Årsrapport. Slow Food Convivum Nordsjælland - København. 5. regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Slow Food Convivum Nordsjælland - København. 5. regnskabsår"

Transkript

1 Årsrapport Slow Food Convivum Nordsjælland - København 5. regnskabsår Periode: 1. april 2009 til 31. marts 2010

2 Årsrapport Slow Food Convivum Nordsjælland - København STAMOPLYSNINGER: Slow Food Convivum Nordsjælland - København er en forening, der har til formål at fremme udviklingen af kvalitet i fødevareproduktionen. Slow Food Convivum Nordsjælland København forholder sig til mad, traditioner og nydelse af gode danske råvarer produceret med respekt for naturen og omtanke for kommende generationer. Slow Food Convivum Nordsjælland - København vil øge danskernes bevidsthed om deres fødevarevalg. Slow Food er en international uafhængig non-profit interesseorganisation, som blev stiftet i 1989 i Italien, som en modreaktion på fast food kædernes udbredelse og stigende dominans på fødevaremarkedet. Slow Food Convivum Nordsjælland København er medlemsbaseret, og hovedindtægtskilden for foreningen er medlemmernes kontingentindbetalinger. Adresse: c/o Katrine Klinken Lundehusvej København Ø Stiftelse: 3. oktober 2005 Bestyrelse: Bank: Bogholder: Revision: Katrine Klinken (formand) Mogens Bisgaard Andreas Harder Trine Krebs Anne Rahbek Christensen Nicholas Symes Amalie Ørsted Carmen Ekvall (suppleant) Grethe Bryde Andersen (deltagende) Jyske Bank. Andreas Harder Nicholas Symes CVR:

3 Bestyrelsens påtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for for Slow Food, Convivum Nordsjælland- København. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og virksomhedens vedtægter. Den udførte økonomiske rådgivning og assistance har omfattet bogføring efter bogføringslovens regler samt foretaget afstemninger i perioden. Dette er sket i overensstemmelse med bogførings- og skattelovens regler. Det bemærkes, at der ikke er udført ekstern revision, idet foreningen har valgt ikke at have revisor tilknyttet foreningen. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Konklusion: Det er bestyrelsens opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2010, samt at resultatet af foreningsaktiviteterne for regnskabsåret 1. april 2009 til 31. marts 2010 er i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det bemærkes dog, at vedtægterne har følgende indhold: 8. Regnskab 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2. Kassereren fører regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik og fremlægger årsregnskab og beretning til generalforsamlingen. Årsregnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor Den nuværende bestyrelse har imidlertid valgt at fortsætte hidtidig regnskabspraksis, således, at der gives et sammenligneligt billede af årsrapporterne. København den 13. april 2010 Formandens beretning: var et svært år for foreningen, idet medlemstallet ved regnskabsårets start var blevet kritisk lavt. Bestyrelsens primære fokusområde var derfor at få forøget medlemstallet, således at kontingentbetalingerne kom op i en størrelse, der kunne retfærdiggøre, at foreningen kunne afholde arrangementer uden at skulle være bange for underskud. Gennem øget aktivitetsniveau, øget information og ikke mindst gennem et samarbejde med foreningen Oprør fra maven, er medlemstallet næsten firdoblet gennem en periode på 12 måneder. Foreningens økonomi er derfor konsolideret og stabil. Resultatet for er derfor forventeligt og tilfredsstillende. Forventningen til er en langsom positiv udvikling.

4 Katrine Klinken Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabspraksis. Dog med forbehold for forskydning af regnskabsåret. Foreningen har således haft bogføring indeholdende konti for omsætning og debitorer, omkostninger og kreditorer, anlægsaktiver, driftsaktiver, finansielle indtægter og udgifter, samt afskrivninger. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmæssige er i øvrigt: Periodisering: Regnskabsposterne er periodiserede, således at årsrapporten indeholder omkostninger og indtægter vedrørende regnskabsperioden uanset betalingstidspunktet. Skat: Foreningen er ikke skattepligtigt, idet indtægterne er medlemsbaseret indbetalinger. Materielle anlægsaktiver: Aktiverne er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages over aktivernes forventes brugstid. Aktiverne udgør et varelager. Tilgodehavender: Tilgodehavender er medtaget i årsrapporten efter individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Der er p.t. ingen tilgodehavender, idet eneste reelle tilgodehavende kan være medlemskontingenter, og hvortil det bemærkes, at manglende indbetalt kontingent modsvares af en automatisk udmelding af foreningen. Gæld: Gælden er optaget til fordringernes pålydende. Hvor gælden ikke er blevet fordret betalt, er gælden optaget som hensat forpligtelser. Revisionens påtegning: Jeg har gennemgået foreningens bogholderi, og har fundet at bogholderiet er i overensstemmelse med god regnskabsskik, og at årsrapporten udviser et retvisende billede. Der er ikke fundet anledning til at komme med bemærkninger eller forbehold. Det skal dog bemærkes, at revisionen ikke er ekstern. København 13. april 2010 Nicholas Symes

5 RESULTATOPGØRELSE Hovedkt. Tekst note Indtægter Kontingenter kr kr kr kr kr Indtægter fra aktiviteter kr - kr kr kr kr Salg kr - kr - kr - kr - 3 kr Andre indtægter kr - kr - kr - kr kr Omsætning i alt kr kr kr kr kr Udgifter Kontingentudligning kr - kr kr kr Udgifter til aktiviteter kr - kr kr kr kr Anlægsinvesteringer kr - kr - kr - kr - 7 kr Drift kr - kr - kr kr 66 8 kr 143 Andre udgifter kr - kr - kr - kr - 9 kr Udgifter i alt kr - kr kr kr kr Finansielle posteringer kr (135) kr (175) kr (1.420) kr (255) kr - Bruttoresultat kr kr kr 215 kr (302) kr Afskrivninger og tab kr - kr - kr - kr - kr - ÅRETS RESULTAT kr kr kr 215 kr (302) kr BALANCE Aktiver Bankindeståender kr kr kr kr kr Mat. Aktiver/Varelager kr - kr - kr - kr - 10 kr Tilgodehavender kr - kr - kr - kr kr 350 Aktiver i alt kr kr kr kr kr Passiver Startkapital kr - kr - kr - kr - kr - Årets resultat kr kr kr 215 kr (302) kr Overført fra tidligere år kr - kr kr kr kr EGENKAPITAL kr kr kr kr kr Hensættelser kr - kr - kr - kr - kr - Gæld - kortfristet kr - kr 374 kr 307 kr kr - Anden gæld kr - kr - kr kr - 13 kr - Særlige postering kr - kr - kr kr kr - Gæld i alt kr - kr 374 kr kr (1.633) kr - Passiver i alt kr kr kr kr kr

6 Gadgets In - stk pris indk in lager Giveaway stk. salg intern S/I pris Salg intern Stk. Salg Ext. S/E pris Salg Ext. Out lager Værdi 1 Vaniljestænger 100 kr 19, ,64 kr - kr - kr - 2 Proptrækkere 100 kr 30, kr 50,00 kr - kr 75,00 kr - 3 Guldsnegle 200 kr 11, kr 30,00 kr - kr 50,00 kr - 4 Indkøbsnet 25 kr 60, kr 100,00 kr - kr 150,00 kr - kr - kr 8.676,64 kr - kr - kr 1.237,00

7 1. Esktrem øl 24. maj 2009 Indtægter kr 5.910,00 Udgifter kr 3.086,48 2. Kulinarisk Sydfyn 26. juni 2009 Indtægter kr - Udgifter kr 936,00 3. Skolemadsordningen 29. oktober 2009 Indtægter kr 950,00 Udgifter kr 1.300,00 4. Kunst & Køkkentøj 25. november 2009 Indtægter kr 500,00 Udgifter kr 500,00 5. Terra Madre 10. december 2009 Indtægter kr ,00 Udgifter kr ,50 6. La Glace 13. januar 2010 Indtægter kr 6.500,00 Udgifter kr 5.510,00 7. Københavns Fødevareforsyning 17. februar 2010 Indtægter kr 710,00 Udgifter kr 1.510,00 8. Sommerlier 23. marts 2010 Indtægter kr ,00 Udgifter kr 9.825,00 TOTALER Indtægter kr ,00 Udgifter kr ,98 kr 2.998,02

8 Drift 1. Porto kr 58,00 2. Bankgebyr kr 10,00 3. Domænenavn kr 75,00 kr 143,00 Andre omkostninger Flyers 15.december 2009 kr 1.593,75 terra madra dag 15. december 2009 kr 5.536,25 kr 7.130,00

9 Noter til Årsrapport Betalende medlemmer Medlemmerne kan tegne medlemskab for et eller flere år ad gangen, ligesom medlemmerne kan tegne sig direkte i foreningen eller gennem den internationale organisation i Italien. Indtægtsangivelse er baseret på cash flow, dvs. faktiske indbetalinger i løbet af regnskabsåret. Indbetalingerne dækker over 6 medlemmers betalinger for ét år. I løbet regnskabsåret, er der tilkommet mange nye medlemmer, men at disse er meldt ind via den internationale organisation. Der afventer således en større afregning fra den internationale organisation. Men henset til, at dette regnskab følger cash flowet, er disse indtægter endnu ikke regnskabsført. 2. Indtægter fra aktiviteter Aktiverne har været som følger: 1. Esktrem øl 24. maj 2009 Indtægter kr 5.910,00 Udgifter kr 3.086,48 2. Kulinarisk Sydfyn 26. juni 2009 Indtægter kr - Udgifter kr 936,00 3. Skolemadsordningen 29. oktober 2009 Indtægter kr 950,00 Udgifter kr 1.300,00 4. Kunst & Køkkentøj 25. november 2009 Indtægter kr 500,00 Udgifter kr 500,00 5. Terra Madre 10. december 2009 Indtægter kr ,00 Udgifter kr ,50 6. La Glace 13. januar 2010 Indtægter kr 6.500,00 Udgifter kr 5.510,00 7. Københavns Fødevareforsyning 17. februar 2010 Indtægter kr 710,00 Udgifter kr 1.510,00 8. Sommerlier 23. marts 2010 Indtægter kr ,00 Udgifter kr 9.825,00 TOTALER Indtægter kr ,00 Udgifter kr ,98 Overskud kr 2.998,02 3. Salg I årsregnskabsåret blev det besluttet, at foreningen skulle sælge proptrækkere, foreningspins og lignende gagdets. Salget har indbragt kr for en samlet omkostning på kr Sammenholdt med varelagerets værdi, kr (salgsprisen er ca. dobbelt op), vil salget samlet set give et underskud. Bestyrelsen er imidlertid af den opfattelse, at det har været nødvendigt at uddele gagdets, dels som betaling til oplægsholder, og dels i markedsføringsmæssigt øjemed. Underskuddet er derfor forventet.

10 4. Andre indtægter I årsregnskabsåret blev et tilskud fra Tuborg-fonden aktiveret, trods at det var søgt og bevilliget i foregående regnskabsår. Tilskuddet var øremærket til hand-outsmateriale og anden markedsføring, og udgjort kr Kontingentudligning Når medlemskontingenter indbetales til foreningen, skal en del af kontingenterne videresendes til den internationale organisation, der forestå en væsentlig del af medlemsadministrationen. Tilsvarende modtager conviviet penge fra moderorganisationen, når medlemmerne melder sig ind eller betaler via den internationale organisation. 6. Udgifter til aktiviteter Som det fremgår under note 2, har der været en lang række aktiviteter. Politikken har været, at arrangementer har skulle afholdes udgiftsneutralt, evt. med en lille indtjeningsmargin. Om end at udgifterne har andraget kr , har disse udgifter i al væsentlighed været en del af et budget, der har balanceret. 7. Anlægsinvesteringer De eneste anlægsinvesteringer, som foreningen har foretaget er i et beskedent varelager i form af gagdets. 8. Drift Driftsomkostningerne er webomkostning, der har forløbet sig til kr. 75, bankgebyr, kr. 10 og porto kr. 58. Driftsomkostningerne har således været yderst beskedne. 9. Andre udgifter I løbet af regnskabsåret har der været købt informationsmateriale i form af flyers, til hvilket der i øvrigt er givet fondstilskud. 10. Materielle aktiver / Varelager Varelaget er opgjort til kr , baseret på indkøbsprisen af det tilbageværende lager. Noget vil blive solgt med fortjeneste for øje, andet vil fortsat blive givet ud, hvor bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. 11. Tilgodehavender Da foreningen har valgt at betragte manglende betalinger fra medlemmer som en automatisk udmelding, har foreningen ingen tilgodehavender udover en dobbelt tilbagebetaling fra et aflyst arrangement kr. 350, samt tilgodehavende fra moderorganisationen, der endnu ikke er regnskabsført 12. Gæld - kortfristet Foreningen har ingen kortfristet gæld 13. Anden gæld Der er i årsregnskabsåret ingen anden gæld. 14. Særlige posteringer I foregående år, har et tilgodehavende fra den Internationale organisation været posteret som en negativ gæld (dvs. som et tilgodehavende for foreningen). Denne gæld er nu indkalkuleret på retmæssig postering.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE''

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' Matr. nr. 3695 & 3697 Sundbyøster - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2013-31/12 2013 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Beretning 2 Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Studenterrådets årsregnskab for 2010. Økonomisk beretning. Studenterrådet ved Roskilde Universitet. Om Studenterrådets økonomi. Om regnskabet for 2010

Studenterrådets årsregnskab for 2010. Økonomisk beretning. Studenterrådet ved Roskilde Universitet. Om Studenterrådets økonomi. Om regnskabet for 2010 Studenterrådet ved Roskilde Universitet Studenterrådets årsregnskab for 2010 13. marts 2011 Studenterrådets bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 15. marts 2011 godkendt årsregnskabet for 2010 i henhold

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk CVR-nr. 17 41 70 10 GENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2015 KL. 19.00 PÅ ØRBÆK KRO DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere