Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00"

Transkript

1 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Enhed: ledelsessekretariatet 25. august 2011 Initialer: UH Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl Bestyrelsesdeltagere: Formand Johannes Due (JD), Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Julie Kofod Hansen (JKH), Carsten Holgaard (CH), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Tobias Koefoed-Nordentoft (TKN), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), Mikkel Scharff (MS). Øvrige inviterede deltagere: Hanne Bovbjerg (HB), Sven Felding (SF), Tommy Jensen (TJ), Lars Klint (tillidsmand/repræsenterede KA VIP-medlem), Mette Mejlvang (MM), René Larsen (RL), Anne-Louise Sommer (ALS - bestyrelsesmedlem fra 1. september 2011). Referent: Uffe Hundrup, Ledelsessekretariatet Dagsorden 1. Bemærkninger til dagsordenen. 2. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer. 3. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due. 4. Forslag til forretningsorden (bilag 1). 5. Mødeplan (bilag 2) 6. Status for samlokalisering og fusion 7. Eventuelt Lukket punkt: 8. Proces for ansættelse af rektor og administrationschef (bilag 3). Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen Formanden bød velkommen og indledte mødet med at understrege at hensigten er at have stor åbenhed omkring bestyrelsesmøderne. Møderne er åbne for alle og alle punkter på dagsordenen er åbne dog med undtagelse af de punkter, der som beskrevet i forretningsordenen kræver fortrolighed. Formanden orienterede i den forbindelse om at punktet "bemærkninger til dagsordenen" fremover anvendes til at meddele, hvilke punkter, der pga. af fortrolighed foreslås lukkede. Formanden informerede om, at der til bilag vedr. mødeplan ikke skal stå pkt. 6 men pkt. 5 samt at der er i årsplanen er afsat møde d. 17. januar Ad 2. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer Alle medlemmer af bestyrelsen blev herefter bedt om kort at præsentere sig selv:

2 Johannes Due (formand) er cand.oecon. og adm. direktør i Sygeforsikringen "danmark. Tidligere departementschef, amtskommunaldirektør. Formand for bestyrelsen for Syddansk Universitet (afgående). Mette Kynne Frandsen (næstformand) er arkitekt og adm. direktør i Henning Larsen Arkitekts A/S. Næstformand for bestyrelsen for Danske Ark, næstformand for Dansk Eksportråds bestyrelse, medlem af JP/Politikens bestyrelse, og hidtil medlem af Designskolens aftagerpanel. Karen Mosbech er adm. direktør for Freja ejendomme A/S. Stor erfaring fra flere ledende administrative poster med arkitektfaglig berøring inden for statslig virksomhed som f.eks. Slots- og Ejendomsstyrelsen. Hidtil formand for aftagerpanelet for Kunstakademiets Arkitektskole (arkitekt, MAA). Anders Byriel er uddannet jurist (MBA fra CBS (Master of business administration)) og er adm. direktør for Kvadrat. Har ledelseserfaring fra erhvervslivet og stort engagement i arkitektur og design. Formand for Designrådet og hidtil formand for Designskolens aftagerpanel. Jesper Stub Johnsen er uddannet konservator (fil.dr., MPA fra CBS (Master of public administration)) og er bevaringschef ved Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Har bl.a. været medlem af Kulturministeriets uddannelsesråd og hidtil medlem af Konservatorskolens aftagerpanel. Tobias Koefoed-Nordentoft (Stud. Designskolen) er studerende ved Kunstakademiets Designskole, hvor han læser til møbeldesigner. Har aktivt deltaget i dialoggruppearbejdet op til fusionen. Julie Kofod Hansen (Stud. Konservatorskolen) er kandidatstuderende på Kunstakademiets Konservatorskole med speciale i Kulturhistorie. Har siddet i Konservatorskolens skoleråd. Mikkel Scharff (VIP Konservatorskolen) er afdelingsleder og underviser ved Kunstakademiets Konservatorskole. Fagområdet er billedkunst, konservering af maleri på lærred, konserveringshistorie, analytisk foto, teknisk kunsthistorie. Tidl. prorektor og stedfortræder. Har erfaring fra både nationalt som internationalt bestyrelsesarbejde vedrørende konservering. Ann Merete Ohrt (VIP Designskolen) er beklædningsdesigner og underviser på Kunstakademiets Designskole, hvor hun har været ansat i mere end 12 år. Gæsteprofessor på Borås University College, Sverige. Carsten Holgaard har eget arkitektfirma arbejder bl.a. med bevaringsværdige bygninger. Uddannet designer fra Danmarks Designskole, og arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole. Udpeget til bestyrelsen af Statens Kunstråd. Debora Domela (TAP-repr.) er værkstedsleder på Kunstakademiets Designskole. Har stor erfaring fra mere end 22 års ansættelse på Designskolen. Anne-Louise Sommer er rektor på Kunstakademiets Designskole indtil d. 31. august 2011, hvor hun tiltræder som direktør for Designmuseum Danmark. Er uddannet på litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Har bred undervisnings- og forskningserfaring inden for arkitektur og design. Sidder i bestyrelsen for Dansk Design Center. 2/4

3 Herefter introducerede institutionens ledelse (trojkaen) sig. Trojkaen består af de tre skolers rektorer Sven Felding, René Larsen og Anne-Louise Sommer samt de tre administrationschefer Mette Mejlvang, Hanne Bovbjerg og Tommy Jensen. Indtil der er udpeget en ny fælles rektor for institutionen, så består ledelsen i overgangsperioden af ledelsestrojkaen. Tommy Jensen meddelte, at han fratræder som administrationschef for Kunstakademiets Designskole pr. 31. august 2011, da han tiltræder som budgetchef i Kulturministeriet. Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due Formanden indledte med at orientere bestyrelsen om brev af 4. juli 2011 fra Kulturministeriet vedr. udmøntning af midler til forskning, ramme for udviklingsmidler og justering af den bevillingsfinansierede aktivitet pga. politisk aftale om betalingsstuderende: Midler til forskning: Formanden meddelte, at institutionen har modtaget 6 mio. kr. til tværfaglige fælles forskningsprojekter, der kan skønnes at fremme den faglige integration imellem de tre uddannelsesområder. Midlerne fordeles med 3 mio. kr. i 2011 og 3 mio. i Rektorerne komme med oplæg til anvendelse af midlerne. Dertil kommer, at der er reserveret 3,5.mio kr. til ph.d.-stipendier for en fælles ph.d.-skole på Kulturministeriets uddannelsesområde. Udviklingsmidler: Ministeriet har i perioden afsat 5,6 mio.kr. til institutionen som fordeles med 1,4 mio. kr. årligt. Midlerne indgår som en del af en kommende rammeaftale, og den konkrete anvendelse af midlerne vil blive besluttet i kommende forhandlinger med ministeriet. Justering af betalingsstuderende: Institutionen vil blive reduceret i sin finansårsbevilling som følge af en reduktion i antallet af betalingsstuderende på hele Kulturministeriets uddannelsesområde. Formanden meddelte at bestyrelsen vil få nærmere indblik i institutionens økonomi på næste møde, hvor der vil blive fremlagt et "konsolideret regnskab". Budgettet for 2012 er sat på dagsordenen til bestyrelsesmødet i december. Formanden oplyste desuden at institutionen holder fællesskoleåbning d. 1. september, hvor der vil være taler ved departementschef Caroline Prien Kjeldsen, bestyrelsesformand Johannes Due og de tre rektorer. Ad 4. Forslag til forretningsorden Formanden orienterede om, at bestyrelsen i henhold til institutionens styrelsesbekendtgørelse skal udarbejde en forretningsorden. Det vedlagte forslag til forretningsorden har været i høring i Kulturministeriet. Bestyrelsen drøftede herefter det vedlagte forslag til forretningsordenen og tilsluttede sig de på mødet foreslåede ændringer (jf. vedlagte bilag til referatet). Forretningsordenen vil blive endeligt godkendt sammen med en rektorinstruks, der vil blive forelagt på næste møde. Ad 5. Mødeplan Ledelsessekretariatet udsender "doodle" vedr. ny dato for bestyrelsesseminar i efteråret 2012 (evt. d. 18. september eller d. 2. oktober 2012). Øvrige mødedatoer blev herefter godkendt. 3/4

4 Ad 6. Status for samlokalisering og fusion Formanden informerede om baggrunden for fusionen, og de bagvedliggende juridiske rammer for institutionens virke - herunder Flerårsaftalen , Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet samt institutionens styrelsesbekendtgørelse. Sven Felding redegjorde herefter på vegne af trojkaen for status for samlokaliserings- og fusionsprocessen (gengivet her i korte træk): Fusionen tog afsæt i den politiske flerårsaftale for , hvor de politiske forligsparter ønskede at undersøge muligheden for større, mere effektive og bæredygtige faglige miljøer. Kulturministeriets Struktur- og samarbejdsudvalg fremlagde som følge heraf i 2009 forslag om at fusionere først Danmarks Designskole og Glas- og Keramikskolen på Bornholm og efterfølgende at fusionere Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole. Pga. kritiske røster fra Kunstakademiets Arkitektskole blev fusionsprocessen udsat til næste resultatkontraktperiode I stedet blev der truffet beslutning om, at Danmarks Designskole skulle flytte ud til Holmen, og samlokaliseres med Kunstakademiets Arkitektskole med henblik på en fusion. I den endelige høringsperiode vedr. fusionen blev det af kulturministeren besluttet også at indfusionere, men ikke samlokalisere Kunstakademiets Konservatorskole. Fusionen blev endeligt vedtaget i Folketinget d. 26. maj Anne-Louise Sommer informerede om, at Tine Kjølsen er konstitueret som ny rektor for Kunstakademiets Designskole pr. 1. september 2011, og at Jens Overbye er udpeget som ny prorektor. Den administrative ledelse vil i overgangsperioden bestå af administrationscheferne Mette Mejlvang og Hanne Bovbjerg, der er i gang med at udarbejde en organisationsplan for den samlede institutions administration. Ad 7. Eventuelt Ingen bemærkninger til punktet Ad 8. Proces for ansættelse af rektor og administrationschef (lukket punkt). Det er bestyrelsen, der ansætter rektor. Administrationschefen ansættes af rektor. Bestyrelsen drøftede processen for ansættelse af rektor. Det endelige stillingsopslag skal godkendes af bestyrelsen på mødet d. 26. september Det blev aftalt, at udkast til stillingsopslag cirkuleres til bestyrelsen via i den mellemliggende periode. Formanden og næstformanden bemyndigedes til at tage kontakt til et konsulentfirma (Muusmann) med henblik på udsendelse af stillingsopslag, screening af kandidater og indledende kandidatsamtaler. Den samlede bestyrelse vil deltage i samtaler med tre udvalgte kandidater. 4/4

5 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler. Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed og varetager de opgaver, der er nævnt i lov nr. 549 af 31. maj og 1-6 i styrelsesbekendtgørelse nr. 659 af 15. juni Nærværende forretningsorden regulerer de formelle rammer for bestyrelsens arbejde og er udstedt i henhold til styrelsesbekendtgørelsens 1, stk. 6. Bestyrelsens møder 1. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle bestyrelsens medlemmer tiltræder dette. Stk. 2. Bestyrelsens møder er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Alle personsager, sager, hvori der indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre. Stk. 3. Formanden træffer forud for mødet afgørelse om, hvilke sager, der behandles for lukkede døre. Bestyrelsen kan desuden på mødet træffe afgørelse om, at sager skal behandles for lukkede døre. Spørgsmål om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning skal forhandles for lukkede døre. 2. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, offentliggøres dog ikke. Sager, der er behandlet bag lukkede døre, kan undtages for offentlighed, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

6 3. Bestyrelsen skal holde møde mindst 4 gange årligt. Ud over de ordinære møder, kan formanden indkalde til ekstraordinære møder, når dette skønnes påkrævet. Ved indkaldelse til ekstraordinære møder giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. 4. Formanden indkalder til møderne ved udsendelse af dagsorden senest 8 hverdage inden afholdelse af et ordinært møde. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse med kortere varsel finde sted. Dagsordenen sendes til hvert af bestyrelsens medlemmer. Dagsordenen offentliggøres samtidig på institutionens hjemmeside. Det skal af dagsordenen fremgå hvilke sager, der er offentlige og hvilke sager, der behandles for lukkede døre. 5. Formanden skal indkalde bestyrelsen til møde, når mindst to medlemmer skriftligt begærer dette og angiver dagsorden. Mødet skal i så fald så vidt muligt afholdes 14 dage efter sekretærens/formandens modtagelse af begæringen. 6. Dersom et medlem senest 14 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. 7. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse medmindre det forinden er tilsendt medlemmerne være tilgængeligt i Ledelsessekretariatet mindst 8 hverdage inden mødet. En fortegnelse over sagerne skal samtidigt være fremlagt. 8. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i bestyrelsen, må dette meddeles bestyrelsens sekretær eller en af denne udpeget person inden mødets afholdelse. I beslutningsreferatet anføres for hvert møde, hvilke medlemmer der har været fraværende. Stk. 2. Kun ved permanent forfald blandt en af repræsentanterne for det videnskabelige personale, teknisk-administrative personale eller de studerende indtræder pågældendes suppleant i bestyrelsen. 9. Formanden udarbejder forslag til en årlig mødeplan inden udgangen af hvert kalenderår. 10. Rektor og administrationschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 2. Administrationschefen fungerer som bestyrelsens sekretær og kan til opfyldelsen af dette hverv indkalde en referent, som deltager i bestyrelsens møder. Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 2/5

7 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Formanden, og i dennes forfald næstformanden, leder bestyrelsens møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål om ledelsen af forhandlingerne og iagttagelse af god ro og orden under møderne. Desuden formulerer formanden de forslag, om hvilke der skal stemmes. Stk. 3. Under forhandlingerne rettes ethvert forslag til formanden. Når han finder anledning dertil, eller når det begæres af mindst tre medlemmer, skal det besluttes ved afstemning, om en forhandling skal afsluttes. Stk. 4. Formanden kan lade spørgsmål, der ifølge forretningsordenen afgøres af ham, afgøre af bestyrelsen. 12. Sagerne behandles i den rækkefølge, som formanden bestemmer, hvorfor han kan fravige rækkefølgen i dagsordenen. Når mindst tre medlemmer fordrer afstemning herom, afgør bestyrelsen dog rækkefølgen for behandlingen af sagerne. Stk. 2. Ethvert medlem af bestyrelsen kan ved mødets begyndelse begære ordet vedrørende dagsorden og herunder rejse spørgsmål om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til offentlig behandling og omvendt. 13. Rutinesager, der jf. 1 kan afgøres ved skriftlig behandling, sendes af formanden eller en af ham udpeget person til hvert af medlemmerne med angivelse af svarfrist. Ethvert medlem kan ved påtegning af sagen forlange den henvist til behandling i et møde. Formanden sørger i så tilfælde for dens optagelse på dagsordenen for næstfølgende ordinære møde. Mødets afholdelse 14. Formanden konstaterer ved hvert mødes begyndelse, om bestyrelsen er indkaldt med lovligt varsel. Stk. 2. Beslutning kan kun træffes om sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsordenen hvis ingen af de tilstedeværende medlemmer protesterer herimod. Stk. 3. I tilfælde, hvor det er af betydning for behandlingen af en sag, kan formanden lade udenforstående indkalde til på mødet at fremsætte udtalelser eller deltage i forhandlingen uden stemmeret. Afstemninger 3/5

8 15. Efter formandens bestemmelse sker afstemning ved håndsoprækning eller navneopråb. Hvis særlige hensyn gør det ønskeligt, kan afstemning foregå skriftligt på stemmesedler, der udleveres af formanden. Stk. 2. Hvis formanden anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan han nøjes med at angive den opfattelse, han har af sagens udfald. Hvis intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den opfattelse, han har afgivet. 16. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet er fastsat i henhold til de regler, hvorunder institutionen opererer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 17. Forslag, der har fået flere end halvdelen af de afgivne stemmer, er vedtaget. Stk. 2. Hvis der er fremsat mere end to hovedforslag, afgør formanden, hvorvidt afstemningen skal foretages med relativt flertal, således at det forslag, der har fået flest stemmer, er vedtaget, eller hvorvidt afstemningen skal foretages i flere omgange, således at der først stemmes om det mest vidtgående forslag. Sidstnævnte fremgangsmåde anvendes, hvis de fremsatte forslag er formuleret som hovedforslag, ændringsforslag hertil samt eventuelt underændringsforslag. Formanden bestemmer rækkefølgen af afstemninger om ændringsforslagene, men således at afstemningen herom altid er afsluttet før afstemningen af hovedforslaget. Stk. 3. Såfremt mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer begærer det, skal formanden lade de i stk. 2 nævnte spørgsmål vedrørende afstemningsmetoden og rækkefølgen af afstemninger afgøre af bestyrelsen. Habilitet 18. Et medlem af bestyrelsen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger om sager, hvori den pågældende har personlig interesse, jf. forvaltningslovens habilitetsregler. Stk. 2. Medlemmet skal underrette bestyrelsen om forhold, der bevirker eller kan give anledning til formodning om inhabilitet. Meddelelse herom skal så vidt muligt gives til formanden inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør herefter, om det pågældende medlem skal vige sædet. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet. Fortrolighed 19. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. 4/5

9 Beslutningsreferat og ekspedition af behandlede sager 20. Bestyrelsens beslutninger truffet på mødet eller ved skriftlig høring optages i et beslutningsreferat. Stk. 2. Det tilstræbes at udkast til referat sendes til bestyrelsen senest 7 dage efter mødet. Referatet godkendes af bestyrelsen ved skriftlig høring (fx elektronisk). Det tilstræbes, at der foreligger godkendt referat senest 14 dage efter mødet. Herefter offentliggøres referatet på institutionens hjemmeside. Stk. 3. Det godkendte referat underskrives af alle bestyrelsens medlemmer på det efterfølgende møde. Stk. 4. Referatet skal i øvrigt indeholde oplysninger om hvilke medlemmer, der var til stede ved mødets begyndelse og behandlingen af de enkelte punkter, samt om beslutninger under de enkelte dagsordenspunkter og resultatet af en eventuel afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning. 21. Ekspedition af de sager, der er behandlet af bestyrelsen, påhviler rektor. Alle henvendelser til myndigheder uden for institutionen videreekspederes af rektor. Procedure for ansættelse og afskedigelse af rektor 22. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Stk. 2. Rektor ansættes efter eksternt opslag i henhold til regler om stillingsopslag i staten. Ansættelse sker som udgangspunkt efter reglerne om åremålsansættelse. Stk. 3. Ansættelsesproceduren skal gennemføres af den samlede bestyrelse, eller bestyrelsen kan anmode formandskabet om at udarbejde opslag, udvælge kandidater til samtale, gennemføre ansættelsessamtaler og fremlægge en begrundet prioritering for bestyrelsen. Rektorinstruks 23. Bestyrelsen fastsætter rammerne for rektors daglige ledelse samt rektors afrapportering til bestyrelsen om faglige og økonomiske resultater i en rektorinstruks jf. bilag A. Spørgsmål vedrørende forståelsen af forretningsordenen 24. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Hvis det begæres af tre medlemmer, skal formandens afgørelse sættes under afstemning. 5/5

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere