Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering Udviklingskontrakt 6 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 22 Balance 31. december 23 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december 25 Noter 26 Særlige specifikationer 31 Påtegninger Ledelsespåtegning 33 Den uafhængige revisors påtegning 35 Side

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Erhvervsakademi Dania Minervavej Randers SØ Danmark Telefon: Telefax: CVR nummer: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Randers Hjemmeside: Mail adresse: Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision John Jeppesen (formand) Anders G. Christensen (næstformand) Ann K. Østergaard, Benny Yssing, Bill Sejer Pharsen, Ejner Bank Andreasen, Gunner Møller, Hans A. Sørensen, Harald Mikkelsen, Henrik Øelund, Jan Erik Elgaard, Kirsten Holmgaard, Mette Rohde Terp, Niels Yde, Ole Svit, Otto M. Jakobsen, Pia Vendelbo, Tage Andersen, Torben Jessen. Rektor Lis Randa Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle eksisterende og nye erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser samt efter og videreuddannelser på det tekniske og merkantile fagområde, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Erhvervsakademiet har endvidere til opgave at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings og udviklingsaktiviteter og gennem sine videncentre aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. Danske Bank PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive 1

4 Præsentation af institutionen Mission Det er Erhvervsakademi Danias mission at udvikle og udbyde tekniske og merkantile erhvervsakademi og professionsbachelor uddannelser af høj kvalitet både regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi uddanner landets mest efterspurgte erhvervsakademi og professionsbachelor uddannede inden for vore kompetenceområder, og gennem vore stærke bånd til erhvervslivet sikrer vi en høj grad af aftagerrelevans. Vi giver vore studerende anvendelsesorienterede erhvervskompetencer, som løbende udvikles i et tæt samspil med vore samarbejdspartnere. Vi etablerer videncentre inden for vore kompetenceområder og samarbejder med forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt inden for vore kompetenceområder med henblik på at indsamle, bearbejde og formidle ny viden både fagligt og pædagogisk. Vision Det er Erhvervsakademi Danias vision at være et velfungerende, innovativt, kvalitetsbevidst og velfungerende erhvervsakademi med et højt fagligt niveau og engagerede og internationalt orienterede undervisere. Erhvervsakademi Dania er kendt som et uddannelsesmiljø med højt til loftet, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunkt i undervisningen i et dynamisk samspil mellem studerende, undervisere og erhvervslivet. Med sit brede geografiske afsæt er det Erhvervsakademi Danias vision at være et regionalt ansvarligt erhvervsakademi, der sikrer uddannelsesforsyning af akademi og professionsbachelor uddannelser til alle egne af akademiets dækningsområde. Vi opfylder særlige regionale uddannelsesbehov og sikrer gode meritmuligheder til andre videregående uddannelser. Opgaver Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle eksisterende og nye erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser samt efter og videreuddannelser på det tekniske og merkantile fagområde, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Erhvervsakademiet har endvidere til opgave at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forskningsog udviklingsaktiviteter og gennem sine videncentre aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. 2

5 Årets faglige resultater Det mest skelsættende og glædelige i 2013 har så absolut været, at akademiernes position som selvstændig sektor i det videregående uddannelsessystem nu er på plads. Først på året var vi igennem en gennemgribende sektorevaluering i regi af Rambøll. Evalueringen tegnede et billede af en stærk sektor på vej med god vækst og med et godt fagligt, økonomisk og ledelsesmæssigt fundament. Rambøll rapporten blev fulgt op af en politisk udmelding i juni, at akademierne nu var en del af det etablerede videregående uddannelsessystem, og dette blev igen fulgt op af en ny lov for erhvervsakademierne og professionshøjskolerne, der definerede arbejdsdelingen mellem de to sektorer. Akademierne blev givet fortrinsret til udbud af både tekniske/merkantile akademi og professionsbacheloruddannelser. Det åbner helt nye muligheder for Dania for udbud af nye attraktive top up bacheloruddannelser på vore akademiuddannelser, og vores mission og vision justeres i lyset af denne positive drejning. Vi kan igen i 2013 konstatere en opadgående spiral i vores september optag med 1120 nye studerende, heraf 120 på de internationale linjer. Vi har i år haft særligt fokus på overgangen fra EUD til akademiuddannelserne, og her er det glædeligt på danske erhvervsakademiers hjemmeside at konstatere, at Dania topper i Danmark med 23 % af de optagne med EUD baggrund. Igen i år kunne vi konstatere en stigning i optag fra Danias partnerskoler på 37 %. En del af væksten kan henføres til udbud af nye uddannelser, hvor ledergruppen nu har udarbejdet procedurer ved ansøgninger om nye udbud og udbudsplaceringer, som er godkendt af bestyrelsen. Vi udbyder fra 2013 nu multimediedesigner i både Skive og Grenaa, og der har været et flot optag begge steder. Vi fik i 2013 positiv akkreditering på logistikøkonom i Hobro og AU i Energiteknologi, og i december fik vi positivt resultat af prækvalifikation vedr. administrationsøkonom i Horsens og AU i offentlig administration og forvaltning i Viborg. Vi har i 2013 gennemført den første medarbejdertilfredshedsanalyse efter udspaltningen og kunne glæde os over et endda særdeles flot resultat. På stort set alle områder ligger tilfredsheden hos Dania over såvel gennemsnittet for de øvrige akademier som arbejdsmarkedet generelt. Med en svarprocent på 87 %, må resultatet siges at have en høj validitetsgrad har været kendetegnet ved en ny overenskomst og en ny stillingsstruktur, der skulle køres i stilling. Med den nye overenskomst er der lagt op til en helt ny måde at disponere undervisernes arbejdstid og en helt ny lederrolle. Det stiller store udfordringer til organisationen og et konstruktivt samspil mellem ledere og undervisere. Vi har i 2013 købt bygninger i Randers (ejerlejlighed 2, Minervavej 63) og Arvikavej i Skive. Med købene får vi en større frihedsgrad til at disponere og indrette bygningerne, så der skabes optimale fysiske rammer for vore uddannelser på færre adresser. 3

6 Årets økonomiske resultat Hoved og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 124,7 109,5 9,3 9,4 10,1 Omkostninger 121,4 108,9 9,6 9,0 8,9 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 3,3 0,6 0,2 0,4 1,2 Finansielle poster i alt 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 Årets resultat 2,8 0,3 0,0 0,5 1,4 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 84,8 36,4 0,0 0,0 0,0 Omsætningsaktiver 19,1 38,3 40,7 17,4 15,4 Balancesum 103,9 74,6 40,7 17,4 15,4 Egenkapital ultimo 22,0 19,2 18,8 1,9 1,4 Langfristede gældsforpligtelser 47,3 20,6 0,0 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser 34,2 34,6 21,6 15,5 14,0 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 0,1 28,4 5,3 1,6 1,4 Investeringsaktivitet 49,4 37,2 0,0 0,0 0,0 Finansieringsaktivitet 28,3 21,7 0,0 0,0 0,0 Nettopengestrøm, netto 21,3 12,8 5,3 1,6 1,4 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 2,3 0,3 0,1 5,3 11,6 Likviditetsgrad (%) 55,9 110,6 188,5 112,4 110,1 Soliditetsgrad (%) 21,2 25,7 46,3 11,0 9,2 Finansieringsgrad (%) 56,2 57,0 0,0 0,0 0,0 Årsstuderende STÅ Antal STÅ i alt 1.826, , , , ,5 Specificeret på hovedområder: KVU og MVU 1.199, , ,9 929,9 874,8 KVU og MVU praktik 226,6 202,2 120,3 86,2 49,0 Åben Uddannelse 321,9 347,2 299,8 306,0 274,7 Udvekslingsstuderende 64,0 73,0 38,0 40,0 30,0 Udenlandske selvbetalere 7,0 6,5 9,3 6,0 12,0 Kursusaktivitet 7,4 0,0 0,0 6,0 0,0 4

7 Årets økonomiske resultat Årets resultat Erhvervsakademi Danias driftsresultat for regnskabsåret 2013 udviser et overskud på DKK , hvilket er en stigning i forhold til 2012 på DKK 2,5 mio. Stigningen skyldes primært, at 2012 var præget af en del opstarts og engangsomkostninger. Budgettet for 2013 udviste et driftsresultat på DKK 2,4 mio., dvs. en positiv afvigelse på DKK Danias omsætning er også realiseret højere, med DKK 124,7 mio., mod budgetteret omsætning DKK 119 mio. Afvigelsen til budget skyldes primært, at tildelte udviklingsmidler på DKK 4,3 mio. ikke var medtaget i budget. Omsætningen for 2012 udgjorde DKK 109,5 mio., og stigningen til 2013 skyldes vækst i antal studerende. Danias likviditet ved udgangen af 2013 udgør DKK 13,1 mio. mod en likviditet på DKK 31,3 mio. ved udgangen af Ændringen skyldes primært, at køb af ejendommen, Arvikavej 2, Skive er finansieret ved træk på likviditeten. Årets økonomiske resultat og likviditet anses for tilfredsstillende. Forventninger til det kommende år Erhvervsakademi Danias budget for 2014 udviser et budgetteret årsresultat på DKK 2,6 mio., svarende til en overskudsgrad på 2 %. Omsætningen er for 2014 budgetteret til DKK 129,3 mio., hvilket er en stigning på ca. DKK 5 mio. i forhold til det realiserede i Stigningen i omsætningen er udtryk for, at Dania fortsat har vækst på antal optagne studerende. Danias likviditet forventes fortsat positiv i Organisationen er nu gearet til drift, efter et par år, præget af opbygning, efter overgangen fra light til classic model pr

8 Målrapportering Året der gik Udviklingskontrakt 2013 I 2013 var de centralt fastsatte obligatoriske indsatsområder: Bedre kvalitet i uddannelserne Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Tidligere færdig og mindre frafald Øget innovationskapacitet Styrket udviklings og evidensbasering Regionalisering. Inden for hvert område er vi målt på en række resultatkrav med indikatorer og milepæle, de fleste fastlagt af Ministeriet, men også et begrænset antal yderligere institutionsspecifikke indsatsområder, fastsat af os selv som særlige Dania målsætninger. Sammenfatning af målopfyldelsen for 2013 Vi blev i 2013 stillet over for en række nye udfordringer, der afspejler sig i en række nye fokusområder i udviklingskontrakten. Relevans, forskning og udvikling er blevet et centralt omdrejningspunkt for akademiets aktiviteter. Vi har her skullet finde vores rolle i forhold til de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. Vi har igangsat den nødvendige kapacitetsopbygning for at håndtere disse nye opgaver, og i forbindelse med lektorkvalificering er dette nu sat i system. Oveni alt dette har vi med OK 13 været igennem en kulturændring, der har betydet en helt ny måde at organisere samarbejdet mellem undervisere og ledere. Arbejdet med udfoldning af Danias strategiske platform fra det institutionelle niveau til afdelings /uddannelses og medarbejderniveau er videreført, og udviklingskontraktens indsatsområder er tænkt ind som et vigtigt omdrejningspunkt. I afrapportering for 2013 kan Dania fremvise en opfyldelsesgrad på 94,6 %, som må betragtes som særdeles tilfredsstillende. Afrapporteringen af udviklingskontraktens milepæle for 2013 fremgår af nedenstående skematiske opstilling. Ud af de 21 indsatsområder er de 18 helt opfyldt, 2 delvist opfyldte og 1 ej opfyldt. Statusafrapportering 2013 af udviklingskontrakt Erhvervsakademi Dania Minervavej 63, 8960 Randers SØ. Tlf , 1. Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne Indikator Milepæl 2013 EA Danias mål Virksomhedernes vurdering af de studerendes praktik. Vi har generelt været tilfredse med praktikanten 90 % Praktikanten kunne varetage de arbejdsopgaver, der var tiltænkt Opfyldt. 6

9 1.2 De studerendes vurdering af deres undervisning, organisering af deres uddannelse og uddannelsens praktik. 1.3 Ny fælles EA Dania kvalitetsplan. dem 90 % Praktikanten havde de rette faglige kompetencer 90 % Undervisning 70 Organisering af uddannelsen 64 Praktik 85 Implementering af kvalitetsplanen Undervisning 71 Organisering af uddannelsen 64 Praktik 86 Implementeret 2. Mål: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 2.1 Andel af de studerende, der gennemfører et studie eller praktikophold i udlandet som del af deres uddannelse. 2.2 Andelen af institutionens professionsbacheloruddannelser, som giver direkte adgang til mindst én kandidatuddannelse. 1) mindst 14 dage: 2 % 2) mindst 12 uger: 6 % 50 % 100 % 2.3 Andel og antal nyoptagne studerende, der optages med en EUD baggrund. 20 % 23,6 % 1) mindst 14 dage: 6 % 2) mindst 12 uger: 11 % 2.4 Omfanget af aktivitet på institutionens udbud af efter og videreuddannelsesaktiviteter (AU og Diplomuddannelser). Årselever: 300 Årselever: Mål: Tidligere færdig og mindre frafald 3.1 Andel nyoptagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. 3.2 Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen. Minimum gældende for Minimum gældende for alle uddannelser 68 % alle uddannelser: Delvist indfriet Samlet gennemsnit for alle uddannelser 79 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser 78,3% Minimum gældende for 2 uddannelser når ikke alle uddannelser 65 % minimum Samlet gennemsnit for Samlet gennemsnit for alle uddannelser 73 % alle uddannelser 69 % 4. Mål: Øget innovationskapacitet 4.1 Andel af de studerendes afsluttende eksamensopgave, der tager afsæt i et konkret samarbejde med en virksomhed. (Den studerende skal være i en konkret dialog med virksomheden om opgavens Minimum for hver uddannelse: 93 % 100 % 7

10 problemstilling. Skal ved forespørgsel kunne dokumenteres i form af problemformuleringer i samarbejde med virksomheder). 4.2 Andel af de studerende i virksomhedseller iværksætterpraktik. 4.3 Andel af underviserne, der gennemfører et undervisnings, studie eller virksomhedsophold ophold i ind eller udland. (Fastansatte undervisere, der i minimum 14 dage har gennemført et ophold i udlandet). 4.4 Antal private virksomheder, som institutionen deltager i konkrete samarbejder med. (Samarbejdet er defineret som værende mere end blot praktikvirksomheder, dvs. fælles udviklingsprojekter, involvering af de studerende i konkrete opgaveløsninger, kompetenceudvikling af medarbejdere mv. Dvs. virksomheder, som alene er praktikvirksomheder tæller ikke med). 4.5 Videnkuponer Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 96 % 100 % 95 % 98 % 10 % 10 % 30 virksomheder 71 Virksomheder Mål: Styrket udviklings og evidensbasering 5.1 Andel af underviserne, som er involveret i forsknings og udviklingsaktiviteter. (Antal fastansatte undervisere, der har anvendt mindst 5 % af arbejdstiden på FoU projekter (inden for rammen af Frascatimanualen)). 5.2 Antal FoU projekter i deltagelse med universiteter og/eller øvrige forskningsinstitutioner. (inden for rammen af Frascatimanualen). 15 % 15,6 % 4 projekter 1 forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitetshospital (flerårligt). Minimum 10 projekter med videnproduktion i forbindelse med videreuddannelse på kandidatniveau, diplomniveau og 8

11 masterniveau (kapacitetsopbygning). 5.3 Omfang af ekstern finansiering af institutionens FoU aktiviteter. Ekstern finansiering: 1,2 mio. kr. 5.4 Handleplan for kapacitetsopbygning og styrket udviklings og evidensbasering af institutionernes uddannelsesudbud. 5.5 Formidling af praksisbaseret forskning og udvikling. 5.6 Antal gæsteforelæsninger på den enkelte uddannelse fra virksomheder og forskningsinstitutioner. Handleplan udarbejdes og implementeres. 7 artikler 2 konferencer Radio og TV indslag Minimum for hver uddannelse: 3 gæsteforelæsninger. Gennemsnitligt på alle uddannelser: 5 gæsteforelæsninger 1) kr. 2) kr. 3) kr. Handleplaner er udarbejdet og påbegyndt implementeret. 1 artikel i videnskabeligt tidsskrift 10 artikler i faglige tidsskrifter 4 konferencer og events Radio og TV indslag 3 gæsteforelæsninger. 5 gæsteforelæsninger 6. Mål: Regionalisering 6.1 Kriterier for bæredygtighed. Udvikling og implementering af et koncept, der teret Udviklet og implemen sikrer faglige bæredygtige miljøer på de regionasøgning af nye udbud I forbindelse med anle udbudssteder. er der udviklet en prækvalificeringspolitik, der skal sikre faglige bæredygtige miljøer på de regionale udbudssteder. Der er udviklet en personalepolitik, og der er udviklet en politik for videngrundlag. Ligeledes er der udviklet et koncept for formulering af afdelingsstrategi. 9

12 Kommentarer til de delvist/ej opfyldte milepæle: Indikator 3.1 Antal ny optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. Vi når stort set målsætningen for det samlede gennemsnit for alle uddannelser med 78,3 % (målsætning 79 %). For de enkelte uddannelser nås målet også med undtagelse af administrationsøkonomuddannelsen. De studerende på administrationsøkonom uddannelsen er ofte kvinder med familie og flere børn eller enlige forsørgere. I Viborg implementeres en ny pædagogisk model for denne målgruppe, og til dette formål igangsættes en analyse af årsager til frafald, der sammenholdes med Danias fastholdelsespolitik. Indikator 3.2 Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen. Vi har her trukket tallene fra UNI C s databank for Som det fremgår af disse tal, er handelsøkonomuddannelsen udfordret på alle udbudsstederne. Dette skyldes den lavkonjunktur, vi fortsat befinder os i, og som vanskeliggør fremskaffelse af de nødvendige lønnede praktikpladser. Der er således ikke tale om et reelt frafald, da mange af de studerende senere får praktikplads og således færdiggør uddannelsen med forsinkelse. Det skal i øvrigt her tilføjes, at beskæftigelsesgraden efter studiet så til gengæld er meget høj. IT elektronikuddannelsen når heller ikke helt i mål med 63 %, der fuldfører uddannelsen mod målsætningen på 65 %. Også her følges situationen på de nye hold tæt, og der iværksættes tiltag i overensstemmelse med Danias fastholdelsespolitik. Indikator 4.5 Videnkuponer Målsætningen her var, at Dania skulle indgå i 2 projekter i forhold til videncenterkuponvurderingen. Der har været stor usikkerhed om den nye ordning, der var en forsøgsordning, der i første omgang udløb ved udgangen af august 2013 og efterfølgende blev forlænget året ud. Det har vanskeliggjort konkrete aftaler med virksomheder omkring en videnkupon, at præmisserne for ordningen har været omgærdet af en høj grad af usikkerhed. Det har også været et ressourcespørgsmål, da vi samtidig har skullet løbe projekter med virksomhederne i gang i regi af innovationspuljen. Opfølgning på årsrapport 2012 I forbindelse med årsrapporten for 2012 blev der opstillet en række forventninger til 2013: 1. Danias organisation evalueres og tilpasses efter erfaringerne fra Så vidt muligt indkøres de nye tjenestetidsregler på harmonisk måde 3. Danias strategiske platform udfoldes til afdelinger og uddannelser 4. Dania får formuleret institutionens værdigrundlag 5. Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU 6. Dania får fastlagt en langtidsplan for de fysiske rammer. 7. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser 8. Lancering af ny Dania hjemmeside 9. Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. 10

13 Ad 1. Danias organisation evalueres og tilpasses efter erfaringerne fra 2012 Ledelsesarbejdet er som hidtil organiseret efter et traditionelt linje/stabs princip med elementer af matrix organisering. Der er sket en opgradering af flere stabsfunktioner for at tage højde for en række politiske udmeldinger og kurssætninger fra centralt hold. Specielt væsentligt her har været: Ministerens nye innovationsstrategi, der har udmøntet sig i puljemidler til formålet Den nye internationaliseringsstrategi Gearing til den kommende institutionsakkreditering med krav om dokumentation for kvalitet og relevans Nye krav til HR funktionen i lyset af den nye stillingsstruktur med lekorbedømmelse af medarbejderne En skærpet markedsføringsindsats til synliggørelse af Dania og erhvervssektoren generelt over for såvel erhvervsliv som kommende studerende. Matrixprincippet tilstræbes i form af, at hver afdelingschef ud over ansvaret for sin afdeling har en eller flere tværgående koordinerende ledelsesfunktioner. Gennem de tværgående stabsfunktioner har vi kunnet sikre fælles kurs, koordinering, og optimering i ressourceanvendelsen. De tværgående stabsfunktioner har endvidere kunnet befordre tværfaglighed og videndeling på tværs af lokationerne. Vi har i 2013 gennemført en grundig evaluering af Danias organisation og lavet oplæg til en række ændringer både set i lyset af sammenlægning af lokationer i Randers og Skive samt en betydelig vækst i form af flere uddannelser og studerende på specielt afdelingerne i Viborg og Silkeborg. Rektoratet vil i 2014 præsentere et oplæg til en justeret organisation for Danias bestyrelse, der tager højde for ovenstående. Ad 2. Så vidt muligt indkøres de nye tjenestetidsregler på harmonisk måde OK 13 er blevet implementeret i organisationen med udgangspunkt i en tæt dialog med hovedsamarbejdsudvalget (HMIO). Principper for tidsregistrering og selve tidsregistreringssystemet er således udviklet i samarbejde med TR. Organiseringen af arbejdet, hvor timetælleri er afløst af opgaveløsning, er ligeledes blevet aftalt med HMIO og siden kommunikeret ud til medarbejderne på afdelingsmøder, således at TR har kunnet understøtte de nye arbejdstidsprincipper i en konstruktiv dialog. Konkret i forhold til det tidsdisponeringsværktøj, som ledelsen skal stille til rådighed for den enkelte medarbejder, er der udviklet et excel ark, som medarbejderne anvender. Dette erstattes forår 2014 af et elektronisk registreringssystem, udviklet af en gruppe under HMIO i samarbejde med ekstern leverandør. Med de nye arbejdstidsregler er der tale om en ganske betydelig kulturændring, hvor undervisere skal vende sig til, at der til opgavers løsning ikke længere skal aftales et bestemt timetal. En kulturændring, der ligeledes stiller krav til lederne i forhold til den dialog, der løbende skal foregå vedr. opgaveløsningen hos den enkelte underviser. Alle Danias ledere har derfor deltaget i et lederudviklingsforløb sponseret af ministeriet, hvis formål netop har været, at klæde dem på til den nye lederrolle. I forbindelse med implementeringen af OK 13 og den nye lov for Erhvervsakademier er der ligeledes indført en ny stillingsstruktur. Med stillingsstrukturens krav om, at nye ad 11

14 junkter på erhvervsakademierne skal lektorkvalificeres, bliver kompetenceudviklingen sat i system. Adjunkten skal i sin undervisning demonstrere indsigt i erhvervs og professionsudøvelse i praksis samt kunne indgå i forsknings og udviklingsprojekter med de professioner, erhverv og forskningsinstitutioner, hvis viden understøtter uddannelsesområdet. Erhvervsakademi Dania har spillet en meget aktiv rolle i det landsdækkende HR netværk, som er nedsat i regi af Danske Erhvervsakademier til implementering af den nye stillingsstruktur. Det har her været vigtigt at øve betydelig indflydelse i forhold til såvel indhold som ressourceforbrug ved lektorkvalificeringen. Endvidere har det været vigtigt, at sikre en landsdækkende harmonisering af kravene til lektorkvalificering. Primo december kunne gruppen således præsentere en fælles landsdækkende vejledning som fundament for dette. Ad 3 Danias strategiske platform udfoldes til afdelinger og uddannelser Arbejdet med implementering af Danias strategiske platform blev igangsat i 2013, efter strategierne var blevet rammesat af ledergruppen og bestyrelsen i forening. Strategierne var tema på et todages medarbejderseminar i februar, hvor der blev skabt en fælles forståelsesramme for strategierne som afsæt for udfoldningen på afdelingerne og de enkelte uddannelser. Ledergruppen udvalgte i første runde tre obligatoriske områder fra den strategiske platform, der skulle arbejdes med på afdelingerne: 1. Tæt samarbejde med partnerskolerne 2. Globalt mindset 3. Region og Kommune. Ud over de obligatoriske områder kunne de enkelte afdelinger vælge en række afdelingsspecifikke områder. De lokale strategier er alle lagt ind på Danias intranet til inspiration og videndeling. I 2014 skal den strategiske platform igennem et serviceeftersyn i lyset af den nye akademilov og institutionsakkrediteringsprocessen. I næste runde i 2014 bliver temaerne: Særlige uddannelser Vi udvikler målrettet viden inden for udvalgte spidskompetencer i vores videncentre. Særlige uddannelser Innovation og entreprenørskab er en integreret del af alle vore uddannelser. Alle studerende og undervisere deltager i innovationsaktiviteter. Særlige venner Vi har nære relationer til ungdomsuddannelserne i dækningsområdet til gavn for alle parter. Ad 4 Dania får formuleret institutionens værdigrundlag Vi fik taget de indledende øvelser med værdiprocessen på medarbejderkonferencen i Grenaa i februar/marts. Efterfølgende blev medarbejdere og ledelse inddraget i den videre proces, og vi har fået opstillet et værdigrundlag, vi alle kan stå inde for og handle ud fra. Vi har fået formuleret nogle positive ledetråde, der i den kommende tid skal udmøntes i ord og handlinger ude på afdelingerne. Værdisættet skal fungere som reference 12

15 ramme for holdninger og forventninger til hinanden og være med til at skabe en fælles ånd og forståelse i organisationen. De positive ledetråde udgør en opgående spiral, der kan illustreres således: Dynamisk Udsyn Nysgerrig Ad 5 Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU Aftalerne med partnerskolerne om udbud af AU er løbende blevet revideret og tilpasset samarbejdet med den enkelte partnerskole, med henblik på at tilgodese særlige regionale behov. Fælles principper er aftalt på fire årlige netværksmøder med de ansvarlige ledere fra alle partnerskoler. For så vidt angår de mere operationelle forhold, så koordineres de via seks årlige møder for alle AU sekretærer, hvor fokus har været på en mere rationel administration med videndeling ud fra best practice. Ad 6 Dania får fastlagt en langtidsplan for de fysiske rammer Der er i 2013 fastlagt nogle grundlæggende elementer i en overordnet bygningsstrategi for Dania. Hovedelementer her er: Lokaler og fællesarealer skal understøtte den enkelte afdelings udbudsstrategi Lokaler skal leve op til akkrediteringskrav Standard af lokaler skal ligge i bedste tredjedel blandt erhvervsakademier i Ennovaundersøgelsen på udvalgte kriterier Der skal være en balanceret portefølje af ejede bygninger og lejemål Afdelingerne skal optimere udnyttelsen af lokalekapaciteten ud fra relevante nøgletal. Bygningsstrategien danner rammen for de enkelte afdelingers handlingsplaner for bygningsdriften. Ad 7 Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser Det har i 2013 været højt prioriteret at skabe vækst og fremgang på de tekniske akademiuddannelser. Vi har nu udbud af ni tekniske/it uddannelser placeret i Skive, Viborg, Randers og Hadsten. Vi startede i 2013 multimediedesigner (teknisk/merkantil) med flot optag i både Skive og Grenaa, og vi har et stigende optag på både autoteknolog og it teknolog i Viborg, både dansk og international linje. 13

16 Vi har pænt, men stort set uændret optag på produktionsteknolog uddannelsen i både Randers og Skive, og der skal fortsat arbejdes på at skabe nye attraktive specialer inden for design og energi. Vi har i 2013 fået udbudsret til energiteknolog som åben uddannelse, og her vil der være mulighed for opstart af hold i hele Danias dækningsområde. Vi har i 2013 desværre måttet konstatere en nedadgående tendens på installatør uddannelsen i Hadsten, specielt på VVS linjen. Vi er her i tæt kontakt med branchen og afventer godkendelse af de nye autorisationsforløb, der forventes udbudt i 2014, hvis de endeligt godkendes i Ministeriet. Der er for lidt kendskab til de tekniske akademiuddannelser hos virksomhederne og de unge, og der skal her laves en særlig indsats i Specielt den nye EUX uddannelse på erhvervsuddannelserne vil være interessant som målgruppe for akademierne og kan blive en kongevej fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse. Vi har i 2013 arbejdet målrettet på at øge overgangen fra EUD til akademiuddannelser, og herunder specielt de tekniske, og kan konstatere, at Dania topper i Danmark med 23 % af de studerende, der starter med en erhvervsuddannelse i bagagen. Der har i 2013 været fokus på, at bringe de gode historier både i pressen og på vores hjemmeside, og dette arbejde vil blive intensiveret i endnu højere grad i 2014, hvor vi har aftalt udvikling af brobygningsforløb fra de tekniske erhvervsuddannelser til akademiuddannelserne. Ad 8 Lancering af ny Dania hjemmeside blev relanceret i november I november gik Erhvervsakademi Dania i luften med nydesignet hjemmeside. En projektgruppe med repræsentanter fra chefgruppen bidrog gennem foråret til processen, herunder også med fokus på strukturen. No Zebra har leveret design, og ITCN stod for kodning og vil fortsat være leverandør på kodning samt daglig support. Hjemmesiden er baseret på open source systemet Umbraco, hvilket betyder billigere tilgang til opdateringer. I juni blev første af flere webredaktørmøder afholdt. Denne gruppe er forankret med en repræsentant på alle afdelinger og alle uddannelser og set uppet sikrer, at ændringer i fx studieordninger, gode beskæftigelsestal og nyheder fra Danias otte afdelinger bliver opdateret på hjemmesiden. Kommunikations og markedsføringsafdelingen er tovholder på hjemmesiden, supporterer webredaktørgruppen og opdaterer indhold med en bredere Dania vinkel. En designmæssig tilretning sker marts 2014, som også sikrer endnu bedre brugerfunktionalitet og oplevelse af ensartethed for besøgende. Ad 9 Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalyse Vi har igen i 2013 gennemført den fælles brugertilfredshedsundersøgelse i regi af ENNOVA. Undersøgelsen gør det muligt, at benchmarke Dania afdelingerne imellem, i forhold til andre akademier samt i et vist omfang professionshøjskolerne. 14

17 I rapporten belyses studieglæde, udbytte og loyalitet hos de studerende, og det fremgår, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. Dania kan mønstre den højeste svarprocent blandt akademierne, 87 %, og vi kan totalt set konstatere en fremgang. Nedenstående tabel viser udviklingen i point score i perioden på en skala fra Studieglæde Udbytte Loyalitet Erhvervsakademi Dania ligger igen i år på niveau med eller over landsgennemsnittet på alle tre hovedområder. I forhold til sidste år ligger vi et indeks point højere på alle tre områder. Vi har i 2013 introduceret et nyt koncept for måling af tilfredsheden med praktikophold både i forhold til virksomheden og den studerende. Tallene ligger på Danias intranet, og tilfredshedsgraden har været særdeles høj. Vi gennemførte i 2013 den første medarbejdertilfredshedsanalyse efter udspaltningen og kunne glæde os over, at tilfredsheden på stort set alle områder ligger over landsgennemsnittet for de øvrige erhvervsakademier som arbejdsmarkedet generelt. Se i øvrigt under Årets faglige resultater, side 3. Supplerende vedrørende midler til 5. mål: Styrket udviklings og evidensbasering Der er i 2013 udarbejdet en handlingsplan for videngrundlag med mål for uddannelserne. Dania har i 2013 videreført arbejdet med: Viden om fag og metoder Viden om profession og beskæftigelsesområder Viden om pædagogik og formidling Viden om innovation og vækst. Videnaktiviteterne knyttes op på Frascati rammen, jævnfør ministeriets innovationsstrategi. Der er indtil videre arbejdet med følgende aktiviteter: 1. Kapacitetsopbygning (strategisk ledelse af videnopbygning) 2. Videnskabende proces (forsknings og udviklingsaktiviteter) 3. Videnomsætning (omsætning af viden til nye konkrete produkter, services, ydelser). Akademiets arbejde med videngrundlaget udmønter sig konkret ved, at der centralt og lokalt bliver iværksat projekter, der indfrier den overordnede mission. Disse projekter har i perioden været påført udviklingskontrakterne. Projekter, der gør akademiet i stand til at udøve den videnskabende proces. (Forskeruddannelse, PHD, kompetencer i innovation og vækst m.v.) Projekter, der skaber viden om profession og beskæftigelsesområder FoU projekter i samarbejde med professioner og erhverv Projekter, der skaber udvikling af nye konkrete produkter, hvor akademiet innoverer sammen med profession og erhverv. 15

18 Formidlingen internt af projekterne foregår gennem akademiets intranet og hjemmeside og ikke mindst ved at underviserne inddrager projekterne på uddannelserne. Externt gennem omtale på nettet, faglige artikler i fagblade samt pressen. De konkrete aktiviteter fremgår af udviklingskontraktens 5. pligtige delmål Styrket videnudviklings og evidensbasering. Heraf fremgår det, at udviklingsmidlerne er anvendt til: Kapacitetsopbygning af medarbejderkompetencer Finansieret nationalt videncenter for turisme og oplevelser (DATE) Igangsætning af Erhvervs Ph.d. i samarbejde med Aalborg Universitet, Skive og Mariager Fjord Kommune Forskningsprojekt på optometrist uddannelsen Børn af Syn Artikelskrivning og konferencer (se udviklingskontrakt 5.5) Forskningsprojekt i samarbejde med øjenafdelingen, Aarhus Universitet Egenfinansiering i regionalt projekt Didaktiske Innnovatører. Øvrige projekter fremgår af udviklingskontraktens delmål 5. Målsætninger og forventninger til 2014 Der arbejdes i 2014 videre inden for udviklingskontraktens rammer, jævnfør kontrakt underskrevet af Uddannelsesministeren og Danias bestyrelsesformand. 16

19 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Erhvervsakademi Dania er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Uddannelsesministeriet. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførs 17

20 ler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle indregningskriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet Generelt om indregning og måling. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. 18

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Regnskab Anvendt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere