PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug."

Transkript

1 Ref. MA /E Rev. nr. 1.1 Behandlet den Trykdato PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Coatingmateriale Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Anbefalede begrænsninger i brugen Disse oplysninger foreligger ikke. 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet -addresse på den person, som er ansvarlig for SDS Denmark Sto Danmark A/S Avedøreholmen 48 DK Hvidovre Telefon: Telefax: MIljøafdelingen, Sto Scandinavia AB 1.4 Nødtelefon Denmark Telefon: +44 (0) Læge kan rette henvendelse til Giftlinien: Ved ulykke kontakt alarmcentralen 112. PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Vurdering ( FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Akut toksicitet, Kategori 4 Hudsensibilisering, Kategori 1 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Åndedrætssystem H332: Farlig ved indånding. H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. Vurdering (67/548/EØF, 1999/45/EF 1999/45/EF: Fareklasse Sundhedsskadelig Farebetegnelse Sundhedsskadelig R-Sætning(er) R20 Farlig ved indånding. 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Allergifremkaldende Lokalirriterende 1/17

2 R-Sætning(er) R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Lokalirriterende Lokalirriterende R-Sætning(er) R37 Irriterer åndedrætsorganerne. 2.2 Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Farepiktogrammer Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger Advarsel H317Kan forårsage allergisk hudreaktion. H332Farlig ved indånding. H335Kan forårsage irritation af luftvejene. Forebyggelse: P280Bær beskyttelseshandsker. P261Undgå indånding af damp. Reaktion: P302 + P352VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P362 + P364Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P304 + P340VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P312I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bortskaffelse: P501Indholdet/container skal bortskaffes via den kommunale indsamlings- og afhentningsordning eller Kommunekemi. Tillægsmærkning: Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Hexamethylendiisocyanat, homopolymer Alifatiske polyisocyanate hexamethylen-1,6-diisocyanat 2/17

3 2.3 Andre farer Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Ikke anvendelig Indeholder organiske opløsningsmidler. PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2 Blandinger Kemisk karakterisering Alifatisk polyisocyanat Farlige komponenter Kemisk betegnelse Hexamethylendiisocyanat, homopolymer CAS-Nr. EF-Nr. Registreringsnum mer XXXX Klassificering (67/548/EØF) R43 Xi; R37 Xn; R20 Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Acute Tox.4; H332 Skin Sens.1; H317 STOT SE3; H335 Koncentration (%) 86 Alifatiske polyisocyanate Xi; R43 R52/53 Xi; R37 Xn; R20 Acute Tox.4; H332 Skin Sens.1; H317 STOT SE3; H335 Aquatic Chronic3; H hexamethylen-1,6- diisocyanat XXXX T; R23 Xi; R36/37/38 R42/43 Acute Tox.4; H302 Acute Tox.1; H330 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H335 Skin Irrit.2; H315 Resp. Sens.1; H334 Skin Sens.1; H317 0,3 Til forklaring af forkortelser se punkt 16. PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle anvisninger Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde. Førstehjælper skal beskytte sig selv. Indånding Hudkontakt Søg frisk luft ved tilfældig inhalering af dampe eller nedbrydningsprodukter. Søg læge ved betydelig påvirkning. Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. 3/17

4 Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensemiddel. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Søg læge ved vedvarende symptomer. Øjenkontakt Indtagelse I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Søg læge. Øjenskylningsflasker skal være i umiddelbar nærhed Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Skyl munden med vand. Søg lægehjælp. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer Ingen information tilgængelig. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling Behandles symptomatisk. Ingen information tilgængelig. PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 5.3 Anvisninger for brandmandskab Øvrige råd CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande skal bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum. Kraftig vandstråle Brand kan medføre udvikling af: Kulilte Kulsyre (CO2) Nitrogenoxider (NOx) Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. Hel beskyttelsesdragt til beskyttelse mod kemikalier Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere. Undgå udløb af brandslukningsvand til offentligeafløbssystemer, vand og jord. Brandslukningsvandet inddæmmes og bortskaffes i henhold til nationaleog lokale bestemmelser. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Undgå indånding af dampe, aerosoltåger. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå uautoriseret adgang. 4/17

5 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltni nger 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 6.4 Henvisning til andre punkter Indtrængen i kloakeringen, gruber eller kældere skal forhindres. Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Overfør derefter spildet til egnede beholdere der ikke må tillukkes (udvikler CO2). Rens den forurenede overflade omhyggeligt. Egnede rengøringsmidler Vand Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Hygiejniske foranstaltninger Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Personer, som har eller har haft hudsensibiliseringsproblemer eller astma, allergi, kroniske eller gentagende luftvejssygdomme, må ikke beskæftiges i nogen arbejdsgang, hvor denne blanding anvendes. Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til bestemmelserne. Tomme beholdere må ikke genbruges. Tilsmudset tøj tages straks af. Opbevar arbejdstøjet separat. Fjern og vask forurenet beklædning og handsker, inkl. inderside, før genbrug. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Indsmør hænderne med fedtholdig hudsalve efter håndvask for at erstatte tabt hudfedt. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere Anvisninger ved samlagring Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar i original beholder. Holdes tæt lukket. Beskyttes mod frost, varme og sollys. Opbevares på et tørt sted. Undgå kontakt med oxidationsmidler, stærke syrer eller baser så vel som aminer, alkoholer og vand. 5/17

6 7.3 Særlige anvendelser For yderligere produktinformation, se tillige teknisk faktablad. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Kontrolparametre Grænseværdi(er) Komponenter CAS-Nr. Basis Type: Kontrolparametre hexamethylen-1,6-diisocyanat grænseværdier Gennemsnitværdier 0,035 mg/m³ grænseværdier Gennemsnitværdier 0,005 ppm Øvrige råd: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister. 8.2 Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Sørg for god ventilation. Om muligt bør dette opnås ved punktudsugning og god luftventilation. Vand til øje-og hudskylning skal være tilgængelig. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler a) Beskyttelse af øjne / ansigt Tætsluttende beskyttelsesbriller b) Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder Bæretid: < 30 min Minimum tykkelse: 0,11 mm Til beskyttelse mod sprøjt er handsker af følgende materialer velegnede: Handsker af nitrilgummi, f.eks. KCL 740 Dermatril (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0) , eller tilsvarende. Handsker som har været i kontakt med produktet skal omgående kasseres! Bæretid: > 480 min Minimum tykkelse: 0,4 mm Handsker af følgende materiale kan anvendes ved gentagen kontakt i op til max. 8 timer: Handsker af nitrilgummi, f.eks. KCL 730 Camatril Velour (Kächele- Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0) , eller tilsvarende. Handsker som har været i kontakt med produktet skal kasseres efter endt arbejde! De valgte beskyttelseshandsker skal tilfredstille specifikationerne i EF Direktiv 89/686/EØF og standard EN 374 afledt derfra. 6/17

7 Inderhandsker af bomuld anbefales ved anvendelse af beskyttelseshandsker For at undgå hudproblemer skal man kun bære handsker i det omfang det måtte være nødvendigt. Der må kun benyttes kemikalie-beskyttelseshandsker med en CEmærkning i kategori III. Kropsbeskyttelse uigennemtrængelig beklædning Hvis sprøjt kan opstå, brug: Opløsningsmiddel bestandigt forklæde og støvler c) Åndedrætsværn Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Åndedrætsværn med filter. Ved iblanding eller omfyldning af denne komponent > 1 time/dag skal der anvendes åndedrætsværn. Anbefalet filter type: Filter A/P2, eller selvforsynet åndedrætsværn. Ved rednings- og vedligeholdelsesarbejde i lagringstanke skal luftforsynet åndedrætsværn benyttes. Generelle beskyttelsesforanstaltninger og andre henvisninger Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generelle anvisninger Instruktionerne for personlig beskyttelsesudstyr gælder for håndtering af komponenterne hver for sig og for det klargjorte produkt. Indtrængen i kloakeringen, gruber eller kældere skal forhindres. Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve Lugt Lugttærskel ph-værdi Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval væske farveløsgullig meget svag Flammepunkt ca. 195 C, HPa, ISO 2719 Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Laveste eksplosionsgrænse Højeste eksplosionsgrænse ikke anvendelig ikke anvendelig 7/17

8 Damptryk ca. 5 HPa, 20 C Dampmassefylde ca. 10 HPa, 50 C ca. 11 HPa, 55 C Massefylde ca. 1,15 g/cm³, 20 C, DIN Opløselighed (Vand) Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand Selvantændelsestemperatur 15 C, ikke blandbar ikke bestemt ikke selvantændelig Antændelsestemperatur ca. 430 C, DIN Dekomponeringstemperatur Termisk nedbrydning over 150 C. Viskositet, dynamisk ca. 800 mpa.s, 23 C, DIN Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2 Andre oplysninger Ikke eksplosiv Ikke anvendelig Flow tid PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet På grund af reaktion med fugtig luft og/eller vand kan der opstå tryk af kuldioxid i beholderen Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktioner Aminer og alkoholer medfører exotermiske reaktioner. Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure materialer for at undgå exoterme reaktioner. Med vand (fugt): dannelse af CO2; mulighed for trykforøgelse i lukkede beholdere (risiko for eksplosions!) 10.4 Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås 10.5 Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Direkte varmekilder. Stærkt sollys i længere perioder. Stærke syrer og stærke baser Syrer og baser Alkoholer 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes: 8/17

9 Isocyanater Hydrogencyanid (blåsyre) Dekomponeringstemperatur Termisk nedbrydning over 150 C. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Produkt Akut oral toksicitet LD50 Rotte: > mg/kg Akut toksicitet ved indånding LC50 Rotte: 1,5 mg/l Ekspositionsvarighed: 4 h Test atmosfære: støv/tåge Metode: Ekspert vurdering De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. Akut dermal toksicitet Hudætsning/-irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Metode: OECD test guideline 406 Medfører sensibilisering på marsvin. De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. Medfører ikke luftvejs sensibilisering. 9/17

10 Kimcellemutagenicitet Genotoksicitet in vitro Kræftfremkaldende egenskaber Reproduktionstoksicitet Virkninger på fertilitet Udviklingstoksicitet Enkel STOT-eksponering Gentagne STOT-eksponeringer Indånding Kan forårsage irritation af luftvejene. Aspirationsfare Yderligere oplysninger Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med bilag I i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2 og 3 for detaljer). Komponenter: Hexamethylendiisocyanat, homopolymer : Akut toksicitet ved indånding LC50 Rotte: 0,1-0,5 mg/l Ekspositionsvarighed: 4 h Test atmosfære: støv/tåge Metode: OECD test guideline 403 Stoffet er blevet testet i en form (dvs. specifik partikelstørrelsesfordeling) som er forskellig fra de former, som bliver udbudt til salg og som man med rimelighed kan antage kommer til at blive brugt. Baseret på "split-entry" konceptet og tilgængelige oplysninger om partikelstørrelsesfordeling under den endelige brug, kan en modificeret klassificering for akut toxicitet ved inhalation retfærdiggøres. 10/17

11 Omregningsværdi for akut toksicitet 1,5 mg/l Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Arter: Mus Kan forårsage allergisk hudreaktion. Metode: OECD test guideline 429 Enkel STOT-eksponering Eksponeringsvej: Indånding Kan forårsage irritation af luftvejene. Alifatiske polyisocyanate : Akut toksicitet ved indånding LC50 Rotte: 0,1-0,5 mg/l Ekspositionsvarighed: 4 h Test atmosfære: støv/tåge Metode: OECD test guideline 403 Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kan forårsage allergisk hudreaktion. Enkel STOT-eksponering Eksponeringsvej: Indånding Kan forårsage irritation af luftvejene. hexamethylen-1,6-diisocyanat : Akut oral toksicitet LD50 Rotte: 746 mg/kg Metode: OECD test guideline 401 Akut toksicitet ved indånding Livsfarlig ved indånding. Hudætsning/-irritation Forårsager hudirritation. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Arter: Kanin Forårsager alvorlig øjenirritation. 11/17

12 Metode: OECD test guideline 405 Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Enkel STOT-eksponering Eksponeringsvej: Indånding Kan forårsage irritation af luftvejene. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER 12.1 Toksicitet Produkt: Toksicitet overfor fisk Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr Toksicitet overfor alger Toksicitet overfor bakterier LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): 28,3 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Metode: OECD test guideline 203 De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Metode: OECD TG 202 De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. IC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): > 100 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Metode: OECD TG 201 De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. EC50 (aktivt slam): > mg/l Metode: OECD TG 209 De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. Komponenter: Alifatiske polyisocyanate : Toksicitet overfor fisk LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): 28,3 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Metode: OECD test guideline /17

13 12.2 Persistens og nedbrydelighed Produkt: Biologisk nedbrydelighed Resultat: ikke let nedbrydelig Bionedbrydning: 2 % Ekspositionsvarighed: 28 d Metode: OECD TG 301 Harpiksen hærder på ydersiden til et fast uopløseligt reaktionsprodukt der tåler høje temperaturer. Komponenter: Alifatiske polyisocyanate : Biologisk nedbrydelighed Bionedbrydning: 2 % Ekspositionsvarighed: 28 d Metode: OECD TG 301 Ikke let bionedbrydelig Bioakkumuleringspotentiale Produkt: Bioakkumulering Komponenter: Alifatiske polyisocyanate : Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand 12.4 Mobilitet i jord Produkt: Mobilitet 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Produkt: Vurdering 12.6 Andre negative virkninger Produkt: Yderligere økologisk information log Pow: 3,0 Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb) ved niveauer på 0,1% eller højere. Indtrængen i grundvandet, vandløb eller kloakeringen skal forhindres. PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 13.1 Metoder til affaldsbehandling Produkt Brugeren er ansvarlig for korrekt kodning og mærkning af affald. 13/17

14 Ved anbefalet brug, kan affaldskoder vælges i henhold til koderne i det Europæiske Affaldskatalog (EAK), kategori "Andet byggeri og nedrivningsaffald". Uhærdet produkt behandles i henhold til affaldskoden. Emballage skal mærkes: FARLIGT AFFALD. PAS PÅ! ISOCYANAT. Forurenet emballage Affaldskort nr. for uanvendt produkt Tom emballage genindvindes hvis muligt i henholdtil genindvindingssystemet *: Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede op løsningsmidler eller andre farlige stoffer : (*) farligt affald i henhold til direktivet 91/689/EØF PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER 14.1 UN-nummer Ikke reguleret som farligt gods 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Ikke reguleret som farligt gods 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret som farligt gods 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret som farligt gods 14.5 Miljøfarer Ikke reguleret som farligt gods 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Bemærkninger Disse oplysninger foreligger ikke Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Bemærkninger Ikke anvendelig PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Direktiv 2010/75/UE 0 % 14/17

15 Direktiv 2004/42/EF 0 % EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/j140 g/ldette produkt indeholder max140 g/lvoc. Kodenummer 5-5 (1993 ) 2-5 (1993 ) Blanding Yderligere henvisninger For yderligere produktinformation, se tillige teknisk faktablad. Andre regulativer Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsmininsteriets bekendtgørelse om unges arbejde. Må ikke anvendes af gravide og ammende. Arbejde med epoxy og isocyanater må kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. Personer med astmatiske eller allergiske lidelser og kronisk eller tilbagevendende åndedrætsbesvær må ikke arbejde med processer, hvor dette produkt indgår. Forholdsregler ved brug: Ved erhvervsmæssigt arbejde med isocyanatprodukter skal Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer følges. Udover hvad der nævnes i dette sikkerhedsdatablad indeholder bekendtgørelsen bl.a. bestemmelser om vaskefaciliteter, omhyggelig personlig hygiejne samt opsætning af advarselstavler Kemikaliesikkerhedsvurdering Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3: R20 Farlig ved indånding. R23 Giftig ved indånding. R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. R37 Irriterer åndedrætsorganerne. R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H302 H315 H317 H319 H330 H332 H334 H335 H412 Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Livsfarlig ved indånding. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 15/17

16 Afdelingen for udfærdigelsen af sikkerhedsdatablade: Kontaktperson Denmark Abteilung TIQ Sto SE & Co. KGaA Stühlingen MIljøafdelingen, Sto Scandinavia AB Yderligere oplysninger Det er muligt, at etiket-mærkningen i en midlertidig periode er forskellig fra vareinformationsbladet, indtil lageret er opbrugt.vi beder om deres forståelse. Ændringer fra den foregående version er vist med markeringer i venstre spalt Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores aktuelle vidensniveau og opfylder national og EU-lovgivning. Vi har imidlertid intet kendskab til og fører ingen kontrol over brugerens arbejdsbetingelser. Brugeren er ansvarlig for overholdelsen af alle nødvendige lovmæssige bestemmelser. Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedskravene til vores produkt og udgør ikke en garanti for produktegenskaberne. 16/17

17 17/17

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Andre former for identifikation/ Synonym SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktets partnummer

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Hypercoat SB UVProtect Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn TRÆOLIE, INDENDØRS Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SALTSYRE 30% / DK 23 KG

SALTSYRE 30% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALTSYRE 30% / DK 23 KG Udgave 5.1 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING PUNKT 0: Interne forhold Brugssted ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING Anvendelser for stoffet eller blandingen Korrosionsbeskyttelses af metal overflader Intern kontaktperson Email på intern kontaktperson Intern

Læs mere