RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/ / / /100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100"

Transkript

1 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft), skal der tilsluttes efterbehandlingsudstyr. Kontakt venligst. Reservedele: Opgiv altid kompressor type, nr. og årstal (se typeskilt.) CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Det erklæres herved, at nedenfor nævnte trykluftanlæg er i overensstemmelse med bestemmelserne i: 2006/ 42/EF - Maskindirektivet 2004/108/EF - EMC direktivet 1987/404/EF - Simple trykbeholdere 2006/ 95/EF - Lavspændingsdirektivet Anvendte standarder: EN292-1 & -2 EN EN294 EN55014 EN EN55104 TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/ / / /100 Give, December 2009 Adm. Direktør: Jørn Iversen RENO-FF AS Nymarksvej 2, Thyregod DK-7323 Give RENO-FF AS ÅmarksvejN1 DK-8250 Egå Tel Tel Fax Fax

2 Indholdsfortegnelse: /DK Side: INFORMATIONER Identifikation / konstruktionsgrundlag 1.1 Symbolforklaring 1.2 Generelle oplysninger BESKRIVELSE AF KOMPRESSORANLÆG 2.1 Korrekt anvendelse af maskine 2.2 Funktionsbeskrivelse af maskine 2.3 Begrænsninger i brug TEKNISKE DATA 3.1 Forklaring af typeskilt 3.2 Tekniske specifikationer 3.3 Elektriske forbindelser 3.4 Mål og vægt kompressorblok og tilslutning SIKKERHED 4.1 Generelle sikkerhedsregler 4.2 Beskyttelsesforanstaltninger 4.3 Uhensigtsmæssig brug af kompressoren OPSTILLING ANVISNINGER FØR START 5.1 Transport modtagerkontrol og opbevaring 5.2 Placering - anvisninger 5.3 Anvisninger til opstilling og første ibrugtagning 5.4 El tilslutning 5.5 Drift Betjening og start-stop procedure KOMPONENTERNES FUNKTION 6.1 Kompressorenheden 6.2 Indsugningsfilter 6.3 Trykafbryder 6.4 Kontraventil 6.5 Sikkerhedsventil 6.6 Trykluftbeholder VEDLIGEHOLDELSE / SERVICEINTERVALLER 7.1 Tabel for vedligeholdelse og serviceintervaller 7.2 Generelle sikkerhedsregler vedr. Vedligeholdelse og service 7.3 Rensning - generelt 7.4 Udskiftning af luftfilter 7.5 Kontrollere olieniveauet 7.6 Udskiftning af olie 7.7 Udskiftning af kileremme FEJLFINDINGSSKEMA RESERVEDELSTEGNING

3 /DK 1 INFORMATIONER Denne instruktionsmanual indeholder alle de nødvendige anvisninger til faglig korrekt og sikker brug af de nævnte kompressoranlæg. For at undgå fejl og risici skal du læse og overholde den foreliggende driftsvejledning og manual. Brugervejledningen gælder for RENO-FF kompressoranlæg, efterfølgende også kaldet maskine / anlæg. Instruktionsmanualen gælder kun, hvis din maskine er i overensstemmelse med den stand, der beskrives i vejledningen. Manualen indeholder alle nødvendige oplysninger for transport, montering, drift, reparation, service og nedslukning. Denne manual og driftsvejledning skal læses grundigt igennem inden første opstart og igangsætning, for at sikre sikker anvendelse af maskinerne. I tilfælde af fejl eller behov for reparationer, som ikke er beskrevet i manualen, bør du kontakte vores medarbejdere. I denne forbindelse skal den nøjagtige maskinbetegnelse holdes parat Opgiv altid kompressor model og serie nr. (se typeskilt) Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret medarbejder. Hvis serviceeller reparationsarbejderne forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder s garanti. 1.1 Symbolforklaring Denne instruktionsmanual er forsynet med en serie symboler (piktogrammer) der viser de forskellige risici og øvrige faremomenter der findes i forbindelse med kompressoren hvis betydning du bør huske. Symbolerne hjælper til en hurtigere forståelse af driftsvejledningen, og gør opmærksom på risici og vigtige anvisninger. Beskrivelse af piktogrammerne følger standarden ISO 7000 standarden. Læsning af brugsanvisningen er obligatorisk Fare: Vedligeholdelse (se brugsanvisning) Maskine eller komponent skal isoleres fra strømkilde! Høreværn er påbudt Fare: Bevægelige dele Det er forbudt at fjerne beskyttelsesafskærmning og sikkerhedsudstyr. Fare: Elektriske kredsløb Bemærk, at arbejdet på elektriske komponenter kun må udføres af el-installatører Fare: Varme - Risiko for forbrænding! Bemærk, at overfladerne også kan være varme, når maskinen er slukket. Arbejdet i nærheden af disse overflader må først påbegyndes, når fladerne er kølet af. Rør ikke ved maskinen der hvor den er varm. Fare: Komponenter og udstyr under tryk/ Udgang for varme eller giftige gasser. Fare: Giv agt! Alle operationer beskrevet i denne brugsanvisning med dette symbol må kun udføres af specielt kvalificeret personale.

4 /DK 1.2 Generelle oplysninger RENO-FF kompressorer er blevet produceret i henhold til gældende tekniske og sikkerhedsmæssige standarder. Kompressoren er blevet afprøvet og testet for funktionalitet og sikkerhed inden levering. Kompressoren er konstrueret til at komprimere ren luft (luften må ikke indeholde urenheder, eksplosive dampe eller skadelige partikler). Denne brugsanvisning henvender sig til brugere af kompressoren generelt og skal betragtes som en integreret del af kompressoren. Den bør opbevares og konsulteres gennem hele kompressorens brugsliv, indtil endelig bortskaffelse, eller indgåelse i et eventuelt salg af kompressoren. Denne brugsanvisning angår udelukkende selve kompressoren og ikke andre komponenter eller andet udstyr der indgår i installationen. Oplysning om sådanne andre enheder skal søges i de pågældende manualer. 2 Beskrivelse af Kompressoranlæg 2.1 Korrekt anvendelse af maskine Kompressoranlægget er beregnet til komprimering af luft. Kompressoren er konstrueret til brug i tørre og ventilerede rum. Maskinen må ikke udsættes for regn. Maskinen må ikke anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Desuden er det ikke tilladt at bruge maskinen i nærheden af gasser eller brændbare væsker. De mobile kompressoranlæg må kun anvendes, når de står stille og skal ikke tages i brug mens man flytter rundt med dem. Trykluft produceret af Kompressoren anvendes primært som drivmiddel til diverse luftværktøjer, som lufttrukne møtrikspændere, slagnøgler, boremaskiner, slibere, skruetrækkere, malerpistoler, blæsepistoler, rensepistoler, sandblæsere, luftpåfyldere m.m. Desuden kan trykluft produceret af kompressoren anvendes til styring af fodringsanlæg samt drivmiddel for visse produktions-anlæg. Hvis kompressoren skal indgå i andre sammenhænge end ovenfor anført, kontaktes forhandleren eller en af vores kompetente medarbejder hos. Der skal være overensstemmelse mellem værktøjets luftforbrug og kompressorens luftydelse samt beholderkapacitet. Hvis der er et misforhold kan der opstå en overbelastning af kompressoren med evt. havari som følge.

5 /DK 2.2 Funktionsbeskrivelse af maskine Kompressoren komprimerer atmosfærisk luft til et højt tryk v.h.a. kompressorens pumpeenhed og luften lagres i kompressorens beholder. Derefter kan den komprimerede luft anvendes som drivmiddel til værktøjer med mere. Maskinen består af en stempel- kompressor, en trykbeholder og en trykafbryder med start/stop anordning samt sikkerhedskomponenter. Der suges atmosfærisk luft ind via indsugningsfiltret (1), fig. 1. Luften komprimeres vha. stemplet i cylinderen. Indeller udsugningsventilen spærrer den ene vej, så den komprimerede luft ledes gennem køle/trykrør (5) via kontraventil (6) over i trykbeholderen (8). Kompressoren (2) pumper trykluft, indtil trykafbryderen (3) meddeler, at det indstillede frakoblingstryk er nået. Maskinen slukker. Trykket fremgår af manometeret (4). Trykket fjernes vha. den integrerede aflastningsventil. Når en forbruger bruger trykluft, falder beholdertrykket. Når tilkoblingstrykket nås, genstarter kompressoren automatisk via trykafbryderen. En sikkerhedsventil (7) forhindrer, at det maksimalt tilladte beholdertryk overskrides i tilfælde af fejl eller defekt trykafbryder(3). Mindst en gang om ugen skal trykluftbeholderen tømmes for kondensvand manuelt v.h.a. vandaftapningsventil (9) Der kan anskaffes en timerstyret Automatisk Vandaftapning som ekstra udstyr * * Automatisk vandaftapning Kan anskaffes som - Ekstra udstyr 8 Figur 1 : Trykluftkompressorens funktionsbeskrivelse

6 /DK 2.3 Begrænsninger i brug Luft produceret af kompressoranlægget må ikke direkte anvendes som åndemiddel. Dertil er den komprimerede luft for uren. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.åndemiddelluft), skal der tilsluttes efterbehandlingsudstyr. Kontakt venligst herom. - Ret aldrig værktøj med trykluft mod mennesker og dyr!! Det er livsfarligt! 3 TEKNISKE DATA 3.1 Forklaring af typeskilt VARE NR. SERIE NR. MODEL SLAGVOL OLIE = Bestillingsnummer iflg. produktkatalog. = Modellens serienummer. De to første cifre angiver produktionsåret. = Kompressorens model betegnelse, samt Motor effekt. = Kompressorens ydelse v. 1 bar. = Olie type Der skal altid bruges af os anbefalede kompressorolie til maskinen. Ellers bortfalder garantien!

7 /DK 3.2 Tekniske specifikationer Type 250/50-250/90 400/90 500/90 580/90-620/ / / /100 Slagvolumen Motor (effekt) Max. tryk Tank Omdr/min Lydniveau1 Oliemængde2 db (A) (Liter) (L/min) kw HK Amp bar (Liter) 250/ ,5 2 4, ,5 250/ ,5 2 4, ,5 400/ , ,0 500/ ,8 580/ , / / / / ,5 3 5,5 5,5 7, , , , , ,8 1) Lydniveau målt under drift i 1 meters afstand og en højde af 1,6 meter fra kompressoren i henhold til DS/ISO ) SCH 150, kompressorolie bestillingsnr Bemærk 250/50 enfasede kompressor Bruges SCH 68 bestillingsnr ) Lovpligtig Opstillingskontrol af trykluftbeholder og lovpligtig beholdereftersyn iht. AT 99 og AT 100.

8 /DK 3.3 Elektriske forbindelser Type Strøm Forsikring Amp. forbrug Tilledning Direkte Start Drift Minimum tværsnit for kabel ( mm2 ) 380V 250/ V 10 A - 1,5 250/50 380V 420 V 8A 4,5 A 1,5 250/90 380V 420 V 8A 4,5 A 1,5 400/90 380V 420 V 10 A 5A 1,5 500/90 380V 420 V 16 A 7A 1,5 580/90 380V 420 V 16 A 9A 1,5 620/ V 420 V 16 A 10 A 1,5 650/ V 420 V 16 A 10 A 1,5 960/ V 420 V 25 A 11 A 1,5 500/ V 420 V 1) 250/50 Enfasede model. 16 A 7A 1,5 3.4 Mål og vægt - kompressorblok og tilslutning H B L Type Kompressorblok Dimensioner Vægt L x B x H cm kg Trykluft tilslutning 250/50 Blok K l 84 x 42 x Lynkobling 250/90 Blok K l 100 x 42 x Lynkobling 400/90 Blok K l 100 x 42 x Lynkobling 500/90 Blok K l 105 x 45 x Lynkobling 580/90 Blok K l 100 x 42 x Lynkobling 620/150 Blok K l 120 x 42 x Lynkobling 650/270 Blok K l 149 x 52 x ½ 960/270 Blok K l 149 x 52 x ½ 500/100 Blok K l 114 x 42 x ½

9 /DK 4 SIKKERHED 4.1 Generelle sikkerhedsregler Ved drift af maskinen skal de på anvendelsesstedet gældende love, forskrifter, normer og regler overholdes. For at sikre et sikkert arbejdsforløb er ejere og tilsynsførende ansvarlige for, at de gældende regler og love overholdes. Ved anvendelse, vedligeholdelse og service af maskinerne skal følgende grundlæggende forholdsregler følges for at beskytte betjeningspersonale. Kontroller maskinen for eventuelle skader ved alt arbejde. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri drift. Hvis maskinen er beskadiget, må den ikke tages i brug. Træk strømstikket ud for at undgå uheld. Sørg for at få maskinen repareret faglig korrekt- Tilkald altid faglig kompetente service teknikere. Kompressoren må ikke placeres i områder hvor der er risiko for brand eller eksplosion eller hvor der under arbejdsprocessen frigives farlige dampe f.eks. opløsningsmidler, brændbare dampe, alkohol, benzin osv. Maskinen må ikke anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i sikkerhedsudstyret, afskærmning eller isolationsmaterialerne der er monteret på kompressoren. Reparation af det elektriske udstyr skal udføres af specielt kvalificeret Personale (elektriker). Ved brug af elektriske maskiner skal de grundlæggende forholdsregler overholdes for at udelukke risikoen for brand, elektrisk stød og kvæstelser. I farlige situationer eller ved tekniske fejl eller beskadigelse må maskinen ikke tage i brug strømstikket skal tages ud og maskinen skal isoleres fra strømkilden. Tilslutningsledningen må ikke anvendes til andre formål. Brug ikke kablet til at trække stikket ud af stikkontakten. Tag altid fat om selve stikket. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter. Der må under ingen omstændigheder gøres forsøg på at sætte driftstrykket højere end det tryk der er angivet for den pågældende kompressor og trykluftbeholder i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter. Uhensigtsmæssig brug af trykluft kan være til fare for mennesker og dyr og kan i værste fald være dræbende. Peg aldrig med trykluft mod et levende væsen. Dele af kompressoren kan blive meget varme. Høj temperatur på udligningsbeholdere, topstykker og kølerør. Kompressoren skal være afkølet inden service eller reparation. Ved vedvarende brug og arbejde tæt ved kompressoranlægget er der påbudt at bruge høreværn. Også støjniveau under 85 db (A) kan være høreskadeligt. Operatøren skal inden ibrugtagning af kompressoren have læst og forstået denne brugermanual. Det samme gælder for personale der har med opstilling af anlægget at gøre, samt servicemontører. Operatørens arbejdsplads på opstillingsstedet er foran anlægget. Man skal aldrig klatre op på kompressoren. Opstillingsstedet skal holdes ren og tør.

10 /DK 4.2 Beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelsesskærm (fig.2); Tjener til at beskytte operatøren og må ikke skiftes eller fjernes. Beskyttelsesfskærmning Figur 2 : eksempel : Beskyttelsesafskærmning Det er forbudt at fjerne beskyttelsesafskærmning og sikkerhedsudstyr. FARE: Roterende dele; beskyttelsesskærme må kun fjernes når kompressoren er slukket/stoppet og er afkølet ved service eller reparation. I tilfælde af service eller reparation, skal kompressoren yderligere isoleres fra strømkilden. 4.3 Uhensigtsmæssig brug af kompressoren Fabrikantens ansvar ophører i tilfælde af: Ukorrekt anvendelse af utrænet eller forsømmeligt personale. Brug der ikke overholder gældende lovgivning. Forkert installation. Installation i støvfyldt omgivelse (eks.: Cement). Forkert elektrisk tilslutning. Mangelfyldt vedligeholdelse. Brug af uoriginale reservedele samt forkert olie. Hel eller delvis manglende overholdelse af instruktionerne. Beskadigelse der skyldes usædvanlige årsager. Indgreb i sikkerhedsventilen eller andet sikkerheds udstyr og komponenter. Forøgelse af maksimumtrykket på grund af indgreb. Brug af kompressoren uden paneler og skærme. Tilslutning med forkert omløbsretning (se pil på motor).

11 /DK 5 OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START 5.1 Transport - Modtagerkontrol og Opbevaring Kontroller STRAKS ved modtagelse, at kompressoren ikke har transportskader. Kompressoranlægget leveres fra fabrikken enten i en transportkasse eller på palle med en særlig isolering og indpakning for at beskytte maskinen under transport i mod transportskader m.m. Maskinen skal transporteres opretstående. Indpakningsmaterialer som f.eks. træ, søm, og plastik kan være farlige for børn og bør ikke efterlades, hvor børn kan komme til dem. De bør i stedet bortskaffes på en økologisk forsvarlig måde. Kontroller transmissionskobling og ventilatorskærm for buler og kontroller at afskærmningen ikke er i kontakt med de bevægelige dele samt at alle bevægelige dele er effektivt beskyttet. Kontroller at alle monteringsskruer er strammet korrekt. Ved transport og opbevaring skal maskinen beskyttes mod fugt, ekstreme temperaturer og tilsmudsning. Sørg for, at de elektriske komponenter ikke bliver fugtige. Kompressoren må kun transporteres i trykløs stand. Trykbeholder og trykslanger skal udluftes før transport. Desuden skal trykluftbeholderen tømmes for kondensvand. 5.2 Placering / Anvisninger Kompressoren leveres komplet, afprøvet, med påfyldt olie. Kompressoren udgør et selvstændigt trykluftanlæg og kræver kun el-tilslutning. Alt El-arbejde skal udføres af autoriseret el-installatør(med undtagelse af de anlæg, der leveres med stik for tilslutning i sikkerhedsstikdåse). Ved opstilling af kompressoren bemærk venligst følgende punkter: Kompressoren skal placeres på et fast, plant gulv. Kompressoren kræver normalt ikke forankring, men skal være i vater. For stationære kompressoranlæg; juster om nødvendigt med stålmellemlag og maskinsko. Kompressoren skal opstilles i et rum med god ventilation. Brug kun standard certificerede udstyr til at løfte kompressoren med. Løse dele fastgøres hvis nødvendigt, før kompressor løftes op eller flyttes. Kompressorrummet skal være køligt og rent men frostfrit. Omgivelsestemperatur skal Ligge mellem min. +3 C (37 F) og max.+30 C (104 F ). Nødvendig luftmængde til ventilation for kompressorrummet skal sikres. Minimum luftfugtighed skal sikres. Indsugning for køleluft skal arrangeres således at ingen løse partikler kan suges ind. Kompressoren må ikke opstilles i områder hvor der er risiko for brand eller Eksplosion eller hvor der under arbejdsprocessen frigives farlige dampe f.eks. opløsningsmidler, brændbare dampe, alkohol, benzin osv. Kompressoren bør ikke installeres hvor der forekommer cementstøv, silliciastøv, støv fra foderanlæg eller andre støvpartikler i atmosfæren uden påmontering af et specielt støvfilter på luftindsugningen. Kontakt venligst RENO-FF AS.

12 /DK 5.3 Anvisninger til opstilling og første ibrugtagning Opstilling og første ibrugtagning må kun foretages af kvalificerede medarbejdere, der er fortrolige med maskinen og som har læst denne manual grundigt igennem. Af hensyn til sikkerhed og servicering af kompressoranlægget s k a l der være en fri afstand til alle sider på 500mm. For at opnå max. køling (dog altid frostfrit), må der være god ventilation i kompressorrummet, Max. Omgivelsestemp. 30 C. Oliestanden kontrolleres, og om nødvendigt påfyldes olie. Der er påfyldt olie fra frabrikken men for en sikkerhed skyld undersøg om der er nok olie i kompressoren. Oliestanden skal altid være synlig i oliestandsglasset. Max. niveau er til midten af oliestandsglasset. (Over max. niveau medfører øget olieforbrug). Bygningsreglementet samt de Brandtekniske Forskrifter skal overholdes. : Lovpligtig første gangs Opstillingskontrol af trykluftbeholder og lovpligtig beholdereftersyn iht. AT 99 og AT 100 for beholdere med produkttal lige eller større en tallet Produlkttal = Trykbeholderens volume x tryk, (se under punkt 3.2) 5.4 El tilslutning Den elektriske tilslutning skal foretages af aut. el-installatør (med undtagelse af de anlæg, der leveres med stik for tilslutning i sikkerhedsstikdåse) i henhold til stedlige myndigheders krav samt gældende EU-regler med iagttagelse af følgende punkter: El-kablets isolering skal være helt fejlfri og uden revner. Et evt. forlængerkabel skal have samme dimension som kablet som er monteret på anlægget. 1. Der skal monteres en aflåselig hovedafbryder nær ved kompressoren. 2. Kompressoren må under ingen omstændigheder tilsluttes stikdåser der ikke overholder gældende sikkerhedsbestemmelser og/eller ikke er udstyret med hovedkontakt/afbrydere og korrekt jordforbindelse. 3. Undersøg om at strømforsyningen passer til kompressoren, samt alle kabelsamlinger er korrekt tilsluttet. 4. Eventuelle kabelføringer skal have ledere med tilstrækkelig tværsnit til at klare kompressorens strømforbrug ved fuld belastning. 5. Kontrollere omløbsretning. Vær sikker på at omløbsretning er rigtig. Hvis omløbsretningen er forkert, og kompressoren kører, selv for et par sekunder, er der risiko for at kompressorblokken bliver beskadiget eller ødelagt. Bemærk: Kompressoren vil blive beskadiget, hvis rotationsretningen er forkert for selv et kort øjeblik. En pil på motor viser den korrekte omløbsretning.

13 /DK Drift Betjening Start- stop procedure Tilslut el og start kompressoren ved at dreje på knappen på trykafbryderen fra Off til Auto. Husk at når kompressoren skal slukkes drejer man knappen fra Auto til Off. Må aldrig slukkes Eksternt Kompressoren producerer trykluft (se også punkt 2.2). Trykluft transporteres via kølerør/trykrør til trykluftbeholder. Kontraventilen sørger for at producerede trykluft ikke kommer retur til kompressor men at forblive i trykbeholderen. Når det indstillede frakoblingstryk som trykafbryderen er indstillet på er nået vil strømforsyning til el-motor bliver afbrudt og motor stopper, derved kompressoren stopper med at producer trykluft. I sluknings øjeblikket, trykket fjernes i kølerør/trykrør ved hjælp af den integrerede aflastningsventil lige under trykafbryder. Ved evt. overbelastning af kompressoren vil indbygget motorværn i trykafbryder, afbryde strøm til motor. Med takt af at en forbruger bruger trykluft, falder beholdertrykket. Når trykket i beholderen falder under tilkoblingstrykket som er justeret på trykafbryder, genstarter kompressoren automatisk via trykafbryderen. En sikkerhedsventil forhindrer, at det maksimalt tilladte beholdertryk overskrides. Luftudtag og tryklufttilslutning: Ved de mobile anlæg på hjul; er der påmonteret trykregulator med lynkobling hvormed man kan regulere udgangstrykket af trykluft til forbrugsværktøj m.m. Tryklufttilslutning foretages via lynkoblingen, en passende trykluftslange med påmonteret indstik er nødvendigt for tilslutning til lynkoblingen. Vi anbefaler at De installerer en fleksibel trykslange mellem lynkoblingen og forbrugsværktøjet. Sådan en kan anskaffes som ekstraudstyr hos Start/stop regulator trykafbryder manometer lynkobling sikkerhedsventil kontraventil Figur 3: luftudtag og automatik ved de mobile kompressorer Bemærk: Ved de stationære anlæg; er der ingen påmonteret regulator og lynkobling påmonteret dertil skal man anskaffe sig evt. en godkendt trykluftkuglehane som ekstraudstyr. Stationære anlæg leveres som standard uden en trykluftkuglehane. Se oplysning for trykluftstilslytning under punkt 3.2.

14 /DK 6 Komponenternes funktion princip og vedligeholdelse 6.1 Kompressorenheden (Pumpeenhed) Luften suges ind via indsugningsfilter (position 1 figur 3) og komprimeres ved hjælp af stemplet i cylinderen. Ind- eller udsugningsventilen spærrer den ene vej, så den komprimerede luft ledes gennem køle/trykrør (position 2 figur 3), via kontraventil over i trykbeholderen. 1 2 Figur 3 : Kompressorblok K11 K Indsugningsfilter - Luftfilter Indsugnings eller luftfiltret er monteret direkte på topstykke og dens funktion er at filtrere indsugningsluften for urenheder og uønskede partikler som kan komme ind i kompressor anlæggets pumpeenhed (kompressorblok). Indsugningsfilteret skal udskiftes med jævne mellemrum. Indsugningsfiltret (fig. 4) skal under rene forhold skiftes en gang om året. Hvis der indsuges støvholdig luft, skal filtret / filterindsatsen skiftes hyppigere. Figur 4 : Indsugningsfiltre VIGTIGT! Brug altid originale dele. Ellers bortfalder s garanti.

15 /DK Trykafbryder En Trykafbryder eller pressostat er en elektrisk kontakt, som er styret af trykluft, som ved et bestemt tryk aktiveres eller deaktiveres. Den bruges til at sende strøm ud til elmotoren eller afbryde strøm for at stoppe den. Kompressoren transporterer trykluft, indtil trykafbryderen meddeler, at det indstillede frakoblingstryk er nået. El forsyning til motor bliver afbrudt via kontakten i trykafbryderen og motoren stopper / maskinen slukker. Trykket fremgår af manometeret. Trykket i trykslangen/røret fjernes vha. den integrerede aflastningsventil. Når en forbruger bruger trykluft, falder trykket. Når tilkoblingstrykket som trykafbryderen er indstillet på nås, aktiveres kontakten i trykafbryderen. Vigtigt: Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i trykafbryderen, eller gøres forsøg på at sætte driftstrykket højere end det tryk der er angivet for den pågældende kompressor og trykluftbeholder i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter. Justering og indstilling af Trykafbryder Maskinen er fra fabrikkens side indstillet til det arbejdstryk som er påstemplet typeskiltet. Arbejdstrykket kan dog justeres til max. 0,5 bar under det max. tryk kompressorens tank er godkendt til (Se tankskiltet). Trykket justeres med trykafbryder påmonteret, under tryk og isoleret fra strømkilden. Justeringen sker i trykafbryderen under den grå kappe. Udkoblingstrykket (den øverste trykgrænse) justeres ved at dreje skruen enten mod (+) for at forhøje maks. trykket eller mod (-) for at reducere den Indkoblingstrykket justeres ved at dreje skruen enten mod (+) for at forhøje eller mod (-) for at reducere differencetrykket. Differencetrykke er på ca. 2,5bar El Diagram 3 faset Strøm MDR3 1 faset Motor Strøm MDR3 SK Motor 1 faset MDR3 SK-R3/30/2 Strøm Motor

16 /DK Kontraventil kontraventilen sikrer, at trykluft i trykluftbehloderen ikke kan strømme tilbage til kompressorblokken. kontraventilen er monteret på trykluftbeholderen lige efter køle/trykrør. Trykluft produceret af kompressoren transporteres via køle/trykrør og føres igennem kontraventil ind i tryklufttanken 6.5 Sikkerhedsventil Sikkerhedsventilen er en sikkerhedskomponent som åbner for tryk hvis beholdertryket overstiger det maksimal tilladte som er forskrevet på beholderens mærkeplade og selve ventilen. Sikkerhedsventilen er fra fabrikken indstillet i henhold til beholdertrykket og testet efter de gældende regler. Sikkerhedsventilen må aldrig indstilles til et højere tryk, end beholderen er beregnet for. (Se beholderens typeskilt). Sammen med anlægget leveres et certifikat for sikkerhedsventilen som skal gemmes sammen med resten af dokumenterne Justering af sikkerhedsventilen er forbudt. Ved uautoriserede ændring af sikkerhedsventil bortfalder enhver garanti. 6.6 Trykluftbeholder Trykluftbeholderen sikrer at der til stadighed er en mængde af trykluft til stede hvorfor at kompressoren ikke nødvendigvis skal starte når der er behov for en mindre luftmængde. Da kompressoren ikke skal starte hver gang der for bruges luft, nedsættes dermed slitagen af denne og samtidigt spares der på energiforbruget. Montering af rør m.v, skal ske med egnede materiale og passende størrelse. Overhold beholderens driftstemperatur. Hold plads til besigtigelse og vedligeholdelse. Beholder data kan aflæses på beholderens mærkeplade eller på certifikatet. Der må ikke svejses på trykbærende dele! : Lovpligtig første gangs Opstillingskontrol af trykluftbeholder og lovpligtig beholdereftersyn iht. AT 99 og AT 100 for beholdere med produkttal lige eller større en tallet Produlkttal = Trykbeholderens volume x tryk, ( se under punkt 3.2) Trykluftbeholdere skal være udført og dimensioneret i henhold til gældende regulativer(se Arbejdstilsynets bekendtgørelse om Trykbeholder ) på

17 /DK 7 VEDLIGEHOLDELSE/ SERVICEINTERVALLER Vedligeholdelse og serviceintervaller skal nøje følges. Hvis service- eller reparationsarbejderne forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder vores garanti. Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret medarbejder. Kvalificeret medarbejder er Faguddannet medarbejder med autorisation fra ejeren eller, og som har kendskab til maskinens risici samt er fortrolige med maskinens teknik og forinden har læst denne brugermanual. Den kvalificerede medarbejder er uddannet og i stand til at udføre service og reparation af maskinen. BEMÆRK: Alle sikkerhedsregler som er beskrevet i denne bog; skal nøje følges. Al vedligeholdelse skal foretages med kompressoren stoppet og trykbeholderen skal være trykløs. 7.1 Tabel for vedligeholdelse og serviceintervaller Vedligeholdelses og serviceintervaller Inden igangsætning Ugentlig For hver For hver (Mindst hver 12 måneder) 1000 timers drift: 2000 timers drift: Vedligeholdelse og service Kontroller oliestand. Kontroller kileremmenes stramning. Kontroller transmissionskobling og ventilatorskærm for buler Kontroller at afskærmningen ikke er i kontakt med de bevægelige dele Kontroller at alle bevægelige dele er effektivt beskyttet. Kontroller at alle monteringsskruer er strammet korrekt. Kontroller oliestand. Tap beholderen for kondensvand Kontroller kileremmenes stramning. Skift olie. Skift ventilerne og toppakning. Udskift luftfilter eller luftfilterindsats. Skift olie. Kontroller kileremmenes stramning. evt. udskift kilerem.

18 /DK Generelle sikkerhedsregler vedrørende vedligeholdelse Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret medarbejder. Kvalificeret medarbejder er Faguddannet medarbejder med autorisation fra ejeren eller, og som har kendskab til maskinens risici samt er fortrolige med maskinens teknik og forinden har læst denne brugermanual. Den kvalificerede medarbejder er uddannet og i stand til at udføre service og reparation af maskinen. BEMÆRK: Alle sikkerhedsregler som er beskrevet i denne bog; skal nøje følges. Anvend kun originale reservedele ellers bortfalder garanti. Det anbefales at al vedligeholdelse udføres af aut. servicemontør. Brug passende værktøjer til vedligeholdelse. Al vedligeholdelse skal foretages med kompressoren stoppet og trykbeholderen skal være trykløs. Alt vedligeholdelsesarbejde skal foretages ved at afbryde strømmen til anlægget og ved at sikre sig at anlægget ikke kan startes. Hvis rumtemperaturen falder under +3º C, er det vigtigt at isolere alle rør/slanger og kondensatafløb. Derved undgås det at der opstår blokeringer på grund af isdannelse, som kan forårsage skade på kompressoren, installation og trykluftbeholder. Forbrændingsfare! Lad kompressoren afkøle før vedligeholdelsesarbejde. Kun for at skifte olie skal kompressoren være varmt. Før man fjerner eller udskifter dele der er under tryk, skal man sørge for at anlægget og trykluftsystemet er aflastet. Kontroller, at manometeret står på 0 bar. Rens alle dele omhyggeligt under vedligeholdelsesarbejde uden anvendelse af brændbare eller giftige væsker. Motor, indsugningsluftfilter, elektriske komponenter, m.m. beskyttes mod fugt. Der må ikke svejses eller udføres andet arbejde der udvikler varme i nærheden af oliesystemet eller beholdere der er underkastet inspektion af myndighederne. Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i kompressorens manometer eller regulerings og sikkerhedsudstyr. Sørg for at ingen løse dele, værktøj, mm. er glemt i, eller på anlægget. Kontrollere tryk, temperatur og tidsindstillingerne efter vedligeholdelsesarbejde før kompressoren igen tages i brug. Efter endt vedligeholdelsesarbejde eller SERVICE skal alle paneler og afskærmninger geninstalleres, og når kompressoren startes igen, skal alle forholdsregler ved første start og igangsætning iagttages.

19 /DK Rensning generelt Brug en våd klud eller en støvsuger for almindelig rengøring/rensning. Kontroller og rengør regelmæssigt luftindsugningen for støv og andet snavs for at sikre en ren og tilstrækkelig og nødv. mængde luftindsugning. Udskift om nødvendigt luftfilter eller indsats. FARE - Bemærk: Trykluft eller vand/damprenser, må ikke bruges til rengøring! Brug ALDRIG brandbare rensevæsker eller tetra-kloride til rengøring. Brandbart materiale kan forårsage eksplosion eller brand hvis de kommer i kontakt med kompressorens varme dele. Brug ALDRIG ætsende eller korrosive materialer til rengøring af kompressoren som kan angribe materialer i trykluftsystemet. 7.4 Udskiftning af luftfilter 1. Stop/nedsluk kompressoren og sørg for at den ikke genstarter. 2. Skruen på filterdæksel løsnes og filterdæksel tages af. 3. Filterpatron tages ud. 4. Rengør filterhuset med en let fugtig klud for støv og snavs. Figur 5 : Afmontering af luftfilter 5. Udskift filtret hvis det er defekt eller ødelagt. 6. Filtret placeres igen i huset. 7. Filterdækslet sættes på og skrues fast. 8. Udfør en test start/kørsel og følg forløbet. 9. Den gamle/udskiftede filterpatron bortskaffes på en økologisk forsvarlig måde. 7.5 Kontrollere olieniveauet Olieniveauet i kompressoren har en stor betydning for drift og driftsikkerheden af anlægget samt kompressorens levetid. Oliestanden skal altid være synlig i oliestandsglasset. Max. niveau er til midten af oliestandsglasset. Over max. niveau medfører øget olieforbrug. Overhold intervaller for olieskift Olieaftapning: Oliebakke placeres under aftapningsskrue, prop demonteres og olien bortskaffes på hensigtsmæssig måde af hensyn til miljøet. Figur 6 : Olieniveauglas

20 /DK Udskiftning af olie Olieudskiftningen MÅ kun fortages når kompressoren er totalt aflastet og trykløs! Kompressoren skal være varm. Oliepåfyldning 1. Stop kompressoren og sørg for at den ikke genstarter. 2. Aflast kompressoren og beholder for tryk. 3. Skru oliepåfyldningsskruen af. oliestandsglas 4. Sæt en passende bakke under kompressoren, oliedrænskruen løsnes. set oliedrænskrue Fare: Forbrændingsfare ved driftsvarme anlæg; der skal bruges handsker mens Spildolie kan have en høj temperatur! 5. Dræn al olie ud af kompressorblokken. 6. Kontroller tætningen for oliedrænskruen og udskift om nødvendigt. 7. Fyld på med olie til max. niveau. Oliepåfyldningsskrue skrues fast. 8. Start kompressoren. 9. Kontroller olieniveauet. Hvis nødvendigt fyld på med olie til max. niveau. 10. Kontroller tætning for oliepåfyldning og oliedrænskruen for lækage. 11. Den gamle/udskiftede spildolie bortskaffes på hensigtsmæssig måde af hensyn til miljøet. Der skal altid bruges af os anbefalede kompressorolie til maskinen. Ellers bortfalder garantien! 7.7 Udskiftning af kileremme Kileremme udskiftes på følgende måde: 1. Stop kompressoren og vær sikker på at den er trykløs. 2. Kompressoren isoleres fra strømkilden. 3. Afskærmning afmonteres. 4. Skruer som fastspænder motor på konsol løsnes. 5. Fjern de gamle kileremme og erstat dem med de nye. 6. Fast spænd kileremmene. 7. Fastspænd motor på konsol. 8. Fastspænd afskærmning. 9. Kileremme skal altid skiftes sætvis for modeller med to eller flere kileremme.

21 /DK 8 FEJLFINDINGSSKEMA Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret medarbejder. Kvalificeret medarbejder er Faguddannet medarbejder med autorisation fra ejeren eller, og som har kendskab til maskinens risici samt er fortrolige med maskinens teknik og forinden har læst denne brugermanual. Den kvalificerede medarbejder er uddannet og i stand til at udføre service og reparation af maskinen. BEMÆRK: Alle sikkerhedsregler som er beskrevet i denne bog; skal nøje følges. Fejl Mulig årsag Afhjælpning 1. Forkert omløbsretning Forkert tilslutning af faser 2. Kompressoren vil ikke starte a) Ingen strøm a) Tilslut anlægget til strømkilde b) Hovedafbryder afbrudt b) Tilslut c) Fejl på det elektriske udstyr, sprængte sikringer, løse kabler. c) Kontrollere den elektriske installation. d) Motorværn har stoppet kompressoren d) Nulstil motorværn e) Defekt Trykafbryder e) Trykafbryderens kontakter. Elforbindelse og mekaniske funktion kontrolleres. Evt udskiftes f) Tryk sænkes indtil trykafbryder kobler ind. f) stoppet pgs. At trykafbryder har nået max. tryk 3. Kompressor starter trægt eller udkobler på motorværn under opstart Byt om på de 2 ledninger a) Utæt kontraventil a) Kontraventilen afmonteres uden tryk på anlægget. Kegle og sæde renses. Evt. uskiftes. b) For slappe kileremme. b) Kileremme strammes. c) Fejltilslutning (fase mangler) c) Tilslut alle 3 faser a) For lavt indstillet motorværn a)indstilles efter motorens mærkestrøm. b) For lav driftsspænding. b) spændingen kontrolleres. c) Kompressoren står for varmt c) Sørg for nødv. ventilation og køleluft. a) Ventiler eller mellemplade er slidt. a) Renses eller udskiftes. b) Toppakning er sprunget. b)pakning udskiftes, c) Luftfilter tilstoppet c) Ny filterindsats monteres. 6. Kompressor kører hele tiden. a) Utætheder i rørsystemet. a)rørsystemet kontrolleres. b) Øget luftforbrug. b) Større kompressor anskaffes. 7. Sikkerhedsventil lukker luften ud. a) defekt sikkerhedsventil a) Udskift. b) Anlægget aflaster ikke b) se længere ned i skemaet c) Kompressoren stopper ikke automatisk c) se punkt 3 og 9. a) Høj oliestand a) olieniveau reduceres - Tap olie b) For lille kompressor b) Afskaf større kompressor 9. Der siver kontinuerlig luft ud under trykafbryder når kompressor står stille. a) Snavset eller defekt kontraventil a) Kontraventilen afmonteres uden tryk på anlægget. Kegle og sæde renses. Evt. uskiftes Kompressoren larmer. a) Kilerem er løs. a) fastgør kilerem. b) Kileremme er ikke i sæt. b) Udskift kileremme så de er i sæt. c) Vitale dele af kompressoren kan være ødelagt c) Kompressor repareres - udskiftes 4. Kompressor stopper periodisk under drift med udkobling af motorværn 5. Faldende kompressor ydelse 8. Olie i trykluft

22 Ventilaflastet K11 - K11 ventilaflastet

23 Model 250/50-250/90 Artikel nr. I modellern e indgår: 3 Faset 1 faset Pressostat inkl. motorværn Kontraventil Sikkerhedsventil / /1 Kompressorblok Trykregulator K11 Kompressorblok Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Kugleleje Pakdåse Bolt Svinghjul Aftapningsprop Pakning skueglas Skueglas Pakning flangelukket Pakning ånderør Møtrik Skive7mm Ånderør Lejepander Låsering Bøsning Boltplejlstang Ventil Skive8mm Luftfilterpind Luftfilter -bund Luftfilter indsats Luftfilterhus Vingemøtrik Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Krumtap Cylinder Flange åben Ventilplade Kompressionsring Olieskrabering Oliering Stempel Krydspind Pakning undertopstykke Pakning mellem ventilplade Pakning over cylinder Pakning undercylinder BoltM8x65 mm Møtrik v/svinghjul Skivev/svinghjul Plejlstangkomplet Flange lukket Krumtaphus Topstykke Efterkøler Pakning BoltM10x25 mm K11- ventil afl astet model Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Fjeder O-ring Stempelventilaflastning Topstykkeventilaflastn.komplet V-stykke T-stykke Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr BoltM8x65 mm Skive8mm Rev /ska

24 K18 Ventilaflastning 0021

25 Model 400/90 Model 550/50 Artikel nr. Artikel nr. I modellen indgår: I modellerne indgår: Pressostat incl. motorværn Pilotventil Kontraventil Kontraventil Sikkerhedsventil /1 Sikkerhedsventil Kompressorblok Kompressorblok Ventil aflastet Trykregulator Motor - Honda Benzin motor K18 Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Kugleleje Pakdåse BoltM8x22 mm Aftapningsprop Pakning skueglas Skueglas Pakning flangeåben Pakning ånderør Møtrik Skive7mm Ånderør Låsering Bøsning Boltf.plejlstang Skive7mm Luftfilter bund Luftfilter indsats Luftfilter hus Vingemøtrik Flange åben Møtrik v/svinghjul Skivev/svinghjul Plejlstangkomplet Flangelukket Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Fjeder O-ring Stempelventilaflastning Topstykkeventilaflastn.komplet V-stykke T-stykke Kompressorblok Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Krumtap Pakning u/cylinder BoltM8x25 mm Lejepander2dele Krumtaphus Svinghjul Cylinder Ventilplade Kompressionsring Olieskrabering Oliering Stempel Krydspind Pakning u/topstykke Pakning mellem ventilplader Pakning o/cylinder Luftfilter pind Ventil Topstykke Efterkøler BoltM8x75 mm Pakning topstk./efterkøler UnbracoboltM10x25 mm K18 ventil aflastet model Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Skive Rev /ska

26 K

27 Model 500/90 580/90 Model 620/150 Artikel nr. Artikel nr. I modellen indgår: I modellerne indgår: Pressostat incl. motorværn Pressostat incl. motorværn Kontraventil Kontraventil Sikkerhedsventil Sikkerhedsventil Kompressorblok Kompressorblok Model 500/100 (15bar) Artikel nr. I modellen indgår: Pressostat incl. motorværn Kontraventil Sikkerhedsventil Kompressorblok Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Kugleleje Pakdåse Pakning hus /fl.åben Flange åben BoltM8x22 mm Aftapningsprop Pakning skueglas Skueglas Pakning hus /fl.lukket Pakning ånderør Møtrik Skive7mm Ånderør Lejepander- 2 dele Boltf.plejlstang Ventil Skive Luftfilter bund Luftfilter indsats Luftfilter hus Vingemøtrik Møtrik v/svinghjul Skivev/svinghjul Flange lukket BoltM8x25 mm Efterkøler BoltM8x75 mm Bøsning Låsering Pakning topstk./efterkøler K25 Kompressorblok Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Luftfilterpind UnbracoboltM10x25 mm flange Flange vinkel UnbracoboltM10x25 mm Ventil Kompressionsringstor Olieskraberingstor Oliering stor Stempelstor Krydspind stor Krumtaphus Krumtap Svinghjul Pakning u/cylinder Krydspind lille Stempellille Kompressionsringlille Olieskraberinglille Oliering lille Cylinder Pakning o/cylinder Ventilplade Pakning mellem ventilplader Pakning u/topstykke Plejlstangkomplet Topstykke Efterkøler forbindelse Møtrik 1/2" Rev /ska

28 K28 - K28 ventilaflastet Ventilaflastet Luftfilter for ventilaflastet

29 Model 650/ /270 I modellen indgår: Artikel nr. Pressostat incl. motorværn Kontraventil Sikkerhedsventil Kompressorblok K28 Kompressorblok Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Kugleleje Pakdåse Pakning hus /fl.åben BoltM8x22 mm Aftapningsprop Pakning skueglas Skueglas Pakning hus /fl.lukket Møtrik Skive7mm Ånderør Lejepander 2dele Boltf.plejlstang Skive8mm Ventillille Vingemøtrik Skive8mm Møtrik Skive Flange lukket Flange åben BoltM8x25 mm Efterkøler forbindelse Bøsning Låsering Pakning u/topstykke Skive10x18x Pakning top/efterkøl Pakning forb. efterkøler BoltM10x16 mm BoltM8x22 mm BoltM10x25 mm Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Topstykke Venstre efterkøler Højreefterkøler Efterkøler BoltM10x90 mm /0235 Luftfilterhus / /0238 Luftfilterindsats / Luftfiltertop Luftfilterbund Vingemøtrik O-ring Ventilstor Krumtaphus Krumtap Svinghjul Pakning u/cylinder Krydspind lille Stempellille Kompressionsringlille Olieskraberinglille Oliering lille Plejlstangkomplet Luftfilterpind Ventilplade Pakning o/cylinder Pakning ml.ventilpl Cylinder Stempelstor Kompressionsringstor Olieskraberingstor Oliering stor Krydspind stor Rev /ska

30 K30 - K30 ventilaflastet Ventilaflastet Luftfilter for ventilaflastet

31 Model 960/ /270 Model 1050/150 (el-start) Artikel nr. Artikel nr.. I modellerne indgår: I modellerne indgår: Pressostat incl. motorværn Pilotventil Kontraventil ¾ Kontraventil Sikkerhedsventil Sikkerhedsventil Kompressorblok Kompressorblok Ventil aflastet Motor - Honda Benzin motor Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr BoltM8x22 mm Olieprop Pakning skueglas Skueglas Pakning ånderør Ånderør Skive8mm Vingemøtrik Plejlstangkomplet Krumtap Cylinder Krumtaphus Flange åben Forbindelsetilefterkøler Lejepander2dele Kugleleje Pakdåse Kompressionsringstor Olieskraberingstor Oliering stor Stempelstor Olieskraberinglille Oliering lille Stempellille Krydspind stor Krydspind lille Bøsning Låsering Pakning u/topstykke Pakning ml.ventilpl Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Fjeder Forbindelsesstykke Skærering V-stykke T-stykke Omløber Topstykkeventilaflastn.komplet Skive13,5x18x1,5mm K30 Kompressorblok K30 ventilaflastet Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Pakning o/cylinder Pakning u/cylinder Pakning hus /fl Skive10x18x2 m m Pakninng top/efterkøler Pakning forb. efterkøler /0293 Luftfilter hus Luftfilter bund Luftfilter pind /0294 Luftfilter indsats Ventillille Ventilstor BoltM10x25 mm Skivev.svinghjul BoltM8x50 mm UnbracoboltM10x25 mm BoltM8x22 mm Møtrik M Flange Vinkel UnbracoboltM10x25 mm Svinghjul Topstykke Venstre efterkøler Højreefterkøler Efterkøler Flange lukket Ventilplade BoltM10x Kompressionsringlille Møtrik v.svinghjul Positionsnr. Beskrivelse Artikelnr Prop 1/ Stempelaflastningsventil O-ring Skive10x18x2 mm Fjeder Rev /ska

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere