Alcatel-Lucent Denmark A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alcatel-Lucent Denmark A/S"

Transkript

1 Alcatel-Lucent Denmark A/S Islands Brygge 43, 2300 København S CVR-nr Årsrapport for 2014 Annual report for the year ended 31 December 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. juli 2015 Approved at the annual general meeting of shareholders on 9 July 2015 Som dirigent: Chairman:... Peter Fink

2 The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translation of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretation of the translation, the Danish language version shall prevail.

3 Indholdsfortegnelse Contents Ledelsesberetning 1 Management's review Oplysninger om selskabet 1 Company details Hoved- og nøgletal 2 Financial highlights Beretning 3 Operating review Ledelsespåtegning 5 Statement by the Board of Directors and the Executive Board Den uafhængige revisors erklæringer 6 Independent auditors' report Årsregnskab Financial statements Resultatopgørelse 8 Income statement Balance 9 Balance sheet Egenkapitalopgørelse 11 Statement of changes in equity Noter Anvendt regnskabspraksis 12 Accounting policies Andre driftsindtægter 18 Other operating income Personaleomkostninger 18 Staff costs Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 18 Depreciation of property, plant and equipment Finansielle indtægter 19 Financial income Finansielle omkostninger 19 Financial expenses Skat af årets resultat 19 Tax for the year Materielle anlægsaktiver 20 Property, plant and equipment Igangværende arbejde for fremmed regning 20 Work in progress for third parties Periodeafgrænsningsposter 20 Prepayments Aktiekapital 21 Share capital Periodeafgrænsningsposter 21 Deferred income Sikkerhedsstillelser 21 Security for loans Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 21 Contingent liabilities and other financial obligations Nærtstående parter 21 Related parties /

4 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by Address, Postal code, City Alcatel-Lucent Denmark A/S Islands Brygge 43, 2300 København S CVR-nr./CVR No Hjemstedskommune/Registered office København Regnskabsår/Financial year 1. januar december/1 January - 31 December Hjemmeside/Website Bestyrelse/Board of Directors Direktion/Executive Board Revision/Auditors Bankforbindelser/Bankers Ellen Karine Hektoen, formand/chairman Peter Fink Jekaterina Sirovatko Peter Fink Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, P O Box 250, 2000 Frederiksberg, Denmark Nordea A/S Citibank Plc. 1

5 fortsat - Ledelsesberetning continued - Management's review Hoved- og nøgletal Financial highlights Selskabets udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: 5-year summary (in DKK, except per share data): Hovedtal (kr.) Key figures (in DKK ) Nettoomsætning Revenue Bruttoresultat Gross margin Resultat af primær drift Operating profit Finansielle poster Net financials Årets resultat Profit/loss for the year Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity Gennemsnitligt antal ansatte Average number of employees Nøgletal i % Financial ratios in % Bruttomargin Gross margin Overskudsgrad EBIT margin Afkastningsgrad Return on assets Soliditetsgrad Equity ratio Forrentning af egenkapitalen Return on equity ,8 11,4 15,6 18,9 14,4 3,9 3,0 4,4 3,6 2,9 5,1 4,5 6,5 5,0 5,0 17,4 17,8 21,7 28,0 24,7 26,2 20,1 27,1 25,5 17,3 2

6 fortsat - Ledelsesberetning continued - Management's review Beretning Operating review Virksomhedens væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten i selskabet består af salg og markedsføring af tele- og datakommunikationsløsninger. Produkterne afsættes primært i Danmark, det øvrige Norden samt Afrika. Alcatel-Lucent Denmark A/S har ingen datterselskaber. Usædvanlige forhold som har påvirket årsregnskabet Der er ingen ekstraordinære hændelser i 2015 med indflydelse på regnskabet i Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabet har oplevet et mindre fald i omsætningen i 2014 sammenlignet med Dette skyldes primært at projektsamarbejdet i Ghana er ved at være afsluttet. Omsætningen i 2014 udgør kr. 223 mio. mod kr. 240 mio. i Årets nettoresultat er et overskud på kr. 8 mio. Selskabets balance pr. 31. december 2014 udviser en positiv egenkapital på kr. 31 mio. Valutarisici Den væsentligste del af selskabets samhandel foregår i EUR og DKK, hvorfor valutarisici ikke anses for væsentlige. Videnressourcer Der er i selskabet stort fokus på, at medarbejderne til stadighed uddannes. Finansiering Selskabet har en positiv pengestrøm. Selskabet har via sit moderselskab adgang til finansiering, såfremt der skulle opstå behov for dette. Der er p.t. ingen planer om at anvende renteinstrumenter. Særlige risici Selskabet er afhængig af Alcatel-Lucent gruppens evne til at modstå en stadig øgende konkurrence i markedet. Påvirkning af det eksterne miljø Selskabet deltager aktivt for at fremme og varetage selskabets ansvar for en bæredygtig udvikling blandt andet ved at favorisere ressurcebesparende produkter og ved at bidrage til at gammelt utstyr afhændes efter nationale og internationale direktiver. The Company's business review The company s main activity is to sell and market telecommunications and data communications solutions, primarily in Denmark, the other Nordic countries as well as Africa. Alcatel-Lucent Denmark A/S does not have subsidiaries. Unusual matters having affected the financial statements There are no special occurrences to report for 2015, which is affecting the 2014 financial results. Financial review The Company experienced a slight decrease in revenue through 2014 compared with This is primarily based on the fact that the project in Ghana are coming to an end. The revenue for 2014 amounts to DKK 223 million compared with DKK 240 million in The year s net profit is a profit of DKK 8 million. The Company s balance sheet at 31st December 2014 showed a shareholders equity of DKK 31 million. Currency risks As most of the company s trading takes place in EUR and DKK, the currency exposure is not considered significant. Knowledge resources Ongoing staff training is a focus area in the company. Financing The company has a positive net cash flow. Financing is available via parent company if such financing would be needed. At present, there are no plans to enter any instruments to hedge interest rate risks. Special risks The Company is dependant on the Alcatel-Lucent group ability to meet an increasing competition in the market. Impact on the external environment The Company participates actively in promoting and safeguarding the company's responsibility for sustainable development for instance by promoting resource effective products and by contributing to disposal of obsolete equipment in line with national and international directives. 3

7 fortsat - Ledelsesberetning continued - Management's review Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling. Forventet udvikling Der forventes i 2015 en øget omsætning i forhold til 2014 for Alcatel Lucent Denmark A/S til det danske marked. Eksport aktiviteterne forventes at resultere i en nedgang i 2015 omsætning sammenlignet med Selskabet forventer et driftsoverskud i Post balance sheet events No events have occurred after the financial year-end, which could significantly affect the Company s financial position. Outlook The expectation is an increase in level of revenue in 2015 for Alcatel Lucent Denmark A/S compared with 2014 for deliveries to the Danish domestic market. Export activities are expected to results in a decrease in revenue in 2015 as compared to The company is expected to realize a positive operating result in

8 Ledelsespåtegning Statement by the Board of Directors and the Executive Board Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Alcatel-Lucent Denmark A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. The Board of Directors and the Executive Board have today discussed and approved the annual report of Alcatel-Lucent Denmark A/S for the financial year 1 January - 31 December The annual report is prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the Company's financial position at 31 December 2014 and of the results of the Company's operations for the financial year 1 January - 31 December Further, in our opinion, the Management's review gives a fair review of the matters discussed in the Management's review. We recommend the adoption of the annual report at the annual general meeting. København, den 9. juli 2015 Copenhagen, 9 July 2015 Direktionen:/Executive Board: Peter Fink Bestyrelsen:/Board of Directors: Ellen Karine Hektoen formand/chairman Peter Fink Jekaterina Sirovatko 5

9 Den uafhængige revisors erklæringer Independent auditors' report Til kapitalejerne i Alcatel-Lucent Denmark A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Alcatel-Lucent Denmark A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. To the shareholders of Alcatel-Lucent Denmark A/S Independent auditors' report on the financial statements We have audited the financial statements of Alcatel- Lucent Denmark A/S for the financial year 1 January - 31 December 2014, which comprise an income statement, balance sheet, statement of changes in equity and notes, including accounting policies. The financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management's responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act. Further, Management is responsible for such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditors' responsibility Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements according to Danish audit regulations. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including an assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation of financial statements that give a true and fair view. The purpose is to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not to express an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used, the reasonableness of accounting estimates made by Management as well as the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit has not resulted in any qualification. 6

10 fortsat - Den uafhængige revisors erklæringer continued - Independent auditors' reports Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Opinion In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the Company's financial position at 31 December 2014 and of the results of its operations for the financial year 1 January - 31 December 2014 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Statement on the Management's review Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the Management's review. We have not performed any other procedures in addition to the audit of the financial statements. On this basis, it is our opinion that the information provided in the Management's review is consistent with the financial statements. København, den 9. juli 2015 Copenhagen, 9 July 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Lissen Fagerlin Hammer statsaut. revisor state authorised public accountant 7

11 Resultatopgørelse for 1. januar december Income statement for the year ended 31 December 2014 DKK 2013 DKK Nettoomsætning Revenue Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Raw materials and consumables 2 Andre driftsindtægter Other operating income Andre eksterne omkostninger Other external expenses Bruttoresultat Gross profit 3 Personaleomkostninger Staff costs 4 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Depreciation of property, plant and equipment Resultat af primær drift Operating profit 5 Finansielle indtægter Financial income 6 Finansielle omkostninger Financial expenses Resultat før skat Profit before tax 7 Skat af årets resultat Tax for the year Årets resultat Profit/loss for the year Forslag til resultatdisponering Recommended appropriation of the profit/loss for the year Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen Proposed dividend recognised under equity Overført resultat Retained earnings

12 Balance pr. 31. december Balance sheet at 31 December Aktiver Assets Anlægsaktiver Fixed assets Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment 8 Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Andre tilgodehavender Other receivables Finansielle anlægsaktiver Investments Anlægsaktiver i alt Total fixed assets Omsætningsaktiver Current assets Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Manufactured goods and goods for resale Varebeholdninger Inventories 2014 DKK 2013 DKK Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables 9 Igangværende arbejder for fremmed regning Work in progress for third parties Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Receivables from group entities Udskudte skatteaktiver Deferred tax assets Andre tilgodehavender Other receivables 10 Periodeafgrænsningsposter Prepayments Tilgodehavender Receivables Likvide beholdninger Cash Omsætningsaktiver i alt Total current assets Aktiver i alt Total assets

13 Balance pr. 31. december Balance sheet at 31 December 2014 DKK 2013 DKK Passiver Equity and liabilities Egenkapital Equity 11 Aktiekapital Share capital Overført resultat Retained earnings/accumulated loss Foreslået udbytte for regnskabsåret Dividend proposed for the year Egenkapital i alt Total equity Hensatte forpligtelser Provisions Andre hensatte forpligtelser Other provisions Hensatte forpligtelser i alt Total provisions Gældsforpligtelser Liabilities Modtagne forudbetalinger fra kunder Prepayments received from customers Leverandører af varer og tjenesteydelser Trade payables Gæld til tilknyttede virksomheder Payables to group entities Skyldig selskabsskat Income taxes payable 12 Periodeafgrænsningsposter Deferred income Anden gæld Other payables Kortfristede gældsforpligtelser Short-term liabilities Gældsforpligtelser i alt Total liabilities Passiver i alt Total equity and liabilities

14 Egenkapitalopgørelse Statement of changes in equity (kr.) Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt (DKK) Share capital Retained earnings Dividend proposed for the year Total Egenkapital pr. 1/ Equity at 1/ Betalt udbytte Dividend distributed Årets resultat, jf. resultatdisponering Profit/loss for the year, cf. appropriation of profit/loss Egenkapital pr. 31/ Equity at 31/

15 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Årsrapporten for Alcatel-Lucent Denmark A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Undladelse af pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er udeladt med henvisning til årsregnskabslovens 86, stk. 4, da den er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen. Rapporteringsvaluta Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen. Indtægter fra entreprisekontrakter indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Når indtægter fra en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes kun omsætning svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang, det er sandsynligt, at de vil blive betalt af modparten. The annual report of Alcatel-Lucent Denmark A/S has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act as regards medium-sized reporting class C enterprises. The accounting policies applied by the company are consistent with those of last year. Omission to present a cash flow statement The cash flow statement is omitted with reference to The Danish Financial Statements Act 86. section 4, since it is contained in the cash flow statement for the Group. Reporting currency The financial statements are presented in Danish kroner. Currency translation Transactions denominated in foreign currencies are translated into Danish kroner at the exchange rate at the date of the transaction. Receivables, payables and other monetary items denominated in foreign currencies are translated into Danish kroner at the exchange rate at the balance sheet date. Realised and unrealised exchange gains and losses are recognised in the income statement as financial income/expenses. Income statement Revenue Income from the sale of goods held for sale and finished goods is recognised in revenue at the time of delivery and when the risk passes to the buyer, provided that the income can be made up reliably. VAT, indirect taxes and discounts are excluded from the revenue. Income from the supply of services is recognised as revenue with reference to the stage of completion. Income from contract work is recognised as revenue as revenue as the production is carried through, meaning that the revenue corresponds to the market value of contracts completed in the year. Where the income from a construction contract cannot be estimated reliably, contract revenue corresponding to the expenses incurred is recognised only in so far as it is probable that such expenses will be recoverable from the counterparty. 12

16 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter. Råvarer og hjælpematerialer mv. Råvarer og hjælpematerialer omfatter de omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, der er medgået til at opnå årets omsætning. Other operating income Other operating income include items of a secondary nature relative to the enterprise's core business. Raw materials and consumables, etc. Raw materials and consumables include expenses relating to raw materials and consumables used in generating the year's revenue. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet scrapværdi Materielle anlægsaktiver nedskrives i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger det højeste beløb af kapitalværdien eller nettosalgsprisen. Vurderingen heraf foretages på enkeltaktiver, og hvis dette ikke er muligt, på den mindste gruppe af aktiver, hvorpå der samlet kan fastsættes en kapitalværdi. Aktivernes forventede brugstid og scrapværdi udgør: Other external expenses Other external expenses include expenses related to distribution, sale, advertising, administration, premises, bad debts, lease payments under operating leases, etc. Staff costs Staff costs include wages and salaries, including compensated absence and pensions, as well as other social security contributions, etc. made to the entity's employees. The item is net of refunds made by public authorities. Depreciation of property, plant and equipment The item comprises depreciation of property, plant and equipment. Property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis over the expected useful life of each individual asset. The depreciation basis is the cost plus revaluations and less expected residual value Property, plant and equipment are written down to the extent the carrying amount exceeds the higher of the net present value and the net selling price. Such an assessment is made on individual assets or, if that is not possible, on the smallest group of assets for which a value in use can be calculated. The expected useful lives and the residual value of the assets are as follows: Brugstid (år) Useful life (year) Scrapværdi DKK Residual value DKK Indretning af lejede lokaler 10 0 Leasehold improvements Produktionsanlæg og maskiner Plant and machinery Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment 13

17 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres transaktioner indregnet i egenkapitalen. Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Selskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen og foretager afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder. Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Financial income and expenses Financial income and expenses are recognised in the income statement at the amounts that relate to the reporting period. Net financials include interest income and expenses, financial expenses related to realised and unrealised capital and exchange gains and losses on securities and foreign currency transactions. Tax Tax for the year includes current tax on the year's expected taxable income and the year's deferred tax adjustments. The portion of the tax for the year that relates to the profit/loss for the year is recognised in the income statement, whereas the portion that relates to transactions taken to equity is recognised in equity. The parent and all Danish group entities are jointly taxed. The Danish income tax charge is allocated between profit-making and loss-making Danish entities in proportion to their taxable income (full allocation method). The parent acts as a management company for all the entities encompassed by the joint taxation arrangement and is thus responsible for ensuring that tax charges, etc. are paid to the Danish tax authorities. Jointly taxed companies entitled to a tax refund are, as a minimum, reimbursed by the management company according to the current rates applicable to interest allowances, and jointly taxed companies having paid too little tax pay, as a maximum, a surcharge according to the current rates applicable to interest surcharges to the management company. Balance sheet Property, plant and equipment Property, plant and equipment comprise leasehold improvements, production equipment, machinery and other fixtures, fittings, tools and equipment. Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and write-downs. Gains or losses arising from the sale of items of property, plant and equipment are recognised in the income statement under 'Other operating income' or 'Other operating expenses', respectively. Gains and losses are calculated by reference to the difference between the selling price less selling expenses and the carrying amount at the time of sale. 14

18 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued Værdiforringelse af anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning på en gruppe af aktiver fordeles således, at der først nedskrives på goodwill og derefter forholdsmæssigt på de øvrige aktiver. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende leverancer af serviceydelser og igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde. Når resultatet af en igangværende kontrakt ikke kan skønnes pålideligt måles salgsværdien til de medgåede omkostninger i det omfang disse forventes at blive dækket af køber. Hvis de samlede omkostninger på det igangværende arbejde forventes at overstige den samlede salgsværdi, indregnes det forventede tab som en tabsgivende aftale under hensatte forpligtelser og omkostningsføres i resultatopgørelsen. Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som aktiver, når salgsværdien overstiger acontofaktureringer, og som forpligtelser når acontofaktureringer overstiger salgsværdien. Impairment of fixed assets Every year, property, plant and equipment are reviewed for impairment. Where there is indication of impairment, an impairment test is made for each individual asset or group of assets, respectively, generating independent cash flows. The assets are written down to the higher of the value in use and the net selling price of the asset or group of assets (recoverable amount) if it is lower than the carrying amount. Where an impairment loss is recognised on a group of assets, a loss must first be allocated to goodwill and then to the other assets on a pro rata basis. Inventories Inventories are measured at the lower of cost, measured by reference to the FIFO method, and net realisable value. Receivables Receivables are measured at amortised cost, which usually corresponds to the nominal value. Provisions are made for bad debts on the basis of objective evidence that a receivable or a group of receivables are impaired. Provisions are made to the lower of the net realisable value and the carrying amount. Work in progress for third parties Ongoing service supplies and work in progress for third parties are measured at the market value of the work performed less advances received. The market value is calculated on the basis of the percentage of completion at the balance sheet date and the total expected income from the relevant contract. The percentage of completion is made up based on costs incurred relative to the expected, total expenses on each individual work in progress. Where the outcome of contract work in progress cannot be made up reliably, the market value is measured at the costs incurred in so far as they are expected to be paid by the purchaser. Where the total expenses relating to the work in progress are expected to exceed the total market value, the expected loss is recognised as a lossmaking agreement under 'Provisions' and is expensed in the income statement. The value of each contract in progress less prepayments is classified as assets when the market value exceeds prepayments and as liabilities when prepayments exceeds the market value. 15

19 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued Likvider Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. Egenkapital Foreslået udbytte Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden, som følge af en tidligere begivenhed på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre en afgang af økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser, som forventes indfriet senere end et år fra balancedagen, måles til nutidsværdien af de forventede betalinger. Andre hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Cash and cash equivalents Cash comprises cash balances and bank balances. Equity Proposed dividends Dividends proposed for the financial year are presented as a separate item under Equity'. Provisions Provisions comprise expected expenses relating to guarantee commitments, losses on work in progress, restructurings, etc. Provisions are recognised when the company has a legal or constructive obigation as a result of a past event at the balance sheet date and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions expected to be settled after more than one year after the balance sheet date are measured at the net present value of the expected payments. Other provisions are measured at net realisable value. Corporation tax Current tax payable and receivable is recognised in the balance sheet as the estimated tax charge in respect of the taxable income for the year, adjusted for tax on prior years' taxable income and tax paid on account. Provisions for deferred tax are calculated, based on the liability method, of all temporary differences between carrying amounts and tax values, with the exception of temporary differences occurring at the time of acquisition of assets and liabilities neither affecting the results of operations nor the taxable income, as well as temporary differences on nonamortisable goodwill. Deferred tax is measured according to the taxation rules and taxation rates in the respective countries applicable at the balance sheet date when the deferred tax is expected to crystallise as current tax. Deferred tax assets are recognised at the value at which they are expected to be utilised, either through elimination against tax on future earnings or through a set-off against deferred tax liabilities within the same jurisdiction. 16

20 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Accounting policies - continued Som administrationsselskab i sambeskatningskredsen overtages hæftelsen for dattervirksomhedernes selskabsskatter overfor skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambeskatningsbidrag. Skyldige eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som tilgodehavende skat eller skyldig selskabsskat. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i efterfølgende regnskabsår. Nøgletal Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 og beregnet således: Definitioner på nøgletal: Bruttomargin: Bruttofortjeneste(Bruttotab) / Nettoomsætning * 100 Overskudsgrad: Resultat af ordinær primær drift / Nettoomsætning * 100 Afkastningsgrad: Resultat af ordinær primær drift / Gennemsnitlige aktiver * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo/ Passiver ultimo * 100 Forrentning af egenkapitalen: Årets resultat / Gennemsnitlig egenkapital * 100 As management company for all the entities in the joint taxation arrangement, the parent is liable for the subsisidaries' income taxes vis-à-vis the tax authorities as the subsidiaries pay their joint taxation contributions. Joint taxation contributions payable or receivables are recognised in the balance sheet as income tax receivable or payable. Liabilities Financial liabilities are recognised on the raising of the loan at the proceeds received net of transaction costs incurred. Interest-bearing debt is subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method. Borrowing costs, including capital losses, are recognised as financing costs in the income statement over the term of the loan. Other liabilities are measured at net realisable value. Deferred income Deferred income recognised as a liability comprises payments received concerning income in subsequent financial reporting years. Financial ratios Financial ratios are calculated in accordance with the Danish Society of Financial Analysts' guidelines on the calculation of financial ratios 'Recommendations and Financial Ratios 2010', cf. below: Definition of financial ratios: Gross margin: Gross margin / Revenue * 100 EBIT margin: Profit/loss from ordinary operating activites / Revenue * 100 Return on assets: Profit/loss from ordinary operating activites / Average assets * 100 Equity ratio: Closing equity / Equity & liabilities at year-end * 100 Return on equity: Profit/loss for the year / Average equity *

21 Noter 2014 DKK 2013 DKK 2. Andre driftsindtægter Other operating income Viderefakturering til koncernselskaber Charge-out group companies Personaleomkostninger Staff costs Personaleomkostninger er opgjort således: Analysis of staff costs: Lønninger Wages/salaries Pensioner Pensions Andre omkostninger til social sikring Other social security costs Andre personaleomkostninger Other staff costs Antal/Number Antal/Number Gennemsnitligt antal medarbejdere Average number of employees Vederlag til selskabets ledelse oplyses ikke med henvisning til ÅRL 98b, stk. 3, nr. 2. With reference to section 98b(3), (ii), of the Danish Financial Statements Act, the company does not disclose the consideration paid to management DKK 2013 DKK 4. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Depreciation of property, plant and equipment Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Depreciation of property, plant and equpiment

22 Noter 2014 DKK 2013 DKK 5. Finansielle indtægter Financial income Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder Interest receivable, group entities Valutakursgevinst Exchange gain Andre finansielle indtægter Other financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder Interest expenses, group entities Valutakurstab Exchange losses Andre finansielle omkostninger Other financial expenses Skat af årets resultat Tax for the year Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Estimated tax charge for the year

23 Noter 8. Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment (kr.) Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar I alt (DKK) Leasehold improvements Other fixtures and fittings, tools and equipment Total Kostpris Cost Saldo pr. 1/ Balance at 1/ Kostpris pr. 31/ Cost at 31/ Af- og nedskrivninger Depreciation and impairment losses Saldo pr. 1/ Balance at 1/ Årets afskrivninger Depreciation in the year Af- og nedskrivninger pr. 31/ Depreciation and impairment losses at 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Carrying amount at 31/ Igangværende arbejde for fremmed regning Work in progress for third parties Igangværende arbejder til salgspris Work in progress at sales price Igangværende arbejder for fremmed regning klassificeres i balancen som nettotilgodehavender kr Work in progress is classified in the balance sheet at DKK as net liabilities. 10. Periodeafgrænsningsposter Prepayments Periodeafgrænsningsposter omfatter periodisering af omkostninger, der først vedrører efterfølgende år. Prepayments include accrual of expenses relating to subsequent financial years. 20

24 Noter 11. Aktiekapital Share capital Aktiekapitalen kr , sammensættes således: Analysis of the company's share capital, DKK : aktie(r) a kr ,00 20,100 share(s) of DKK 1,000,00 each Selskabets aktiekapital har uændret været kr de seneste 5 år The company's share capital has remained DKK 20,100,000 over the past 5 years. 12. Periodeafgrænsningsposter Deferred income Periodeafgrænsningsposter omfatter betalinger vedrørende salg af serviceskontrakter, der først indregnes som indtægter i det efterfølgende regnskabsår, når indregningskriterierne herfor er opfyldt. Deferred income comprises payments relating to the sale of service contracts, which will not be recognised as income until in the subsequent financial year once the recognition criteria are satisfied. 13. Sikkerhedsstillelser Security for loans Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31/ The Company has not placed any assets or other as security for loans at 31/ Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser Contingent liabilities and other financial obligations Eventualforpligtelser overfor modervirksomhed og dennes øvrige dattervirksomheder: Contingent liabilities vis-à-vis the parent and its other subsidiaries Kautions- og garantiforpligtelser Guarantee commitments Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2013 samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere. As management company, the company is jointly taxed with other Danish group entities and is jointly and severally liable with other jointly taxed group entities for payment of income taxes for the income year 2013 onwards as well as withholding taxes on interest, royalties and dividends falling due for payment on or after 1 July Andre økonomiske forpligtelser Other financial obligations Leje- og leasingforpligtelser i øvrigt: Other rent and lease liabilities: Leje- og leasingforpligtelser Rent and lease liabilities

25 Noter 15. Nærtstående parter Related parties Nærtstående parter med bestemmende indflydelse: Information about related parties with a controlling interest: Nærtstående part Bopæl/Hjemsted Related party Domicile Basis for control Grundlag for bestemmende indflydelse Alcatel-Lucent Participations SA 3, Avenue Octave Gréard, Paris, Frankrig/France Kapitalbesiddelse Participating interest Oplysning om koncernregnskaber: Information about consolidated financial statements: Modervirksomhed Parent Hjemsted Domicile Rekvirering af modervirksomhedens koncernregnskab Requisitioning of the parent's consolidated financial statements Alcatel-Lucent 3, Avenue Octave Gréard, Paris, Frankrig/France Alcatel-Lucent Participations SA 3, Avenue Octave Gréard, Paris, Frankrig/France 22

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Blue Star Ejendomme ApS

Blue Star Ejendomme ApS Blue Star Ejendomme ApS CVR-nr. 32 34 27 60 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 6. marts 2015 Som dirigent:... Øjvind Hulgaard Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S Helly-Hansen Imak

A/S Helly-Hansen Imak A/S Helly-Hansen Imak c/o Helly Hansen Lergravsvej 59a, 2300 København S CVR-nr. 15 79 92 18 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7. juli 2015 Som dirigent:... Wilhelm

Læs mere

Johannes Andersen og Søn A/S Vognmandsforretning

Johannes Andersen og Søn A/S Vognmandsforretning Johannes Andersen og Søn A/S Vognmandsforretning CVR-nr. 15 12 44 07 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. februar 2015 Som dirigent:... Jens Chr. Andersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet af 1. marts 2014 A/S

Ejendomsselskabet af 1. marts 2014 A/S Ejendomsselskabet af 1. marts 2014 A/S Skolegade 5, 8000 Århus C CVR-nr. 12 37 83 43 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. april 2015 Som dirigent:... Flemming

Læs mere

ACS-Trælast A/S. Årsrapport for 1. januar december Tømmerup 77, 2770 Kastrup. CVR-nr

ACS-Trælast A/S. Årsrapport for 1. januar december Tømmerup 77, 2770 Kastrup. CVR-nr ACS-Trælast A/S Tømmerup 77, 2770 Kastrup CVR-nr. 12 37 58 08 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7. april 2014 Som dirigent:... Dennis Wager

Læs mere

WIIO ApS. Sankt Peders Vej 6, st 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2017

WIIO ApS. Sankt Peders Vej 6, st 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2017 WIIO ApS Sankt Peders Vej 6, st 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/06/2018 Madis Lember Dirigent

Læs mere

Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS

Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS CVR-nr. 28 88 87 24 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. april 2015 Som dirigent:... Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Husky Transport ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. juni 2015.

Husky Transport ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. juni 2015. Husky Transport ApS CVR-nr. 33 97 03 74 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. juni 2015 Som dirigent:... Anders Lundgaard-Svenstrup Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

MM Sustainia A/S. Årsrapport for Valkendorfsgade 13, 1009 København K. CVR-nr

MM Sustainia A/S. Årsrapport for Valkendorfsgade 13, 1009 København K. CVR-nr MM Sustainia A/S Valkendorfsgade 13, 1009 København K CVR-nr. 26 07 23 60 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. maj 2015 Som dirigent:... Morten Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13 Forex A/S Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg CVR-nr. 15 19 91 13 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. april 2014 Som dirigent:... Kasper Lund-Jacobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

PROVET ApS. Industrivej Lunderskov. Årsrapport 1. januar december 2018

PROVET ApS. Industrivej Lunderskov. Årsrapport 1. januar december 2018 PROVET ApS Industrivej 5 6640 Lunderskov Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2019 Anita Vikær Lund Dirigent

Læs mere

Neopost Danmark A/S Årsrapport 2016/17 Annual report 2016/17 Årsregnskab 1. februar 2016-31. januar 2017 Financial statements for the period 1 February 2016-31 January 2017 Noter Notes to the financial

Læs mere

Designa Køkken Thisted A/S

Designa Køkken Thisted A/S Designa Køkken Thisted A/S Leopardvej 3, 7700 Thisted CVR-nr. 25 79 09 44 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. juni 2013 Som dirigent:... Claus Astrup-Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Anpartsselskabet af 30. januar 2015

Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 50 38 90 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Store Kongensgade 26 1264 København K CVR-nr. 37 36 90 71 Årsrapport for 2017/18 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

SLAGTERBUTIK AMAGER ApS

SLAGTERBUTIK AMAGER ApS SLAGTERBUTIK AMAGER ApS Geminivej 29 2670 Greve Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/07/2018 Mohammed Ali Mohammed

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

A/S Hjalmar Wennerth

A/S Hjalmar Wennerth A/S Hjalmar Wennerth Transformervej 10 2860 Søborg CVR-nr. 70 86 81 13 Årsrapport for 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2016 Dennis Wager Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesberetning Oplysninger om selskabet Navn Adresse, postnr., by 3L Ejendom A/S Vibækvej 100, 5690 Tommerup CVR-nr. 29 77 03 95 Hjemstedskommune Assens Regnskabsår 1. januar - 31. december Bestyrelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 2181 / PT

Indholdsfortegnelse 2181 / PT Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Beretning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab Resultatopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 8

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015 c/o Ole Kjærgård Husebyvej 19 3200 Helsinge CVR-nr. 25314123 Årsrapport for 2015 16. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27-05-2016 Ole Kjærgård

Læs mere

NST DK. A/S. Årsrapport for Gammel Højmevej 191, 5250 Odense SV. CVR-nr

NST DK. A/S. Årsrapport for Gammel Højmevej 191, 5250 Odense SV. CVR-nr NST DK. A/S Gammel Højmevej 191, 5250 Odense SV CVR-nr. 25 84 49 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 6. maj 2015 Som dirigent:... Niels Sørum Indholdsfortegnelse

Læs mere

SparVinduer ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015.

SparVinduer ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. SparVinduer ApS CVR-nr. 29 23 96 22 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Som dirigent:... Mads Storgaard Mehlsen Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PANDORA EASTERN EUROPE A/S

PANDORA EASTERN EUROPE A/S PANDORA EASTERN EUROPE A/S Hovedvejen 2 2600 Glostrup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Jeppe Jensen

Læs mere

GÆLDSKONSULENTERNE ApS

GÆLDSKONSULENTERNE ApS GÆLDSKONSULENTERNE ApS Vallensbækvej 44 2625 Vallensbæk Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2017 Jan Bølle Dirigent

Læs mere

Intrum Justitia Danmark A/S

Intrum Justitia Danmark A/S Intrum Justitia Danmark A/S Lyngbyvej 20, 2. sal, 2100 København Ø CVR-nr. 20 35 75 09 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Malene Axlev

Læs mere

Au Verre de Vin IVS. Årsrapport for Vesterbrogade København V. CVR-nr (4. regnskabsår)

Au Verre de Vin IVS. Årsrapport for Vesterbrogade København V. CVR-nr (4. regnskabsår) Au Verre de Vin IVS Vesterbrogade 19 1620 København V CVR-nr. 35 86 77 91 Årsrapport for 2017 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr

Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr. 11 50 43 96 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.05.16 Flemming Ammentorp

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Bates / Y & R A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. maj 2015.

Bates / Y & R A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. maj 2015. Bates / Y & R A/S CVR-nr. 10 79 55 40 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. maj 2015 Som dirigent:... Johnny R. Kluge Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Christopher Music ApS

Christopher Music ApS Christopher Music ApS Christianshavns Voldgade 8, 3. sal 1424 København K CVR-nr. 35 84 21 87 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06

Læs mere

Fairwind Offshore ApS

Fairwind Offshore ApS Fairwind Offshore ApS CVR-nr. 30 61 03 26 Årsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2014 (6 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts 2015 Som dirigent:... Martin Hejlskov

Læs mere

Nordbornholms Byggeforretning ApS

Nordbornholms Byggeforretning ApS Nordbornholms Byggeforretning ApS Kirkeplads 4, 3770 Allinge CVR-nr. 11 55 33 89 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. oktober 2014 Som dirigent:... Jørgen Kim

Læs mere

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015.

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015. KBO ApS CVR-nr. 29 92 65 65 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Revisorerne Bastian og Krause. Årsrapport 2016/17

Revisorerne Bastian og Krause. Årsrapport 2016/17 Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8 st. tv. 2000 Frederiksberg CVR-nr. 27335616 Årsrapport 2016/17 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

København Håndbold A/S

København Håndbold A/S København Håndbold A/S Islands Brygge 79C, 4. th., 2300 København S CVR-nr. 35 03 14 99 Årsrapport for 2014/15 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. september 2015 Som dirigent:...

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

LUND BYGGERI ApS. Årsrapport for 2012

LUND BYGGERI ApS. Årsrapport for 2012 c/o Michael S. Lund Højleddet 17 2840 Holte CVR-nr. 21252484 Årsrapport for 2012 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31-05-2013 Michael Stig

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Møller og Wulff Logistik ApS

Møller og Wulff Logistik ApS Møller og Wulff Logistik ApS Teglvænget 89 7400 Herning Årsrapport 28. oktober 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/03/2018 Daniel

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

J. Enggaard ApS. Springbjergvej Randbøl. Årsrapport 1. januar december 2018

J. Enggaard ApS. Springbjergvej Randbøl. Årsrapport 1. januar december 2018 J. Enggaard ApS Springbjergvej 16 7183 Randbøl Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2019 Joachim Enggaard

Læs mere

CAMOLA HOLDING ApS. Røde Banke Fredericia. Årsrapport 1. januar december 2015

CAMOLA HOLDING ApS. Røde Banke Fredericia. Årsrapport 1. januar december 2015 CAMOLA HOLDING ApS Røde Banke 99 7000 Fredericia Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2016 Erling Christensen

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

BeLi ApS. Årsrapport for Dandyvej Vejle. CVR-nr

BeLi ApS. Årsrapport for Dandyvej Vejle. CVR-nr BeLi ApS Dandyvej 19 7100 Vejle CVR-nr. 33 88 37 22 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/03 2016 Thomas Stenager Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø CVR-nr. 11 80 15 36 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2016. Hans Christoffersen

Læs mere

JNA Vinduer & Døre A/S

JNA Vinduer & Døre A/S JNA Vinduer & Døre A/S CVR-nr. 13 83 35 83 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. maj 2015 Som dirigent:... Mads Storgaard Mehlsen Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Søndersøparken A/S CVR-nr

Søndersøparken A/S CVR-nr CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.12.13 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Hans Olsen Birksted A/S

Hans Olsen Birksted A/S Hans Olsen Birksted A/S Holsted Park 10, 4700 Næstved CVR-nr. 32 12 32 28 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7. april 2014 Som dirigent:...

Læs mere

STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K 1. OKTOBER SEPTEMBER 2017

STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K 1. OKTOBER SEPTEMBER 2017 HOLDINGSE Strandgade 1401 Køben 36021632 HOLDINGSELSKABET HBR AF 1/10 2013 APS STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K ÅRSRAPPORT Års 1. OKTOBER 2016-30. SEPTEMBER 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 1. oktober september 2016

Årsrapport 1. oktober september 2016 Østergård 2014 ApS Rikkesmindevej 6 5750 Ringe Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 (2. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 30/01 2017

Læs mere

N.SJ. SERVICE ApS. H P Christensens Vej Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2017

N.SJ. SERVICE ApS. H P Christensens Vej Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2017 N.SJ. SERVICE ApS H P Christensens Vej 3 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06/2018 Badr Hleyhel

Læs mere

Tom Sørensen Holding, Herning ApS

Tom Sørensen Holding, Herning ApS Tom Sørensen Holding, Herning ApS Bjalderbækvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 29 39 41 13 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. april 2013 Som dirigent:... Tom Borreskov

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere