Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering Udviklingskontrakt 6 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 22 Balance 31. december 23 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december 25 Noter 26 Særlige specifikationer 31 Påtegninger Ledelsespåtegning 33 Den uafhængige revisors påtegning 35 Side

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Erhvervsakademi Dania Minervavej Randers SØ Danmark Telefon: Telefax: CVR nummer: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Randers Hjemmeside: Mail adresse: Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision John Jeppesen (formand) Anders G. Christensen (næstformand) Ann K. Østergaard, Benny Yssing, Bill Sejer Pharsen, Ejner Bank Andreasen, Gunner Møller, Hans A. Sørensen, Harald Mikkelsen, Henrik Øelund, Jan Erik Elgaard, Kirsten Holmgaard, Mette Rohde Terp, Niels Yde, Ole Svit, Otto M. Jakobsen, Pia Vendelbo, Tage Andersen, Torben Jessen. Rektor Lis Randa Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle eksisterende og nye erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser samt efter og videreuddannelser på det tekniske og merkantile fagområde, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Erhvervsakademiet har endvidere til opgave at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings og udviklingsaktiviteter og gennem sine videncentre aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. Danske Bank PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive 1

4 Præsentation af institutionen Mission Det er Erhvervsakademi Danias mission at udvikle og udbyde tekniske og merkantile erhvervsakademi og professionsbachelor uddannelser af høj kvalitet både regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi uddanner landets mest efterspurgte erhvervsakademi og professionsbachelor uddannede inden for vore kompetenceområder, og gennem vore stærke bånd til erhvervslivet sikrer vi en høj grad af aftagerrelevans. Vi giver vore studerende anvendelsesorienterede erhvervskompetencer, som løbende udvikles i et tæt samspil med vore samarbejdspartnere. Vi etablerer videncentre inden for vore kompetenceområder og samarbejder med forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt inden for vore kompetenceområder med henblik på at indsamle, bearbejde og formidle ny viden både fagligt og pædagogisk. Vision Det er Erhvervsakademi Danias vision at være et velfungerende, innovativt, kvalitetsbevidst og velfungerende erhvervsakademi med et højt fagligt niveau og engagerede og internationalt orienterede undervisere. Erhvervsakademi Dania er kendt som et uddannelsesmiljø med højt til loftet, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunkt i undervisningen i et dynamisk samspil mellem studerende, undervisere og erhvervslivet. Med sit brede geografiske afsæt er det Erhvervsakademi Danias vision at være et regionalt ansvarligt erhvervsakademi, der sikrer uddannelsesforsyning af akademi og professionsbachelor uddannelser til alle egne af akademiets dækningsområde. Vi opfylder særlige regionale uddannelsesbehov og sikrer gode meritmuligheder til andre videregående uddannelser. Opgaver Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle eksisterende og nye erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser samt efter og videreuddannelser på det tekniske og merkantile fagområde, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Erhvervsakademiet har endvidere til opgave at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forskningsog udviklingsaktiviteter og gennem sine videncentre aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. 2

5 Årets faglige resultater Det mest skelsættende og glædelige i 2013 har så absolut været, at akademiernes position som selvstændig sektor i det videregående uddannelsessystem nu er på plads. Først på året var vi igennem en gennemgribende sektorevaluering i regi af Rambøll. Evalueringen tegnede et billede af en stærk sektor på vej med god vækst og med et godt fagligt, økonomisk og ledelsesmæssigt fundament. Rambøll rapporten blev fulgt op af en politisk udmelding i juni, at akademierne nu var en del af det etablerede videregående uddannelsessystem, og dette blev igen fulgt op af en ny lov for erhvervsakademierne og professionshøjskolerne, der definerede arbejdsdelingen mellem de to sektorer. Akademierne blev givet fortrinsret til udbud af både tekniske/merkantile akademi og professionsbacheloruddannelser. Det åbner helt nye muligheder for Dania for udbud af nye attraktive top up bacheloruddannelser på vore akademiuddannelser, og vores mission og vision justeres i lyset af denne positive drejning. Vi kan igen i 2013 konstatere en opadgående spiral i vores september optag med 1120 nye studerende, heraf 120 på de internationale linjer. Vi har i år haft særligt fokus på overgangen fra EUD til akademiuddannelserne, og her er det glædeligt på danske erhvervsakademiers hjemmeside at konstatere, at Dania topper i Danmark med 23 % af de optagne med EUD baggrund. Igen i år kunne vi konstatere en stigning i optag fra Danias partnerskoler på 37 %. En del af væksten kan henføres til udbud af nye uddannelser, hvor ledergruppen nu har udarbejdet procedurer ved ansøgninger om nye udbud og udbudsplaceringer, som er godkendt af bestyrelsen. Vi udbyder fra 2013 nu multimediedesigner i både Skive og Grenaa, og der har været et flot optag begge steder. Vi fik i 2013 positiv akkreditering på logistikøkonom i Hobro og AU i Energiteknologi, og i december fik vi positivt resultat af prækvalifikation vedr. administrationsøkonom i Horsens og AU i offentlig administration og forvaltning i Viborg. Vi har i 2013 gennemført den første medarbejdertilfredshedsanalyse efter udspaltningen og kunne glæde os over et endda særdeles flot resultat. På stort set alle områder ligger tilfredsheden hos Dania over såvel gennemsnittet for de øvrige akademier som arbejdsmarkedet generelt. Med en svarprocent på 87 %, må resultatet siges at have en høj validitetsgrad har været kendetegnet ved en ny overenskomst og en ny stillingsstruktur, der skulle køres i stilling. Med den nye overenskomst er der lagt op til en helt ny måde at disponere undervisernes arbejdstid og en helt ny lederrolle. Det stiller store udfordringer til organisationen og et konstruktivt samspil mellem ledere og undervisere. Vi har i 2013 købt bygninger i Randers (ejerlejlighed 2, Minervavej 63) og Arvikavej i Skive. Med købene får vi en større frihedsgrad til at disponere og indrette bygningerne, så der skabes optimale fysiske rammer for vore uddannelser på færre adresser. 3

6 Årets økonomiske resultat Hoved og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 124,7 109,5 9,3 9,4 10,1 Omkostninger 121,4 108,9 9,6 9,0 8,9 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 3,3 0,6 0,2 0,4 1,2 Finansielle poster i alt 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 Årets resultat 2,8 0,3 0,0 0,5 1,4 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 84,8 36,4 0,0 0,0 0,0 Omsætningsaktiver 19,1 38,3 40,7 17,4 15,4 Balancesum 103,9 74,6 40,7 17,4 15,4 Egenkapital ultimo 22,0 19,2 18,8 1,9 1,4 Langfristede gældsforpligtelser 47,3 20,6 0,0 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser 34,2 34,6 21,6 15,5 14,0 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 0,1 28,4 5,3 1,6 1,4 Investeringsaktivitet 49,4 37,2 0,0 0,0 0,0 Finansieringsaktivitet 28,3 21,7 0,0 0,0 0,0 Nettopengestrøm, netto 21,3 12,8 5,3 1,6 1,4 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 2,3 0,3 0,1 5,3 11,6 Likviditetsgrad (%) 55,9 110,6 188,5 112,4 110,1 Soliditetsgrad (%) 21,2 25,7 46,3 11,0 9,2 Finansieringsgrad (%) 56,2 57,0 0,0 0,0 0,0 Årsstuderende STÅ Antal STÅ i alt 1.826, , , , ,5 Specificeret på hovedområder: KVU og MVU 1.199, , ,9 929,9 874,8 KVU og MVU praktik 226,6 202,2 120,3 86,2 49,0 Åben Uddannelse 321,9 347,2 299,8 306,0 274,7 Udvekslingsstuderende 64,0 73,0 38,0 40,0 30,0 Udenlandske selvbetalere 7,0 6,5 9,3 6,0 12,0 Kursusaktivitet 7,4 0,0 0,0 6,0 0,0 4

7 Årets økonomiske resultat Årets resultat Erhvervsakademi Danias driftsresultat for regnskabsåret 2013 udviser et overskud på DKK , hvilket er en stigning i forhold til 2012 på DKK 2,5 mio. Stigningen skyldes primært, at 2012 var præget af en del opstarts og engangsomkostninger. Budgettet for 2013 udviste et driftsresultat på DKK 2,4 mio., dvs. en positiv afvigelse på DKK Danias omsætning er også realiseret højere, med DKK 124,7 mio., mod budgetteret omsætning DKK 119 mio. Afvigelsen til budget skyldes primært, at tildelte udviklingsmidler på DKK 4,3 mio. ikke var medtaget i budget. Omsætningen for 2012 udgjorde DKK 109,5 mio., og stigningen til 2013 skyldes vækst i antal studerende. Danias likviditet ved udgangen af 2013 udgør DKK 13,1 mio. mod en likviditet på DKK 31,3 mio. ved udgangen af Ændringen skyldes primært, at køb af ejendommen, Arvikavej 2, Skive er finansieret ved træk på likviditeten. Årets økonomiske resultat og likviditet anses for tilfredsstillende. Forventninger til det kommende år Erhvervsakademi Danias budget for 2014 udviser et budgetteret årsresultat på DKK 2,6 mio., svarende til en overskudsgrad på 2 %. Omsætningen er for 2014 budgetteret til DKK 129,3 mio., hvilket er en stigning på ca. DKK 5 mio. i forhold til det realiserede i Stigningen i omsætningen er udtryk for, at Dania fortsat har vækst på antal optagne studerende. Danias likviditet forventes fortsat positiv i Organisationen er nu gearet til drift, efter et par år, præget af opbygning, efter overgangen fra light til classic model pr

8 Målrapportering Året der gik Udviklingskontrakt 2013 I 2013 var de centralt fastsatte obligatoriske indsatsområder: Bedre kvalitet i uddannelserne Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Tidligere færdig og mindre frafald Øget innovationskapacitet Styrket udviklings og evidensbasering Regionalisering. Inden for hvert område er vi målt på en række resultatkrav med indikatorer og milepæle, de fleste fastlagt af Ministeriet, men også et begrænset antal yderligere institutionsspecifikke indsatsområder, fastsat af os selv som særlige Dania målsætninger. Sammenfatning af målopfyldelsen for 2013 Vi blev i 2013 stillet over for en række nye udfordringer, der afspejler sig i en række nye fokusområder i udviklingskontrakten. Relevans, forskning og udvikling er blevet et centralt omdrejningspunkt for akademiets aktiviteter. Vi har her skullet finde vores rolle i forhold til de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. Vi har igangsat den nødvendige kapacitetsopbygning for at håndtere disse nye opgaver, og i forbindelse med lektorkvalificering er dette nu sat i system. Oveni alt dette har vi med OK 13 været igennem en kulturændring, der har betydet en helt ny måde at organisere samarbejdet mellem undervisere og ledere. Arbejdet med udfoldning af Danias strategiske platform fra det institutionelle niveau til afdelings /uddannelses og medarbejderniveau er videreført, og udviklingskontraktens indsatsområder er tænkt ind som et vigtigt omdrejningspunkt. I afrapportering for 2013 kan Dania fremvise en opfyldelsesgrad på 94,6 %, som må betragtes som særdeles tilfredsstillende. Afrapporteringen af udviklingskontraktens milepæle for 2013 fremgår af nedenstående skematiske opstilling. Ud af de 21 indsatsområder er de 18 helt opfyldt, 2 delvist opfyldte og 1 ej opfyldt. Statusafrapportering 2013 af udviklingskontrakt Erhvervsakademi Dania Minervavej 63, 8960 Randers SØ. Tlf , 1. Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne Indikator Milepæl 2013 EA Danias mål Virksomhedernes vurdering af de studerendes praktik. Vi har generelt været tilfredse med praktikanten 90 % Praktikanten kunne varetage de arbejdsopgaver, der var tiltænkt Opfyldt. 6

9 1.2 De studerendes vurdering af deres undervisning, organisering af deres uddannelse og uddannelsens praktik. 1.3 Ny fælles EA Dania kvalitetsplan. dem 90 % Praktikanten havde de rette faglige kompetencer 90 % Undervisning 70 Organisering af uddannelsen 64 Praktik 85 Implementering af kvalitetsplanen Undervisning 71 Organisering af uddannelsen 64 Praktik 86 Implementeret 2. Mål: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 2.1 Andel af de studerende, der gennemfører et studie eller praktikophold i udlandet som del af deres uddannelse. 2.2 Andelen af institutionens professionsbacheloruddannelser, som giver direkte adgang til mindst én kandidatuddannelse. 1) mindst 14 dage: 2 % 2) mindst 12 uger: 6 % 50 % 100 % 2.3 Andel og antal nyoptagne studerende, der optages med en EUD baggrund. 20 % 23,6 % 1) mindst 14 dage: 6 % 2) mindst 12 uger: 11 % 2.4 Omfanget af aktivitet på institutionens udbud af efter og videreuddannelsesaktiviteter (AU og Diplomuddannelser). Årselever: 300 Årselever: Mål: Tidligere færdig og mindre frafald 3.1 Andel nyoptagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. 3.2 Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen. Minimum gældende for Minimum gældende for alle uddannelser 68 % alle uddannelser: Delvist indfriet Samlet gennemsnit for alle uddannelser 79 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser 78,3% Minimum gældende for 2 uddannelser når ikke alle uddannelser 65 % minimum Samlet gennemsnit for Samlet gennemsnit for alle uddannelser 73 % alle uddannelser 69 % 4. Mål: Øget innovationskapacitet 4.1 Andel af de studerendes afsluttende eksamensopgave, der tager afsæt i et konkret samarbejde med en virksomhed. (Den studerende skal være i en konkret dialog med virksomheden om opgavens Minimum for hver uddannelse: 93 % 100 % 7

10 problemstilling. Skal ved forespørgsel kunne dokumenteres i form af problemformuleringer i samarbejde med virksomheder). 4.2 Andel af de studerende i virksomhedseller iværksætterpraktik. 4.3 Andel af underviserne, der gennemfører et undervisnings, studie eller virksomhedsophold ophold i ind eller udland. (Fastansatte undervisere, der i minimum 14 dage har gennemført et ophold i udlandet). 4.4 Antal private virksomheder, som institutionen deltager i konkrete samarbejder med. (Samarbejdet er defineret som værende mere end blot praktikvirksomheder, dvs. fælles udviklingsprojekter, involvering af de studerende i konkrete opgaveløsninger, kompetenceudvikling af medarbejdere mv. Dvs. virksomheder, som alene er praktikvirksomheder tæller ikke med). 4.5 Videnkuponer Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 96 % 100 % 95 % 98 % 10 % 10 % 30 virksomheder 71 Virksomheder Mål: Styrket udviklings og evidensbasering 5.1 Andel af underviserne, som er involveret i forsknings og udviklingsaktiviteter. (Antal fastansatte undervisere, der har anvendt mindst 5 % af arbejdstiden på FoU projekter (inden for rammen af Frascatimanualen)). 5.2 Antal FoU projekter i deltagelse med universiteter og/eller øvrige forskningsinstitutioner. (inden for rammen af Frascatimanualen). 15 % 15,6 % 4 projekter 1 forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitetshospital (flerårligt). Minimum 10 projekter med videnproduktion i forbindelse med videreuddannelse på kandidatniveau, diplomniveau og 8

11 masterniveau (kapacitetsopbygning). 5.3 Omfang af ekstern finansiering af institutionens FoU aktiviteter. Ekstern finansiering: 1,2 mio. kr. 5.4 Handleplan for kapacitetsopbygning og styrket udviklings og evidensbasering af institutionernes uddannelsesudbud. 5.5 Formidling af praksisbaseret forskning og udvikling. 5.6 Antal gæsteforelæsninger på den enkelte uddannelse fra virksomheder og forskningsinstitutioner. Handleplan udarbejdes og implementeres. 7 artikler 2 konferencer Radio og TV indslag Minimum for hver uddannelse: 3 gæsteforelæsninger. Gennemsnitligt på alle uddannelser: 5 gæsteforelæsninger 1) kr. 2) kr. 3) kr. Handleplaner er udarbejdet og påbegyndt implementeret. 1 artikel i videnskabeligt tidsskrift 10 artikler i faglige tidsskrifter 4 konferencer og events Radio og TV indslag 3 gæsteforelæsninger. 5 gæsteforelæsninger 6. Mål: Regionalisering 6.1 Kriterier for bæredygtighed. Udvikling og implementering af et koncept, der teret Udviklet og implemen sikrer faglige bæredygtige miljøer på de regionasøgning af nye udbud I forbindelse med anle udbudssteder. er der udviklet en prækvalificeringspolitik, der skal sikre faglige bæredygtige miljøer på de regionale udbudssteder. Der er udviklet en personalepolitik, og der er udviklet en politik for videngrundlag. Ligeledes er der udviklet et koncept for formulering af afdelingsstrategi. 9

12 Kommentarer til de delvist/ej opfyldte milepæle: Indikator 3.1 Antal ny optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. Vi når stort set målsætningen for det samlede gennemsnit for alle uddannelser med 78,3 % (målsætning 79 %). For de enkelte uddannelser nås målet også med undtagelse af administrationsøkonomuddannelsen. De studerende på administrationsøkonom uddannelsen er ofte kvinder med familie og flere børn eller enlige forsørgere. I Viborg implementeres en ny pædagogisk model for denne målgruppe, og til dette formål igangsættes en analyse af årsager til frafald, der sammenholdes med Danias fastholdelsespolitik. Indikator 3.2 Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen. Vi har her trukket tallene fra UNI C s databank for Som det fremgår af disse tal, er handelsøkonomuddannelsen udfordret på alle udbudsstederne. Dette skyldes den lavkonjunktur, vi fortsat befinder os i, og som vanskeliggør fremskaffelse af de nødvendige lønnede praktikpladser. Der er således ikke tale om et reelt frafald, da mange af de studerende senere får praktikplads og således færdiggør uddannelsen med forsinkelse. Det skal i øvrigt her tilføjes, at beskæftigelsesgraden efter studiet så til gengæld er meget høj. IT elektronikuddannelsen når heller ikke helt i mål med 63 %, der fuldfører uddannelsen mod målsætningen på 65 %. Også her følges situationen på de nye hold tæt, og der iværksættes tiltag i overensstemmelse med Danias fastholdelsespolitik. Indikator 4.5 Videnkuponer Målsætningen her var, at Dania skulle indgå i 2 projekter i forhold til videncenterkuponvurderingen. Der har været stor usikkerhed om den nye ordning, der var en forsøgsordning, der i første omgang udløb ved udgangen af august 2013 og efterfølgende blev forlænget året ud. Det har vanskeliggjort konkrete aftaler med virksomheder omkring en videnkupon, at præmisserne for ordningen har været omgærdet af en høj grad af usikkerhed. Det har også været et ressourcespørgsmål, da vi samtidig har skullet løbe projekter med virksomhederne i gang i regi af innovationspuljen. Opfølgning på årsrapport 2012 I forbindelse med årsrapporten for 2012 blev der opstillet en række forventninger til 2013: 1. Danias organisation evalueres og tilpasses efter erfaringerne fra Så vidt muligt indkøres de nye tjenestetidsregler på harmonisk måde 3. Danias strategiske platform udfoldes til afdelinger og uddannelser 4. Dania får formuleret institutionens værdigrundlag 5. Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU 6. Dania får fastlagt en langtidsplan for de fysiske rammer. 7. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser 8. Lancering af ny Dania hjemmeside 9. Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. 10

13 Ad 1. Danias organisation evalueres og tilpasses efter erfaringerne fra 2012 Ledelsesarbejdet er som hidtil organiseret efter et traditionelt linje/stabs princip med elementer af matrix organisering. Der er sket en opgradering af flere stabsfunktioner for at tage højde for en række politiske udmeldinger og kurssætninger fra centralt hold. Specielt væsentligt her har været: Ministerens nye innovationsstrategi, der har udmøntet sig i puljemidler til formålet Den nye internationaliseringsstrategi Gearing til den kommende institutionsakkreditering med krav om dokumentation for kvalitet og relevans Nye krav til HR funktionen i lyset af den nye stillingsstruktur med lekorbedømmelse af medarbejderne En skærpet markedsføringsindsats til synliggørelse af Dania og erhvervssektoren generelt over for såvel erhvervsliv som kommende studerende. Matrixprincippet tilstræbes i form af, at hver afdelingschef ud over ansvaret for sin afdeling har en eller flere tværgående koordinerende ledelsesfunktioner. Gennem de tværgående stabsfunktioner har vi kunnet sikre fælles kurs, koordinering, og optimering i ressourceanvendelsen. De tværgående stabsfunktioner har endvidere kunnet befordre tværfaglighed og videndeling på tværs af lokationerne. Vi har i 2013 gennemført en grundig evaluering af Danias organisation og lavet oplæg til en række ændringer både set i lyset af sammenlægning af lokationer i Randers og Skive samt en betydelig vækst i form af flere uddannelser og studerende på specielt afdelingerne i Viborg og Silkeborg. Rektoratet vil i 2014 præsentere et oplæg til en justeret organisation for Danias bestyrelse, der tager højde for ovenstående. Ad 2. Så vidt muligt indkøres de nye tjenestetidsregler på harmonisk måde OK 13 er blevet implementeret i organisationen med udgangspunkt i en tæt dialog med hovedsamarbejdsudvalget (HMIO). Principper for tidsregistrering og selve tidsregistreringssystemet er således udviklet i samarbejde med TR. Organiseringen af arbejdet, hvor timetælleri er afløst af opgaveløsning, er ligeledes blevet aftalt med HMIO og siden kommunikeret ud til medarbejderne på afdelingsmøder, således at TR har kunnet understøtte de nye arbejdstidsprincipper i en konstruktiv dialog. Konkret i forhold til det tidsdisponeringsværktøj, som ledelsen skal stille til rådighed for den enkelte medarbejder, er der udviklet et excel ark, som medarbejderne anvender. Dette erstattes forår 2014 af et elektronisk registreringssystem, udviklet af en gruppe under HMIO i samarbejde med ekstern leverandør. Med de nye arbejdstidsregler er der tale om en ganske betydelig kulturændring, hvor undervisere skal vende sig til, at der til opgavers løsning ikke længere skal aftales et bestemt timetal. En kulturændring, der ligeledes stiller krav til lederne i forhold til den dialog, der løbende skal foregå vedr. opgaveløsningen hos den enkelte underviser. Alle Danias ledere har derfor deltaget i et lederudviklingsforløb sponseret af ministeriet, hvis formål netop har været, at klæde dem på til den nye lederrolle. I forbindelse med implementeringen af OK 13 og den nye lov for Erhvervsakademier er der ligeledes indført en ny stillingsstruktur. Med stillingsstrukturens krav om, at nye ad 11

14 junkter på erhvervsakademierne skal lektorkvalificeres, bliver kompetenceudviklingen sat i system. Adjunkten skal i sin undervisning demonstrere indsigt i erhvervs og professionsudøvelse i praksis samt kunne indgå i forsknings og udviklingsprojekter med de professioner, erhverv og forskningsinstitutioner, hvis viden understøtter uddannelsesområdet. Erhvervsakademi Dania har spillet en meget aktiv rolle i det landsdækkende HR netværk, som er nedsat i regi af Danske Erhvervsakademier til implementering af den nye stillingsstruktur. Det har her været vigtigt at øve betydelig indflydelse i forhold til såvel indhold som ressourceforbrug ved lektorkvalificeringen. Endvidere har det været vigtigt, at sikre en landsdækkende harmonisering af kravene til lektorkvalificering. Primo december kunne gruppen således præsentere en fælles landsdækkende vejledning som fundament for dette. Ad 3 Danias strategiske platform udfoldes til afdelinger og uddannelser Arbejdet med implementering af Danias strategiske platform blev igangsat i 2013, efter strategierne var blevet rammesat af ledergruppen og bestyrelsen i forening. Strategierne var tema på et todages medarbejderseminar i februar, hvor der blev skabt en fælles forståelsesramme for strategierne som afsæt for udfoldningen på afdelingerne og de enkelte uddannelser. Ledergruppen udvalgte i første runde tre obligatoriske områder fra den strategiske platform, der skulle arbejdes med på afdelingerne: 1. Tæt samarbejde med partnerskolerne 2. Globalt mindset 3. Region og Kommune. Ud over de obligatoriske områder kunne de enkelte afdelinger vælge en række afdelingsspecifikke områder. De lokale strategier er alle lagt ind på Danias intranet til inspiration og videndeling. I 2014 skal den strategiske platform igennem et serviceeftersyn i lyset af den nye akademilov og institutionsakkrediteringsprocessen. I næste runde i 2014 bliver temaerne: Særlige uddannelser Vi udvikler målrettet viden inden for udvalgte spidskompetencer i vores videncentre. Særlige uddannelser Innovation og entreprenørskab er en integreret del af alle vore uddannelser. Alle studerende og undervisere deltager i innovationsaktiviteter. Særlige venner Vi har nære relationer til ungdomsuddannelserne i dækningsområdet til gavn for alle parter. Ad 4 Dania får formuleret institutionens værdigrundlag Vi fik taget de indledende øvelser med værdiprocessen på medarbejderkonferencen i Grenaa i februar/marts. Efterfølgende blev medarbejdere og ledelse inddraget i den videre proces, og vi har fået opstillet et værdigrundlag, vi alle kan stå inde for og handle ud fra. Vi har fået formuleret nogle positive ledetråde, der i den kommende tid skal udmøntes i ord og handlinger ude på afdelingerne. Værdisættet skal fungere som reference 12

15 ramme for holdninger og forventninger til hinanden og være med til at skabe en fælles ånd og forståelse i organisationen. De positive ledetråde udgør en opgående spiral, der kan illustreres således: Dynamisk Udsyn Nysgerrig Ad 5 Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU Aftalerne med partnerskolerne om udbud af AU er løbende blevet revideret og tilpasset samarbejdet med den enkelte partnerskole, med henblik på at tilgodese særlige regionale behov. Fælles principper er aftalt på fire årlige netværksmøder med de ansvarlige ledere fra alle partnerskoler. For så vidt angår de mere operationelle forhold, så koordineres de via seks årlige møder for alle AU sekretærer, hvor fokus har været på en mere rationel administration med videndeling ud fra best practice. Ad 6 Dania får fastlagt en langtidsplan for de fysiske rammer Der er i 2013 fastlagt nogle grundlæggende elementer i en overordnet bygningsstrategi for Dania. Hovedelementer her er: Lokaler og fællesarealer skal understøtte den enkelte afdelings udbudsstrategi Lokaler skal leve op til akkrediteringskrav Standard af lokaler skal ligge i bedste tredjedel blandt erhvervsakademier i Ennovaundersøgelsen på udvalgte kriterier Der skal være en balanceret portefølje af ejede bygninger og lejemål Afdelingerne skal optimere udnyttelsen af lokalekapaciteten ud fra relevante nøgletal. Bygningsstrategien danner rammen for de enkelte afdelingers handlingsplaner for bygningsdriften. Ad 7 Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser Det har i 2013 været højt prioriteret at skabe vækst og fremgang på de tekniske akademiuddannelser. Vi har nu udbud af ni tekniske/it uddannelser placeret i Skive, Viborg, Randers og Hadsten. Vi startede i 2013 multimediedesigner (teknisk/merkantil) med flot optag i både Skive og Grenaa, og vi har et stigende optag på både autoteknolog og it teknolog i Viborg, både dansk og international linje. 13

16 Vi har pænt, men stort set uændret optag på produktionsteknolog uddannelsen i både Randers og Skive, og der skal fortsat arbejdes på at skabe nye attraktive specialer inden for design og energi. Vi har i 2013 fået udbudsret til energiteknolog som åben uddannelse, og her vil der være mulighed for opstart af hold i hele Danias dækningsområde. Vi har i 2013 desværre måttet konstatere en nedadgående tendens på installatør uddannelsen i Hadsten, specielt på VVS linjen. Vi er her i tæt kontakt med branchen og afventer godkendelse af de nye autorisationsforløb, der forventes udbudt i 2014, hvis de endeligt godkendes i Ministeriet. Der er for lidt kendskab til de tekniske akademiuddannelser hos virksomhederne og de unge, og der skal her laves en særlig indsats i Specielt den nye EUX uddannelse på erhvervsuddannelserne vil være interessant som målgruppe for akademierne og kan blive en kongevej fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse. Vi har i 2013 arbejdet målrettet på at øge overgangen fra EUD til akademiuddannelser, og herunder specielt de tekniske, og kan konstatere, at Dania topper i Danmark med 23 % af de studerende, der starter med en erhvervsuddannelse i bagagen. Der har i 2013 været fokus på, at bringe de gode historier både i pressen og på vores hjemmeside, og dette arbejde vil blive intensiveret i endnu højere grad i 2014, hvor vi har aftalt udvikling af brobygningsforløb fra de tekniske erhvervsuddannelser til akademiuddannelserne. Ad 8 Lancering af ny Dania hjemmeside blev relanceret i november I november gik Erhvervsakademi Dania i luften med nydesignet hjemmeside. En projektgruppe med repræsentanter fra chefgruppen bidrog gennem foråret til processen, herunder også med fokus på strukturen. No Zebra har leveret design, og ITCN stod for kodning og vil fortsat være leverandør på kodning samt daglig support. Hjemmesiden er baseret på open source systemet Umbraco, hvilket betyder billigere tilgang til opdateringer. I juni blev første af flere webredaktørmøder afholdt. Denne gruppe er forankret med en repræsentant på alle afdelinger og alle uddannelser og set uppet sikrer, at ændringer i fx studieordninger, gode beskæftigelsestal og nyheder fra Danias otte afdelinger bliver opdateret på hjemmesiden. Kommunikations og markedsføringsafdelingen er tovholder på hjemmesiden, supporterer webredaktørgruppen og opdaterer indhold med en bredere Dania vinkel. En designmæssig tilretning sker marts 2014, som også sikrer endnu bedre brugerfunktionalitet og oplevelse af ensartethed for besøgende. Ad 9 Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalyse Vi har igen i 2013 gennemført den fælles brugertilfredshedsundersøgelse i regi af ENNOVA. Undersøgelsen gør det muligt, at benchmarke Dania afdelingerne imellem, i forhold til andre akademier samt i et vist omfang professionshøjskolerne. 14

17 I rapporten belyses studieglæde, udbytte og loyalitet hos de studerende, og det fremgår, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. Dania kan mønstre den højeste svarprocent blandt akademierne, 87 %, og vi kan totalt set konstatere en fremgang. Nedenstående tabel viser udviklingen i point score i perioden på en skala fra Studieglæde Udbytte Loyalitet Erhvervsakademi Dania ligger igen i år på niveau med eller over landsgennemsnittet på alle tre hovedområder. I forhold til sidste år ligger vi et indeks point højere på alle tre områder. Vi har i 2013 introduceret et nyt koncept for måling af tilfredsheden med praktikophold både i forhold til virksomheden og den studerende. Tallene ligger på Danias intranet, og tilfredshedsgraden har været særdeles høj. Vi gennemførte i 2013 den første medarbejdertilfredshedsanalyse efter udspaltningen og kunne glæde os over, at tilfredsheden på stort set alle områder ligger over landsgennemsnittet for de øvrige erhvervsakademier som arbejdsmarkedet generelt. Se i øvrigt under Årets faglige resultater, side 3. Supplerende vedrørende midler til 5. mål: Styrket udviklings og evidensbasering Der er i 2013 udarbejdet en handlingsplan for videngrundlag med mål for uddannelserne. Dania har i 2013 videreført arbejdet med: Viden om fag og metoder Viden om profession og beskæftigelsesområder Viden om pædagogik og formidling Viden om innovation og vækst. Videnaktiviteterne knyttes op på Frascati rammen, jævnfør ministeriets innovationsstrategi. Der er indtil videre arbejdet med følgende aktiviteter: 1. Kapacitetsopbygning (strategisk ledelse af videnopbygning) 2. Videnskabende proces (forsknings og udviklingsaktiviteter) 3. Videnomsætning (omsætning af viden til nye konkrete produkter, services, ydelser). Akademiets arbejde med videngrundlaget udmønter sig konkret ved, at der centralt og lokalt bliver iværksat projekter, der indfrier den overordnede mission. Disse projekter har i perioden været påført udviklingskontrakterne. Projekter, der gør akademiet i stand til at udøve den videnskabende proces. (Forskeruddannelse, PHD, kompetencer i innovation og vækst m.v.) Projekter, der skaber viden om profession og beskæftigelsesområder FoU projekter i samarbejde med professioner og erhverv Projekter, der skaber udvikling af nye konkrete produkter, hvor akademiet innoverer sammen med profession og erhverv. 15

18 Formidlingen internt af projekterne foregår gennem akademiets intranet og hjemmeside og ikke mindst ved at underviserne inddrager projekterne på uddannelserne. Externt gennem omtale på nettet, faglige artikler i fagblade samt pressen. De konkrete aktiviteter fremgår af udviklingskontraktens 5. pligtige delmål Styrket videnudviklings og evidensbasering. Heraf fremgår det, at udviklingsmidlerne er anvendt til: Kapacitetsopbygning af medarbejderkompetencer Finansieret nationalt videncenter for turisme og oplevelser (DATE) Igangsætning af Erhvervs Ph.d. i samarbejde med Aalborg Universitet, Skive og Mariager Fjord Kommune Forskningsprojekt på optometrist uddannelsen Børn af Syn Artikelskrivning og konferencer (se udviklingskontrakt 5.5) Forskningsprojekt i samarbejde med øjenafdelingen, Aarhus Universitet Egenfinansiering i regionalt projekt Didaktiske Innnovatører. Øvrige projekter fremgår af udviklingskontraktens delmål 5. Målsætninger og forventninger til 2014 Der arbejdes i 2014 videre inden for udviklingskontraktens rammer, jævnfør kontrakt underskrevet af Uddannelsesministeren og Danias bestyrelsesformand. 16

19 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Erhvervsakademi Dania er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Uddannelsesministeriet. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførs 17

20 ler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle indregningskriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet Generelt om indregning og måling. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. 18

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6

1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6 Årsrapport 2009 Indhold 1. Påtegning 1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6 2. Beretning 2.1 Præsentation 9 2.2 Strategi 9 2.3 Bestyrelsens arbejde 12 2.4 Udviklingskontrakt

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår)

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår) Årsrapport 2013 Svendborg International Maritime Academy (13. regnskabsår) CVR-nr. 25 78 70 72 1 Indhold 1. Ledelsespåtegning... 3 2. Revisionspåtegning... 4 3. Generelle oplysninger... 6 4. Ledelsens

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere