Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad"

Transkript

1 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 2 Maj 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Kommende EUROSON og WFUMB kongresser 2 Formandsberetning Referat af generalforsamlingen DUDS regnskab HHH regnskab 2006, og budget DUDS budget Legatopslag Studiebesøg i Australien eller på New Zealand 7 Hans Henrik Holm legat 7 Debat: kommentar til tidligere indlæg 8 Nyt fra ASUM 8 Mary from Tasmania visits Denmark 9-10 Rapport fra Melbourne 11 DUDS efterårsmøde 5. oktober Kommende DUDS kurser 12

2 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 2 DUDS medlemsblad Udgives af Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab - Udsendt til Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemmer maj 2007 Medlemsbladet/webmaster Michael Bachmann Nielsen Trykkeri Nofoprint Trykoplag 700 eksemplarer Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab er medlem af European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, EFSUMB, som har ca medlemmer (www.efsumb.org). EFSUMB er medlem af World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) som har cirka medlemmer (www.wfumb.org) Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemsblad udkommer 3-4 gange om året, udsendes gratis til selskabets medlemmer. Næste medlemsblad forventes udsendt september 2007 Meddelelser, der ønskes optaget i bladet sendes til Deadline til næste medlemsblad: 15. august 2007 Bestyrelsen per Formand Overlæge PhD Christian Nolsøe Røntgen Ultralyd Frederikssundsvej 80B 2400 København NV Tlf Næstkommende formand Overlæge Lars Bolvig Radiologisk afdeling Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Århus Sekretær Overlæge Ulrich Fredberg Medicinsk afdeling Silkeborg Centralsygehus 8600 Silkeborg Kasserer Overlæge PhD Torben Lorentzen Gastroenterologisk afd D Herlev Hospital Bestyrelsesmedlem Radiograf Karl Erik Stovgaard Røntgenafdelingen Vejle Sygehus Suppleant Afdelingslæge Kikke Hagen Abdominalkirurgisk afdeling Bispebjerg Hospital Kommende Euroson og WFUMB kongresser: oktober th Euroson Congress, Leipzig, Tyskland 31. maj - 3. juni th Euroson Congress, Timisoara, Rumænien 29. september - 2. oktober st Euroson Congress, Edinburgh, UK 30. august 3. september th World Congress of WFUMB, Sydney, Australien nd Euroson Congress. København, DK rd Euroson Congress & 13th World Congress of WFUMB. Wien, Østrig

3 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 3 Formandsberetning DUDS 2006 Det forgangne år bød på stor aktivitet i DUDS regi af både national og international karakter. Der blev således afholdt 11 ultralyd kurser plus en større international ultralyd kongres i vores selskabs navn i løbet af året Ikke dårligt for et forholdsvist lille land som Danmark. Men vi har jo på den anden siden også en tradition for at være store i ultralyd sammenhæng, om end vi er små på anden vis. Det er således med stor glæde vi endnu engang kan konstatere at der er en fortsat stigende interesse i Danmark for ultralyd diagnostik. Vi ser såvel stor søgning til og efterspørgsel på diverse ultralyd kurser som stor interesse fra "eksperternes" side i at dele ud af deres viden. Bestyrelsen værdsætter denne aktivitet og ønsker i den nærmeste fremtid at udbygge kursus tilbuddet således at det imødegår den stigende efterspørgsel fra både forskellige lægelige specialer og forskellige sundhedsfaglige grupperinger. I denne sammenhæng står DUDS' kursusudvalg i en nøgleposition og bestyrelsen har i erkendelse heraf udformet et kommissorium for udvalget med den hensigt at stimulere til en optimering af kursusudbuddet. Kommissoriet lyder: "Der skal udbydes kurser i DUDS-regi, som dækker det til enhver tid gældende behov for uddannelse og efteruddannelse af relevante fagpersoner i henhold til EFSUMB's retningslinier. Der skal etableres kontakt til relevante videnskabelige selskaber med henblik på samarbejde herom. Kursusudvalget supplerer sig selv ad hoc. Dog har Dansk Radiologisk Selskab's bestyrelse og DUDS' bestyrelse altid mindst én repræsentant i udvalget" Sidstnævnte er p.t. henholdsvis Michael Bachmann Nielsen og undertegnede. Kommissoriet kan tillige ses på DUDS' hjemmeside. Kursusudvalgets hidtidige formand Michael Bachmann Nielsen har ønsket at trække sig fra formandsposten på grund af andre arbejdsopgaver, men forbliver medlem af udvalget i egenskab af repræsentant for DRS. Bestyrelsen takker Michael for hans indsats og byder samtidig velkommen til den nye mand på posten Bjørn Skjoldbye, overlæge kirurgisk gastroenterologisk afdeling D, Herlev Hospital. Siden 2002 har deltagere på DUDS' kurser modtaget tilbud om gratis medlemskab for igangværende år, hvilket de forgange 3 år har resulteret i stigende medlemstal. Denne politik har imidlertid vist sig at have flere utilsigtede virkninger. Dels var der en del personer, som ved modtagelsen af girokort til første gangs indbetaling af kontingent ikke mente at have tilkendegivet at de ønskede medlemskab. Således har vi i 2006 modtaget 115 udmeldelser med denne begrundelse. Dels resulterede de løbende indmeldelser af mange nye medlemmer i at der opstod en ubalance mellem kontingentopkrævning og medlemsafgift til EFSUMB og Ultraschall, som igen medførte underskud på driften. Bestyrelsen har derfor besluttet at ændre procedure så deltagere på DUDS-kurser får tilbudt gratis medlemskab frem til næste kontingent opkrævning, og således modtager DUDS bladet i denne periode. Udsendelse af European Journal of Ultrasound/Ultraschall påbegyndes imidlertid først efter kontingent indbetaling, som finder sted i maj. Det vil fremgå af skriftlig information at man aktivt skal frasige sig medlemskabet såfremt man ikke ønsker at forsætte når gratis perioden udløber. Kursusarrangørerne forpligter sig til at informere om dette, og kursusudvalget vil føre tilsyn med at fremtidige kursusarrangører informeres om disse forpligtigelser. Vi håber med disse tiltag at have fjernet de negative sider ved den hidtil førte "gratis-medlemskabspolitik" således at vi som selskab fortsat kan nyde godt af den uomtvistelige fordel det er at være en interesseorganisation med MANGE medlemmer. Jo større medlemstal, jo større vægt kan vi udtale os med og jo mere indflydelse vil vi få på de sundhedspolitiske tiltag som vedrører brugen af medicinsk

4 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 4 ultralyd diagnostik. Der har i årets løb være en del aktivitet i det dansk-australske samarbejde CADUCEUS, hvilket set fra en økonomisk synsvinkel kun er muliggjort via generøst sponsorat fra B-K Medical, som dels har indstiftet et årligt CADUCEUS udvekslings legat på kr og dels har givet tilsagn om støtte til flybilletten for DUDS repræsentant ved ASUM møder. Hotel og kongresgebyr dækkes af ASUM, ligesom DUDS dækker tilsvarende udgifter ved inviteret ASUM foredragsholder. Vi har fra Danmark til Australien udsendt Christoffer Brushøj og Morten Boesen og en enkelt er kommet den anden vej, nemlig Mary Langdale. Herudover havde vi ved Punkturkongressen fornøjelsen af to foredragsholdere fra Down Under nemlig ASUM president David Rogers og ASUM editor Roger Davies og omvendt har undertegnede repræsenteret DUDS som inviteret foredragsholder ved ASUM 2006 i Melbourne. Til august modtager vi en ny ASUM gæst, Robert Ziegenbein, som vil være på en måneds studieophold i Danmark, og DUDS udsender til december CADUCEUS legat modtager nr 3 - vi ved endnu ikke hvem, da fristen for legat ansøgning først udløber 1. juni. Herudover er vi atter repræsenteret ved ASUM annual meeting, denne gang ved Torben Lorentzen, der er inviteret foredragsholder til mødet i Cairns. Sluttelig kan vi allerede på nuværende tidspunkt røbe at ASUM president Matthew Andrews vil være at finde på talerlisten til DUDS eget Årsmøde næste år. Det er endnu ikke afgjort hvor DUDS Årsmøde anno 2008 finder sted rent geografisk, men den tidsmæssige indplacering er afgjort, så man opfordres til at sætte et hak i kalenderen ud for dagene 16. og 17. april. Hvis vi skal følge op på trenden for de seneste to årsmøder kan der vel eventuelt gå hen og blive tale om enten Knuthenborg Safaripark eller Givskud Zoo - men nu får vi se. Tak for i år, og ha' et godt Årsmøde. Christian Pállson Nolsøe Referat af generalforsamlingen Veterinær og Landbohøjskolen, København d Valg af dirigent. Torben Lorentzen blev valgt. Til referent valgte GF Mette Marklund 2. Formandens beretning. Formand Christian Nolsøe redegjorde for bestyrelsens forsøg på at udbygge kursustilbuddet, således at dette imødekommer den stigende efterspørgsel fra både lægelige og ikke-lægelige sundhedsfaglige grupper. Sidste år blev der afholdt 11 kurser og en kongres (med mere end 200 deltagere). Da ultralydsskanning efterhånden har spredt sig til en række forskellige specialer er det vigtigt at få klarlagt nogle rammer for, hvordan man varetager de forskellige områder sufficient. Kursusudvalgets hidtidige formand Michael Bachmann Nielsen takkedes for sin indsats idet han trækker sig fra formandsposten (men han forbliver DRS's repræsentant i udvalget). Ny formand er Bjørn Skjoldbye. Gratis medlemskab i forbindelse med kursusdeltagelse ændres, så bladet Ultraschall først modtages, når man har betalt kontingent første gang. Aktiviteter i CADUCEIUS regi blev gennemgået. Formanden mindede om Hans Henrik Holms Fond og CADUCEUS Fond, hvortil der er ansøgningsfrist sidst i maj. 3. Forelæggelse af revideret regnskab. Tri Huu Nguyen gennemgik regnskabet for 2006, der viste en negativ formuebevægelse på kr (delvis pga. kurstab) og et driftsunderskud på kr Dette forhold er delvist betinget af ubalance mellem registrerede medlemmer (der modtager Ultraschall, DUDS-bladet, medlemskab af EFSUMB) og kontingentindbetalingerne, hvor mange tilsyneladende betaler kontingent efter den gamle takst. Dette gøres der en stor indsats på

5 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 5 at få rettet op på til næste budgetår, bl.a. ved ændringer i det gratis medlemskab i forbindelse med kursusdeltagelse (som redegjort for under punkt 2). Endvidere opfordres medlemmerne til selv at checke, om de betaler kontingent efter den gamle eller den nye takst. Regnskaberne blev vedtaget. Regnskabet for Hans Henrik Holms fond blev gennemgået. Der blev stillet forslag om reklamer i DUDS-bladet samt at bladet eventuelt kunne udsendes via for at spare penge. De få, der ikke kunne eller ønskede at modtage bladet elektronisk skulle fortsat have adgang til at få det fremsendt med almindelig post. 4. Budget Tri Huu Nguyen fremlagde et budget i balance. Budgettet blev vedtaget. 5. Kontingentfastsættelse. Kontingent blev uændret kr. 400 pr år. 6. Valg af næstkommende bestyrelsesformand i henhold til 6 i DUDS' vedtægter. Næstformand Lars Bolvig blev valgt som "næstkommende formand". 7. Valg af bestyrelsesmedlem. a. Ulrich Fredberg blev genvalgt. b. Vibeke Dabelsteen afgik som ikke-lægelig repræsentant efter 2+2 års valgperiode og blev takket med applaus. Karl Erik Stovgaard, radiograf, røntgenafdelingen, Vejle Sygehus blev valgt som ny ikke-lægelig repræsentant. c. Tri Huu Nguyen ønskede at udtræde af bestyrelsen efter ét år som kasserer. Torben Lorentzen, overlæge, PhD, gastroenterologisk afd D, Herlev Hospital blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og kasserer. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen i henhold til 6. Kikke Hagen, afdelingslæge, abdominalkirurgisk afdeling Bispebjerg Hospital blev valgt som suppleant. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Både revisor og revisorsuppleant blev genvalgt, henholdsvis Nikolaj Borg Mogensen og Birthe Højlund Bech 10. Forvaltning af DUDS formue. Den nye kasserer Torben Lorentzen redegjorde for sine overvejelser omkring forvaltningen af selskabets formue. 11. Orientering fra EFSUMB. Christian Nolsøe redegjorde for aktiviteter i EFSUMB. I 2010 skal Danmark, efter planen, igen være vært for Euroson. Michael Bachmann Nielsen har gjort et stort stykke arbejde i EFSUMB for at tiltrække kongressen igen. Formanden takker for indsatsen. 12. Orientering fra WFUMB. Søren Hancke redegjorde for aktiviteter i WFUMB (der er sammenslutningen af de 6 federationer fra Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Australien og Afrika). Der er aktuelt ca individuelle medlemmer. Formålet er bl.a. at fremme samarbejde, forskning og metodeudvikling samt at medvirke til dannelsen af nationale selskaber. For tiden er der i særdeleshed fokus på sikkerhed og tidsskriftet "Ultrasound in Medicine and Biology" udkommer snart med et nummer, der udelukkende omhandler dette emne. 13. Orientering fra Sammenslutningen af Danske Sonografer. Vibeke Dabelsteen redegjorde for aktiviteter i Danske Sonografer. Sidste møde var i forbindelse med efterårsmødet i Århus. Der var ikke så mange mødedeltagere, men arbejdet fortsætter. 14. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 15. Eventuelt. Det diskuteres hvorvidt der er behov for en pris-differentiering i forbindelse med DUDS årsmøde, da der er flere yngre kolleger, der ikke kan få dækket udgiften gennem afdelingerne.

6 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 6 Der er varierende holdninger til, hvorvidt man skal tilmelde frie foredrag for at opnå prisreduktion. En pris-differentiering vil også gøre det muligt at medbringe interesserede kolleger. Man diskuterer hvorvidt det er nødvendigt med udenlandske foredragsholdere, og meningerne er delte. Det indvendes, at det friske pust fra udenlandske radiologer kan være fagligt stimulerende. 16. Dirigenten takkede for god ro og orden. DUDS regnskab 2006 Status Saldo bankkonto Depot Formue i alt Status Saldo bankkonto Depot Formue i alt Formuebevægelse Indtægter Årsmøde i Zoo Punkturkongres Kursus Obligations udbytte Kontingent Rente 204 Indtægter i alt Udgifter Kongresrepræsentation Årsmøde/generel forsamling Bestyrelsesmøder Ultraschall Medlemskab EFSUMB DUDS blad Internet 633 Legat Punkturkongresudgifter Eurosonkongresudgifter Gebyr, løn til sekretær Udgifter i alt Driftsresultat Kapitaludvikling HHH regnskab 2006 Status Saldo bankkonto Depot Formue i alt Status Saldo bankkonto Depot Formue i alt Formuebevægelse Indtægter Udbytte Rente 136 Indtægter i alt Udgifter Legat Bankgebyr 10 Udgifter i alt Driftsresultat Kapitaludvikling HHH budget 2007 Indtægter Udbytte Rente 136 Indtægter i alt Udgifter Legat Bankgebyr 10 Udgifter i alt Driftsresultat

7 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 7 DUDS budget 2007 Indtægter Kursus/kongres indtægt Udbytte Forventet medlemstal 600, 400kr per medlem Kontingent: Rente 204 Indtægter i alt Udgifter Bestyrelsen Møde, genreralforsamlig Ultraschall Reduceret medlemstal fra 698 til 600, 215kr per medlem Reduceret medlemstal fra 698 til 600, 58kr per medlem Medlemskab EFSUMB DUDS blad Reduceret medlemstal til 600 Internet 633 Legat Eurosonkongresudgifter Gebyr, løn til sekretær Udgifter i alt Driftsresultat LEGAT OPSLAG - blev også udsendt direkte til alle medlemmer i april 2007 Studiebesøg i Australien eller på New Zealand I forbindelse med CADUCEUS samarbejdet mellem DUDS og ASUM er der etableret en udvekslingsaftale hvortil der er knyttet et legat på kr. sponsoreret af B-K Medical. Legatet kan søges af en yngre ultralydforsker i henhold til CADUCEUS aftalen, således at legatmodtageren tildeles nævnte beløb i støtte til et kombineret forsknings-og studieophold af en måneds varighed ved en anerkendt ultralydinstitution affilieret med ASUM. Legatmodtageren skal på ansøgningstidspunktet være yngre end 40 år og forpligter sig til at opfylde ordlyden i CADUCEUS aftalen vedrørende forskningsprojekt og efterfølgende rapportering til DUDS og ASUM. Det forventes at legatmodtageren oppebærer løn fra en dansk arbejdsgiver, men herudover kan legatbeløbet disponeres frit. Ansøgningsfristen er 1. juni til udeling i forbindelse med forsknings- og studieophold i efterfølgende december/januar. DUDS er gerne behjælpelig med at finde egnet institution og bolig. Skriftlig, begrundet ansøgning skal fremsendes til DUDS's sekretær mhp. bedømmelse i CADUCEUS-udvalget. Udvalget meddeler DUDS bestyrelse sin indstilling senest 1. juli. Nærmere informationer kan findes på eller ved henvendelse til Hans Henrik Holm fonden Indkaldelse til ansøgninger fra Hans Henrik Holm Fond 2007 I forbindelse med professor, dr.med. Hans Henrik Holm`s afskedssymposium år 2000 oprettedes en fond til støtte af dansk ultralyddiagnostik og interventionel ultralyd. Den årlige legatportion er Kr. til og med år Legaterne kan søges af læger, sonografer og teknikere til videnskabelige formål (studie - og kongresrejser, apparatur m.v.) Ansøgning bedes fremsendt senest Tirsdag 29. maj 2007 til Hans Henrik Holm, Vilvordevej 39 B, 2920 Charlottenlund.

8 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 8 Debat Jeg ønsker en kommentar i medlemsbladet på en dokumentar publiceret i sidste medlemsblad nr. 1 februar 2007 og det er specifikt til DOKUMENTAR - Sproglige noter ved Torben Lorentzen Kommentar vedr. ovenstående dokumentar: Jeg har læst Torben Lorentzens dokumentar i medlemsbladet, med stor interesse, og finder det særdeles uheldigt, at denne dokumentar/kommentar publiceres i medlemsbladet. Det offentliggjorte må betragtes som en utilsigtet hændelse, og ved en sådan skal der foretages en analyse. Torben Lorentzen foretager sig det uheldige, at han udstiller en enkelt person for fadæsen i UL-beskrivelsen. Jeg kender flere tilfælde af, at den undersøgende radiograf/radiolog/ul-tekniker betjener dikta-fonen uhensigtsmæssigt, f. eks. skal man ikke puste ned i mikrofonen, derved bliver notatet vanskeligt at aflytte, og i disse RIS/PACS-tider gælder det ikke kun sekretæren, men også andre på de kliniske afdelinger, der har adgang til at lytte til notatet. Jeg kender også flere eksempler på, at teknikken har været mangelfuld og at diktafonen burde udskiftes. Sidst, men ikke mindst, så pointerer Torben Lorentzen, at det drejer sig om en elev, og en elev skal betragtes som uerfaren, og har derfor behov for undervisning og vejledning, så jeg har derfor et meget stort spørgsmål, og det er: Hvad har Torben Lorentzen foretaget sig, når han konstaterer denne utilsigtede hændelse? Ansvaret ligger i allerhøjeste grad også hos den overlæge, som konstaterer en utilsigtet hændelse. Med venlig hilsen Ledende overlæge Torben Palner, Radiologi, Holbæk Sygehus Fra ASUM Bulletin - se mange øvrige indlæg på duds.dk under menupunktet CADUCEUS Honorary Member Christian Nolsøe MD PhD Assoc Prof Christiaan Nolsøe was granted honorary membership by ASUM Council on 15th September Christian Nolsøe is the President of the Danish Society of Diagnostic Ultrasound (DSDU). He is consultant radiologist at Department Radiology, Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen, Denmark and associate professor at Department of Circulation and Medical Imaging, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway. He generated dialogue between the DSDU and ASUM that led to the establishment of the CADUCEUS exchange program. Ms Mary Langdale 2006 CADUCEUS presented by Dr David Rogers Matthew Andrews - ny president for ASUM. Forelæser på Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs årsmøde i april 2008

9 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 9 Mary from Tasmania visits Denmark! In November 2006, the Caduceus scholarship supported me with the opportunity to spend two weeks in Copenhagen, Denmark. With my interests in musculoskeletal ultrasound and education, the members of DSDU kindly arranged for me to visit four major hospitals and a private practice in different areas of the country. Copenhagen was at the end of daylight savings and the beginnings of winter, hence the daylight hours were short and the weather rather chilly, even experiencing snow on the second day. Needless to say, the little sight seeing I managed was spectacular. Copenhagen is a picturesque medieval city, and the Danish designs in jewellery, furniture and architecture for which the country is famous, help make it even more interesting. Nyhavn, Copenhagen y visit began at the Frederiksberg Hospital, the home of Dr Christian Nolsoe - DSDU president and honorary member of ASUM. Christian provided me with an extensive tour of his department and an insight into ultrasound in Denmark. I spent the Frederiksberg Hospital majority of my time at the Parker Institute which is a partly privately funded research institute of the hospital, focusing on research in common diseases of the locomotor system. This is headed by rheumatologists, Professor Bente Danneskiold- Samsoe and Professor Henning Bliddal. The department consists of about 30 staff and is also the support for a variety of Phd students. Dr Soren Torp-Pedersen, radiologist, and Dr Morten Boesen, orthopaedic trainee, dressed me up in a white coat and made me feel very welcome in the ultrasound department. Their work includes investigating soft tissue hyperaemia, following patients in biological treatment for rheumatoid arthritis, and image fusion with MRI. The department is flush with high grade quality equipment, used for the diagnosis of various complaints of rheumatologic patients and the Parker Institute staff at Frederiksberg Hospital ongoing research. Morten is currently doing his Phd in Achilles tendinopathy, part of which involves treatment of patients with ultrasound guided coagulation. Morten is the next Danish recipient of Caduceus so will be joining me in January 2007 at Victoria House on his Australian visit. Morten has a special interest in sports medicine, and as the team doctor for FC Copenhagen invited me to a very important soccer match between the top two teams of the country at Parken, Denmark's national stadium and the home of his team, the country's premier football (soccer) team. We were joined by last years Caduceus recipient, Christoffer Brushoff, who had spent January 2006 with me at Victoria House, which made a nice opportunity for us to catch up. Soccer along with badminton are the major sports in the country. The boys were happy with the result as the best team won 3-0. Copenhagen lends itself to bicycles, being a main form of transport for the locals. The department loaned me a bicycle which I made good use of when it wasn't raining. Dr Bente very kindly invited me to her house for family lunch on the weekend. I took this opportunity to ride along the harbour promenade, enjoying some of the major tourist attractions including Nyhavn, Amalienborg Palace and the statue of The Little Mermaid, whose sculptor was inspired by a Hans Christian Andersen story. The Sunday, Christian invited me to an art exhibition at Galleri Astel in Copenhagen, displaying the work of Dr Steen Karstrup, radiologist at Roskilde. His work is very inspiring and obviously a relaxing adjunct to his busy work life. I spent a day with Steen at Roskilde Sygehus, where he is one of only two Christoffer and Morten at the footie Steen with his art in the corridor at Roskilde Sygehus

10 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 10 radiologists and a registrar. The hospital is the major one in Roskilde being a small town just 30 km from Copenhagen. The corridor walls are adorned by inspiring posters he has painted, which are very popular with his many oncology patients. The morning started early, before the working day began, as Steen had invited me to speak to approx 30 of his staff on the education of sonographers in Australia. In Denmark, the majority of ultrasound is performed by radiologists and registrars. The few others who do scan are self taught being a mix of radiographers performing general scans, nurses, the gynaecology scans and midwives, the obstetric scans. Denmark does not have a structured ultrasound course for sonographers. It was a delight for me to be able to express my keen interest and passion for ultrasound, highlight the importance of sonographers in the workplace and existence of accreditation and also to discuss the types of training courses that have been developed in Australia. Lunch time I delivered another talk, this one to the radiologists of the department on dynamic shoulder ultrasound. Steen has very busy days, including visiting intensive care with a portable machine and performing a huge variety of cases in the department. His main expertise is directed at the use of contrast with ultrasound for guidance of tissue ablation of liver lesions and for the assessment of post traumatic hepatic and splenic lesions. A three hour train trip landed me in Aarhus, over on the west of the country. At the Aarhus Sygehus, I was welcomed by radiologist Lars Bolvig, co-president DSDU and his colleague Niels Bang. One of Lars interest lies in real time tissue elastography, for which he showed me some interesting research he has recently been doing. He is involved in much musculoskeletal work, both in public and private and has developed a website for patient information regarding treatment of injuries. This is particularly useful for the patient's management following ultrasound guided treatment. Lars, Niels and nurse Jaenette at Aarhus Sygehus Back in Copenhagen at Rigshospitalet, the University Hospital which is the city's tertiary referring centre, I was welcomed by Dr Michael Bachmann Nielsen, radiologist and education committee chairman of DSDU. After an extensive tour of the very large radiology department, I had the opportunity to spend time with three of his PhD students. Michael also runs ultrasound training courses for the radiologists. Lunch was followed by an afternoon session at Michael's private sports clinic, where he has a full list of patients for musculoskeletal scanning. This was followed by an early evening session held jointly by Michael and Per Hölmich, orthopaedic surgeon. The patients are assessed by Per and then diagnosed and invariably treated under ultrasound control by Michael, all in the one appointment. My last day I spent having brunch with Christoffer's family at his house. This was followed with a walk around the Free State of Christiania and along the famous canals of Christianshavn. Michael at Rigshospitalet I wish to thank ASUM and DSDU for this great opportunity, and a special thankyou to those in Denmark who helped make my visit a wonderful experience. Visiting the ultrasound practises in Denmark gave me an insight into the extensive research being carried out and into some of the latest techniques developed in ultrasound. Hopefully, my visit may inspire DSDU to support the incorporation of sonographers into the ultrasound workplace and to set up formal education for sonography accreditation in the future. Mary Langdale

11 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 11 Rapport fra Melbourne I have always been told never to repeat a success - you will only get disappointed. Well, now I don't know if that's true. I heard about a success CADUCEUS stay in Melbourne from my good friend and colleague Christoffer Brushoj, who was the first CADUCEUS scholar who visited Victoria Imaging House in Melbourne. He was really enthusiastic because of a fantastic and educating visit and therefore I thought; I want to do the same since I was granted the next CADUCEUS sholar. In fact, I arranged the visit through Christoffer's contacts from Melbourne, that is Dr. Cheryl Bass and Mary Langdale. They have been more than helpful. Before I went to Melbourne, I talked to Christoffer about what he could recommend and I thought that I was going to visit many different places. But why do so when you have everything under the same roof. Imaging and sports medicine are my major interests and therefore The Vic house had it all. I stayed in Melbourne for six weeks and during that time I learned to scan new areas in which I had no former experience. Occasionally I "worked" as a sonographer and obtained the images for the doctor. I was introduced to shoulder hydrodilatation by Dr.Frank Burke and Cheryl Bass and found the method really fascinating in hands of experienced doctors. I really felt that I learned a lot in those six weeks. I also had time to sit in with sports phycisian Gary Zimmerman and one day with Peter Larkins. This was perfect for me since it reminded me of my clinical work in Denmark and I got a lot of good advice from these experienced gentlemen. Gary took me to the Australian Open (arranged by Dr. Cheryl Bass) and here I followed the physicians and the radiologists. What a unique experience. I know a lot of people here in Denmark who really envy me that. Since I'm going to be an orthopaedic surgeon, I wanted to visit a surgeon who operated on sports injuries. I do not know who could be better than orthopaedic surgeon Dr. David Young who met me with a lot of enthusiasm and was very helpful. I spent a day with him and Gary Zimmermann and saw a lot of interesting operations especially hip arthroscopies - does this man always work? I came at 8 am and went home at 9.30 pm before the last operation. I'm currently writing a PhD about Achilles tendon injuries and I was delighted to have the chance to meet up with Jill Cook who is a well renowned researcher within this area. We had a meeting and hopefully we'll start up project together. I have already started the initial correspondence with Cheryl and Frank regarding autolougue blood injections in Achilles, which I will introduce in Denmark. This is just in the spirit of CADUCEUS. During my stay in Melbourne I arranged my visit in Sydney (again with a lot of help from Mary, Cheryl, Frank and Gary). Also, my visit in Sydney was facilitated by the help of sonographer Robyn Tantau.. In Sydney, I had a wonderful day with Dr. John Read who introduced me to North Sydney Orthopaedic Sports Medicine Centre and showed me a lot of interesting musculoskeletal ultrasound. The next day I spend with Professor Georg Murell and his team of surgeons where I saw a lot of advanced shoulder surgery. And finally the third day I met up with sports phycisian Nathan Gibbs who took me to his clinic, The South Sydney Sports Medicine Centre. Nathan and his family became good friends during our stay and offered us to stay in their house the last day before we flew back home. Once again, an example of how friendly and hospitable people were and of how lucky we were. One of the reasons that my stay was so perfect was because my family really enjoyed themselves. It was so nice to go to work and know that my wife and 3-year old daughter had many things to do while I was away. One of their favourite projects was to go to the beach or swimming pool near the Vic house and spend the day. I totally understand them and whenever I could I joined them. Another aspect was the kindness and friendliness we met from the Aussies. It's just amazing how everybody helped us. That's something the Danes can learn a lot from. I will (and already) miss you all Cheers from Morten Boesen Thanks to: Mary Langdale, Cheryl Bass, Frank Burke, Stephanie, Gary Zimmermann, Peter Larkins, Jill Cook, David Young, John Read, Georg Murell, Nathan Gibbs, Robyn Tantau. And of course ASUM and DUDS.

12 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ maj 2007 side 12 DUDS efterårsmøde 5. oktober 2007 De 2 sidste år har vi afholdt DUDS efterårsmøde i Århus og mødet i år vil også blive afholdt i Århus. Måske kan dette fremover blive en tradition? Dette kræver dog opbakning fra DUDS medlemmer dels ved deltagelse i møderne, som hidtil har været fint; men også ved at komme med forslag til emner. På nuværende tidspunkt er der indkommet følgende emner: 1. Anvendelse af kontraststoffer ved ultralydundersøgelser v. Steen Karstrup 2. Focale processer i leveren, hvornår skal der foretages biopsi? v. Lars P. Larsen 3. Ultralydhåndbogen 3. ed. v. Jens Jørgen Jensen 4. Onkologiske ultralydscanninger v. Henrik Torp Madsen 5. Fysioterapeuters brug af ultralydscannere? v. Lars Bolvig Det endelige program kommer i næste nummer af bladet og det vil blive lagt ud på vores hjemmeside. Forslag til emner bedes sendt til: Med venlig hilsen Lars Bolvig, Næstkommende formand for DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs øvrige kurser august 2007 (flyttet fra 8. juni 2007). 16. intro-kursus i akut abdominal ultralydsskanning. Arr. af Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Dansk Kirurgisk Selskab. Dette kursus er beregnet for personer, der ser en ultralydsskanner for første gang. Halvdelen af kurset er hands-on, hvor kursisterne skanner sig selv eller patienter. Der undervises kun i skanning af galdesten, ascites (FAST), hydronefrose og abdominal aorta aneurisme. Kursusledelse: Jens Hillingsø, Kristoffer Lindskov Hansen, Lars Bo Svendsen, Michael Bachmann Nielsen. September Muskuloskeletal ultralydkursus Næste Muskuloskeletal ultralydkursus i København forventes i september 2007, dato endnu ikke offentliggjort. Kursusledelse: Michel Court-Payen, Ole Schifter Rasmussen, Per Hölmich. Forespørgsler: oktober Basiskursus i ultralyd. Amtssygehuset i Herlev. DUDS velkendte basiskursus, som de fleste radiologer og andre klinikere, der anvender ultralyd gennemgår. Dette er det andet kursus i 2007, kommende kursus forventes april Den engelsksproget lærebog Basics of Clinical Ultrasound, forfattet af flere af underviserne på kurset, udleveres til kursisterne. Bogen er en kittelbog, indholdet svarer nogenlunde til hvad der forventes af en læge der skal opfylde EFSUMB level 1. Kursusledelse: Morten Høgholm Pedersen, Bjørn Skjoldbye, Michael Bachmann Nielsen. Forventet kursuspris kr. Elektronisk tilmelding på hjemmesiden. (18 CME point) Vinter 2007/ Færdighedskursus i skanning af galdeveje. Arr. af Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Dansk Kirurgisk Selskab. Rettet specielt mod læger i kirurgisk eller medicinsk speciallægepraksis. Gennemgået basiskursus samt nogen praktisk erfaring med ultralydsskanning er en forudsætning. (6 CME point). Kursusledelse: Caroline Ewertsen, Jens Hillingsø, Lars Bo Svendsen, Michael Bachmann Nielsen. til forespørgsler: Elektronisk tilmelding bliver tilgængelig på hjemmesiden når kursusdato foreligger. Oplysninger fra det seneste kursus (marts 2007) kan hentes på duds.dk

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 20, nr. 2 April 2005 Domus Medica Årsmøde og generalforsamling 20. april 2005 Se det endelige program for Årsmødet Hans Henrik Hom Fond 2005: indkaldelse

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 1 Februar 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3 Hjemmesiden 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital formand@duds.dk Næstkommende formand Læge PhD Caroline

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56 Company Name The Official Newsletter of Projects Abroad Ethiopia March 2013, Issue No. 56 Join us and comment and say something on. Inside this issue: Editor s Letter Welcome to the March 2013 Projects

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indien 15. januar 23. januar 2013

Indien 15. januar 23. januar 2013 Infobrev 4 Ranum 05.01.13 Indien 15. januar 23. januar 2013 Kære forældre. Jeg ønsker jer et godt nytår og jeg håber, at I også har haft en glædelig jul. Nu sker det snart, rejsen og eventyret står for

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Thomsen Wine Consult

Thomsen Wine Consult Thomsen Wine Consult Agent med fingeren på vinpulsen Wine agency with its finger on the pulse Velkommen til TWC Wine Welcome to TWC Wine TWC er en forkortelse af Thomsen Wine Consult og er, som navnet

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere