STIGA PARK RESIDENCE SIKKERHEDSFORSKRIFTER MONTERINGSANVISNING BRUGSANVISNING. sid...7 sid..11 sid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STIGA PARK RESIDENCE SIKKERHEDSFORSKRIFTER MONTERINGSANVISNING BRUGSANVISNING. sid...7 sid..11 sid...14 8211-0043-90"

Transkript

1 STIGA PARK RESIDENCE SIKKERHEDSFORSKRIFTER MONTERINGSANVISNING BRUGSANVISNING sid...7 sid..11 sid

2 1 D F A E G H B J C I 2 3 U F E V A B, C J H G 2

3 7 S T 8 P Q 9 A D E 10 G H K I J B F C 11 4WD 12 U V B A 3

4 13 14 W Max 15 x P Y Z 4

5 19 20 V

6 F G H J 6

7 DANSK DA 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig personskade og/eller materielle skader, hvis ikke instruktionerne følges nøje. Læs denne brugsanvisning samt de vedlagte "SIKKERHEDSFORSKRIFT- ER" omhyggeligt igennem, før maskinen startes. 1.1 SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed og opmærksomhed ved anvendelse af maskinen samt udførelse af vedligeholdelsesarbejde. Symbolerne betyder: Advarsel! Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanual, før maskinen tages i brug. Advarsel! Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle tilskuere borte. Advarsel! Brug altid høreværn. Advarsel! Denne maskine er ikke beregnet til at køre på offentlig vej. Advarsel! Med monteret originaltilbehør må maskinen kun køres på skråninger med en maksimal hældning på 10, uanset retning. Advarsel! Risiko for klemning. Hold hænder og fødder væk fra midterstyringen. Advarsel! Risiko for forbrænding. Rør ikke ved lydpotten/katalysatoren. 1.2 Henvisninger Figurer Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret 1, 2, 3, osv. Detaljer i figurerne er mærket A, B, C, osv. Henvisning til detalje C i figur 2 skrives 2:C Overskrifter Overskrifterne i denne brugsanvisning er nummereret som beskrevet i nedenstående eksempel: Generel sikkerhedskontrol er en underoverskrift til 1.3 Sikkerhedskontrol og udgør en del af denne. Ved henvisning til overskrifter angives oftest kun overskriftens nummer, f.eks. Se SIKKERHED 2.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender maskinen, skal alle førere undervises i håndteringen af maskinen. Følgende skal især understreges: a. Anvendelse af ridere kræver forsigtighed og koncentration. b. Man kan på skråninger ikke få kontrol over en glidende rider ved at bremse. Hovedårsagen til, at man mister kontrollen, er manglende hjulgreb, for høj hastighed, utilstrækkelig nedbremsning, uegnet opgave for maskinen, manglende kendskab til underlaget eller forkert anvendelse som trækkraft. Lad aldrig børn eller personer, der ikke kender disse anvisninger, benytte maskinen. Lokale forskrifter indeholder muligvis bestemmelser vedrørende førerens alder. Anvend aldrig maskinen, hvis der er andre i nærheden, især børn eller dyr. Husk, at føreren er ansvarlig for ulykker, der forårsages på andre mennesker og deres ejendom. Lad aldrig børn eller andre køre med. De kan falde af og komme alvorligt til skade, eller de kan forhindre, at maskinen køres på en sikker måde. Anvend ikke maskinen, hvis du er under påvirkning af alkohol, stoffer eller medicin. Anvend heller ikke maskinen, hvis du er træt eller syg. 2.2 FORBEREDELSE Bær kraftige sko og langbukser, når du bruger maskinen. Kør aldrig maskinen med bare fødder eller i sandaler. Vær rigtigt påklædt, når du bruger maskinen. Bær ikke løsthængende tøj, smykker, tørklæder, slips osv., som kan hænge fast i roterende dele. Sæt langt hår op. Kontroller omhyggeligt det område, der skal klippes eller ryddes for sne. Fjern alle løse sten, pinde, ståltråd og andre fremmede genstande, som maskinen kan kaste ud. Advarsel - Benzin er meget brandfarligt. a. Opbevar brændstoffet i en beholder, der er specielt fremstillet til dette formål. b. Påfyld kun benzin udendørs, og ryg ikke under påfyldningen. 7

8 DA DANSK c. Påfyld brændstoffet, inden motoren startes. Tag aldrig benzindækslet af, og påfyld aldrig benzin, mens motoren kører eller stadig er varm. d. Hvis du spilder benzin, må du ikke forsøge at starte motoren. Flyt i stedet maskinen fra det sted, hvor du har spildt benzin, og undgå enhver form for gnistdannelse, indtil benzindampene er forsvundet. e. Husk at skrue dækslet på benzintanken og benzindunken på igen efter påfyldning. Udskift fejlbehæftede støjdæmpere. Inden du bruger maskinen, skal du altid kontrollere, at knive og fastgørelsesanordninger ikke er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede dele i sæt, så balancen opretholdes. Batteriet (på maskiner med el-starter) afgiver eksplosive gasser. Hold gnister, flammer og cigaretter væk. Sørg for tilstrækkelig ventilation under opladning. Batteriet indeholder giftigt materiale. Pas på, at batterihuset ikke beskadiges. Hvis huset er beskadiget, skal du undgå at komme i kontakt med batteriets indhold. Læg ikke gamle, defekte batterier i affaldsspanden. Kontakt den lokale genbrugsstation. Kortslut ikke batteriet. Der vil opstå gnister, som kan medføre brand. 2.3 DRIFT Start motoren i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen. Hold fødderne borte fra knivene. Kør ikke motoren i mindre rum, hvor farlige kuldoxidgasser kan opbygges. Anvend kun maskinen i dagslys eller ved god belysning. Anvend altid høreværn. Vær forsigtig, når du nærmer dig forhindringer, der begrænser oversigtsmulighederne. Hold altid børn væk fra maskinens arbejdsområde. Lad en anden voksen holde øje med børnene. Vær forsigtig, når du bakker. Kig bagud efter eventuelle forhindringer, før og mens du bakker. Pas på børn. Kobl kniven/knivene og koblingen ud, inden motoren startes. Hold aldrig hænder og fødder tæt på eller under roterende dele. Pas på knivene. Stå aldrig ud for udkaståbningen. Undgå at bruge maskinen på vådt græs. Vær forsigtig på skråninger. Undgå at starte eller stoppe pludseligt, når du kører opad eller nedad på en skråning. Slip koblingen langsomt. Kør altid med gearet koblet til, og kobl ikke ud ved kørsel nedad på skråninger. Klip aldrig på tværs af en skråning. Kør oppefra og ned og nedefra og op. Giv kun lidt gas ved tilkobling af kraftudtaget, især i højt græs. Sænk hastigheden på skråninger og i skarpe sving for at undgå, at maskinen vælter, eller at du mister kontrollen over den. Pas på huller i underlaget og andre skjulte farer. Kør ikke for tæt på grøfter eller høje kanter. Maskinen kan vælte, hvis et hjul kommer uden for kanten, eller hvis kanten falder sammen. Vær forsigtig ved bugsering og ved anvendelse af tungt udstyr. a. Anvend kun en godkendt trækanordning. b. Begræns lasten, så du har styr over den. c. Foretag ingen skarpe sving. Vær forsigtig, når du bakker. d. Anvend hjulvægte eller frontvægte, hvis det anbefales i brugsanvisningen. Pas på trafik ved kryds eller ved kørsel i nærheden af veje. Stop kniven/knivene, hvis et andet underlag end græs skal passeres under klipningen af græs. Ved anvendelse af enhver form for tilbehør, må udkastet aldrig rettes mod personer i nærheden, og der må aldrig stå nogen personer i nærheden af maskinen, når den er i gang. Kør aldrig maskinen, hvis beskyttelsesanordningerne er ødelagt eller ikke fastgjort. De monterede beskyttelsesanordninger må ikke afmonteres eller sættes ud af drift. Inden maskinen anvendes, skal du hver gang kontrollere, at beskyttelsesanordningerne fungerer. Du må ikke ændre motorens regulatorindstillinger eller køre motoren ved for højt omdrejningstal. Faren for personskader stiger, hvis motoren køres ved for højt omdrejningstal. Rør ikke ved motordele, som bliver varme under drift. Risiko for forbrænding. Forlad aldrig førerpladsen uden at: a. Frakoble kraftudtaget og sænke tilbehøret. b. Sætte gearet i frigear og trække parkeringsbremsen. c. Stoppe motoren og tage nøglen ud. 8

9 DANSK DA Anvend kun tilbehør, som er godkendt af producenten af maskinen. Maskinen må ikke anvendes, uden at tilbehør/ redskab er monteret i fastgørelsen dertil. Kørsel uden tilbehør kan forringe maskinens stabilitet. Vær forsigtig ved anvendelse af græsopsamler og andet tilbehør, som kan ændre maskinens stabilitet (især på skråninger). Kobl udtaget til tilbehøret fra, stop motoren, og løsn tændrørskablet, eller tag tændingsnøglen ud: a. Før aflæsning af pinde eller affald, eller når udkaståbningen er tilstoppet. b. Før kontrol, rengøring eller eftersyn af maskinen. c. Før kontrol for eventuelle skader og udførelse af reparationer, og inden maskinen startes og køres igen efter påkørsel af genstande. d. Ved kontrol af maskinen, hvis den er begyndt at vibrere unormalt meget. (Kontroller straks). Kobl udtaget til tilbehør fra ved transport, eller når maskinen ikke anvendes. Stop motoren, og kobl udtaget til tilbehøret fra: a. Før påfyldning af benzin. b. Inden græsopsamleren afmonteres. c. Inden højdeindstillingen justeres, så dette ikke kan ske fra førersædet. Reducer gasgivningen, når motoren skal standses. Hvis motoren er forsynet med brændstofhane, skal denne lukkes, når arbejdet er afsluttet. Vær forsigtig med klippeaggregater med flere knive, idet en roterende kniv kan få andre knive til at rotere. Med monteret originaltilbehør må maskinen kun køres på skråninger med en maksimal hældning på 10, uanset retning. Klippeaggregatets originale kniv/knive må ikke udskiftes med ikke-originale dele beregnet til f.eks. mosafrivning. Hvis sådanne anordninger anvendes, bortfalder garantien. Der er desuden risiko for personkvæstelser og skader på ejendom. Vær forsigtig ved af- og pålæsning af maskinen på trailer eller lastvogn. 2.4 VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING Fastspænd alle møtrikker og skruer, så maskinen er i sikker stand. Kontroller med jævne mellemrum, at klippeaggregatets knivbolt/-bolte er korrekt tilspændt. Kontroller regelmæssigt bremsernes funktion. Det er vigtigt, at bremserne vedligeholdes og repareres efter behov. Lad aldrig maskinen stå med benzin i tanken i bygninger, hvor dampene kan komme i kontakt med åben ild eller gnister. Sørg for, at motoren er afkølet, inden maskinen stilles ind i en bygning. For at mindske risikoen for brand skal motor, støjdæmper, batteri og benzintank holdes rene for græs, løv og overskydende olie. Kontroller ofte, om der er opstået slid eller skader på græsopsamleren. Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden. Anvend altid originale reservedele. Ikkeoriginale reservedele kan medføre risiko for tilskadekomst, selvom delene passer til maskinen. Udskift beskadigede advarsels- og instruktionsskilte. Hvis transportpositionen ikke er forsynet med mekanisk låsning, skal klippeaggregatet være sænket ved parkering og opbevaring, og når maskinen efterlades uden opsyn. Hvis benzintanken skal tømmes, skal dette ske udendørs. Opbevar maskinen, så børn ikke kan få adgang til den. Batteriet indeholder syre. I forbindelse med mekaniske skader eller overopladning kan der ske udsivning af syre. Batteriet må aldrig overoplades. Overopladning kan få batteriet til at eksplodere, hvorved syren slynges ud i alle retninger. Syre som kommer i kontakt med øjne eller hud, forårsager alvorlige personskader. Hvis en kropsdel kommer i kontakt med syre, skal der straks skylles med rigeligt vand. Søg straks læge. Indånding af syredampe giver skader på slimhinder og andre indre organer. Søg læge, hvis en person har indåndet syre. Syre forårsager alvorlige skader på værktøj, tøj og andre materialer. Skyl straks spildt syre væk med vand. Kortslut ikke batteriets poler. Der vil opstå gnister, som kan medføre brand. Bær ikke smykker af metal, der kan komme i kontakt med batteripolerne. I tilfælde af skader på batterikappe, dæksel, poler eller indgreb på den liste, der dækker ventilerne, skal batteriet udskiftes. 9

10 DA DANSK 3 OPBEVARING Tøm benzintanken. Start motoren, og lad den gå, indtil den standser. Skift olie, mens motoren er varm. Skru tændrøret løs, og hæld en måleske olie i cylinderen. Lad motoren køre nogle omgange, så olien fordeler sig i cylinderen. Sæt tændrøret fast igen. Rengør hele maskinen (især under skjoldet over klippeaggregatet). Reparer lakskader for at undgå rustangreb. Opbevar maskinen indendørs et tørt sted. Maskiner med el-starter: Afmonter batteriet. Opbevar det godt opladet på et koldt sted (mellem 0 C og +15 C). Ved den korrekte opbevaringstemperatur skal batteriet oplades hver 4. måned. 4 SERVICE Autoriserede serviceværksteder udfører reparationer og garantiservice. De anvender originale reservedele. GGP originale reservedele og tilbehør er fremstillet specielt til GGP-maskiner. Bemærk, at ikke-originale reservedele og tilbehør ikke er kontrolleret og godkendt af GGP. Anvendelse af sådanne dele og tilbehør kan påvirke maskinens funktion og sikkerhed. GGP påtager sig intet ansvar for skader, der er forårsaget af sådanne produkter. Originale reservedele sælges af serviceværksteder og mange forhandlere. Vi anbefaler, at maskinen indleveres til service, vedligeholdelse og kontrol af sikkerhedsanordningerne på et autoriseret serviceværksted en gang om året. 5 PRODUKTIDENTITET Produktets identitet bestemmes af to dele: 1. Maskinens artikel- og serienummer: Anvend disse identitetsbetegnelser ved alle henvendelser til serviceværksteder og ved køb af reservedele. Hurtigst muligt efter opbevaringen af maskinen skal ovenstående nummer noteres på sidste side af denne tryksag. 6 MILJØ Af hensyn til miljøet anbefaler vi, at følgende overholdes: Anvend altid Alkylat-benzin (såkaldt miljøbenzin). Anvend altid en tragt og/eller benzindunk med særlig beskyttelse for at undgå spild ved påfyldning af benzin. Fyld ikke benzintanken helt op. Påfyld ikke for meget motor- og/eller transmissionsolie (se brugsanvisningen for oplysninger om den rigtige mængde). Opsaml alt olie ved olieskift. Spild ikke. Aflever den gamle olie på en genbrugsstation. Smid ikke det gamle oliefilter i affaldsspanden. Aflever det på en genbrugsstation. Smid ikke gamle blybatterier i affaldsspanden. Aflever det på en genbrugsstation. Udskift støjdæmperen, hvis den er slidt. Anvend altid originale reservedele ved reparation. Hvis maskinen som standard er udstyret med katalysator, og denne er slidt, skal en ny katalysator monteres ved udskiftning. Lad altid en fagmand justere karburatoren, når det er nødvendigt. Rengør luftfiltret i henhold til instruktionerne (se brugsanvisningen). 7 TEGN FORSIKRING PÅ DIN RIDER Kontroller forsikringen på din nye rider. Kontakt dit forsikringsselskab. Du bør have forsikring for kørsel, brand, skade og tyveri. 2. Motorens model-, type- og serienummer: 10

11 DANSK DA 8 MONTERING For at undgå skader på personer og materiel må man ikke bruge maskinen, før man har truffet alle de foranstaltninger, der er beskrevet i denne brugsanvisning. 8.1 Monteringskomponenter I leverancen indgår komponenter, der skal bruges ved monteringen. Se fig. 1. Leveres i pose. I leverancen indgår en plastpose med komponenter, der skal bruges ved monteringen. Se fig. 1. Posen indeholder: Pos. Ant. Betegnelse Dimension A 1 Split 6 x 36 B 1 Passkive 16 x 38 x 0.5 C 1 Passkive 16 x 38 x 1.0 D 2 Tændingsnøgle E 2 Skrue til batteri F 2 Møtrik til batteri G 2 Møtrik M8 H 1 Trækplade I 2 Skrue 8 x Motorhjelm (2:U) Maskinen har en motorhjelm, der kan åbnes for adgang til brændstofhane, batteri og motor. Motorhjelmen er låst med en gummistrop. Motorhjelmen åbnes som beskrevet nedenfor: 1. Løsn gummistroppen (2:V) på motorhjelmens forkant. 2. Løft forsigtigt motorhjelmen bagud. Motorhjelmen lukkes ved at følge beskrivelsen i omvendt rækkefølge. Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og klemningsskader. 8.3 Batteri Se Sæde 1. Demontér følgende dele fra sædekonsollen: 4 møtrikker (til transportlåsning, skal ikke bruges). 4 skruer. 4 Ansatsskiver. 2. Placér sædet over fæstet i sædekonsollen. 3. Montér ansatsskiverne på skruerne. 4. Før skruerne med påsatte ansatsskiver op gennem slidserne i sædekonsollen og hullerne i sædepladen. Skru dem fast i sædet. Tilspændingsmoment: 9 ±1,7 Nm. Hvis skruerne spændes hårdere end 9 ±1,7 Nm, vil sædet blive ødelagt. 5. Kontrollér, at sædet løber let i konsollens slidser. Sædet kan vippes fremover. Hvis maskinen parkeres udendørs i regnvejr, kan man vippe sædet fremover for at beskytte sædepuden mod regnen. 8.5 Rat For at mindske aksialspillet i ratakslen skal passkiverne (5:B) og/eller (5:C) monteres på akslen mellem ratrør og konsol på følgende måde: 1. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at slå splitten (5:A) ca. 1/3 ind. 2. Træk ratrør og aksel opad. 3. Kontrollér udefra, om ingen skive, en 0,5 mmskive, 1,0 mm-skive eller begge skiver kan skubbes ind i mellemrummet. Skiven/skiverne må ikke presses ind med magt; der skal være lidt aksialt spillerum. 4. Træk splitten ud og demontér ratrøret. 5. Montér skive/skiver, som beskrevet i pkt. 3 herover. 6. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at slå splitten helt ind. Brug modhold. 8.6 Trækplade Montér trækpladen (6:H) bag på maskinen. Brug skruerne og møtrikkerne (6:J, G). Tilspændingsmoment: 22 Nm. 8.7 Snapbeslag Snapbeslagene leveres i en separat æske sammen med en monteringsvejledning. Montér snapbeslagene på maskinens foraksler. 8.8 Dæktryk Kontrollér lufttrykket i dækkene. Korrekt lufttryk: For: 0,6 bar (9 psi). Bag: 0,4 bar (6 psi) 8.9 Tilbehør For montering af tilbehør, se separat monteringsvejledning, der følger med det respektive tilbehør. Bemærk! Klippeaggregater regnes her som tilbehør. 11

12 DA DANSK 9 BESKRIVELSE 9.1 Fremdrift Maskinen er 4-hjulstrukket. Kraften fra motoren til drivhjulene overføres hudraulisk. Motoren driver en oliepumpe, som pumper olie gennem akseldrevene for og bag. Forakslen og bagakslen er seriekoblede, hvilket betyder, at forhjul og baghjul er tvunget til at rotere med det samme omdrejningstal. For at lette sving er begge aksler udstyret med differentiale. Frontmonterede redskaber drives via kileremme. 9.2 Styring Maskinen er knækstyret. Det betyder, at rammen er opdelt i front og bagende, som kan drejes i forhold til hinanden. Knækstyringen gør det muligt for maskinen at dreje med en ekstremt lille radius rundt om træer og andre forhindringer. 9.3 Sikkerhedssystem Maskinen er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem. Sikkerhedssystemet afbryder visse aktiviteter, som kan medføre fare i forbindelse med fejlmanøvrer. Eksempelvis kan motoren ikke startes, hvis ikke pedalen kobling-bremse er trykket ned. Sikkerhedssystemets funktion skal altid kontrolleres inden brug af maskinen. 9.4 Betjeningsudstyr Redskabsløfter, mekanisk (9:C) Sådan skiftes mellem arbejdsstilling og transportstilling: 1. Træd pedalen helt ned. 2. Slip pedalen langsomt Kobling-parkeringsbremse (9:B) Tryk aldrig på pedalen under kørsel. Risiko for overophedning i kraftoverføringen. Pedalen (9:B) har følgende tre stillinger: Sluppet. Koblingen er ikke aktiveret. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret. Trådt halvt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret. Trådt helt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parkeringsbremsen fuldt aktiveret, men ikke låst. Denne position bruges også som nødbremse Lås, parkeringsbremse (9:A) Låsen låser pedalen kobling-bremse i nede-position. Funktionen bruges til at låse maskinen på skråninger, ved transport, etc., når motoren ikke er i gang. Låsning: 1. Træd pedalen (9:B) helt ned. 2. Skub låsen (9:A) mod højre. 3. Slip pedalen (9:B). 4. Slip låsen (9:A). Oplåsning: Tryk pedalen ned, og slip den (9:B) Træk-driftsbremse (9:F) Hvis maskinen ikke bremser som forventet, når pedalen slippes, skal venstre pedal (9:B) bruges som nødbremse. Pedalen (9:F) bestemmer udvekslingsforholdet mellem motoren og drivhjulene (= hastigheden). Når pedalen slippes, aktiveres driftsbremsen. 1. Træd pedalen fremad - maskinen bevæger sig fremad. 2. Pedalen er ikke påvirket - maskinen står stille. 3. Træd pedalen bagud - maskinen bakker. 4. Trykket mindskes på pedalen - maskinen bremser op. På pedalens overdel er der en justeringsplade. Justeringspladen kan justeres i 3 positioner, så den passer optimalt til førerens fod Rat (9:D) Rathøjden kan reguleres trinløst. Løsn justeringsgrebet (9:E) på ratstammen, og hæv eller sænk rattet til den ønskede stilling. Stram justeringsgrebet til igen. Justér ikke rattet under kørsel! Drej aldrig på rattet, når maskinen står stille med redskabet sænket. Risiko for unormale belastninger på servostyring og styremekanik Gashåndtag (10:G) Regulering til indstilling af motorens omdrejningstal. 1. Fuld gas - når maskinen er i brug, bør der altid gives fuld gas. 2. Tomgang. 12

13 DANSK DA Chokerhåndtag (10:H) Trækhåndtag til at give motoren choker ved koldstart. 1. Håndtaget trukket helt ud - chokerspjældet i karburatoren er lukket. Til koldstart. 2. Håndtaget trykket ind - chokerspjældet er åbent. Til varm start af motoren og under kørsel. Kør aldrig med chokeren trukket ud, når motoren er varm Tændingslås/forlygter (10:I) Tændingslåsen bruges til at starte og stoppe motoren. Tændingslåsen fungerer også som kontakt for lygten. Maskinen må ikke efterlades med nøglen i position 2 eller 3. Risiko for brand, da der kan løbe brændstof ind i motoren gennem karburatoren, samt risiko for at batteriet aflades og ødelægges. Fire stillinger: 1. Stopstilling - motoren er kortsluttet. Nøglen kan tages ud. 2. Kørestilling - lygten er tændt. 3. Kørestilling - lygten er slukket. 4. Startstilling - den elektriske startmotor aktiveres, når nøglen drejes til den fjederbelastede startstilling. Lad nøglen gå tilbage til kørestilling 3, når motoren er startet. Drej nøglen til position 2 for at tænde lygten Kraftudtag (10:K) Kraftudtaget må ikke tilkobles, mens det frontmonterede tilbehør er i transportstilling. Dette ødelægger remtransmissionen. Håndtag til til- og frakobling af kraftudtag til drift af frontmonteret tilbehør. To stillinger: 1. Forreste stilling - kraftudtaget er koblet fra. 2. Bageste stilling - kraftudtaget er koblet til Timetæller (8:P) Viser antallet af driftstimer. Fungerer kun, når motoren er i gang Indstilling af klippehøjde (10:J) Maskinen er forsynet med anordninger til anvendelse af klippeudstyr med elektrisk indstilling af klippehøjde. Kontakten bruges til at øge eller mindske klippehøjden trinløst. Klippeaggregatet sluttes til kontakten (8:Q) Udkoblingshåndtag Håndtag til udkobling af den trinløse transmission. 4WD er forsynet med to håndtag koblet til bagakslen (11:A) og forakslen (11:B). Udkoblingshåndtaget må aldrig befinde sig mellem den yderste og inderste position. Dette overopheder og beskadiger transmissionen. Håndtagene giver mulighed for at skubbe maskinen uden hjælp fra motoren. To stillinger: 1. Håndtag i inderste position: Transmissionen er indkoblet til normal brug. 2. Håndtag i yderste position: Transmissionen er udkoblet. Maskinen kan skubbes manuelt. Maskinen må ikke bugseres over længere stræk eller med høj fart. Dette kan forårsage skade på transmissionen. Maskinen må ikke køres med forreste håndtag i yderste position. Risiko for skader og olielækage i forakslen Sæde (7:T) Sædet kan vippes op og justeres i langsgående retning. Sædet justeres på følgende måde: 1. Før håndtaget (7:S) opad. 2. Indstil sædet i den ønskede position. 3. Slip håndtaget (7:S) og sædet låses. Sædet er udstyret med sikkerhedsafbryder, som er koblet til maskinens sikkerhedssystem. Det medfører, at visse aktiviteter, som kan medføre fare, ikke kan udføres, når der ikke sidder nogen på sædet. Se også Motorhjelm (12:U) Maskinen har en motorhjelm, der kan åbnes for adgang til brændstofhane, batteri og motor. Motorhjelmen er låst med en gummistrop. Motorhjelmen åbnes som beskrevet nedenfor: 1. Løsn gummistroppen (12:V) på motorhjelmens forkant. 2. Løft forsigtigt motorhjelmen bagud. Motorhjelmen lukkes ved at følge beskrivelsen i omvendt rækkefølge. 13

14 DA DANSK Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og klemningsskader Snapbeslag (28:H) Snapbeslagene er delelige, hvilket gør det meget let at skifte mellem forskellige arbejdsredskaber Snapbeslagene muliggør, at aggregatet nemt kan skifte mellem to indstillinger: Normalindstilling med fuldt opspændt rem. 4 cm bag ved normalposition med slap rem, så aggregatet kommer tættere på basismaskinen. Samtidig med at spændrullen løsnes fra remmen, forenkler snapbeslagene remskift, aggregatskift, håndtering i vaskeposition og serviceposition. Slæk på remspændingen: 1. Demontér låsestifterne (28:G) på begge sider. 2. Åbn snapbeslagene ved at trykke bageste del ned. Se (28:F). Når snapbeslagene er åbne, hviler aggregatarmene kun løst i akseldelene. Aggregatet må aldrig stilles i serviceposition eller vaskeposition, uden at snapbeslagene er låst igen, når aggregatremmen er taget af. 3. Udfør ønskede handlinger, f.eks.: Tage remmen af. Skift aggregat ved at tage aggregatarmene af. Se fig. 30. Spænd remmen: Spænd først på den ene side og derefter på den anden side som beskrevet i instruktionerne nedenfor. Drej ikke løftearmen med hænderne. Klemrisiko. 1. Sæt foden på løftearmen (29:J) og drej forsigtigt en halv omgang frem. 2. Montér låsestiften (28:G). 3.Gentag samme procedure på den anden side. 10 ANVENDELSESOMRÅDER Maskinen må kun bruges til følgende formål med det angivne STIGA originaltilbehør. Arbejde Tilbehør, STIGA original Græsslåning Med klippeaggregater: 95 C, 95 C El, 105 C, 105 C El, 110 Combi Pro, 110 Combi Pro El, Slagleklipper Fejning Med fejeudstyr eller fejeudstyr med opsamling. Til førstnævnte anbefales brug af støvskærm. Snerydning Med sneplov eller sneslynge. Snekæder og rammevægte anbefales. Opsamling af græs Med påhængsopsamler 30" og blade eller 42". Provogn. Transport af græs Med transportvogn Pro eller og blade Combi. Spredning af grus Med grusspreder. Kan også bruges til spredning af salt. Snekæder og rammevægte anbefales. Ukrudtsbekæmpelse på grusstier Med frontmonteret skuffejern. Kantskæring af Med kantskærer. græsplæner Afrivning af mos Med mosrive. Trækanordningen må højst belastes med en lodret kraft på 100 N. Belastningen på trækanordningen fra påhængstilbehør må højst være 500 N. OBS! Kontakt det relevante forsikringsselskab før enhver brug af påhængsvogn. OBS! Denne maskine er ikke beregnet til at køre på offentlig vej. 11 START OG KØRSEL Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og klemningsskader Påfyldning af benzin Brug altid ren blyfri benzin. Olieblandet 2-taktsbenzin må ikke anvendes. Tanken kan rumme 12 liter. Benzinniveauet aflæses nemt gennem den transparente tank. OBS! Almindelig blyfri benzin er en ferskvare og bør ikke opbevares i mere end 30 dage. 14

15 DANSK DA Miljøtilpasset benzin - såkaldt alkylatbenzin - kan med fordel anvendes. Denne type benzin har en sammensætning, der er mindre skadelig for både mennesker og miljø. Benzin er meget brandfarlig. Opbevar benzinen i beholdere, der er specielt fremstillet til dette formål. Påfyld kun benzin ude i det fri, og undlad tobaksrygning under påfyldningen. Fyld benzin på, inden motoren startes. Fjern aldrig tankdækslet, og fyld aldrig benzin på, mens motoren er i gang eller stadig er varm. Fyld aldrig benzintanken helt op. Efterlad et tomrum (mindst hele påfyldningsrøret plus 1-2 cm øverst i tanken), således at benzinen kan udvide sig uden at flyde over, når den opvarmes. Se fig Aflæsning af motoroliestand Krumtaphuset er ved levering påfyldt olie SAE 10W-30. Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er korrekt. Maskinen skal stå plant. Aftør området omkring oliepinden. Løsn oliepinden og træk den op. Tør den af. Før oliepinden helt ned uden at skrue den fast. Træk den op igen og aflæs oliestanden. Påfyld olie til "FULL"-mærket, hvis oliestanden er lavere end dette mærke. Se fig. 14. Oliestanden må aldrig være højere end FULL - mærket. Dette vil forårsage overophedning af motoren. Hvis oliestanden overstiger FULL -mærket, skal der aftappes olie, til den korrekte oliestand opnås. 11.3Aflæsning af transmissionsoliestand Se Sikkerhedskontrol Kontrollér at resultaterne af nedenstående sikkerhedskontroller opfyldes i forbindelse med test af den aktuelle maskine. Sikkerhedskontrollen skal altid udføres inden brug. Hvis nogle af nedenstående resultater ikke opfyldes, må maskinen ikke bruges! Indlever maskinen til reparation på et serviceværksted Generel sikkerhedskontrol Objekt Brændstofledninger og tilslutninger. Elkabler. Resultat Ingen lækage. Al isolering intakt. Ingen mekaniske skader. Udstødningssystem Ingen lækage i tilslutninger. Olieledninger Kør maskinen fremad/tilbage, og slip pedalen træk-driftsbremse. Prøvekørsel Samtlige skruer spændt. Ingen lækage. Ingen skader. Maskinen skal stoppe. Ingen unormale vibrationer. Ingen unormale lyde Elektrisk sikkerhedskontrol Sikkerhedssystemets funktion skal altid kontrolleres inden brug af maskinen. Tilstand Handling Resultat Pedalen koblingbremse er ikke trykket ned. Kraftudtaget ikke aktiveret. Prøv at starte. Motoren skal ikke starte. Pedalen koblingbremse er trykket ned. Kraftudtaget aktiveret. Motoren i gang. Kraftudtaget aktiveret. Motoren i gang. Prøv at starte. Føreren rejser sig fra sædet. Tag sikringen 10 A ud. Se fig. 15. Motoren skal ikke starte. Motoren skal stoppe. Motoren skal stoppe Start 1. Åbn benzinhanen. Se Kontroller, at tændkablet/tændkablerne er monteret på tændstiften/tændstifterne. 3. Kontrollér, at kraftudtaget er koblet fra. 4. Hold ikke foden på gearpedalen. 5. Sæt gashåndtaget på fuld gas. Koldstart - træk chokerhåndtaget helt ud. Varmstart chokerhåndtaget skal være skubbet ind. 6. Træd pedalen kobling-bremse helt ned. 7. Drej tændingsnøglen og start motoren. 8 Når motoren er startet, skubbes chokerhåndtaget ind lidt efter lidt, hvis chokeren har været brugt. 15

16 DA DANSK 9. Ved koldstart må maskinen ikke belastes umiddelbart efter start. lad motoren gå i nogle minutter først, så olien når at blive varmet op. Når maskinen er i brug, bør der altid gives fuld gas Køretips Sørg altid for, at der er den korrekte mængde olie i motoren. Især ved kørsel på skråninger. Se Vær forsigtig på skråninger. Undgå at starte eller stoppe pludseligt ved kørsel opad eller nedad på en skråning. Kør aldrig på tværs af en skråning. Kør oppefra og ned eller nedefra og op. Maskinen må kun køres med højest 10 hældning, uanset retning. Sæt hastigheden ned på skråninger og i skarpe sving for at bevare kontrollen og reducere risikoen for at vælte. Drej ikke rattet helt ud ved kørsel med fuld gas i højeste gear. Maskinen kan vælte. Hold hænder og fødder borte fra knækled og sædekonsol. Man kan risikere at få dem i klemme. Kør aldrig med åben motorhjelm Stop Slå kraftudtaget fra. Træk parkeringsbremsen. Lad motoren gå i tomgang 1-2 minutter. Stands motoren ved at dreje tændingsnøglen. Luk benzinhanen. Det er især vigtigt, hvis maskinen skal transporteres, f.eks. på en påhængsvogn. Hvis maskinen efterlades uden opsyn, skal tændkablet/tændkablerne og startnøglen fjernes. Motoren kan være meget varm lige efter standsning. Undgå at røre ved lydpotte, cylinder eller køleribber. Dette kan give forbrændingsskader Rengøring For at reducere brandfaren skal motor, lyddæmper, batteri og brændstoftank holdes fri for græs, blade og olie. For at mindske brandfaren skal det regelmæssigt kontrolleres, at der ikke siver olie og/eller brændstof ud. Maskinen skal altid rengøres efter brug. Nedenstående anvisninger gælder for rengøringen: Hvis der bruges højtryksrenser, må strålen ikke rettes direkte mod akseltætninger, elektriske komponenter og hydraulikventiler. Spul ikke vand på motoren. Rengør motoren med børste og/eller trykluft. Rengør motorens køleluftindtag (14:W). 12 VEDLIGEHOLDELSE 12.1Serviceprogram For at holde maskinen i god stand med hensyn til pålidelighed og driftssikkerhed samt ud fra et miljøsynspunkt skal STIGAs serviceprogram følges. Indholdet af dette program fremgår af den medfølgende servicebog. Grundservice skal altid udføres på et autoriseret værksted. Første service og mellemservice bør udføres på et autoriseret værksted, men kan også udføres af brugeren. Indholdet fremgår af servicebogen, og handlingerne beskrives under 11 START OG KØRSEL samt nedenfor. Service udført på et autoriseret værksted giver garanti for fagligt korrekt arbejde med originale reservedele. Ved hver grundservice og mellemservice, som udføres på et autoriseret værksted, stemples servicebogen. En servicebog med dokumentation for disse serviceeftersyn er et værdipapir, der øger maskinens gensalgsværdi Forberedelse Al service og vedligeholdelse skal udføres på stillestående maskine med standset motor. Undgå at maskinen triller ved altid at trække parkeringsbremsen. Stands motoren. Undgå utilstigtet motorstart ved at løsne tændkablet/tændkablerne fra tændstiften/tændstifterne og fjerne startnøglen Dæktryk Dækkenes lufttryk justeres på følgende måde: Forhjul: 0,6 bar (9 psi). Bagdæk: 0,4 bar (6 psi) Skift af motorolie Dette afsnit indeholder tabeller med de forskellige motorer, der indgår i STIGA s sortiment. For at gøre læsningen mere overskuelig, anbefales det at markere de data, der gælder for den pågældende maskine/motor. 16

17 DANSK DA Olietyp: Syntetisk olie 5W-50. Oliemængde ved olieskift: ca. 3,5 liter Kontrol - justering 1. Stil maskinen plant. 2. Aflæs oliestanden på beholderen. Se fig. 18:P. Oliestanden skal være på højde med stregen. 3. Ved behov påfyldes mere olie Aftapning 1. Kør maskinen med varierende hastigheder i minutter, så transmissionsolien varmes op. 2. Stil maskinen helt vandret. 3. Træk begge frakoblingsgrebene ud som vist i fig. 11:A, B. 4. Stil et opsamlingskar under bagakslen og ét under forakslen. 5. Åbn oliebeholderen ved at fjerne dækslet. Man må kun bruge en 3/8 firkantnøgle til olieaftapningsproppen. Andre værktøjer ødelægger proppen. 6. Demontér olieaftapningsproppen fra bagakslen. Rengør hullet og brug en 3/8 firkantnøgle. Se figur Demontér to aftapningspropper fra forakslen. Brug en 12 mm topnøgle. Lad olien i foraksel og ledninger løbe ud. Se fig Kontrollér, at pakningerne på forakslens aftapningspropper er intakte. Se fig. 20. Montér propperne igen. Tilspændingsmoment: Nm. Hvis olieaftapningsproppen spændes hårdere end 5 Nm, bliver den beskadiget Skifteintervaller I tabellen nedenfor angives i visse tilfælde både driftstimer og kalendermåneder. Handlingen skal udføres ved det, der indtræffer først. 1. gang Derefter Maskine med interval Residence (Honda) Driftstimer/Kalendermåneder Olieskift. 20 timer/ 1 måned 100 timer/ 6 måneder Skift olie oftere, hvis motoren skal arbejde meget tungt, eller omgivelsestemperaturen er høj Motorolie Brug olie ifølge tabellen nedenfor. Olie SAE 10W-30 Serviceklasse SJ eller højere Brug ingen tilsætningsmidler i olien. Fyld ikke for megen olie på. Dette kan føre til, at motoren overophedes. Skift olien, medens motoren er varm. Motorolien kan være meget varm, hvis den tappes af straks efter standsning. Lad derfor motoren køle af nogle minutter, inden olien tappes af. 1. Klem klemmen på olieaftapningsslangen sammen.. Brug en universaltang. Se fig. 17:Y. 2. Flyt klemmen 3-4 cm op på olieaftapningsslangen, og træk proppen ud. 3. Olien skal opsamles i et kar. OBS! Undgå at spilde olie på kileremmene. 4. Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser. 5. Montér olieaftapningsproppen, og skub klemmen tilbage, så den klemmer over proppen. 6. Fjern oliepinden, og påfyld frisk olie. Oliemængde: Maskine Oliemængde, ca. Ikke filterskift Filterskift Residence 0,9 liter 1,05 liter 7. Efter oliepåfyldning skal motoren startes og gå i tomgang i 30 sekunder. 8. Undersøg, om der forekommer udsivning af olie. 9. Stands motoren. Efter yderligere 30 sekunder skal oliestanden kontrolleres som beskrevet i Oliefilter Tap først motorolien af, og montér derefter olieaftapningsproppen som beskrevet ovenfor. Skift derefter oliefilteret som beskrevet nedenfor: 1. Rengør området omkring filteret, og afmontér filteret. 2. Fugt pakningen på det nye filter med olie. 3. Montér filteret. Skru først filteret ind, så pakningen kommer i kontakt med motoren. Skru derefter filteret endnu 1/2-3/4 omgang ind. 4. Fortsæt med punkt 7 som beskrevet i ovenfor. 12.5Brændstoffilter (17:Z) Skift brændstoffilter hver sæson. 12.6Transmission, olie Olie i den hydrauliske kraftoverføring skal kontrolleres/justeres og udskiftes med de intervaller, der er angivet i nedenstående tabel. 1. gang Derefter Handling med interval Driftstimer Kontrol - justering af niveau Olieskift

18 DA DANSK 9. Kontrollér, at pakningen på bagakslens olieaftapningspropp er intakt. Se fig. 19:V. Genmontér i bagakslen. Stram olieaftapningspropen med 5 Nm. 10.Opsug olien i beholderens dybere del med en oliesuger. Se fig Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser Fyldning Motoren må aldrig køres, når den bageste spærreventil er skubbet ind og den forreste spærreventil er trukket ud. Det vil ødelægge forakslens tætninger. 1.Fyld oliebeholderen med den nye olie. Hvis motoren skal køre indendørs, skal der kobles en udsugningsanordning til motorens udstødningsrør. 2. Kontrollér, at bagakslens spærreventil er trukket ud. 3. Start motoren. Når motoren startes, skubbes forakslens spærreventil ind automatisk. 4. Træk forakslens spærreventil ud. Obs! Olien suges ind i systemet meget hurtigt. Beholderen skal altid holdes fyldt. Der må under ingen omstændigheder indsuges luft. 5. Indstil drivpedalen i fremadposition ved at blokere den med en trækile eller lignende. Se fig. 22. Fyld oliebeholderen lidt efter lidt med ny olie. 6. Kør i fremadposition i et minut. 7. Flyt trækilen og indstil drivpedalen i bagudposition. Fortsæt med at påfylde olie. 8. Kør i bagudposition i et minut. 9. Skift køreretning en gang i minuttet som ovenfor beskrevet og fortsæt med at påfylde olie, indtil det holder op med at boble i beholderen. 10.Stop motoren, montér oliebeholderens dæksel og luk hjelmen. 11.Prøvekør i et par minutter og justér oliestanden i beholderen. 12.7Remtransmissioner Kontrollér efter 5 timers drift at alle remme er intakte og uden skader. 12.8Styring Styringen skal kontrolleres/justeres efter 5 timers drift og derefter for hver 100 timers drift Kontrol Drej rattet frem og tilbage i korte ryk. Der må ikke forkomme mekanisk slør i styrekæderne Justering Justér styrekæderne efter behov efter følgende vejledning: 1. Stil maskinen i stillingen "ligeud". 2. Justér styrekæderne ved hjælp af de to møtrikker, der sidder under knækleddet. Se fig Justér begge møtrikker lige meget, indtil der ikke forekommer slør. 4. Prøvekør maskinen i retning lige frem, og kontrollér, at rattet ikke står på skrå. 5. Hvis rattet står på skrå, skal den ene møstrik løsnes og den anden strammes. Spænd ikke styrekæderne for hårdt. Styringen kommer til at gå tungere i takt med, at slitagen på kæderne øges Batteri Syre som kommer i kontakt med øjne eller hud, forårsager alvorlige personskader. Hvis en kropsdel kommer i kontakt med syre, skal der straks skylles med rigeligt vand. Søg straks læge. Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V nominel spænding. Elektrolytniveauet hverken kan eller skal kontrolleres eller påfyldes. Den eneste vedligeholdelse, der kræves, er opladning efter f.eks. lang tids opbevaring. Før batteriet tages i brug første gang, skal det ladet helt op. Batteriet skal altid opbevares helt opladet. Hvis batteriet opbevares afladet, opstår der alvorlige skader Opladning med motoren I første omgang kan batteriet oplades ved hjælp af motorens generator på følgende måde: 1. Montér batteriet i henhold til nedenstående. 2. Placér maskinen udendørs eller montér en udsugningsanordning til udstødningsgassen. 3. Start motoren i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen. 4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45 minutter. 5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet Opladning med batterilader Ved opladning med batterilader skal der anvendes en batterilader med konstant spænding. Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader med konstant spænding. Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes en batterilader af standardtype. 18

19 DANSK DA Demontering/montering Batteriet er placeret under motorhjelmen. Ved demontering/montering gælder følgende angående kablernes tilslutning. Ved demontering. Fjern først det sorte kabel fra batteriets minuspol (-). Fjern derefter det røde kabel fra batteriets pluspol (+). Ved montering. Tilslut først det røde kabel til batteriets pluspol (+). Tilslut derefter det sorte kabel til batteriets minuspol (-). Hvis kablerne fjernes/tilsluttes i omvendt rækkefølge, er der risiko for kortslutning og skader på batteriet. Hvis kablerne byttes om, ødelægges generator og batteri. Spænd kablerne godt fast. Løse kabler kan forårsage brand. Motoren må aldrig køre, når batteriet er koblet fra. Der er risiko for alvorlige skader på generator og el-system Rengøring Hvis batteripolerne er oxiderede, skal de rengøres. Rengør batteripolerne med en stålbørste, og smør dem ind i polfedt Luftfilter, motor Luftfilteret gøres rent hver 3. måned eller for hver 50 driftstimer, alt efter hvad der indtræffer først. Papirfilteret udskiftes en gang om året eller for hver 200 driftstimer, alt efter hvad der indtræffer først. OBS! Gør begge filtre rene oftere, hvis maskinen arbejder i støvede omgivelser. 1. Luftfilterdækslet aftages, se fig Papirfiltret og forfiltret (= skumplastfiltret) aftages. Der skal udvises forsigtighed, så der ikke kommer snavs i karburatoren. Luftfilterhuset gøres rent. 3. Vask forfiltret i flydende opvaskemiddel og vand. Kram det tørt. Der hældes lidt olie på filteret, og olien klemmes ind i filteret. 4. Papirfilteret gøres rent på følgende måde: Det bankes let mod en plan overflade. Hvis det er meget snavset, skal det udskiftes. 5. Samling foretages i omvendt rækkefølge. Oliebaserede opløsningsmidler som f.eks. petroleum må ikke bruges til rengøring af papirfilteret. Sådanne opløsningsmidler vil ødelægge filteret. Der må ikke bruges trykluft ved rengøring af papirfilteret. Papirfilteret må ikke smøres med olie Tændrør Tændstiften/tændstifterne skal udskiftes for hver 200 timers drift (=ved hver anden grundservice). Inden tændstiften løsnes, skal der rengøres omkring dets fæste. Tændstift: Champion RC12YC eller tilsvarende. Elektrodeafstand: 0,75 mm Luftindtag Se 14:W. Motoren er luftkølet. Et tilstoppet kølesystem vil skade motoren. Rengør motoren luftindtag for hver 50 timers drift. En mere grundig rengøring af kølesystemet udføres i forbindelse med hver grundservice Smøring Alle smørepunkter vist i nedenstående tabel skal smøres for hver 50 timers drift samt efter hver vask. Objekt Handling Figur Knæk 4 smørenipler. 25 Brug en fedtsprøjte fyldt med universalfedt. Pump, indtil der trænger fedt ud. Syrekæder Børst kæderne rene med en - stålbørste. Smörj med en universalkædespray. Spændarme Smør lejringspunkterne med 26 en oliekande, samtidig med at den relevante anordning aktiveres. Bør udføres af to personer. Håndtagenes wirer Smør wirernes ender med en oliekande, samtidig med at den relevante anordning aktiveres. Bør udføres af to personer. 27 GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. 19

20 EG-försäkran om överensstämmelse EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-overensstemmelseserklæring EU-forsikring om overensstemmelse EG-Konformitätsbescheinigung EC conformity declaration Déclaration de conformité CE EU-gelijkvormigheidsverklaring Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE Declaração de conformidade da CE Deklaracja zgodności EC Декларация EC о соответствии Deklarace shody s EU EK megfelelőségi nyilatkozat Izjava ES o skladnosti EÜ vastavusdeklaratsioon EB atitikties deklaracija EK atbilstības deklarācija 1.Kategori Luokka Kategori Kategori Kategorie Category Catégorie Categorie Categoria Categoría Categoria Kategoria Категория Kategorie Kategória Kategorija Kategooria Kategorija Kategorija 2.Typ Tyyppi Type Type Typ Type Type 3.Art.nr. Tuotenumero Art.nr. Art.nr. Art.-Nr. Item no N d'article 4.Tillverkare Valmistaja Producent Produsent Hersteller Manufacturer Fabricant 5.Vibration Tärinä Vibration Vibrasjon Vibration Vibration Vibration Vibratie Vibrazioni Vibración Type Tipo Tipo Tipo Typ Тип Typ Itemnr. Articolo n. Nº de referencia Item nº Pozycja nr Поз. Fabrikant Produttore Fabricante Fabricante Producent Изготовитель Výrobce Vibração Wibracje Вибрация Vibrace Vibráció Tresljaji Vibratsioon Vibracija Vibrācija 6A.Garanterad ljudeffektnivå Taattu äänitehotaso Garanteret lydeffektniveau Garantert lydeffektnivå Garantierter Geräuschpegel Guaranteed sound power level Niveau de puissance acoustique garanti Gegarandeerd geluidsniveau Livello di potenza sonora garantito Nivel de potencia de sonido garantizado Nível de ruído garantido Nieprzekraczalny poziom hałasu Гарантированный предельный уровень шума Zaručená úroveň hluku Garantált hangteljesítményszint Zajamčena raven zvočne jakosti Garanteeritud müratase Garantuojamas triukšmo lygis Garantētais trokšņa līmenis (LWA) Gräsklippare med bensinmotor Bensiinimoottorikäyttöinen ruohonleikkuri Plæneklipper med benzinmotor Gressklipper med bensinmotor Rasenmäher mit Benzinmotor Lawnmowers with petrol engines Tondeuses à moteur à explosion Grasmaaiers met benzinemotor Tosaerba con motori a benzina Cortacéspedes con motor de gasolina Máquinas de cortar relva com motores a gasolina Kosiarki do trawy z silnikiem benzynowym Газонокосилки с бензиновым двигателем Sekačky trávy s benzinovým motorem Benzinmotoros fűnyíró Kosilnice z bencinskimi motorji Bensiinimootoriga muruniidukid Vejapjovės su benzininiais varikliais Zāles pļāvēji ar benzīna dzinējiem Típus P901 Tip Tüüp Tipas Tips Císlo položky Tételszám Izdelek, št. Toote nr Gaminio nr. Preces Nr. Gyártó Proizvajalec Tootja Gamintojas Ražotājs GGP Sweden AB P.O. Box 1006 SE Tranås Sweden < 0.9 m/s 2 < 2,5 m/s 2 99 db(a) 8.Fabrikat Valmiste Fabrikat Fabrikat Fabrikat Make Marque 9.Klippbredd Leikkuuleveys Klippebredde Klippebredde Schnittbreite Cutting width Largeur de coupe Snijwijdte Larghezza di taglio Ancho de corte 10.Serienr Valmistenumero Serienr. Serienr. Seriennummer Serial number Numéro de série Serienummer Numero di serie Número de serie Número de série Numer seryjny Заводской номер Číslo série Sorozatszám Serijska številka Seerianumber Serijos numeris Sērijas numurs Fabricage Marca Marca Marca Marka Торговая марка Značka Gyártmány Znamka Mark Markė Ražojums Largura de corte Szerokość koszenia Рабочий захват Šířka sekání Vágási szélesség Širina košnje Niitmislaius Pjovimo plotis Pļaušanas joslas platums STIGA 1-2: 95 cm 3-4: 105 cm 5-6: 110 cm Se dekal på chassit Katso tarra rungossa Se mærkat på chassis Se etikett på chassiset Siehe Schild am Chassis See label on chassis Voir la plaque sur le châssis Zie label op chassis Vedi etichetta sul telaio Véase la etiqueta en el chasis Ver etiqueta no chassis Patrz etykieta na podwoziu См. табличку на шасси Viz štítek na podvozku Lásd az alvázon lévő adattáblát! Glej nalepko na šasiji Vt silti šassiil Žr. etiketę ant važiuoklės Skatīt uzlīmi uz šasijas 11.Motor / Moottori / Motor / Motor / Motor / Engine / Moteur / Motor / Motore / Motor / Motor / Silnik / Двигатель / Motor / Motor / Mootor / Dzinējs Fabrikat Valmiste Fabrikat Fabrikat Fabrikat Make Marque Modell Malli Model Modell Modell Model Modèle Fabricage Marca Marca Marca Marka Марка Značka Model Modello Modelo Modelo Model Модель Model 12.Rotationshastighet Pyörimisnopeus Rotationshastighed Rotasjonshastighet Umdrehungsgeschwindigkeit Rotation speed Vitesse de rotation Rotatiesnelheid Velocità di rotazione Régimen Velocidade de rotação Prędkość obrotów Частота вращения Rychlost otáčení Rotációs sebesség Hitrost vrtenja Pöörlemiskiirus Sukimosi greitis Rotācijas ātrums Gyártmány Znamka Mark Markë Raţojums Modell Model Mudel Modelis Modelis Honda GCV rpm 6B.Uppmätt ljudeffektnivå Mitattu äänitehotaso Målt lydeffektniveau Målt lydeffektnivå Gemessener geräuschpegel Measured sound power level Niveau de puissance acoustique mesuré Gemeten geluidsniveau Livello di potenza sonora misurato Nivel de potencia de sonido medido Nível de potência sonora medido Nieprzekraczalny poziom hałasu Замеренный уровень шума Naměřená úroveň hluku Mért hangteljesítményszint Izmerjena raven zvočne jakosti Mõõdetud müratase Išmatuotas triukšmo lygis Izmērītais trokšņa līmenis 95,5 db(a) 7.Anmält organ Ilmoitettu laitos Bemyndiget organ Underrettet organ Anmeldeorganisation Notified body Organisme notifié Keuringsinstantie Organismo notificato Organismo notificado Organismo notificado Urząd zatwierdzający Уполномоченная организация Oprávnený orgán Az értesítés címzettje Obveščeni organ Teavitatud asutus Notifikuotoji įstaiga Informētā iestāde ITS Testing & Certification Ltd Notified Body representative 0359

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...6 FI...14 DA..22 NO.30

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA VILLA VILLA 12 VILLA 14 HST VILLA 16 HST

STIGA VILLA VILLA 12 VILLA 14 HST VILLA 16 HST STIGA VILLA VILLA 12 VILLA 14 HST VILLA 16 HST BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...5 FI...12 DA..19 NO.27

Læs mere

STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD

STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA..27 NO.37 DE...47 EN...58

Læs mere

STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16. PRO Svan

STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16. PRO Svan STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16 PRO Svan BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...8 FI...19 DA..30 NO.41

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Læs mere

STIGA TURBO 55 COMBI 48 COMBI 43 COMBI 8211-0208-12

STIGA TURBO 55 COMBI 48 COMBI 43 COMBI 8211-0208-12 STIGA TURBO 55 COMBI 48 COMBI 43 COMBI 8211-0208-12 SVENSKA S B 1. 2. B 3. 4. F D E 5. 6. 7. S SVENSKA FULL ADD ADD FULL 8. 9. Briggs & Stratton LS 45 ADD FULL 0,15 l. 10. Briggs & Stratton XTE 11. Honda

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 8 5 6 8 5 2a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal VILLA 2 5

Læs mere

STIGA MULTICLIP 46 ELECTRIC 8211-0229-10

STIGA MULTICLIP 46 ELECTRIC 8211-0229-10 STIGA MULTICLIP 46 ELECTRIC 8211-0229-10 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. STOP DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed,

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

STIGA READY READY HST 8211-0343-01

STIGA READY READY HST 8211-0343-01 STIGA READY READY HST 8211-0343-01 1 SVENSKA S 3 4 2 1 5 6 2 3 7 8 9 4 5 S SVENSKA 6 7 8 9 10 11 0,7-0,8 mm 12 13 DK DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade og/eller materielle skader

Læs mere

STIGA PARK 125 COMBI PRO

STIGA PARK 125 COMBI PRO STIGA PARK 125 COMBI PRO 8211-3060-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 6 A B 7 8 SVENSKA 9 10 S 11 24 Nm DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP BRUGSANVISNING UGI. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ 8211-0202-12

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP BRUGSANVISNING UGI. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ 8211-0202-12 STIGA GARDEN COMBI BRUGSANVISNING MULTICLIP UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ 8211-0202-12 H 1. 5. - + 6. 2. D 3. 7. G C 4. 8. I G 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 19.

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 5 8 6 8 5 2a. Master - Senator 2b. President 2B V-R-REGL 1 4 10 6 5 9 8 2c. Royal 3. President - Royal VILLA 4. 95

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT BRUGSANVISNING 8211-0276-06

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT BRUGSANVISNING 8211-0276-06 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT BRUGSANVISNING 8211-0276-06 PARK 19 18 15 1. 2. 6 4 5 3 1 3. PARK 14 11 14 8 11 7 9 7 9 15 16 4. President - Comfort 5. Royal 13 7 14 11 8 9 13 7 14 8 9

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08

STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08 STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08 Typ 1 1. 5. Villa Senator Typ 1 2. 6. Typ 2 3. 7. Typ 2 4. 8. 9. 13. J I 10. 14. 11. 15. 12. 16. 17. 21. K L 18. 22. 8 7 1 12 2 19. 23. 7 4 11 20. 24. 6 5 DK DANSK

Læs mere

STIGA PARK RANGER PRESIDENT POWER EXCELLENT

STIGA PARK RANGER PRESIDENT POWER EXCELLENT STIGA PARK RANGER PRESIDENT POWER EXCELLENT BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA..27 NO.36

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0543-03 1 125 Combi Pro 2 2 1 3 A B C B 4 5 6 Torx T30 E F Torx T30 7 G H I 8 10 mm 10 mm 2 9 92/107 10 92/107 13 mm 13 mm 10 mm 11 92/107 M D

Læs mere

STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16 PRESTIGE BRUGSANVISNING

STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16 PRESTIGE BRUGSANVISNING STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16 PRESTIGE BRUGSANVISNING 8211-0540-01 1 2 P Q 3 A D E 4 Prestige G I K B F C 5 Pro16 6 Pro20 Pro25 G H I J K G H I J K L N N O M 7 8 R S T 9 10 U V Max 11 Prestige 12

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...6 FI...14 DA..22 NO.30

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 60 3x 5. LS 45 6. XTE 60 STOP I H 7. 8. 2 S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE

STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE STIGA VILLA ROYAL COMFORT ELITE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...16 DA..25 NO.34 DE...43 EN...53

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

STIGA VILLA 85M

STIGA VILLA 85M STIGA VILLA 85M 8211-3013-09 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

STIGA PARK PRO 18 PRO 16 PRESIDENT CLASSIC 8211-0211-06

STIGA PARK PRO 18 PRO 16 PRESIDENT CLASSIC 8211-0211-06 STIGA PARK PRO 18 PRO 16 PRESIDENT CLASSIC 8211-0211-06 7. Park Classic-President 11. 8. Park Pro16-Pro18 12. Park Classic-President 9. Park President 13. Park Pro16-Pro18 10. Park Pro16-Pro18 14. Park

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

STIGA PARK. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 110 Combi Pro 125 Combi Pro BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD

STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD 8211-0555-01 1 S T 2 P Q 3 A B D E F 4 K G N O 4WD H I J L M C 5 K G 2WD H I J 6 2WD R 2 7 4WD 8 U V B A 9 10 E W Max Y 11 12 Max C 3 13 C B C A 14 D 15 16 F 0 1 17 18 P V

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Type: PA501 Art. No:

Type: PA501 Art. No: TRANÅS - SWEDEN SIKKERHEDSFORSKRIFTER DK Disse forskrifter skal læses omhyggeligt igennem af alle, som bruger maskinen. Fortæl alle, som vil anvende kosten, hvilke risici der er, og hvordan ulykker kan

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov?

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov? VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER For at få en flot og velplejet græsplæne kan du vælge mellem en plæneklipper, en frontmonteret rider, en robotplæneklipper eller Multiclip. Der er mange at vælge mellem, og

Læs mere