BOLIGENGELSK Ordliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGENGELSK Ordliste"

Transkript

1 BOLIGENGELSK Ordliste Administrerende direktør = CEO = Chief executive officer À-conto betaling = on account payment adfærd=opførsel = behaviour (the way you behave) adgang til et lejemål = access to the leased (flat, apartment) administrere = administer advokat = barrister (lawyers) afbetaling = pay in instalments afdeling = estate, afdelingsbestyrelse = estate committee afdød = deceased affald = waste, garbage, refuge, rubbish affaldsskakt = (garbage) chute afhængigt af = depending on afhøvle (gulv) = to sand aflevere nøgler = handing in of keys aflæse (forbrug) = to meter, read the meter afskrive (om penge, fx råderetsbeløbet) = write off afskrivningsperiode = depreciation period afvise (fx en ansøgning) = reject aktiv (om venteliste) = actively seeking on the waiting list almennyttig bolig = non profit housing

2 altan = balcony anciennitet = seniority ansat = employee ansvarsforsikring = liability insurance ansøge = apply ansøger = applicant ansøgning = application ansøgningsskema: application form antenne = aerials anvisningsret (kommunal) = the municipality has the right to allocate (dispose of/ give the flat) a flat to sb. A-ordning = A-scheme (moving out 14 days before,.. paying rent for 14 days.save 1% every month,) arbejdsfordeling = distribution of work arbejdsløs = unemployed arve = inherit bakterier = germs barnevogn = perambulator, pram barselsorlov = maternity leave/paternity leave (for fædre) beboelse (modsat erhvervslejemål) = private housing beboerdemokrati = tenants democracy beboerindskudslån = tenant s deposit loan with the local council (municipality) beboerklagenævn = tenants complaint board beboermøde = tenants meeting begæring = the demand (context please beliggenhed = location, address benyttelse = use

3 berettiget = eligible, entitled to bero (stille i bero, om fx venteliste) = leave it for the time being, put in abeyance beskyttede boliger = sheltered housing beton = concrete bevilge (om penge) = grant (a loan) bilag = enclosure bindende (fx tilbud) = binding offer BL = National Federation of Housing Associations bofællesskab = communal housing, cohabitation, house sharing, co-housing bolig = home, residence, flat/apartment, terraced house (rækkehus) boligforening = housing association boligorganisation = housing organization boligselskab = housing society boligydelse = housing allowance (pensioners) boligstøtte = housing subsidy B-ordning = B-scheme (balance, sum left) on the maintenance account brandforskrifter = fire regulations brudt partnerforhold = broken partnership/relationship budget = budget budget (anslået) = estimated by... (modsat land, og fx byfornyelse) = urban (fx urban renewal) byråd = local council (city, town council) bytte = to swap (or exchange) bæredygtig = sustainable bøde (straf) = fine ca., cirka = approximately (approx.), about

4 dagsorden (fx til beboermøde) = agenda debitor = debtor deltage = take part, participate deltager = participant delvis fremleje = partial subletting depositum = deposit, tenants deposit (2%) dirigent (fx til beboermøde) = chairperson dåbsattest = birth certificate EDB = EDP (electronic data processing) ejendomskontor = local office, building administrator s office ejerlejlighed = condominium ekspedere = handle, deal with or assist a customer, take care of element (fx køkken- ) = unit en families hus/villa = detached house erhvervslejemål = business premises (rooms) et-værelses = bedsitter (also bedsit), one-room apartment eventuelt, evt. (om mulighed) = possibly, maybe, eventuelt (på dagsorden) = a.o.m. (any other matter) familieforsikring = comprehensive insurance (both family, household and liability = ansvar) farligt affald = dangerous refuse farve tøj = dye clothes fejl og mangler = defects and missing things fernisere = to varnish fjernvarme = district heating flaske containere = bottle banks (dumpsters) fleksibel udlejning = flexible letting, NB. Codes indicating advantages)

5 flytteafregning = final settlement, moving out settlement fodpanel = skirting board foged = bailiff fogedrekvisition = application to the bailiff (request) fogedretten = bailiff s court folkeafstemning (ja/nej afstemning) = referendum forbehold = (meget afhængigt af kontekst), subject to the approval by (med forbehold for godkendelse), final, provided that it can be approved by forbrug = consumption, use forfalden om beløb = is due, skulle have været betalt = overdue forlængerledning = extension cord forny = renew forpligtelse = obligation forsikre = I forsikringsselskab = insure forsikre at noget sker = ensure that something happens forsikre en om noget = assure you that forsikringsselskab = insurance company fortrinsret = first priority, priority claim forud (på forskud) = in advance forudsige, spå, om fx ventetid = predict, (svært at spå = I cannot tell, it s hard to tell, it depends on.) forældreorlov = parents leave forældreret (myndighed) = child custody fraflytningsopgørelse = final settlement, moving out settlement fraflytningssyn, endeligt syn = final inspection fraflyttet, rømmet = vacated frasige, opgive = renounce, give up

6 fravær (fx midlertidigt i forbindelse med fremleje) = absence (that the tenant is only away temporarily, a limited period) fremleje = sublet fryser = freezer fugtskader = damp spots, moisture damage fuldmagt = power of attorney fysisk = physical fælles = common, shared, communal fællesarealer = common areas fælleshus = communal house fællesspisning = communal meals fællesvaskeri = communal laundry færdigheder = skills førsteret = fx to come first, have priority claim førsyn = indflytningssyn = first inspection gasmåler = gas meter gebyr = fee generalforsamling = AGM (annual general meeting) genåbne = reopen genbrug = recycle god og forsvarlig stand = In an acceptable state (proper state) appropriate state godkendelse (fx af bytte) = approval (acceptance) gårdmand = caretaker handicappet = disabled HFI relæ = fault detecting relay husblokke = blocks of flats

7 husdyr = pet husholdning = household husleje = rent huslejestigning = rent increase husorden = house rules højhus = high-rise building, tower building håndværker = builder, artisan, craftsman hårde hvidevarer = domestic appliances, - (i køkkenet fx også = kitchen hardware) i overensstemmelse med = in accordance with indflytningssyn = inspection when moving in indflytningstidspunkt = the date for moving in indkomst = income indsigelse = objection indvendig vedligeholdelse = interior maintenance (painting of walls, ceilings etc.) inspektør = inspector installationsret (af elektriske ) = right to installation interne venteliste (for nuværende lejere) = promotion/ priority/ internal waiting -list isoleret fra omverdenen = isolated isoleret med materiale, fx rockwool = insulated istandsætte = refurbish, redecorate, paint and hand wallpaper etc. kakerlakker = cockroaches kapital (hovedstol) = principal capital karenstid = (waiting time), qualifying time kasserer = cashier klager = complaints knallert = moped

8 kollegieværelse = student hostel, (also residence hall), room in a student hostel kolonihave = allotment kombineret udlejning = combined rental kommune = municipality kommunale boliger = council estate, council housing kortslutning = short circuit kreditforening = building society kvadrat meter = square metres kvarterløft = neighbourhood renewal kvote = quota kælder = basement (om etagen), cellar om rummet i kælderen kæledyr = pets køleskab = fridge lakeret (gulve) = varnished landlig = rural ledig (lejlighed) = vacant, available ledning (el) = cord leje = lease, rent legeplads = children s playground lejeforhøjelse = rise in rent lejekontrakt = lease contract, lease, tenancy contract, rental contract (USA) lejemål nr. = lease number lejer = tenant lejlighed = flat (UK), apartment (USA) leverandør af fx gas og elektricitet = supplier (of gas and electricity) loft = loft/attic

9 logerende = lodger lokal tlf. nr. = extension number lovgivning = legislation lægeattest (lægeerklæring) = medical report, medical certificate lærling = an apprentice, trainee løn = salary lån = a loan låne = borrow (udlåne = lend) medlejer = co-tenant medlemsgebyr = membership fee midler (penge) = funds miljø = environment (omgivelser = surroundings) misligholdt (om ting/vedligeholdelse) = not taken proper care of, incorrect maintenance, in bad repair, neglected misligholdt (kontrakt) = breach of contract modregne = set off against (deduct from) modtagelse (fx af brev) = receipt moms = VAT = value added tax mursten og mørtel = bricks and mortar myndighedsalder = of legal age narkoman = drug-addict naturgas = natural gas navneplade/skilt = name plate normal istandsættelse = standard refurbishment/redecoration normal slid og brug = normal wear and tear omfattende forsikring, bredt dækkende = comprehensive insurance

10 omgivelser = surroundings (environment) omlægge låse = changing of locks opbevaringsrum, pulterkammer = storage room opgang = entrance, number, stairway ophøre = end oplæring (uddannelse) = training opnoteringsnummer: membership/registration/your number on the list, file number (j.nr.) opsagt = the tenant (lejer) has been given notice opsige = give notice to end lease, denounce a lease ordensregler = husorden = house rules overholde = observe/keep the rules overskud = surplus overtage nøgler = handing over of keys overtage en lejlighed = take over a flat papirløst = common law marriage parabol antenne = satellite dish, parabolic aerials passende = suitable pendle = commute pensionist = senior citizen, pensioner permanent genhusning = permanent rehousing plejehjem = nursing home pligt = duty (fx lejers pligt = it is the tenant s duty to) psykisk = psychic punkt (på dagsorden) = agenda påkrav = demand for payment på forhånd, på forskud = in advance

11 rabat = discount referat (fra møde) = minutes registrering = registration number, (membership number) regnskab = accounts rente = interest rentesats = interest rate reparere = repair restancer = arrears rettigheder og forpligtelser = rights and obligations, rights and duties revidere (regnskab) = audit rykker = reminder rykkerskrivelse = reminder rækkehus = terraced house (UK), row house (USA) råderet = fx tenants right of own improvement works rådighed (stille til rådighed) = make it available for (the housing company), at the disposal of. samkvemsret = contact rights, (contact arrangements) samlever = cohabitor/partner selvangivelse = tax return form selvrisiko ved forsikringsudbetaling = deductible, excess separationsbevilling = separation decree skade = damage skadedyr = vermin, infectants, skadedyrskontrol = pest control skadesløst, holde = indemnify skattefradrag = tax deduction skema/formular = form

12 skiftefuldmagt til en anden = power of attorney to act on your behalf skifteret = svarer nogenlunde til : Probate court (UK), Surrogate Court (USA) skilsmissebevilling = divorce decree skjulte mangler = hidden defects skraldemand = dustman, refuge worker skønnet beløb = estimated, a preliminary (foreløbig) sum slette (fx fra venteliste) = erase, (take the name off the list) slid og brug = wear and tear slumstormere, Bz ere = squatters social bistand = social aid socialt boligbyggeri = council estate spærret af = cordoned off (barred) stammer fra = it stems from SU (statens uddannelsesstøtte) = state study grants statsborger = citizen store istandsættelse = major repairwork svarfrist = deadline for replying, last date for replying, must be received no later than sygesikringsbevis = the yellow card, social security card syn (inspektion) = inspection storskrald = large refuse står du på kontrakten? = Are you listed on the contract, is your name also on the contract? tidligere manglende husleje = previous debt, previous amount due tilbyde = to offer tilmeldt en uddannelse = enrolled, prove that the student is an active student tilskud = subsidy tilstand (ved fx indflytning) = condition of the flat when taking over

13 to-families hus = semidetached house TV kanaler = TV stations, channels tvist, uoverensstemmelser = disagreements (fx om en lejligheds stand) tørretumbler = tumble dryer uddannelsesretning = what kind of education are you taking. uden formål = without a purpose udestående (leje) = outstanding rent, rent due udgifter = expenses udleje = to let (UK), rent out (USA), both are ok udlejer = lessor (korrekte term på fx kontrakt), the renting out company udlejning = let (UK), rental (USA) udluftning = to air, fresh air udlåne = lend udsat, sat ud, smidt ud = evicted udstationering = posting udvidet brug af fx vedligeholdelseskontoen = extended use of. ukrudt = weeds ulovlig = illegal underskrift = signature underskrive = sign underskud (minus) = deficit undtagelse = exception (fx undtagelser for regler = exceptions to the rules) ungdomsbolig = youth housing vandhane = water tap vandrør = water pipe varme = heating

14 varsle = give notice vask = køkkenvask = kitchen sink, håndvask i badeværelse = hand basin vaskepulver = laundry detergent, washing powder, soap vaskemaskine = washing machine vaskeri = laundry (room) vedhæftet (fx i ) = attached vedlagte (bilag) = enclosed vedligeholdelse = maintenance vedtægter = statutes (rules) venteliste = waiting list vicevært = (caretaker, janitor) building/estate administrator vuggestue = creche væggelus = bedbugs, bugs vækkeur = alarm clock værdier (bohave etc. til dækning i forsikring) = assets værge = guardian ægtefælle = spouse ældreboliger = senior housing (housing for the elderly) ældreboliger med fælles = senior co-housing schemes ændret, påtegnet = changed, amended års- (regnskab) = annual (accounts)

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

Almene boliger Non-profit housing

Almene boliger Non-profit housing Almene boliger Non-profit housing Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Legal Assistance DKK 37 250. Travel Liability DKK 3 700 000 p.p. per event Deductible per person per event DKK 1 750

Legal Assistance DKK 37 250. Travel Liability DKK 3 700 000 p.p. per event Deductible per person per event DKK 1 750 TRAVEL INSURANCE AIR FRANCE COVER OVERVIEW For immediate assistance in the event of hospitalization or death, repatriation to Denmark and replacement accommodation, please contact immediately: Mondial

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Årsskrift/ Annual report 2009

Årsskrift/ Annual report 2009 Årsskrift/ Annual report 2009 INDLEDNING/INTRODUCTION Beslutninger skaber fremtiden/ Decisions shape the future I løbet af de seneste 12 måneder har vi stået over for store ændringer både internt i Lauritzen

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : 2012-10-23 Side/Page: 1/28 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen, General

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere