BORNHOLMSKE SAMLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER"

Transkript

1 BORNHOLMSKE SAMLINGER Udgivet af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 39. OG 40. BIND (Register til bind 1-38 samt en Gårdfortegnelse) COLBERGS EFTF_ BOGTRYKKERI RØNNE 1966

2 Da Bornholmske Samlinger gik over til et nyt og mere moderne format - og betegnede de nye bind som II række - besluttede bestyrelsen for Bornholms historiske Samfund at imødekomme et gennem årene ofte fremsat Ønske om at lade udarbejde et register til bindene af I række: bind 1-38, således at benyttelsen af disse blev lettet for dem, der søgte oplysning i Samlingerne. Af økonomiske grunde er registeret udsendt som to leveringer til medlemmerne, betegnet som bind 39 og 40. Det er bestyrelsens håb, at registeret må blive en nøgle til stoffet i de ældre bind, således at både medlemmer af Historisk Samfund og andre, der i Samlingerne søger oplysninger om bornholmske forhold, historie, personer etc., herigennem må have fået den nødvendige hjælp. Fremkomsten er muliggjort ved, at fhv. bankbestyrer Emil Kofoed, Sorgenfri, påtog sig udarbejdelsen. Da ikke alle de bornholmske gårde er kommet til optagelse i registeret, har man ment det formålstjenligt at supplere dette med en fuldstændig fortegnelse over samtlige gårde på Bornholm, ordnet sognevis efter nummer (gårdstal) og forsynet med nuværende og tidligere benyttede navne - som en hjælp for interesserede, der arbejder med bornholmske emner. Dette gårdregister er udarbejdet af bogholder Olaf Hansen, NeksØ Bestyrelsen benytter lej ligheden til at takke de to herrer for det udførte arbejde, ligesom den takker enhver, der har bist3.et dem ved indsamling af supplerende oplysninger, korrekturlæsning m. v., ligesom den takker for de modtagne tilskud til udgivelsen. Bestyrelsen for BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

3 FORKORTELSER FORORD Bolsk. Bodilsker dbt. ChrØ. ChristiansØ g. Ibs. Ibsker t Kl. Klemensker Knudsk. Knudsker Nyk. Nyker Nyl. Nylarsker MF Ols. Olsker Persk. Pedersker ML Povlsk. Povlsker Ruts. Rutsker sp. V-marie Vestermarie K. Ø-lars Østerlarsker forf. Ø-marie østermarie 165 propr. proprietærgård sg. selvej ergå rd vg. vornedgård (E) pc. parcel 1-17 ff. fort. fortov f. = født døbt gift død oplysning usikker portræt eller illustration medlem af Folketinget medlem af Landstinget sognepræst kort forfatter fede sidetal: biografiske oplysninger ej erfortegnelse bind l side 17 og flg. foran efternavn: fornavn (e) ubekendt Registeret er opdelt i følgende afdelinger: I. Fortegnelse over artiklerne ordnet efter forfatternes navne Il. Personregister III. Sag- og stedregister IV. Liste over berigtigelser V. Gårdfortegnelse For at kunne løse opgaven inden for de Økonomisk mulige rammer har det været nødvendigt at foretage visse begrænsninger, og disse vil fremgå af det følgende. Under arbejdet er der fundet en del fejl (trykfejl, misforst1elser o. l.); da man har fundet det rigtigt at henlede opmærksomheden på disse, er de samlet i afdeling IV. Til personregister et - der omfatter ca navne - skal knyttes følgende bemærkninger: Familienavne er gennem tiderne og selv inden for samme generation og inden for samme familie ofte skrevet forskelligt, og derfor er her i ordningen af stoffet ikke skelnet mellem de forskellige skrivemåder; alle Kofod'er er f. eks. opført i samme gruppe, uanset om navnet er skrevet Kofod, Kofoed, Koefoed etc. De svenske former: Andersson, Hansson m. fl. er opført blandt de tilsvarende danske, ligesom Andersdatter, Hansdatter o. s. v. er opført under Andersen, Hansen o. s. v. Inden for familienavnet er gruppen ordnet efter lste fornavn - eller efter det benyttede mellemnavn, hvor dette forhold er kendt; f. eks. er Jeppe Findanus Petersen opført blandt fornavne, der begynder med F. I mange tilfælde er gifte kvinder opført både under deres pigenavn og under ægtefællens familienavn. I mange familier går de samme fornavne igen generation efter generation; for at undgå forveksling har det i mange tilfælde, hvor forfatterne ikke har anført årstal for vedkommende, været nødvendigt at gennemgå stamtavler og andre kilder - ofte ved personlig henvendelse til slægten - for om muligt at kunne fæste et årstal ved den pågældendes navn, og det har ofte været et tidkrævende arbejde. Personer som omtales, men ellers ikke har nogen tilknytning til Bornholm, er ikke medtaget. Da der i V. Svendsen: Østerlarsker Slægter i bd. 28 og i Aage Dahl: Bornholms præstehistorie i bd. 38 findes udførlige personregistre, henvises der til disse, idet de der

4 161 anførte oplysninger ikke er indarbejdet i nærværende register. Ligeledes er personnavne i provst Axel Rasmussen: 0sterlarsker Sogns Gaardejere i bd. 30 ikke indarbejdet i personregisteret; gårdene er optaget i stedregisteret. Hvad stedregisteret angår, har man i de fleste tilfælde valgt at anvende Stednavneudvalgets skrivemåde. Stednavne uden for Bornholm er kun undtagelsesvis medtaget. Ved gårdnavne er føjet»gårdtallet«til; i de tilfælde, hvor flere gårde i et sogn har samme benævnelse (f. eks. i 0sterlarsker sogn: Gamlevælde og Kelseby), vil det ellers ikke være muligt at afgøre, hvilken gård der er tale om. Alle skibsnavne er samlet under Skibe. Endelig skal tilføjes, at indholdet af Chr. Heilskovs»Fortegnelse over Tidsskrift-Artikler vedkommende Bornholms Historie og Topografi«i bd. 12 og Arne Larsens»Fortegnelse over BØger og Afhandlinger om Bornholms Zoologi«i bd. 30 ikke er indarbejdet i registeret ligesom der i alm. er bortset fra litteraturhenvisninger 0.1. Under arbejdet med indsamling af supplerende oplysninger har jeg overalt mødt en enestående hjælpsomhed og forståelse, og til alle dem, der på den ene eller anden måde har hjulpet mig, sender jeg ved afslutningen af dette arbejde min dybtfølte tak. Emil Kofoed. Albret Wolfsen, Malkværnskansen , , 14-80, 81, , 19-65, 68 ff., 104, 191, 20-34, 39, 41, 43 ff., ff., ff., , 116, Albret Wolfsen ( ) RØnne , Andreas Boss (f.1776) styrmand Andreas Frederik (f t s. å.) Andreas Frederik (kaldt: Fritz) ( ) Andreas Peter (kaldt: Andres) ( ) møbelsnedker Kbhvn *. Annine Cathrine f. Mogensen (f. 1866) Ansigne Sophie f. Hay ( ) Anthon Marius ( ) købmand RØnne *. Barbra Didriksdatter Wolfsen ( ) g. Madsen , , 145. Bertha Cathrine ( ) Bertha Cathrine (f t s. å.) Carl Martin Wolfsen ( ) Caspar Henrik Wolfsen (f. 1750) Caspar Henrik ( ) skibsfører kaperkaptajn toldinspektør RØnne. 1-63, 81*, 101, 114, 115, 4-126, 10-93, 13-21, 14-45, 16-21, 66, , , *ff., 37-7 ff. Caspar Ancher ( ) Caspar ( ) fajancefabrikant SØholm RØnne *. Casparine Marie ( ) Cathrine Charlotte ( ) g. Koefoed Christian Leegaard Wolfsen ( ) skibsfører købmand RØnne. 1-81, 7-90, 13-21, Christian Leegaard ( ) skibsfører RØnne. 1-64, Christian Leegaard Wolfsen ( ) bogholder Christian Leegaard ( ) institutbestyrer Kbhvn Christian Leegaard ( ) fajancefabrikant SØholm RØnne , , 138*. David Wolfsen, 1629 skipper Svaneke David Wolfsen, 1648 rådmand borgerkaptajn Svaneke , 125, ff., 20-39, 42, 43, , 22-35, 41, , 115. David Wolfsen (t 1686) rådmand borgerkaptajn Svaneke David Wolfsen (f. 1676) David (f. 1703) rektor NeksØ. 7-76, 19-78, 20-43, , Didrik (Diderich) WOlfsen, 1655 rådmand Svaneke , Didrik Davidsen Wolfsen ( ) købmand borgerløjtnant Svaneke , 7-76, *. Elisabeth Kirstine ( ) Else Margrethe Wolfsen ( ) g. Koefoed Else Carls datter Wolfsen (t 1729) Else Cathrine Wolfsen f. Boss ( ) 1-81, , 128. Else Cathrine (f. 1801) g. Rodtwitt Else Cathrine (Marie) ( ) 16-78, Else Cathrine (kaldt: Trine) ( ) g. Hasselriis *. Elsebet Davidsdatter Wolfsen (c ) g. Koefoed , 120. Elsebeth Wolfsen ( ) g. Marcher Elsebeth Wolfsen (f. 1719) g. Birch

5 162 Emil Bohn ( ) Hans Ancher ( ) skibsfører Hans Ancher ( ) sømand Hans Ancher ( ) keramiker kunstmaler Hans Ancher Leegaard (f. 1932) Henry Christian Leegaard (f. 1897) orgelbygger USA Herman Wolfsen ( ) Herman Bohn Wolfsen ( ) kommandant ChrØ , , 29-13, 114, 121, Herman Johan Bohn Wolfsen ( ) Herman Olsen ( ) købmand Rønne. 1-64, Herman Bohn ( ) skibsfører brygger Kbhvn Herman Sonne Wolfsen ( ) fajancefabrikant SØholm RØnne ,13-21,19-39,28-139,29-133*,161. Herman Bohn ( ) Herman Peder (f. 1902) seminarielærer Jonstrup , 142. Inge MØlgaard (f. 1934) Ingeborg Olsdatter Wolfsen ( ) , Inger Margrethe f. Johansen (f. 1907) Jens Ariel MØlgaard (f. 1906) optiker Kbhvn Jens Christian Leegaard (f. 1934) Jensmine (Minna) Frederikke f. MØller (f. 1866) Johanne Sabine f. Behrens ( ) 1-82, Karen Wolfsen ( ) g. Koefoed Karen Wolfsen, 1725 g. Nansen. 1-19, '. Karen Wolfsen (f. c. 1715) g. Nicolaisen Karen ( ) Karen ( ) g. Bohn (Bohne) Kirsten Larsdatter Wolfsen (t 1786) Kirstine f. MØller ( ) Kirstine Margrethe f. RØnne ( ) , 161. Lilian (f. 1937) Mads Wolfsen ( ) købmand RØnne , , 123. Margrethe Kirstine (f.1825) g. Olsen , 137, 148*. Marie Elisabeth f. Undahl ( ) 1-81, *. Marie f. Mogensen ( ) Marthe Marie f. PredbjØrn ( ) 1-64, Mary Elisabeth (f. 1895) g. Kofoed Mildred f. Nielsen (f. 1907) Petrea f. Larsen (f. 1906) Poul Christian Leegaard (f. 1904) ass. i Nationalbanken Steen Leegaard (f. 1941) Vita Marie Kristine (f. 1901) Vonnetgaard, Christine (f. 1846) g. Kofod Worm Christen ( ) biskop , Johan, 1685 kgl. kommissær Ole ( ) livlæge hos Chr. IV , 19-52, 20-51, Peter, 1732 fung. herredsfoged i Nr. Herred , 79. Vormordsen, Frands ( ) biskop Lund. 7-59, 8-151, Worsaae, Jens Jacob Asmussen ( ) 2-66, 112, , Vossbein, Chr., 1729 på ChrØ Wrangel, Carl Gustav ( ) svensk admiral , 135, 4-119, 7-142, , 13-25, 14-80, 100, ff., 17-3, 33, 18-6, 19-65, 190, 20-25, 27, , , 31-56, Wrip, Ole Jensen, fordrevet fra Skåne Wulff, se også Wolff Anna Marie f. SØderberg (t 1824) Cathinca Marie Henriette f. Berg Hans Emanuel ( ) kommandant ChrØ , 10-13, 79, 16-9, 101, 105, 29-13, 35, Inger Cathrine f. Vesterfleth Martin Andreas Christian Charles ( ) søofficer Peter Frederik ( ) søofficer. 16-3, 5, 107, 108. Serine Emilie (f. 1813) g. Siersted , Theodor Emil ( ) garver og købmand RØnne, senere Pluggegård 6. vg. Nyk , 2-69, 7-132, ff., 23, 95, 128, 131, 24-5, 31 ff., Thora (f.1819) g. Brandt *. V. M., købmand StubbekØbing WUlfsen, se også Wolffsen Antonette Marie f.hjorth ( ) Antoinette Johanne Marie f. Abrahamson ( ) Caroline Marie (f. 1820) g. Stange Christian Emil (f. 1861) købmand Eva Marie Abrahamson ( ) , 144. Frederik Vilhelm (f. 1868) rejst til USA Julie Petrea (f. 1823) g. Aagesen Mads ( ) premierløjtnant Styrsgård 12. sg. Ibs Mads ( ) Styrsgård 12. sg. Ibs., senere Svaneke , 144. Antoinette Johanne Marie Abrahamson (f.1881) g. KjØlby , 144. Marius Johannes (f. 1877) maskinmester Valdemar Ferdinand (f. 1866) lærer Kbhvn , 144. Viggo Mathias Abrahamson (f. 1858) rejst til USA Aage (f. 1873) lærer RØnne Wulfsen-Dahl, M. c Pæregård 27. sg. Bolsk WUlfstan, 880 opdagelsesrejsende. 6-97, 7-32, 15-77, Wøldike, Knud H byfoged RØnne , 236, 247. York, se under: Jork, Zacho, Astrid g. Middelboe Zadsersen, Per, 1675 Ø-marie Zahle, C. Th. (f. 1866) politiker Zahrtmann postinspektør , 56. Bodil Jacumine f. Tetens

6 164 Carl Vilhelm ( ) fysikus RØnne *, 2-81, , 149, , , 27-II, , 129, *, 182. Christian Christopher ( ) søofficer , 107. Peder Henrik Christian (Kristian) ( ) kunstmaler , 22-16, Hans ( ) havneingeniør , 8-20, 14-96, Henrik Christian, provst Viborg Laura Pauline f. Jespersen ( ) Marius Kofoed (kaldt: Mads) ( ) læge Kbhvn. Bd forf. 2-4, 3-88, 93, 96, 5-97, 8-45, , , , 19-71, 220, ff., ff., 126, 27 foran-, ff., 88, 143*, 144, ff., Zandersen, se under: S. Zangenberg, Carl Vilhelm Halvor Louis ( ) arkitekt , 19-1 forf. Zenkeptil, 1454 sørøver Zeuthen, Emil, 1932 dommer RØnne , Zimmerman, Sebald, 1646 eksercerkaptajn Maglegård Ø-marie , Ægidiisen, Anders,landstingsskriver til 1640 Hasle Ødbergsen Jens JØrgen ( ) brænderibestyrer NeksØ , Lavrids Ødbersen, 1603 RØnne ØdbjØrn (på runesten) Ødbjørnsen, Laurids, Kildesgård 23. sg. als Øde (på runesten) Ødge (på runesten) Ødlak (på runesten) Øllgaard Andreas Vilhelm ( ) lektor RØnne , 26-91, 194, 216, 218, 224 ff., 232 ff*, 258, 261 ff., 273, 274, 279, 283, 306, 312, 339, 27-46, 60, 90, 187, 265, Manna Dagmar Litta f. Jensen ( ) , Ølsted 1814 billardholder RØnne skipper RØnne skipper RØnne O skipper RØnne Ørsted Christen Madsen ( ) sp. Hasle-Ruts Hans Christian ( ) fysiker , 16-89, , 112, ff. Østerbye H. P. L. (t 1925) tobaksfabrikant RØnne Johan Jacob Valdemar ( ) konditor østergaard, Niels, 1945 kunstmaler Aaby, Margrethe Kirstine ( ) Aabye, Gjertrud Christine ( ) g. RØmer Aage, Palnatokes søn Aagesen, se også: Akesson Christian, rebslager RØnne Jesper (= Jes Per Aagesen?, Esber Kremmer) 1648 skipper kræmmer Allinge , 13-23, 14-7, 13, Niels, c ridder Maglegård Ø-marie Vagn , , 18-14, Aagaard, Frode (f. 1896) højskoleforstander Almindingen Aakerlund, C. J. E. (t 1964) politibetjent forfatter Hasle Akesson Anders, c.1898 Dyndevang Ø-marie Gustaf (t 1916) rydningsmand Ø-marie Nils, rydningsmand Ø-marie Aakjær, Svend, rigsarkivar Aalborg (Aalborrig) Anders Jensen (c ) sp. ChrØ Jens, 1703 på Universitetet Olaf Jensen (t 1704) sp. Kl Aarslev, Christen, c d'aarvangen, Ludvig Rudolf Muller ( ) statsfange Chrø. 9-32, , AarØe Bendt Christian ( ) kaptajn toldinspektør Varde Bendt Christian Mogens ( ) kaptajn politiker , ff., 100*ff., 136, 140, 169, 172. Aasted, Ingvard Theodor ( ) lektor RØnne Aastersen, Hans, efter 1809 Ndr. Gildesbo Ø-marie Aastrup (astrup), Poul Mortensen ( ~) biskop Lund. 7-61, 14-85,

7 III SAG- OG STEDREGISTER AbildhUl, Almindingen AbildhØj, Povlsk Aborre Adelsgods ff. AdelshØj, Olsk * ff. Adelvildt Adlergrund 12-85, 86. Afholdssagen Afladsbrev Aftenskoler Aftenstjerne (bornh.: Natviol) Aftægt, -kontrakt (undentag) 28-76, , 135 ff., Agerbygård 8. sg. Ø-lars 21-14, 28-56, 57, (E) Agerdyrkning 22-1 ff., 85, 33-9* ff., 119 ff., ff., 35-67, * ff. Aggehøj, Povlsk , 22-86, 89. Agregård 20. sg. Nyk Agremølle, Nyk Agrostis canina (Hundehvene) Ahorn, se: LØn. Akcidens (for kirkelige handlinger) Akcise , , Akeleje Akkord se: Brandskat. Alderhvile, Villa, V-marie ~ Alegård 54. & 56. sg. V-marie 15-9, Algade (i RØnne = Storegade) AlhØj (= BonaveddehØj, KorshØj) Persk , 19-51, 54, 58, 61, 20-48, ff. Allehelgens Sogn = Nyker. Allest (uldklæde) Allevejen (ved Tækkerhuset, Knudsk.) Allinge (og Sandvig) 4-176, 5-108, 8-159, 169, 11-30, 12-76, ff, 15-14, 50, ff., 17-40, 53, 20-6, 21-12, , 221, , 181, , 32-87, 35-84, Allinge Borgerskole , ff., , Havn , , , , Haandværker- og Industriforening Kirke , 170, 5-116, 8-169, , 14-36, , , 19-46,

8 168 Kirkegård 4-72, 176, Landsogn == Allinge-Sandvig Landdistrikt Rådhus Stenværkers Sygekasse Teglværk Telegrafstation Allium (løg) 5-99, 156. Alm, se: Elm. Almebjerg, se: SillehØj. Almegård Knudsk. Store 26. sg , 3-159, 4-44, 7-74, 8-192, 11-31, 34, 13-1, 15-16, , 147, 158, 17-4, 66, 20-13, 16, 17, ff., , 32-24, 31, 61, 67, 81, , 35-90, Knudsk. Lille (Aagård) 28. ';g Nyker 14. sg , Ø-marie Store 60. sg Ø-marie Lille (Hundegård) 59. sg , AlmegårdsmØllen (forsvunden stubmølle) Knudsk Almindingen 2-101, 102, 3-77, 97, 5-45, 6-42, 47, 7-22, 36, 69, ff., , 15-18, 19, 25, 48, 60, 62, ff., 81, 19-24, 212, 221* ff., ff., 24-2 ff., , 72, 330, ff., 94* ff., ff., 33-58, 63* ff., 34-36, 35-65, 68. Almindingsgærde 2-94, 6-46, , Almindingen Savværk , 164. Altertavler * ff., , 153*. Alunskifer 19-9, ff., ff. Aluntilvirkning * ff., , Amtmandsgården (== skipper Siemsens gård, RØnne) 11-61, 13-17, , Amtmandsstenen Amtskassebidrag, se: Amtsrepartitionsfond. Amtskommunefonden 7-164, Amtsrepartitionsfonden 3-52, 54, 7-130, 8-58, 24-73, 144, ff. Amtsråd, Bornholms ff., 96, 228. Amtstue, Bornholms 5-56, 13-58, 62, 16-59, ff., Ancylustiden 19-13, ff. Anders Kapel, St. 7-9, ff., 174, , Andersens Kompagni, Jacob (1647) Andrarumskalk Anemone 3--91, 5-90, 91, 156. Anhøj 2-95, 19-93, AnhØje Dam Ankerhus, SorØ Ankermyr 5-138, Ankerpladser 12-76, 77, 84. Anna Kapel, St. (Gudhjem gi. kirke) 7-9, ff., 169, 19-46, 181, * ff., * ff. Apoteker Arbejdernes Forbund (senere: Socialdemokratisk Forbund f. RØnne og Omegn) , Arbejderspørgsmål Arbejdsanstalt, Aaker. Se også: StrØbyhus Arbejdspenge 17-27, 28. Aredsvang, Sandvig Aristis Myre Arkelimester (tøjmester) 4-147, 179. Arkona ArkæOlogi (se også: Oldsagsfund og Sten-, Bronce- og Jernalder) * ff., 157* ff., * ff., 32-9* ff., 115* ff., * ff., 131* ff., 145* ff. Armiger (== væbner) Arnager (-bakke, bugt, havn, huk, odde, rev) 4-86, 10-9, 12-72, 76, 82 ff., 16-34, 17-66, 18-14, 32, 19-11, 256, 20-57, 21-48, 52, 54, , , 27-74, 153 ff., , 34-12, 35-77, 89, ff. Arnager Grønsand Arnagerkalk 16-34, Amager Lyng , 17-22, 26-90, Amager MØlle 8-206, 208, 21-6 ff. Arveforordning af 14 Oktober 1773 (se også: gårddrønt) 3-43, , , Arvefæstesagen 2-108, 4-55, , 82 ff., 15-69, 24-16, , 195 ff., 229 ff., 27-78, 130, 170, 194 ff., 223, 279, Arvegangen til selvejergårdene (Sæde- og adgangsret; se også: Arveforordn.) 4-60, 18-93, , ff., 31, , ff., 27-79, 80. Ask 5-87, 154, 10-39, 12-88, 31-84, *, *, Askelund, krateng ved Hasle 9-146, Asp 11-80, 31-84, 33-80, Aspesbakke, Bodilsk Aspesgård Ibs. 32. sg Persk. 4. vg , 186, 273. Ø-lars 35. sg , (E). Ø-marie 49. sg , 33. Aaker 53. sg Asseregård KI. 44. sg. 15-9, , V-marie 38. sg Assignationsbevis (nødpenge i RØnne 1808) Auktion 1744 (salget af krongods) 12-19, 13-60, , 206, Aviser: Bornholmeren (tidi. Bornholms Social-Demokrat) 13-14, 20-26, , 133, 135, 246, 252, 269. Bornholms Amtstidende , 168. Bornholms Avis og Amtstidende 2-57 ff., , 17-85, , , 23-5 ff., 23, , , Bornholms Dagblad, se Rytterknægten. Bornholms Dagblad, NeksØ - senere RØnne 26-92, 103, 138, 168, 272, 310, 350, Bornholms Social-Demokrat, se: Bornholmeren. Bornholms Tidende 1-62, 12-39, , , , , 309, , 246, 269, 275. Bornholms Venstreblad

9 170 Dagbladet Dansk Folketidende Den danske Bondestand Den frie Borger 23-22, 123. Den Selvstændige Folkevennen , 122 ff., KjØbenhavns Nyhedsblad Rytterknægten 17-85, , 171. Østbornholms Avis , AvnbØg (HvidbØg) 5-87, 9-12, 10-40, 16-82, 21-8, *, 33-55, Axelrøn, se også: RØn 9-35, 11-80, 16-31, 104, 33-74, 77, Axeltorve Bagerens Skov, Allinge Baggeå 11-2 ff., , 32-10, 28, Baggård propr. Kl , 4--44, 63, 11-2, 31, , , 127, 135, 136, 147, 149, 158, 17-67, , 32-31, 81, Bagning Bakkegrund-Bakken ved Arnager 12-97, 100, 101. Bakkegård Nyk. 14. vg. 9-63, , 28-14, , 134. Nyl. 6. sg , 28-14, 33-74, Olsk. Lille, 17. & 18. sg , 28-61, 149. Persk. 21. sg Povlsk. 8. vg , 22-86, 89. Ruts. 21. sg , Ø-lars (I Risen) 32. sg *, 137, *, 21-14, (E). Ø-lars (Ved kirken) 18. vg , 44, 45, (E). Aaker, Store, 38. sg Bakkehøj, 1. vg. pc. Ruts Bakkemølle (forsvunden stubmølle v. f. Ellesgård Ibs.) Bakkemølle (forsvunden stubmølle, Olsk.) Bakkerne, se også: SØm arken Persk Balke 8-18, 14-70, Balke MØlle (forsv. stubmølle) Balsmyr Kl , , 15-8, 18-7, 31-81, , 33-67, n, 87, Bankhæftelse 8-56, 9-64, Baptisterium Baptistsamfundet , BarhØj (= PræstehØj) Povlsk. Barsel- Barnedåb Barsvælg, Gul Bastemose 33-74, 87, Bastemosehus, Almindingen Bautasten 2-168, 18-2, * ff., ff. Bavn - Bavnebakke 4-103, 5-162, , 18-28, , 20-40, 21-59, 157* ff , Bavnegård 6. vg. Persk , Bavnehøj (Bavnebakke) Blykobbe Plantage 16-32, , Bavnodde Grønsand Bedegade Kl Bedegadegård Kl. Vestre, 10. sg Kl. Sdr. 18. sg BedegademØlle (forsv. stubmølle) Kl Bedeguden (bortsprængt sten på NØrremark Ibs.) Bedegård 18. sg. Povlsk. 15-9, Bedemand, -sformular , Begravelse , Belemnit (vættelys) Benådningsbrev Benved Berberis Bergs Gård, P., NeksØ Beridt (skovrider-distrikt) , Bethania (Valgmenigheds kirke ved Aakirkeby) Betleri Biavl 34-35, 35-68, Bibernelle Bibliografi (se også: Litteraturfortegnelse- og anmeldelse) ff. (topografi), ff. (zoologi), ff., ff. Bidstrups Byggeforretning, H. P. RØnne Billegravsgård 9. sg. Persk , , 21-87, 89, 22-29, Billeshøj Persk , ff. Bingelurt 5-91, 155. Bingsmyre, Aaker 17-55, 64. Birk 2-94, 3-89, 5-154, 11-79, 16-31, 82, 31-82, 33-67* ff. Birkeret (1346 NeksØ) Birchs Mølle (forsv. stubmølle ø. f. Skovgd. Knudsk.) Birkesbrøddegård = BrØddegård 1. vg. Olsker. Birkeskoven, RØ, se: Strandskoven. Biskopskilde (Bukkegårds grund Nyker) 7-16, 8-137, 19-46, , 34-98, Bispetiende Bispevisitats 8-195, 204, Bjelkes Bastion, -Batteri, -Port, -Vig, ChrØ. 9-36, Bjergbakke, V -marie Bjergegård Bolsk. Nørre 15. sg , 57. Kl. 29. sg , Persk. 11. sg , 22-29, V-marie Store 9. vg , 9-150, 151, 10-80, , , , V -marie Lille 66. sg , Ø-lars 3. vg. nu: Pæregård. Ø-lars 20. vg (E). Aaker 24. vg , 17-64, Bjergegårdsmøllen (forsv. stubmølle ved Bjergegd. Aaker) Bjergeret (vragret) 8-147, 159, ff., , , 42. BjærgrØr Bjørnebakke Kl BjØrnebakkemølle (1838 nedbrændt stubmølle) Kl

10 172 BjØrnegård KI. 10. vg , 15-9, 44, , ff., 95, 21-9, 69, 28-52, ff. Nyker 10. vg. 15-9, Olsker 26. sg. 15-9, Aaker 22. vg. (Vævergård) Bjørnsrumpe, jordstrimmel Bolsk.-Persk Bladet, eng under Ladegård Kl Blak, stor sten ud for Sos e Odde o. a. st , 82, 85, 87, 89, 91, 97, 101, 103, Blanchs Hotel 5-135, , 21-56, , , 126, Blege-Jorden, Aakirkeby Blemmegård 24. sg. Nylars Blemmelyng Blemmelyngmølle (forsv. stubmølle) Blide (stenkaster ) Blidemåned (= februar, kaldes også Evembris) Blodgang Blommetårn, Hammershus 3-121, 7-148, 150, Blykobbegård, propr. Nyker 4-44, 11-2, 15-10, , 147, 158, 17-1, 66, 20-21, 21-27, 59, 32-81, Blykobbehuset (Klitfogedhuset) Blykobbe Plantage 11-80, Blykobbe Plantage (Sandflugtsskoven) 2-105, 3-87, 8-64, 11-1 ff., 26 ff., 15-62, 16-31, , 227*, ff., , 33-58, 68*, 69*, 80. Blykobbe A 11-2 ff., 15-13, Blæsbjerg, bakke ved HUllegård Ruts Blæsbjerg, ved RandklØve Blæsbjerggård 9. sg. (Vintergård) Nyker Blåbær Blåholtsgård 7. sg. Olsk Blåklokke Blåkulla, Kalmarsund, mødested for hekse BlåklØver Blåmunk Blåsimmer Blåskinde, havet omkring Bornholm Bobakke, Ø-marie Bobbegård 17. vg. Ø-lars 28-18, (E). Bobbegård 64. sg. Aaker (LI. Bjergegård) Bobbeå (tidl. også RØ Aa) 2-90, 9-7, 25, 16-72, Bodal, 63 sg. pc. Elleby Ø-marie 27-63, 226. Boddegård 8. sg. Povlsk., se: Bedegård 18. sg Boderev, ud for Boderne Boderne, Aaker 11-27, 16-95, Bodholm - Boholm = FrederiksØ 8-167, 12-78, 85. Bodilsker sogn 2-198, 17-60, , , 112, ff., , 31-88, ff., Bodilsker Degnegård 17-60, , Mose Præstegård , Bodilskirke (St. Botulf) 3-129, 130, 135, 4-78, 6-126, 8-38, 12-77, 14-51, 58, 61, 63, 77, 125, 15-3, 17-60, 19-46, 62, , Boesgård 46. sg. Kl , Boesgård 29. sg. Persk , 27, 15-9, Boeslod Boesvang, AalØse Ø-marie Boet 16. vg. pc. Ø-marie , 277. Bogfinke Boghvede Bogklaring (skatteopkrævning) 5-56, 67, 12-21, 13-59, Bogtrykkerier Behnemølle, NeksØ Behns Købmandsgård (hjørnet af Storegade og Krystalgade, RØnne) 11-61, ff. Bojert (et fladbundet skib) 4-119, 122, Bol 15-8, Bolbygård 16. sg. Kl. 15-8, Bolderis Kl , 15-8, 20-78, Bolsterbjerg (Julius Hansens Have) Nyker Plantage Bomærke BonaveddehØj = AlhØj Persk. Bondebro, ved RØnne Bondegård 26. sg. Rutsker Bondegård 17. sg. RØ Bondejordsfæster (=superficiær fæster) se også: fæstehus Bondeliv 34-7 ff. Bondelyng (langs Slotslyngen i Olsk. og Ruts.) Bonderosiner (frugt af RØn) = bornholmske rosiner 33-74, 75. Bonnegård, se: Lauegård 34. sg. Aaker. Borgedal, RØ Plantage 2-89, 18-2, Borgehoved (el. Borghoved) RØ 6-124, 8-45, 9-26, 17-74, 18-2, , Borgen = Hammershus Borglov Borgmestergård, Hasle Borgundarholm Borhald, Almindingen (ev. Kajehald) Bornholm 3-109, ff., ff. Bornholm Foreningen 5-136, 9-6, , , ff., , * ff., 31-92, 117 ff., ff., 152, , Hotel, RØnne Nationalforeningen 26-99, , 165, , 183. Ulykkesforsikringsselskabet Østersøbadet Bornholmerne, se: Luthersk Missionsforening. Bornholmerpladsen, RØ ff. 1 kort. Bornholms Amtsbibliotek , 276. Amtsskytteforening Andels-Svineslagteri 26-93, 200. Apostel Brandforsikringsselskab

11 174 og ChristiansØ's Fiskeriforening Drapa Fadervor (Det bornholmske Fadervor) 13-59, Fiskeriforening Granitværk GØdningsforening Haveselskab historiske Samfund (opr. Bornholmsk Samfund) 26-foran, , ff., , (medlemsfortegnelse), 182, , HØjskole 6-37, , 12-30, , 19-1, 217, , 155, 183, 196, 25-74, 290, 26-89, 135, 141, 27-16, 100, 110, 268, Kommunefond Kreaturforsikringsselskab Kul- og Teglværker (= Hasle Klinker- og Chamottestens-Fabrik) landøkonomiske Forening 21-35, 23-69, 138, 25-3, 272, , Lærerseminarium (Nylars Præstegård) 16-62, Manifest 1-5. Museum 14-40, 147, 150, * ff., * ff., * ff., * ff., 25-71, 353* ff., , 357* ff., 27-87, 286* ff., , " ff. Museumsforening nationale Hoteller , , 126 ff. Sognerådsforening Spare- og Laanekasse, RØnne , 25-73, SØforsikringsselskab for dækkede og aabne Baade Valgmenighed 12-37, , , Vedtægt 3-124, Venstreforening (tidl.: Grundlovsværneforeningen) Væbning, se: Militærvæsen. Bornholmske Stakke Bornholmske Ækvivalent Bornholmsk Tale (se også: Sproget) ff., ff., 34-23, 25, 31. Borregård 7. sg. Persk , 21-87, 22-26, 90, 92, Borregård, Vestre (Paa Borre) 14. sg. Ruts Borregaardsværket (Cementfabrik) Persk , 24-14, Borremark, Rutsker Borresø, Almindingen 6-134, 7-24, , 128, 18-17, 35-65, 78. Botte (Pigvar) Bradbænken, ChrØ. 6-75, Brakteat 2-183, Brandbæger Brandplet 2-126, 169, 13-1, 15-2, ff. Brandsgård Bolsk. 34. sg , 15-10, 21-79, , Knudsk. 14. sg , , Povlsk. 34. sg Aaker 7. sg Brandskat 3-118, 4-138, 8-162, 163, , 18-37, 38, 19-67, BrandsprØjte (1805 i NeksØ) Brandstang Brandstøt Bredflodsgaard = Værfeldsgård 17. sg. Aaker. Bregne 3-84, 104, 5-103, 159, Bremerholm Bridsensgård 9. sg. Olsk , 15-38, 21-10, , 28-21, 141, 147. BridsensmØlle (forsv. stubmølle) Olsk Briganter Broager, Villa Ø-marie Brodal, Mejeriet, Aaker Broderlod 2-54, 3-150, 151, Broens Odde (Rev) 12-75, 76, 84, 100, 14-80, 35-65, 77. Brogård Kl. 66. sg , , , 275, , Olsk. 8. sg , 149. Persk. 8. sg , 15-9, , 21-86, 22-29, 66, , Ø-marie 30. sg Aaker 30. sg , 22-94, 24-8, 248, 252, Brogårdsbro Kl , Brogårdssten (runesten) 2-191*, 6-103, 20-51, 54. Brohus Bro Ø-marie Brombær 3-90, 5-154, Bromme Mølle (vandmølle) RØ 8-175, Broncealder (se også Arkæologi) 2-162, 14-71, 15-1, Broting, Hammershus 4-64, 106, 5-111, 7-148, Brudeseng Vester-Marie Plantage 2-88, Brugsforening (Forbrugsforening, Husholdningsforening) 7-174, 8-13, 14, 24-18, Brunsgård 5. og 7. sg. Nylars 15-9, , , , Brunsgård Persk. se: Brogård. Bryggerdam, Hammershus Bryggerdam Vallensgård Aaker Bryllup 12-30, Brænde - Deputatbrænde - Skovdeputat IO-56, 66, 84, 141, 20-76, 85, 31-97, 100, Brændegård V -marie 21. sg , 153. V-marie 22. sg. (Halsegård - Haslegård) ff. Brændesgård Ibsker 10. vg. (= Brændesgårdshaven, MØsers Skov) , Ibsker 11. vg. (Herredsfogedgård) 8-190, 9-63, , , 17-27, , 21-37, 38, 40, 28-12, 43, 61, 62. Brændesmark, Ibsker 15-29, Brændevin (-sbrænding) 10-60, , 17-87, 23-18, 92 ff., Brændevinseg , 153* ff., BrændevinshØj Persk Brændevinsmølle (forsv. stubmølle) Svaneke Brændevinspil Brændte Ole ved Stamperegård Ø-marie *, 151. Brøddegård (BirkesbrØddegård) 1. vg. Olsk , , 141, Brødløs Ruts Brømsebro, Freden 1645 i 3-136, 4-158, 7-143, 9-136, 14-81, , 112, 17-3, 19-64, 193.

12 176 BrØndhØj l. vg. pc. Ruts Bråbækkene (Plusengen) Aakirkeby Buddegård 24. sg. Bolsk Buggeløkke Olsk BuggemØlle (forsv. stubmølle ved Nybro) Ø-lars Bukkar, se: Skovmærke. Bukkedige Povlsk , 42, , 103, 120, 22-29, 32. Bukkegård Nyker 27. sg. 9-63, 144, 20-16, , , Povlsk. 11. vg , , 109, 110, 22-85, 89, 92, Aaker Store 50. sg , 68. Aaker Lille 49. sg , , 28-13, 15. Aakirkeby (Bukkejorden, Bukkestykket) Bukkegårdsvejen Aaker Buldregård 13. sg. Nyker Bulhus Bunke 3-103, Burgendaland (= Bornholm) Burgundarholm fra Arilds Tid... (af adjunkt Beyer) 7-93, Burgunder Burre 5-99, 153. Buskegilde (Skovgilde) 25-7, Buskegård 19. sg. Knudsk , Buskegård 24. sg. Ø-marie Buxbom Bybakke (ved Byåen) RØnne Byfjerding, RØnne Byfogedeng (en del af Pluseng) Aakirkeby ByfogedlØkke Snogebæk Byg (Skovbyg) Byg (-avl) 22-85, 33-10*, 36-8, 118 ff. Bygade, Aakirkeby Bygdeværn (se: voldanlæg, langvolde). ByggehØj (RØnne Vang, hvor nu LovisehØj-Ejendommen ligger) Byggeskik * ff., ff., ff., ff. Bygningsafgift 8--56, ff., 76 ff., 130. Bygskæppe se: Kongetiende. Bykilde NeksØ Byks, fiskegrunde ud for Tejn Byldepest se: Sorte DØd. Byledsmølle (forsv. stubmølle) Allinge Bymøllen Ruts Byskrivergård ved LØsebæk Allinge Bystyre (Magistrat) By ting Byå RØnne Bækkegård Ibsker 3. sg. 8-11, 21-13, , K!. 17.sg , Nyker 17. sg , Olsker 16. sg *. 177 Povlsk. 9. vg , 110, 22-89, 92. Ø-lars 26. sg , , , , 43, (E). Ø-marie 26. sg ff. Bækken (I Bækken) 22. sg. Olsk , 149. Bækkenpenge Bænkevælling Bævreasp BØg (OldenbØg, RØdbØg) 3-89, 10-39, 142, 11-70, 21-8, 33-55* ff., 35-66, 36-13, 49. BØgebjerg Ø-lars , BØgeskoven RØ 9-12, 15-5, , 33-59, 61. Bølsgade (BØlshavn) Ø-marie BØlshavn Ø-marie , , 183, BØndergårde 4-41 ff. Børnehjem RØnne BØrnehuset Kbhvn Børsen Tejn BØsthØj (gravhøj) Aaker 21-92, 95. Bådsmandsskat - Bådmandspenge 12-8, Bådsted (fiskerleje) RØ 8-136, 9-8, 17. Bådstedgård 1. vg. RØ 9-21, 20-1, , Båsegård 4. vg. Nylars 13-20, 15-9, , 18-14, 20-15, 16, Båsegård 40. sg. Ruts , 15-9, Calla Cancellariæ Liber Carex (Star) Carlsensminde Ø-marie Castrum Hammeren (= Hammershus) Cementsten se: Limensgadesten. Chamottesten Champignon Chr. V's danske Lov ChristianshØj (se også: Jomfrubjerget) 2-68, , 16-77, 81, 26-34, 133, *, 150. Christiansminde (= Pavillonen på ChristianshØj) ChristiansØ (Ertholme) 2-98, 3-170, 4-177, 6-73, 8--71, 81, 143, 160, 167, 9-28 ff., 10-1 ff., 46, 77, 12-14, 25, 72, 78 ff., 86, 13-49, 64, 14-31, 36, 99, ff., 16-9, 101 ff., , , 170, 182, 202, 204, 20-65, 21-4, 49, 52, 97* ff., 22-63, 64*, 120, 23-7, 42, ff., 66 ff., 108 ff., 143, 26-68, 122 ff., 252, 289, , ff., 29-1* ff., 33 ff., 31-45, 107, , 145, , ff., 70, 77, ff., 28 ff., 56, Christiansø Fyr , 29-6, Kirke 6-79, 10-30, ff., , Kirkegård 10-27, 28, 33, Compascuum (retsregel om fælles græsgang) 15-24, 33, 57. Corps de garde (vagtstue Hammershus) Coucherons Batteri ChrØ Curdtslund RØnne 15-16, 27-47, 60, 91, 137, 139.

13 178 Daglejer Dagværks (-penge. -smør) 11-26, Dalby Kirke - Kloster, Skåne 8-34, 14-84, Dalegård Nyker 2. sg , 16. Olsker 35. sg , ff. Ruts. 2. vg Ø-lars 31. sg (E). Aaker 18. sg DalshØj Ibs ff. Dalshøj Aaker , 164. Daisiunde (Aagård) Ø-marie Daisiundegård 46. sg. Ø-marie Damaske (-eng) Ø-lars Damaskegård 3. sg. Ø-lars , 28-1 ff., 36, 70, 78* ff., 30-8 (E), Dammebæk (Dammegårdsbæk) Povlsk , 92, Dammegård Nyker 12. vg Nylars 17. sg Persk. 20. sg , 22-28, 27-63, Povlsk. 32. sg , 21-71, 22-89, Ø-lars 8. vg , 58, (E). Dammemose Kl Dampskibe Dampskibsforbindelse 23-6, ff., ff., ff. Dampskibsselskabet paa Bornholm af , , 25-73, Dams Hotel RØnne Danebrog (hotel) RØnne , 312, 27-90, 141. Danmarks Naturfredningsforening Dansk Arbejdersamfund Chamottevare-Fabrik lim Samfund Danzig (Danzigerne) 14-78, 91, Davidsbanke (-grund) Decimanter (bøndergårde) Degnegårde (se de enkelte) DegnelØn (se: Hellemisse-Skyld, Påske-Skyld, Målsmad, Kirkegangskones offer) 7-67, Degneskat (1659) Delinkventomkostningspenge Deputatbrænde, se: Brænde. Desmerurt Diamanter, Bornholmske Diger (gamle = gærder) 3-58, 72. Dikkegård NeksØ Djævledal, Almindingen Djævledans, se: HorisontalmØlle. DjævledansmØlle ved RØnne Dodder, se: Sæddodder. Doktordam (tidl.: Markerdam) Aakirkeby Dommerhave (efter landsdommer Math. Rasch) RØnne Dommersten (i Roelsdal) Nylars Dorthealilje Doverås (Dovreås) n. f. RØnne Doverås MØlle (Duer Aas MØlle, forsv. stubmølle) RØnne Dragelund (jordstykke u. Kofodgård) Ø-marie Dragonhest , ff. Dramatisk Selskab i RØnne (»Ei blot til Lyst,,) 1-62, 65, 16-65, Druemunke Drypsten Duebjerg (-gård) Kl , 18-8, 117, 20-95, 119, 21-66, 67. Duegård Povlsk. 26. sg , 22-89, 94, Ø-marie 70. sg , Aaker Store 45. sg , , , , 348. Aaker Lille 46. sg Due MØlle (forsv. stubmølle ved Pilegård Povlsk.) Dueodde 2-98, 11-28, 22-94, , ff., 33-88, Dueodde Fyr 18-43, , 204, 26-68, 124. Dværghvede Dybdal, Mejeriet Ø-lars , , Dybedal Paradisbakkerne 4-76, 22-76, Dynddal Paradisbakkerne Dynddamsgård - nu en del af Kofodgård Ø-marie Dynddamsstykke (u. Kofodgård) Ø-marie Dyndeby Povlsk , 22-66, 92. Dyndegård Kl. 30. sg Nyker 10. sg Olsker 15. sg Ruts. 18. sg , Ø-marie (Udmarksejendom uden nr.) , 123, 124. Dyndemølle (forsv. stubmølle Ruts.) Dynderne (sumpstrækning ved Dyndegård) Ø-marie Dyregemmer (= skovløber) Dyrelund (ved Hoglebjerg) Kl Dyrlæge 31-11, Dyrskue Dyrstenshøj, AalØse Ø-marie Døbefad Døbefont 14-48* ff., Dødingegab, Nylars Dødingegab, Povlsk , 106. DØdkulrand (kullag s. f. Hasle) DØndalen Døndalefald 2-90, DØndalegård 7.sg. RØ 9-17 ff., 16-69, *, 157, DØndaleskoven (se også: Strandskoven) RØ 5-97, 6-49, 9-11, Døvredal, Bolsk. 4-75, 17-82, 18-41, Døvregård 10. sg. Bolsk

14 180 Ederfugl (bornh.: Abo) 10--2, Efeu (= Vedbend) 3-93, 5--89, 153. Efterslægtsselskabet Eg 5--88, , 16-82, 22-92, 31-82, *, Ege (båd) , Egebjerg (i Slotslyngens sydl. ende) , Egebjerg, se: Æggebjerg Kl. Egeby, Aaker 3-121, Egeby Mølle (stubmølle) , 152*, 21-3, 15*, , * ff. Egern 2-98, Egesgård 6. sg. Bolsk , 17-81, 87, 34-21, 23, 42, 46, 50, 55, 63,77,84. Egesholm (i Vallensgårdsmosen) Egeshøj ved Kofodgård Ø-marie Egeskovsgård 42. sg. Ø-lars (E). Egeskovsgård 65. sg. Aaker EgeslØkkegård, Allinge Markjorder Egesren (Ladegård) Kl Egleenge (Ugleenge) 3-120, 4-102, 8-192, , , , 17-65, 18-30, 37, , , 141, 34-38, 35-47, 237. Eglegærde, se: Egleenge. Egaa (skal muligvis være»aavang«43. sg. pc. V-marie) Ehlerske Selskab El blot til Lyst (Dramatisk selskab i RØnne) Ejendomsskyld 8-57, ff. Ekkodal (se også: Kodal) Almindingen 5-101, 10-38, , 16-82, 86, 18-3, , Ekstraskat , Ekstraskat El 3-89, , 11-78, 16-31, 31-82, 33-71, Eligerede borgere , 16-54, 32-60, 64. Elisegård (tidl.: Kurlændergård, Ved Kirken) 31. sg. V-marie , 117, , 144. Ellebygård, Sdr. 40. sg. V-marie 1-60, 9-63, 64. Ellebygård, NØrre 41. sg. V-marie 21-62, Ellehul (= Aaker Kirkebo) V-marie EllehØj Ruts Elleløkke (Strandmarkslod i Ruts. NØrremark) Ellesgård Bolsk. (Ellegård) 14. sg Ibsker 12. vg , Ø-marie 15. sg , 27-17, 28-40, 44. Aaker Vestre 66. sg. 1-41, 28-36, 47, 48. Elleshus, se: Mauritzgård 15. vg. Ø-marie. Ellehus Eng (u. Ladegård) Kl Elleskovsgård 43. sg. Ø-lars 28-17, 29, 41, 45, 46, 51, 52, 58, 68, 81* ff., (E). Ellestingeren (= Ellekongen) 19-87, 98, 117, Elm el. Alm 5-87, 154, 11-79, 12-88, 31-84, 33-78*, Elsdyr 2-94, 6-45, 16-65, 19-14, Elverhøj ved Listed Elverhøj ved Stammershalde Elverskål 8-134, Emaus Missionshus RØnne Emmer (en hvedeart) ff. Endestol Ene (bær) 5--93, 33-89*. Enehave (jordstykke u. Kofodgård) Ø-marie Enehugst 6-44, Enekrogen, Bolsk , Enesbjerg, V-marie Enesgade, Nylars Enesgård (= Hotel Jons Kapel) 6. sg. Ruts , , Engegård Bolsk. Store 30. sg , 104, 113, Nylars 1. sg , , 26-90, 100. V-marie 6. vg. (se også: Aaker Kirkebo) Engelsød 3-104, Engeskær Engkarse Enkorn (en hvedeart) Erichsens Gaard, RØnne 33-66*. Eriksskov krat i Hasle Frihed 9-146, Erlandsgård 7. sg. Knudsk Ertholmene, se: ChristiansØ. Ehrtmanns Gård, NeksØ Eskesgård 24. sg. Ibsker Eskesgård propr. og 9. vg. Persk. 1-18, 4-44, 11-27, , In, 15-9, 43, , 158, 20--1, 92, 21-14, 23-6, 31-88, 32-90, 104, Eskeviske (se også: RØmersdal) 6-136, , 68, 15--9, 12, 64, , 135, Espers Birk, Almindingen 33-70*, 71*. Espersens Stubmølle, RØnne Esping (landgangsskib) 4-122, Evembris (= februar) Evighedsblomst Exsulanskalk Fagforeninger Arbejdsmændenes, NeksØ Arbejdsmændenes, RØnne Formernes Slagteriarbejdernes Snedkernes , 116. Stenhuggernes, Allinge - RØnne - hele Bornholm Typografernes, RØnne Samvirkende (opr.: Den faglige Agitationsforening) Fajancefabrikation (se også: Pottemageri) Falddør, Hammershus Falhøj, Persk , 19-51, 54, 59, 20-36, 21-85, 87, 88. 9a Falk

15 182 Falksmølle (forsv. stubmølle) Persk Falsterbo 8-24, Fandens Keglebane (helleristning s. f. NeksØ) Farveri - Farvning 3-166, , 35-89, Farve-Vajd Fastelavn 13-25, 142, Fattigblok 8-135, 137. Fattigvæsen 13-29, Fed (afgrænset strandmark) 8-158, 169. Fejleremølle (= FlØsemØlle) forsv. stubmølle ved Simlegård 21-9, 'Juniforening Fenrissten, Ø-marie 22-23* ff. FerskesØ 14-71, 75, 76, 89, 17-54, 18-12, 22-91, Fetaljebrødrene (tysk sørøversamfund) 8-158, 160, 10-8, 18-36, Figen , 17-83, 36-16, 58*, 68, 69.' Finnedal 7-158, Finedalen, Hotel Finnedalsgård, Ruts Finsk Røn, se: RØn. Firblad 3-91, Firemandsdom Firemarksdaler = Slettedaler. Fisk (el. Sild) = Asketræets frugt Fisk - Fiskeri (-lovgivning) , 14-75, 76, 15-7, 124, ff., , ff., 213, 26-30, 164 ff., 239 ff., 252, 290 ff., 332, 27-6, 27, 31, 66, 153, 172, 193, 35-71, 88. Fiskeguanofabrik, ChrØ Fiskemarked ff. Fiskerbakke, RØnne Fiskerleje 15-14, Fiskje = Efterår Fjældstavn, se: Nattergal. Fladbælg 4-98, 5-97, 100. Fladhalle, Almindingen Fladstjerne 5-95, 155. Flagstang (på Hammeren og ved NeksØ, RØnne, Svaneke) Flakket, sandstensgrund ved NeksØ Fliglæbe 3-99, Flint - Kristianstadsflint , ff., ff. Flipkrave 4-90, Flitterax 3-94, 95, 96. Fluesvamp Flynder Flyvehavre Flyvesand, se: Sandflugt. FlØjlegård Ibsker 18. sg. 28-5, 38. RØ 18. sg Ø-lars 7. sg (E), Fløsemølle, se: FejleremØlle. 183 Foderhavre (skat) Fogdedal (-eng) Kl , Fogedagerhus, V-marie Folke- og Familieskat 8-54, Folketal 15-31, 32, 59, 68, 70, , 27-34, 35-76, Folketoget Folkevandring Folkmanns Mølle (forsv. stubmølle RØnne) Forbjærger (ved stranding) 3-48, 8-30, Forenede Granitbrud og Sandstenshuggerier , 269. Forglemmigej 3-93, 4-90, 5-95, 153, 156. Forkastning (geologi) Forklaringsbrev 8-52, 54. Forskudsforening Forstenede BrØd 13-19, Forstrandsret 16-89, Forsvarsbrødreforeningen, RØnne Fortovs-Ejendomme 4-54, 9-18, 15-49, 53, Fosforit 19-11, 25. Fr. VII's Eg = Louises Træ. Frederiks Hvile, ChrØ Frederiks Stenbrud 7-118, 10-88, 11-59, ff., 97, 104, 16-9, 91, 21-13, 24-14, 26-68, 28-53, 29-34, ff. Frederiksø - Frederiksholm, se: ChrØ. Fredningssager ff., ff., , Fremtiden (gæstgivergård RØnne) Frennegård 13. vg. Ibs , 8-144, 174, 175, 15-10, , 17-40, 59, 126, , , Frennehavn 8-145, 164, 169. Frennemark (Frenne) 2-157, 8-144, 16-14, , , 21-76, 25-95, 345' ff., 29-92, Frigårde, se: Proprietærgårde. Frigård Knudsk. 24. sg. lynglod Povlsk. 12. vg. 20-1, 102, 106, 109, 22-84, 89. Ruts. 1. vg , V-marie 15. vg. 9-50, 55, , 17-1, Ø-marie, Store, 4. vg. (tidl. Rogsholm) , 17-58, 21-14, , , Ø-marie, Lille, 5. sg , 41, Frigårdshøj, Povlsk Friløkken 63. sg. fort. V-marie Frimænd 4-46, 6-59, 65, ff., 138, 144, 150, 164, Frivornedgård 4-53, , 157. Froklokke Frostegård 52. sg. Ø-marie Frostegård 56. sg. Aaker 8-200, Fruebær Fruentimmer- og Mandfolke-Tidende ff., 21-62, 94. Frue Kirke Frugtsorter

16 184 Frydenlund MØlle, RØnne 11-62, Frydenlund, se: TolderlØkke Ø-lars. Frådsten (= Kildekalk) 7-16, Fuglegræs Fugleliv ff., , Fuglesang 9. sg. pc. m. fl. Persk Fuglesangsgård 6. vg. (Klinteby) Ibsker Fuglesangsrenden, Almindingen Fynegård 13. sg. Knudsk Fyr 3-89, ff., ff. Fyr (-væsen) 16-44, 103, , 203. Fyren (Øgenavn på et hus ved Møllegård, Kl.) Fyrværkeri Fysikat (se også: Lægevæsen) , Fægård Fækæp , 147. Fækjæppabogstava Fælled (= Sladdermark) Bolsk Fælles græsgang (= compascuum) 15-24, 33, 57. Fælleshaab, RØnne byvang Fænnike (militær enhed) 18-28, 39. Fæste (kirketårn) 6-126, Fæstebrev 3-81, 14-16, 15-41, 42, 52, 64. Fæstegård 4-51, Fæstehus (superficiært fæste) 9-66, , Fæstepenge (rekognition) ff., Fævogten (= Rosvang- og Nygårdsskoven) Knudsk Følfod Fåreavl , , Fårebro-Vejen, Bolsk Fåregård 32. sg. DIsker , Fårekæppegård, se: Risegård 27. sg. Olsker. Gaberegård 14. vg. Povlsk , 113, Gade, se: Lynggade. Gadeby Bolsk , Bolsk. 8. sg , Gadeby, Ø-marie Andelsmejeri, Ø-marie Gadebygård (St. Halsegård) propr. Ø-marie 4-44, , 15-13, , 158, 17-58, 21-14, , Gadegård Nylars 31. sg Persk. Store 23. sg , , 22-28, Persk. Lille 22. sg Povlsk. 17. sg , V-marie, Store 43. sg , 107, 111 ff., 15-66, 23-6, 19. Ø-lars 7. vg , 28-18,91,30-83 (E). Aaker 5. sg , Gadegårdsmarken V -marie Gaden (eng ø. f. Povlsk. Præstegård) , Gaggegård (Klinteby) 6. vg. Ibs Galgebakke (ved Hammershus) 4-107, 5-135, Galgebakke (ved NeksØ) 21-55, Galgebakke (Galgebjerg) V-marie GalgehØj - Galgeodde, se: NæbbehØj o. s. v. GalgelØkke, RØnne 3-93, 8-206, 16-35, 55, 18-38, 21-56, Galgerende (Hammershus) Galingegård 55. sg. V-marie Galtebuske (Ladegård) Kl. 9-54, 58. Gamleborg, Almindingen 4-80, 6-47, 124, 129, 133, 138, 7-29, 8-45, 10-71, 127, 13-3, 15-25, 16-83, 17-63, 70* ff., 18-3, 13, 16, 122 ff., 31-99, 36-99, 111. Gamleborg, Ibsker 4-76, 79, 6-124, 7-29, 8-45, , 16-11, 90, 17-61, 18-3, , Gamlevælde, Ø-lars 10. sg (E). 11. sg. 28-6, 49, (E). 12. sg. (KrØlgården) 28-40, (E). 13. sg , *, , 28-5, 49, (E). Gammeldam, Kl Gammelmose, Almindingen Gammelskat 8-56, 27-34, 81 ff. Gardergrave, Persk , Gastegård 2. sg. Ø-marie 22-65, Gedde 14-76, Gedeblad 5-89, 154, 157. GedelØkke, Sandvig Gederams Gendarmer , Geologi 19-1* ff., 20-59, Gildesbo 5-57, , ff. Knudsk Ø-marie , 196. Gildesgård Nylars 8. vg , RØ 10. og 11. sg. = Pilegård. V.-marie 12. vg GildeshØje, Povlsk Gildesvold (Gildesval) , 195 ff., 18-27, ff. Gimper (græstørv til tagdækning) , Ginghamsten (også Gingangsten) Glasergård 25. sg. Ø-lars 28-29, 30, 91, (E). Glasværk, se: Hasle Glasværk. Glimminge, Kl Glimminge Lyng, Kl Glugmåned (januar, også: HØjaldersmåned og Hårdemåned) Gnav (et slags spil) Gorrisegård (nu nedlagt) 11. sg. Aaker , Gothegård 5. sg. Kl. 15-9, 20-21,

17 186 Gotland 14-34, 62, 15-95, 99, 110, Grammegård Povlsk. 2. sg , , 22-85, 89. Ø-marie 14. vg Aaker Store 22. sg Aaker Lille 23. sg , 28-43, 59. Gran 3-89, 10-76, 31-82, 33-94* ff. Granegård 4. sg. Nyker 15-10, 28-22, Graneli Aaker 15-71, , , ff., 58. Granelifonden Granit Graptolitskifer 16-12, Gravbakkedige, Povlsk Gravene (Ladegård) KL Graverskat Gravhøje 15-8, , ff. Gravsted (lejersted) Gravsten , 14-88, * ff., *, 114*, Greifswald (Gripsvold) 8-147, 13-7, IO, 30, GrimeshØj, Nyker Grisby, Ibsker , ff., Grisholle (»hul«) Persk Gross (en leg) ff., Grubbegård 7. vg. Persk , Grubbemølle (-bro) vandmølle v. f. Simlegård KL , Grundforbedringslån Grundlovgivende Rigsdag Grundlovsfest 24-87, 25-8, , 256 ff., 261, 265, 278, 305, 324, 339, 347, ff., 60, 88, 89, 91, 132, 133, 138, 163, 176, 200, 201. Grundlovsværneforening (1902 ændret til: Bornholms Venstreforening) , 133, 136, 185, 212, 217, 256, 261, 302, 309, 338, 343, 27-15, 19, 47, 50, 61, 86, 90, 134, 136, 139. Grundtvigianere Gryde (Ll. og st.) se: Grydedal Paradisbakkerne. Grydedal, Paradisbakkerne 4-76, 22-76, Gryden (eng under Ladegård) KL Gryet, Bolsk , 4-82, 14-72, 16-90, , Grymølle (GrynmØlle) ved Gryet ø. f. Frigård Ø-marie Grynebæk, Ibsker Grynegård 11. sg. Ibsker 15-11, 28-13, 62. Græsholm 2-98, 8-167, 9-29, 43, 12-78, 85, , Græssø (Græsmose) Almindingen , 10-83, GrØdbY, Aaker 17-64, , Grødby Bro (tidl: Runebro) Grødby A 16-94, Grønnebjerggård Grønnegade, RØnne 13-52, Grønnevad, Povlsk. HØjlyng Grønnevadsvej Grønningen, Aakirkeby 1-15, 22. Grønsand Grønskifer Grønsten (Diabas) 4-77, 10-45, , , Grånakkestue, Bolsk Gubbegård, St. 9. sg. Povlsk., se: Markeregård. GUbbegård, Ll. 24. sg. Povlsk , 15-10, 22-89, 94, 32-90, 37-41, 42. Gudhjem 3-53, , 8-139, 10-21, 81, 12-11, 13-45, , 15-9, 16-99, 17-54, 57, 18-9, 21-44, , 33-42, 34-94, 95, 99, 151 ff., 35-89, , 58*, 69*. Havn 7-120, , 337, 27-29, 41, 154. Kirke (se også: St. Anna Kapel) 5-117, , , * ff., * ff., , Gudhjem og Melsteds UnderstØttelseskasse Gudhjem og Omegns Spare- og Laanekasse Præstegård (»1 Dalen«) , 129, 136*, StubmØlle (forsv.) Gudmingegård 19. sg. RØ Guds Forsyn, se: Store BrØnd ChrØ. Gulaks GUldgubber 2-186, Guldregn Guldstjerne 4-92, 5-91, 156. GuIeklippe, Tejn Gullandske KrØnike Gul OkseØje (bornh.: Lausurt) Gulsnerre GUlspurv Gymnastik Gundbergs Have (nu: Skovly) Blykobbe Plantage 11-6, 27-15, 47, 61. Gusegård, st. 55. sg. Aaker Gusegård, Ll. 54. sg. Aaker GUsmandegård, Aaker, se: St. og LI. Gusegård. GyldenlØves Batteri, ChrØ Gyldensgård 17. vg. Ø-marie 4-171, 9-144, 10-98, 15-9, , Gyldenså 2-90, 17-58, 22-23, Gæslingeblomst Gæs-Skat Gæsteri - Gæsterismør, se også: Nattegæsteri 8-176, GØgelilje Gøgeurt 3-91, 4-94, 5-94, 95, 153. Gøngeherred Huse, Nyker Gønger GårddrØnt (Yngsteret) se også: Arveforordning af , 15-15, , , ff., , , 135, 34-13, 14, Gårdfæster (se også Vornede) Gårdkone , 151*. Gårdtræ Gårdshavn, Tejn Gårdsret 4-65, 71. Gåseager (under Kofodgård) Ø-marie Gåsefod 3-106, 33-15, Gåsehøj, Ø-marie

18 188 Gasemad Gåsemyr, Paradisbakkerne Gåserende, RØ , 130, Gåseurt Habbedamsgård (-enge) 5. sg. Olsker 15-36, 42, 56, * ff. Haddingerne (stenrev ud for GallØkken) 35-77, 37-6l. Hagemyr, Almindingen 15-2l. Hagen (undervands-rev s. f. NeksØ Havn) Hakkeledgård 64. sg. V-marie 15-10, 17-36, 20-l. Hakonsgård, se: Haagensgård V -marie. Hallandsås, se: Asen NeksØ. Hallegård Bolsk. Store 3. sg , , 150, 33-62*, 63. Knudsk. 4. sg. 3-93, Nyker 6. sg , 28-26, 28. Olsker propr. (og 2. vg. Heslegård) 4-44, 8-7, , 15-10, 82, , 147, 158, 17-67, , 143, 149, RØ Ø-lars 15. vg , 28-72, (E). Aaker Store 15. vg , 15-12, , 21-13, Hallegårdsmøllen (forsv. stubmølle) Aaker Hallegårdsskov, St. Ø-marie Hallevang (under Ladegård) Kl Hals- og Håndsret (over dagværksbønder) , 148. Halsegård, LI. propr. Ø-marie 3-117, 4-44, , Halvbo (halve gårde) Halvnedeeng, Kl Halvnedeeng, V-marie Halvnedehøj (HandledehØj ) HalvnedelØkke, Kl Hamborgertraktaten Hammeren 2-157, 5-108, 145, 7-158, 16-42, , 19-21, 255, 26-99, 31-46, 32-19, 47, 60, 87, 35-42, 65, 77. Hammer Fyr 16-44, 21-55, , 31-57, 73. Hammerhavn (se også: Sæne Havn) 5-147, 7-157, Hammerodde Fyr 5-148, Hammersholm, se også: Slotsvangegård 4-43, 5-108, 121, 133, 7-156, 158, ff., , 16-43, , 163, 28-8, 80, 159, 160, , 33-81, 85*, Hammershus 1-3, 4, 2-6, 3-109, 111, 114, 118, 170, 4-62, 64, 116, 146, 150, 172, 177, 5-120, 129, 6-129, 7-49, 139* ff., 8-51, 159, 188, , 12-76, 77, 107 ff., 13-3, 4, 46, 49, 63, 67, 72, 74, 75, 140, 14-6 ff., 36, 43, 44, 78, 79, 89, 15-5, 85 ff., 95, 109, 114, 161 ff., 16-4, 45 ff., 108, 110 ff., 121, 128, 148, 17-13, 16, 39, 53, 84, ff., 108, 19-64, 67, 73, 99, 130, 175 ff., 185, 192, 202, 20-14, 37, 59, 70, 21-6, 41, 49, 110, 25-9, 27-41, 87, , 165, 31-13, 45, 46, 56, , 35-70, , 14, Hammershus Birk 4-64, , , 17-53, 35-8l. HestemØlle 14-3l. Kirkegård 5-121, Slotskirke (St. Margrete Kapel) 5-138, VejrmØlle (SlotsmØlle) 14-7, 17-13, Hammershus, Hotel 5-137, , , Hammerslet, Svaneke 21-78, Hammerslot = Hammershus Hammersminde 26. sg. pc. Sose V-marie Hammersø 4-179, 5-104, 142, 7-158, 11-29, 44, 12-72, 83, 16-43, 35-65, 78. Hammersø, Hotel Hammervand 8-27, 131, Handelsbankens Filial, RØnne Handelsflåde Hanekro Hansekræmmere (-stæder) ff. Hans Carlsens Lund, se: Gryet Bolsk. Hans Kilde, St. ChrØ Hans Kilde, st. Svaneke, se: Hellige Kilde. Hans Jacobs Kilde (urigtig form: St..Jacobs Kilde) NeksØ Hans Rettighed, St Hansurt, St , Hansens VejrmØlle, Morten, se: SortegårdsmØlle Ibsker. Hare 6-4l. Haremad Harilds Gård, NeksØ Hartkorn 4-58, , 27, , 136, 138, 17-27, , , , Hartkornsbog af Hartkornsejere Hartkornsskat 8-54, 11-58, 14-24, 101, 15-27, 62, , ff. Hasle 2-7, 198, 5-112, 9-133, , 12-77, 84, 13-26, 31, 14-39, 16-23, 17-32, 55, , 20-93, 21-12, , 51, , , Badehotel Borgerskole 7-84, Frihed Glasværk Havn 16-27, 17-55, , 27-11, 35-20, 84. Herred, se: NØrre Herred. Kirke 14-51*, 61, 65, 16-25, 17-40, 55, 19-46, 33-23*. Klinker- og Chamottestens-Fabrik (tidi. Hasleværket) 11-6 ff., , 31-92, , 35-19, 20, 192. Landdistrikt 11-6 ff., , Overformynderi Plantage 33-89, 94. Sparekasse (vist en misforståelse). Sygekasse Telegrafstation Hasleværket, se: Hasle Klinker- og Chamottestens-Fabrik. Hassel 3-89, 5-88, 31-82, 33-84,

19 190 Havedyrkning 36-7*ff. Havekoloni Have-Salat Havre 4-99, 33-14, ff. Havrejord , Hedebo, Ø-marie Heiners MØlle (forsv. stubmølle) RØnne Hejresvingel Hekse (-bål, -jagt, Hekseri) 3-141, , ff., 17-5, Helfæstegård (Stedsmålsgård) = Vornedgård Hellebæk, se: Hullebæk, Persk. Hellekiste Hellemisse-Skyld Helleristning 2-166, 13-1, 14-71, 19-20, 34, 269*, 21-77, 151* ff., 22-23* ff., , Helletsgård 30. sg. Ibsker 7-118, 14-84, 17-59, Hellevig, Svaneke 8-137, 17-55, Helligdommen (Helligdomsgård 4. vg.) Hotel RØ 8-132, 136, 9-1, 6, , 20-48, , ff., Helligdomskilde (=RØ Kilde) 5-117, 8-132, 204, 9-2, 16-70, 17-69, ff., 33-44, 34-97, Helligdomsklippe 9-3, , 131. Hellig Hågen (bavtasten) 34-42, 151. Hellige Kilde (også: St. Hans Kilde) Svaneke 8-137, 17-55, Helligkilder (se også: Kilde og Kildefest) 33-44, ff. Helligkvinde (bavtasten v. f. Listed) 21-74, 35-41*, , 161*. Hellig Lucie (Ludse), se: Stokke kilde ved Aakirkeby. Helligpeder fiskerleje, Ruts , , 160. Helligtrekonger (-fest) 13-25, Hellig-Tre-Kongers-Stjerne * ff., Helten (eng til Aaker Præstegård) 1-9. Helvedesbakker 2-94, 96, 4-76, 14-93, 35-80, Hentregård (tidl. Hintzegård) 13. vg. Ø-marie Herberghus Herredsfoged , Herredsfogedgård Herredsinddeling 15-2, 8. Herredssegl 2-196* ff., Herredsting , 162, ff. Herolds Eg (= NØgle-Eg) Ø-marie , *, 150. Hertugindens Batteri ChrØ. 9-36, Heslegård 2. vg. Olsker Heslegård 21. vg. Ø-lars 2-175, 17-1, 4, 28-16, 78, (E), 139. Hesteavlens Fremme, Foreningen 23-69, Hestehaven (i Magleskov) Hestehave Bakke, Almindingen Hestehov Hestemølle 14-31, 83, Hexemel, se: Ulvefod. Hindholm Højskole Hindsebjerg, Kl Hindsegård Bolsk. 25. sg Ibsker 2. sg KI. 34. sg. 2-97, 15-10, V -marie 18. sg Hintzegård, se: Hentregård 13. vg. Ø-marie. Hirse Hjelme 4-99, 100. Hjemgift Hjemstavnsstævne (1928) bind 19. Hjorte 10-57, 14-83, Hjortegård Persk. 1. vg , 154, Ø-lars 39. sg. (se også: Smedegård) , 30-2, 3, 55 (E). Ø-marie 55 & 56. sg. (Gadeby) Hjulmagergård 17. vg. Aaker , 21-13, 27-63, Hjælpeskat HjØrungavaag 6-109, Hoffmanns Port, ChrØ Hoffmannske Kapel, ChrØ. 9-41, Hoglebjerggård 61. sg. KI. 9-58, , Holbæk Ladegård Holkedal Hollændergård 28. sg. Olsker 28-21, 55, 141, 149. Hollændergård, LI. 29. sg. Olsker Hollænderknald, skær ved ChrØ Holmegård 18. sg. Nyker 11-31, 31-88, ff., 70, 72, 74, 81. Holmegårdshøj, Nyker Holms Hotel, NeksØ , , , 36-44*. Holsegård (Holstgård), se: Udegård 39. sg. Povlsk. Holsegård (Halsegård) 45. sg. Ø-lars , (E). Holsmyr (tidl. HØrringsmyr) Povlsk , 105, Holsmyre Dige, Povlsk , 120, Holsteodde, Persk Holstsbro (= Stensgårds Bro) V-marie Homannegård 18. vg. Ibsker 17-59, , 356, Homanshald, Nylars Horisontalmølle (= Djævledans) , 22-57* ff., , 156. Horkereklippe, Gudhjem 21-73, 93. Hornblendeskifer Horsemyr Odde Hospitaler ff. Hospitalskirken i RØnne, se: RØnne Hospital. Hovedgård 35. sg. & 7. vg. Nylars Hovedvagten, RØnne 5-132, 7-144, 16-47, 58, Hullebæk 22. sg. pc. Nyker Hullebæk, Persk , 32-90, 98. Hullegård Ibsker 9. vg , Olsker 12. sg , , Povlsk. 14. sg , 107,21-93,22-85,92.

20 192 Rutsker 11. & 12. sg Ø-lars 9. sg * ff., (E). Ø-marie 7. sg , 12. Aaker 44. sg , , 180 ff. Hullæbe 5-100, HUlvidje, Bolsk , Humleavl 11-35, 35-68, ff., 43. Humledal Mejeri Hummelhøj, Povlsk Hundegård, se: LI. Almegård 59. sg. Ø-marie. Hundehus 18. vg. Ø-marie Hundehvene Hundetårn, Hammershus 3-121, 7-148, 152, Hundsemyre 14-96, 16-13, , , , 290, , 32-20, 95, 106, 121, Hundshalegård 15. sg. Aaker 28-54, Husbrand Husepenge Husflid , 35-71, 89, Husfæstere (= Udbyggere) Husholdningsforening, se: Brugsforening. Husmandsforening Hustomt Husurne Hvedeavl 9-62, 11-35, , 22-85, HvedelØkke (under Kofodgård) Ø-marie HvidbØg, se: AvnbØg. Hvide Mær (tidl. Orbensgrunden) ud for Stampen Hvide Odde 13-1, Hvideodde Rev (tid!. Knudsker Rev) 12-75, 84, 35-77, Hvidgran HvidklØv (ved Jons Kapel) 12-76, Hvidtjørn 5-88, 154, 10-39, Hyld 5-154, 11-80, 31-84, Hyldegård 31. sg. Olsker , 141, 144. Hyldegård, se: St. Spagergård 41. sg. Ø-lars. Hyrdeliv ff. Hængedyndsskansen (på Stampe ns grund) Hænnings Herred, se: Øster Herred. Hærmester, Den tyske (Marienburg) Høgeurt 4-99, 5-153, HØjager MØlle (forsv. stubmølle) Ø-lars Højaldersmåned (= januar) Højbratter (tid!. Trebensgrund, Træbensgrund) ved Arnager HØjegård 7. vg. Nyker Højegård (HØgegård) 7. sg. Ruts. 14-7, , , HØjere på Rispebjergs vestskråning, Persk HØjeren (under Ladegård) KI Højlyngen 2-94, 101, 3-77, ,13-118,15-18,63, ff., , Højres Arbejder- og Vælgerforening ff. Højskolehjemmets Have, RØnne HØjskov (under Kofodgård) Ø-marie Hønsetarm 4-90, HØr 33-13, 124, 34-65, 35-68, HøsmØr (skat) HØstgilde , Hågensgård (= Hakonsgård) 39. sg. V-marie Håndklæde (eng til Aaker Præstegård) 1-9. Håndsten Hårdemåned (= januar) Ibsker sogn 12-13, 17-59, 18-31, 20-40, 21-13, 76 ff., , 25-3, Husmandsplantage ff., HØjlyng (se også: Paradisbakkerne) 4-74, 22-75, ndr. Skole Ibskirke (St. Jakob) 3-135, 6-119, 126, 14-52*, 58, 61, 63, 17-59, 19-46, 22-23, 33-23, 24*. Iglemose, Almindingen Ildebrand 1756, NeksØ Imminggård 25. sg. Nylars 15-10, , 27-63, 186. Indfæstningspenge (se også: Fæstebrev) 14-16, 15-50, Indlægget, Almindingen Indremission, Kirkelig Forening for 7-175, Industrier (se også de enkelte) ff., 27-44, Indvielseskors 8-118, , 157. Ingefær Ingemarsgård (Ingemandsgård) 36. sg. Ruts , 16-67, , Interdikt Irsk byggemåde Iseregård 7. vg. Ø-marie 15-9, Istransport 29-62, 63. Isvintre 17-7, 23-83, , 25-29, , 29-39, 41, 45, 62, 63, 128, Jacobs Kilde, St. Neksø, se: Hans Jacobs Kilde. Jacobsenske Fideikommis 29-71, 144. Jagtforordning (1688) , 135 ff. Jagtret 6-41, 47, 11-58, 68, 91, , 142, 144, 148, Jantzens Hotel, GUdhjem Jeftehjem (Jeftegård) 22 & 23. vg. Ø-marie Jernalder 14-71, ff. Jernbaner, Bornholms 8-23, 14-97, , , 166, 200, 293, 301, 328 ff., 334 ff., 27-36, 56, 198, 199, 243, 279, 29-59, Jernokker Jernsandsten 16-28, 34. Jershøj, Persk , Jespersens Bæk (rørlagt under RØnne N.) Jessegård 61. sg. Ø-marie Jessens Relationer

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Bornholm2011 Feriekatalog

Bornholm2011 Feriekatalog Bornholm2011 Feriekatalog www.bbhotels.dk - ligger på torvet midt i Rønne by: tæt på mange af byens spisesteder og butikker. lige ved taxa og busforbindelser til hele Bornholm. tæt ved havn og færge. i

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Aakirkebvs historie de sidste 300 år

Aakirkebvs historie de sidste 300 år Aakirkebvs historie de sidste 300 år Af Wemer Hansen e.a.rrnrnny oso Ån Melodi: Der er et land. Aakirkeby - derinde midt i landet, for søværts fjender her du søgte ly, alligevel så skete det blandt andet

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 INDLEDNING I de seneste år har vi i museumsverdenen oplevet mange nye konkurrenter og medbejlere til den historiske formidling; vi oplever nye, anderledes

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

Velkommen til vores lærende ø

Velkommen til vores lærende ø Lejrskole på Bornholm Velkommen til vores lærende ø lejrskole.bornholm.info Fortid og nutid. Perspektiv, dybde og bredde. En unik natur. En voldsom og synlig fortid med en imponerende fortællekraft. En

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 97. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 5. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1977 INDHOLD Forligsmand Geert Drachmann: Om at ordne

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

skannet af Jesper Vang Hansen, 2013

skannet af Jesper Vang Hansen, 2013 Anker E. Kofoed skannet af Jesper Vang Hansen, 2013 CHRISTIANSØS HISTORIE Anker E. Kofoed CHRISTIAN SØS HISTORIE UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI RØNNE 1961 Beliggenhed

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere