Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering Udviklingskontrakt 6 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 22 Balance 31. december 23 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december 25 Noter 26 Særlige specifikationer 31 Påtegninger Ledelsespåtegning 33 Den uafhængige revisors påtegning 35 Side

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Erhvervsakademi Dania Minervavej Randers SØ Danmark Telefon: Telefax: CVR nummer: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Randers Hjemmeside: Mail adresse: Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision John Jeppesen (formand) Anders G. Christensen (næstformand) Ann K. Østergaard, Benny Yssing, Bill Sejer Pharsen, Ejner Bank Andreasen, Gunner Møller, Hans A. Sørensen, Harald Mikkelsen, Henrik Øelund, Jan Erik Elgaard, Kirsten Holmgaard, Mette Rohde Terp, Niels Yde, Ole Svit, Otto M. Jakobsen, Pia Vendelbo, Tage Andersen, Torben Jessen. Rektor Lis Randa Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle eksisterende og nye erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser samt efter og videreuddannelser på det tekniske og merkantile fagområde, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Erhvervsakademiet har endvidere til opgave at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings og udviklingsaktiviteter og gennem sine videncentre aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. Danske Bank PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive 1

4 Præsentation af institutionen Mission Det er Erhvervsakademi Danias mission at udvikle og udbyde tekniske og merkantile erhvervsakademi og professionsbachelor uddannelser af høj kvalitet både regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi uddanner landets mest efterspurgte erhvervsakademi og professionsbachelor uddannede inden for vore kompetenceområder, og gennem vore stærke bånd til erhvervslivet sikrer vi en høj grad af aftagerrelevans. Vi giver vore studerende anvendelsesorienterede erhvervskompetencer, som løbende udvikles i et tæt samspil med vore samarbejdspartnere. Vi etablerer videncentre inden for vore kompetenceområder og samarbejder med forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt inden for vore kompetenceområder med henblik på at indsamle, bearbejde og formidle ny viden både fagligt og pædagogisk. Vision Det er Erhvervsakademi Danias vision at være et velfungerende, innovativt, kvalitetsbevidst og velfungerende erhvervsakademi med et højt fagligt niveau og engagerede og internationalt orienterede undervisere. Erhvervsakademi Dania er kendt som et uddannelsesmiljø med højt til loftet, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunkt i undervisningen i et dynamisk samspil mellem studerende, undervisere og erhvervslivet. Med sit brede geografiske afsæt er det Erhvervsakademi Danias vision at være et regionalt ansvarligt erhvervsakademi, der sikrer uddannelsesforsyning af akademi og professionsbachelor uddannelser til alle egne af akademiets dækningsområde. Vi opfylder særlige regionale uddannelsesbehov og sikrer gode meritmuligheder til andre videregående uddannelser. Opgaver Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle eksisterende og nye erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser samt efter og videreuddannelser på det tekniske og merkantile fagområde, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Erhvervsakademiet har endvidere til opgave at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forskningsog udviklingsaktiviteter og gennem sine videncentre aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. 2

5 Årets faglige resultater Det mest skelsættende og glædelige i 2013 har så absolut været, at akademiernes position som selvstændig sektor i det videregående uddannelsessystem nu er på plads. Først på året var vi igennem en gennemgribende sektorevaluering i regi af Rambøll. Evalueringen tegnede et billede af en stærk sektor på vej med god vækst og med et godt fagligt, økonomisk og ledelsesmæssigt fundament. Rambøll rapporten blev fulgt op af en politisk udmelding i juni, at akademierne nu var en del af det etablerede videregående uddannelsessystem, og dette blev igen fulgt op af en ny lov for erhvervsakademierne og professionshøjskolerne, der definerede arbejdsdelingen mellem de to sektorer. Akademierne blev givet fortrinsret til udbud af både tekniske/merkantile akademi og professionsbacheloruddannelser. Det åbner helt nye muligheder for Dania for udbud af nye attraktive top up bacheloruddannelser på vore akademiuddannelser, og vores mission og vision justeres i lyset af denne positive drejning. Vi kan igen i 2013 konstatere en opadgående spiral i vores september optag med 1120 nye studerende, heraf 120 på de internationale linjer. Vi har i år haft særligt fokus på overgangen fra EUD til akademiuddannelserne, og her er det glædeligt på danske erhvervsakademiers hjemmeside at konstatere, at Dania topper i Danmark med 23 % af de optagne med EUD baggrund. Igen i år kunne vi konstatere en stigning i optag fra Danias partnerskoler på 37 %. En del af væksten kan henføres til udbud af nye uddannelser, hvor ledergruppen nu har udarbejdet procedurer ved ansøgninger om nye udbud og udbudsplaceringer, som er godkendt af bestyrelsen. Vi udbyder fra 2013 nu multimediedesigner i både Skive og Grenaa, og der har været et flot optag begge steder. Vi fik i 2013 positiv akkreditering på logistikøkonom i Hobro og AU i Energiteknologi, og i december fik vi positivt resultat af prækvalifikation vedr. administrationsøkonom i Horsens og AU i offentlig administration og forvaltning i Viborg. Vi har i 2013 gennemført den første medarbejdertilfredshedsanalyse efter udspaltningen og kunne glæde os over et endda særdeles flot resultat. På stort set alle områder ligger tilfredsheden hos Dania over såvel gennemsnittet for de øvrige akademier som arbejdsmarkedet generelt. Med en svarprocent på 87 %, må resultatet siges at have en høj validitetsgrad har været kendetegnet ved en ny overenskomst og en ny stillingsstruktur, der skulle køres i stilling. Med den nye overenskomst er der lagt op til en helt ny måde at disponere undervisernes arbejdstid og en helt ny lederrolle. Det stiller store udfordringer til organisationen og et konstruktivt samspil mellem ledere og undervisere. Vi har i 2013 købt bygninger i Randers (ejerlejlighed 2, Minervavej 63) og Arvikavej i Skive. Med købene får vi en større frihedsgrad til at disponere og indrette bygningerne, så der skabes optimale fysiske rammer for vore uddannelser på færre adresser. 3

6 Årets økonomiske resultat Hoved og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 124,7 109,5 9,3 9,4 10,1 Omkostninger 121,4 108,9 9,6 9,0 8,9 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 3,3 0,6 0,2 0,4 1,2 Finansielle poster i alt 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 Årets resultat 2,8 0,3 0,0 0,5 1,4 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 84,8 36,4 0,0 0,0 0,0 Omsætningsaktiver 19,1 38,3 40,7 17,4 15,4 Balancesum 103,9 74,6 40,7 17,4 15,4 Egenkapital ultimo 22,0 19,2 18,8 1,9 1,4 Langfristede gældsforpligtelser 47,3 20,6 0,0 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser 34,2 34,6 21,6 15,5 14,0 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 0,1 28,4 5,3 1,6 1,4 Investeringsaktivitet 49,4 37,2 0,0 0,0 0,0 Finansieringsaktivitet 28,3 21,7 0,0 0,0 0,0 Nettopengestrøm, netto 21,3 12,8 5,3 1,6 1,4 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 2,3 0,3 0,1 5,3 11,6 Likviditetsgrad (%) 55,9 110,6 188,5 112,4 110,1 Soliditetsgrad (%) 21,2 25,7 46,3 11,0 9,2 Finansieringsgrad (%) 56,2 57,0 0,0 0,0 0,0 Årsstuderende STÅ Antal STÅ i alt 1.826, , , , ,5 Specificeret på hovedområder: KVU og MVU 1.199, , ,9 929,9 874,8 KVU og MVU praktik 226,6 202,2 120,3 86,2 49,0 Åben Uddannelse 321,9 347,2 299,8 306,0 274,7 Udvekslingsstuderende 64,0 73,0 38,0 40,0 30,0 Udenlandske selvbetalere 7,0 6,5 9,3 6,0 12,0 Kursusaktivitet 7,4 0,0 0,0 6,0 0,0 4

7 Årets økonomiske resultat Årets resultat Erhvervsakademi Danias driftsresultat for regnskabsåret 2013 udviser et overskud på DKK , hvilket er en stigning i forhold til 2012 på DKK 2,5 mio. Stigningen skyldes primært, at 2012 var præget af en del opstarts og engangsomkostninger. Budgettet for 2013 udviste et driftsresultat på DKK 2,4 mio., dvs. en positiv afvigelse på DKK Danias omsætning er også realiseret højere, med DKK 124,7 mio., mod budgetteret omsætning DKK 119 mio. Afvigelsen til budget skyldes primært, at tildelte udviklingsmidler på DKK 4,3 mio. ikke var medtaget i budget. Omsætningen for 2012 udgjorde DKK 109,5 mio., og stigningen til 2013 skyldes vækst i antal studerende. Danias likviditet ved udgangen af 2013 udgør DKK 13,1 mio. mod en likviditet på DKK 31,3 mio. ved udgangen af Ændringen skyldes primært, at køb af ejendommen, Arvikavej 2, Skive er finansieret ved træk på likviditeten. Årets økonomiske resultat og likviditet anses for tilfredsstillende. Forventninger til det kommende år Erhvervsakademi Danias budget for 2014 udviser et budgetteret årsresultat på DKK 2,6 mio., svarende til en overskudsgrad på 2 %. Omsætningen er for 2014 budgetteret til DKK 129,3 mio., hvilket er en stigning på ca. DKK 5 mio. i forhold til det realiserede i Stigningen i omsætningen er udtryk for, at Dania fortsat har vækst på antal optagne studerende. Danias likviditet forventes fortsat positiv i Organisationen er nu gearet til drift, efter et par år, præget af opbygning, efter overgangen fra light til classic model pr

8 Målrapportering Året der gik Udviklingskontrakt 2013 I 2013 var de centralt fastsatte obligatoriske indsatsområder: Bedre kvalitet i uddannelserne Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Tidligere færdig og mindre frafald Øget innovationskapacitet Styrket udviklings og evidensbasering Regionalisering. Inden for hvert område er vi målt på en række resultatkrav med indikatorer og milepæle, de fleste fastlagt af Ministeriet, men også et begrænset antal yderligere institutionsspecifikke indsatsområder, fastsat af os selv som særlige Dania målsætninger. Sammenfatning af målopfyldelsen for 2013 Vi blev i 2013 stillet over for en række nye udfordringer, der afspejler sig i en række nye fokusområder i udviklingskontrakten. Relevans, forskning og udvikling er blevet et centralt omdrejningspunkt for akademiets aktiviteter. Vi har her skullet finde vores rolle i forhold til de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. Vi har igangsat den nødvendige kapacitetsopbygning for at håndtere disse nye opgaver, og i forbindelse med lektorkvalificering er dette nu sat i system. Oveni alt dette har vi med OK 13 været igennem en kulturændring, der har betydet en helt ny måde at organisere samarbejdet mellem undervisere og ledere. Arbejdet med udfoldning af Danias strategiske platform fra det institutionelle niveau til afdelings /uddannelses og medarbejderniveau er videreført, og udviklingskontraktens indsatsområder er tænkt ind som et vigtigt omdrejningspunkt. I afrapportering for 2013 kan Dania fremvise en opfyldelsesgrad på 94,6 %, som må betragtes som særdeles tilfredsstillende. Afrapporteringen af udviklingskontraktens milepæle for 2013 fremgår af nedenstående skematiske opstilling. Ud af de 21 indsatsområder er de 18 helt opfyldt, 2 delvist opfyldte og 1 ej opfyldt. Statusafrapportering 2013 af udviklingskontrakt Erhvervsakademi Dania Minervavej 63, 8960 Randers SØ. Tlf , 1. Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne Indikator Milepæl 2013 EA Danias mål Virksomhedernes vurdering af de studerendes praktik. Vi har generelt været tilfredse med praktikanten 90 % Praktikanten kunne varetage de arbejdsopgaver, der var tiltænkt Opfyldt. 6

9 1.2 De studerendes vurdering af deres undervisning, organisering af deres uddannelse og uddannelsens praktik. 1.3 Ny fælles EA Dania kvalitetsplan. dem 90 % Praktikanten havde de rette faglige kompetencer 90 % Undervisning 70 Organisering af uddannelsen 64 Praktik 85 Implementering af kvalitetsplanen Undervisning 71 Organisering af uddannelsen 64 Praktik 86 Implementeret 2. Mål: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 2.1 Andel af de studerende, der gennemfører et studie eller praktikophold i udlandet som del af deres uddannelse. 2.2 Andelen af institutionens professionsbacheloruddannelser, som giver direkte adgang til mindst én kandidatuddannelse. 1) mindst 14 dage: 2 % 2) mindst 12 uger: 6 % 50 % 100 % 2.3 Andel og antal nyoptagne studerende, der optages med en EUD baggrund. 20 % 23,6 % 1) mindst 14 dage: 6 % 2) mindst 12 uger: 11 % 2.4 Omfanget af aktivitet på institutionens udbud af efter og videreuddannelsesaktiviteter (AU og Diplomuddannelser). Årselever: 300 Årselever: Mål: Tidligere færdig og mindre frafald 3.1 Andel nyoptagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. 3.2 Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen. Minimum gældende for Minimum gældende for alle uddannelser 68 % alle uddannelser: Delvist indfriet Samlet gennemsnit for alle uddannelser 79 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser 78,3% Minimum gældende for 2 uddannelser når ikke alle uddannelser 65 % minimum Samlet gennemsnit for Samlet gennemsnit for alle uddannelser 73 % alle uddannelser 69 % 4. Mål: Øget innovationskapacitet 4.1 Andel af de studerendes afsluttende eksamensopgave, der tager afsæt i et konkret samarbejde med en virksomhed. (Den studerende skal være i en konkret dialog med virksomheden om opgavens Minimum for hver uddannelse: 93 % 100 % 7

10 problemstilling. Skal ved forespørgsel kunne dokumenteres i form af problemformuleringer i samarbejde med virksomheder). 4.2 Andel af de studerende i virksomhedseller iværksætterpraktik. 4.3 Andel af underviserne, der gennemfører et undervisnings, studie eller virksomhedsophold ophold i ind eller udland. (Fastansatte undervisere, der i minimum 14 dage har gennemført et ophold i udlandet). 4.4 Antal private virksomheder, som institutionen deltager i konkrete samarbejder med. (Samarbejdet er defineret som værende mere end blot praktikvirksomheder, dvs. fælles udviklingsprojekter, involvering af de studerende i konkrete opgaveløsninger, kompetenceudvikling af medarbejdere mv. Dvs. virksomheder, som alene er praktikvirksomheder tæller ikke med). 4.5 Videnkuponer Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 96 % 100 % 95 % 98 % 10 % 10 % 30 virksomheder 71 Virksomheder Mål: Styrket udviklings og evidensbasering 5.1 Andel af underviserne, som er involveret i forsknings og udviklingsaktiviteter. (Antal fastansatte undervisere, der har anvendt mindst 5 % af arbejdstiden på FoU projekter (inden for rammen af Frascatimanualen)). 5.2 Antal FoU projekter i deltagelse med universiteter og/eller øvrige forskningsinstitutioner. (inden for rammen af Frascatimanualen). 15 % 15,6 % 4 projekter 1 forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitetshospital (flerårligt). Minimum 10 projekter med videnproduktion i forbindelse med videreuddannelse på kandidatniveau, diplomniveau og 8

11 masterniveau (kapacitetsopbygning). 5.3 Omfang af ekstern finansiering af institutionens FoU aktiviteter. Ekstern finansiering: 1,2 mio. kr. 5.4 Handleplan for kapacitetsopbygning og styrket udviklings og evidensbasering af institutionernes uddannelsesudbud. 5.5 Formidling af praksisbaseret forskning og udvikling. 5.6 Antal gæsteforelæsninger på den enkelte uddannelse fra virksomheder og forskningsinstitutioner. Handleplan udarbejdes og implementeres. 7 artikler 2 konferencer Radio og TV indslag Minimum for hver uddannelse: 3 gæsteforelæsninger. Gennemsnitligt på alle uddannelser: 5 gæsteforelæsninger 1) kr. 2) kr. 3) kr. Handleplaner er udarbejdet og påbegyndt implementeret. 1 artikel i videnskabeligt tidsskrift 10 artikler i faglige tidsskrifter 4 konferencer og events Radio og TV indslag 3 gæsteforelæsninger. 5 gæsteforelæsninger 6. Mål: Regionalisering 6.1 Kriterier for bæredygtighed. Udvikling og implementering af et koncept, der teret Udviklet og implemen sikrer faglige bæredygtige miljøer på de regionasøgning af nye udbud I forbindelse med anle udbudssteder. er der udviklet en prækvalificeringspolitik, der skal sikre faglige bæredygtige miljøer på de regionale udbudssteder. Der er udviklet en personalepolitik, og der er udviklet en politik for videngrundlag. Ligeledes er der udviklet et koncept for formulering af afdelingsstrategi. 9

12 Kommentarer til de delvist/ej opfyldte milepæle: Indikator 3.1 Antal ny optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. Vi når stort set målsætningen for det samlede gennemsnit for alle uddannelser med 78,3 % (målsætning 79 %). For de enkelte uddannelser nås målet også med undtagelse af administrationsøkonomuddannelsen. De studerende på administrationsøkonom uddannelsen er ofte kvinder med familie og flere børn eller enlige forsørgere. I Viborg implementeres en ny pædagogisk model for denne målgruppe, og til dette formål igangsættes en analyse af årsager til frafald, der sammenholdes med Danias fastholdelsespolitik. Indikator 3.2 Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen. Vi har her trukket tallene fra UNI C s databank for Som det fremgår af disse tal, er handelsøkonomuddannelsen udfordret på alle udbudsstederne. Dette skyldes den lavkonjunktur, vi fortsat befinder os i, og som vanskeliggør fremskaffelse af de nødvendige lønnede praktikpladser. Der er således ikke tale om et reelt frafald, da mange af de studerende senere får praktikplads og således færdiggør uddannelsen med forsinkelse. Det skal i øvrigt her tilføjes, at beskæftigelsesgraden efter studiet så til gengæld er meget høj. IT elektronikuddannelsen når heller ikke helt i mål med 63 %, der fuldfører uddannelsen mod målsætningen på 65 %. Også her følges situationen på de nye hold tæt, og der iværksættes tiltag i overensstemmelse med Danias fastholdelsespolitik. Indikator 4.5 Videnkuponer Målsætningen her var, at Dania skulle indgå i 2 projekter i forhold til videncenterkuponvurderingen. Der har været stor usikkerhed om den nye ordning, der var en forsøgsordning, der i første omgang udløb ved udgangen af august 2013 og efterfølgende blev forlænget året ud. Det har vanskeliggjort konkrete aftaler med virksomheder omkring en videnkupon, at præmisserne for ordningen har været omgærdet af en høj grad af usikkerhed. Det har også været et ressourcespørgsmål, da vi samtidig har skullet løbe projekter med virksomhederne i gang i regi af innovationspuljen. Opfølgning på årsrapport 2012 I forbindelse med årsrapporten for 2012 blev der opstillet en række forventninger til 2013: 1. Danias organisation evalueres og tilpasses efter erfaringerne fra Så vidt muligt indkøres de nye tjenestetidsregler på harmonisk måde 3. Danias strategiske platform udfoldes til afdelinger og uddannelser 4. Dania får formuleret institutionens værdigrundlag 5. Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU 6. Dania får fastlagt en langtidsplan for de fysiske rammer. 7. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser 8. Lancering af ny Dania hjemmeside 9. Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. 10

13 Ad 1. Danias organisation evalueres og tilpasses efter erfaringerne fra 2012 Ledelsesarbejdet er som hidtil organiseret efter et traditionelt linje/stabs princip med elementer af matrix organisering. Der er sket en opgradering af flere stabsfunktioner for at tage højde for en række politiske udmeldinger og kurssætninger fra centralt hold. Specielt væsentligt her har været: Ministerens nye innovationsstrategi, der har udmøntet sig i puljemidler til formålet Den nye internationaliseringsstrategi Gearing til den kommende institutionsakkreditering med krav om dokumentation for kvalitet og relevans Nye krav til HR funktionen i lyset af den nye stillingsstruktur med lekorbedømmelse af medarbejderne En skærpet markedsføringsindsats til synliggørelse af Dania og erhvervssektoren generelt over for såvel erhvervsliv som kommende studerende. Matrixprincippet tilstræbes i form af, at hver afdelingschef ud over ansvaret for sin afdeling har en eller flere tværgående koordinerende ledelsesfunktioner. Gennem de tværgående stabsfunktioner har vi kunnet sikre fælles kurs, koordinering, og optimering i ressourceanvendelsen. De tværgående stabsfunktioner har endvidere kunnet befordre tværfaglighed og videndeling på tværs af lokationerne. Vi har i 2013 gennemført en grundig evaluering af Danias organisation og lavet oplæg til en række ændringer både set i lyset af sammenlægning af lokationer i Randers og Skive samt en betydelig vækst i form af flere uddannelser og studerende på specielt afdelingerne i Viborg og Silkeborg. Rektoratet vil i 2014 præsentere et oplæg til en justeret organisation for Danias bestyrelse, der tager højde for ovenstående. Ad 2. Så vidt muligt indkøres de nye tjenestetidsregler på harmonisk måde OK 13 er blevet implementeret i organisationen med udgangspunkt i en tæt dialog med hovedsamarbejdsudvalget (HMIO). Principper for tidsregistrering og selve tidsregistreringssystemet er således udviklet i samarbejde med TR. Organiseringen af arbejdet, hvor timetælleri er afløst af opgaveløsning, er ligeledes blevet aftalt med HMIO og siden kommunikeret ud til medarbejderne på afdelingsmøder, således at TR har kunnet understøtte de nye arbejdstidsprincipper i en konstruktiv dialog. Konkret i forhold til det tidsdisponeringsværktøj, som ledelsen skal stille til rådighed for den enkelte medarbejder, er der udviklet et excel ark, som medarbejderne anvender. Dette erstattes forår 2014 af et elektronisk registreringssystem, udviklet af en gruppe under HMIO i samarbejde med ekstern leverandør. Med de nye arbejdstidsregler er der tale om en ganske betydelig kulturændring, hvor undervisere skal vende sig til, at der til opgavers løsning ikke længere skal aftales et bestemt timetal. En kulturændring, der ligeledes stiller krav til lederne i forhold til den dialog, der løbende skal foregå vedr. opgaveløsningen hos den enkelte underviser. Alle Danias ledere har derfor deltaget i et lederudviklingsforløb sponseret af ministeriet, hvis formål netop har været, at klæde dem på til den nye lederrolle. I forbindelse med implementeringen af OK 13 og den nye lov for Erhvervsakademier er der ligeledes indført en ny stillingsstruktur. Med stillingsstrukturens krav om, at nye ad 11

14 junkter på erhvervsakademierne skal lektorkvalificeres, bliver kompetenceudviklingen sat i system. Adjunkten skal i sin undervisning demonstrere indsigt i erhvervs og professionsudøvelse i praksis samt kunne indgå i forsknings og udviklingsprojekter med de professioner, erhverv og forskningsinstitutioner, hvis viden understøtter uddannelsesområdet. Erhvervsakademi Dania har spillet en meget aktiv rolle i det landsdækkende HR netværk, som er nedsat i regi af Danske Erhvervsakademier til implementering af den nye stillingsstruktur. Det har her været vigtigt at øve betydelig indflydelse i forhold til såvel indhold som ressourceforbrug ved lektorkvalificeringen. Endvidere har det været vigtigt, at sikre en landsdækkende harmonisering af kravene til lektorkvalificering. Primo december kunne gruppen således præsentere en fælles landsdækkende vejledning som fundament for dette. Ad 3 Danias strategiske platform udfoldes til afdelinger og uddannelser Arbejdet med implementering af Danias strategiske platform blev igangsat i 2013, efter strategierne var blevet rammesat af ledergruppen og bestyrelsen i forening. Strategierne var tema på et todages medarbejderseminar i februar, hvor der blev skabt en fælles forståelsesramme for strategierne som afsæt for udfoldningen på afdelingerne og de enkelte uddannelser. Ledergruppen udvalgte i første runde tre obligatoriske områder fra den strategiske platform, der skulle arbejdes med på afdelingerne: 1. Tæt samarbejde med partnerskolerne 2. Globalt mindset 3. Region og Kommune. Ud over de obligatoriske områder kunne de enkelte afdelinger vælge en række afdelingsspecifikke områder. De lokale strategier er alle lagt ind på Danias intranet til inspiration og videndeling. I 2014 skal den strategiske platform igennem et serviceeftersyn i lyset af den nye akademilov og institutionsakkrediteringsprocessen. I næste runde i 2014 bliver temaerne: Særlige uddannelser Vi udvikler målrettet viden inden for udvalgte spidskompetencer i vores videncentre. Særlige uddannelser Innovation og entreprenørskab er en integreret del af alle vore uddannelser. Alle studerende og undervisere deltager i innovationsaktiviteter. Særlige venner Vi har nære relationer til ungdomsuddannelserne i dækningsområdet til gavn for alle parter. Ad 4 Dania får formuleret institutionens værdigrundlag Vi fik taget de indledende øvelser med værdiprocessen på medarbejderkonferencen i Grenaa i februar/marts. Efterfølgende blev medarbejdere og ledelse inddraget i den videre proces, og vi har fået opstillet et værdigrundlag, vi alle kan stå inde for og handle ud fra. Vi har fået formuleret nogle positive ledetråde, der i den kommende tid skal udmøntes i ord og handlinger ude på afdelingerne. Værdisættet skal fungere som reference 12

15 ramme for holdninger og forventninger til hinanden og være med til at skabe en fælles ånd og forståelse i organisationen. De positive ledetråde udgør en opgående spiral, der kan illustreres således: Dynamisk Udsyn Nysgerrig Ad 5 Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU Aftalerne med partnerskolerne om udbud af AU er løbende blevet revideret og tilpasset samarbejdet med den enkelte partnerskole, med henblik på at tilgodese særlige regionale behov. Fælles principper er aftalt på fire årlige netværksmøder med de ansvarlige ledere fra alle partnerskoler. For så vidt angår de mere operationelle forhold, så koordineres de via seks årlige møder for alle AU sekretærer, hvor fokus har været på en mere rationel administration med videndeling ud fra best practice. Ad 6 Dania får fastlagt en langtidsplan for de fysiske rammer Der er i 2013 fastlagt nogle grundlæggende elementer i en overordnet bygningsstrategi for Dania. Hovedelementer her er: Lokaler og fællesarealer skal understøtte den enkelte afdelings udbudsstrategi Lokaler skal leve op til akkrediteringskrav Standard af lokaler skal ligge i bedste tredjedel blandt erhvervsakademier i Ennovaundersøgelsen på udvalgte kriterier Der skal være en balanceret portefølje af ejede bygninger og lejemål Afdelingerne skal optimere udnyttelsen af lokalekapaciteten ud fra relevante nøgletal. Bygningsstrategien danner rammen for de enkelte afdelingers handlingsplaner for bygningsdriften. Ad 7 Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser Det har i 2013 været højt prioriteret at skabe vækst og fremgang på de tekniske akademiuddannelser. Vi har nu udbud af ni tekniske/it uddannelser placeret i Skive, Viborg, Randers og Hadsten. Vi startede i 2013 multimediedesigner (teknisk/merkantil) med flot optag i både Skive og Grenaa, og vi har et stigende optag på både autoteknolog og it teknolog i Viborg, både dansk og international linje. 13

16 Vi har pænt, men stort set uændret optag på produktionsteknolog uddannelsen i både Randers og Skive, og der skal fortsat arbejdes på at skabe nye attraktive specialer inden for design og energi. Vi har i 2013 fået udbudsret til energiteknolog som åben uddannelse, og her vil der være mulighed for opstart af hold i hele Danias dækningsområde. Vi har i 2013 desværre måttet konstatere en nedadgående tendens på installatør uddannelsen i Hadsten, specielt på VVS linjen. Vi er her i tæt kontakt med branchen og afventer godkendelse af de nye autorisationsforløb, der forventes udbudt i 2014, hvis de endeligt godkendes i Ministeriet. Der er for lidt kendskab til de tekniske akademiuddannelser hos virksomhederne og de unge, og der skal her laves en særlig indsats i Specielt den nye EUX uddannelse på erhvervsuddannelserne vil være interessant som målgruppe for akademierne og kan blive en kongevej fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse. Vi har i 2013 arbejdet målrettet på at øge overgangen fra EUD til akademiuddannelser, og herunder specielt de tekniske, og kan konstatere, at Dania topper i Danmark med 23 % af de studerende, der starter med en erhvervsuddannelse i bagagen. Der har i 2013 været fokus på, at bringe de gode historier både i pressen og på vores hjemmeside, og dette arbejde vil blive intensiveret i endnu højere grad i 2014, hvor vi har aftalt udvikling af brobygningsforløb fra de tekniske erhvervsuddannelser til akademiuddannelserne. Ad 8 Lancering af ny Dania hjemmeside blev relanceret i november I november gik Erhvervsakademi Dania i luften med nydesignet hjemmeside. En projektgruppe med repræsentanter fra chefgruppen bidrog gennem foråret til processen, herunder også med fokus på strukturen. No Zebra har leveret design, og ITCN stod for kodning og vil fortsat være leverandør på kodning samt daglig support. Hjemmesiden er baseret på open source systemet Umbraco, hvilket betyder billigere tilgang til opdateringer. I juni blev første af flere webredaktørmøder afholdt. Denne gruppe er forankret med en repræsentant på alle afdelinger og alle uddannelser og set uppet sikrer, at ændringer i fx studieordninger, gode beskæftigelsestal og nyheder fra Danias otte afdelinger bliver opdateret på hjemmesiden. Kommunikations og markedsføringsafdelingen er tovholder på hjemmesiden, supporterer webredaktørgruppen og opdaterer indhold med en bredere Dania vinkel. En designmæssig tilretning sker marts 2014, som også sikrer endnu bedre brugerfunktionalitet og oplevelse af ensartethed for besøgende. Ad 9 Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalyse Vi har igen i 2013 gennemført den fælles brugertilfredshedsundersøgelse i regi af ENNOVA. Undersøgelsen gør det muligt, at benchmarke Dania afdelingerne imellem, i forhold til andre akademier samt i et vist omfang professionshøjskolerne. 14

17 I rapporten belyses studieglæde, udbytte og loyalitet hos de studerende, og det fremgår, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. Dania kan mønstre den højeste svarprocent blandt akademierne, 87 %, og vi kan totalt set konstatere en fremgang. Nedenstående tabel viser udviklingen i point score i perioden på en skala fra Studieglæde Udbytte Loyalitet Erhvervsakademi Dania ligger igen i år på niveau med eller over landsgennemsnittet på alle tre hovedområder. I forhold til sidste år ligger vi et indeks point højere på alle tre områder. Vi har i 2013 introduceret et nyt koncept for måling af tilfredsheden med praktikophold både i forhold til virksomheden og den studerende. Tallene ligger på Danias intranet, og tilfredshedsgraden har været særdeles høj. Vi gennemførte i 2013 den første medarbejdertilfredshedsanalyse efter udspaltningen og kunne glæde os over, at tilfredsheden på stort set alle områder ligger over landsgennemsnittet for de øvrige erhvervsakademier som arbejdsmarkedet generelt. Se i øvrigt under Årets faglige resultater, side 3. Supplerende vedrørende midler til 5. mål: Styrket udviklings og evidensbasering Der er i 2013 udarbejdet en handlingsplan for videngrundlag med mål for uddannelserne. Dania har i 2013 videreført arbejdet med: Viden om fag og metoder Viden om profession og beskæftigelsesområder Viden om pædagogik og formidling Viden om innovation og vækst. Videnaktiviteterne knyttes op på Frascati rammen, jævnfør ministeriets innovationsstrategi. Der er indtil videre arbejdet med følgende aktiviteter: 1. Kapacitetsopbygning (strategisk ledelse af videnopbygning) 2. Videnskabende proces (forsknings og udviklingsaktiviteter) 3. Videnomsætning (omsætning af viden til nye konkrete produkter, services, ydelser). Akademiets arbejde med videngrundlaget udmønter sig konkret ved, at der centralt og lokalt bliver iværksat projekter, der indfrier den overordnede mission. Disse projekter har i perioden været påført udviklingskontrakterne. Projekter, der gør akademiet i stand til at udøve den videnskabende proces. (Forskeruddannelse, PHD, kompetencer i innovation og vækst m.v.) Projekter, der skaber viden om profession og beskæftigelsesområder FoU projekter i samarbejde med professioner og erhverv Projekter, der skaber udvikling af nye konkrete produkter, hvor akademiet innoverer sammen med profession og erhverv. 15

18 Formidlingen internt af projekterne foregår gennem akademiets intranet og hjemmeside og ikke mindst ved at underviserne inddrager projekterne på uddannelserne. Externt gennem omtale på nettet, faglige artikler i fagblade samt pressen. De konkrete aktiviteter fremgår af udviklingskontraktens 5. pligtige delmål Styrket videnudviklings og evidensbasering. Heraf fremgår det, at udviklingsmidlerne er anvendt til: Kapacitetsopbygning af medarbejderkompetencer Finansieret nationalt videncenter for turisme og oplevelser (DATE) Igangsætning af Erhvervs Ph.d. i samarbejde med Aalborg Universitet, Skive og Mariager Fjord Kommune Forskningsprojekt på optometrist uddannelsen Børn af Syn Artikelskrivning og konferencer (se udviklingskontrakt 5.5) Forskningsprojekt i samarbejde med øjenafdelingen, Aarhus Universitet Egenfinansiering i regionalt projekt Didaktiske Innnovatører. Øvrige projekter fremgår af udviklingskontraktens delmål 5. Målsætninger og forventninger til 2014 Der arbejdes i 2014 videre inden for udviklingskontraktens rammer, jævnfør kontrakt underskrevet af Uddannelsesministeren og Danias bestyrelsesformand. 16

19 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Erhvervsakademi Dania er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Uddannelsesministeriet. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførs 17

20 ler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle indregningskriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet Generelt om indregning og måling. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. 18

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2014 Journalnummer: 046.13R.271 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12 Boba ApS c/o Natkompagniet, Skolegade 23, 8000 Aarhus C CVR-nr. 33 97 12 65 Årsrapport for 2011/12 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Learn2Lead A/S Vesterbro 18, 1., 9000 Aalborg CVR-nr

Learn2Lead A/S Vesterbro 18, 1., 9000 Aalborg CVR-nr Vesterbro 18, 1., 9000 Aalborg CVR-nr. 31 17 22 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.15-30.06.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.09.16 Niels Ulrik Heine Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer:

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer: Dalum Møllervej 18 5250 Odense SV CVR-nummer: 47325617 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 212 KEM-OFFSHORE ApS Boven 4 67 Esbjerg CVR nr. 197559 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 25 97 70 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /11

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14 apoere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BMI Innovation ApS Metalgangen 15 2690 Karlslunde (CVR-nr. 25 48 71 76) Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Centermusik ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

Centermusik ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr Centermusik ApS CVR-nr. 32 08 61 28 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12 2014 Per K. Ejstrud Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16 Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte CVR-nummer: 35 85 10 11 ÅRSRAPPORT 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2017 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere