STIGA PARK RESIDENCE SIKKERHEDSFORSKRIFTER MONTERINGSANVISNING BRUGSANVISNING. sid...7 sid..11 sid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STIGA PARK RESIDENCE SIKKERHEDSFORSKRIFTER MONTERINGSANVISNING BRUGSANVISNING. sid...7 sid..11 sid...14 8211-0043-90"

Transkript

1 STIGA PARK RESIDENCE SIKKERHEDSFORSKRIFTER MONTERINGSANVISNING BRUGSANVISNING sid...7 sid..11 sid

2 1 D F A E G H B J C I 2 3 U F E V A B, C J H G 2

3 7 S T 8 P Q 9 A D E 10 G H K I J B F C 11 4WD 12 U V B A 3

4 13 14 W Max 15 x P Y Z 4

5 19 20 V

6 F G H J 6

7 DANSK DA 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig personskade og/eller materielle skader, hvis ikke instruktionerne følges nøje. Læs denne brugsanvisning samt de vedlagte "SIKKERHEDSFORSKRIFT- ER" omhyggeligt igennem, før maskinen startes. 1.1 SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed og opmærksomhed ved anvendelse af maskinen samt udførelse af vedligeholdelsesarbejde. Symbolerne betyder: Advarsel! Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanual, før maskinen tages i brug. Advarsel! Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle tilskuere borte. Advarsel! Brug altid høreværn. Advarsel! Denne maskine er ikke beregnet til at køre på offentlig vej. Advarsel! Med monteret originaltilbehør må maskinen kun køres på skråninger med en maksimal hældning på 10, uanset retning. Advarsel! Risiko for klemning. Hold hænder og fødder væk fra midterstyringen. Advarsel! Risiko for forbrænding. Rør ikke ved lydpotten/katalysatoren. 1.2 Henvisninger Figurer Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret 1, 2, 3, osv. Detaljer i figurerne er mærket A, B, C, osv. Henvisning til detalje C i figur 2 skrives 2:C Overskrifter Overskrifterne i denne brugsanvisning er nummereret som beskrevet i nedenstående eksempel: Generel sikkerhedskontrol er en underoverskrift til 1.3 Sikkerhedskontrol og udgør en del af denne. Ved henvisning til overskrifter angives oftest kun overskriftens nummer, f.eks. Se SIKKERHED 2.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender maskinen, skal alle førere undervises i håndteringen af maskinen. Følgende skal især understreges: a. Anvendelse af ridere kræver forsigtighed og koncentration. b. Man kan på skråninger ikke få kontrol over en glidende rider ved at bremse. Hovedårsagen til, at man mister kontrollen, er manglende hjulgreb, for høj hastighed, utilstrækkelig nedbremsning, uegnet opgave for maskinen, manglende kendskab til underlaget eller forkert anvendelse som trækkraft. Lad aldrig børn eller personer, der ikke kender disse anvisninger, benytte maskinen. Lokale forskrifter indeholder muligvis bestemmelser vedrørende førerens alder. Anvend aldrig maskinen, hvis der er andre i nærheden, især børn eller dyr. Husk, at føreren er ansvarlig for ulykker, der forårsages på andre mennesker og deres ejendom. Lad aldrig børn eller andre køre med. De kan falde af og komme alvorligt til skade, eller de kan forhindre, at maskinen køres på en sikker måde. Anvend ikke maskinen, hvis du er under påvirkning af alkohol, stoffer eller medicin. Anvend heller ikke maskinen, hvis du er træt eller syg. 2.2 FORBEREDELSE Bær kraftige sko og langbukser, når du bruger maskinen. Kør aldrig maskinen med bare fødder eller i sandaler. Vær rigtigt påklædt, når du bruger maskinen. Bær ikke løsthængende tøj, smykker, tørklæder, slips osv., som kan hænge fast i roterende dele. Sæt langt hår op. Kontroller omhyggeligt det område, der skal klippes eller ryddes for sne. Fjern alle løse sten, pinde, ståltråd og andre fremmede genstande, som maskinen kan kaste ud. Advarsel - Benzin er meget brandfarligt. a. Opbevar brændstoffet i en beholder, der er specielt fremstillet til dette formål. b. Påfyld kun benzin udendørs, og ryg ikke under påfyldningen. 7

8 DA DANSK c. Påfyld brændstoffet, inden motoren startes. Tag aldrig benzindækslet af, og påfyld aldrig benzin, mens motoren kører eller stadig er varm. d. Hvis du spilder benzin, må du ikke forsøge at starte motoren. Flyt i stedet maskinen fra det sted, hvor du har spildt benzin, og undgå enhver form for gnistdannelse, indtil benzindampene er forsvundet. e. Husk at skrue dækslet på benzintanken og benzindunken på igen efter påfyldning. Udskift fejlbehæftede støjdæmpere. Inden du bruger maskinen, skal du altid kontrollere, at knive og fastgørelsesanordninger ikke er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede dele i sæt, så balancen opretholdes. Batteriet (på maskiner med el-starter) afgiver eksplosive gasser. Hold gnister, flammer og cigaretter væk. Sørg for tilstrækkelig ventilation under opladning. Batteriet indeholder giftigt materiale. Pas på, at batterihuset ikke beskadiges. Hvis huset er beskadiget, skal du undgå at komme i kontakt med batteriets indhold. Læg ikke gamle, defekte batterier i affaldsspanden. Kontakt den lokale genbrugsstation. Kortslut ikke batteriet. Der vil opstå gnister, som kan medføre brand. 2.3 DRIFT Start motoren i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen. Hold fødderne borte fra knivene. Kør ikke motoren i mindre rum, hvor farlige kuldoxidgasser kan opbygges. Anvend kun maskinen i dagslys eller ved god belysning. Anvend altid høreværn. Vær forsigtig, når du nærmer dig forhindringer, der begrænser oversigtsmulighederne. Hold altid børn væk fra maskinens arbejdsområde. Lad en anden voksen holde øje med børnene. Vær forsigtig, når du bakker. Kig bagud efter eventuelle forhindringer, før og mens du bakker. Pas på børn. Kobl kniven/knivene og koblingen ud, inden motoren startes. Hold aldrig hænder og fødder tæt på eller under roterende dele. Pas på knivene. Stå aldrig ud for udkaståbningen. Undgå at bruge maskinen på vådt græs. Vær forsigtig på skråninger. Undgå at starte eller stoppe pludseligt, når du kører opad eller nedad på en skråning. Slip koblingen langsomt. Kør altid med gearet koblet til, og kobl ikke ud ved kørsel nedad på skråninger. Klip aldrig på tværs af en skråning. Kør oppefra og ned og nedefra og op. Giv kun lidt gas ved tilkobling af kraftudtaget, især i højt græs. Sænk hastigheden på skråninger og i skarpe sving for at undgå, at maskinen vælter, eller at du mister kontrollen over den. Pas på huller i underlaget og andre skjulte farer. Kør ikke for tæt på grøfter eller høje kanter. Maskinen kan vælte, hvis et hjul kommer uden for kanten, eller hvis kanten falder sammen. Vær forsigtig ved bugsering og ved anvendelse af tungt udstyr. a. Anvend kun en godkendt trækanordning. b. Begræns lasten, så du har styr over den. c. Foretag ingen skarpe sving. Vær forsigtig, når du bakker. d. Anvend hjulvægte eller frontvægte, hvis det anbefales i brugsanvisningen. Pas på trafik ved kryds eller ved kørsel i nærheden af veje. Stop kniven/knivene, hvis et andet underlag end græs skal passeres under klipningen af græs. Ved anvendelse af enhver form for tilbehør, må udkastet aldrig rettes mod personer i nærheden, og der må aldrig stå nogen personer i nærheden af maskinen, når den er i gang. Kør aldrig maskinen, hvis beskyttelsesanordningerne er ødelagt eller ikke fastgjort. De monterede beskyttelsesanordninger må ikke afmonteres eller sættes ud af drift. Inden maskinen anvendes, skal du hver gang kontrollere, at beskyttelsesanordningerne fungerer. Du må ikke ændre motorens regulatorindstillinger eller køre motoren ved for højt omdrejningstal. Faren for personskader stiger, hvis motoren køres ved for højt omdrejningstal. Rør ikke ved motordele, som bliver varme under drift. Risiko for forbrænding. Forlad aldrig førerpladsen uden at: a. Frakoble kraftudtaget og sænke tilbehøret. b. Sætte gearet i frigear og trække parkeringsbremsen. c. Stoppe motoren og tage nøglen ud. 8

9 DANSK DA Anvend kun tilbehør, som er godkendt af producenten af maskinen. Maskinen må ikke anvendes, uden at tilbehør/ redskab er monteret i fastgørelsen dertil. Kørsel uden tilbehør kan forringe maskinens stabilitet. Vær forsigtig ved anvendelse af græsopsamler og andet tilbehør, som kan ændre maskinens stabilitet (især på skråninger). Kobl udtaget til tilbehøret fra, stop motoren, og løsn tændrørskablet, eller tag tændingsnøglen ud: a. Før aflæsning af pinde eller affald, eller når udkaståbningen er tilstoppet. b. Før kontrol, rengøring eller eftersyn af maskinen. c. Før kontrol for eventuelle skader og udførelse af reparationer, og inden maskinen startes og køres igen efter påkørsel af genstande. d. Ved kontrol af maskinen, hvis den er begyndt at vibrere unormalt meget. (Kontroller straks). Kobl udtaget til tilbehør fra ved transport, eller når maskinen ikke anvendes. Stop motoren, og kobl udtaget til tilbehøret fra: a. Før påfyldning af benzin. b. Inden græsopsamleren afmonteres. c. Inden højdeindstillingen justeres, så dette ikke kan ske fra førersædet. Reducer gasgivningen, når motoren skal standses. Hvis motoren er forsynet med brændstofhane, skal denne lukkes, når arbejdet er afsluttet. Vær forsigtig med klippeaggregater med flere knive, idet en roterende kniv kan få andre knive til at rotere. Med monteret originaltilbehør må maskinen kun køres på skråninger med en maksimal hældning på 10, uanset retning. Klippeaggregatets originale kniv/knive må ikke udskiftes med ikke-originale dele beregnet til f.eks. mosafrivning. Hvis sådanne anordninger anvendes, bortfalder garantien. Der er desuden risiko for personkvæstelser og skader på ejendom. Vær forsigtig ved af- og pålæsning af maskinen på trailer eller lastvogn. 2.4 VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING Fastspænd alle møtrikker og skruer, så maskinen er i sikker stand. Kontroller med jævne mellemrum, at klippeaggregatets knivbolt/-bolte er korrekt tilspændt. Kontroller regelmæssigt bremsernes funktion. Det er vigtigt, at bremserne vedligeholdes og repareres efter behov. Lad aldrig maskinen stå med benzin i tanken i bygninger, hvor dampene kan komme i kontakt med åben ild eller gnister. Sørg for, at motoren er afkølet, inden maskinen stilles ind i en bygning. For at mindske risikoen for brand skal motor, støjdæmper, batteri og benzintank holdes rene for græs, løv og overskydende olie. Kontroller ofte, om der er opstået slid eller skader på græsopsamleren. Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden. Anvend altid originale reservedele. Ikkeoriginale reservedele kan medføre risiko for tilskadekomst, selvom delene passer til maskinen. Udskift beskadigede advarsels- og instruktionsskilte. Hvis transportpositionen ikke er forsynet med mekanisk låsning, skal klippeaggregatet være sænket ved parkering og opbevaring, og når maskinen efterlades uden opsyn. Hvis benzintanken skal tømmes, skal dette ske udendørs. Opbevar maskinen, så børn ikke kan få adgang til den. Batteriet indeholder syre. I forbindelse med mekaniske skader eller overopladning kan der ske udsivning af syre. Batteriet må aldrig overoplades. Overopladning kan få batteriet til at eksplodere, hvorved syren slynges ud i alle retninger. Syre som kommer i kontakt med øjne eller hud, forårsager alvorlige personskader. Hvis en kropsdel kommer i kontakt med syre, skal der straks skylles med rigeligt vand. Søg straks læge. Indånding af syredampe giver skader på slimhinder og andre indre organer. Søg læge, hvis en person har indåndet syre. Syre forårsager alvorlige skader på værktøj, tøj og andre materialer. Skyl straks spildt syre væk med vand. Kortslut ikke batteriets poler. Der vil opstå gnister, som kan medføre brand. Bær ikke smykker af metal, der kan komme i kontakt med batteripolerne. I tilfælde af skader på batterikappe, dæksel, poler eller indgreb på den liste, der dækker ventilerne, skal batteriet udskiftes. 9

10 DA DANSK 3 OPBEVARING Tøm benzintanken. Start motoren, og lad den gå, indtil den standser. Skift olie, mens motoren er varm. Skru tændrøret løs, og hæld en måleske olie i cylinderen. Lad motoren køre nogle omgange, så olien fordeler sig i cylinderen. Sæt tændrøret fast igen. Rengør hele maskinen (især under skjoldet over klippeaggregatet). Reparer lakskader for at undgå rustangreb. Opbevar maskinen indendørs et tørt sted. Maskiner med el-starter: Afmonter batteriet. Opbevar det godt opladet på et koldt sted (mellem 0 C og +15 C). Ved den korrekte opbevaringstemperatur skal batteriet oplades hver 4. måned. 4 SERVICE Autoriserede serviceværksteder udfører reparationer og garantiservice. De anvender originale reservedele. GGP originale reservedele og tilbehør er fremstillet specielt til GGP-maskiner. Bemærk, at ikke-originale reservedele og tilbehør ikke er kontrolleret og godkendt af GGP. Anvendelse af sådanne dele og tilbehør kan påvirke maskinens funktion og sikkerhed. GGP påtager sig intet ansvar for skader, der er forårsaget af sådanne produkter. Originale reservedele sælges af serviceværksteder og mange forhandlere. Vi anbefaler, at maskinen indleveres til service, vedligeholdelse og kontrol af sikkerhedsanordningerne på et autoriseret serviceværksted en gang om året. 5 PRODUKTIDENTITET Produktets identitet bestemmes af to dele: 1. Maskinens artikel- og serienummer: Anvend disse identitetsbetegnelser ved alle henvendelser til serviceværksteder og ved køb af reservedele. Hurtigst muligt efter opbevaringen af maskinen skal ovenstående nummer noteres på sidste side af denne tryksag. 6 MILJØ Af hensyn til miljøet anbefaler vi, at følgende overholdes: Anvend altid Alkylat-benzin (såkaldt miljøbenzin). Anvend altid en tragt og/eller benzindunk med særlig beskyttelse for at undgå spild ved påfyldning af benzin. Fyld ikke benzintanken helt op. Påfyld ikke for meget motor- og/eller transmissionsolie (se brugsanvisningen for oplysninger om den rigtige mængde). Opsaml alt olie ved olieskift. Spild ikke. Aflever den gamle olie på en genbrugsstation. Smid ikke det gamle oliefilter i affaldsspanden. Aflever det på en genbrugsstation. Smid ikke gamle blybatterier i affaldsspanden. Aflever det på en genbrugsstation. Udskift støjdæmperen, hvis den er slidt. Anvend altid originale reservedele ved reparation. Hvis maskinen som standard er udstyret med katalysator, og denne er slidt, skal en ny katalysator monteres ved udskiftning. Lad altid en fagmand justere karburatoren, når det er nødvendigt. Rengør luftfiltret i henhold til instruktionerne (se brugsanvisningen). 7 TEGN FORSIKRING PÅ DIN RIDER Kontroller forsikringen på din nye rider. Kontakt dit forsikringsselskab. Du bør have forsikring for kørsel, brand, skade og tyveri. 2. Motorens model-, type- og serienummer: 10

11 DANSK DA 8 MONTERING For at undgå skader på personer og materiel må man ikke bruge maskinen, før man har truffet alle de foranstaltninger, der er beskrevet i denne brugsanvisning. 8.1 Monteringskomponenter I leverancen indgår komponenter, der skal bruges ved monteringen. Se fig. 1. Leveres i pose. I leverancen indgår en plastpose med komponenter, der skal bruges ved monteringen. Se fig. 1. Posen indeholder: Pos. Ant. Betegnelse Dimension A 1 Split 6 x 36 B 1 Passkive 16 x 38 x 0.5 C 1 Passkive 16 x 38 x 1.0 D 2 Tændingsnøgle E 2 Skrue til batteri F 2 Møtrik til batteri G 2 Møtrik M8 H 1 Trækplade I 2 Skrue 8 x Motorhjelm (2:U) Maskinen har en motorhjelm, der kan åbnes for adgang til brændstofhane, batteri og motor. Motorhjelmen er låst med en gummistrop. Motorhjelmen åbnes som beskrevet nedenfor: 1. Løsn gummistroppen (2:V) på motorhjelmens forkant. 2. Løft forsigtigt motorhjelmen bagud. Motorhjelmen lukkes ved at følge beskrivelsen i omvendt rækkefølge. Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og klemningsskader. 8.3 Batteri Se Sæde 1. Demontér følgende dele fra sædekonsollen: 4 møtrikker (til transportlåsning, skal ikke bruges). 4 skruer. 4 Ansatsskiver. 2. Placér sædet over fæstet i sædekonsollen. 3. Montér ansatsskiverne på skruerne. 4. Før skruerne med påsatte ansatsskiver op gennem slidserne i sædekonsollen og hullerne i sædepladen. Skru dem fast i sædet. Tilspændingsmoment: 9 ±1,7 Nm. Hvis skruerne spændes hårdere end 9 ±1,7 Nm, vil sædet blive ødelagt. 5. Kontrollér, at sædet løber let i konsollens slidser. Sædet kan vippes fremover. Hvis maskinen parkeres udendørs i regnvejr, kan man vippe sædet fremover for at beskytte sædepuden mod regnen. 8.5 Rat For at mindske aksialspillet i ratakslen skal passkiverne (5:B) og/eller (5:C) monteres på akslen mellem ratrør og konsol på følgende måde: 1. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at slå splitten (5:A) ca. 1/3 ind. 2. Træk ratrør og aksel opad. 3. Kontrollér udefra, om ingen skive, en 0,5 mmskive, 1,0 mm-skive eller begge skiver kan skubbes ind i mellemrummet. Skiven/skiverne må ikke presses ind med magt; der skal være lidt aksialt spillerum. 4. Træk splitten ud og demontér ratrøret. 5. Montér skive/skiver, som beskrevet i pkt. 3 herover. 6. Montér ratrøret på akslen og gør det fast ved at slå splitten helt ind. Brug modhold. 8.6 Trækplade Montér trækpladen (6:H) bag på maskinen. Brug skruerne og møtrikkerne (6:J, G). Tilspændingsmoment: 22 Nm. 8.7 Snapbeslag Snapbeslagene leveres i en separat æske sammen med en monteringsvejledning. Montér snapbeslagene på maskinens foraksler. 8.8 Dæktryk Kontrollér lufttrykket i dækkene. Korrekt lufttryk: For: 0,6 bar (9 psi). Bag: 0,4 bar (6 psi) 8.9 Tilbehør For montering af tilbehør, se separat monteringsvejledning, der følger med det respektive tilbehør. Bemærk! Klippeaggregater regnes her som tilbehør. 11

12 DA DANSK 9 BESKRIVELSE 9.1 Fremdrift Maskinen er 4-hjulstrukket. Kraften fra motoren til drivhjulene overføres hudraulisk. Motoren driver en oliepumpe, som pumper olie gennem akseldrevene for og bag. Forakslen og bagakslen er seriekoblede, hvilket betyder, at forhjul og baghjul er tvunget til at rotere med det samme omdrejningstal. For at lette sving er begge aksler udstyret med differentiale. Frontmonterede redskaber drives via kileremme. 9.2 Styring Maskinen er knækstyret. Det betyder, at rammen er opdelt i front og bagende, som kan drejes i forhold til hinanden. Knækstyringen gør det muligt for maskinen at dreje med en ekstremt lille radius rundt om træer og andre forhindringer. 9.3 Sikkerhedssystem Maskinen er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem. Sikkerhedssystemet afbryder visse aktiviteter, som kan medføre fare i forbindelse med fejlmanøvrer. Eksempelvis kan motoren ikke startes, hvis ikke pedalen kobling-bremse er trykket ned. Sikkerhedssystemets funktion skal altid kontrolleres inden brug af maskinen. 9.4 Betjeningsudstyr Redskabsløfter, mekanisk (9:C) Sådan skiftes mellem arbejdsstilling og transportstilling: 1. Træd pedalen helt ned. 2. Slip pedalen langsomt Kobling-parkeringsbremse (9:B) Tryk aldrig på pedalen under kørsel. Risiko for overophedning i kraftoverføringen. Pedalen (9:B) har følgende tre stillinger: Sluppet. Koblingen er ikke aktiveret. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret. Trådt halvt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret. Trådt helt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parkeringsbremsen fuldt aktiveret, men ikke låst. Denne position bruges også som nødbremse Lås, parkeringsbremse (9:A) Låsen låser pedalen kobling-bremse i nede-position. Funktionen bruges til at låse maskinen på skråninger, ved transport, etc., når motoren ikke er i gang. Låsning: 1. Træd pedalen (9:B) helt ned. 2. Skub låsen (9:A) mod højre. 3. Slip pedalen (9:B). 4. Slip låsen (9:A). Oplåsning: Tryk pedalen ned, og slip den (9:B) Træk-driftsbremse (9:F) Hvis maskinen ikke bremser som forventet, når pedalen slippes, skal venstre pedal (9:B) bruges som nødbremse. Pedalen (9:F) bestemmer udvekslingsforholdet mellem motoren og drivhjulene (= hastigheden). Når pedalen slippes, aktiveres driftsbremsen. 1. Træd pedalen fremad - maskinen bevæger sig fremad. 2. Pedalen er ikke påvirket - maskinen står stille. 3. Træd pedalen bagud - maskinen bakker. 4. Trykket mindskes på pedalen - maskinen bremser op. På pedalens overdel er der en justeringsplade. Justeringspladen kan justeres i 3 positioner, så den passer optimalt til førerens fod Rat (9:D) Rathøjden kan reguleres trinløst. Løsn justeringsgrebet (9:E) på ratstammen, og hæv eller sænk rattet til den ønskede stilling. Stram justeringsgrebet til igen. Justér ikke rattet under kørsel! Drej aldrig på rattet, når maskinen står stille med redskabet sænket. Risiko for unormale belastninger på servostyring og styremekanik Gashåndtag (10:G) Regulering til indstilling af motorens omdrejningstal. 1. Fuld gas - når maskinen er i brug, bør der altid gives fuld gas. 2. Tomgang. 12

13 DANSK DA Chokerhåndtag (10:H) Trækhåndtag til at give motoren choker ved koldstart. 1. Håndtaget trukket helt ud - chokerspjældet i karburatoren er lukket. Til koldstart. 2. Håndtaget trykket ind - chokerspjældet er åbent. Til varm start af motoren og under kørsel. Kør aldrig med chokeren trukket ud, når motoren er varm Tændingslås/forlygter (10:I) Tændingslåsen bruges til at starte og stoppe motoren. Tændingslåsen fungerer også som kontakt for lygten. Maskinen må ikke efterlades med nøglen i position 2 eller 3. Risiko for brand, da der kan løbe brændstof ind i motoren gennem karburatoren, samt risiko for at batteriet aflades og ødelægges. Fire stillinger: 1. Stopstilling - motoren er kortsluttet. Nøglen kan tages ud. 2. Kørestilling - lygten er tændt. 3. Kørestilling - lygten er slukket. 4. Startstilling - den elektriske startmotor aktiveres, når nøglen drejes til den fjederbelastede startstilling. Lad nøglen gå tilbage til kørestilling 3, når motoren er startet. Drej nøglen til position 2 for at tænde lygten Kraftudtag (10:K) Kraftudtaget må ikke tilkobles, mens det frontmonterede tilbehør er i transportstilling. Dette ødelægger remtransmissionen. Håndtag til til- og frakobling af kraftudtag til drift af frontmonteret tilbehør. To stillinger: 1. Forreste stilling - kraftudtaget er koblet fra. 2. Bageste stilling - kraftudtaget er koblet til Timetæller (8:P) Viser antallet af driftstimer. Fungerer kun, når motoren er i gang Indstilling af klippehøjde (10:J) Maskinen er forsynet med anordninger til anvendelse af klippeudstyr med elektrisk indstilling af klippehøjde. Kontakten bruges til at øge eller mindske klippehøjden trinløst. Klippeaggregatet sluttes til kontakten (8:Q) Udkoblingshåndtag Håndtag til udkobling af den trinløse transmission. 4WD er forsynet med to håndtag koblet til bagakslen (11:A) og forakslen (11:B). Udkoblingshåndtaget må aldrig befinde sig mellem den yderste og inderste position. Dette overopheder og beskadiger transmissionen. Håndtagene giver mulighed for at skubbe maskinen uden hjælp fra motoren. To stillinger: 1. Håndtag i inderste position: Transmissionen er indkoblet til normal brug. 2. Håndtag i yderste position: Transmissionen er udkoblet. Maskinen kan skubbes manuelt. Maskinen må ikke bugseres over længere stræk eller med høj fart. Dette kan forårsage skade på transmissionen. Maskinen må ikke køres med forreste håndtag i yderste position. Risiko for skader og olielækage i forakslen Sæde (7:T) Sædet kan vippes op og justeres i langsgående retning. Sædet justeres på følgende måde: 1. Før håndtaget (7:S) opad. 2. Indstil sædet i den ønskede position. 3. Slip håndtaget (7:S) og sædet låses. Sædet er udstyret med sikkerhedsafbryder, som er koblet til maskinens sikkerhedssystem. Det medfører, at visse aktiviteter, som kan medføre fare, ikke kan udføres, når der ikke sidder nogen på sædet. Se også Motorhjelm (12:U) Maskinen har en motorhjelm, der kan åbnes for adgang til brændstofhane, batteri og motor. Motorhjelmen er låst med en gummistrop. Motorhjelmen åbnes som beskrevet nedenfor: 1. Løsn gummistroppen (12:V) på motorhjelmens forkant. 2. Løft forsigtigt motorhjelmen bagud. Motorhjelmen lukkes ved at følge beskrivelsen i omvendt rækkefølge. 13

14 DA DANSK Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og klemningsskader Snapbeslag (28:H) Snapbeslagene er delelige, hvilket gør det meget let at skifte mellem forskellige arbejdsredskaber Snapbeslagene muliggør, at aggregatet nemt kan skifte mellem to indstillinger: Normalindstilling med fuldt opspændt rem. 4 cm bag ved normalposition med slap rem, så aggregatet kommer tættere på basismaskinen. Samtidig med at spændrullen løsnes fra remmen, forenkler snapbeslagene remskift, aggregatskift, håndtering i vaskeposition og serviceposition. Slæk på remspændingen: 1. Demontér låsestifterne (28:G) på begge sider. 2. Åbn snapbeslagene ved at trykke bageste del ned. Se (28:F). Når snapbeslagene er åbne, hviler aggregatarmene kun løst i akseldelene. Aggregatet må aldrig stilles i serviceposition eller vaskeposition, uden at snapbeslagene er låst igen, når aggregatremmen er taget af. 3. Udfør ønskede handlinger, f.eks.: Tage remmen af. Skift aggregat ved at tage aggregatarmene af. Se fig. 30. Spænd remmen: Spænd først på den ene side og derefter på den anden side som beskrevet i instruktionerne nedenfor. Drej ikke løftearmen med hænderne. Klemrisiko. 1. Sæt foden på løftearmen (29:J) og drej forsigtigt en halv omgang frem. 2. Montér låsestiften (28:G). 3.Gentag samme procedure på den anden side. 10 ANVENDELSESOMRÅDER Maskinen må kun bruges til følgende formål med det angivne STIGA originaltilbehør. Arbejde Tilbehør, STIGA original Græsslåning Med klippeaggregater: 95 C, 95 C El, 105 C, 105 C El, 110 Combi Pro, 110 Combi Pro El, Slagleklipper Fejning Med fejeudstyr eller fejeudstyr med opsamling. Til førstnævnte anbefales brug af støvskærm. Snerydning Med sneplov eller sneslynge. Snekæder og rammevægte anbefales. Opsamling af græs Med påhængsopsamler 30" og blade eller 42". Provogn. Transport af græs Med transportvogn Pro eller og blade Combi. Spredning af grus Med grusspreder. Kan også bruges til spredning af salt. Snekæder og rammevægte anbefales. Ukrudtsbekæmpelse på grusstier Med frontmonteret skuffejern. Kantskæring af Med kantskærer. græsplæner Afrivning af mos Med mosrive. Trækanordningen må højst belastes med en lodret kraft på 100 N. Belastningen på trækanordningen fra påhængstilbehør må højst være 500 N. OBS! Kontakt det relevante forsikringsselskab før enhver brug af påhængsvogn. OBS! Denne maskine er ikke beregnet til at køre på offentlig vej. 11 START OG KØRSEL Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og klemningsskader Påfyldning af benzin Brug altid ren blyfri benzin. Olieblandet 2-taktsbenzin må ikke anvendes. Tanken kan rumme 12 liter. Benzinniveauet aflæses nemt gennem den transparente tank. OBS! Almindelig blyfri benzin er en ferskvare og bør ikke opbevares i mere end 30 dage. 14

15 DANSK DA Miljøtilpasset benzin - såkaldt alkylatbenzin - kan med fordel anvendes. Denne type benzin har en sammensætning, der er mindre skadelig for både mennesker og miljø. Benzin er meget brandfarlig. Opbevar benzinen i beholdere, der er specielt fremstillet til dette formål. Påfyld kun benzin ude i det fri, og undlad tobaksrygning under påfyldningen. Fyld benzin på, inden motoren startes. Fjern aldrig tankdækslet, og fyld aldrig benzin på, mens motoren er i gang eller stadig er varm. Fyld aldrig benzintanken helt op. Efterlad et tomrum (mindst hele påfyldningsrøret plus 1-2 cm øverst i tanken), således at benzinen kan udvide sig uden at flyde over, når den opvarmes. Se fig Aflæsning af motoroliestand Krumtaphuset er ved levering påfyldt olie SAE 10W-30. Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er korrekt. Maskinen skal stå plant. Aftør området omkring oliepinden. Løsn oliepinden og træk den op. Tør den af. Før oliepinden helt ned uden at skrue den fast. Træk den op igen og aflæs oliestanden. Påfyld olie til "FULL"-mærket, hvis oliestanden er lavere end dette mærke. Se fig. 14. Oliestanden må aldrig være højere end FULL - mærket. Dette vil forårsage overophedning af motoren. Hvis oliestanden overstiger FULL -mærket, skal der aftappes olie, til den korrekte oliestand opnås. 11.3Aflæsning af transmissionsoliestand Se Sikkerhedskontrol Kontrollér at resultaterne af nedenstående sikkerhedskontroller opfyldes i forbindelse med test af den aktuelle maskine. Sikkerhedskontrollen skal altid udføres inden brug. Hvis nogle af nedenstående resultater ikke opfyldes, må maskinen ikke bruges! Indlever maskinen til reparation på et serviceværksted Generel sikkerhedskontrol Objekt Brændstofledninger og tilslutninger. Elkabler. Resultat Ingen lækage. Al isolering intakt. Ingen mekaniske skader. Udstødningssystem Ingen lækage i tilslutninger. Olieledninger Kør maskinen fremad/tilbage, og slip pedalen træk-driftsbremse. Prøvekørsel Samtlige skruer spændt. Ingen lækage. Ingen skader. Maskinen skal stoppe. Ingen unormale vibrationer. Ingen unormale lyde Elektrisk sikkerhedskontrol Sikkerhedssystemets funktion skal altid kontrolleres inden brug af maskinen. Tilstand Handling Resultat Pedalen koblingbremse er ikke trykket ned. Kraftudtaget ikke aktiveret. Prøv at starte. Motoren skal ikke starte. Pedalen koblingbremse er trykket ned. Kraftudtaget aktiveret. Motoren i gang. Kraftudtaget aktiveret. Motoren i gang. Prøv at starte. Føreren rejser sig fra sædet. Tag sikringen 10 A ud. Se fig. 15. Motoren skal ikke starte. Motoren skal stoppe. Motoren skal stoppe Start 1. Åbn benzinhanen. Se Kontroller, at tændkablet/tændkablerne er monteret på tændstiften/tændstifterne. 3. Kontrollér, at kraftudtaget er koblet fra. 4. Hold ikke foden på gearpedalen. 5. Sæt gashåndtaget på fuld gas. Koldstart - træk chokerhåndtaget helt ud. Varmstart chokerhåndtaget skal være skubbet ind. 6. Træd pedalen kobling-bremse helt ned. 7. Drej tændingsnøglen og start motoren. 8 Når motoren er startet, skubbes chokerhåndtaget ind lidt efter lidt, hvis chokeren har været brugt. 15

16 DA DANSK 9. Ved koldstart må maskinen ikke belastes umiddelbart efter start. lad motoren gå i nogle minutter først, så olien når at blive varmet op. Når maskinen er i brug, bør der altid gives fuld gas Køretips Sørg altid for, at der er den korrekte mængde olie i motoren. Især ved kørsel på skråninger. Se Vær forsigtig på skråninger. Undgå at starte eller stoppe pludseligt ved kørsel opad eller nedad på en skråning. Kør aldrig på tværs af en skråning. Kør oppefra og ned eller nedefra og op. Maskinen må kun køres med højest 10 hældning, uanset retning. Sæt hastigheden ned på skråninger og i skarpe sving for at bevare kontrollen og reducere risikoen for at vælte. Drej ikke rattet helt ud ved kørsel med fuld gas i højeste gear. Maskinen kan vælte. Hold hænder og fødder borte fra knækled og sædekonsol. Man kan risikere at få dem i klemme. Kør aldrig med åben motorhjelm Stop Slå kraftudtaget fra. Træk parkeringsbremsen. Lad motoren gå i tomgang 1-2 minutter. Stands motoren ved at dreje tændingsnøglen. Luk benzinhanen. Det er især vigtigt, hvis maskinen skal transporteres, f.eks. på en påhængsvogn. Hvis maskinen efterlades uden opsyn, skal tændkablet/tændkablerne og startnøglen fjernes. Motoren kan være meget varm lige efter standsning. Undgå at røre ved lydpotte, cylinder eller køleribber. Dette kan give forbrændingsskader Rengøring For at reducere brandfaren skal motor, lyddæmper, batteri og brændstoftank holdes fri for græs, blade og olie. For at mindske brandfaren skal det regelmæssigt kontrolleres, at der ikke siver olie og/eller brændstof ud. Maskinen skal altid rengøres efter brug. Nedenstående anvisninger gælder for rengøringen: Hvis der bruges højtryksrenser, må strålen ikke rettes direkte mod akseltætninger, elektriske komponenter og hydraulikventiler. Spul ikke vand på motoren. Rengør motoren med børste og/eller trykluft. Rengør motorens køleluftindtag (14:W). 12 VEDLIGEHOLDELSE 12.1Serviceprogram For at holde maskinen i god stand med hensyn til pålidelighed og driftssikkerhed samt ud fra et miljøsynspunkt skal STIGAs serviceprogram følges. Indholdet af dette program fremgår af den medfølgende servicebog. Grundservice skal altid udføres på et autoriseret værksted. Første service og mellemservice bør udføres på et autoriseret værksted, men kan også udføres af brugeren. Indholdet fremgår af servicebogen, og handlingerne beskrives under 11 START OG KØRSEL samt nedenfor. Service udført på et autoriseret værksted giver garanti for fagligt korrekt arbejde med originale reservedele. Ved hver grundservice og mellemservice, som udføres på et autoriseret værksted, stemples servicebogen. En servicebog med dokumentation for disse serviceeftersyn er et værdipapir, der øger maskinens gensalgsværdi Forberedelse Al service og vedligeholdelse skal udføres på stillestående maskine med standset motor. Undgå at maskinen triller ved altid at trække parkeringsbremsen. Stands motoren. Undgå utilstigtet motorstart ved at løsne tændkablet/tændkablerne fra tændstiften/tændstifterne og fjerne startnøglen Dæktryk Dækkenes lufttryk justeres på følgende måde: Forhjul: 0,6 bar (9 psi). Bagdæk: 0,4 bar (6 psi) Skift af motorolie Dette afsnit indeholder tabeller med de forskellige motorer, der indgår i STIGA s sortiment. For at gøre læsningen mere overskuelig, anbefales det at markere de data, der gælder for den pågældende maskine/motor. 16

17 DANSK DA Olietyp: Syntetisk olie 5W-50. Oliemængde ved olieskift: ca. 3,5 liter Kontrol - justering 1. Stil maskinen plant. 2. Aflæs oliestanden på beholderen. Se fig. 18:P. Oliestanden skal være på højde med stregen. 3. Ved behov påfyldes mere olie Aftapning 1. Kør maskinen med varierende hastigheder i minutter, så transmissionsolien varmes op. 2. Stil maskinen helt vandret. 3. Træk begge frakoblingsgrebene ud som vist i fig. 11:A, B. 4. Stil et opsamlingskar under bagakslen og ét under forakslen. 5. Åbn oliebeholderen ved at fjerne dækslet. Man må kun bruge en 3/8 firkantnøgle til olieaftapningsproppen. Andre værktøjer ødelægger proppen. 6. Demontér olieaftapningsproppen fra bagakslen. Rengør hullet og brug en 3/8 firkantnøgle. Se figur Demontér to aftapningspropper fra forakslen. Brug en 12 mm topnøgle. Lad olien i foraksel og ledninger løbe ud. Se fig Kontrollér, at pakningerne på forakslens aftapningspropper er intakte. Se fig. 20. Montér propperne igen. Tilspændingsmoment: Nm. Hvis olieaftapningsproppen spændes hårdere end 5 Nm, bliver den beskadiget Skifteintervaller I tabellen nedenfor angives i visse tilfælde både driftstimer og kalendermåneder. Handlingen skal udføres ved det, der indtræffer først. 1. gang Derefter Maskine med interval Residence (Honda) Driftstimer/Kalendermåneder Olieskift. 20 timer/ 1 måned 100 timer/ 6 måneder Skift olie oftere, hvis motoren skal arbejde meget tungt, eller omgivelsestemperaturen er høj Motorolie Brug olie ifølge tabellen nedenfor. Olie SAE 10W-30 Serviceklasse SJ eller højere Brug ingen tilsætningsmidler i olien. Fyld ikke for megen olie på. Dette kan føre til, at motoren overophedes. Skift olien, medens motoren er varm. Motorolien kan være meget varm, hvis den tappes af straks efter standsning. Lad derfor motoren køle af nogle minutter, inden olien tappes af. 1. Klem klemmen på olieaftapningsslangen sammen.. Brug en universaltang. Se fig. 17:Y. 2. Flyt klemmen 3-4 cm op på olieaftapningsslangen, og træk proppen ud. 3. Olien skal opsamles i et kar. OBS! Undgå at spilde olie på kileremmene. 4. Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser. 5. Montér olieaftapningsproppen, og skub klemmen tilbage, så den klemmer over proppen. 6. Fjern oliepinden, og påfyld frisk olie. Oliemængde: Maskine Oliemængde, ca. Ikke filterskift Filterskift Residence 0,9 liter 1,05 liter 7. Efter oliepåfyldning skal motoren startes og gå i tomgang i 30 sekunder. 8. Undersøg, om der forekommer udsivning af olie. 9. Stands motoren. Efter yderligere 30 sekunder skal oliestanden kontrolleres som beskrevet i Oliefilter Tap først motorolien af, og montér derefter olieaftapningsproppen som beskrevet ovenfor. Skift derefter oliefilteret som beskrevet nedenfor: 1. Rengør området omkring filteret, og afmontér filteret. 2. Fugt pakningen på det nye filter med olie. 3. Montér filteret. Skru først filteret ind, så pakningen kommer i kontakt med motoren. Skru derefter filteret endnu 1/2-3/4 omgang ind. 4. Fortsæt med punkt 7 som beskrevet i ovenfor. 12.5Brændstoffilter (17:Z) Skift brændstoffilter hver sæson. 12.6Transmission, olie Olie i den hydrauliske kraftoverføring skal kontrolleres/justeres og udskiftes med de intervaller, der er angivet i nedenstående tabel. 1. gang Derefter Handling med interval Driftstimer Kontrol - justering af niveau Olieskift

18 DA DANSK 9. Kontrollér, at pakningen på bagakslens olieaftapningspropp er intakt. Se fig. 19:V. Genmontér i bagakslen. Stram olieaftapningspropen med 5 Nm. 10.Opsug olien i beholderens dybere del med en oliesuger. Se fig Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser Fyldning Motoren må aldrig køres, når den bageste spærreventil er skubbet ind og den forreste spærreventil er trukket ud. Det vil ødelægge forakslens tætninger. 1.Fyld oliebeholderen med den nye olie. Hvis motoren skal køre indendørs, skal der kobles en udsugningsanordning til motorens udstødningsrør. 2. Kontrollér, at bagakslens spærreventil er trukket ud. 3. Start motoren. Når motoren startes, skubbes forakslens spærreventil ind automatisk. 4. Træk forakslens spærreventil ud. Obs! Olien suges ind i systemet meget hurtigt. Beholderen skal altid holdes fyldt. Der må under ingen omstændigheder indsuges luft. 5. Indstil drivpedalen i fremadposition ved at blokere den med en trækile eller lignende. Se fig. 22. Fyld oliebeholderen lidt efter lidt med ny olie. 6. Kør i fremadposition i et minut. 7. Flyt trækilen og indstil drivpedalen i bagudposition. Fortsæt med at påfylde olie. 8. Kør i bagudposition i et minut. 9. Skift køreretning en gang i minuttet som ovenfor beskrevet og fortsæt med at påfylde olie, indtil det holder op med at boble i beholderen. 10.Stop motoren, montér oliebeholderens dæksel og luk hjelmen. 11.Prøvekør i et par minutter og justér oliestanden i beholderen. 12.7Remtransmissioner Kontrollér efter 5 timers drift at alle remme er intakte og uden skader. 12.8Styring Styringen skal kontrolleres/justeres efter 5 timers drift og derefter for hver 100 timers drift Kontrol Drej rattet frem og tilbage i korte ryk. Der må ikke forkomme mekanisk slør i styrekæderne Justering Justér styrekæderne efter behov efter følgende vejledning: 1. Stil maskinen i stillingen "ligeud". 2. Justér styrekæderne ved hjælp af de to møtrikker, der sidder under knækleddet. Se fig Justér begge møtrikker lige meget, indtil der ikke forekommer slør. 4. Prøvekør maskinen i retning lige frem, og kontrollér, at rattet ikke står på skrå. 5. Hvis rattet står på skrå, skal den ene møstrik løsnes og den anden strammes. Spænd ikke styrekæderne for hårdt. Styringen kommer til at gå tungere i takt med, at slitagen på kæderne øges Batteri Syre som kommer i kontakt med øjne eller hud, forårsager alvorlige personskader. Hvis en kropsdel kommer i kontakt med syre, skal der straks skylles med rigeligt vand. Søg straks læge. Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V nominel spænding. Elektrolytniveauet hverken kan eller skal kontrolleres eller påfyldes. Den eneste vedligeholdelse, der kræves, er opladning efter f.eks. lang tids opbevaring. Før batteriet tages i brug første gang, skal det ladet helt op. Batteriet skal altid opbevares helt opladet. Hvis batteriet opbevares afladet, opstår der alvorlige skader Opladning med motoren I første omgang kan batteriet oplades ved hjælp af motorens generator på følgende måde: 1. Montér batteriet i henhold til nedenstående. 2. Placér maskinen udendørs eller montér en udsugningsanordning til udstødningsgassen. 3. Start motoren i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen. 4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45 minutter. 5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet Opladning med batterilader Ved opladning med batterilader skal der anvendes en batterilader med konstant spænding. Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader med konstant spænding. Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes en batterilader af standardtype. 18

19 DANSK DA Demontering/montering Batteriet er placeret under motorhjelmen. Ved demontering/montering gælder følgende angående kablernes tilslutning. Ved demontering. Fjern først det sorte kabel fra batteriets minuspol (-). Fjern derefter det røde kabel fra batteriets pluspol (+). Ved montering. Tilslut først det røde kabel til batteriets pluspol (+). Tilslut derefter det sorte kabel til batteriets minuspol (-). Hvis kablerne fjernes/tilsluttes i omvendt rækkefølge, er der risiko for kortslutning og skader på batteriet. Hvis kablerne byttes om, ødelægges generator og batteri. Spænd kablerne godt fast. Løse kabler kan forårsage brand. Motoren må aldrig køre, når batteriet er koblet fra. Der er risiko for alvorlige skader på generator og el-system Rengøring Hvis batteripolerne er oxiderede, skal de rengøres. Rengør batteripolerne med en stålbørste, og smør dem ind i polfedt Luftfilter, motor Luftfilteret gøres rent hver 3. måned eller for hver 50 driftstimer, alt efter hvad der indtræffer først. Papirfilteret udskiftes en gang om året eller for hver 200 driftstimer, alt efter hvad der indtræffer først. OBS! Gør begge filtre rene oftere, hvis maskinen arbejder i støvede omgivelser. 1. Luftfilterdækslet aftages, se fig Papirfiltret og forfiltret (= skumplastfiltret) aftages. Der skal udvises forsigtighed, så der ikke kommer snavs i karburatoren. Luftfilterhuset gøres rent. 3. Vask forfiltret i flydende opvaskemiddel og vand. Kram det tørt. Der hældes lidt olie på filteret, og olien klemmes ind i filteret. 4. Papirfilteret gøres rent på følgende måde: Det bankes let mod en plan overflade. Hvis det er meget snavset, skal det udskiftes. 5. Samling foretages i omvendt rækkefølge. Oliebaserede opløsningsmidler som f.eks. petroleum må ikke bruges til rengøring af papirfilteret. Sådanne opløsningsmidler vil ødelægge filteret. Der må ikke bruges trykluft ved rengøring af papirfilteret. Papirfilteret må ikke smøres med olie Tændrør Tændstiften/tændstifterne skal udskiftes for hver 200 timers drift (=ved hver anden grundservice). Inden tændstiften løsnes, skal der rengøres omkring dets fæste. Tændstift: Champion RC12YC eller tilsvarende. Elektrodeafstand: 0,75 mm Luftindtag Se 14:W. Motoren er luftkølet. Et tilstoppet kølesystem vil skade motoren. Rengør motoren luftindtag for hver 50 timers drift. En mere grundig rengøring af kølesystemet udføres i forbindelse med hver grundservice Smøring Alle smørepunkter vist i nedenstående tabel skal smøres for hver 50 timers drift samt efter hver vask. Objekt Handling Figur Knæk 4 smørenipler. 25 Brug en fedtsprøjte fyldt med universalfedt. Pump, indtil der trænger fedt ud. Syrekæder Børst kæderne rene med en - stålbørste. Smörj med en universalkædespray. Spændarme Smør lejringspunkterne med 26 en oliekande, samtidig med at den relevante anordning aktiveres. Bør udføres af to personer. Håndtagenes wirer Smør wirernes ender med en oliekande, samtidig med at den relevante anordning aktiveres. Bør udføres af to personer. 27 GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. 19

20 EG-försäkran om överensstämmelse EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-overensstemmelseserklæring EU-forsikring om overensstemmelse EG-Konformitätsbescheinigung EC conformity declaration Déclaration de conformité CE EU-gelijkvormigheidsverklaring Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE Declaração de conformidade da CE Deklaracja zgodności EC Декларация EC о соответствии Deklarace shody s EU EK megfelelőségi nyilatkozat Izjava ES o skladnosti EÜ vastavusdeklaratsioon EB atitikties deklaracija EK atbilstības deklarācija 1.Kategori Luokka Kategori Kategori Kategorie Category Catégorie Categorie Categoria Categoría Categoria Kategoria Категория Kategorie Kategória Kategorija Kategooria Kategorija Kategorija 2.Typ Tyyppi Type Type Typ Type Type 3.Art.nr. Tuotenumero Art.nr. Art.nr. Art.-Nr. Item no N d'article 4.Tillverkare Valmistaja Producent Produsent Hersteller Manufacturer Fabricant 5.Vibration Tärinä Vibration Vibrasjon Vibration Vibration Vibration Vibratie Vibrazioni Vibración Type Tipo Tipo Tipo Typ Тип Typ Itemnr. Articolo n. Nº de referencia Item nº Pozycja nr Поз. Fabrikant Produttore Fabricante Fabricante Producent Изготовитель Výrobce Vibração Wibracje Вибрация Vibrace Vibráció Tresljaji Vibratsioon Vibracija Vibrācija 6A.Garanterad ljudeffektnivå Taattu äänitehotaso Garanteret lydeffektniveau Garantert lydeffektnivå Garantierter Geräuschpegel Guaranteed sound power level Niveau de puissance acoustique garanti Gegarandeerd geluidsniveau Livello di potenza sonora garantito Nivel de potencia de sonido garantizado Nível de ruído garantido Nieprzekraczalny poziom hałasu Гарантированный предельный уровень шума Zaručená úroveň hluku Garantált hangteljesítményszint Zajamčena raven zvočne jakosti Garanteeritud müratase Garantuojamas triukšmo lygis Garantētais trokšņa līmenis (LWA) Gräsklippare med bensinmotor Bensiinimoottorikäyttöinen ruohonleikkuri Plæneklipper med benzinmotor Gressklipper med bensinmotor Rasenmäher mit Benzinmotor Lawnmowers with petrol engines Tondeuses à moteur à explosion Grasmaaiers met benzinemotor Tosaerba con motori a benzina Cortacéspedes con motor de gasolina Máquinas de cortar relva com motores a gasolina Kosiarki do trawy z silnikiem benzynowym Газонокосилки с бензиновым двигателем Sekačky trávy s benzinovým motorem Benzinmotoros fűnyíró Kosilnice z bencinskimi motorji Bensiinimootoriga muruniidukid Vejapjovės su benzininiais varikliais Zāles pļāvēji ar benzīna dzinējiem Típus P901 Tip Tüüp Tipas Tips Císlo položky Tételszám Izdelek, št. Toote nr Gaminio nr. Preces Nr. Gyártó Proizvajalec Tootja Gamintojas Ražotājs GGP Sweden AB P.O. Box 1006 SE Tranås Sweden < 0.9 m/s 2 < 2,5 m/s 2 99 db(a) 8.Fabrikat Valmiste Fabrikat Fabrikat Fabrikat Make Marque 9.Klippbredd Leikkuuleveys Klippebredde Klippebredde Schnittbreite Cutting width Largeur de coupe Snijwijdte Larghezza di taglio Ancho de corte 10.Serienr Valmistenumero Serienr. Serienr. Seriennummer Serial number Numéro de série Serienummer Numero di serie Número de serie Número de série Numer seryjny Заводской номер Číslo série Sorozatszám Serijska številka Seerianumber Serijos numeris Sērijas numurs Fabricage Marca Marca Marca Marka Торговая марка Značka Gyártmány Znamka Mark Markė Ražojums Largura de corte Szerokość koszenia Рабочий захват Šířka sekání Vágási szélesség Širina košnje Niitmislaius Pjovimo plotis Pļaušanas joslas platums STIGA 1-2: 95 cm 3-4: 105 cm 5-6: 110 cm Se dekal på chassit Katso tarra rungossa Se mærkat på chassis Se etikett på chassiset Siehe Schild am Chassis See label on chassis Voir la plaque sur le châssis Zie label op chassis Vedi etichetta sul telaio Véase la etiqueta en el chasis Ver etiqueta no chassis Patrz etykieta na podwoziu См. табличку на шасси Viz štítek na podvozku Lásd az alvázon lévő adattáblát! Glej nalepko na šasiji Vt silti šassiil Žr. etiketę ant važiuoklės Skatīt uzlīmi uz šasijas 11.Motor / Moottori / Motor / Motor / Motor / Engine / Moteur / Motor / Motore / Motor / Motor / Silnik / Двигатель / Motor / Motor / Mootor / Dzinējs Fabrikat Valmiste Fabrikat Fabrikat Fabrikat Make Marque Modell Malli Model Modell Modell Model Modèle Fabricage Marca Marca Marca Marka Марка Značka Model Modello Modelo Modelo Model Модель Model 12.Rotationshastighet Pyörimisnopeus Rotationshastighed Rotasjonshastighet Umdrehungsgeschwindigkeit Rotation speed Vitesse de rotation Rotatiesnelheid Velocità di rotazione Régimen Velocidade de rotação Prędkość obrotów Частота вращения Rychlost otáčení Rotációs sebesség Hitrost vrtenja Pöörlemiskiirus Sukimosi greitis Rotācijas ātrums Gyártmány Znamka Mark Markë Raţojums Modell Model Mudel Modelis Modelis Honda GCV rpm 6B.Uppmätt ljudeffektnivå Mitattu äänitehotaso Målt lydeffektniveau Målt lydeffektnivå Gemessener geräuschpegel Measured sound power level Niveau de puissance acoustique mesuré Gemeten geluidsniveau Livello di potenza sonora misurato Nivel de potencia de sonido medido Nível de potência sonora medido Nieprzekraczalny poziom hałasu Замеренный уровень шума Naměřená úroveň hluku Mért hangteljesítményszint Izmerjena raven zvočne jakosti Mõõdetud müratase Išmatuotas triukšmo lygis Izmērītais trokšņa līmenis 95,5 db(a) 7.Anmält organ Ilmoitettu laitos Bemyndiget organ Underrettet organ Anmeldeorganisation Notified body Organisme notifié Keuringsinstantie Organismo notificato Organismo notificado Organismo notificado Urząd zatwierdzający Уполномоченная организация Oprávnený orgán Az értesítés címzettje Obveščeni organ Teavitatud asutus Notifikuotoji įstaiga Informētā iestāde ITS Testing & Certification Ltd Notified Body representative 0359

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere