Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad"

Transkript

1 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 2 Maj 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Kommende EUROSON og WFUMB kongresser 2 Formandsberetning Referat af generalforsamlingen DUDS regnskab HHH regnskab 2006, og budget DUDS budget Legatopslag Studiebesøg i Australien eller på New Zealand 7 Hans Henrik Holm legat 7 Debat: kommentar til tidligere indlæg 8 Nyt fra ASUM 8 Mary from Tasmania visits Denmark 9-10 Rapport fra Melbourne 11 DUDS efterårsmøde 5. oktober Kommende DUDS kurser 12

2 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 2 DUDS medlemsblad Udgives af Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab - Udsendt til Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemmer maj 2007 Medlemsbladet/webmaster Michael Bachmann Nielsen Trykkeri Nofoprint Trykoplag 700 eksemplarer Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab er medlem af European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, EFSUMB, som har ca medlemmer (www.efsumb.org). EFSUMB er medlem af World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) som har cirka medlemmer (www.wfumb.org) Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemsblad udkommer 3-4 gange om året, udsendes gratis til selskabets medlemmer. Næste medlemsblad forventes udsendt september 2007 Meddelelser, der ønskes optaget i bladet sendes til Deadline til næste medlemsblad: 15. august 2007 Bestyrelsen per Formand Overlæge PhD Christian Nolsøe Røntgen Ultralyd Frederikssundsvej 80B 2400 København NV Tlf Næstkommende formand Overlæge Lars Bolvig Radiologisk afdeling Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Århus Sekretær Overlæge Ulrich Fredberg Medicinsk afdeling Silkeborg Centralsygehus 8600 Silkeborg Kasserer Overlæge PhD Torben Lorentzen Gastroenterologisk afd D Herlev Hospital Bestyrelsesmedlem Radiograf Karl Erik Stovgaard Røntgenafdelingen Vejle Sygehus Suppleant Afdelingslæge Kikke Hagen Abdominalkirurgisk afdeling Bispebjerg Hospital Kommende Euroson og WFUMB kongresser: oktober th Euroson Congress, Leipzig, Tyskland 31. maj - 3. juni th Euroson Congress, Timisoara, Rumænien 29. september - 2. oktober st Euroson Congress, Edinburgh, UK 30. august 3. september th World Congress of WFUMB, Sydney, Australien nd Euroson Congress. København, DK rd Euroson Congress & 13th World Congress of WFUMB. Wien, Østrig

3 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 3 Formandsberetning DUDS 2006 Det forgangne år bød på stor aktivitet i DUDS regi af både national og international karakter. Der blev således afholdt 11 ultralyd kurser plus en større international ultralyd kongres i vores selskabs navn i løbet af året Ikke dårligt for et forholdsvist lille land som Danmark. Men vi har jo på den anden siden også en tradition for at være store i ultralyd sammenhæng, om end vi er små på anden vis. Det er således med stor glæde vi endnu engang kan konstatere at der er en fortsat stigende interesse i Danmark for ultralyd diagnostik. Vi ser såvel stor søgning til og efterspørgsel på diverse ultralyd kurser som stor interesse fra "eksperternes" side i at dele ud af deres viden. Bestyrelsen værdsætter denne aktivitet og ønsker i den nærmeste fremtid at udbygge kursus tilbuddet således at det imødegår den stigende efterspørgsel fra både forskellige lægelige specialer og forskellige sundhedsfaglige grupperinger. I denne sammenhæng står DUDS' kursusudvalg i en nøgleposition og bestyrelsen har i erkendelse heraf udformet et kommissorium for udvalget med den hensigt at stimulere til en optimering af kursusudbuddet. Kommissoriet lyder: "Der skal udbydes kurser i DUDS-regi, som dækker det til enhver tid gældende behov for uddannelse og efteruddannelse af relevante fagpersoner i henhold til EFSUMB's retningslinier. Der skal etableres kontakt til relevante videnskabelige selskaber med henblik på samarbejde herom. Kursusudvalget supplerer sig selv ad hoc. Dog har Dansk Radiologisk Selskab's bestyrelse og DUDS' bestyrelse altid mindst én repræsentant i udvalget" Sidstnævnte er p.t. henholdsvis Michael Bachmann Nielsen og undertegnede. Kommissoriet kan tillige ses på DUDS' hjemmeside. Kursusudvalgets hidtidige formand Michael Bachmann Nielsen har ønsket at trække sig fra formandsposten på grund af andre arbejdsopgaver, men forbliver medlem af udvalget i egenskab af repræsentant for DRS. Bestyrelsen takker Michael for hans indsats og byder samtidig velkommen til den nye mand på posten Bjørn Skjoldbye, overlæge kirurgisk gastroenterologisk afdeling D, Herlev Hospital. Siden 2002 har deltagere på DUDS' kurser modtaget tilbud om gratis medlemskab for igangværende år, hvilket de forgange 3 år har resulteret i stigende medlemstal. Denne politik har imidlertid vist sig at have flere utilsigtede virkninger. Dels var der en del personer, som ved modtagelsen af girokort til første gangs indbetaling af kontingent ikke mente at have tilkendegivet at de ønskede medlemskab. Således har vi i 2006 modtaget 115 udmeldelser med denne begrundelse. Dels resulterede de løbende indmeldelser af mange nye medlemmer i at der opstod en ubalance mellem kontingentopkrævning og medlemsafgift til EFSUMB og Ultraschall, som igen medførte underskud på driften. Bestyrelsen har derfor besluttet at ændre procedure så deltagere på DUDS-kurser får tilbudt gratis medlemskab frem til næste kontingent opkrævning, og således modtager DUDS bladet i denne periode. Udsendelse af European Journal of Ultrasound/Ultraschall påbegyndes imidlertid først efter kontingent indbetaling, som finder sted i maj. Det vil fremgå af skriftlig information at man aktivt skal frasige sig medlemskabet såfremt man ikke ønsker at forsætte når gratis perioden udløber. Kursusarrangørerne forpligter sig til at informere om dette, og kursusudvalget vil føre tilsyn med at fremtidige kursusarrangører informeres om disse forpligtigelser. Vi håber med disse tiltag at have fjernet de negative sider ved den hidtil førte "gratis-medlemskabspolitik" således at vi som selskab fortsat kan nyde godt af den uomtvistelige fordel det er at være en interesseorganisation med MANGE medlemmer. Jo større medlemstal, jo større vægt kan vi udtale os med og jo mere indflydelse vil vi få på de sundhedspolitiske tiltag som vedrører brugen af medicinsk

4 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 4 ultralyd diagnostik. Der har i årets løb være en del aktivitet i det dansk-australske samarbejde CADUCEUS, hvilket set fra en økonomisk synsvinkel kun er muliggjort via generøst sponsorat fra B-K Medical, som dels har indstiftet et årligt CADUCEUS udvekslings legat på kr og dels har givet tilsagn om støtte til flybilletten for DUDS repræsentant ved ASUM møder. Hotel og kongresgebyr dækkes af ASUM, ligesom DUDS dækker tilsvarende udgifter ved inviteret ASUM foredragsholder. Vi har fra Danmark til Australien udsendt Christoffer Brushøj og Morten Boesen og en enkelt er kommet den anden vej, nemlig Mary Langdale. Herudover havde vi ved Punkturkongressen fornøjelsen af to foredragsholdere fra Down Under nemlig ASUM president David Rogers og ASUM editor Roger Davies og omvendt har undertegnede repræsenteret DUDS som inviteret foredragsholder ved ASUM 2006 i Melbourne. Til august modtager vi en ny ASUM gæst, Robert Ziegenbein, som vil være på en måneds studieophold i Danmark, og DUDS udsender til december CADUCEUS legat modtager nr 3 - vi ved endnu ikke hvem, da fristen for legat ansøgning først udløber 1. juni. Herudover er vi atter repræsenteret ved ASUM annual meeting, denne gang ved Torben Lorentzen, der er inviteret foredragsholder til mødet i Cairns. Sluttelig kan vi allerede på nuværende tidspunkt røbe at ASUM president Matthew Andrews vil være at finde på talerlisten til DUDS eget Årsmøde næste år. Det er endnu ikke afgjort hvor DUDS Årsmøde anno 2008 finder sted rent geografisk, men den tidsmæssige indplacering er afgjort, så man opfordres til at sætte et hak i kalenderen ud for dagene 16. og 17. april. Hvis vi skal følge op på trenden for de seneste to årsmøder kan der vel eventuelt gå hen og blive tale om enten Knuthenborg Safaripark eller Givskud Zoo - men nu får vi se. Tak for i år, og ha' et godt Årsmøde. Christian Pállson Nolsøe Referat af generalforsamlingen Veterinær og Landbohøjskolen, København d Valg af dirigent. Torben Lorentzen blev valgt. Til referent valgte GF Mette Marklund 2. Formandens beretning. Formand Christian Nolsøe redegjorde for bestyrelsens forsøg på at udbygge kursustilbuddet, således at dette imødekommer den stigende efterspørgsel fra både lægelige og ikke-lægelige sundhedsfaglige grupper. Sidste år blev der afholdt 11 kurser og en kongres (med mere end 200 deltagere). Da ultralydsskanning efterhånden har spredt sig til en række forskellige specialer er det vigtigt at få klarlagt nogle rammer for, hvordan man varetager de forskellige områder sufficient. Kursusudvalgets hidtidige formand Michael Bachmann Nielsen takkedes for sin indsats idet han trækker sig fra formandsposten (men han forbliver DRS's repræsentant i udvalget). Ny formand er Bjørn Skjoldbye. Gratis medlemskab i forbindelse med kursusdeltagelse ændres, så bladet Ultraschall først modtages, når man har betalt kontingent første gang. Aktiviteter i CADUCEIUS regi blev gennemgået. Formanden mindede om Hans Henrik Holms Fond og CADUCEUS Fond, hvortil der er ansøgningsfrist sidst i maj. 3. Forelæggelse af revideret regnskab. Tri Huu Nguyen gennemgik regnskabet for 2006, der viste en negativ formuebevægelse på kr (delvis pga. kurstab) og et driftsunderskud på kr Dette forhold er delvist betinget af ubalance mellem registrerede medlemmer (der modtager Ultraschall, DUDS-bladet, medlemskab af EFSUMB) og kontingentindbetalingerne, hvor mange tilsyneladende betaler kontingent efter den gamle takst. Dette gøres der en stor indsats på

5 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 5 at få rettet op på til næste budgetår, bl.a. ved ændringer i det gratis medlemskab i forbindelse med kursusdeltagelse (som redegjort for under punkt 2). Endvidere opfordres medlemmerne til selv at checke, om de betaler kontingent efter den gamle eller den nye takst. Regnskaberne blev vedtaget. Regnskabet for Hans Henrik Holms fond blev gennemgået. Der blev stillet forslag om reklamer i DUDS-bladet samt at bladet eventuelt kunne udsendes via for at spare penge. De få, der ikke kunne eller ønskede at modtage bladet elektronisk skulle fortsat have adgang til at få det fremsendt med almindelig post. 4. Budget Tri Huu Nguyen fremlagde et budget i balance. Budgettet blev vedtaget. 5. Kontingentfastsættelse. Kontingent blev uændret kr. 400 pr år. 6. Valg af næstkommende bestyrelsesformand i henhold til 6 i DUDS' vedtægter. Næstformand Lars Bolvig blev valgt som "næstkommende formand". 7. Valg af bestyrelsesmedlem. a. Ulrich Fredberg blev genvalgt. b. Vibeke Dabelsteen afgik som ikke-lægelig repræsentant efter 2+2 års valgperiode og blev takket med applaus. Karl Erik Stovgaard, radiograf, røntgenafdelingen, Vejle Sygehus blev valgt som ny ikke-lægelig repræsentant. c. Tri Huu Nguyen ønskede at udtræde af bestyrelsen efter ét år som kasserer. Torben Lorentzen, overlæge, PhD, gastroenterologisk afd D, Herlev Hospital blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og kasserer. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen i henhold til 6. Kikke Hagen, afdelingslæge, abdominalkirurgisk afdeling Bispebjerg Hospital blev valgt som suppleant. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Både revisor og revisorsuppleant blev genvalgt, henholdsvis Nikolaj Borg Mogensen og Birthe Højlund Bech 10. Forvaltning af DUDS formue. Den nye kasserer Torben Lorentzen redegjorde for sine overvejelser omkring forvaltningen af selskabets formue. 11. Orientering fra EFSUMB. Christian Nolsøe redegjorde for aktiviteter i EFSUMB. I 2010 skal Danmark, efter planen, igen være vært for Euroson. Michael Bachmann Nielsen har gjort et stort stykke arbejde i EFSUMB for at tiltrække kongressen igen. Formanden takker for indsatsen. 12. Orientering fra WFUMB. Søren Hancke redegjorde for aktiviteter i WFUMB (der er sammenslutningen af de 6 federationer fra Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Australien og Afrika). Der er aktuelt ca individuelle medlemmer. Formålet er bl.a. at fremme samarbejde, forskning og metodeudvikling samt at medvirke til dannelsen af nationale selskaber. For tiden er der i særdeleshed fokus på sikkerhed og tidsskriftet "Ultrasound in Medicine and Biology" udkommer snart med et nummer, der udelukkende omhandler dette emne. 13. Orientering fra Sammenslutningen af Danske Sonografer. Vibeke Dabelsteen redegjorde for aktiviteter i Danske Sonografer. Sidste møde var i forbindelse med efterårsmødet i Århus. Der var ikke så mange mødedeltagere, men arbejdet fortsætter. 14. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 15. Eventuelt. Det diskuteres hvorvidt der er behov for en pris-differentiering i forbindelse med DUDS årsmøde, da der er flere yngre kolleger, der ikke kan få dækket udgiften gennem afdelingerne.

6 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 6 Der er varierende holdninger til, hvorvidt man skal tilmelde frie foredrag for at opnå prisreduktion. En pris-differentiering vil også gøre det muligt at medbringe interesserede kolleger. Man diskuterer hvorvidt det er nødvendigt med udenlandske foredragsholdere, og meningerne er delte. Det indvendes, at det friske pust fra udenlandske radiologer kan være fagligt stimulerende. 16. Dirigenten takkede for god ro og orden. DUDS regnskab 2006 Status Saldo bankkonto Depot Formue i alt Status Saldo bankkonto Depot Formue i alt Formuebevægelse Indtægter Årsmøde i Zoo Punkturkongres Kursus Obligations udbytte Kontingent Rente 204 Indtægter i alt Udgifter Kongresrepræsentation Årsmøde/generel forsamling Bestyrelsesmøder Ultraschall Medlemskab EFSUMB DUDS blad Internet 633 Legat Punkturkongresudgifter Eurosonkongresudgifter Gebyr, løn til sekretær Udgifter i alt Driftsresultat Kapitaludvikling HHH regnskab 2006 Status Saldo bankkonto Depot Formue i alt Status Saldo bankkonto Depot Formue i alt Formuebevægelse Indtægter Udbytte Rente 136 Indtægter i alt Udgifter Legat Bankgebyr 10 Udgifter i alt Driftsresultat Kapitaludvikling HHH budget 2007 Indtægter Udbytte Rente 136 Indtægter i alt Udgifter Legat Bankgebyr 10 Udgifter i alt Driftsresultat

7 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 7 DUDS budget 2007 Indtægter Kursus/kongres indtægt Udbytte Forventet medlemstal 600, 400kr per medlem Kontingent: Rente 204 Indtægter i alt Udgifter Bestyrelsen Møde, genreralforsamlig Ultraschall Reduceret medlemstal fra 698 til 600, 215kr per medlem Reduceret medlemstal fra 698 til 600, 58kr per medlem Medlemskab EFSUMB DUDS blad Reduceret medlemstal til 600 Internet 633 Legat Eurosonkongresudgifter Gebyr, løn til sekretær Udgifter i alt Driftsresultat LEGAT OPSLAG - blev også udsendt direkte til alle medlemmer i april 2007 Studiebesøg i Australien eller på New Zealand I forbindelse med CADUCEUS samarbejdet mellem DUDS og ASUM er der etableret en udvekslingsaftale hvortil der er knyttet et legat på kr. sponsoreret af B-K Medical. Legatet kan søges af en yngre ultralydforsker i henhold til CADUCEUS aftalen, således at legatmodtageren tildeles nævnte beløb i støtte til et kombineret forsknings-og studieophold af en måneds varighed ved en anerkendt ultralydinstitution affilieret med ASUM. Legatmodtageren skal på ansøgningstidspunktet være yngre end 40 år og forpligter sig til at opfylde ordlyden i CADUCEUS aftalen vedrørende forskningsprojekt og efterfølgende rapportering til DUDS og ASUM. Det forventes at legatmodtageren oppebærer løn fra en dansk arbejdsgiver, men herudover kan legatbeløbet disponeres frit. Ansøgningsfristen er 1. juni til udeling i forbindelse med forsknings- og studieophold i efterfølgende december/januar. DUDS er gerne behjælpelig med at finde egnet institution og bolig. Skriftlig, begrundet ansøgning skal fremsendes til DUDS's sekretær mhp. bedømmelse i CADUCEUS-udvalget. Udvalget meddeler DUDS bestyrelse sin indstilling senest 1. juli. Nærmere informationer kan findes på eller ved henvendelse til Hans Henrik Holm fonden Indkaldelse til ansøgninger fra Hans Henrik Holm Fond 2007 I forbindelse med professor, dr.med. Hans Henrik Holm`s afskedssymposium år 2000 oprettedes en fond til støtte af dansk ultralyddiagnostik og interventionel ultralyd. Den årlige legatportion er Kr. til og med år Legaterne kan søges af læger, sonografer og teknikere til videnskabelige formål (studie - og kongresrejser, apparatur m.v.) Ansøgning bedes fremsendt senest Tirsdag 29. maj 2007 til Hans Henrik Holm, Vilvordevej 39 B, 2920 Charlottenlund.

8 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 8 Debat Jeg ønsker en kommentar i medlemsbladet på en dokumentar publiceret i sidste medlemsblad nr. 1 februar 2007 og det er specifikt til DOKUMENTAR - Sproglige noter ved Torben Lorentzen Kommentar vedr. ovenstående dokumentar: Jeg har læst Torben Lorentzens dokumentar i medlemsbladet, med stor interesse, og finder det særdeles uheldigt, at denne dokumentar/kommentar publiceres i medlemsbladet. Det offentliggjorte må betragtes som en utilsigtet hændelse, og ved en sådan skal der foretages en analyse. Torben Lorentzen foretager sig det uheldige, at han udstiller en enkelt person for fadæsen i UL-beskrivelsen. Jeg kender flere tilfælde af, at den undersøgende radiograf/radiolog/ul-tekniker betjener dikta-fonen uhensigtsmæssigt, f. eks. skal man ikke puste ned i mikrofonen, derved bliver notatet vanskeligt at aflytte, og i disse RIS/PACS-tider gælder det ikke kun sekretæren, men også andre på de kliniske afdelinger, der har adgang til at lytte til notatet. Jeg kender også flere eksempler på, at teknikken har været mangelfuld og at diktafonen burde udskiftes. Sidst, men ikke mindst, så pointerer Torben Lorentzen, at det drejer sig om en elev, og en elev skal betragtes som uerfaren, og har derfor behov for undervisning og vejledning, så jeg har derfor et meget stort spørgsmål, og det er: Hvad har Torben Lorentzen foretaget sig, når han konstaterer denne utilsigtede hændelse? Ansvaret ligger i allerhøjeste grad også hos den overlæge, som konstaterer en utilsigtet hændelse. Med venlig hilsen Ledende overlæge Torben Palner, Radiologi, Holbæk Sygehus Fra ASUM Bulletin - se mange øvrige indlæg på duds.dk under menupunktet CADUCEUS Honorary Member Christian Nolsøe MD PhD Assoc Prof Christiaan Nolsøe was granted honorary membership by ASUM Council on 15th September Christian Nolsøe is the President of the Danish Society of Diagnostic Ultrasound (DSDU). He is consultant radiologist at Department Radiology, Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen, Denmark and associate professor at Department of Circulation and Medical Imaging, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway. He generated dialogue between the DSDU and ASUM that led to the establishment of the CADUCEUS exchange program. Ms Mary Langdale 2006 CADUCEUS presented by Dr David Rogers Matthew Andrews - ny president for ASUM. Forelæser på Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs årsmøde i april 2008

9 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 9 Mary from Tasmania visits Denmark! In November 2006, the Caduceus scholarship supported me with the opportunity to spend two weeks in Copenhagen, Denmark. With my interests in musculoskeletal ultrasound and education, the members of DSDU kindly arranged for me to visit four major hospitals and a private practice in different areas of the country. Copenhagen was at the end of daylight savings and the beginnings of winter, hence the daylight hours were short and the weather rather chilly, even experiencing snow on the second day. Needless to say, the little sight seeing I managed was spectacular. Copenhagen is a picturesque medieval city, and the Danish designs in jewellery, furniture and architecture for which the country is famous, help make it even more interesting. Nyhavn, Copenhagen y visit began at the Frederiksberg Hospital, the home of Dr Christian Nolsoe - DSDU president and honorary member of ASUM. Christian provided me with an extensive tour of his department and an insight into ultrasound in Denmark. I spent the Frederiksberg Hospital majority of my time at the Parker Institute which is a partly privately funded research institute of the hospital, focusing on research in common diseases of the locomotor system. This is headed by rheumatologists, Professor Bente Danneskiold- Samsoe and Professor Henning Bliddal. The department consists of about 30 staff and is also the support for a variety of Phd students. Dr Soren Torp-Pedersen, radiologist, and Dr Morten Boesen, orthopaedic trainee, dressed me up in a white coat and made me feel very welcome in the ultrasound department. Their work includes investigating soft tissue hyperaemia, following patients in biological treatment for rheumatoid arthritis, and image fusion with MRI. The department is flush with high grade quality equipment, used for the diagnosis of various complaints of rheumatologic patients and the Parker Institute staff at Frederiksberg Hospital ongoing research. Morten is currently doing his Phd in Achilles tendinopathy, part of which involves treatment of patients with ultrasound guided coagulation. Morten is the next Danish recipient of Caduceus so will be joining me in January 2007 at Victoria House on his Australian visit. Morten has a special interest in sports medicine, and as the team doctor for FC Copenhagen invited me to a very important soccer match between the top two teams of the country at Parken, Denmark's national stadium and the home of his team, the country's premier football (soccer) team. We were joined by last years Caduceus recipient, Christoffer Brushoff, who had spent January 2006 with me at Victoria House, which made a nice opportunity for us to catch up. Soccer along with badminton are the major sports in the country. The boys were happy with the result as the best team won 3-0. Copenhagen lends itself to bicycles, being a main form of transport for the locals. The department loaned me a bicycle which I made good use of when it wasn't raining. Dr Bente very kindly invited me to her house for family lunch on the weekend. I took this opportunity to ride along the harbour promenade, enjoying some of the major tourist attractions including Nyhavn, Amalienborg Palace and the statue of The Little Mermaid, whose sculptor was inspired by a Hans Christian Andersen story. The Sunday, Christian invited me to an art exhibition at Galleri Astel in Copenhagen, displaying the work of Dr Steen Karstrup, radiologist at Roskilde. His work is very inspiring and obviously a relaxing adjunct to his busy work life. I spent a day with Steen at Roskilde Sygehus, where he is one of only two Christoffer and Morten at the footie Steen with his art in the corridor at Roskilde Sygehus

10 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 10 radiologists and a registrar. The hospital is the major one in Roskilde being a small town just 30 km from Copenhagen. The corridor walls are adorned by inspiring posters he has painted, which are very popular with his many oncology patients. The morning started early, before the working day began, as Steen had invited me to speak to approx 30 of his staff on the education of sonographers in Australia. In Denmark, the majority of ultrasound is performed by radiologists and registrars. The few others who do scan are self taught being a mix of radiographers performing general scans, nurses, the gynaecology scans and midwives, the obstetric scans. Denmark does not have a structured ultrasound course for sonographers. It was a delight for me to be able to express my keen interest and passion for ultrasound, highlight the importance of sonographers in the workplace and existence of accreditation and also to discuss the types of training courses that have been developed in Australia. Lunch time I delivered another talk, this one to the radiologists of the department on dynamic shoulder ultrasound. Steen has very busy days, including visiting intensive care with a portable machine and performing a huge variety of cases in the department. His main expertise is directed at the use of contrast with ultrasound for guidance of tissue ablation of liver lesions and for the assessment of post traumatic hepatic and splenic lesions. A three hour train trip landed me in Aarhus, over on the west of the country. At the Aarhus Sygehus, I was welcomed by radiologist Lars Bolvig, co-president DSDU and his colleague Niels Bang. One of Lars interest lies in real time tissue elastography, for which he showed me some interesting research he has recently been doing. He is involved in much musculoskeletal work, both in public and private and has developed a website for patient information regarding treatment of injuries. This is particularly useful for the patient's management following ultrasound guided treatment. Lars, Niels and nurse Jaenette at Aarhus Sygehus Back in Copenhagen at Rigshospitalet, the University Hospital which is the city's tertiary referring centre, I was welcomed by Dr Michael Bachmann Nielsen, radiologist and education committee chairman of DSDU. After an extensive tour of the very large radiology department, I had the opportunity to spend time with three of his PhD students. Michael also runs ultrasound training courses for the radiologists. Lunch was followed by an afternoon session at Michael's private sports clinic, where he has a full list of patients for musculoskeletal scanning. This was followed by an early evening session held jointly by Michael and Per Hölmich, orthopaedic surgeon. The patients are assessed by Per and then diagnosed and invariably treated under ultrasound control by Michael, all in the one appointment. My last day I spent having brunch with Christoffer's family at his house. This was followed with a walk around the Free State of Christiania and along the famous canals of Christianshavn. Michael at Rigshospitalet I wish to thank ASUM and DSDU for this great opportunity, and a special thankyou to those in Denmark who helped make my visit a wonderful experience. Visiting the ultrasound practises in Denmark gave me an insight into the extensive research being carried out and into some of the latest techniques developed in ultrasound. Hopefully, my visit may inspire DSDU to support the incorporation of sonographers into the ultrasound workplace and to set up formal education for sonography accreditation in the future. Mary Langdale

11 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 11 Rapport fra Melbourne I have always been told never to repeat a success - you will only get disappointed. Well, now I don't know if that's true. I heard about a success CADUCEUS stay in Melbourne from my good friend and colleague Christoffer Brushoj, who was the first CADUCEUS scholar who visited Victoria Imaging House in Melbourne. He was really enthusiastic because of a fantastic and educating visit and therefore I thought; I want to do the same since I was granted the next CADUCEUS sholar. In fact, I arranged the visit through Christoffer's contacts from Melbourne, that is Dr. Cheryl Bass and Mary Langdale. They have been more than helpful. Before I went to Melbourne, I talked to Christoffer about what he could recommend and I thought that I was going to visit many different places. But why do so when you have everything under the same roof. Imaging and sports medicine are my major interests and therefore The Vic house had it all. I stayed in Melbourne for six weeks and during that time I learned to scan new areas in which I had no former experience. Occasionally I "worked" as a sonographer and obtained the images for the doctor. I was introduced to shoulder hydrodilatation by Dr.Frank Burke and Cheryl Bass and found the method really fascinating in hands of experienced doctors. I really felt that I learned a lot in those six weeks. I also had time to sit in with sports phycisian Gary Zimmerman and one day with Peter Larkins. This was perfect for me since it reminded me of my clinical work in Denmark and I got a lot of good advice from these experienced gentlemen. Gary took me to the Australian Open (arranged by Dr. Cheryl Bass) and here I followed the physicians and the radiologists. What a unique experience. I know a lot of people here in Denmark who really envy me that. Since I'm going to be an orthopaedic surgeon, I wanted to visit a surgeon who operated on sports injuries. I do not know who could be better than orthopaedic surgeon Dr. David Young who met me with a lot of enthusiasm and was very helpful. I spent a day with him and Gary Zimmermann and saw a lot of interesting operations especially hip arthroscopies - does this man always work? I came at 8 am and went home at 9.30 pm before the last operation. I'm currently writing a PhD about Achilles tendon injuries and I was delighted to have the chance to meet up with Jill Cook who is a well renowned researcher within this area. We had a meeting and hopefully we'll start up project together. I have already started the initial correspondence with Cheryl and Frank regarding autolougue blood injections in Achilles, which I will introduce in Denmark. This is just in the spirit of CADUCEUS. During my stay in Melbourne I arranged my visit in Sydney (again with a lot of help from Mary, Cheryl, Frank and Gary). Also, my visit in Sydney was facilitated by the help of sonographer Robyn Tantau.. In Sydney, I had a wonderful day with Dr. John Read who introduced me to North Sydney Orthopaedic Sports Medicine Centre and showed me a lot of interesting musculoskeletal ultrasound. The next day I spend with Professor Georg Murell and his team of surgeons where I saw a lot of advanced shoulder surgery. And finally the third day I met up with sports phycisian Nathan Gibbs who took me to his clinic, The South Sydney Sports Medicine Centre. Nathan and his family became good friends during our stay and offered us to stay in their house the last day before we flew back home. Once again, an example of how friendly and hospitable people were and of how lucky we were. One of the reasons that my stay was so perfect was because my family really enjoyed themselves. It was so nice to go to work and know that my wife and 3-year old daughter had many things to do while I was away. One of their favourite projects was to go to the beach or swimming pool near the Vic house and spend the day. I totally understand them and whenever I could I joined them. Another aspect was the kindness and friendliness we met from the Aussies. It's just amazing how everybody helped us. That's something the Danes can learn a lot from. I will (and already) miss you all Cheers from Morten Boesen Thanks to: Mary Langdale, Cheryl Bass, Frank Burke, Stephanie, Gary Zimmermann, Peter Larkins, Jill Cook, David Young, John Read, Georg Murell, Nathan Gibbs, Robyn Tantau. And of course ASUM and DUDS.

12 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 12 DUDS efterårsmøde 5. oktober 2007 De 2 sidste år har vi afholdt DUDS efterårsmøde i Århus og mødet i år vil også blive afholdt i Århus. Måske kan dette fremover blive en tradition? Dette kræver dog opbakning fra DUDS medlemmer dels ved deltagelse i møderne, som hidtil har været fint; men også ved at komme med forslag til emner. På nuværende tidspunkt er der indkommet følgende emner: 1. Anvendelse af kontraststoffer ved ultralydundersøgelser v. Steen Karstrup 2. Focale processer i leveren, hvornår skal der foretages biopsi? v. Lars P. Larsen 3. Ultralydhåndbogen 3. ed. v. Jens Jørgen Jensen 4. Onkologiske ultralydscanninger v. Henrik Torp Madsen 5. Fysioterapeuters brug af ultralydscannere? v. Lars Bolvig Det endelige program kommer i næste nummer af bladet og det vil blive lagt ud på vores hjemmeside. Forslag til emner bedes sendt til: Med venlig hilsen Lars Bolvig, Næstkommende formand for DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs øvrige kurser august 2007 (flyttet fra 8. juni 2007). 16. intro-kursus i akut abdominal ultralydsskanning. Arr. af Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Dansk Kirurgisk Selskab. Dette kursus er beregnet for personer, der ser en ultralydsskanner for første gang. Halvdelen af kurset er hands-on, hvor kursisterne skanner sig selv eller patienter. Der undervises kun i skanning af galdesten, ascites (FAST), hydronefrose og abdominal aorta aneurisme. Kursusledelse: Jens Hillingsø, Kristoffer Lindskov Hansen, Lars Bo Svendsen, Michael Bachmann Nielsen. September Muskuloskeletal ultralydkursus Næste Muskuloskeletal ultralydkursus i København forventes i september 2007, dato endnu ikke offentliggjort. Kursusledelse: Michel Court-Payen, Ole Schifter Rasmussen, Per Hölmich. Forespørgsler: oktober Basiskursus i ultralyd. Amtssygehuset i Herlev. DUDS velkendte basiskursus, som de fleste radiologer og andre klinikere, der anvender ultralyd gennemgår. Dette er det andet kursus i 2007, kommende kursus forventes april Den engelsksproget lærebog Basics of Clinical Ultrasound, forfattet af flere af underviserne på kurset, udleveres til kursisterne. Bogen er en kittelbog, indholdet svarer nogenlunde til hvad der forventes af en læge der skal opfylde EFSUMB level 1. Kursusledelse: Morten Høgholm Pedersen, Bjørn Skjoldbye, Michael Bachmann Nielsen. Forventet kursuspris kr. Elektronisk tilmelding på hjemmesiden. (18 CME point) Vinter 2007/ Færdighedskursus i skanning af galdeveje. Arr. af Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Dansk Kirurgisk Selskab. Rettet specielt mod læger i kirurgisk eller medicinsk speciallægepraksis. Gennemgået basiskursus samt nogen praktisk erfaring med ultralydsskanning er en forudsætning. (6 CME point). Kursusledelse: Caroline Ewertsen, Jens Hillingsø, Lars Bo Svendsen, Michael Bachmann Nielsen. til forespørgsler: Elektronisk tilmelding bliver tilgængelig på hjemmesiden når kursusdato foreligger. Oplysninger fra det seneste kursus (marts 2007) kan hentes på duds.dk

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S. Udgiver: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer DUDS Bestyrelse F o r m a n d Ovl. PhD Torben Lorentzen

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 21, nr. 3 September 2006 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3-4 Referat af generalforsamling 5 Kursuslisten 6 10th

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 20, nr. 2 April 2005 Domus Medica Årsmøde og generalforsamling 20. april 2005 Se det endelige program for Årsmødet Hans Henrik Hom Fond 2005: indkaldelse

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere