjerg Ø-lars , BØgeskoven RØ 9-12, 15-5, , 33-59, 61. Bølsgade (BØlshavn) Ø-marie BØlshavn Ø-marie , , 183, BØndergårde 4-41 ff. Børnehjem RØnne BØrnehuset Kbhvn Børsen Tejn BØsthØj (gravhøj) Aaker 21-92, 95. Bådsmandsskat - Bådmandspenge 12-8, Bådsted (fiskerleje) RØ 8-136, 9-8, 17. Bådstedgård 1. vg. RØ 9-21, 20-1, , Båsegård 4. vg. Nylars 13-20, 15-9, , 18-14, 20-15, 16, Båsegård 40. sg. Ruts , 15-9, Calla Cancellariæ Liber Carex (Star) Carlsensminde Ø-marie Castrum Hammeren (= Hammershus) Cementsten se: Limensgadesten. Chamottesten Champignon Chr. V's danske Lov ChristianshØj (se også: Jomfrubjerget) 2-68, , 16-77, 81, 26-34, 133, *, 150. Christiansminde (= Pavillonen på ChristianshØj) ChristiansØ (Ertholme) 2-98, 3-170, 4-177, 6-73, 8--71, 81, 143, 160, 167, 9-28 ff., 10-1 ff., 46, 77, 12-14, 25, 72, 78 ff., 86, 13-49, 64, 14-31, 36, 99, ff., 16-9, 101 ff., , , 170, 182, 202, 204, 20-65, 21-4, 49, 52, 97* ff., 22-63, 64*, 120, 23-7, 42, ff., 66 ff., 108 ff., 143, 26-68, 122 ff., 252, 289, , ff., 29-1* ff., 33 ff., 31-45, 107, , 145, , ff., 70, 77, ff., 28 ff., 56, Christiansø Fyr , 29-6, Kirke 6-79, 10-30, ff., , Kirkegård 10-27, 28, 33, Compascuum (retsregel om fælles græsgang) 15-24, 33, 57. Corps de garde (vagtstue Hammershus) Coucherons Batteri ChrØ Curdtslund RØnne 15-16, 27-47, 60, 91, 137, 139.

13 178 Daglejer Dagværks (-penge. -smør) 11-26, Dalby Kirke - Kloster, Skåne 8-34, 14-84, Dalegård Nyker 2. sg , 16. Olsker 35. sg , ff. Ruts. 2. vg Ø-lars 31. sg (E). Aaker 18. sg DalshØj Ibs ff. Dalshøj Aaker , 164. Daisiunde (Aagård) Ø-marie Daisiundegård 46. sg. Ø-marie Damaske (-eng) Ø-lars Damaskegård 3. sg. Ø-lars , 28-1 ff., 36, 70, 78* ff., 30-8 (E), Dammebæk (Dammegårdsbæk) Povlsk , 92, Dammegård Nyker 12. vg Nylars 17. sg Persk. 20. sg , 22-28, 27-63, Povlsk. 32. sg , 21-71, 22-89, Ø-lars 8. vg , 58, (E). Dammemose Kl Dampskibe Dampskibsforbindelse 23-6, ff., ff., ff. Dampskibsselskabet paa Bornholm af , , 25-73, Dams Hotel RØnne Danebrog (hotel) RØnne , 312, 27-90, 141. Danmarks Naturfredningsforening Dansk Arbejdersamfund Chamottevare-Fabrik lim Samfund Danzig (Danzigerne) 14-78, 91, Davidsbanke (-grund) Decimanter (bøndergårde) Degnegårde (se de enkelte) DegnelØn (se: Hellemisse-Skyld, Påske-Skyld, Målsmad, Kirkegangskones offer) 7-67, Degneskat (1659) Delinkventomkostningspenge Deputatbrænde, se: Brænde. Desmerurt Diamanter, Bornholmske Diger (gamle = gærder) 3-58, 72. Dikkegård NeksØ Djævledal, Almindingen Djævledans, se: HorisontalmØlle. DjævledansmØlle ved RØnne Dodder, se: Sæddodder. Doktordam (tidl.: Markerdam) Aakirkeby Dommerhave (efter landsdommer Math. Rasch) RØnne Dommersten (i Roelsdal) Nylars Dorthealilje Doverås (Dovreås) n. f. RØnne Doverås MØlle (Duer Aas MØlle, forsv. stubmølle) RØnne Dragelund (jordstykke u. Kofodgård) Ø-marie Dragonhest , ff. Dramatisk Selskab i RØnne (»Ei blot til Lyst,,) 1-62, 65, 16-65, Druemunke Drypsten Duebjerg (-gård) Kl , 18-8, 117, 20-95, 119, 21-66, 67. Duegård Povlsk. 26. sg , 22-89, 94, Ø-marie 70. sg , Aaker Store 45. sg , , , , 348. Aaker Lille 46. sg Due MØlle (forsv. stubmølle ved Pilegård Povlsk.) Dueodde 2-98, 11-28, 22-94, , ff., 33-88, Dueodde Fyr 18-43, , 204, 26-68, 124. Dværghvede Dybdal, Mejeriet Ø-lars , , Dybedal Paradisbakkerne 4-76, 22-76, Dynddal Paradisbakkerne Dynddamsgård - nu en del af Kofodgård Ø-marie Dynddamsstykke (u. Kofodgård) Ø-marie Dyndeby Povlsk , 22-66, 92. Dyndegård Kl. 30. sg Nyker 10. sg Olsker 15. sg Ruts. 18. sg , Ø-marie (Udmarksejendom uden nr.) , 123, 124. Dyndemølle (forsv. stubmølle Ruts.) Dynderne (sumpstrækning ved Dyndegård) Ø-marie Dyregemmer (= skovløber) Dyrelund (ved Hoglebjerg) Kl Dyrlæge 31-11, Dyrskue Dyrstenshøj, AalØse Ø-marie Døbefad Døbefont 14-48* ff., Dødingegab, Nylars Dødingegab, Povlsk , 106. DØdkulrand (kullag s. f. Hasle) DØndalen Døndalefald 2-90, DØndalegård 7.sg. RØ 9-17 ff., 16-69, *, 157, DØndaleskoven (se også: Strandskoven) RØ 5-97, 6-49, 9-11, Døvredal, Bolsk. 4-75, 17-82, 18-41, Døvregård 10. sg. Bolsk

14 180 Ederfugl (bornh.: Abo) 10--2, Efeu (= Vedbend) 3-93, 5--89, 153. Efterslægtsselskabet Eg 5--88, , 16-82, 22-92, 31-82, *, Ege (båd) , Egebjerg (i Slotslyngens sydl. ende) , Egebjerg, se: Æggebjerg Kl. Egeby, Aaker 3-121, Egeby Mølle (stubmølle) , 152*, 21-3, 15*, , * ff. Egern 2-98, Egesgård 6. sg. Bolsk , 17-81, 87, 34-21, 23, 42, 46, 50, 55, 63,77,84. Egesholm (i Vallensgårdsmosen) Egeshøj ved Kofodgård Ø-marie Egeskovsgård 42. sg. Ø-lars (E). Egeskovsgård 65. sg. Aaker EgeslØkkegård, Allinge Markjorder Egesren (Ladegård) Kl Egleenge (Ugleenge) 3-120, 4-102, 8-192, , , , 17-65, 18-30, 37, , , 141, 34-38, 35-47, 237. Eglegærde, se: Egleenge. Egaa (skal muligvis være»aavang«43. sg. pc. V-marie) Ehlerske Selskab El blot til Lyst (Dramatisk selskab i RØnne) Ejendomsskyld 8-57, ff. Ekkodal (se også: Kodal) Almindingen 5-101, 10-38, , 16-82, 86, 18-3, , Ekstraskat , Ekstraskat El 3-89, , 11-78, 16-31, 31-82, 33-71, Eligerede borgere , 16-54, 32-60, 64. Elisegård (tidl.: Kurlændergård, Ved Kirken) 31. sg. V-marie , 117, , 144. Ellebygård, Sdr. 40. sg. V-marie 1-60, 9-63, 64. Ellebygård, NØrre 41. sg. V-marie 21-62, Ellehul (= Aaker Kirkebo) V-marie EllehØj Ruts Elleløkke (Strandmarkslod i Ruts. NØrremark) Ellesgård Bolsk. (Ellegård) 14. sg Ibsker 12. vg , Ø-marie 15. sg , 27-17, 28-40, 44. Aaker Vestre 66. sg. 1-41, 28-36, 47, 48. Elleshus, se: Mauritzgård 15. vg. Ø-marie. Ellehus Eng (u. Ladegård) Kl Elleskovsgård 43. sg. Ø-lars 28-17, 29, 41, 45, 46, 51, 52, 58, 68, 81* ff., (E). Ellestingeren (= Ellekongen) 19-87, 98, 117, Elm el. Alm 5-87, 154, 11-79, 12-88, 31-84, 33-78*, Elsdyr 2-94, 6-45, 16-65, 19-14, Elverhøj ved Listed Elverhøj ved Stammershalde Elverskål 8-134, Emaus Missionshus RØnne Emmer (en hvedeart) ff. Endestol Ene (bær) 5--93, 33-89*. Enehave (jordstykke u. Kofodgård) Ø-marie Enehugst 6-44, Enekrogen, Bolsk , Enesbjerg, V-marie Enesgade, Nylars Enesgård (= Hotel Jons Kapel) 6. sg. Ruts , , Engegård Bolsk. Store 30. sg , 104, 113, Nylars 1. sg , , 26-90, 100. V-marie 6. vg. (se også: Aaker Kirkebo) Engelsød 3-104, Engeskær Engkarse Enkorn (en hvedeart) Erichsens Gaard, RØnne 33-66*. Eriksskov krat i Hasle Frihed 9-146, Erlandsgård 7. sg. Knudsk Ertholmene, se: ChristiansØ. Ehrtmanns Gård, NeksØ Eskesgård 24. sg. Ibsker Eskesgård propr. og 9. vg. Persk. 1-18, 4-44, 11-27, , In, 15-9, 43, , 158, 20--1, 92, 21-14, 23-6, 31-88, 32-90, 104, Eskeviske (se også: RØmersdal) 6-136, , 68, 15--9, 12, 64, , 135, Espers Birk, Almindingen 33-70*, 71*. Espersens Stubmølle, RØnne Esping (landgangsskib) 4-122, Evembris (= februar) Evighedsblomst Exsulanskalk Fagforeninger Arbejdsmændenes, NeksØ Arbejdsmændenes, RØnne Formernes Slagteriarbejdernes Snedkernes , 116. Stenhuggernes, Allinge - RØnne - hele Bornholm Typografernes, RØnne Samvirkende (opr.: Den faglige Agitationsforening) Fajancefabrikation (se også: Pottemageri) Falddør, Hammershus Falhøj, Persk , 19-51, 54, 59, 20-36, 21-85, 87, 88. 9a Falk

15 182 Falksmølle (forsv. stubmølle) Persk Falsterbo 8-24, Fandens Keglebane (helleristning s. f. NeksØ) Farveri - Farvning 3-166, , 35-89, Farve-Vajd Fastelavn 13-25, 142, Fattigblok 8-135, 137. Fattigvæsen 13-29, Fed (afgrænset strandmark) 8-158, 169. Fejleremølle (= FlØsemØlle) forsv. stubmølle ved Simlegård 21-9, 'Juniforening Fenrissten, Ø-marie 22-23* ff. FerskesØ 14-71, 75, 76, 89, 17-54, 18-12, 22-91, Fetaljebrødrene (tysk sørøversamfund) 8-158, 160, 10-8, 18-36, Figen , 17-83, 36-16, 58*, 68, 69.' Finnedal 7-158, Finedalen, Hotel Finnedalsgård, Ruts Finsk Røn, se: RØn. Firblad 3-91, Firemandsdom Firemarksdaler = Slettedaler. Fisk (el. Sild) = Asketræets frugt Fisk - Fiskeri (-lovgivning) , 14-75, 76, 15-7, 124, ff., , ff., 213, 26-30, 164 ff., 239 ff., 252, 290 ff., 332, 27-6, 27, 31, 66, 153, 172, 193, 35-71, 88. Fiskeguanofabrik, ChrØ Fiskemarked ff. Fiskerbakke, RØnne Fiskerleje 15-14, Fiskje = Efterår Fjældstavn, se: Nattergal. Fladbælg 4-98, 5-97, 100. Fladhalle, Almindingen Fladstjerne 5-95, 155. Flagstang (på Hammeren og ved NeksØ, RØnne, Svaneke) Flakket, sandstensgrund ved NeksØ Fliglæbe 3-99, Flint - Kristianstadsflint , ff., ff. Flipkrave 4-90, Flitterax 3-94, 95, 96. Fluesvamp Flynder Flyvehavre Flyvesand, se: Sandflugt. FlØjlegård Ibsker 18. sg. 28-5, 38. RØ 18. sg Ø-lars 7. sg (E), Fløsemølle, se: FejleremØlle. 183 Foderhavre (skat) Fogdedal (-eng) Kl , Fogedagerhus, V-marie Folke- og Familieskat 8-54, Folketal 15-31, 32, 59, 68, 70, , 27-34, 35-76, Folketoget Folkevandring Folkmanns Mølle (forsv. stubmølle RØnne) Forbjærger (ved stranding) 3-48, 8-30, Forenede Granitbrud og Sandstenshuggerier , 269. Forglemmigej 3-93, 4-90, 5-95, 153, 156. Forkastning (geologi) Forklaringsbrev 8-52, 54. Forskudsforening Forstenede BrØd 13-19, Forstrandsret 16-89, Forsvarsbrødreforeningen, RØnne Fortovs-Ejendomme 4-54, 9-18, 15-49, 53, Fosforit 19-11, 25. Fr. VII's Eg = Louises Træ. Frederiks Hvile, ChrØ Frederiks Stenbrud 7-118, 10-88, 11-59, ff., 97, 104, 16-9, 91, 21-13, 24-14, 26-68, 28-53, 29-34, ff. Frederiksø - Frederiksholm, se: ChrØ. Fredningssager ff., ff., , Fremtiden (gæstgivergård RØnne) Frennegård 13. vg. Ibs , 8-144, 174, 175, 15-10, , 17-40, 59, 126, , , Frennehavn 8-145, 164, 169. Frennemark (Frenne) 2-157, 8-144, 16-14, , , 21-76, 25-95, 345' ff., 29-92, Frigårde, se: Proprietærgårde. Frigård Knudsk. 24. sg. lynglod Povlsk. 12. vg. 20-1, 102, 106, 109, 22-84, 89. Ruts. 1. vg , V-marie 15. vg. 9-50, 55, , 17-1, Ø-marie, Store, 4. vg. (tidl. Rogsholm) , 17-58, 21-14, , , Ø-marie, Lille, 5. sg , 41, Frigårdshøj, Povlsk Friløkken 63. sg. fort. V-marie Frimænd 4-46, 6-59, 65, ff., 138, 144, 150, 164, Frivornedgård 4-53, , 157. Froklokke Frostegård 52. sg. Ø-marie Frostegård 56. sg. Aaker 8-200, Fruebær Fruentimmer- og Mandfolke-Tidende ff., 21-62, 94. Frue Kirke Frugtsorter

16 184 Frydenlund MØlle, RØnne 11-62, Frydenlund, se: TolderlØkke Ø-lars. Frådsten (= Kildekalk) 7-16, Fuglegræs Fugleliv ff., , Fuglesang 9. sg. pc. m. fl. Persk Fuglesangsgård 6. vg. (Klinteby) Ibsker Fuglesangsrenden, Almindingen Fynegård 13. sg. Knudsk Fyr 3-89, ff., ff. Fyr (-væsen) 16-44, 103, , 203. Fyren (Øgenavn på et hus ved Møllegård, Kl.) Fyrværkeri Fysikat (se også: Lægevæsen) , Fægård Fækæp , 147. Fækjæppabogstava Fælled (= Sladdermark) Bolsk Fælles græsgang (= compascuum) 15-24, 33, 57. Fælleshaab, RØnne byvang Fænnike (militær enhed) 18-28, 39. Fæste (kirketårn) 6-126, Fæstebrev 3-81, 14-16, 15-41, 42, 52, 64. Fæstegård 4-51, Fæstehus (superficiært fæste) 9-66, , Fæstepenge (rekognition) ff., Fævogten (= Rosvang- og Nygårdsskoven) Knudsk Følfod Fåreavl , , Fårebro-Vejen, Bolsk Fåregård 32. sg. DIsker , Fårekæppegård, se: Risegård 27. sg. Olsker. Gaberegård 14. vg. Povlsk , 113, Gade, se: Lynggade. Gadeby Bolsk , Bolsk. 8. sg , Gadeby, Ø-marie Andelsmejeri, Ø-marie Gadebygård (St. Halsegård) propr. Ø-marie 4-44, , 15-13, , 158, 17-58, 21-14, , Gadegård Nylars 31. sg Persk. Store 23. sg , , 22-28, Persk. Lille 22. sg Povlsk. 17. sg , V-marie, Store 43. sg , 107, 111 ff., 15-66, 23-6, 19. Ø-lars 7. vg , 28-18,91,30-83 (E). Aaker 5. sg , Gadegårdsmarken V -marie Gaden (eng ø. f. Povlsk. Præstegård) , Gaggegård (Klinteby) 6. vg. Ibs Galgebakke (ved Hammershus) 4-107, 5-135, Galgebakke (ved NeksØ) 21-55, Galgebakke (Galgebjerg) V-marie GalgehØj - Galgeodde, se: NæbbehØj o. s. v. GalgelØkke, RØnne 3-93, 8-206, 16-35, 55, 18-38, 21-56, Galgerende (Hammershus) Galingegård 55. sg. V-marie Galtebuske (Ladegård) Kl. 9-54, 58. Gamleborg, Almindingen 4-80, 6-47, 124, 129, 133, 138, 7-29, 8-45, 10-71, 127, 13-3, 15-25, 16-83, 17-63, 70* ff., 18-3, 13, 16, 122 ff., 31-99, 36-99, 111. Gamleborg, Ibsker 4-76, 79, 6-124, 7-29, 8-45, , 16-11, 90, 17-61, 18-3, , Gamlevælde, Ø-lars 10. sg (E). 11. sg. 28-6, 49, (E). 12. sg. (KrØlgården) 28-40, (E). 13. sg , *, , 28-5, 49, (E). Gammeldam, Kl Gammelmose, Almindingen Gammelskat 8-56, 27-34, 81 ff. Gardergrave, Persk , Gastegård 2. sg. Ø-marie 22-65, Gedde 14-76, Gedeblad 5-89, 154, 157. GedelØkke, Sandvig Gederams Gendarmer , Geologi 19-1* ff., 20-59, Gildesbo 5-57, , ff. Knudsk Ø-marie , 196. Gildesgård Nylars 8. vg , RØ 10. og 11. sg. = Pilegård. V.-marie 12. vg GildeshØje, Povlsk Gildesvold (Gildesval) , 195 ff., 18-27, ff. Gimper (græstørv til tagdækning) , Ginghamsten (også Gingangsten) Glasergård 25. sg. Ø-lars 28-29, 30, 91, (E). Glasværk, se: Hasle Glasværk. Glimminge, Kl Glimminge Lyng, Kl Glugmåned (januar, også: HØjaldersmåned og Hårdemåned) Gnav (et slags spil) Gorrisegård (nu nedlagt) 11. sg. Aaker , Gothegård 5. sg. Kl. 15-9, 20-21,

17 186 Gotland 14-34, 62, 15-95, 99, 110, Grammegård Povlsk. 2. sg , , 22-85, 89. Ø-marie 14. vg Aaker Store 22. sg Aaker Lille 23. sg , 28-43, 59. Gran 3-89, 10-76, 31-82, 33-94* ff. Granegård 4. sg. Nyker 15-10, 28-22, Graneli Aaker 15-71, , , ff., 58. Granelifonden Granit Graptolitskifer 16-12, Gravbakkedige, Povlsk Gravene (Ladegård) KL Graverskat Gravhøje 15-8, , ff. Gravsted (lejersted) Gravsten , 14-88, * ff., *, 114*, Greifswald (Gripsvold) 8-147, 13-7, IO, 30, GrimeshØj, Nyker Grisby, Ibsker , ff., Grisholle (»hul«) Persk Gross (en leg) ff., Grubbegård 7. vg. Persk , Grubbemølle (-bro) vandmølle v. f. Simlegård KL , Grundforbedringslån Grundlovgivende Rigsdag Grundlovsfest 24-87, 25-8, , 256 ff., 261, 265, 278, 305, 324, 339, 347, ff., 60, 88, 89, 91, 132, 133, 138, 163, 176, 200, 201. Grundlovsværneforening (1902 ændret til: Bornholms Venstreforening) , 133, 136, 185, 212, 217, 256, 261, 302, 309, 338, 343, 27-15, 19, 47, 50, 61, 86, 90, 134, 136, 139. Grundtvigianere Gryde (Ll. og st.) se: Grydedal Paradisbakkerne. Grydedal, Paradisbakkerne 4-76, 22-76, Gryden (eng under Ladegård) KL Gryet, Bolsk , 4-82, 14-72, 16-90, , Grymølle (GrynmØlle) ved Gryet ø. f. Frigård Ø-marie Grynebæk, Ibsker Grynegård 11. sg. Ibsker 15-11, 28-13, 62. Græsholm 2-98, 8-167, 9-29, 43, 12-78, 85, , Græssø (Græsmose) Almindingen , 10-83, GrØdbY, Aaker 17-64, , Grødby Bro (tidl: Runebro) Grødby A 16-94, Grønnebjerggård Grønnegade, RØnne 13-52, Grønnevad, Povlsk. HØjlyng Grønnevadsvej Grønningen, Aakirkeby 1-15, 22. Grønsand Grønskifer Grønsten (Diabas) 4-77, 10-45, , , Grånakkestue, Bolsk Gubbegård, St. 9. sg. Povlsk., se: Markeregård. GUbbegård, Ll. 24. sg. Povlsk , 15-10, 22-89, 94, 32-90, 37-41, 42. Gudhjem 3-53, , 8-139, 10-21, 81, 12-11, 13-45, , 15-9, 16-99, 17-54, 57, 18-9, 21-44, , 33-42, 34-94, 95, 99, 151 ff., 35-89, , 58*, 69*. Havn 7-120, , 337, 27-29, 41, 154. Kirke (se også: St. Anna Kapel) 5-117, , , * ff., * ff., , Gudhjem og Melsteds UnderstØttelseskasse Gudhjem og Omegns Spare- og Laanekasse Præstegård (»1 Dalen«) , 129, 136*, StubmØlle (forsv.) Gudmingegård 19. sg. RØ Guds Forsyn, se: Store BrØnd ChrØ. Gulaks GUldgubber 2-186, Guldregn Guldstjerne 4-92, 5-91, 156. GuIeklippe, Tejn Gullandske KrØnike Gul OkseØje (bornh.: Lausurt) Gulsnerre GUlspurv Gymnastik Gundbergs Have (nu: Skovly) Blykobbe Plantage 11-6, 27-15, 47, 61. Gusegård, st. 55. sg. Aaker Gusegård, Ll. 54. sg. Aaker GUsmandegård, Aaker, se: St. og LI. Gusegård. GyldenlØves Batteri, ChrØ Gyldensgård 17. vg. Ø-marie 4-171, 9-144, 10-98, 15-9, , Gyldenså 2-90, 17-58, 22-23, Gæslingeblomst Gæs-Skat Gæsteri - Gæsterismør, se også: Nattegæsteri 8-176, GØgelilje Gøgeurt 3-91, 4-94, 5-94, 95, 153. Gøngeherred Huse, Nyker Gønger GårddrØnt (Yngsteret) se også: Arveforordning af , 15-15, , , ff., , , 135, 34-13, 14, Gårdfæster (se også Vornede) Gårdkone , 151*. Gårdtræ Gårdshavn, Tejn Gårdsret 4-65, 71. Gåseager (under Kofodgård) Ø-marie Gåsefod 3-106, 33-15, Gåsehøj, Ø-marie

18 188 Gasemad Gåsemyr, Paradisbakkerne Gåserende, RØ , 130, Gåseurt Habbedamsgård (-enge) 5. sg. Olsker 15-36, 42, 56, * ff. Haddingerne (stenrev ud for GallØkken) 35-77, 37-6l. Hagemyr, Almindingen 15-2l. Hagen (undervands-rev s. f. NeksØ Havn) Hakkeledgård 64. sg. V-marie 15-10, 17-36, 20-l. Hakonsgård, se: Haagensgård V -marie. Hallandsås, se: Asen NeksØ. Hallegård Bolsk. Store 3. sg , , 150, 33-62*, 63. Knudsk. 4. sg. 3-93, Nyker 6. sg , 28-26, 28. Olsker propr. (og 2. vg. Heslegård) 4-44, 8-7, , 15-10, 82, , 147, 158, 17-67, , 143, 149, RØ Ø-lars 15. vg , 28-72, (E). Aaker Store 15. vg , 15-12, , 21-13, Hallegårdsmøllen (forsv. stubmølle) Aaker Hallegårdsskov, St. Ø-marie Hallevang (under Ladegård) Kl Hals- og Håndsret (over dagværksbønder) , 148. Halsegård, LI. propr. Ø-marie 3-117, 4-44, , Halvbo (halve gårde) Halvnedeeng, Kl Halvnedeeng, V-marie Halvnedehøj (HandledehØj ) HalvnedelØkke, Kl Hamborgertraktaten Hammeren 2-157, 5-108, 145, 7-158, 16-42, , 19-21, 255, 26-99, 31-46, 32-19, 47, 60, 87, 35-42, 65, 77. Hammer Fyr 16-44, 21-55, , 31-57, 73. Hammerhavn (se også: Sæne Havn) 5-147, 7-157, Hammerodde Fyr 5-148, Hammersholm, se også: Slotsvangegård 4-43, 5-108, 121, 133, 7-156, 158, ff., , 16-43, , 163, 28-8, 80, 159, 160, , 33-81, 85*, Hammershus 1-3, 4, 2-6, 3-109, 111, 114, 118, 170, 4-62, 64, 116, 146, 150, 172, 177, 5-120, 129, 6-129, 7-49, 139* ff., 8-51, 159, 188, , 12-76, 77, 107 ff., 13-3, 4, 46, 49, 63, 67, 72, 74, 75, 140, 14-6 ff., 36, 43, 44, 78, 79, 89, 15-5, 85 ff., 95, 109, 114, 161 ff., 16-4, 45 ff., 108, 110 ff., 121, 128, 148, 17-13, 16, 39, 53, 84, ff., 108, 19-64, 67, 73, 99, 130, 175 ff., 185, 192, 202, 20-14, 37, 59, 70, 21-6, 41, 49, 110, 25-9, 27-41, 87, , 165, 31-13, 45, 46, 56, , 35-70, , 14, Hammershus Birk 4-64, , , 17-53, 35-8l. HestemØlle 14-3l. Kirkegård 5-121, Slotskirke (St. Margrete Kapel) 5-138, VejrmØlle (SlotsmØlle) 14-7, 17-13, Hammershus, Hotel 5-137, , , Hammerslet, Svaneke 21-78, Hammerslot = Hammershus Hammersminde 26. sg. pc. Sose V-marie Hammersø 4-179, 5-104, 142, 7-158, 11-29, 44, 12-72, 83, 16-43, 35-65, 78. Hammersø, Hotel Hammervand 8-27, 131, Handelsbankens Filial, RØnne Handelsflåde Hanekro Hansekræmmere (-stæder) ff. Hans Carlsens Lund, se: Gryet Bolsk. Hans Kilde, St. ChrØ Hans Kilde, st. Svaneke, se: Hellige Kilde. Hans Jacobs Kilde (urigtig form: St..Jacobs Kilde) NeksØ Hans Rettighed, St Hansurt, St , Hansens VejrmØlle, Morten, se: SortegårdsmØlle Ibsker. Hare 6-4l. Haremad Harilds Gård, NeksØ Hartkorn 4-58, , 27, , 136, 138, 17-27, , , , Hartkornsbog af Hartkornsejere Hartkornsskat 8-54, 11-58, 14-24, 101, 15-27, 62, , ff. Hasle 2-7, 198, 5-112, 9-133, , 12-77, 84, 13-26, 31, 14-39, 16-23, 17-32, 55, , 20-93, 21-12, , 51, , , Badehotel Borgerskole 7-84, Frihed Glasværk Havn 16-27, 17-55, , 27-11, 35-20, 84. Herred, se: NØrre Herred. Kirke 14-51*, 61, 65, 16-25, 17-40, 55, 19-46, 33-23*. Klinker- og Chamottestens-Fabrik (tidi. Hasleværket) 11-6 ff., , 31-92, , 35-19, 20, 192. Landdistrikt 11-6 ff., , Overformynderi Plantage 33-89, 94. Sparekasse (vist en misforståelse). Sygekasse Telegrafstation Hasleværket, se: Hasle Klinker- og Chamottestens-Fabrik. Hassel 3-89, 5-88, 31-82, 33-84,

19 190 Havedyrkning 36-7*ff. Havekoloni Have-Salat Havre 4-99, 33-14, ff. Havrejord , Hedebo, Ø-marie Heiners MØlle (forsv. stubmølle) RØnne Hejresvingel Hekse (-bål, -jagt, Hekseri) 3-141, , ff., 17-5, Helfæstegård (Stedsmålsgård) = Vornedgård Hellebæk, se: Hullebæk, Persk. Hellekiste Hellemisse-Skyld Helleristning 2-166, 13-1, 14-71, 19-20, 34, 269*, 21-77, 151* ff., 22-23* ff., , Helletsgård 30. sg. Ibsker 7-118, 14-84, 17-59, Hellevig, Svaneke 8-137, 17-55, Helligdommen (Helligdomsgård 4. vg.) Hotel RØ 8-132, 136, 9-1, 6, , 20-48, , ff., Helligdomskilde (=RØ Kilde) 5-117, 8-132, 204, 9-2, 16-70, 17-69, ff., 33-44, 34-97, Helligdomsklippe 9-3, , 131. Hellig Hågen (bavtasten) 34-42, 151. Hellige Kilde (også: St. Hans Kilde) Svaneke 8-137, 17-55, Helligkilder (se også: Kilde og Kildefest) 33-44, ff. Helligkvinde (bavtasten v. f. Listed) 21-74, 35-41*, , 161*. Hellig Lucie (Ludse), se: Stokke kilde ved Aakirkeby. Helligpeder fiskerleje, Ruts , , 160. Helligtrekonger (-fest) 13-25, Hellig-Tre-Kongers-Stjerne * ff., Helten (eng til Aaker Præstegård) 1-9. Helvedesbakker 2-94, 96, 4-76, 14-93, 35-80, Hentregård (tidl. Hintzegård) 13. vg. Ø-marie Herberghus Herredsfoged , Herredsfogedgård Herredsinddeling 15-2, 8. Herredssegl 2-196* ff., Herredsting , 162, ff. Herolds Eg (= NØgle-Eg) Ø-marie , *, 150. Hertugindens Batteri ChrØ. 9-36, Heslegård 2. vg. Olsker Heslegård 21. vg. Ø-lars 2-175, 17-1, 4, 28-16, 78, (E), 139. Hesteavlens Fremme, Foreningen 23-69, Hestehaven (i Magleskov) Hestehave Bakke, Almindingen Hestehov Hestemølle 14-31, 83, Hexemel, se: Ulvefod. Hindholm Højskole Hindsebjerg, Kl Hindsegård Bolsk. 25. sg Ibsker 2. sg KI. 34. sg. 2-97, 15-10, V -marie 18. sg Hintzegård, se: Hentregård 13. vg. Ø-marie. Hirse Hjelme 4-99, 100. Hjemgift Hjemstavnsstævne (1928) bind 19. Hjorte 10-57, 14-83, Hjortegård Persk. 1. vg , 154, Ø-lars 39. sg. (se også: Smedegård) , 30-2, 3, 55 (E). Ø-marie 55 & 56. sg. (Gadeby) Hjulmagergård 17. vg. Aaker , 21-13, 27-63, Hjælpeskat HjØrungavaag 6-109, Hoffmanns Port, ChrØ Hoffmannske Kapel, ChrØ. 9-41, Hoglebjerggård 61. sg. KI. 9-58, , Holbæk Ladegård Holkedal Hollændergård 28. sg. Olsker 28-21, 55, 141, 149. Hollændergård, LI. 29. sg. Olsker Hollænderknald, skær ved ChrØ Holmegård 18. sg. Nyker 11-31, 31-88, ff., 70, 72, 74, 81. Holmegårdshøj, Nyker Holms Hotel, NeksØ , , , 36-44*. Holsegård (Holstgård), se: Udegård 39. sg. Povlsk. Holsegård (Halsegård) 45. sg. Ø-lars , (E). Holsmyr (tidl. HØrringsmyr) Povlsk , 105, Holsmyre Dige, Povlsk , 120, Holsteodde, Persk Holstsbro (= Stensgårds Bro) V-marie Homannegård 18. vg. Ibsker 17-59, , 356, Homanshald, Nylars Horisontalmølle (= Djævledans) , 22-57* ff., , 156. Horkereklippe, Gudhjem 21-73, 93. Hornblendeskifer Horsemyr Odde Hospitaler ff. Hospitalskirken i RØnne, se: RØnne Hospital. Hovedgård 35. sg. & 7. vg. Nylars Hovedvagten, RØnne 5-132, 7-144, 16-47, 58, Hullebæk 22. sg. pc. Nyker Hullebæk, Persk , 32-90, 98. Hullegård Ibsker 9. vg , Olsker 12. sg , , Povlsk. 14. sg , 107,21-93,22-85,92.

20 192 Rutsker 11. & 12. sg Ø-lars 9. sg * ff., (E). Ø-marie 7. sg , 12. Aaker 44. sg , , 180 ff. Hullæbe 5-100, HUlvidje, Bolsk , Humleavl 11-35, 35-68, ff., 43. Humledal Mejeri Hummelhøj, Povlsk Hundegård, se: LI. Almegård 59. sg. Ø-marie. Hundehus 18. vg. Ø-marie Hundehvene Hundetårn, Hammershus 3-121, 7-148, 152, Hundsemyre 14-96, 16-13, , , , 290, , 32-20, 95, 106, 121, Hundshalegård 15. sg. Aaker 28-54, Husbrand Husepenge Husflid , 35-71, 89, Husfæstere (= Udbyggere) Husholdningsforening, se: Brugsforening. Husmandsforening Hustomt Husurne Hvedeavl 9-62, 11-35, , 22-85, HvedelØkke (under Kofodgård) Ø-marie HvidbØg, se: AvnbØg. Hvide Mær (tidl. Orbensgrunden) ud for Stampen Hvide Odde 13-1, Hvideodde Rev (tid!. Knudsker Rev) 12-75, 84, 35-77, Hvidgran HvidklØv (ved Jons Kapel) 12-76, Hvidtjørn 5-88, 154, 10-39, Hyld 5-154, 11-80, 31-84, Hyldegård 31. sg. Olsker , 141, 144. Hyldegård, se: St. Spagergård 41. sg. Ø-lars. Hyrdeliv ff. Hængedyndsskansen (på Stampe ns grund) Hænnings Herred, se: Øster Herred. Hærmester, Den tyske (Marienburg) Høgeurt 4-99, 5-153, HØjager MØlle (forsv. stubmølle) Ø-lars Højaldersmåned (= januar) Højbratter (tid!. Trebensgrund, Træbensgrund) ved Arnager HØjegård 7. vg. Nyker Højegård (HØgegård) 7. sg. Ruts. 14-7, , , HØjere på Rispebjergs vestskråning, Persk HØjeren (under Ladegård) KI Højlyngen 2-94, 101, 3-77, ,13-118,15-18,63, ff., , Højres Arbejder- og Vælgerforening ff. Højskolehjemmets Have, RØnne HØjskov (under Kofodgård) Ø-marie Hønsetarm 4-90, HØr 33-13, 124, 34-65, 35-68, HøsmØr (skat) HØstgilde , Hågensgård (= Hakonsgård) 39. sg. V-marie Håndklæde (eng til Aaker Præstegård) 1-9. Håndsten Hårdemåned (= januar) Ibsker sogn 12-13, 17-59, 18-31, 20-40, 21-13, 76 ff., , 25-3, Husmandsplantage ff., HØjlyng (se også: Paradisbakkerne) 4-74, 22-75, ndr. Skole Ibskirke (St. Jakob) 3-135, 6-119, 126, 14-52*, 58, 61, 63, 17-59, 19-46, 22-23, 33-23, 24*. Iglemose, Almindingen Ildebrand 1756, NeksØ Imminggård 25. sg. Nylars 15-10, , 27-63, 186. Indfæstningspenge (se også: Fæstebrev) 14-16, 15-50, Indlægget, Almindingen Indremission, Kirkelig Forening for 7-175, Industrier (se også de enkelte) ff., 27-44, Indvielseskors 8-118, , 157. Ingefær Ingemarsgård (Ingemandsgård) 36. sg. Ruts , 16-67, , Interdikt Irsk byggemåde Iseregård 7. vg. Ø-marie 15-9, Istransport 29-62, 63. Isvintre 17-7, 23-83, , 25-29, , 29-39, 41, 45, 62, 63, 128, Jacobs Kilde, St. Neksø, se: Hans Jacobs Kilde. Jacobsenske Fideikommis 29-71, 144. Jagtforordning (1688) , 135 ff. Jagtret 6-41, 47, 11-58, 68, 91, , 142, 144, 148, Jantzens Hotel, GUdhjem Jeftehjem (Jeftegård) 22 & 23. vg. Ø-marie Jernalder 14-71, ff. Jernbaner, Bornholms 8-23, 14-97, , , 166, 200, 293, 301, 328 ff., 334 ff., 27-36, 56, 198, 199, 243, 279, 29-59, Jernokker Jernsandsten 16-28, 34. Jershøj, Persk , Jespersens Bæk (rørlagt under RØnne N.) Jessegård 61. sg. Ø-marie Jessens Relationer

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bornholmske Samlinger, 39. bind, register A, Rønne 1965. www.vang-hansen.dk TIL BIND 1-38

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bornholmske Samlinger, 39. bind, register A, Rønne 1965. www.vang-hansen.dk TIL BIND 1-38 Som bebudet i forordet til Bornholmske Samlinger II række nr. 1, agtede bestyrelsen for Bornholms historiske Samfund at lade udarbejde et general-register til bindene af I række (bind 1-38). Nærværende

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Bornholm2011 Feriekatalog

Bornholm2011 Feriekatalog Bornholm2011 Feriekatalog www.bbhotels.dk - ligger på torvet midt i Rønne by: tæt på mange af byens spisesteder og butikker. lige ved taxa og busforbindelser til hele Bornholm. tæt ved havn og færge. i

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 407-00034 Børnehaven Søstjernen Ullasvej 5 V2 - børnehave - indeklima Videregående undersøgelse 40.000 405-00022 Poulsker smedie

Læs mere

GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE

GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE 1 GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE hvor intet andet er nævnt findes arkivalierne i kælderen AVISER Bornholms amtstidende

Læs mere

BORNHOLM. Camping. ferie 2015. Hytter Autocamper Check. Campingvogne. Telte udlejes. Det lille Rejsebureau A/S

BORNHOLM. Camping. ferie 2015. Hytter Autocamper Check. Campingvogne. Telte udlejes. Det lille Rejsebureau A/S BORNHOLM Camping ferie 2015 Hytter Autocamper Check Campingvogne Telte udlejes Det lille Rejsebureau A/S Autocamper check Brug vor populære autocampercheck I kan overnatte på 5 af Bornholms hyggeligste

Læs mere

Boliger, der ønskes energimærkning til.

Boliger, der ønskes energimærkning til. Spørgsmål 1: Adresseliste Der efterspørges en adresseliste over boliger der ønskes energimærket. Bemærk bilag 2 til udbudsmaterialet. Svar: Boliger, der ønskes energimærkning til. 1 Mulebyvej 8 Muleby

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

Velkommen til vores cykelø. Guide 21 cykelruter 3 mountainbike ruter 1 børnerute - Alle med kort

Velkommen til vores cykelø. Guide 21 cykelruter 3 mountainbike ruter 1 børnerute - Alle med kort DK Velkommen til vores cykelø Guide 21 cykelruter 3 mountainbike ruter 1 børnerute - Alle med kort k Sandvig Allinge k Vang RINGEBAKKE FINNEDALEN Kampeløkke Olsker Sandkås Tejn TEJN Teglkås Helligpeder

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Bornholms Middelaldercenter

Bornholms Middelaldercenter 2014 Middelaldercenter - på oplevelse i historien Med udstilling & rundvisninger på Hammershus...visit our website! Højsæson Juli (og 1. uge i august) 30/6 9/8 10-17 10.30 11.30 Bueskydning 11.00 14.00

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Bornholmsk Turistleksikon

Bornholmsk Turistleksikon Bornholmsk Turistleksikon Redaktion Søren R. Wolff (idé, tekst, research og redigering) Hans Krähmer (tysk oversættelse) Svend Torben Jensen (tekst og research) Wolff Kommunikation, Bodernevej 13, 3720

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe.

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe. BAT - din bus på Bornholm Middelaldercenter SOMMER KØREPLAN 27. juni -9. august 2015 Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk Takster - øvrige køreplaner samt rejseregler - se www.bat.dk Rønne Ystad Køge

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P. Forord 1969. Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Hasle Kommune. 168 KA Hasle Kommune, 1:75.000. Hasle

Hasle Kommune. 168 KA Hasle Kommune, 1:75.000. Hasle Bornholm 0 0//0 : Side Rønne Kommune Hasle Kommune KA Hasle Kommune, :.000. Vang Teglkås Kåsby Helligpeder Rutsker Møllevangen 0 Rønne Knudsker 0 Hasle Stavelund Bolderis Klemen- sker 0 0 Mæby Grisby 0

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

KØREPLAN RUTE 1+ 4 2 3+5 6 9 10 7+8. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk. 11. august 2014-26.

KØREPLAN RUTE 1+ 4 2 3+5 6 9 10 7+8. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk. 11. august 2014-26. Ystad Køge Hasle Rønne Hammershus Muleby Sorthat Vang Bornholms Lufthavn Rutsker Nyker Knudsker Arnager Sandvig Allinge Olsker Sandkås Klemensker Årsballe Vestermarie Nylars Lobbæk Boderne V. Sømarken

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ Østerlars Rundkirke FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ 2015 "Østersøens Perle" er Bornholm ofte blevet kaldt, og Bornholm har som ferieø da også rigtig meget at byde på. Fra granitfjeldene på Hammerknuden

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Fotografiets historie på Bornholm er nær knyttet til den internationale fotohistorie, som den tog form i Europa og Amerika. De opdagelser og teknologiske udviklinger,

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt.

P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt. S t a m t a v l e o v e r Em i l i e P e t re a F 0 L KM AN N's S læg t 0 g P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt. 000000000 Udarbejdet af K. Thorsen, Rønn~. 1937. ---- 1. Efter den sidste store

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. række - 20. bind Register til bind 1-19 UDARBEJDET AF HANS MICHELSEN 1990 RØNNE 1992 BURGUNDIA TRYK Indhold Forord...

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

Start fra Nørresundby.

Start fra Nørresundby. Start fra Nørresundby. Omkring DLG-Hadsund for at få vejet campingvognen i en DCU-kampagne. Desværre vejer den over den tilladte max. grænse på 1200 kg. så vi senere, ved hjemkomst må omkring Aabybro Camping

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Ekstra nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2015. Ø-hop Bornholm. Medlemstur fra torsdag den 27.8. til søndag den 30.8. 2015

Ekstra nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2015. Ø-hop Bornholm. Medlemstur fra torsdag den 27.8. til søndag den 30.8. 2015 Ekstra nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2015 Ø-hop Bornholm Medlemstur fra torsdag den 27.8. til søndag den 30.8. 2015 Kære medlemmer Som bestyrelsen allerede meldte ud i vores decembernyhedsbrev,

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører. Opdateret oktober 2014

Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører. Opdateret oktober 2014 Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører Opdateret oktober 2014 Jeg hedder Lena Pedersen Kontakt mig på 30 26 41 57 eller lenapeder@gmail.com Jeg bor Lindebergvej 1, 3730 Nexø. Jeg er født i 1967.

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

BAGGRUND: Ajourført efterår 2011 / Lene Mogensen, Certificeret legepladsinspektør, Teknik & Miljø, Naturgruppen

BAGGRUND: Ajourført efterår 2011 / Lene Mogensen, Certificeret legepladsinspektør, Teknik & Miljø, Naturgruppen Offentlige legepladser - 2011 BAGGRUND: Ved kommunesammenlægningen i 2003 overtog virksomheden Faste Anlæg ansvar, tilsyn, drift og vedligeholdelse af alle øens offentlige legepladser. Udgangspunktet var

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere