Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan er det gået? Årsrapport 2008"

Transkript

1 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport

2 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg utility a/s 2 EDB Gruppen Årsrapport 2008

3 Indholdsfortegnelse led ELSESBERETN I N G... 4 Året i hovedtræk... 4 koncernens hovedtal... 7 Årets resultat... 8 forventninger til organisation og selskabsledelse Strategi Viden og ressourcer Udviklingsomkostninger Corporate Governance Aktietildelingsordninger m.m forretningsområder Koncernoversigt EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) IT Gruppen A/S EG Data Inform A/S EG Utility A/S og EG Global A/S EDB Gruppen Sverige AB EDB Gruppen Norge AS risikostyring bestyrelsens OG DIREKTIONENS LEDELSESHVERV påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning anvendt REGNSKABspraksis Anvendt regnskabspraksis Definitioner koncernens REGNSKAB moderselskabets REGNSKAB børsmeddelelser JURIDISK KONCERNSTRUKTUR koncernens ADRESSER EDB Gruppen Årsrapport

4 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk Året i hovedtræk 2008 var et år præget af store omvæltninger og investeringer for EDB Gruppen A/S. Ved indgangen til 2008 var vi et børsnoteret selskab med IBM som majoritetsaktionær i et marked præget af højkonjunktur. I løbet af året blev EDB Gruppen opkøbt af Cidron IT A/S, et selskab helejet af Nordic Capital fund VII, og efterfølgende afnoteret. For første gang i vores mere end 30 årige historie fik vi en omsætning på mere end 1 mia. kroner. Resultatmæssigt har særligt årets første 9 måneder vist særdeles positive resultater, mens de sidste 3 måneder bærer tydeligt præg af finanskrisen. På baggrund af de sidste 3 måneder har vi valgt at foretage rettidige tilpasninger i organisationen og det er således vores forventning at vi har justeret vores omkostningsbase således at det svarer til den forventede efterspørgsel i Koncernens samlede resultat før skat (PTP) blev på 31,4 mio. kr. Det lykkedes at forbedre driftsresultaterne som forventet, men nedskrivninger på goodwill, tilpasning af regnskabsregler og kursfald på SEK og NOK har ekstraordinært påvirket resultatet med 13 mio. DKK. I lyset af det markante konjunkturskifte og vores nye ejerskab har det været naturligt at genoverveje vores hidtidige strategi, hvilket vi har gjort i årets sidste måneder. Konklusionen herpå har været, at vores fokus på at levere branchefokuserede effektiviseringer til vores kunder fortsat opfattes som den rette strategi. Vi vil i 2009 arbejde på at blive endnu mere fokuserede og kundeorienterede. Overtagelsen var en konsekvens af vores målsætning om at udvikle vores forretning indenfor strategisk udvalgte brancheløsninger. u9consult var indtil overtagelsen ejet af Claus Christensen, Michael Pedersen, Per Toft og selskabets adm. direktør Bjarne Skrubbeltrang, som alle fortsatte i EDB Gruppen efter overtagelsen, sidstnævnte som daglig leder af forretningsområdet. u9consult A/S omsatte i 2007 for ca. 36 mio. kr., beskæftigede 25 medarbejdere i henholdsvis Århus og Fredericia, og er nu en fuldt integreret enhed i det danske selskab, EG Danmark. Samarbejde med Ditas Ditas, som er Danmarks største medlemsejede indkøbs- og markedsføringsorganisation inden for handel med byggevarer, indgik den 7. februar en 5-årig aftale med EDB Gruppen. Aftalen omfatter, at EDB Gruppen skal udvikle, implementere og drive en kompleks ERPløsning - og herunder en effektiv e-handelsløsning - for organisationens ca. 85 medlemmer der tilsammen driver i alt ca. 170 medlemsforretninger fordelt over hele landet. EDB Gruppen blev valgt som partner og leverandør af løsningen på baggrund af erfaringerne fra mange års positivt samarbejde, og ikke mindst EDB Gruppens unikke brancheløsninger til byggevarehandlen. Generalforsamling i april Ved den ordinære generalforsamling i april blev den siddende bestyrelse genvalgt, og bestyrelsen fik enstemmigt bemyndigelse til på selskabets vegne at erhverve egne aktier og til at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram. Opkøb fra årets start Den 1. januar 2008 overtog vi aktiviteterne i århusianske u9consult, som fokuserer på Microsoft-baserede løsninger til produktionsog fremstillingsvirksomheder. Bestyrelsen fik desuden hjemmel til etablering af et program for incitamentsaflønning af direktionen. 4 EDB Gruppen Årsrapport 2008

5 De afgivne bemyndigelser blev dog ikke taget i anvendelse, da selskabet efterfølgende blev afnoteret fra fondsbørsen. Rygter i markedet Den 30. april meddelte vi markedet, at EDB Gruppen var blevet bekendt med, at der verserede rygter om, at IBM muligvis overvejede at - eller var i færd med at - afhænde sine aktier. I henhold til gældende dansk børsret udsendte vi en børsmeddelelse herom Resultat før skat, PTP Resultat før skat, PTP i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK I forlængelse af fondsbørsmeddelelsen den 30. april udsendte vi en meddelelse den 20. maj, hvori det blev oplyst, at IBM bekræftede, at IBM undersøgte mulighederne for at afhænde sin aktiepost i EDB Gruppen. Nedjustering i forbindelse med halvårsmeddelelse På grund af større usikkerhed omkring de fremtidige konjunkturer og dermed en større usikkerhed omkring mulighederne for at forbedre vores marginer i det tempo, vi hidtil havde forventet, nedjusterede vi i forbindelse med halvårsmeddelelsen forventningen for 2009 fra den tidligere udmeldte EBITA-margin på 8 % til en forventning om en margin på ca. 7 %. Forventningerne til 2008-resultatet blev fastholdt. Anbefalet offentligt købstilbud Den 7. juli meddelte Cidron IT A/S, at de havde købt IBM s 50,09 % aktiepost i EDB Gruppen A/S for 166 kr. per aktie, og at der ville blive fremsat et anbefalet købstilbud på erhvervelse af de resterende aktier til samme kurs. Procent Data til grafer: Resultat før skat, PTP i mio. kr Pr. medarbejder i DKK Selvfinansieringsgrad Data til grafer: Selvfinansieringsgrad Bestyrelsen engagerede i den forbindelse Handelsbanken Capital Markets til at afgive en fairness opinion om værdiansættelsen af EDB Gruppen. På baggrund heraf besluttede bestyrelsen enstemmigt, idet IBM s 3 repræsentanter i bestyrelsen afstod fra at deltage i behandlingen af tilbuddet og bestyrelsens holdning til dette, at anbefale aktionærerne at acceptere købstilbuddet fra Cidron IT A/S. EDB Gruppen Årsrapport

6 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk Konkurrencemyndighedernes godkendelse Cidron IT A/S meddelte den 31. juli, at man nu havde opnået godkendelse fra konkurrencemyndighederne af købet af EDB Gruppen A/S. Ændringer i bestyrelsen Den 7. august udtrådte IBM s tre bestyrelsesrepræsentanter fra bestyrelsen, som herefter bestod af Lars Bruhn (formand), Erik Werlauff, Carsten Jensen, Bent Mosgaard og Susanne Frandsen. I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 20. august, blev tre repræsentanter for Cidron IT A/S, Lars Terney, Michael Haaning og Christian Jarnov, indvalgt i bestyrelsen. Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt bestyrelsen til at søge afnotering af selskabet fra OMX Nordic Exchange A/S (Københavns Fondsbørs). Baggrunden for bemyndigelsen var, at generalforsamlingen anså en afnotering for at tjene aktionærernes interesser bedst. EDB Gruppen afnoteret Den 31. oktober blev EDB Gruppen A/S afnoteret fra fondsbørsen, og Cidron IT A/S meddelte herefter, at de øvrige aktier ville blive tvangsindløst. Begivenheder efter årets udgang EG solgte med virkning fra 1. januar 2009 TrueLink konceptet til TrueLink A/S. Pligtmæssigt købstilbud Den 26. august fremsatte Cidron IT A/S et pligtmæssigt købstilbud på de resterende aktier i EDB Gruppen A/S. Den 1. oktober meddelte EDB Gruppens bestyrelse, idet Cidron IT A/S 3 repræsentanter i bestyrelsen afstod fra at deltage i behandlingen af tilbuddet og bestyrelsens holdning til dette, at det var blevet enstemmigt besluttet at anbefale aktionærerne at acceptere købstilbuddet fra Cidron IT A/S. Nyt bestyrelsesmedlem Ved den ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober blev Torben Skriver Frandsen valgt ind i bestyrelsen. Samtidig udtrådte Erik Werlauff. I samme forbindelse blev en række konsekvensændringer i program for incitamentsaflønning af direktionen og en række vedtægtsændringer vedtaget TrueLink A/S er et nyt selskab med den hidtidige leder af forretningsområdet, Per Hedeboe Jensen, som hovedaktionær. TrueLink A/S overtager aktiviteterne omkring TrueLink forretnings-området, herunder 13 medarbejdere fra EDB Gruppen A/S. IFRS EDB Gruppens årsrapport er for fjerde gang aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Værditilvækst Værditilvækst i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK Data til grafer: Værditilvækst i mio. kr Pr. medarbejder i DKK EDB Gruppen Årsrapport 2008

7 LEDELSESBERETNING koncernens hovedtal Koncernens hovedtal EDB Gruppen Årsrapport

8 LEDELSESBERETNING årets resultat Årets resultat Med en omsætning på 1.032,5 mio. kr. lykkedes det EDB Gruppen for første gang i selskabets mere end 30-årige historie at nå over 1 mia. kr. i omsætning. Koncernens resultat før skat blev i regnskabsperioden 1/1 31/ ,9 mio. kr. mod 72,8 mio. kr. i Mens 2007 resultatet var påvirket af ekstraordinære indtægter, er 2008 resultatet påvirket af ekstraordinære omkostninger. Korrigeret for begge viser driftsresultatet en positiv udvkiling. Selskaberne Det danske selskab ekskl. koncernfunktioner har præsteret imponerende fremgang i dette regnskabsår med et resultat før skat på 41,9 mio. kr. svarende til en stigning på 73,2 %. EG Data Inform har sammenlignet med forrige regnskabsår haft en lille tilbagegang på både omsætning og resultat. Begge dele er påvirket af en ændring i periodiseringsprincipperne, idet indtægter, som tidligere har været indtægtsført på faktureringstidspunktet, nu indtægtsføres over aftaleperioden. Dette betyder en forringelse af resultatet før skat på 3,6 mio. kr. i regnskabsåret Korrigeret herfor har der i stedet været tale om fremgang på både omsætning og indtjening. IT Gruppen, som blev opkøbt ved indgangen til 4. kvartal 2007, har bidraget til det samlede resultat med et overskud før skat på 19,2 mio. kr. Selskabet har siden overtagelsen været inde i en yderst positiv udvikling og har med sit branchemæssige fokus og de heraf afledte flotte resultater oversteget de forventninger, der var til virksomhedens potentiale på overtagelsestidspunktet. Både det norske og det svenske datterselskab har leveret overskud, og begge enheder er i gang med at få et solidt fodfæste på de respektive markeder. Også her er de resultatmæssige forbedringer sket med afsæt i et forøget branchefokus. Utility-forretningen har haft et år præget af investeringer. Der er både blevet investeret i en opgradering til seneste version af Dynamics AX og i en internationalisering af Xellentløsningen. EG Utility har leveret et overskud før skat på 1,8 mio. kr., mens den nyetablerede globale enhed har fået et underskud på 10,0 mio. kr., hvilket var i overensstemmelse med planen. Vækst og værdiskabelse For første gang i selskabets historie blev omsætningen på mere end 1 mia. kr., og i forhold til 2007 opnåede vi en stigning i omsætningen på 13,3 % til i alt 1.032,5 mio. kr. Det direkte vareforbrug steg i samme periode fra 297,5 mio. kr. i 2007 til 317,3 mio. kr. i 2008, svarende til en stigning på 6,7 %. Værditilvæksten/bruttofortjenesten i koncernen blev i 2008 på 715,2 mio. kr. Det svarer til en stigning på 16,5 % i forhold til omkostninger Personaleomkostningerne blev i ,6 mio. kr. mod 431,2 mio. kr. i Det svarer til en stigning på 18,9 %. Andre eksterne omkostninger steg med 15,4 % fra 119,7 mio. kr. i 2007 til 138,1 mio. kr. i EDB Gruppen Årsrapport 2008

9 Den væsentligste årsag til stigningen i omkostningerne er, at IT gruppens omkostninger er med for hele 2008 men kun for 4. Kvartal for I 2008 er der blevet ekstraordinært investeret i blandt andet Internationalisering af Utilty løsningen, nyt it-system, branding, Lean og omkostninger i forbindelse med ejerskifte for ca. 26 mio. kr. Mio. kr Årets resultat, ATP Herudover har der i 4. Kvartal 2008 været ekstraordinære engangsposter på ca 14,0 mio kr. Disse engangsposter stammer fra nedskrivning af goodwill, regnskabskorrektioner og kurstab på SEK og NOK Data til grafer: Årets resultat, ATP Resultater i koncernen Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg i 2008 med 2,4 % til 64,4 mio. kr. mod 63,0 mio. kr. i Driftsresultatet (EBITA) faldt i 2008 med 1,8 % til 48,8 mio. kr. mod 49,7 mio. kr. i Faldet i driftsresultatet skyldes blandt andet en stigning i amortiseringer på 12,3 mio. kr. Denne stigning kan i overvejende grad tilskrives opkøbet af IT Gruppen. Resultatet før skat blev i 2008 på 29,9 mio. kr. mod 72,8 mio. kr. i 2007, hvilket svarer til et fald på 58,8 %. 1,400 1,200 1, Nettoomsætning Nettoomsætning i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK Data til grafer: Nettoomsætning i mio. kr ,033 Pr. medarbejder i DKK ,015 1,082 1,166 1,142 Mens 2008 var påvirket af ekstraordinære omkostninger var 2007 påvirket af ekstraordinære indtægter på ca. 22 mio. kr fra salg af en ejendom. Korrigeret for alle ekstraordinære poster i 2007 og 2008 har der været en positiv udvikling på koncernens driftsresultat. Resultatet efter skat blev i 2008 på 21,6 mio. kr. mod 61,8 mio. kr. i EDB Gruppen Årsrapport

10 LEDELSESBERETNING årets resultat Balance Ultimo 2008 havde EDB Gruppen en samlet koncernbalance på 584,5 mio. kr. mod 572,4 mio. kr. ultimo Større egenkapital Egenkapitalen steg med 22,1 mio. kr. og var ultimo 2008 på 353,7 mio. kr. Mio. kr Egenkapital Opkøb i perioden Den 1. januar 2008 overtog EDB Gruppen aktiviteterne i århusianske u9consult, som fokuserer på løsninger til produktions- og fremstillingsvirksomheder. Overtagelsen var en konsekvens af EDB Gruppens målsætning om at udvikle sin forretning inden for strategisk udvalgte brancheløsninger. Den samlede anskaffelsessum og dens fordeling på aktiver og passiver fremgår af noterne og pengestrømsopgørelsen Data til grafer: Egenkapital Egenkapitalforrentning, ROE Procent Data til grafer: Egenkapitalforrentning, ROE EDB Gruppen Årsrapport 2008

11 LEDELSESBERETNING Forventinger til 2009 Forventninger til forventes at blive et år i finanskrisens tegn, og det har derfor været naturligt at overveje, hvilke konsekvenser dette vil få for EDB Gruppen, og dermed hvilke strategiske initiativer der bør initieres for at bringe os styrkede igennem. Resultatmæssige forventninger Vi forventer, at vi i 2009 kan vise forbedrede driftsmæssige resultater i forhold til 2008, blandt andet som et resultat af de initiativer, som blev iværksat i november, og som vil have fuld effekt fra midten af Allerede i november besluttede selskabet, at det var nødvendigt at iværksætte omkostningsreducerende initiativer. Initiativerne blev gennemført ved udgangen af samme måned, og hensigten hermed var at foretage rettidige tilpasninger ved at nedbringe koncernens samlede omkostningsbase til et niveau, som svarer til den forventede efterspørgsel i Det endelige resultat vil dog blandt andet afhænge af aktivitetsniveauet, den økonomiske udvikling og lønudviklingen på det skandinaviske marked. EDB Gruppen tager derfor forbehold for forhold, der er uden for selskabets kontrol. Det er sandsynligt, at langt størsteparten af de danske virksomheder i et eller andet omfang bliver påvirket af krisen. Spørgsmålet er blot i hvilket omfang. Det er vores oplevelse, at vi historisk set klarer os bedre end mange af vores konkurrenter i nedgangstider. I usikre tider søger både medarbejdere og kunder mod de mest solide virksomheder, og EDB Gruppen er berettiget oplevet som en solid virksomhed. Omsætningsforventning Vi forventer, at 2009 vil være et år uden organisk vækst på omsætningen, og hvor der muligvis i stedet kan være udsigt til en mindre omsætningsmæssig tilbagegang i forhold til Fortsætter opkøbsstrategi Det er stadig en del af vores strategi at foretage akkvisitioner, og vi er interesserede i at udnytte vores økonomiske soliditet til at gennemføre et eller flere opkøb i løbet af EDB Gruppen Årsrapport

12 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Strategi Organisation og selskabsledelse Strategi I løbet af 2007 godkendte selskabets daværende bestyrelse direktionens oplæg til strategi for perioden I forbindelse med Cidron IT A/S overtagelse af aktierne og den efterfølgende udskiftning i bestyrelsen er strategien blevet revurderet, og det er blevet besluttet at videreføre den eksisterende strategi med nogle få ændringer. Det er dog vigtigt at understrege, at både selskabets ledelse og bestyrelse i den kommende periode vil have endnu mere fokus på driftsledelse end normalt for at sikre, at en eventuel forandring i det økonomiske klima bliver imødekommet med relevante reaktioner. Vision Vores vision: Adding value to business er i dag en integreret del af medarbejdernes hverdag. Kunderne skal have værdi af vores arbejde i spændingsfeltet mellem forretningsprocesser, teknologi og organisation. Vi skal optimere kundens værdikæde og forretningsprocesser, så de bliver mere effektive; herved bliver vores kunder mere konkurrencedygtige. Vi vil understøtte processerne med løsninger, som er baseret på den bedste teknologi. Vi vil dække alle kundens kritiske processer og sikre effektiv integration, så kundens processer hænger optimalt sammen. Tre strategiske fokusområder For at opnå positiv udvikling over denne strategiperiode vil vi fokusere på følgende områder: Organisk udvikling, vækst via opkøb og forbedret indtjeningsevne. Organisk udvikling Væksten i vores eksisterende forretning skal blandt andet komme fra en fokusering på følgende områder: Branchefokus Gennem de senere år har selskabet i stadig højere grad fokuseret på at levere værdi til vores kunder via løsninger og ydelser målrettet nøje udvalgte brancher. Det er vores mål at være førende i disse brancher. SaaS (Software as a Service) Et af de nyere strategiske fokusområder er SaaS (Software as a Service). SaaS er en leverancemodel, hvor kunderne køber deres it som en løsning, der er driftet og serviceret af en ekstern partner, og som kunderne kan betale en fast månedlig afgift for at benytte. Herved får kunderne en formindsket risiko og et mere overskueligt itbudget. Tværgående løsninger Det er vores erfaring, at kunderne i stigende grad efterspørger løsninger, som går på tværs af brancherne, eksempelvis it-understøttelse af ledelsesrapportering. Derfor skal de tværgående løsninger være integreret naturligt i vores brancheydelser. Under hele arbejdet med procesoptimering og teknologiunderstøttelse sikrer vi en tæt involvering af kundens organisation og medarbejdere. Det sikrer organisatorisk forankring af de nye løsninger, så gevinsterne realiseres ved implementering af nye processer og løsninger. Gennem løbende målinger følger vi op på kundetilgang, kundetilfredshed, kunderentabilitet, kvalitet, etc. Internationalisering af Xellent Xellent, EG Utility-løsningen til energisektoren, har længe haft et internationalt potentiale. I den kommende periode vil vi vurdere, hvordan vi kan udnytte dette potentiale mest optimalt. Vækst i Sverige Vi vil udnytte vores stærke position i Danmark inden for udvalgte brancheløsninger til at skabe en større omsætning i Sverige. 12 EDB Gruppen Årsrapport 2008

13 Vækst via opkøb Vi har besluttet, at vi vil investere i virksomheder med det rette strategiske match og et tilstrækkeligt økonomisk potentiale. Overskriften for alle potentielle opkøb er, at de er målrettet en branche eller har potentiale til at blive det. Optimering af interne processer Samtidig med at vi udvikler selskabets omsætning, skal vi løbende fokusere på at forbedre vores interne metoder og processer. Vi har i en længere periode gennemført et omfangsrigt Lean-projekt, hvor medarbejderinvolvering er et af nøgleordene. Herudover vil vi i løbet af 2009 implementere et nyt koncern-it-system, som skal sikre, at vi udnytter de store forbedringspotentialer, som et konsolideret system medfører. Vores værdigrundlag EDB Gruppen har nogle fælles værdier, som afspejler sig i alt vores daglige arbejde. De fire værdier er: Troværdighed Vi gør det, vi siger! Kunden skal opleve, at en aftale er en aftale, når kunden handler med os. Kunden skal møde vores medarbejdere som mennesker, der ærligt og redeligt kan sige både til og fra på de rette tidspunkter. Vi vil fortsat være kendt som dem, der kommunikerer ærligt og troværdigt. Dem, som man kan regne med. Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle vores troværdighed, når de tager ansvar for egen kommunikation og samtidig gør opmærksom på handlinger og beslutninger i vores virksomhed, der ikke bidrager til vores troværdighed. Respekt Vi har respekt for forskelligheder! Det er samspillet mellem forskelligheder, der skaber udvikling, gør os stærke og gør det muligt for os at levere bedre løsninger til vores kunder. Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle respekten i EG, når de udviser respekt for alle deres kollegaer. Det er med til at gøre det attraktivt og værdifuldt for vores kunder at lave forretning med os. Fællesskab Vi arbejder aktivt for at skabe et professionelt arbejdsfællesskab. Et sådant fællesskab er resultatet af kompetente kollegaers ønske om at skabe større synergi og løfte mere i flok både internt og i samarbejde med kunderne. Sammen med kollegaer og kunder agerer vi som medspillere, der trækker på hinandens viden. Når vi inspirerer og bidrager til fælles resultater, kan vi skabe den værdigivende synergi. Stolthed Kunderne anerkender EDB Gruppens medarbejdere som fagligt kompetente og i besiddelse af evnen til innovativ tænkning! Vores mange meget tilfredse kunder skyldes et samarbejde, hvor vi har leveret gode løsninger og skabt værdi for kunden. Vi skal huske at anerkende vores kollegaers flotte arbejde, og vi kan være stolte af resultaterne. Der er ikke noget galt i at være stolt grænsende til det ærekære hvis man har noget at have det i. Derfor søger enhver medarbejder at holde sit faglige kompetenceniveau højt og samtidig at udfordre sig selv, sin chef og sine kollegaer til at finde nye løsninger. EDB Gruppen Årsrapport

14 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Viden og ressourcer Organisation og selskabsledelse Viden og ressourcer Det er gennem medarbejderne og deres viden, at EDB Gruppen hver eneste dag er med til at skabe værdi og dermed gøre en forskel. Dette er baggrunden for, at EDB Gruppen løbende investerer betydelige ressourcer i vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. For de er virksomhedens allervigtigste strategiske aktiv. Når målet samtidig konstant er at skabe værdi for kunderne, og at al eksekvering skal ske som et resultat af dynamiske og innovative processer også når det gælder tidsplaner og budgetter stiller det store krav til medarbejdernes fleksibilitet. Samtidig forudsætter det, at EDB Gruppen også løbende foretager målinger både af kundetilfredshed og af Key Performance Indicators for henholdsvis den enkelte medarbejder og for virksomheden som helhed for at kunne holde kursen i de ofte meget oprørte vande med meget omskiftelige markedsvilkår. Udvikling af vores kompetencer EDB Gruppen har i løbet af de sidste par år gennemført en gennemgribende opgradering inden for stort set alle kompetenceområder i organisationen. for alle de forretningsområder og segmenter, hvor selskabet arbejder. For at fastholde den erhvervede viden og de udviklede kompetencer opererer EDB Gruppen med faste målsætninger for at begrænse personaleomsætningshastigheden. I forbindelse med koncernens store Lean-projekt har vi inddraget medarbejdere fra næsten alle forretningsområder. Det er sket for at skabe en platform for vidensdeling, decentralt ejerskab og medarbejderkompetenceudvikling. Trivsel på arbejdspladsen For at nå de formulerede mål har EDB Gruppen indført et trivselsprogram, som ved hjælp af proaktive tiltag over for alle medarbejdere skal øge medarbejdernes generelle tilfredshed med deres arbejdsplads og dermed også fastholde dem som medarbejdere i mange år. Desuden skal de gennemførte tiltag være med til at sikre medarbejdernes sundhed og dermed yderligere begrænse det i forvejen lave sygefravær. Ud over behandlingstilbud indeholder trivselsprogrammet også tilbud om individuel terapeutisk hjælp. Det er sket dels via rekruttering af nye, stærke personprofiler med formelle uddannelser og stærke kompetencer, dels ved at vi efter opkøb af virksomheder drager værdiskabende læring af den nye kultur og de nye kompetencer. Ud over den generelle vidensopbygning har hver forretningsenhed ansvaret for efteruddannelse af konsulenternes specifikke kompetencer. Den løbende opdatering på fagog branchespecifikke områder er grundlaget for, at EDB Gruppen til stadighed kan levere konkurrencedygtige spidskompetencer inden 14 EDB Gruppen Årsrapport 2008

15 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Udviklingsomkostninger Organisation og selskabsledelse Udviklingsomkostninger EDB Gruppen anvender hvert år betydelige beløb på forsknings- og udviklingsaktiviteter. I 2008 blev der således anvendt i niveauet timer med en samlet omkostning på ca. 65 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i , Antal medarbejdere En stor del af aktiviteterne er medfinansieret af kunder via releaseaftaler. Kun væsentlige udviklingsaktiviteter (over 1 mio. kr.), hvor EDB Gruppen er sikker på et godt salgspotentiale, aktiveres i regnskabet. I 2008 blev der primært foretaget aktiveringer i relation til TrueTrade digital samhandel. Af de samlede udviklingsomkostninger er 3,8 mio. kr. aktiveret under udviklingsprojekter under udførelse Data til grafer: Antal medarbejdere EDB Gruppen Årsrapport

16 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Corporate governance Organisation og selskabsledelse Corporate governance EDB Gruppens ledelse monitorerer løbende udviklingen inden for corporate governance. På den måde sikrer ledelsen, at selskabet, internt såvel som eksternt, er ledet på en måde, som er i harmoni med tiden og i overensstemmelse med gældende lovgivning, således at samtlige interessenters tarv bliver varetaget. Herudover følger EDB Gruppen de retningslinjer, som er blevet udarbejdet i DCVA regi. (Danish Venture Capital and Private Equity Association.) Direktionen bliver aflønnet med en fast løn samt en performance-afhængig bonus, der er relateret til selskabets resultater. Bestyrelsen bliver betalt et fast beløb for bestyrelsesarbejdet. (jf. note 2) Bortset fra de 3 medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter er alle bestyrelsesmedlemmer udpeget af Cidron IT A/S, et selskab helejet af Nordic Capital Fund VII. Bestyrelsen afholder årligt 5-6 bestyrelsesmøder, hvor selskabets ledelse fremlægger en status på udvalgte områder, ligesom bestyrelsen bliver forelagt oplæg til fremadrettede strategiske initiativer. Herudover mødes bestyrelsens formandskab cirka månedligt med koncernchefen til en gennemgang af den forretningsmæssige udvikling, ligesom der afholdes ad hoc-bestyrelsesmøder i det omfang, det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen har endvidere nedsat to udvalg til at varetage opgaver inden for hhv. opkøb og revision. DKK Cidron IT A/S har i forbindelse med købet af aktierne i EDB Gruppen A/S optaget gæld i Nordea. Gælden vurderes som passende i forhold til behovet for finansiel fleksibilitet i EDB Gruppen og er udelukkende senior gæld med lang løbetid. EG-aktien i 2008 Den 31. oktober blev EDB Gruppen A/S afnoteret fra børsen. Selskabets aktier blev købt af Cidron IT A/S til 166 kr. per aktie. Ejerforhold EDB Gruppen er ejet af Cidron IT A/S, som ejer 97,6 % af den udestående aktiekapital i EDB Gruppen A/S. Kapitalstruktur Alle aktier i EDB Gruppen A/S har samme rettigheder og er således ikke opdelt i klasser. Finansieringsstruktur Cidron IT A/S er finansieret med en kombination af egen- og fremmedkapital. Egenkapitalen har én aktieklasse som ejes 100% af EDB Gruppen Holding A/S. Fremmedkapitalen består af senior bankgæld Resultat pr. aktie, EPS Data til grafer: Resultat pr. aktie, EPS EDB Gruppen Årsrapport 2008

17 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Aktietildelingsordninger m.m. Organisation og selskabsledelse Aktietildelingsordninger m.m. Aktietildelingsordninger og andre medarbejderordninger Da selskabet er blevet afnoteret fra Fondsbørsen, vil samtlige aktier blive tvangsindløst. Medarbejderne har mulighed for at erhverve obligationer udstedt af EDB Gruppen i henhold til en ordning efter samme lov. I 2008 har 118 medarbejdere erhvervet obligationer med et samlet pålydende på 3,8 mio. kr. Obligationerne forrentes med 4 % og tilbagebetales den 2. januar EDB Gruppen Årsrapport

18 LEDELSESBERETNING 18 EDB Gruppen Årsrapport 2008

19 LEDELSESBERETNING Forretningsområder - Koncernoversigt Forretningsområder Koncernoversigt Med en omsætning på 1.032,5 mio. kr. rundede EDB Gruppen for første gang i selskabets mere end 30-årige historie én milliard i omsætning. Med et driftsresultat (EBITA) på 48,8 mio. kr. leverede EDB Gruppen et resultat på samme niveau som resultatet for Koncernfunktioner Omkostningerne til koncernfunktionerne er i ud over de vedtagne investeringer - påvirket af ekstraordinære amortisationer og kursreguleringer på mellemregninger i SEK og NOK. Ekstraordinære poster I løbet af 2008 har vi blandt andet investeret i Lean, nyt it-system og branding. Den samlede ekstraordinære investering har været på 16,4 mio. kr. Elimineringer Posten øvrige og elimineringer indeholder koncerninterne elimineringer. De ekstraordinære amortisationer fremkom ved, at koncernen valgte at nedskrive to goodwillposter, hhv. vedr. købet af Technicom og værdisætningen af en minoritetsaktiepost i et associeret selskab. Uden de ekstraordinære poster ville nettopåvirkningen af amortisationer og renter have været ca. 10. mio. kr. EDB Gruppen Årsrapport

20 LEDELSESBERETNING Forretningsområder - EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) Forretningsområder EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) er blandt Danmarks førende leverandører af integrerede it-baserede forretningsløsninger til private virksomheder og organisationer og til den offentlige sektor. Årets resultat viser med tydelighed, at denne strategi nu bærer frugt, da den samlede resultatfremgang for EG DK i langt overvejende grad kommer fra de forretningsområder, som er mest fokuserede på en udvalgt branche. Selskabet arbejder med at skabe øget effektivitet i kundernes værdikæde og forretningsprocesser. Der arbejdes primært i spændingsfeltet mellem forretningsprocesser, teknologi og organisation, da det har vist sig, at en tæt integration af netop disse elementer skaber den største værdi for kunderne. Selskabet har egne afdelinger i Herning, Ballerup, Hjørring, Aalborg, Kolding og Århus. Stor fremgang Med en forbedring på 73,2 % i forhold til 2007 leverede det danske selskab et resultat før skat på 41,9 mio. kr., hvilket set i lyset af de seneste måneders finanskrise må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Øget fokusering I 2006 foretog selskabet en omorganisering, hvorefter forretnings enhederne opererer som selvstændige profitcentre. Det primære formål var at få en meget stærk branche- og segmentfokusering. Alle relevante kompetencer for brancheenheden (sælger, udvikler og konsulenter) blev herefter samlet i én organisation. ASPECT4-området har haft et flot år med høj indtjening og succesfuld implementering og idriftsættelse af flere store kundeprojekter som eksempelvis Freja Transport & Logistics og Ditas. MBS-enhederne, som leverer ydelser baseret på Microsoft-løsninger, har ligeledes styrket deres branchefokus og har leveret markante resultatforbedringer i forhold til de seneste år. Lean Lean-arbejdet blev i 2008 indført i hele selskabet. Næste skridt er en stor 2. bølge i 2009, med kraftig fokus på de kunderettede processer og kundetilfredshed. Great Place to Work Et af året mest positive resultater fik vi i målingen Great Place to Work, som er en måling, hvor en uvildig instans undersøger en lang række virksomheder for at vurdere, hvor attraktive de er som arbejdsplads. Vi havde en målsætning om at komme i top 10, og det lykkedes med en flot 8. plads. 20 EDB Gruppen Årsrapport 2008

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere