BORNHOLMSKE SAMLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER"

Transkript

1 BORNHOLMSKE SAMLINGER Udgivet af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 39. OG 40. BIND (Register til bind 1-38 samt en Gårdfortegnelse) COLBERGS EFTF_ BOGTRYKKERI RØNNE 1966

2 Da Bornholmske Samlinger gik over til et nyt og mere moderne format - og betegnede de nye bind som II række - besluttede bestyrelsen for Bornholms historiske Samfund at imødekomme et gennem årene ofte fremsat Ønske om at lade udarbejde et register til bindene af I række: bind 1-38, således at benyttelsen af disse blev lettet for dem, der søgte oplysning i Samlingerne. Af økonomiske grunde er registeret udsendt som to leveringer til medlemmerne, betegnet som bind 39 og 40. Det er bestyrelsens håb, at registeret må blive en nøgle til stoffet i de ældre bind, således at både medlemmer af Historisk Samfund og andre, der i Samlingerne søger oplysninger om bornholmske forhold, historie, personer etc., herigennem må have fået den nødvendige hjælp. Fremkomsten er muliggjort ved, at fhv. bankbestyrer Emil Kofoed, Sorgenfri, påtog sig udarbejdelsen. Da ikke alle de bornholmske gårde er kommet til optagelse i registeret, har man ment det formålstjenligt at supplere dette med en fuldstændig fortegnelse over samtlige gårde på Bornholm, ordnet sognevis efter nummer (gårdstal) og forsynet med nuværende og tidligere benyttede navne - som en hjælp for interesserede, der arbejder med bornholmske emner. Dette gårdregister er udarbejdet af bogholder Olaf Hansen, NeksØ Bestyrelsen benytter lej ligheden til at takke de to herrer for det udførte arbejde, ligesom den takker enhver, der har bist3.et dem ved indsamling af supplerende oplysninger, korrekturlæsning m. v., ligesom den takker for de modtagne tilskud til udgivelsen. Bestyrelsen for BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

3 FORKORTELSER FORORD Bolsk. Bodilsker dbt. ChrØ. ChristiansØ g. Ibs. Ibsker t Kl. Klemensker Knudsk. Knudsker Nyk. Nyker Nyl. Nylarsker MF Ols. Olsker Persk. Pedersker ML Povlsk. Povlsker Ruts. Rutsker sp. V-marie Vestermarie K. Ø-lars Østerlarsker forf. Ø-marie østermarie 165 propr. proprietærgård sg. selvej ergå rd vg. vornedgård (E) pc. parcel 1-17 ff. fort. fortov f. = født døbt gift død oplysning usikker portræt eller illustration medlem af Folketinget medlem af Landstinget sognepræst kort forfatter fede sidetal: biografiske oplysninger ej erfortegnelse bind l side 17 og flg. foran efternavn: fornavn (e) ubekendt Registeret er opdelt i følgende afdelinger: I. Fortegnelse over artiklerne ordnet efter forfatternes navne Il. Personregister III. Sag- og stedregister IV. Liste over berigtigelser V. Gårdfortegnelse For at kunne løse opgaven inden for de Økonomisk mulige rammer har det været nødvendigt at foretage visse begrænsninger, og disse vil fremgå af det følgende. Under arbejdet er der fundet en del fejl (trykfejl, misforst1elser o. l.); da man har fundet det rigtigt at henlede opmærksomheden på disse, er de samlet i afdeling IV. Til personregister et - der omfatter ca navne - skal knyttes følgende bemærkninger: Familienavne er gennem tiderne og selv inden for samme generation og inden for samme familie ofte skrevet forskelligt, og derfor er her i ordningen af stoffet ikke skelnet mellem de forskellige skrivemåder; alle Kofod'er er f. eks. opført i samme gruppe, uanset om navnet er skrevet Kofod, Kofoed, Koefoed etc. De svenske former: Andersson, Hansson m. fl. er opført blandt de tilsvarende danske, ligesom Andersdatter, Hansdatter o. s. v. er opført under Andersen, Hansen o. s. v. Inden for familienavnet er gruppen ordnet efter lste fornavn - eller efter det benyttede mellemnavn, hvor dette forhold er kendt; f. eks. er Jeppe Findanus Petersen opført blandt fornavne, der begynder med F. I mange tilfælde er gifte kvinder opført både under deres pigenavn og under ægtefællens familienavn. I mange familier går de samme fornavne igen generation efter generation; for at undgå forveksling har det i mange tilfælde, hvor forfatterne ikke har anført årstal for vedkommende, været nødvendigt at gennemgå stamtavler og andre kilder - ofte ved personlig henvendelse til slægten - for om muligt at kunne fæste et årstal ved den pågældendes navn, og det har ofte været et tidkrævende arbejde. Personer som omtales, men ellers ikke har nogen tilknytning til Bornholm, er ikke medtaget. Da der i V. Svendsen: Østerlarsker Slægter i bd. 28 og i Aage Dahl: Bornholms præstehistorie i bd. 38 findes udførlige personregistre, henvises der til disse, idet de der

4 161 anførte oplysninger ikke er indarbejdet i nærværende register. Ligeledes er personnavne i provst Axel Rasmussen: 0sterlarsker Sogns Gaardejere i bd. 30 ikke indarbejdet i personregisteret; gårdene er optaget i stedregisteret. Hvad stedregisteret angår, har man i de fleste tilfælde valgt at anvende Stednavneudvalgets skrivemåde. Stednavne uden for Bornholm er kun undtagelsesvis medtaget. Ved gårdnavne er føjet»gårdtallet«til; i de tilfælde, hvor flere gårde i et sogn har samme benævnelse (f. eks. i 0sterlarsker sogn: Gamlevælde og Kelseby), vil det ellers ikke være muligt at afgøre, hvilken gård der er tale om. Alle skibsnavne er samlet under Skibe. Endelig skal tilføjes, at indholdet af Chr. Heilskovs»Fortegnelse over Tidsskrift-Artikler vedkommende Bornholms Historie og Topografi«i bd. 12 og Arne Larsens»Fortegnelse over BØger og Afhandlinger om Bornholms Zoologi«i bd. 30 ikke er indarbejdet i registeret ligesom der i alm. er bortset fra litteraturhenvisninger 0.1. Under arbejdet med indsamling af supplerende oplysninger har jeg overalt mødt en enestående hjælpsomhed og forståelse, og til alle dem, der på den ene eller anden måde har hjulpet mig, sender jeg ved afslutningen af dette arbejde min dybtfølte tak. Emil Kofoed. Albret Wolfsen, Malkværnskansen , , 14-80, 81, , 19-65, 68 ff., 104, 191, 20-34, 39, 41, 43 ff., ff., ff., , 116, Albret Wolfsen ( ) RØnne , Andreas Boss (f.1776) styrmand Andreas Frederik (f t s. å.) Andreas Frederik (kaldt: Fritz) ( ) Andreas Peter (kaldt: Andres) ( ) møbelsnedker Kbhvn *. Annine Cathrine f. Mogensen (f. 1866) Ansigne Sophie f. Hay ( ) Anthon Marius ( ) købmand RØnne *. Barbra Didriksdatter Wolfsen ( ) g. Madsen , , 145. Bertha Cathrine ( ) Bertha Cathrine (f t s. å.) Carl Martin Wolfsen ( ) Caspar Henrik Wolfsen (f. 1750) Caspar Henrik ( ) skibsfører kaperkaptajn toldinspektør RØnne. 1-63, 81*, 101, 114, 115, 4-126, 10-93, 13-21, 14-45, 16-21, 66, , , *ff., 37-7 ff. Caspar Ancher ( ) Caspar ( ) fajancefabrikant SØholm RØnne *. Casparine Marie ( ) Cathrine Charlotte ( ) g. Koefoed Christian Leegaard Wolfsen ( ) skibsfører købmand RØnne. 1-81, 7-90, 13-21, Christian Leegaard ( ) skibsfører RØnne. 1-64, Christian Leegaard Wolfsen ( ) bogholder Christian Leegaard ( ) institutbestyrer Kbhvn Christian Leegaard ( ) fajancefabrikant SØholm RØnne , , 138*. David Wolfsen, 1629 skipper Svaneke David Wolfsen, 1648 rådmand borgerkaptajn Svaneke , 125, ff., 20-39, 42, 43, , 22-35, 41, , 115. David Wolfsen (t 1686) rådmand borgerkaptajn Svaneke David Wolfsen (f. 1676) David (f. 1703) rektor NeksØ. 7-76, 19-78, 20-43, , Didrik (Diderich) WOlfsen, 1655 rådmand Svaneke , Didrik Davidsen Wolfsen ( ) købmand borgerløjtnant Svaneke , 7-76, *. Elisabeth Kirstine ( ) Else Margrethe Wolfsen ( ) g. Koefoed Else Carls datter Wolfsen (t 1729) Else Cathrine Wolfsen f. Boss ( ) 1-81, , 128. Else Cathrine (f. 1801) g. Rodtwitt Else Cathrine (Marie) ( ) 16-78, Else Cathrine (kaldt: Trine) ( ) g. Hasselriis *. Elsebet Davidsdatter Wolfsen (c ) g. Koefoed , 120. Elsebeth Wolfsen ( ) g. Marcher Elsebeth Wolfsen (f. 1719) g. Birch

5 162 Emil Bohn ( ) Hans Ancher ( ) skibsfører Hans Ancher ( ) sømand Hans Ancher ( ) keramiker kunstmaler Hans Ancher Leegaard (f. 1932) Henry Christian Leegaard (f. 1897) orgelbygger USA Herman Wolfsen ( ) Herman Bohn Wolfsen ( ) kommandant ChrØ , , 29-13, 114, 121, Herman Johan Bohn Wolfsen ( ) Herman Olsen ( ) købmand Rønne. 1-64, Herman Bohn ( ) skibsfører brygger Kbhvn Herman Sonne Wolfsen ( ) fajancefabrikant SØholm RØnne ,13-21,19-39,28-139,29-133*,161. Herman Bohn ( ) Herman Peder (f. 1902) seminarielærer Jonstrup , 142. Inge MØlgaard (f. 1934) Ingeborg Olsdatter Wolfsen ( ) , Inger Margrethe f. Johansen (f. 1907) Jens Ariel MØlgaard (f. 1906) optiker Kbhvn Jens Christian Leegaard (f. 1934) Jensmine (Minna) Frederikke f. MØller (f. 1866) Johanne Sabine f. Behrens ( ) 1-82, Karen Wolfsen ( ) g. Koefoed Karen Wolfsen, 1725 g. Nansen. 1-19, '. Karen Wolfsen (f. c. 1715) g. Nicolaisen Karen ( ) Karen ( ) g. Bohn (Bohne) Kirsten Larsdatter Wolfsen (t 1786) Kirstine f. MØller ( ) Kirstine Margrethe f. RØnne ( ) , 161. Lilian (f. 1937) Mads Wolfsen ( ) købmand RØnne , , 123. Margrethe Kirstine (f.1825) g. Olsen , 137, 148*. Marie Elisabeth f. Undahl ( ) 1-81, *. Marie f. Mogensen ( ) Marthe Marie f. PredbjØrn ( ) 1-64, Mary Elisabeth (f. 1895) g. Kofoed Mildred f. Nielsen (f. 1907) Petrea f. Larsen (f. 1906) Poul Christian Leegaard (f. 1904) ass. i Nationalbanken Steen Leegaard (f. 1941) Vita Marie Kristine (f. 1901) Vonnetgaard, Christine (f. 1846) g. Kofod Worm Christen ( ) biskop , Johan, 1685 kgl. kommissær Ole ( ) livlæge hos Chr. IV , 19-52, 20-51, Peter, 1732 fung. herredsfoged i Nr. Herred , 79. Vormordsen, Frands ( ) biskop Lund. 7-59, 8-151, Worsaae, Jens Jacob Asmussen ( ) 2-66, 112, , Vossbein, Chr., 1729 på ChrØ Wrangel, Carl Gustav ( ) svensk admiral , 135, 4-119, 7-142, , 13-25, 14-80, 100, ff., 17-3, 33, 18-6, 19-65, 190, 20-25, 27, , , 31-56, Wrip, Ole Jensen, fordrevet fra Skåne Wulff, se også Wolff Anna Marie f. SØderberg (t 1824) Cathinca Marie Henriette f. Berg Hans Emanuel ( ) kommandant ChrØ , 10-13, 79, 16-9, 101, 105, 29-13, 35, Inger Cathrine f. Vesterfleth Martin Andreas Christian Charles ( ) søofficer Peter Frederik ( ) søofficer. 16-3, 5, 107, 108. Serine Emilie (f. 1813) g. Siersted , Theodor Emil ( ) garver og købmand RØnne, senere Pluggegård 6. vg. Nyk , 2-69, 7-132, ff., 23, 95, 128, 131, 24-5, 31 ff., Thora (f.1819) g. Brandt *. V. M., købmand StubbekØbing WUlfsen, se også Wolffsen Antonette Marie f.hjorth ( ) Antoinette Johanne Marie f. Abrahamson ( ) Caroline Marie (f. 1820) g. Stange Christian Emil (f. 1861) købmand Eva Marie Abrahamson ( ) , 144. Frederik Vilhelm (f. 1868) rejst til USA Julie Petrea (f. 1823) g. Aagesen Mads ( ) premierløjtnant Styrsgård 12. sg. Ibs Mads ( ) Styrsgård 12. sg. Ibs., senere Svaneke , 144. Antoinette Johanne Marie Abrahamson (f.1881) g. KjØlby , 144. Marius Johannes (f. 1877) maskinmester Valdemar Ferdinand (f. 1866) lærer Kbhvn , 144. Viggo Mathias Abrahamson (f. 1858) rejst til USA Aage (f. 1873) lærer RØnne Wulfsen-Dahl, M. c Pæregård 27. sg. Bolsk WUlfstan, 880 opdagelsesrejsende. 6-97, 7-32, 15-77, Wøldike, Knud H byfoged RØnne , 236, 247. York, se under: Jork, Zacho, Astrid g. Middelboe Zadsersen, Per, 1675 Ø-marie Zahle, C. Th. (f. 1866) politiker Zahrtmann postinspektør , 56. Bodil Jacumine f. Tetens

6 164 Carl Vilhelm ( ) fysikus RØnne *, 2-81, , 149, , , 27-II, , 129, *, 182. Christian Christopher ( ) søofficer , 107. Peder Henrik Christian (Kristian) ( ) kunstmaler , 22-16, Hans ( ) havneingeniør , 8-20, 14-96, Henrik Christian, provst Viborg Laura Pauline f. Jespersen ( ) Marius Kofoed (kaldt: Mads) ( ) læge Kbhvn. Bd forf. 2-4, 3-88, 93, 96, 5-97, 8-45, , , , 19-71, 220, ff., ff., 126, 27 foran-, ff., 88, 143*, 144, ff., Zandersen, se under: S. Zangenberg, Carl Vilhelm Halvor Louis ( ) arkitekt , 19-1 forf. Zenkeptil, 1454 sørøver Zeuthen, Emil, 1932 dommer RØnne , Zimmerman, Sebald, 1646 eksercerkaptajn Maglegård Ø-marie , Ægidiisen, Anders,landstingsskriver til 1640 Hasle Ødbergsen Jens JØrgen ( ) brænderibestyrer NeksØ , Lavrids Ødbersen, 1603 RØnne ØdbjØrn (på runesten) Ødbjørnsen, Laurids, Kildesgård 23. sg. als Øde (på runesten) Ødge (på runesten) Ødlak (på runesten) Øllgaard Andreas Vilhelm ( ) lektor RØnne , 26-91, 194, 216, 218, 224 ff., 232 ff*, 258, 261 ff., 273, 274, 279, 283, 306, 312, 339, 27-46, 60, 90, 187, 265, Manna Dagmar Litta f. Jensen ( ) , Ølsted 1814 billardholder RØnne skipper RØnne skipper RØnne O skipper RØnne Ørsted Christen Madsen ( ) sp. Hasle-Ruts Hans Christian ( ) fysiker , 16-89, , 112, ff. Østerbye H. P. L. (t 1925) tobaksfabrikant RØnne Johan Jacob Valdemar ( ) konditor østergaard, Niels, 1945 kunstmaler Aaby, Margrethe Kirstine ( ) Aabye, Gjertrud Christine ( ) g. RØmer Aage, Palnatokes søn Aagesen, se også: Akesson Christian, rebslager RØnne Jesper (= Jes Per Aagesen?, Esber Kremmer) 1648 skipper kræmmer Allinge , 13-23, 14-7, 13, Niels, c ridder Maglegård Ø-marie Vagn , , 18-14, Aagaard, Frode (f. 1896) højskoleforstander Almindingen Aakerlund, C. J. E. (t 1964) politibetjent forfatter Hasle Akesson Anders, c.1898 Dyndevang Ø-marie Gustaf (t 1916) rydningsmand Ø-marie Nils, rydningsmand Ø-marie Aakjær, Svend, rigsarkivar Aalborg (Aalborrig) Anders Jensen (c ) sp. ChrØ Jens, 1703 på Universitetet Olaf Jensen (t 1704) sp. Kl Aarslev, Christen, c d'aarvangen, Ludvig Rudolf Muller ( ) statsfange Chrø. 9-32, , AarØe Bendt Christian ( ) kaptajn toldinspektør Varde Bendt Christian Mogens ( ) kaptajn politiker , ff., 100*ff., 136, 140, 169, 172. Aasted, Ingvard Theodor ( ) lektor RØnne Aastersen, Hans, efter 1809 Ndr. Gildesbo Ø-marie Aastrup (astrup), Poul Mortensen ( ~) biskop Lund. 7-61, 14-85,

7 III SAG- OG STEDREGISTER AbildhUl, Almindingen AbildhØj, Povlsk Aborre Adelsgods ff. AdelshØj, Olsk * ff. Adelvildt Adlergrund 12-85, 86. Afholdssagen Afladsbrev Aftenskoler Aftenstjerne (bornh.: Natviol) Aftægt, -kontrakt (undentag) 28-76, , 135 ff., Agerbygård 8. sg. Ø-lars 21-14, 28-56, 57, (E) Agerdyrkning 22-1 ff., 85, 33-9* ff., 119 ff., ff., 35-67, * ff. Aggehøj, Povlsk , 22-86, 89. Agregård 20. sg. Nyk Agremølle, Nyk Agrostis canina (Hundehvene) Ahorn, se: LØn. Akcidens (for kirkelige handlinger) Akcise , , Akeleje Akkord se: Brandskat. Alderhvile, Villa, V-marie ~ Alegård 54. & 56. sg. V-marie 15-9, Algade (i RØnne = Storegade) AlhØj (= BonaveddehØj, KorshØj) Persk , 19-51, 54, 58, 61, 20-48, ff. Allehelgens Sogn = Nyker. Allest (uldklæde) Allevejen (ved Tækkerhuset, Knudsk.) Allinge (og Sandvig) 4-176, 5-108, 8-159, 169, 11-30, 12-76, ff, 15-14, 50, ff., 17-40, 53, 20-6, 21-12, , 221, , 181, , 32-87, 35-84, Allinge Borgerskole , ff., , Havn , , , , Haandværker- og Industriforening Kirke , 170, 5-116, 8-169, , 14-36, , , 19-46,

8 168 Kirkegård 4-72, 176, Landsogn == Allinge-Sandvig Landdistrikt Rådhus Stenværkers Sygekasse Teglværk Telegrafstation Allium (løg) 5-99, 156. Alm, se: Elm. Almebjerg, se: SillehØj. Almegård Knudsk. Store 26. sg , 3-159, 4-44, 7-74, 8-192, 11-31, 34, 13-1, 15-16, , 147, 158, 17-4, 66, 20-13, 16, 17, ff., , 32-24, 31, 61, 67, 81, , 35-90, Knudsk. Lille (Aagård) 28. ';g Nyker 14. sg , Ø-marie Store 60. sg Ø-marie Lille (Hundegård) 59. sg , AlmegårdsmØllen (forsvunden stubmølle) Knudsk Almindingen 2-101, 102, 3-77, 97, 5-45, 6-42, 47, 7-22, 36, 69, ff., , 15-18, 19, 25, 48, 60, 62, ff., 81, 19-24, 212, 221* ff., ff., 24-2 ff., , 72, 330, ff., 94* ff., ff., 33-58, 63* ff., 34-36, 35-65, 68. Almindingsgærde 2-94, 6-46, , Almindingen Savværk , 164. Altertavler * ff., , 153*. Alunskifer 19-9, ff., ff. Aluntilvirkning * ff., , Amtmandsgården (== skipper Siemsens gård, RØnne) 11-61, 13-17, , Amtmandsstenen Amtskassebidrag, se: Amtsrepartitionsfond. Amtskommunefonden 7-164, Amtsrepartitionsfonden 3-52, 54, 7-130, 8-58, 24-73, 144, ff. Amtsråd, Bornholms ff., 96, 228. Amtstue, Bornholms 5-56, 13-58, 62, 16-59, ff., Ancylustiden 19-13, ff. Anders Kapel, St. 7-9, ff., 174, , Andersens Kompagni, Jacob (1647) Andrarumskalk Anemone 3--91, 5-90, 91, 156. Anhøj 2-95, 19-93, AnhØje Dam Ankerhus, SorØ Ankermyr 5-138, Ankerpladser 12-76, 77, 84. Anna Kapel, St. (Gudhjem gi. kirke) 7-9, ff., 169, 19-46, 181, * ff., * ff. Apoteker Arbejdernes Forbund (senere: Socialdemokratisk Forbund f. RØnne og Omegn) , Arbejderspørgsmål Arbejdsanstalt, Aaker. Se også: StrØbyhus Arbejdspenge 17-27, 28. Aredsvang, Sandvig Aristis Myre Arkelimester (tøjmester) 4-147, 179. Arkona ArkæOlogi (se også: Oldsagsfund og Sten-, Bronce- og Jernalder) * ff., 157* ff., * ff., 32-9* ff., 115* ff., * ff., 131* ff., 145* ff. Armiger (== væbner) Arnager (-bakke, bugt, havn, huk, odde, rev) 4-86, 10-9, 12-72, 76, 82 ff., 16-34, 17-66, 18-14, 32, 19-11, 256, 20-57, 21-48, 52, 54, , , 27-74, 153 ff., , 34-12, 35-77, 89, ff. Arnager Grønsand Arnagerkalk 16-34, Amager Lyng , 17-22, 26-90, Amager MØlle 8-206, 208, 21-6 ff. Arveforordning af 14 Oktober 1773 (se også: gårddrønt) 3-43, , , Arvefæstesagen 2-108, 4-55, , 82 ff., 15-69, 24-16, , 195 ff., 229 ff., 27-78, 130, 170, 194 ff., 223, 279, Arvegangen til selvejergårdene (Sæde- og adgangsret; se også: Arveforordn.) 4-60, 18-93, , ff., 31, , ff., 27-79, 80. Ask 5-87, 154, 10-39, 12-88, 31-84, *, *, Askelund, krateng ved Hasle 9-146, Asp 11-80, 31-84, 33-80, Aspesbakke, Bodilsk Aspesgård Ibs. 32. sg Persk. 4. vg , 186, 273. Ø-lars 35. sg , (E). Ø-marie 49. sg , 33. Aaker 53. sg Asseregård KI. 44. sg. 15-9, , V-marie 38. sg Assignationsbevis (nødpenge i RØnne 1808) Auktion 1744 (salget af krongods) 12-19, 13-60, , 206, Aviser: Bornholmeren (tidi. Bornholms Social-Demokrat) 13-14, 20-26, , 133, 135, 246, 252, 269. Bornholms Amtstidende , 168. Bornholms Avis og Amtstidende 2-57 ff., , 17-85, , , 23-5 ff., 23, , , Bornholms Dagblad, se Rytterknægten. Bornholms Dagblad, NeksØ - senere RØnne 26-92, 103, 138, 168, 272, 310, 350, Bornholms Social-Demokrat, se: Bornholmeren. Bornholms Tidende 1-62, 12-39, , , , , 309, , 246, 269, 275. Bornholms Venstreblad

9 170 Dagbladet Dansk Folketidende Den danske Bondestand Den frie Borger 23-22, 123. Den Selvstændige Folkevennen , 122 ff., KjØbenhavns Nyhedsblad Rytterknægten 17-85, , 171. Østbornholms Avis , AvnbØg (HvidbØg) 5-87, 9-12, 10-40, 16-82, 21-8, *, 33-55, Axelrøn, se også: RØn 9-35, 11-80, 16-31, 104, 33-74, 77, Axeltorve Bagerens Skov, Allinge Baggeå 11-2 ff., , 32-10, 28, Baggård propr. Kl , 4--44, 63, 11-2, 31, , , 127, 135, 136, 147, 149, 158, 17-67, , 32-31, 81, Bagning Bakkegrund-Bakken ved Arnager 12-97, 100, 101. Bakkegård Nyk. 14. vg. 9-63, , 28-14, , 134. Nyl. 6. sg , 28-14, 33-74, Olsk. Lille, 17. & 18. sg , 28-61, 149. Persk. 21. sg Povlsk. 8. vg , 22-86, 89. Ruts. 21. sg , Ø-lars (I Risen) 32. sg *, 137, *, 21-14, (E). Ø-lars (Ved kirken) 18. vg , 44, 45, (E). Aaker, Store, 38. sg Bakkehøj, 1. vg. pc. Ruts Bakkemølle (forsvunden stubmølle v. f. Ellesgård Ibs.) Bakkemølle (forsvunden stubmølle, Olsk.) Bakkerne, se også: SØm arken Persk Balke 8-18, 14-70, Balke MØlle (forsv. stubmølle) Balsmyr Kl , , 15-8, 18-7, 31-81, , 33-67, n, 87, Bankhæftelse 8-56, 9-64, Baptisterium Baptistsamfundet , BarhØj (= PræstehØj) Povlsk. Barsel- Barnedåb Barsvælg, Gul Bastemose 33-74, 87, Bastemosehus, Almindingen Bautasten 2-168, 18-2, * ff., ff. Bavn - Bavnebakke 4-103, 5-162, , 18-28, , 20-40, 21-59, 157* ff , Bavnegård 6. vg. Persk , Bavnehøj (Bavnebakke) Blykobbe Plantage 16-32, , Bavnodde Grønsand Bedegade Kl Bedegadegård Kl. Vestre, 10. sg Kl. Sdr. 18. sg BedegademØlle (forsv. stubmølle) Kl Bedeguden (bortsprængt sten på NØrremark Ibs.) Bedegård 18. sg. Povlsk. 15-9, Bedemand, -sformular , Begravelse , Belemnit (vættelys) Benådningsbrev Benved Berberis Bergs Gård, P., NeksØ Beridt (skovrider-distrikt) , Bethania (Valgmenigheds kirke ved Aakirkeby) Betleri Biavl 34-35, 35-68, Bibernelle Bibliografi (se også: Litteraturfortegnelse- og anmeldelse) ff. (topografi), ff. (zoologi), ff., ff. Bidstrups Byggeforretning, H. P. RØnne Billegravsgård 9. sg. Persk , , 21-87, 89, 22-29, Billeshøj Persk , ff. Bingelurt 5-91, 155. Bingsmyre, Aaker 17-55, 64. Birk 2-94, 3-89, 5-154, 11-79, 16-31, 82, 31-82, 33-67* ff. Birkeret (1346 NeksØ) Birchs Mølle (forsv. stubmølle ø. f. Skovgd. Knudsk.) Birkesbrøddegård = BrØddegård 1. vg. Olsker. Birkeskoven, RØ, se: Strandskoven. Biskopskilde (Bukkegårds grund Nyker) 7-16, 8-137, 19-46, , 34-98, Bispetiende Bispevisitats 8-195, 204, Bjelkes Bastion, -Batteri, -Port, -Vig, ChrØ. 9-36, Bjergbakke, V -marie Bjergegård Bolsk. Nørre 15. sg , 57. Kl. 29. sg , Persk. 11. sg , 22-29, V-marie Store 9. vg , 9-150, 151, 10-80, , , , V -marie Lille 66. sg , Ø-lars 3. vg. nu: Pæregård. Ø-lars 20. vg (E). Aaker 24. vg , 17-64, Bjergegårdsmøllen (forsv. stubmølle ved Bjergegd. Aaker) Bjergeret (vragret) 8-147, 159, ff., , , 42. BjærgrØr Bjørnebakke Kl BjØrnebakkemølle (1838 nedbrændt stubmølle) Kl

10 172 BjØrnegård KI. 10. vg , 15-9, 44, , ff., 95, 21-9, 69, 28-52, ff. Nyker 10. vg. 15-9, Olsker 26. sg. 15-9, Aaker 22. vg. (Vævergård) Bjørnsrumpe, jordstrimmel Bolsk.-Persk Bladet, eng under Ladegård Kl Blak, stor sten ud for Sos e Odde o. a. st , 82, 85, 87, 89, 91, 97, 101, 103, Blanchs Hotel 5-135, , 21-56, , , 126, Blege-Jorden, Aakirkeby Blemmegård 24. sg. Nylars Blemmelyng Blemmelyngmølle (forsv. stubmølle) Blide (stenkaster ) Blidemåned (= februar, kaldes også Evembris) Blodgang Blommetårn, Hammershus 3-121, 7-148, 150, Blykobbegård, propr. Nyker 4-44, 11-2, 15-10, , 147, 158, 17-1, 66, 20-21, 21-27, 59, 32-81, Blykobbehuset (Klitfogedhuset) Blykobbe Plantage 11-80, Blykobbe Plantage (Sandflugtsskoven) 2-105, 3-87, 8-64, 11-1 ff., 26 ff., 15-62, 16-31, , 227*, ff., , 33-58, 68*, 69*, 80. Blykobbe A 11-2 ff., 15-13, Blæsbjerg, bakke ved HUllegård Ruts Blæsbjerg, ved RandklØve Blæsbjerggård 9. sg. (Vintergård) Nyker Blåbær Blåholtsgård 7. sg. Olsk Blåklokke Blåkulla, Kalmarsund, mødested for hekse BlåklØver Blåmunk Blåsimmer Blåskinde, havet omkring Bornholm Bobakke, Ø-marie Bobbegård 17. vg. Ø-lars 28-18, (E). Bobbegård 64. sg. Aaker (LI. Bjergegård) Bobbeå (tidl. også RØ Aa) 2-90, 9-7, 25, 16-72, Bodal, 63 sg. pc. Elleby Ø-marie 27-63, 226. Boddegård 8. sg. Povlsk., se: Bedegård 18. sg Boderev, ud for Boderne Boderne, Aaker 11-27, 16-95, Bodholm - Boholm = FrederiksØ 8-167, 12-78, 85. Bodilsker sogn 2-198, 17-60, , , 112, ff., , 31-88, ff., Bodilsker Degnegård 17-60, , Mose Præstegård , Bodilskirke (St. Botulf) 3-129, 130, 135, 4-78, 6-126, 8-38, 12-77, 14-51, 58, 61, 63, 77, 125, 15-3, 17-60, 19-46, 62, , Boesgård 46. sg. Kl , Boesgård 29. sg. Persk , 27, 15-9, Boeslod Boesvang, AalØse Ø-marie Boet 16. vg. pc. Ø-marie , 277. Bogfinke Boghvede Bogklaring (skatteopkrævning) 5-56, 67, 12-21, 13-59, Bogtrykkerier Behnemølle, NeksØ Behns Købmandsgård (hjørnet af Storegade og Krystalgade, RØnne) 11-61, ff. Bojert (et fladbundet skib) 4-119, 122, Bol 15-8, Bolbygård 16. sg. Kl. 15-8, Bolderis Kl , 15-8, 20-78, Bolsterbjerg (Julius Hansens Have) Nyker Plantage Bomærke BonaveddehØj = AlhØj Persk. Bondebro, ved RØnne Bondegård 26. sg. Rutsker Bondegård 17. sg. RØ Bondejordsfæster (=superficiær fæster) se også: fæstehus Bondeliv 34-7 ff. Bondelyng (langs Slotslyngen i Olsk. og Ruts.) Bonderosiner (frugt af RØn) = bornholmske rosiner 33-74, 75. Bonnegård, se: Lauegård 34. sg. Aaker. Borgedal, RØ Plantage 2-89, 18-2, Borgehoved (el. Borghoved) RØ 6-124, 8-45, 9-26, 17-74, 18-2, , Borgen = Hammershus Borglov Borgmestergård, Hasle Borgundarholm Borhald, Almindingen (ev. Kajehald) Bornholm 3-109, ff., ff. Bornholm Foreningen 5-136, 9-6, , , ff., , * ff., 31-92, 117 ff., ff., 152, , Hotel, RØnne Nationalforeningen 26-99, , 165, , 183. Ulykkesforsikringsselskabet Østersøbadet Bornholmerne, se: Luthersk Missionsforening. Bornholmerpladsen, RØ ff. 1 kort. Bornholms Amtsbibliotek , 276. Amtsskytteforening Andels-Svineslagteri 26-93, 200. Apostel Brandforsikringsselskab

11 174 og ChristiansØ's Fiskeriforening Drapa Fadervor (Det bornholmske Fadervor) 13-59, Fiskeriforening Granitværk GØdningsforening Haveselskab historiske Samfund (opr. Bornholmsk Samfund) 26-foran, , ff., , (medlemsfortegnelse), 182, , HØjskole 6-37, , 12-30, , 19-1, 217, , 155, 183, 196, 25-74, 290, 26-89, 135, 141, 27-16, 100, 110, 268, Kommunefond Kreaturforsikringsselskab Kul- og Teglværker (= Hasle Klinker- og Chamottestens-Fabrik) landøkonomiske Forening 21-35, 23-69, 138, 25-3, 272, , Lærerseminarium (Nylars Præstegård) 16-62, Manifest 1-5. Museum 14-40, 147, 150, * ff., * ff., * ff., * ff., 25-71, 353* ff., , 357* ff., 27-87, 286* ff., , " ff. Museumsforening nationale Hoteller , , 126 ff. Sognerådsforening Spare- og Laanekasse, RØnne , 25-73, SØforsikringsselskab for dækkede og aabne Baade Valgmenighed 12-37, , , Vedtægt 3-124, Venstreforening (tidl.: Grundlovsværneforeningen) Væbning, se: Militærvæsen. Bornholmske Stakke Bornholmske Ækvivalent Bornholmsk Tale (se også: Sproget) ff., ff., 34-23, 25, 31. Borregård 7. sg. Persk , 21-87, 22-26, 90, 92, Borregård, Vestre (Paa Borre) 14. sg. Ruts Borregaardsværket (Cementfabrik) Persk , 24-14, Borremark, Rutsker Borresø, Almindingen 6-134, 7-24, , 128, 18-17, 35-65, 78. Botte (Pigvar) Bradbænken, ChrØ. 6-75, Brakteat 2-183, Brandbæger Brandplet 2-126, 169, 13-1, 15-2, ff. Brandsgård Bolsk. 34. sg , 15-10, 21-79, , Knudsk. 14. sg , , Povlsk. 34. sg Aaker 7. sg Brandskat 3-118, 4-138, 8-162, 163, , 18-37, 38, 19-67, BrandsprØjte (1805 i NeksØ) Brandstang Brandstøt Bredflodsgaard = Værfeldsgård 17. sg. Aaker. Bregne 3-84, 104, 5-103, 159, Bremerholm Bridsensgård 9. sg. Olsk , 15-38, 21-10, , 28-21, 141, 147. BridsensmØlle (forsv. stubmølle) Olsk Briganter Broager, Villa Ø-marie Brodal, Mejeriet, Aaker Broderlod 2-54, 3-150, 151, Broens Odde (Rev) 12-75, 76, 84, 100, 14-80, 35-65, 77. Brogård Kl. 66. sg , , , 275, , Olsk. 8. sg , 149. Persk. 8. sg , 15-9, , 21-86, 22-29, 66, , Ø-marie 30. sg Aaker 30. sg , 22-94, 24-8, 248, 252, Brogårdsbro Kl , Brogårdssten (runesten) 2-191*, 6-103, 20-51, 54. Brohus Bro Ø-marie Brombær 3-90, 5-154, Bromme Mølle (vandmølle) RØ 8-175, Broncealder (se også Arkæologi) 2-162, 14-71, 15-1, Broting, Hammershus 4-64, 106, 5-111, 7-148, Brudeseng Vester-Marie Plantage 2-88, Brugsforening (Forbrugsforening, Husholdningsforening) 7-174, 8-13, 14, 24-18, Brunsgård 5. og 7. sg. Nylars 15-9, , , , Brunsgård Persk. se: Brogård. Bryggerdam, Hammershus Bryggerdam Vallensgård Aaker Bryllup 12-30, Brænde - Deputatbrænde - Skovdeputat IO-56, 66, 84, 141, 20-76, 85, 31-97, 100, Brændegård V -marie 21. sg , 153. V-marie 22. sg. (Halsegård - Haslegård) ff. Brændesgård Ibsker 10. vg. (= Brændesgårdshaven, MØsers Skov) , Ibsker 11. vg. (Herredsfogedgård) 8-190, 9-63, , , 17-27, , 21-37, 38, 40, 28-12, 43, 61, 62. Brændesmark, Ibsker 15-29, Brændevin (-sbrænding) 10-60, , 17-87, 23-18, 92 ff., Brændevinseg , 153* ff., BrændevinshØj Persk Brændevinsmølle (forsv. stubmølle) Svaneke Brændevinspil Brændte Ole ved Stamperegård Ø-marie *, 151. Brøddegård (BirkesbrØddegård) 1. vg. Olsk , , 141, Brødløs Ruts Brømsebro, Freden 1645 i 3-136, 4-158, 7-143, 9-136, 14-81, , 112, 17-3, 19-64, 193.

12 176 BrØndhØj l. vg. pc. Ruts Bråbækkene (Plusengen) Aakirkeby Buddegård 24. sg. Bolsk Buggeløkke Olsk BuggemØlle (forsv. stubmølle ved Nybro) Ø-lars Bukkar, se: Skovmærke. Bukkedige Povlsk , 42, , 103, 120, 22-29, 32. Bukkegård Nyker 27. sg. 9-63, 144, 20-16, , , Povlsk. 11. vg , , 109, 110, 22-85, 89, 92, Aaker Store 50. sg , 68. Aaker Lille 49. sg , , 28-13, 15. Aakirkeby (Bukkejorden, Bukkestykket) Bukkegårdsvejen Aaker Buldregård 13. sg. Nyker Bulhus Bunke 3-103, Burgendaland (= Bornholm) Burgundarholm fra Arilds Tid... (af adjunkt Beyer) 7-93, Burgunder Burre 5-99, 153. Buskegilde (Skovgilde) 25-7, Buskegård 19. sg. Knudsk , Buskegård 24. sg. Ø-marie Buxbom Bybakke (ved Byåen) RØnne Byfjerding, RØnne Byfogedeng (en del af Pluseng) Aakirkeby ByfogedlØkke Snogebæk Byg (Skovbyg) Byg (-avl) 22-85, 33-10*, 36-8, 118 ff. Bygade, Aakirkeby Bygdeværn (se: voldanlæg, langvolde). ByggehØj (RØnne Vang, hvor nu LovisehØj-Ejendommen ligger) Byggeskik * ff., ff., ff., ff. Bygningsafgift 8--56, ff., 76 ff., 130. Bygskæppe se: Kongetiende. Bykilde NeksØ Byks, fiskegrunde ud for Tejn Byldepest se: Sorte DØd. Byledsmølle (forsv. stubmølle) Allinge Bymøllen Ruts Byskrivergård ved LØsebæk Allinge Bystyre (Magistrat) By ting Byå RØnne Bækkegård Ibsker 3. sg. 8-11, 21-13, , K!. 17.sg , Nyker 17. sg , Olsker 16. sg *. 177 Povlsk. 9. vg , 110, 22-89, 92. Ø-lars 26. sg , , , , 43, (E). Ø-marie 26. sg ff. Bækken (I Bækken) 22. sg. Olsk , 149. Bækkenpenge Bænkevælling Bævreasp BØg (OldenbØg, RØdbØg) 3-89, 10-39, 142, 11-70, 21-8, 33-55* ff., 35-66, 36-13, 49. BØgebjerg Ø-lars , BØgeskoven RØ 9-12, 15-5, , 33-59, 61. Bølsgade (BØlshavn) Ø-marie BØlshavn Ø-marie , , 183, BØndergårde 4-41 ff. Børnehjem RØnne BØrnehuset Kbhvn Børsen Tejn BØsthØj (gravhøj) Aaker 21-92, 95. Bådsmandsskat - Bådmandspenge 12-8, Bådsted (fiskerleje) RØ 8-136, 9-8, 17. Bådstedgård 1. vg. RØ 9-21, 20-1, , Båsegård 4. vg. Nylars 13-20, 15-9, , 18-14, 20-15, 16, Båsegård 40. sg. Ruts , 15-9, Calla Cancellariæ Liber Carex (Star) Carlsensminde Ø-marie Castrum Hammeren (= Hammershus) Cementsten se: Limensgadesten. Chamottesten Champignon Chr. V's danske Lov ChristianshØj (se også: Jomfrubjerget) 2-68, , 16-77, 81, 26-34, 133, *, 150. Christiansminde (= Pavillonen på ChristianshØj) ChristiansØ (Ertholme) 2-98, 3-170, 4-177, 6-73, 8--71, 81, 143, 160, 167, 9-28 ff., 10-1 ff., 46, 77, 12-14, 25, 72, 78 ff., 86, 13-49, 64, 14-31, 36, 99, ff., 16-9, 101 ff., , , 170, 182, 202, 204, 20-65, 21-4, 49, 52, 97* ff., 22-63, 64*, 120, 23-7, 42, ff., 66 ff., 108 ff., 143, 26-68, 122 ff., 252, 289, , ff., 29-1* ff., 33 ff., 31-45, 107, , 145, , ff., 70, 77, ff., 28 ff., 56, Christiansø Fyr , 29-6, Kirke 6-79, 10-30, ff., , Kirkegård 10-27, 28, 33, Compascuum (retsregel om fælles græsgang) 15-24, 33, 57. Corps de garde (vagtstue Hammershus) Coucherons Batteri ChrØ Curdtslund RØnne 15-16, 27-47, 60, 91, 137, 139.

13 178 Daglejer Dagværks (-penge. -smør) 11-26, Dalby Kirke - Kloster, Skåne 8-34, 14-84, Dalegård Nyker 2. sg , 16. Olsker 35. sg , ff. Ruts. 2. vg Ø-lars 31. sg (E). Aaker 18. sg DalshØj Ibs ff. Dalshøj Aaker , 164. Daisiunde (Aagård) Ø-marie Daisiundegård 46. sg. Ø-marie Damaske (-eng) Ø-lars Damaskegård 3. sg. Ø-lars , 28-1 ff., 36, 70, 78* ff., 30-8 (E), Dammebæk (Dammegårdsbæk) Povlsk , 92, Dammegård Nyker 12. vg Nylars 17. sg Persk. 20. sg , 22-28, 27-63, Povlsk. 32. sg , 21-71, 22-89, Ø-lars 8. vg , 58, (E). Dammemose Kl Dampskibe Dampskibsforbindelse 23-6, ff., ff., ff. Dampskibsselskabet paa Bornholm af , , 25-73, Dams Hotel RØnne Danebrog (hotel) RØnne , 312, 27-90, 141. Danmarks Naturfredningsforening Dansk Arbejdersamfund Chamottevare-Fabrik lim Samfund Danzig (Danzigerne) 14-78, 91, Davidsbanke (-grund) Decimanter (bøndergårde) Degnegårde (se de enkelte) DegnelØn (se: Hellemisse-Skyld, Påske-Skyld, Målsmad, Kirkegangskones offer) 7-67, Degneskat (1659) Delinkventomkostningspenge Deputatbrænde, se: Brænde. Desmerurt Diamanter, Bornholmske Diger (gamle = gærder) 3-58, 72. Dikkegård NeksØ Djævledal, Almindingen Djævledans, se: HorisontalmØlle. DjævledansmØlle ved RØnne Dodder, se: Sæddodder. Doktordam (tidl.: Markerdam) Aakirkeby Dommerhave (efter landsdommer Math. Rasch) RØnne Dommersten (i Roelsdal) Nylars Dorthealilje Doverås (Dovreås) n. f. RØnne Doverås MØlle (Duer Aas MØlle, forsv. stubmølle) RØnne Dragelund (jordstykke u. Kofodgård) Ø-marie Dragonhest , ff. Dramatisk Selskab i RØnne (»Ei blot til Lyst,,) 1-62, 65, 16-65, Druemunke Drypsten Duebjerg (-gård) Kl , 18-8, 117, 20-95, 119, 21-66, 67. Duegård Povlsk. 26. sg , 22-89, 94, Ø-marie 70. sg , Aaker Store 45. sg , , , , 348. Aaker Lille 46. sg Due MØlle (forsv. stubmølle ved Pilegård Povlsk.) Dueodde 2-98, 11-28, 22-94, , ff., 33-88, Dueodde Fyr 18-43, , 204, 26-68, 124. Dværghvede Dybdal, Mejeriet Ø-lars , , Dybedal Paradisbakkerne 4-76, 22-76, Dynddal Paradisbakkerne Dynddamsgård - nu en del af Kofodgård Ø-marie Dynddamsstykke (u. Kofodgård) Ø-marie Dyndeby Povlsk , 22-66, 92. Dyndegård Kl. 30. sg Nyker 10. sg Olsker 15. sg Ruts. 18. sg , Ø-marie (Udmarksejendom uden nr.) , 123, 124. Dyndemølle (forsv. stubmølle Ruts.) Dynderne (sumpstrækning ved Dyndegård) Ø-marie Dyregemmer (= skovløber) Dyrelund (ved Hoglebjerg) Kl Dyrlæge 31-11, Dyrskue Dyrstenshøj, AalØse Ø-marie Døbefad Døbefont 14-48* ff., Dødingegab, Nylars Dødingegab, Povlsk , 106. DØdkulrand (kullag s. f. Hasle) DØndalen Døndalefald 2-90, DØndalegård 7.sg. RØ 9-17 ff., 16-69, *, 157, DØndaleskoven (se også: Strandskoven) RØ 5-97, 6-49, 9-11, Døvredal, Bolsk. 4-75, 17-82, 18-41, Døvregård 10. sg. Bolsk

14 180 Ederfugl (bornh.: Abo) 10--2, Efeu (= Vedbend) 3-93, 5--89, 153. Efterslægtsselskabet Eg 5--88, , 16-82, 22-92, 31-82, *, Ege (båd) , Egebjerg (i Slotslyngens sydl. ende) , Egebjerg, se: Æggebjerg Kl. Egeby, Aaker 3-121, Egeby Mølle (stubmølle) , 152*, 21-3, 15*, , * ff. Egern 2-98, Egesgård 6. sg. Bolsk , 17-81, 87, 34-21, 23, 42, 46, 50, 55, 63,77,84. Egesholm (i Vallensgårdsmosen) Egeshøj ved Kofodgård Ø-marie Egeskovsgård 42. sg. Ø-lars (E). Egeskovsgård 65. sg. Aaker EgeslØkkegård, Allinge Markjorder Egesren (Ladegård) Kl Egleenge (Ugleenge) 3-120, 4-102, 8-192, , , , 17-65, 18-30, 37, , , 141, 34-38, 35-47, 237. Eglegærde, se: Egleenge. Egaa (skal muligvis være»aavang«43. sg. pc. V-marie) Ehlerske Selskab El blot til Lyst (Dramatisk selskab i RØnne) Ejendomsskyld 8-57, ff. Ekkodal (se også: Kodal) Almindingen 5-101, 10-38, , 16-82, 86, 18-3, , Ekstraskat , Ekstraskat El 3-89, , 11-78, 16-31, 31-82, 33-71, Eligerede borgere , 16-54, 32-60, 64. Elisegård (tidl.: Kurlændergård, Ved Kirken) 31. sg. V-marie , 117, , 144. Ellebygård, Sdr. 40. sg. V-marie 1-60, 9-63, 64. Ellebygård, NØrre 41. sg. V-marie 21-62, Ellehul (= Aaker Kirkebo) V-marie EllehØj Ruts Elleløkke (Strandmarkslod i Ruts. NØrremark) Ellesgård Bolsk. (Ellegård) 14. sg Ibsker 12. vg , Ø-marie 15. sg , 27-17, 28-40, 44. Aaker Vestre 66. sg. 1-41, 28-36, 47, 48. Elleshus, se: Mauritzgård 15. vg. Ø-marie. Ellehus Eng (u. Ladegård) Kl Elleskovsgård 43. sg. Ø-lars 28-17, 29, 41, 45, 46, 51, 52, 58, 68, 81* ff., (E). Ellestingeren (= Ellekongen) 19-87, 98, 117, Elm el. Alm 5-87, 154, 11-79, 12-88, 31-84, 33-78*, Elsdyr 2-94, 6-45, 16-65, 19-14, Elverhøj ved Listed Elverhøj ved Stammershalde Elverskål 8-134, Emaus Missionshus RØnne Emmer (en hvedeart) ff. Endestol Ene (bær) 5--93, 33-89*. Enehave (jordstykke u. Kofodgård) Ø-marie Enehugst 6-44, Enekrogen, Bolsk , Enesbjerg, V-marie Enesgade, Nylars Enesgård (= Hotel Jons Kapel) 6. sg. Ruts , , Engegård Bolsk. Store 30. sg , 104, 113, Nylars 1. sg , , 26-90, 100. V-marie 6. vg. (se også: Aaker Kirkebo) Engelsød 3-104, Engeskær Engkarse Enkorn (en hvedeart) Erichsens Gaard, RØnne 33-66*. Eriksskov krat i Hasle Frihed 9-146, Erlandsgård 7. sg. Knudsk Ertholmene, se: ChristiansØ. Ehrtmanns Gård, NeksØ Eskesgård 24. sg. Ibsker Eskesgård propr. og 9. vg. Persk. 1-18, 4-44, 11-27, , In, 15-9, 43, , 158, 20--1, 92, 21-14, 23-6, 31-88, 32-90, 104, Eskeviske (se også: RØmersdal) 6-136, , 68, 15--9, 12, 64, , 135, Espers Birk, Almindingen 33-70*, 71*. Espersens Stubmølle, RØnne Esping (landgangsskib) 4-122, Evembris (= februar) Evighedsblomst Exsulanskalk Fagforeninger Arbejdsmændenes, NeksØ Arbejdsmændenes, RØnne Formernes Slagteriarbejdernes Snedkernes , 116. Stenhuggernes, Allinge - RØnne - hele Bornholm Typografernes, RØnne Samvirkende (opr.: Den faglige Agitationsforening) Fajancefabrikation (se også: Pottemageri) Falddør, Hammershus Falhøj, Persk , 19-51, 54, 59, 20-36, 21-85, 87, 88. 9a Falk

15 182 Falksmølle (forsv. stubmølle) Persk Falsterbo 8-24, Fandens Keglebane (helleristning s. f. NeksØ) Farveri - Farvning 3-166, , 35-89, Farve-Vajd Fastelavn 13-25, 142, Fattigblok 8-135, 137. Fattigvæsen 13-29, Fed (afgrænset strandmark) 8-158, 169. Fejleremølle (= FlØsemØlle) forsv. stubmølle ved Simlegård 21-9, 'Juniforening Fenrissten, Ø-marie 22-23* ff. FerskesØ 14-71, 75, 76, 89, 17-54, 18-12, 22-91, Fetaljebrødrene (tysk sørøversamfund) 8-158, 160, 10-8, 18-36, Figen , 17-83, 36-16, 58*, 68, 69.' Finnedal 7-158, Finedalen, Hotel Finnedalsgård, Ruts Finsk Røn, se: RØn. Firblad 3-91, Firemandsdom Firemarksdaler = Slettedaler. Fisk (el. Sild) = Asketræets frugt Fisk - Fiskeri (-lovgivning) , 14-75, 76, 15-7, 124, ff., , ff., 213, 26-30, 164 ff., 239 ff., 252, 290 ff., 332, 27-6, 27, 31, 66, 153, 172, 193, 35-71, 88. Fiskeguanofabrik, ChrØ Fiskemarked ff. Fiskerbakke, RØnne Fiskerleje 15-14, Fiskje = Efterår Fjældstavn, se: Nattergal. Fladbælg 4-98, 5-97, 100. Fladhalle, Almindingen Fladstjerne 5-95, 155. Flagstang (på Hammeren og ved NeksØ, RØnne, Svaneke) Flakket, sandstensgrund ved NeksØ Fliglæbe 3-99, Flint - Kristianstadsflint , ff., ff. Flipkrave 4-90, Flitterax 3-94, 95, 96. Fluesvamp Flynder Flyvehavre Flyvesand, se: Sandflugt. FlØjlegård Ibsker 18. sg. 28-5, 38. RØ 18. sg Ø-lars 7. sg (E), Fløsemølle, se: FejleremØlle. 183 Foderhavre (skat) Fogdedal (-eng) Kl , Fogedagerhus, V-marie Folke- og Familieskat 8-54, Folketal 15-31, 32, 59, 68, 70, , 27-34, 35-76, Folketoget Folkevandring Folkmanns Mølle (forsv. stubmølle RØnne) Forbjærger (ved stranding) 3-48, 8-30, Forenede Granitbrud og Sandstenshuggerier , 269. Forglemmigej 3-93, 4-90, 5-95, 153, 156. Forkastning (geologi) Forklaringsbrev 8-52, 54. Forskudsforening Forstenede BrØd 13-19, Forstrandsret 16-89, Forsvarsbrødreforeningen, RØnne Fortovs-Ejendomme 4-54, 9-18, 15-49, 53, Fosforit 19-11, 25. Fr. VII's Eg = Louises Træ. Frederiks Hvile, ChrØ Frederiks Stenbrud 7-118, 10-88, 11-59, ff., 97, 104, 16-9, 91, 21-13, 24-14, 26-68, 28-53, 29-34, ff. Frederiksø - Frederiksholm, se: ChrØ. Fredningssager ff., ff., , Fremtiden (gæstgivergård RØnne) Frennegård 13. vg. Ibs , 8-144, 174, 175, 15-10, , 17-40, 59, 126, , , Frennehavn 8-145, 164, 169. Frennemark (Frenne) 2-157, 8-144, 16-14, , , 21-76, 25-95, 345' ff., 29-92, Frigårde, se: Proprietærgårde. Frigård Knudsk. 24. sg. lynglod Povlsk. 12. vg. 20-1, 102, 106, 109, 22-84, 89. Ruts. 1. vg , V-marie 15. vg. 9-50, 55, , 17-1, Ø-marie, Store, 4. vg. (tidl. Rogsholm) , 17-58, 21-14, , , Ø-marie, Lille, 5. sg , 41, Frigårdshøj, Povlsk Friløkken 63. sg. fort. V-marie Frimænd 4-46, 6-59, 65, ff., 138, 144, 150, 164, Frivornedgård 4-53, , 157. Froklokke Frostegård 52. sg. Ø-marie Frostegård 56. sg. Aaker 8-200, Fruebær Fruentimmer- og Mandfolke-Tidende ff., 21-62, 94. Frue Kirke Frugtsorter

16 184 Frydenlund MØlle, RØnne 11-62, Frydenlund, se: TolderlØkke Ø-lars. Frådsten (= Kildekalk) 7-16, Fuglegræs Fugleliv ff., , Fuglesang 9. sg. pc. m. fl. Persk Fuglesangsgård 6. vg. (Klinteby) Ibsker Fuglesangsrenden, Almindingen Fynegård 13. sg. Knudsk Fyr 3-89, ff., ff. Fyr (-væsen) 16-44, 103, , 203. Fyren (Øgenavn på et hus ved Møllegård, Kl.) Fyrværkeri Fysikat (se også: Lægevæsen) , Fægård Fækæp , 147. Fækjæppabogstava Fælled (= Sladdermark) Bolsk Fælles græsgang (= compascuum) 15-24, 33, 57. Fælleshaab, RØnne byvang Fænnike (militær enhed) 18-28, 39. Fæste (kirketårn) 6-126, Fæstebrev 3-81, 14-16, 15-41, 42, 52, 64. Fæstegård 4-51, Fæstehus (superficiært fæste) 9-66, , Fæstepenge (rekognition) ff., Fævogten (= Rosvang- og Nygårdsskoven) Knudsk Følfod Fåreavl , , Fårebro-Vejen, Bolsk Fåregård 32. sg. DIsker , Fårekæppegård, se: Risegård 27. sg. Olsker. Gaberegård 14. vg. Povlsk , 113, Gade, se: Lynggade. Gadeby Bolsk , Bolsk. 8. sg , Gadeby, Ø-marie Andelsmejeri, Ø-marie Gadebygård (St. Halsegård) propr. Ø-marie 4-44, , 15-13, , 158, 17-58, 21-14, , Gadegård Nylars 31. sg Persk. Store 23. sg , , 22-28, Persk. Lille 22. sg Povlsk. 17. sg , V-marie, Store 43. sg , 107, 111 ff., 15-66, 23-6, 19. Ø-lars 7. vg , 28-18,91,30-83 (E). Aaker 5. sg , Gadegårdsmarken V -marie Gaden (eng ø. f. Povlsk. Præstegård) , Gaggegård (Klinteby) 6. vg. Ibs Galgebakke (ved Hammershus) 4-107, 5-135, Galgebakke (ved NeksØ) 21-55, Galgebakke (Galgebjerg) V-marie GalgehØj - Galgeodde, se: NæbbehØj o. s. v. GalgelØkke, RØnne 3-93, 8-206, 16-35, 55, 18-38, 21-56, Galgerende (Hammershus) Galingegård 55. sg. V-marie Galtebuske (Ladegård) Kl. 9-54, 58. Gamleborg, Almindingen 4-80, 6-47, 124, 129, 133, 138, 7-29, 8-45, 10-71, 127, 13-3, 15-25, 16-83, 17-63, 70* ff., 18-3, 13, 16, 122 ff., 31-99, 36-99, 111. Gamleborg, Ibsker 4-76, 79, 6-124, 7-29, 8-45, , 16-11, 90, 17-61, 18-3, , Gamlevælde, Ø-lars 10. sg (E). 11. sg. 28-6, 49, (E). 12. sg. (KrØlgården) 28-40, (E). 13. sg , *, , 28-5, 49, (E). Gammeldam, Kl Gammelmose, Almindingen Gammelskat 8-56, 27-34, 81 ff. Gardergrave, Persk , Gastegård 2. sg. Ø-marie 22-65, Gedde 14-76, Gedeblad 5-89, 154, 157. GedelØkke, Sandvig Gederams Gendarmer , Geologi 19-1* ff., 20-59, Gildesbo 5-57, , ff. Knudsk Ø-marie , 196. Gildesgård Nylars 8. vg , RØ 10. og 11. sg. = Pilegård. V.-marie 12. vg GildeshØje, Povlsk Gildesvold (Gildesval) , 195 ff., 18-27, ff. Gimper (græstørv til tagdækning) , Ginghamsten (også Gingangsten) Glasergård 25. sg. Ø-lars 28-29, 30, 91, (E). Glasværk, se: Hasle Glasværk. Glimminge, Kl Glimminge Lyng, Kl Glugmåned (januar, også: HØjaldersmåned og Hårdemåned) Gnav (et slags spil) Gorrisegård (nu nedlagt) 11. sg. Aaker , Gothegård 5. sg. Kl. 15-9, 20-21,

17 186 Gotland 14-34, 62, 15-95, 99, 110, Grammegård Povlsk. 2. sg , , 22-85, 89. Ø-marie 14. vg Aaker Store 22. sg Aaker Lille 23. sg , 28-43, 59. Gran 3-89, 10-76, 31-82, 33-94* ff. Granegård 4. sg. Nyker 15-10, 28-22, Graneli Aaker 15-71, , , ff., 58. Granelifonden Granit Graptolitskifer 16-12, Gravbakkedige, Povlsk Gravene (Ladegård) KL Graverskat Gravhøje 15-8, , ff. Gravsted (lejersted) Gravsten , 14-88, * ff., *, 114*, Greifswald (Gripsvold) 8-147, 13-7, IO, 30, GrimeshØj, Nyker Grisby, Ibsker , ff., Grisholle (»hul«) Persk Gross (en leg) ff., Grubbegård 7. vg. Persk , Grubbemølle (-bro) vandmølle v. f. Simlegård KL , Grundforbedringslån Grundlovgivende Rigsdag Grundlovsfest 24-87, 25-8, , 256 ff., 261, 265, 278, 305, 324, 339, 347, ff., 60, 88, 89, 91, 132, 133, 138, 163, 176, 200, 201. Grundlovsværneforening (1902 ændret til: Bornholms Venstreforening) , 133, 136, 185, 212, 217, 256, 261, 302, 309, 338, 343, 27-15, 19, 47, 50, 61, 86, 90, 134, 136, 139. Grundtvigianere Gryde (Ll. og st.) se: Grydedal Paradisbakkerne. Grydedal, Paradisbakkerne 4-76, 22-76, Gryden (eng under Ladegård) KL Gryet, Bolsk , 4-82, 14-72, 16-90, , Grymølle (GrynmØlle) ved Gryet ø. f. Frigård Ø-marie Grynebæk, Ibsker Grynegård 11. sg. Ibsker 15-11, 28-13, 62. Græsholm 2-98, 8-167, 9-29, 43, 12-78, 85, , Græssø (Græsmose) Almindingen , 10-83, GrØdbY, Aaker 17-64, , Grødby Bro (tidl: Runebro) Grødby A 16-94, Grønnebjerggård Grønnegade, RØnne 13-52, Grønnevad, Povlsk. HØjlyng Grønnevadsvej Grønningen, Aakirkeby 1-15, 22. Grønsand Grønskifer Grønsten (Diabas) 4-77, 10-45, , , Grånakkestue, Bolsk Gubbegård, St. 9. sg. Povlsk., se: Markeregård. GUbbegård, Ll. 24. sg. Povlsk , 15-10, 22-89, 94, 32-90, 37-41, 42. Gudhjem 3-53, , 8-139, 10-21, 81, 12-11, 13-45, , 15-9, 16-99, 17-54, 57, 18-9, 21-44, , 33-42, 34-94, 95, 99, 151 ff., 35-89, , 58*, 69*. Havn 7-120, , 337, 27-29, 41, 154. Kirke (se også: St. Anna Kapel) 5-117, , , * ff., * ff., , Gudhjem og Melsteds UnderstØttelseskasse Gudhjem og Omegns Spare- og Laanekasse Præstegård (»1 Dalen«) , 129, 136*, StubmØlle (forsv.) Gudmingegård 19. sg. RØ Guds Forsyn, se: Store BrØnd ChrØ. Gulaks GUldgubber 2-186, Guldregn Guldstjerne 4-92, 5-91, 156. GuIeklippe, Tejn Gullandske KrØnike Gul OkseØje (bornh.: Lausurt) Gulsnerre GUlspurv Gymnastik Gundbergs Have (nu: Skovly) Blykobbe Plantage 11-6, 27-15, 47, 61. Gusegård, st. 55. sg. Aaker Gusegård, Ll. 54. sg. Aaker GUsmandegård, Aaker, se: St. og LI. Gusegård. GyldenlØves Batteri, ChrØ Gyldensgård 17. vg. Ø-marie 4-171, 9-144, 10-98, 15-9, , Gyldenså 2-90, 17-58, 22-23, Gæslingeblomst Gæs-Skat Gæsteri - Gæsterismør, se også: Nattegæsteri 8-176, GØgelilje Gøgeurt 3-91, 4-94, 5-94, 95, 153. Gøngeherred Huse, Nyker Gønger GårddrØnt (Yngsteret) se også: Arveforordning af , 15-15, , , ff., , , 135, 34-13, 14, Gårdfæster (se også Vornede) Gårdkone , 151*. Gårdtræ Gårdshavn, Tejn Gårdsret 4-65, 71. Gåseager (under Kofodgård) Ø-marie Gåsefod 3-106, 33-15, Gåsehøj, Ø-marie

18 188 Gasemad Gåsemyr, Paradisbakkerne Gåserende, RØ , 130, Gåseurt Habbedamsgård (-enge) 5. sg. Olsker 15-36, 42, 56, * ff. Haddingerne (stenrev ud for GallØkken) 35-77, 37-6l. Hagemyr, Almindingen 15-2l. Hagen (undervands-rev s. f. NeksØ Havn) Hakkeledgård 64. sg. V-marie 15-10, 17-36, 20-l. Hakonsgård, se: Haagensgård V -marie. Hallandsås, se: Asen NeksØ. Hallegård Bolsk. Store 3. sg , , 150, 33-62*, 63. Knudsk. 4. sg. 3-93, Nyker 6. sg , 28-26, 28. Olsker propr. (og 2. vg. Heslegård) 4-44, 8-7, , 15-10, 82, , 147, 158, 17-67, , 143, 149, RØ Ø-lars 15. vg , 28-72, (E). Aaker Store 15. vg , 15-12, , 21-13, Hallegårdsmøllen (forsv. stubmølle) Aaker Hallegårdsskov, St. Ø-marie Hallevang (under Ladegård) Kl Hals- og Håndsret (over dagværksbønder) , 148. Halsegård, LI. propr. Ø-marie 3-117, 4-44, , Halvbo (halve gårde) Halvnedeeng, Kl Halvnedeeng, V-marie Halvnedehøj (HandledehØj ) HalvnedelØkke, Kl Hamborgertraktaten Hammeren 2-157, 5-108, 145, 7-158, 16-42, , 19-21, 255, 26-99, 31-46, 32-19, 47, 60, 87, 35-42, 65, 77. Hammer Fyr 16-44, 21-55, , 31-57, 73. Hammerhavn (se også: Sæne Havn) 5-147, 7-157, Hammerodde Fyr 5-148, Hammersholm, se også: Slotsvangegård 4-43, 5-108, 121, 133, 7-156, 158, ff., , 16-43, , 163, 28-8, 80, 159, 160, , 33-81, 85*, Hammershus 1-3, 4, 2-6, 3-109, 111, 114, 118, 170, 4-62, 64, 116, 146, 150, 172, 177, 5-120, 129, 6-129, 7-49, 139* ff., 8-51, 159, 188, , 12-76, 77, 107 ff., 13-3, 4, 46, 49, 63, 67, 72, 74, 75, 140, 14-6 ff., 36, 43, 44, 78, 79, 89, 15-5, 85 ff., 95, 109, 114, 161 ff., 16-4, 45 ff., 108, 110 ff., 121, 128, 148, 17-13, 16, 39, 53, 84, ff., 108, 19-64, 67, 73, 99, 130, 175 ff., 185, 192, 202, 20-14, 37, 59, 70, 21-6, 41, 49, 110, 25-9, 27-41, 87, , 165, 31-13, 45, 46, 56, , 35-70, , 14, Hammershus Birk 4-64, , , 17-53, 35-8l. HestemØlle 14-3l. Kirkegård 5-121, Slotskirke (St. Margrete Kapel) 5-138, VejrmØlle (SlotsmØlle) 14-7, 17-13, Hammershus, Hotel 5-137, , , Hammerslet, Svaneke 21-78, Hammerslot = Hammershus Hammersminde 26. sg. pc. Sose V-marie Hammersø 4-179, 5-104, 142, 7-158, 11-29, 44, 12-72, 83, 16-43, 35-65, 78. Hammersø, Hotel Hammervand 8-27, 131, Handelsbankens Filial, RØnne Handelsflåde Hanekro Hansekræmmere (-stæder) ff. Hans Carlsens Lund, se: Gryet Bolsk. Hans Kilde, St. ChrØ Hans Kilde, st. Svaneke, se: Hellige Kilde. Hans Jacobs Kilde (urigtig form: St..Jacobs Kilde) NeksØ Hans Rettighed, St Hansurt, St , Hansens VejrmØlle, Morten, se: SortegårdsmØlle Ibsker. Hare 6-4l. Haremad Harilds Gård, NeksØ Hartkorn 4-58, , 27, , 136, 138, 17-27, , , , Hartkornsbog af Hartkornsejere Hartkornsskat 8-54, 11-58, 14-24, 101, 15-27, 62, , ff. Hasle 2-7, 198, 5-112, 9-133, , 12-77, 84, 13-26, 31, 14-39, 16-23, 17-32, 55, , 20-93, 21-12, , 51, , , Badehotel Borgerskole 7-84, Frihed Glasværk Havn 16-27, 17-55, , 27-11, 35-20, 84. Herred, se: NØrre Herred. Kirke 14-51*, 61, 65, 16-25, 17-40, 55, 19-46, 33-23*. Klinker- og Chamottestens-Fabrik (tidi. Hasleværket) 11-6 ff., , 31-92, , 35-19, 20, 192. Landdistrikt 11-6 ff., , Overformynderi Plantage 33-89, 94. Sparekasse (vist en misforståelse). Sygekasse Telegrafstation Hasleværket, se: Hasle Klinker- og Chamottestens-Fabrik. Hassel 3-89, 5-88, 31-82, 33-84,

19 190 Havedyrkning 36-7*ff. Havekoloni Have-Salat Havre 4-99, 33-14, ff. Havrejord , Hedebo, Ø-marie Heiners MØlle (forsv. stubmølle) RØnne Hejresvingel Hekse (-bål, -jagt, Hekseri) 3-141, , ff., 17-5, Helfæstegård (Stedsmålsgård) = Vornedgård Hellebæk, se: Hullebæk, Persk. Hellekiste Hellemisse-Skyld Helleristning 2-166, 13-1, 14-71, 19-20, 34, 269*, 21-77, 151* ff., 22-23* ff., , Helletsgård 30. sg. Ibsker 7-118, 14-84, 17-59, Hellevig, Svaneke 8-137, 17-55, Helligdommen (Helligdomsgård 4. vg.) Hotel RØ 8-132, 136, 9-1, 6, , 20-48, , ff., Helligdomskilde (=RØ Kilde) 5-117, 8-132, 204, 9-2, 16-70, 17-69, ff., 33-44, 34-97, Helligdomsklippe 9-3, , 131. Hellig Hågen (bavtasten) 34-42, 151. Hellige Kilde (også: St. Hans Kilde) Svaneke 8-137, 17-55, Helligkilder (se også: Kilde og Kildefest) 33-44, ff. Helligkvinde (bavtasten v. f. Listed) 21-74, 35-41*, , 161*. Hellig Lucie (Ludse), se: Stokke kilde ved Aakirkeby. Helligpeder fiskerleje, Ruts , , 160. Helligtrekonger (-fest) 13-25, Hellig-Tre-Kongers-Stjerne * ff., Helten (eng til Aaker Præstegård) 1-9. Helvedesbakker 2-94, 96, 4-76, 14-93, 35-80, Hentregård (tidl. Hintzegård) 13. vg. Ø-marie Herberghus Herredsfoged , Herredsfogedgård Herredsinddeling 15-2, 8. Herredssegl 2-196* ff., Herredsting , 162, ff. Herolds Eg (= NØgle-Eg) Ø-marie , *, 150. Hertugindens Batteri ChrØ. 9-36, Heslegård 2. vg. Olsker Heslegård 21. vg. Ø-lars 2-175, 17-1, 4, 28-16, 78, (E), 139. Hesteavlens Fremme, Foreningen 23-69, Hestehaven (i Magleskov) Hestehave Bakke, Almindingen Hestehov Hestemølle 14-31, 83, Hexemel, se: Ulvefod. Hindholm Højskole Hindsebjerg, Kl Hindsegård Bolsk. 25. sg Ibsker 2. sg KI. 34. sg. 2-97, 15-10, V -marie 18. sg Hintzegård, se: Hentregård 13. vg. Ø-marie. Hirse Hjelme 4-99, 100. Hjemgift Hjemstavnsstævne (1928) bind 19. Hjorte 10-57, 14-83, Hjortegård Persk. 1. vg , 154, Ø-lars 39. sg. (se også: Smedegård) , 30-2, 3, 55 (E). Ø-marie 55 & 56. sg. (Gadeby) Hjulmagergård 17. vg. Aaker , 21-13, 27-63, Hjælpeskat HjØrungavaag 6-109, Hoffmanns Port, ChrØ Hoffmannske Kapel, ChrØ. 9-41, Hoglebjerggård 61. sg. KI. 9-58, , Holbæk Ladegård Holkedal Hollændergård 28. sg. Olsker 28-21, 55, 141, 149. Hollændergård, LI. 29. sg. Olsker Hollænderknald, skær ved ChrØ Holmegård 18. sg. Nyker 11-31, 31-88, ff., 70, 72, 74, 81. Holmegårdshøj, Nyker Holms Hotel, NeksØ , , , 36-44*. Holsegård (Holstgård), se: Udegård 39. sg. Povlsk. Holsegård (Halsegård) 45. sg. Ø-lars , (E). Holsmyr (tidl. HØrringsmyr) Povlsk , 105, Holsmyre Dige, Povlsk , 120, Holsteodde, Persk Holstsbro (= Stensgårds Bro) V-marie Homannegård 18. vg. Ibsker 17-59, , 356, Homanshald, Nylars Horisontalmølle (= Djævledans) , 22-57* ff., , 156. Horkereklippe, Gudhjem 21-73, 93. Hornblendeskifer Horsemyr Odde Hospitaler ff. Hospitalskirken i RØnne, se: RØnne Hospital. Hovedgård 35. sg. & 7. vg. Nylars Hovedvagten, RØnne 5-132, 7-144, 16-47, 58, Hullebæk 22. sg. pc. Nyker Hullebæk, Persk , 32-90, 98. Hullegård Ibsker 9. vg , Olsker 12. sg , , Povlsk. 14. sg , 107,21-93,22-85,92.

20 192 Rutsker 11. & 12. sg Ø-lars 9. sg * ff., (E). Ø-marie 7. sg , 12. Aaker 44. sg , , 180 ff. Hullæbe 5-100, HUlvidje, Bolsk , Humleavl 11-35, 35-68, ff., 43. Humledal Mejeri Hummelhøj, Povlsk Hundegård, se: LI. Almegård 59. sg. Ø-marie. Hundehus 18. vg. Ø-marie Hundehvene Hundetårn, Hammershus 3-121, 7-148, 152, Hundsemyre 14-96, 16-13, , , , 290, , 32-20, 95, 106, 121, Hundshalegård 15. sg. Aaker 28-54, Husbrand Husepenge Husflid , 35-71, 89, Husfæstere (= Udbyggere) Husholdningsforening, se: Brugsforening. Husmandsforening Hustomt Husurne Hvedeavl 9-62, 11-35, , 22-85, HvedelØkke (under Kofodgård) Ø-marie HvidbØg, se: AvnbØg. Hvide Mær (tidl. Orbensgrunden) ud for Stampen Hvide Odde 13-1, Hvideodde Rev (tid!. Knudsker Rev) 12-75, 84, 35-77, Hvidgran HvidklØv (ved Jons Kapel) 12-76, Hvidtjørn 5-88, 154, 10-39, Hyld 5-154, 11-80, 31-84, Hyldegård 31. sg. Olsker , 141, 144. Hyldegård, se: St. Spagergård 41. sg. Ø-lars. Hyrdeliv ff. Hængedyndsskansen (på Stampe ns grund) Hænnings Herred, se: Øster Herred. Hærmester, Den tyske (Marienburg) Høgeurt 4-99, 5-153, HØjager MØlle (forsv. stubmølle) Ø-lars Højaldersmåned (= januar) Højbratter (tid!. Trebensgrund, Træbensgrund) ved Arnager HØjegård 7. vg. Nyker Højegård (HØgegård) 7. sg. Ruts. 14-7, , , HØjere på Rispebjergs vestskråning, Persk HØjeren (under Ladegård) KI Højlyngen 2-94, 101, 3-77, ,13-118,15-18,63, ff., , Højres Arbejder- og Vælgerforening ff. Højskolehjemmets Have, RØnne HØjskov (under Kofodgård) Ø-marie Hønsetarm 4-90, HØr 33-13, 124, 34-65, 35-68, HøsmØr (skat) HØstgilde , Hågensgård (= Hakonsgård) 39. sg. V-marie Håndklæde (eng til Aaker Præstegård) 1-9. Håndsten Hårdemåned (= januar) Ibsker sogn 12-13, 17-59, 18-31, 20-40, 21-13, 76 ff., , 25-3, Husmandsplantage ff., HØjlyng (se også: Paradisbakkerne) 4-74, 22-75, ndr. Skole Ibskirke (St. Jakob) 3-135, 6-119, 126, 14-52*, 58, 61, 63, 17-59, 19-46, 22-23, 33-23, 24*. Iglemose, Almindingen Ildebrand 1756, NeksØ Imminggård 25. sg. Nylars 15-10, , 27-63, 186. Indfæstningspenge (se også: Fæstebrev) 14-16, 15-50, Indlægget, Almindingen Indremission, Kirkelig Forening for 7-175, Industrier (se også de enkelte) ff., 27-44, Indvielseskors 8-118, , 157. Ingefær Ingemarsgård (Ingemandsgård) 36. sg. Ruts , 16-67, , Interdikt Irsk byggemåde Iseregård 7. vg. Ø-marie 15-9, Istransport 29-62, 63. Isvintre 17-7, 23-83, , 25-29, , 29-39, 41, 45, 62, 63, 128, Jacobs Kilde, St. Neksø, se: Hans Jacobs Kilde. Jacobsenske Fideikommis 29-71, 144. Jagtforordning (1688) , 135 ff. Jagtret 6-41, 47, 11-58, 68, 91, , 142, 144, 148, Jantzens Hotel, GUdhjem Jeftehjem (Jeftegård) 22 & 23. vg. Ø-marie Jernalder 14-71, ff. Jernbaner, Bornholms 8-23, 14-97, , , 166, 200, 293, 301, 328 ff., 334 ff., 27-36, 56, 198, 199, 243, 279, 29-59, Jernokker Jernsandsten 16-28, 34. Jershøj, Persk , Jespersens Bæk (rørlagt under RØnne N.) Jessegård 61. sg. Ø-marie Jessens Relationer

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng 1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.

Læs mere

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne 3. Svaneke - Sandvig Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Rutsker Højlyng Tejn Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit. Ved kortudsnittene

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

2. Midt-, Syd- og Østbornholm

2. Midt-, Syd- og Østbornholm 2. Midt-, Syd- og Østbornholm Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.

Læs mere

Bornholmske kirkebøger

Bornholmske kirkebøger Bornholmske kirkebøger Bornholms Ø-arkiv råder over mikrofiche af samtlige hovedministerialbøger fra de 23 bornholmske kirkesogne.derudover findes de tilsvarende kontraministerialbøger på mikrofilm, og

Læs mere

Folk tilbad hellige kilder fordi de kunne helbrede Tekst og foto: Svend Kramp

Folk tilbad hellige kilder fordi de kunne helbrede Tekst og foto: Svend Kramp Folk tilbad hellige kilder fordi de kunne helbrede Tekst og foto: Svend Kramp I forrige artikel om kilderne som forudsætning for bebyggelserne i gamle dage henviste jeg til, at Bornholms Stednavne har

Læs mere

Anetavle for Carl Ferdinand Immanuel Espersen Side 1

Anetavle for Carl Ferdinand Immanuel Espersen Side 1 Anetavle for Carl Ferdinand Immanuel Espersen Side 1 Tavle nr. 1 Udlagt barnefader Niels Pedersen 2 Carl Christian Espersen februar 2 Olsker sogn, Bornholm Nørre, Bornholms amt februar 0 Olsker Kirke 1

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 5 26. marts 1825 12. december 1833. Nr. 1. Side 1. 1825. 26. Marts. Mette Pedersdatter, enke, 20. Sg. Rutsker. Afg. Samuel Hansen. 1 søn. 1 dat. A: Jørgen Samuelsen,

Læs mere

BORNHOLM. Camping. ferie 2016. Hytter Autocamper Check. Campingvogne. Telte udlejes. Det lille Rejsebureau A/S

BORNHOLM. Camping. ferie 2016. Hytter Autocamper Check. Campingvogne. Telte udlejes. Det lille Rejsebureau A/S BORNHOLM Camping ferie 2016 Hytter Autocamper Check Campingvogne Telte udlejes Det lille Rejsebureau A/S Autocamper check Galløkken Strand Camping Sandkaas Familiecamping Gudhjem Camping Hullehavn Camping

Læs mere

S l æ g te n M a d v i g

S l æ g te n M a d v i g S l æ g te n M a d v i g K. Thorsen. 1935 Afskrevet 1979 efter Originalen på Bornholms Museum E. K. Slægten M a d v i g s Hjemsted er Fiskerlejet Madvig (Matvik) ved Trensum By, Hellerød Sogn, Bregne Herred,

Læs mere

Anden Generation. Tredie Generation

Anden Generation. Tredie Generation 1. Bærild Clausen f. bef 1668, (søn af Claus Hansen og Elsebeth Bærildsdatter) g. 1682, i Klemensker, Sidsel Haagensdatter, f. 1658, Klemensker, (datter af Haagen Sonesøn Rønneby og Sidsele Larsdatter)

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 7. 6. januar 1823 12. juni 1832. Nr. 1. Side 1. 1823. 6. Jan. Wilhelm Piil, soldat, Christiansø. Døde den 22. Dec.

Læs mere

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~"' - ~ufen. ... " )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ ". ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,."',. I,.. '.. ";...

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~' - ~ufen. ...  )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ . ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,.',. I,.. '.. ;... .. \. ~.. ~ _, fcimiav!e ovc:r.,,,_,_.!~f~"' - ~ufen......~ -~~-:.,."',. I,.. ' " : -.. ''..... ~,,.j.. '... " )r:. " ". ~... ', '.. ";... ' ',: o# I ~- '..-;_ ' '' 'f " ' ' }t: :,.,,. _ S t a m t a v

Læs mere

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt K.M.C. Side 1 Smed Bendt Olsen Født ca. 1781. (K: Kirkebogen s.53 død). Død mandag den 4. februar 1822 i Olsker. (K: Kirkebogen s.53). Blev ca. 41 år. Begravet lørdag den 9. februar 1822 fra Olsker kirke,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bornholmske Samlinger, 39. bind, register A, Rønne 1965. www.vang-hansen.dk TIL BIND 1-38

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bornholmske Samlinger, 39. bind, register A, Rønne 1965. www.vang-hansen.dk TIL BIND 1-38 Som bebudet i forordet til Bornholmske Samlinger II række nr. 1, agtede bestyrelsen for Bornholms historiske Samfund at lade udarbejde et general-register til bindene af I række (bind 1-38). Nærværende

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner Simrishamn Christiansø Christiansø Rønne Vang Rutsker Nyker Sandvig Allinge Olsker Klemensker Ystad Køge Bornholms Lufthavn Nylars Kołobrzeg BAT - din bus på Bornholm Køreplan 3. januar - 24. juni 2011

Læs mere

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1 Udskrift af efterkommere: Dette dokument indeholder efterkommere i forhold til den aktuelle proband dvs. personen, der er udgangspunkt for udskriften. Efterkommerne

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E Bilag Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk Fiskerleje på Bornholm 1 Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. Nr. 1 Side 1. 1835. 14. Maj. Peder Nielsen Møller, slagter og borger, Nexø. Nr. 2. Side 1. 1835. 21. Maj. Cathrine Kirstine

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre. Karla Hedvig Kruse. Hun blev gift med Willie Robert Georg Christensen. Oldeforældre

Forældre. Bedsteforældre. Karla Hedvig Kruse. Hun blev gift med Willie Robert Georg Christensen. Oldeforældre Side 1 1. Britt Kruse Marcher. Hun blev gift med Bjarne Magnusson. Forældre 2. Willliam Marcher. Han blev gift med Helga Marie Kruse. Helle Kruse Marcher. Hun blev gift med Jens Brache. 1. ii Britt Kruse

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. Nr. 1 Side 1. 1703. 25. juli. Niels Jensen Fyhnboe, udhus, 58. Sg.g. Klemensker. Karen Pedersdatter. Laugv: Jens Monsen, Rosendale,

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1. Side 1. 1830. 16. April. Anne Margrethe Svendsdatter, enke, Rønne. Afg. Morten Nielsen, sadelmager. Nr. 2. Side 1.

Læs mere

Gyldig på skoledage i perioden. 10. august 2015-24.juni 2016

Gyldig på skoledage i perioden. 10. august 2015-24.juni 2016 KØREPLAN Lokalruter 2015/16 Gyldig på skoledage i perioden 10. august 2015-24.juni 2016 Bemærk: Ændring i hjemkørsel forekommer på flere lokalruter første dag efter sommerferien, sidste skoledag før juleferien

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

SSFs tur til Bornholm

SSFs tur til Bornholm SSFs tur til Bornholm Program Torsdag d. 22.9.16 Afgang Medborgerhuset kl. 7.00 Færge Puttgarten-Rødby og videre over Sjælland til Øresundbroen. Sverige bytur i Malmø 2-3 timer Videre til Ystad. Færgen

Læs mere

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Om foråret, hvor træer og buske stadig er nøgne og kun få blomster er kommet frem, er der ikke så meget at opleve i den bornholmske natur

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED 3 Inkl. Allinge Sandvig. 13. januar 1812 23. november 1830. Sidenummeret i protokollen står oppe i venstre hjørne på den venstre side. Sidenummer springer på en

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts januar 1717.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts januar 1717. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 21 11. marts 1716 27. januar 1717. Nr. 1. Side 1. 1716. 11. Marts. Karen Larsdatter, 6. Vg. Bodilsker. Troels Mortensen. Ved første ægt med Afg. Jens Bruun. 1 søn.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG 2 19. marts 1787 14. jan. 1812.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG 2 19. marts 1787 14. jan. 1812. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG 2 19. marts 1787 14. jan. 1812. Nr. 1 Side 7... Niels Giversen Margrethe Niels Løsebech. Laugv: Knud Hansen. Nr. 2. Side 7b. 1787. 19. Marts. Peder Johan Hammer,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821. Nr. 1 Side 5b. 1805. 4. Sep. Elisabeth Funch, Rønne. Hans Ipsen. 1 søn. A: Niels Hansen Funch, f. 1779, fravær. Værge: Poul Pedersen,

Læs mere

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 407-00034 Børnehaven Søstjernen Ullasvej 5 V2 - børnehave - indeklima Videregående undersøgelse 40.000 405-00022 Poulsker smedie

Læs mere

Biking Bornholm & Aktiv Bornholm 56972740 www.aktivbornholm.dk. Bornferie 20951046 www.bornferie.dk. BORNHOLMTOURS 56493200 www.bornholmtours.

Biking Bornholm & Aktiv Bornholm 56972740 www.aktivbornholm.dk. Bornferie 20951046 www.bornferie.dk. BORNHOLMTOURS 56493200 www.bornholmtours. Overnatning på Bornholm Hele Bornholm /Rejsearrangør Biking Bornholm & Aktiv Bornholm 56972740 www.aktivbornholm.dk Bornferie 20951046 www.bornferie.dk Bornholms Booking Center 56480001 www.bbc.dk Bornholms

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG februar december 1849.

BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG februar december 1849. BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 9 12. februar 1839 29. december 1849. Side 1. 1839. 12. Feb. Ingeborg Kirstine?, Rønne. Hans Hansen Riis. 4 søn. 2 døt A: Jacob Seiersen Riis, f. 1823. B: Frederik August

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG marts juli Fornavnsregister. Side 1a 25. Nr. 1.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG marts juli Fornavnsregister. Side 1a 25. Nr. 1. Side 25b. 1821. 21. Marts. Karen Espersdatter, Rønne. Jens Jacobsen Folkmann. 1 søn. 1 dat. A: Espen Andersen Bek. B: Elisabeth Bek. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 6 21. marts 1821 24. juli

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 3 26. aug. 1796 17. Dec. 1812. Nr. 1. Side 1. 1796. 26. Aug.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 3 26. aug. 1796 17. Dec. 1812. Nr. 1. Side 1. 1796. 26. Aug. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 3 26. aug. 1796 17. Dec. 1812. Nr. 1. Side 1. 1796. 26. Aug. Karen Cathrine?, Christiansø. Michel Pedersen Koefoed,

Læs mere

Tyttebær som føde for Tjur på Bornholm

Tyttebær som føde for Tjur på Bornholm Tyttebær som føde for Tjur på Bornholm I bogen Jagt på Bornholm gennem tiderne fra 1992 skrev Helmer Hansen, at det var jægerne, der indførte tjuren på Bornholm, men desværre var det vel også jægerne,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835. Nr. 1 Side 1. 1824. 1. Okt. Cathrine Hansdatter, Nexø. Anders Jensen, borger. Nr. 2. Side 1b. 1824. 7. Okt.? Hansen, strandingskommissær,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Stamtavle over. over. Slægten Funch Jensen. K. Thorsen, 1933.

Stamtavle over. over. Slægten Funch Jensen. K. Thorsen, 1933. Stamtavle over over Slægten Funch Jensen. K. Thorsen, 1933. Afskrevet april 1983 efter en fotokopi af originalen. E.K. A. L a r s H a n s e n, Skovløber, Almindingen, først boende i Aaker, siden Viskeledshuset,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER. Ungdom/Senior 2013 i badminton. Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior

PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER. Ungdom/Senior 2013 i badminton. Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER Ungdom/Senior 2013 i badminton Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior Søndag den 1. december 2013 Individuelle Bornholmsmesterskaber for ungdom/senior

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Fra tingsted til rådhus

Fra tingsted til rådhus Fra tingsted til rådhus Mange af os har sikkert en lidt romantisk forestilling om, hvorledes vore forfædre, i hvert fald de af dem der var udpeget som byernes eller sognenes forhandlere, holdt rådslagninger

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

KØREPLAN. Lokalruter 2016/17 Rev. Sept Gyldig på skoledage i perioden 11. august juni 2017

KØREPLAN. Lokalruter 2016/17 Rev. Sept Gyldig på skoledage i perioden 11. august juni 2017 KØREPLAN Lokalruter 2016/17 Gyldig på skoledage i perioden 11. august 2016-23. juni 2017 Bemærk: Ændring i hjemkørsel forekommer på flere lokalruter første dag efter sommerferien, sidste skoledag før juleferien

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere