Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan er det gået? Årsrapport 2008"

Transkript

1 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport

2 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg utility a/s 2 EDB Gruppen Årsrapport 2008

3 Indholdsfortegnelse led ELSESBERETN I N G... 4 Året i hovedtræk... 4 koncernens hovedtal... 7 Årets resultat... 8 forventninger til organisation og selskabsledelse Strategi Viden og ressourcer Udviklingsomkostninger Corporate Governance Aktietildelingsordninger m.m forretningsområder Koncernoversigt EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) IT Gruppen A/S EG Data Inform A/S EG Utility A/S og EG Global A/S EDB Gruppen Sverige AB EDB Gruppen Norge AS risikostyring bestyrelsens OG DIREKTIONENS LEDELSESHVERV påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning anvendt REGNSKABspraksis Anvendt regnskabspraksis Definitioner koncernens REGNSKAB moderselskabets REGNSKAB børsmeddelelser JURIDISK KONCERNSTRUKTUR koncernens ADRESSER EDB Gruppen Årsrapport

4 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk Året i hovedtræk 2008 var et år præget af store omvæltninger og investeringer for EDB Gruppen A/S. Ved indgangen til 2008 var vi et børsnoteret selskab med IBM som majoritetsaktionær i et marked præget af højkonjunktur. I løbet af året blev EDB Gruppen opkøbt af Cidron IT A/S, et selskab helejet af Nordic Capital fund VII, og efterfølgende afnoteret. For første gang i vores mere end 30 årige historie fik vi en omsætning på mere end 1 mia. kroner. Resultatmæssigt har særligt årets første 9 måneder vist særdeles positive resultater, mens de sidste 3 måneder bærer tydeligt præg af finanskrisen. På baggrund af de sidste 3 måneder har vi valgt at foretage rettidige tilpasninger i organisationen og det er således vores forventning at vi har justeret vores omkostningsbase således at det svarer til den forventede efterspørgsel i Koncernens samlede resultat før skat (PTP) blev på 31,4 mio. kr. Det lykkedes at forbedre driftsresultaterne som forventet, men nedskrivninger på goodwill, tilpasning af regnskabsregler og kursfald på SEK og NOK har ekstraordinært påvirket resultatet med 13 mio. DKK. I lyset af det markante konjunkturskifte og vores nye ejerskab har det været naturligt at genoverveje vores hidtidige strategi, hvilket vi har gjort i årets sidste måneder. Konklusionen herpå har været, at vores fokus på at levere branchefokuserede effektiviseringer til vores kunder fortsat opfattes som den rette strategi. Vi vil i 2009 arbejde på at blive endnu mere fokuserede og kundeorienterede. Overtagelsen var en konsekvens af vores målsætning om at udvikle vores forretning indenfor strategisk udvalgte brancheløsninger. u9consult var indtil overtagelsen ejet af Claus Christensen, Michael Pedersen, Per Toft og selskabets adm. direktør Bjarne Skrubbeltrang, som alle fortsatte i EDB Gruppen efter overtagelsen, sidstnævnte som daglig leder af forretningsområdet. u9consult A/S omsatte i 2007 for ca. 36 mio. kr., beskæftigede 25 medarbejdere i henholdsvis Århus og Fredericia, og er nu en fuldt integreret enhed i det danske selskab, EG Danmark. Samarbejde med Ditas Ditas, som er Danmarks største medlemsejede indkøbs- og markedsføringsorganisation inden for handel med byggevarer, indgik den 7. februar en 5-årig aftale med EDB Gruppen. Aftalen omfatter, at EDB Gruppen skal udvikle, implementere og drive en kompleks ERPløsning - og herunder en effektiv e-handelsløsning - for organisationens ca. 85 medlemmer der tilsammen driver i alt ca. 170 medlemsforretninger fordelt over hele landet. EDB Gruppen blev valgt som partner og leverandør af løsningen på baggrund af erfaringerne fra mange års positivt samarbejde, og ikke mindst EDB Gruppens unikke brancheløsninger til byggevarehandlen. Generalforsamling i april Ved den ordinære generalforsamling i april blev den siddende bestyrelse genvalgt, og bestyrelsen fik enstemmigt bemyndigelse til på selskabets vegne at erhverve egne aktier og til at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram. Opkøb fra årets start Den 1. januar 2008 overtog vi aktiviteterne i århusianske u9consult, som fokuserer på Microsoft-baserede løsninger til produktionsog fremstillingsvirksomheder. Bestyrelsen fik desuden hjemmel til etablering af et program for incitamentsaflønning af direktionen. 4 EDB Gruppen Årsrapport 2008

5 De afgivne bemyndigelser blev dog ikke taget i anvendelse, da selskabet efterfølgende blev afnoteret fra fondsbørsen. Rygter i markedet Den 30. april meddelte vi markedet, at EDB Gruppen var blevet bekendt med, at der verserede rygter om, at IBM muligvis overvejede at - eller var i færd med at - afhænde sine aktier. I henhold til gældende dansk børsret udsendte vi en børsmeddelelse herom Resultat før skat, PTP Resultat før skat, PTP i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK I forlængelse af fondsbørsmeddelelsen den 30. april udsendte vi en meddelelse den 20. maj, hvori det blev oplyst, at IBM bekræftede, at IBM undersøgte mulighederne for at afhænde sin aktiepost i EDB Gruppen. Nedjustering i forbindelse med halvårsmeddelelse På grund af større usikkerhed omkring de fremtidige konjunkturer og dermed en større usikkerhed omkring mulighederne for at forbedre vores marginer i det tempo, vi hidtil havde forventet, nedjusterede vi i forbindelse med halvårsmeddelelsen forventningen for 2009 fra den tidligere udmeldte EBITA-margin på 8 % til en forventning om en margin på ca. 7 %. Forventningerne til 2008-resultatet blev fastholdt. Anbefalet offentligt købstilbud Den 7. juli meddelte Cidron IT A/S, at de havde købt IBM s 50,09 % aktiepost i EDB Gruppen A/S for 166 kr. per aktie, og at der ville blive fremsat et anbefalet købstilbud på erhvervelse af de resterende aktier til samme kurs. Procent Data til grafer: Resultat før skat, PTP i mio. kr Pr. medarbejder i DKK Selvfinansieringsgrad Data til grafer: Selvfinansieringsgrad Bestyrelsen engagerede i den forbindelse Handelsbanken Capital Markets til at afgive en fairness opinion om værdiansættelsen af EDB Gruppen. På baggrund heraf besluttede bestyrelsen enstemmigt, idet IBM s 3 repræsentanter i bestyrelsen afstod fra at deltage i behandlingen af tilbuddet og bestyrelsens holdning til dette, at anbefale aktionærerne at acceptere købstilbuddet fra Cidron IT A/S. EDB Gruppen Årsrapport

6 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk Konkurrencemyndighedernes godkendelse Cidron IT A/S meddelte den 31. juli, at man nu havde opnået godkendelse fra konkurrencemyndighederne af købet af EDB Gruppen A/S. Ændringer i bestyrelsen Den 7. august udtrådte IBM s tre bestyrelsesrepræsentanter fra bestyrelsen, som herefter bestod af Lars Bruhn (formand), Erik Werlauff, Carsten Jensen, Bent Mosgaard og Susanne Frandsen. I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 20. august, blev tre repræsentanter for Cidron IT A/S, Lars Terney, Michael Haaning og Christian Jarnov, indvalgt i bestyrelsen. Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt bestyrelsen til at søge afnotering af selskabet fra OMX Nordic Exchange A/S (Københavns Fondsbørs). Baggrunden for bemyndigelsen var, at generalforsamlingen anså en afnotering for at tjene aktionærernes interesser bedst. EDB Gruppen afnoteret Den 31. oktober blev EDB Gruppen A/S afnoteret fra fondsbørsen, og Cidron IT A/S meddelte herefter, at de øvrige aktier ville blive tvangsindløst. Begivenheder efter årets udgang EG solgte med virkning fra 1. januar 2009 TrueLink konceptet til TrueLink A/S. Pligtmæssigt købstilbud Den 26. august fremsatte Cidron IT A/S et pligtmæssigt købstilbud på de resterende aktier i EDB Gruppen A/S. Den 1. oktober meddelte EDB Gruppens bestyrelse, idet Cidron IT A/S 3 repræsentanter i bestyrelsen afstod fra at deltage i behandlingen af tilbuddet og bestyrelsens holdning til dette, at det var blevet enstemmigt besluttet at anbefale aktionærerne at acceptere købstilbuddet fra Cidron IT A/S. Nyt bestyrelsesmedlem Ved den ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober blev Torben Skriver Frandsen valgt ind i bestyrelsen. Samtidig udtrådte Erik Werlauff. I samme forbindelse blev en række konsekvensændringer i program for incitamentsaflønning af direktionen og en række vedtægtsændringer vedtaget TrueLink A/S er et nyt selskab med den hidtidige leder af forretningsområdet, Per Hedeboe Jensen, som hovedaktionær. TrueLink A/S overtager aktiviteterne omkring TrueLink forretnings-området, herunder 13 medarbejdere fra EDB Gruppen A/S. IFRS EDB Gruppens årsrapport er for fjerde gang aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Værditilvækst Værditilvækst i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK Data til grafer: Værditilvækst i mio. kr Pr. medarbejder i DKK EDB Gruppen Årsrapport 2008

7 LEDELSESBERETNING koncernens hovedtal Koncernens hovedtal EDB Gruppen Årsrapport

8 LEDELSESBERETNING årets resultat Årets resultat Med en omsætning på 1.032,5 mio. kr. lykkedes det EDB Gruppen for første gang i selskabets mere end 30-årige historie at nå over 1 mia. kr. i omsætning. Koncernens resultat før skat blev i regnskabsperioden 1/1 31/ ,9 mio. kr. mod 72,8 mio. kr. i Mens 2007 resultatet var påvirket af ekstraordinære indtægter, er 2008 resultatet påvirket af ekstraordinære omkostninger. Korrigeret for begge viser driftsresultatet en positiv udvkiling. Selskaberne Det danske selskab ekskl. koncernfunktioner har præsteret imponerende fremgang i dette regnskabsår med et resultat før skat på 41,9 mio. kr. svarende til en stigning på 73,2 %. EG Data Inform har sammenlignet med forrige regnskabsår haft en lille tilbagegang på både omsætning og resultat. Begge dele er påvirket af en ændring i periodiseringsprincipperne, idet indtægter, som tidligere har været indtægtsført på faktureringstidspunktet, nu indtægtsføres over aftaleperioden. Dette betyder en forringelse af resultatet før skat på 3,6 mio. kr. i regnskabsåret Korrigeret herfor har der i stedet været tale om fremgang på både omsætning og indtjening. IT Gruppen, som blev opkøbt ved indgangen til 4. kvartal 2007, har bidraget til det samlede resultat med et overskud før skat på 19,2 mio. kr. Selskabet har siden overtagelsen været inde i en yderst positiv udvikling og har med sit branchemæssige fokus og de heraf afledte flotte resultater oversteget de forventninger, der var til virksomhedens potentiale på overtagelsestidspunktet. Både det norske og det svenske datterselskab har leveret overskud, og begge enheder er i gang med at få et solidt fodfæste på de respektive markeder. Også her er de resultatmæssige forbedringer sket med afsæt i et forøget branchefokus. Utility-forretningen har haft et år præget af investeringer. Der er både blevet investeret i en opgradering til seneste version af Dynamics AX og i en internationalisering af Xellentløsningen. EG Utility har leveret et overskud før skat på 1,8 mio. kr., mens den nyetablerede globale enhed har fået et underskud på 10,0 mio. kr., hvilket var i overensstemmelse med planen. Vækst og værdiskabelse For første gang i selskabets historie blev omsætningen på mere end 1 mia. kr., og i forhold til 2007 opnåede vi en stigning i omsætningen på 13,3 % til i alt 1.032,5 mio. kr. Det direkte vareforbrug steg i samme periode fra 297,5 mio. kr. i 2007 til 317,3 mio. kr. i 2008, svarende til en stigning på 6,7 %. Værditilvæksten/bruttofortjenesten i koncernen blev i 2008 på 715,2 mio. kr. Det svarer til en stigning på 16,5 % i forhold til omkostninger Personaleomkostningerne blev i ,6 mio. kr. mod 431,2 mio. kr. i Det svarer til en stigning på 18,9 %. Andre eksterne omkostninger steg med 15,4 % fra 119,7 mio. kr. i 2007 til 138,1 mio. kr. i EDB Gruppen Årsrapport 2008

9 Den væsentligste årsag til stigningen i omkostningerne er, at IT gruppens omkostninger er med for hele 2008 men kun for 4. Kvartal for I 2008 er der blevet ekstraordinært investeret i blandt andet Internationalisering af Utilty løsningen, nyt it-system, branding, Lean og omkostninger i forbindelse med ejerskifte for ca. 26 mio. kr. Mio. kr Årets resultat, ATP Herudover har der i 4. Kvartal 2008 været ekstraordinære engangsposter på ca 14,0 mio kr. Disse engangsposter stammer fra nedskrivning af goodwill, regnskabskorrektioner og kurstab på SEK og NOK Data til grafer: Årets resultat, ATP Resultater i koncernen Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg i 2008 med 2,4 % til 64,4 mio. kr. mod 63,0 mio. kr. i Driftsresultatet (EBITA) faldt i 2008 med 1,8 % til 48,8 mio. kr. mod 49,7 mio. kr. i Faldet i driftsresultatet skyldes blandt andet en stigning i amortiseringer på 12,3 mio. kr. Denne stigning kan i overvejende grad tilskrives opkøbet af IT Gruppen. Resultatet før skat blev i 2008 på 29,9 mio. kr. mod 72,8 mio. kr. i 2007, hvilket svarer til et fald på 58,8 %. 1,400 1,200 1, Nettoomsætning Nettoomsætning i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK Data til grafer: Nettoomsætning i mio. kr ,033 Pr. medarbejder i DKK ,015 1,082 1,166 1,142 Mens 2008 var påvirket af ekstraordinære omkostninger var 2007 påvirket af ekstraordinære indtægter på ca. 22 mio. kr fra salg af en ejendom. Korrigeret for alle ekstraordinære poster i 2007 og 2008 har der været en positiv udvikling på koncernens driftsresultat. Resultatet efter skat blev i 2008 på 21,6 mio. kr. mod 61,8 mio. kr. i EDB Gruppen Årsrapport

10 LEDELSESBERETNING årets resultat Balance Ultimo 2008 havde EDB Gruppen en samlet koncernbalance på 584,5 mio. kr. mod 572,4 mio. kr. ultimo Større egenkapital Egenkapitalen steg med 22,1 mio. kr. og var ultimo 2008 på 353,7 mio. kr. Mio. kr Egenkapital Opkøb i perioden Den 1. januar 2008 overtog EDB Gruppen aktiviteterne i århusianske u9consult, som fokuserer på løsninger til produktions- og fremstillingsvirksomheder. Overtagelsen var en konsekvens af EDB Gruppens målsætning om at udvikle sin forretning inden for strategisk udvalgte brancheløsninger. Den samlede anskaffelsessum og dens fordeling på aktiver og passiver fremgår af noterne og pengestrømsopgørelsen Data til grafer: Egenkapital Egenkapitalforrentning, ROE Procent Data til grafer: Egenkapitalforrentning, ROE EDB Gruppen Årsrapport 2008

11 LEDELSESBERETNING Forventinger til 2009 Forventninger til forventes at blive et år i finanskrisens tegn, og det har derfor været naturligt at overveje, hvilke konsekvenser dette vil få for EDB Gruppen, og dermed hvilke strategiske initiativer der bør initieres for at bringe os styrkede igennem. Resultatmæssige forventninger Vi forventer, at vi i 2009 kan vise forbedrede driftsmæssige resultater i forhold til 2008, blandt andet som et resultat af de initiativer, som blev iværksat i november, og som vil have fuld effekt fra midten af Allerede i november besluttede selskabet, at det var nødvendigt at iværksætte omkostningsreducerende initiativer. Initiativerne blev gennemført ved udgangen af samme måned, og hensigten hermed var at foretage rettidige tilpasninger ved at nedbringe koncernens samlede omkostningsbase til et niveau, som svarer til den forventede efterspørgsel i Det endelige resultat vil dog blandt andet afhænge af aktivitetsniveauet, den økonomiske udvikling og lønudviklingen på det skandinaviske marked. EDB Gruppen tager derfor forbehold for forhold, der er uden for selskabets kontrol. Det er sandsynligt, at langt størsteparten af de danske virksomheder i et eller andet omfang bliver påvirket af krisen. Spørgsmålet er blot i hvilket omfang. Det er vores oplevelse, at vi historisk set klarer os bedre end mange af vores konkurrenter i nedgangstider. I usikre tider søger både medarbejdere og kunder mod de mest solide virksomheder, og EDB Gruppen er berettiget oplevet som en solid virksomhed. Omsætningsforventning Vi forventer, at 2009 vil være et år uden organisk vækst på omsætningen, og hvor der muligvis i stedet kan være udsigt til en mindre omsætningsmæssig tilbagegang i forhold til Fortsætter opkøbsstrategi Det er stadig en del af vores strategi at foretage akkvisitioner, og vi er interesserede i at udnytte vores økonomiske soliditet til at gennemføre et eller flere opkøb i løbet af EDB Gruppen Årsrapport

12 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Strategi Organisation og selskabsledelse Strategi I løbet af 2007 godkendte selskabets daværende bestyrelse direktionens oplæg til strategi for perioden I forbindelse med Cidron IT A/S overtagelse af aktierne og den efterfølgende udskiftning i bestyrelsen er strategien blevet revurderet, og det er blevet besluttet at videreføre den eksisterende strategi med nogle få ændringer. Det er dog vigtigt at understrege, at både selskabets ledelse og bestyrelse i den kommende periode vil have endnu mere fokus på driftsledelse end normalt for at sikre, at en eventuel forandring i det økonomiske klima bliver imødekommet med relevante reaktioner. Vision Vores vision: Adding value to business er i dag en integreret del af medarbejdernes hverdag. Kunderne skal have værdi af vores arbejde i spændingsfeltet mellem forretningsprocesser, teknologi og organisation. Vi skal optimere kundens værdikæde og forretningsprocesser, så de bliver mere effektive; herved bliver vores kunder mere konkurrencedygtige. Vi vil understøtte processerne med løsninger, som er baseret på den bedste teknologi. Vi vil dække alle kundens kritiske processer og sikre effektiv integration, så kundens processer hænger optimalt sammen. Tre strategiske fokusområder For at opnå positiv udvikling over denne strategiperiode vil vi fokusere på følgende områder: Organisk udvikling, vækst via opkøb og forbedret indtjeningsevne. Organisk udvikling Væksten i vores eksisterende forretning skal blandt andet komme fra en fokusering på følgende områder: Branchefokus Gennem de senere år har selskabet i stadig højere grad fokuseret på at levere værdi til vores kunder via løsninger og ydelser målrettet nøje udvalgte brancher. Det er vores mål at være førende i disse brancher. SaaS (Software as a Service) Et af de nyere strategiske fokusområder er SaaS (Software as a Service). SaaS er en leverancemodel, hvor kunderne køber deres it som en løsning, der er driftet og serviceret af en ekstern partner, og som kunderne kan betale en fast månedlig afgift for at benytte. Herved får kunderne en formindsket risiko og et mere overskueligt itbudget. Tværgående løsninger Det er vores erfaring, at kunderne i stigende grad efterspørger løsninger, som går på tværs af brancherne, eksempelvis it-understøttelse af ledelsesrapportering. Derfor skal de tværgående løsninger være integreret naturligt i vores brancheydelser. Under hele arbejdet med procesoptimering og teknologiunderstøttelse sikrer vi en tæt involvering af kundens organisation og medarbejdere. Det sikrer organisatorisk forankring af de nye løsninger, så gevinsterne realiseres ved implementering af nye processer og løsninger. Gennem løbende målinger følger vi op på kundetilgang, kundetilfredshed, kunderentabilitet, kvalitet, etc. Internationalisering af Xellent Xellent, EG Utility-løsningen til energisektoren, har længe haft et internationalt potentiale. I den kommende periode vil vi vurdere, hvordan vi kan udnytte dette potentiale mest optimalt. Vækst i Sverige Vi vil udnytte vores stærke position i Danmark inden for udvalgte brancheløsninger til at skabe en større omsætning i Sverige. 12 EDB Gruppen Årsrapport 2008

13 Vækst via opkøb Vi har besluttet, at vi vil investere i virksomheder med det rette strategiske match og et tilstrækkeligt økonomisk potentiale. Overskriften for alle potentielle opkøb er, at de er målrettet en branche eller har potentiale til at blive det. Optimering af interne processer Samtidig med at vi udvikler selskabets omsætning, skal vi løbende fokusere på at forbedre vores interne metoder og processer. Vi har i en længere periode gennemført et omfangsrigt Lean-projekt, hvor medarbejderinvolvering er et af nøgleordene. Herudover vil vi i løbet af 2009 implementere et nyt koncern-it-system, som skal sikre, at vi udnytter de store forbedringspotentialer, som et konsolideret system medfører. Vores værdigrundlag EDB Gruppen har nogle fælles værdier, som afspejler sig i alt vores daglige arbejde. De fire værdier er: Troværdighed Vi gør det, vi siger! Kunden skal opleve, at en aftale er en aftale, når kunden handler med os. Kunden skal møde vores medarbejdere som mennesker, der ærligt og redeligt kan sige både til og fra på de rette tidspunkter. Vi vil fortsat være kendt som dem, der kommunikerer ærligt og troværdigt. Dem, som man kan regne med. Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle vores troværdighed, når de tager ansvar for egen kommunikation og samtidig gør opmærksom på handlinger og beslutninger i vores virksomhed, der ikke bidrager til vores troværdighed. Respekt Vi har respekt for forskelligheder! Det er samspillet mellem forskelligheder, der skaber udvikling, gør os stærke og gør det muligt for os at levere bedre løsninger til vores kunder. Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle respekten i EG, når de udviser respekt for alle deres kollegaer. Det er med til at gøre det attraktivt og værdifuldt for vores kunder at lave forretning med os. Fællesskab Vi arbejder aktivt for at skabe et professionelt arbejdsfællesskab. Et sådant fællesskab er resultatet af kompetente kollegaers ønske om at skabe større synergi og løfte mere i flok både internt og i samarbejde med kunderne. Sammen med kollegaer og kunder agerer vi som medspillere, der trækker på hinandens viden. Når vi inspirerer og bidrager til fælles resultater, kan vi skabe den værdigivende synergi. Stolthed Kunderne anerkender EDB Gruppens medarbejdere som fagligt kompetente og i besiddelse af evnen til innovativ tænkning! Vores mange meget tilfredse kunder skyldes et samarbejde, hvor vi har leveret gode løsninger og skabt værdi for kunden. Vi skal huske at anerkende vores kollegaers flotte arbejde, og vi kan være stolte af resultaterne. Der er ikke noget galt i at være stolt grænsende til det ærekære hvis man har noget at have det i. Derfor søger enhver medarbejder at holde sit faglige kompetenceniveau højt og samtidig at udfordre sig selv, sin chef og sine kollegaer til at finde nye løsninger. EDB Gruppen Årsrapport

14 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Viden og ressourcer Organisation og selskabsledelse Viden og ressourcer Det er gennem medarbejderne og deres viden, at EDB Gruppen hver eneste dag er med til at skabe værdi og dermed gøre en forskel. Dette er baggrunden for, at EDB Gruppen løbende investerer betydelige ressourcer i vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. For de er virksomhedens allervigtigste strategiske aktiv. Når målet samtidig konstant er at skabe værdi for kunderne, og at al eksekvering skal ske som et resultat af dynamiske og innovative processer også når det gælder tidsplaner og budgetter stiller det store krav til medarbejdernes fleksibilitet. Samtidig forudsætter det, at EDB Gruppen også løbende foretager målinger både af kundetilfredshed og af Key Performance Indicators for henholdsvis den enkelte medarbejder og for virksomheden som helhed for at kunne holde kursen i de ofte meget oprørte vande med meget omskiftelige markedsvilkår. Udvikling af vores kompetencer EDB Gruppen har i løbet af de sidste par år gennemført en gennemgribende opgradering inden for stort set alle kompetenceområder i organisationen. for alle de forretningsområder og segmenter, hvor selskabet arbejder. For at fastholde den erhvervede viden og de udviklede kompetencer opererer EDB Gruppen med faste målsætninger for at begrænse personaleomsætningshastigheden. I forbindelse med koncernens store Lean-projekt har vi inddraget medarbejdere fra næsten alle forretningsområder. Det er sket for at skabe en platform for vidensdeling, decentralt ejerskab og medarbejderkompetenceudvikling. Trivsel på arbejdspladsen For at nå de formulerede mål har EDB Gruppen indført et trivselsprogram, som ved hjælp af proaktive tiltag over for alle medarbejdere skal øge medarbejdernes generelle tilfredshed med deres arbejdsplads og dermed også fastholde dem som medarbejdere i mange år. Desuden skal de gennemførte tiltag være med til at sikre medarbejdernes sundhed og dermed yderligere begrænse det i forvejen lave sygefravær. Ud over behandlingstilbud indeholder trivselsprogrammet også tilbud om individuel terapeutisk hjælp. Det er sket dels via rekruttering af nye, stærke personprofiler med formelle uddannelser og stærke kompetencer, dels ved at vi efter opkøb af virksomheder drager værdiskabende læring af den nye kultur og de nye kompetencer. Ud over den generelle vidensopbygning har hver forretningsenhed ansvaret for efteruddannelse af konsulenternes specifikke kompetencer. Den løbende opdatering på fagog branchespecifikke områder er grundlaget for, at EDB Gruppen til stadighed kan levere konkurrencedygtige spidskompetencer inden 14 EDB Gruppen Årsrapport 2008

15 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Udviklingsomkostninger Organisation og selskabsledelse Udviklingsomkostninger EDB Gruppen anvender hvert år betydelige beløb på forsknings- og udviklingsaktiviteter. I 2008 blev der således anvendt i niveauet timer med en samlet omkostning på ca. 65 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i , Antal medarbejdere En stor del af aktiviteterne er medfinansieret af kunder via releaseaftaler. Kun væsentlige udviklingsaktiviteter (over 1 mio. kr.), hvor EDB Gruppen er sikker på et godt salgspotentiale, aktiveres i regnskabet. I 2008 blev der primært foretaget aktiveringer i relation til TrueTrade digital samhandel. Af de samlede udviklingsomkostninger er 3,8 mio. kr. aktiveret under udviklingsprojekter under udførelse Data til grafer: Antal medarbejdere EDB Gruppen Årsrapport

16 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Corporate governance Organisation og selskabsledelse Corporate governance EDB Gruppens ledelse monitorerer løbende udviklingen inden for corporate governance. På den måde sikrer ledelsen, at selskabet, internt såvel som eksternt, er ledet på en måde, som er i harmoni med tiden og i overensstemmelse med gældende lovgivning, således at samtlige interessenters tarv bliver varetaget. Herudover følger EDB Gruppen de retningslinjer, som er blevet udarbejdet i DCVA regi. (Danish Venture Capital and Private Equity Association.) Direktionen bliver aflønnet med en fast løn samt en performance-afhængig bonus, der er relateret til selskabets resultater. Bestyrelsen bliver betalt et fast beløb for bestyrelsesarbejdet. (jf. note 2) Bortset fra de 3 medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter er alle bestyrelsesmedlemmer udpeget af Cidron IT A/S, et selskab helejet af Nordic Capital Fund VII. Bestyrelsen afholder årligt 5-6 bestyrelsesmøder, hvor selskabets ledelse fremlægger en status på udvalgte områder, ligesom bestyrelsen bliver forelagt oplæg til fremadrettede strategiske initiativer. Herudover mødes bestyrelsens formandskab cirka månedligt med koncernchefen til en gennemgang af den forretningsmæssige udvikling, ligesom der afholdes ad hoc-bestyrelsesmøder i det omfang, det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen har endvidere nedsat to udvalg til at varetage opgaver inden for hhv. opkøb og revision. DKK Cidron IT A/S har i forbindelse med købet af aktierne i EDB Gruppen A/S optaget gæld i Nordea. Gælden vurderes som passende i forhold til behovet for finansiel fleksibilitet i EDB Gruppen og er udelukkende senior gæld med lang løbetid. EG-aktien i 2008 Den 31. oktober blev EDB Gruppen A/S afnoteret fra børsen. Selskabets aktier blev købt af Cidron IT A/S til 166 kr. per aktie. Ejerforhold EDB Gruppen er ejet af Cidron IT A/S, som ejer 97,6 % af den udestående aktiekapital i EDB Gruppen A/S. Kapitalstruktur Alle aktier i EDB Gruppen A/S har samme rettigheder og er således ikke opdelt i klasser. Finansieringsstruktur Cidron IT A/S er finansieret med en kombination af egen- og fremmedkapital. Egenkapitalen har én aktieklasse som ejes 100% af EDB Gruppen Holding A/S. Fremmedkapitalen består af senior bankgæld Resultat pr. aktie, EPS Data til grafer: Resultat pr. aktie, EPS EDB Gruppen Årsrapport 2008

17 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Aktietildelingsordninger m.m. Organisation og selskabsledelse Aktietildelingsordninger m.m. Aktietildelingsordninger og andre medarbejderordninger Da selskabet er blevet afnoteret fra Fondsbørsen, vil samtlige aktier blive tvangsindløst. Medarbejderne har mulighed for at erhverve obligationer udstedt af EDB Gruppen i henhold til en ordning efter samme lov. I 2008 har 118 medarbejdere erhvervet obligationer med et samlet pålydende på 3,8 mio. kr. Obligationerne forrentes med 4 % og tilbagebetales den 2. januar EDB Gruppen Årsrapport

18 LEDELSESBERETNING 18 EDB Gruppen Årsrapport 2008

19 LEDELSESBERETNING Forretningsområder - Koncernoversigt Forretningsområder Koncernoversigt Med en omsætning på 1.032,5 mio. kr. rundede EDB Gruppen for første gang i selskabets mere end 30-årige historie én milliard i omsætning. Med et driftsresultat (EBITA) på 48,8 mio. kr. leverede EDB Gruppen et resultat på samme niveau som resultatet for Koncernfunktioner Omkostningerne til koncernfunktionerne er i ud over de vedtagne investeringer - påvirket af ekstraordinære amortisationer og kursreguleringer på mellemregninger i SEK og NOK. Ekstraordinære poster I løbet af 2008 har vi blandt andet investeret i Lean, nyt it-system og branding. Den samlede ekstraordinære investering har været på 16,4 mio. kr. Elimineringer Posten øvrige og elimineringer indeholder koncerninterne elimineringer. De ekstraordinære amortisationer fremkom ved, at koncernen valgte at nedskrive to goodwillposter, hhv. vedr. købet af Technicom og værdisætningen af en minoritetsaktiepost i et associeret selskab. Uden de ekstraordinære poster ville nettopåvirkningen af amortisationer og renter have været ca. 10. mio. kr. EDB Gruppen Årsrapport

20 LEDELSESBERETNING Forretningsområder - EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) Forretningsområder EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) er blandt Danmarks førende leverandører af integrerede it-baserede forretningsløsninger til private virksomheder og organisationer og til den offentlige sektor. Årets resultat viser med tydelighed, at denne strategi nu bærer frugt, da den samlede resultatfremgang for EG DK i langt overvejende grad kommer fra de forretningsområder, som er mest fokuserede på en udvalgt branche. Selskabet arbejder med at skabe øget effektivitet i kundernes værdikæde og forretningsprocesser. Der arbejdes primært i spændingsfeltet mellem forretningsprocesser, teknologi og organisation, da det har vist sig, at en tæt integration af netop disse elementer skaber den største værdi for kunderne. Selskabet har egne afdelinger i Herning, Ballerup, Hjørring, Aalborg, Kolding og Århus. Stor fremgang Med en forbedring på 73,2 % i forhold til 2007 leverede det danske selskab et resultat før skat på 41,9 mio. kr., hvilket set i lyset af de seneste måneders finanskrise må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Øget fokusering I 2006 foretog selskabet en omorganisering, hvorefter forretnings enhederne opererer som selvstændige profitcentre. Det primære formål var at få en meget stærk branche- og segmentfokusering. Alle relevante kompetencer for brancheenheden (sælger, udvikler og konsulenter) blev herefter samlet i én organisation. ASPECT4-området har haft et flot år med høj indtjening og succesfuld implementering og idriftsættelse af flere store kundeprojekter som eksempelvis Freja Transport & Logistics og Ditas. MBS-enhederne, som leverer ydelser baseret på Microsoft-løsninger, har ligeledes styrket deres branchefokus og har leveret markante resultatforbedringer i forhold til de seneste år. Lean Lean-arbejdet blev i 2008 indført i hele selskabet. Næste skridt er en stor 2. bølge i 2009, med kraftig fokus på de kunderettede processer og kundetilfredshed. Great Place to Work Et af året mest positive resultater fik vi i målingen Great Place to Work, som er en måling, hvor en uvildig instans undersøger en lang række virksomheder for at vurdere, hvor attraktive de er som arbejdsplads. Vi havde en målsætning om at komme i top 10, og det lykkedes med en flot 8. plads. 20 EDB Gruppen Årsrapport 2008

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2010

EG A/S Årsrapport 2010 Ledelsesberetning EG A/S Årsrapport 2010 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2010 3 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S Hoved- og nøgletal 2010 Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK 2006 2007

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 2 Året i hovedtræk...2 Hoved- og nøgletal... 3 Beretning...4 Kunder...6 Medarbejdere...9 Koncernoversigt... 11 Aktionærforhold

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere

EG A/S Årsrapport 2011

EG A/S Årsrapport 2011 EG A/S Årsrapport 2011 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2011 3 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

Koncern. Flügger. Årsrapport 2014/15

Koncern. Flügger. Årsrapport 2014/15 Koncern Flügger Årsrapport 2014/15 2 Flügger Koncern, Årsrapport 2014/15 Koncern årsrapport For at gøre årsrapporten mere overskuelig har vi valgt at publicere en årsrapport, som alene indeholder koncerntallene

Læs mere