Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13"

Transkript

1 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr

2 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning 7 Hoved-og nøgletal 9 Årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse 11 Balance 12 Pengestrømsopgørelse 13 Peter Tro- o Side 2

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og skoleleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler m.v. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i institutionens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for institutionens finansielle stilling. Desuden er det vores opfattelse, at vi har taget skyldigt økonomisk hensyn ved institutionens forvaltning. Kolding, den 13. marts 2014 Skoleleder Peter Christensen-Dalsgaard Tro- og loveerklæring Vi erklærer samtidig på tro og love, at vi opfylder habilitetskravene i 5 stk. 6 og 7 i lov om friskoler og frie grundskoler m.v. (revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen) Bestyrelse Casper W.S. Nielsen Majbritt E. Andersen Solveig S. Hansen formand Thomas Hvam Maj-Britt L. Viskum Fremlagt på skolens generalforsamling den 2. april Dirigent Side 3

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om friskoler og private grundskoler og bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser mv. (frie grundskoler). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af Side 4

5 Den uafhængige revisors erklæringer regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Horsens, den 13. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Helle Lorenzen statsaut. revisor Side 5

6 Ledelsesberetning Generelle oplysninger Den Selvejende Institution Vesterbrogade Kolding Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemstedskommune: Kolding Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Casper S.W. Nielsen, Sdr. Kongevej 6, 6000 Kolding (formand) Majbritt E. Andersen, Egtvedvej 30, 6040 Egtved Solveig S. Hansen, Ålykkegade 21, 6000 Kolding Thomas Hvam, Stagebjergparken 106, 6051 Almind Maj-Britt L. Viskum, Piledamsvej 10, 6000 Kolding Skoleleder Peter Christensen-Dalsgaard Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé Horsens Side 6

7 Ledelsesberetning Beretning Hjemsted og formål er en selvejende institution med hjemsted i Kolding kommune, grundlagt i Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Institutionens formål er at drive privat grundskole med tilhørende 10. klasse samt børnehaveklasse efter de til enhver tid gældende love og regler. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette gælder også undervisningen på skolens internationale afdeling, The COSMO, som er nævnt under væsentlige begivenheder. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens formål er i øvrigt i en atmosfære af tryghed og trivsel at føre hver enkelt elev så langt frem i hvert enkelt fag, som evner og interesse rækker, og derved sikre eleverne en grundviden, der gør dem i stand til en selvstændig stillingtagen til de mangeartede påvirkninger, som tilværelsen udsætter dem for. Hovedaktivitet Skolen omfatter grundskole fra årgang, børnehaveklasse, 10. klasse samt en international afdeling. Væsentlige begivenheder Vi har i dette skoleår arbejdet med følgende aktiviteter: Strategiarbejde. s bestyrelse og ledelse har i dette skoleår arbejdet med en overordnet strategi for skolen over en 2-årig, en 5-årig og en 10-årig tidshorisont. Strategien er herefter lagt ud på skolens hjemmeside og er således tilgængelig for alle. Målet har været at styrke skolens værdigrundlag og dens udviklingspotentiale som et positivt alternativ til en velfungerende Folkeskole i Kolding. Strategiarbejdet er tilendebragt i oktober Stigende elevtal. Skolen har i 2013 haft et stigende elevtal og er således gået fra 874 til 889 elever pr. 5. september på trods af lukningen af The COSMO med 20 elever, en reel tilgang på 35 elever. Udviklingen i The COSMO - skolens internationale afdeling. Med et vigende elevtal i den internationale afdeling og med afslag fra både Kolding Kommune og Business Kolding om fremadrettet støtte så bestyrelsen ingen anden udvej end at lukke The COSMO med udgangen af skoleåret 2012/13. Som følge af det lave tilskudsberettigede antal elever på 20 fordelt over 10 årgange, akkumulerede afdelingen et underskud på tkr i de første 7 måneder af Tabet på The COSMO har en direkte indflydelse på skolens resultat i dette år. Sprogundervisning. For at give s elever de bedste muligheder for at begå sig i en omskiftelig verden, hvor kravene til omstillingsparathed, innovation og en basal grundviden er vigtige parametre og for at leve op til skolens navn om at levere reale kundskaber, har vi på skolen valgt at introducere både spansk og kinesisk i 7. årgang fra skoleåret 2011/2012 som valgfag. Meningen er at give skolens elever en grundviden i sprogene og via en ungdomsuddannelse at videreuddanne sig i sprogene. Side 7

8 Ledelsesberetning Beretning Vi har samtidig besluttet at forstærke undervisningen i engelsk og tysk. I skoleåret 2013/14 med engelsk fra 0. klasse og i skoleåret 2014/15 med tysk fra 4. klasse. I den forbindelse starter skolen i 2015/16 en international linje i tysk i samarbejde med Goetheinstituttet, så skolens overbygning fremadrettet vil have 2 internationale spor. Fysiske rammer. Skolen har i årest løb investeret i et boldbur til eleverne i årgang for at øge de fysiske aktiviteter i skolegården. Der er etableret ledningsskinner til eleverne i årgangs pc-strømforsyninger. Skolens teaterscene er udbygget med skuespilrum og rekvisitrum ( igangværende ). Der er etableret yderligere forberedelsesrum til 35 lærere og alle klasser er nu forsynet med interaktive tavler. I alt er investeret for ca. tkr I 2014 påbegyndes renovering af skolens toiletter og der etableres et skolekøkken. Køb af bygninger. Skolen arbejder i øjeblikket på at få ændret lokalplanen for Sct. Jørgens Gade og Zahnsgade for således at kunne udvide skolens areal med yderligere en bygning. Denne bygning vil kunne rumme skolens SFO og vil samtidig betyde en udvidelse af skolens legeplads med ca. 300 m2. Inklusionstilskud. Skolen har i 2013 modtaget ca. tkr. 49 i inklusionsmidler. Disse er forbrugt i skolens AKT til understøttende undervisning i skolens lektiecafé, som er åben 12 timer ugentligt. Årets resultat Skolens regnskab viser i 2013 et overskud på tkr. 58 mod et overskud på tkr. 459 i Årets overskud foreslås overført til næste år. Årets resultat er negativt påvirket af resultatet af The COSMO, der udviser et underskud på tkr Resultatet for s drift ekskl. The COSMO udviser et overskud på tkr , hvilket anses som tilfredsstillende. Balancen Skolens egenkapital udgør tkr pr. 31. december Fremtiden Bestyrelsen budgetterer for regnskabsåret 2014 med et resultat på tkr Der forventes et elevantal på 900 i skolen og 190 i SFOén. Begivenheder efter balancedagen Der er efter bestyrelsens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne forrykke institutionens økonomiske stilling. Ejerforhold Skolen er en selvejende institution. Side 8

9 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse ( tkr. ) Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedrørende drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Årets resultat Balance ( tkr. ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital, ultimo Hensatte forpligtelser i alt Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømsopgørelsen ( tkr. ) Driftens likviditetsvirkning Investeringers likviditetsvirkning Finansieringens likviditetsvirkning Pengestrømme, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 0,11 0,84 1,56 1,99 3,26 Likviditetsgrad 35,04 48,52 67,13 45,19 53,49 Soliditetsgrad 41,04 39,83 42,29 68,31 66,32 Finansieringsgrad 42,40 44,07 45,68 5,16 8,43 Antal årselever i regnskabsåret Antal årselever i skolefritidsordningen Antal elever i grundskolen pr. 5/ Antal elever i skolefritidsordningen pr. 5/ Skolepenge pr. årselev ( kr. ) Antal lærerårsværk 72,5 78,5 70,6 66,4 64,9 Antal årsværk for øvrig personale 28,3 24,4 24,9 23,7 25,1 Antal årsværk i alt 100,8 102,9 95,5 90,1 90,0 Heraf %-andel på særlige vilkår 6,8 6,1 6,6 7,6 7,8 ( sociale klausuler ) Årselever pr. lærerårsværk 12,14 11,37 11,92 12,15 12,65 Side 9

10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Lærerlønomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev Årsværk = sum af heltidsansatte og deltidsansatte omregnet til heltid. Lærerårsværk indeholder skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Lønomkostninger opgøres netto, idet modtagende lønrefusioner m.v. modregnes. Sammenligningstal fra 2009 er ikke tilrettet i forbindelse med fejl i feriepengeforpligtelser. Side 10

11 Årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse tkr. Indtægter Statstilskud Skolepenge ( elevbetaling m.v. ) Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger, undervisning Andre omkostninger, skolefritidsordning Undervisning i alt Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger, ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Administration m.v. Lønomkostninger Andre omkostninger, administration Administration m.v. i alt Omkostninger vedrørende drift i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Side 11

12 Årsregnskab 1. januar december Balance tkr. Aktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger: Vesterbrogade Vesterbrogade Marcus Allé 30 A Katrinegade Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Igangværende investering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo 1. januar Kapitalbevægelser Overført af årets resultat Egenkapital Hensættelser Hensættelser Langfristede gældsforpligtelser Kreditforeningslån Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Gældforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Side 12

13 Årsregnskab 1. januar december Pengestrømsanalyse tkr. Årets resultat Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter: Momsangivelser Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning Ændring, tilgodehavender Ændring periodeafgrænsningsposter, aktiver Ændring, anden gæld Ændring, periodeafgrænsningsposter, passiver Driftens likviditet Investeringers likviditetsvirkning Betaling for anlægsaktiver Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning Tilbagebetaling af gæld/optagelse af gæld ( netto ) Finansieringens likviditetsvirkning i alt Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler pr. 1. januar Likvide midler pr. 31. december Side 13

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere