Årsberetning 2010 for Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010 for Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn"

Transkript

1 Årsberetning 2010 for Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 2010 var et år med et omfattende tværregionalt samarbejde og følger Videncenterets første år, som var kendetegnet ved kursusaktivitet med henblik på igangsætning af regionale initiativer i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning for de regionale familieambulatorier. Denne opstartsperiode er beskrevet i Videncenterets årsberetning , dateret 31. marts Udgangspunktet for Videncenterets virke i 2010 Videncenterets aktiviteter i 2010 har været påvirket af en række væsentlige ændringer i det planlagte forløb af satspuljeprojektet til etablering af landsdækkende familieambulatorier: Satspuljeprojektet er blevet forsinket fra en oprindelig projektperiode til den aktuelle , dvs. plangodkendelsen og tildelingen af satspuljemidler til regionernes etablering af regionsdækkende familieambulatorier er først sket i løbet af 2010, så etablerings- og opstartsprocessen for de regionale familieambulatorier har først kunnet påbegyndes i 2. halvår Som følge heraf kan besættelsen af de nyoprettede stillinger i de regionale familieambulatorier først forventes gennemført primo Videncenterets aktiviteter i 2010 Satspuljeprojektets betydelige forsinkelse har ført til væsentlige ændringer i de oprindeligt fastlagte aktivitetsplaner for Videncenteret. Videncenteret har imidlertid tilpasset sig de ændrede vilkår og været involveret i mange initiativer og aktiviteter til støtte for satspuljeprojektets gennemførelse på landsplan. Videncenterets virke i 2010 kan sammenfattes i følgende punkter: a. Tværregionalt samarbejde om løsning af fællesregionale opgaver Videncenteret har på opfordring været initiativtager til og sekretariat for løsningen af en lang række fælles opgaver i et tværregionalt regi. Dette område har igennem 2010 udviklet sig betydeligt, såvel indholds- som aktivitetsmæssigt.

2 Primo 2010 tog Videncenteret på opfordring af Sundhedsstyrelsen initiativ til etablering af en tværregional og tværfaglig sammensat koordinationsgruppe for de regionale familieambulatorier. Koordinationsgruppen behandler generelle, fælles anliggender i forbindelse med regionernes etablering af familieambulatorier og sørger for løbende at effektivisere etableringsprocessen igennem erfaringsudveksling, samordning og fællesprojekter. Koordinationsgruppens fokus er især rettet mod opfyldelse af vilkårene for satspuljebevillingerne til regionerne, som fremgår af Sundhedsstyrelsens Vejledning af juni 2009, bl.a. anvendelse af fælles faglige retningslinjer, fælles diagnoselister, fælles projektprotokol, ensartet patient- og dataregistrering til evalueringsformål mv. Koordinationsgruppen har nedsat følgende faglige og tværregionalt sammensatte arbejdsgrupper, som har til opgave at komme med oplæg til faglige retningslinjer for faggrupperne i familieambulatorierne: Arbejdsgruppe for socialrådgivning Arbejdsgruppe for jordemoderundersøgelser og -rådgivning Arbejdsgruppe for børneundersøgelser (læger og psykologer) Arbejdsgruppe for speciallæger (angående graviditet, fødsel og barselsperiode) Arbejdsgruppe for patientregistrering (klinikere og IT-sagkyndige) Koordinationsgruppen har besluttet, at de tværregionale arbejdsgrupper, som har fuldført deres arbejde i forhold til kommissoriet, kan forsætte som erfa-grupper. For yderligere at støtte videnspredning og videndeling har Videncenteret i samråd med den tværregionale koordinationsgruppe fastlagt den 23. november 2011 som dato for afholdelsen af det første årsmøde for familieambulatorierne. Det er planen, at det første møde skal afholdes i Aarhus. Videncenteret arbejder lige nu med årsmødets tilrettelæggelse og det forventes, at halvdelen af dagen vil blive et arrangement for alle deltagere, medens dagens anden halvdel overvejes afviklet som monofaglige workshops. På forslag fra koordinationsgruppen reserveres den efterfølgende dag til faglige møder på samme konferencested. På initiativ af Region Midtjylland har koordinationsgruppen anbefalet et webscreenings pilotprojekt til tidlig opsporing af gravide med rusmiddelproblemer. Sundhedsstyrelsen har støttet dette pilotprojekt på Skejby Sygehus med henblik på en vurdering af web-screeningens anvendelighed for tidlig opsporing på landsplan. 2

3 Koordinationsgruppen har på flere møder med deltagelse af Sundhedsstyrelsen og satspuljeprojektets eksterne evaluator, COWI A/S, fået afklaret spørgsmål af fælles interesse såvel i relation til bevillingsprocessen som til projektevalueringen. Videncenteret har udarbejdet en række vejledninger og tjeklister til brug for etableringsprocessen i regionerne, som er blevet videreformidlet gennem koordinationsgruppen. Disse vejledninger omhandler etableringsfasen, opstartsprocessen og formidlingsindsatsen ved opstart. En væsentlig del af formidlingen mellem Videncenteret og regionerne sker via et projectweb for koordinationsgruppen for de regionale familieambulatorier. Projectplace leverer et webbaseret, sikkert redskab, som gør videndeling og koordinering på tværs af regionerne enkel for brugerne uanset, hvilken browser de anvender. Koordinationsgruppens og størstedelen af arbejdsgruppernes medlemmer har adgang som brugere af den web-baserede projektdatabase, som tillige giver let adgang til at indkalde til møder, finde kontaktinformation og sende beskeder. b. Patientregistrering og etablering af et fælles databasesystem for de regionale familieambulatorier Medio 2010 modtog Videncenterets leder, overlæge May Olofsson, tilsagn om en bevilling på i alt 4,5 mio. kroner over en treårig periode fra TrygFonden til gennemførelse af to delprojekter med relation til den landsdækkende etablering af familieambulatorier: Etablering af en fælles database til udviklings- og kvalitetssikringsformål for det kliniske arbejde i familieambulatorierne Opkvalificering af sundhedsplejersker på landsplan inden for indsatsområdet gravide med rusmiddelproblemer, deres børn og familier Da databasen forudsættes at modtage ens datainput fra de fem regionale familieambulatorier, hænger projektet uløseligt sammen med den tværregionale koordinationsgruppes indsats for ensartede retningslinjer for det kliniske arbejde. På grundlag af et oplæg til etablering af en fælles database udarbejdet af Danmarks Statistik var der i koordinationsgruppen enighed om at koordinere dette delprojekt med gruppens bestræbelser på at etablere en ensartet patientregistrering i alle fem regionale familieambulatorier. Der er nedsat en arbejdsgruppe for patientregistrering, som vil undersøge de konkrete muligheder nærmere. Sundhedsplejerskeprojektet med dets landsdækkende sigte har ligeledes været drøftet i koordinationsgruppen, som har besluttet at etablere en referencegruppe med deltagelse 3

4 af en ledende sundhedsplejerske fra en kommune i hver region. De fem sundhedsplejersker i referencegruppen skal støtte projektsundhedsplejersken og samtidig under hele projektforløbet bidrage til løbende formidling af informationer og resultater fra projektarbejdet til eget bagland i kommunerne. Begge delprojekter under TrygFondens bevilling har en tidshorisont, der falder sammen med projektperioden for satspuljebevillingen, dvs. de forventes at løbe frem til udgangen af c. Videncenterets kursusaktiviteter Videncenteret udviklede i 2009 et tilbud til regionerne, kommunerne, patienter og private institutioner, som omfatter såvel et grundkursus som specialkurser. Efterspørgslen har været påvirket væsentligt af satspuljeprojektets forsinkelse. I løbet af 2010 har Videncenteret medvirket til afvikling af følgende kurser: Kursusforløb med psykolog Kari Killén grundkursus med ca. 50 og to opfølgningskurser hver med ca. 25 deltagere. Infomøde i Region Hovedstaden den 1. december 2010 Formidlingskursus for personalet i Familieambulatoriet med henblik på fremtidige, interregionale undervisnings- og formidlingsaktiviteter. Det skal endvidere nævnes, at der er foregået omfattende videnspredning om Hvidovremodellen igennem de team-medarbejdere fra Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital, som har deltaget i de tværregionalt sammensatte arbejdsgrupper i koordinationsgruppens regi. Medarbejderne fra Familieambulatoriet har endvidere deltaget i det puljefinansierede netværk Gravid på Tværs til en forstærket indsats over for gravide kvinder med rusmiddelafhængighed. d. Rådgivning og vejledning Videncenteret har året igennem varetaget rådgivning såvel per telefon som per . Der har været søgning efter rådgivning i noget varierende omfang. Dette skyldes formentlig primært den forsinkede etablering af de nye, regionale familieambulatorier. e. Videncenterets hjemmeside Videncenterets hjemmeside er igennem 2010 løbende blevet videreudviklet og suppleret. På opfordring af koordinationsgruppen har Videncenteret igangsat et arbejde med at konvertere den bestående hjemmeside til en fælles hjemmeside for samtlige regionale familieambulatorier. Det er hensigten, at denne fælles hjemmeside fremover skal indeholde information om familieambulatoriefunktionen, som har generel gyldighed på tværs af regionerne. Via link kan brugerne føres direkte over til hjemmesiden for det relevante regionale familieambulatorium, som der ønskes konkrete oplysninger om. 4

5 f. Faglige aktiviteter Videncenteret har i 2010 medvirket til finansiering af deltagelse i kurser og konferencer med henblik på at sikre faglig opdatering inden for de særlige indsatsområder for familieambulatorierne og for at kunne videreformidle relevante, udenlandske erfaringer: Nordisk Forening for Spædbørns Udvikling (NFSU). Oslo, februar Conference on Stimulant Abuse Treatment, The Pompidou Group, Strasbourg, maj Annual International Conference of the College on Problems of Drug Dependence (CPDD). Scottsville, Arizona juni 12th World Congress of the World Association for Infant Mental Health. Leipzig, 29. juni 3. juli Barnet & Rusen Nordisk konference v. Borgestadklinikken. Sandefjord, 29. september 1. oktober Kognitiv misbrugsbehandling, Århus Universitetshospital, Risskov, 3 kursusgange i september, oktober og november NBO-kursus, Strengthening Parenting Competencies, Tromsø, oktober 12th International Meeting of Addiction Medicine of the International Society of Addiction Medicine (ISAM). Milano, oktober First European Conference on FASD: Fetal Alcohol Spectrum Disorder: Growing Awareness in Europe. Kerkrade, NL, november Nordisk konference om FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder), v. Borgestadklinikken, Tjøme, november g. Tilpasning af Videncenterets organisation Videncenterets faste stab af medarbejdere er i 2010 blevet justeret i overensstemmelse med det godkendte budget. 3. Sammenfatning af Videncenterets erfaringer fra driftsåret 2010 Videncenteret har igennem sit arbejde i 2010 indhøstet en række erfaringer, som bør lægges til grund for det videre arbejde i Videncenteret. De væsentligste erfaringer fra Videncenterets virke i 2010 kan i hovedpunkter sammenfattes som følger: a. Koordinationsgruppen for de regionale familieambulatorier har vist sig at være et hensigtsmæssigt og effektivt forum for løsning af fælles opgaver, afklaring af spørgsmål af fælles interesse samt for løbende erfaringsudveksling. Fortsættelse af dette tværregionale og 5

6 tværfaglige samarbejde igennem hele projektperioden frem til udgangen af 2013 vurderes at være af væsentlig betydning for det landsomfattende satspuljeprojekts videre udvikling. b. Med de nedsatte monofaglige arbejdsgrupper er der både skabt konsensus om faglige spørgsmål og etableret landsdækkende netværk, der i det videre udviklingsarbejde kan blive centrale fora for videnspredning og erfaringsudveksling. Således forventes arbejdsgrupperne efter opfyldelse af deres kommissorium at fortsætte som tværregionale erfa-grupper. c. Den samtidige etablering af familieambulatorier i fire regioner udgør en unik mulighed for en samordnet løsning i tværregionalt regi - og ikke udelukkende for faglige emner. Det samme gælder også projektrelaterede, driftsmæssige og organisatoriske opgaver; eksempelvis tilvejebringelsen af fornødne, ensartede data til evalueringen af satspuljeprojektet, løbende erfaringsudveksling og videnspredning, efter- og videreuddannelse af personale, tilrettelæggelse af tværgående samarbejde, formidlingsarbejde mm. Herudover er emner som patientregistrering i familieambulatorierne velegnet til løsning i fællesregionalt regi. Etableringen af den fælles, landsdækkende database for de regionale familieambulatorier (finansieret af TrygFonden) vil tilvejebringe et enestående grundlag for løbende opgørelser af effekten af den forstærkede indsats over for de gravide med rusmiddelproblemer og ikke mindst deres udsatte børn. d. Idet familieambulatorierne arbejder såvel tværfagligt, på tværs af sygehuse og tværsektorielt forekommer dette indsatsområde at være et oplagt emne som business case i relation til Danske Regioners projekt Sundheds-IT. e. Videncenterets organisatoriske opbygning med en lille fast stab suppleret med ekstern bistand efter behov har fungeret godt. Videncenteret påregner fremover at tilknytte faglig ekspertise fra såvel Familieambulatoriet i Region Hovedstaden som de øvrige familieambulatorier og andre relevante afdelinger og fagpersoner. 4. Videncenterets opgaver fremover Varetage ledelses- og sekretariatsfunktioner i forbindelse med løsningen af fællesopgaver i regi af koordinationsgruppen for de regionale familieambulatorier, herunder særligt medvirke i opfyldelse af retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens vejledning. Opretholde tilbud til regionerne, kommunerne, den primære sundhedstjeneste og andre parter fra samarbejdet om at medvirke i såvel generelle - som specialkurser. Videreudvikle og løbende opdatere Videncenterets hjemmeside og ikke mindst omdanne den nuværende hjemmeside til en fælles hjemmeside for alle regionale familieambulatorier. 6

7 Fortsætte og efter behov udbygge Videncenterets bestående telefon- og rådgivning. Medvirke til opkvalificering af personalet i de regionale familieambulatorier. Bidrage til at finde en løsning for etableringen af et ensartet patientregistreringssystem for de regionale familieambulatorier, som kan understøtte det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde inden for familieambulatorierne. Løsningen kan eventuelt benyttes som model for lignende indsatsområder inden for sundheds- og socialsektoren. Sikre at bevillingen fra TrygFonden via de to delprojekter (etablering af en fælles database og opkvalificering af sundhedsplejersker) bliver til nytte for familieambulatorierne og deres målgruppe i alle regioner. Aktivt støtte og bidrage til satspuljeprojektets evaluering. Medvirke til løbende videreudvikling af interventionsmodellen. Opbygge og udvikle fagligt netværk inden for problemfeltet. Aktivt bidrage til videnformidling og videnspredning inde for problemfeltet. Hvidovre, den 2. maj 2011 May Olofsson Overlæge, leder af Videncenteret 7

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Afslutnings- og status rapport

Afslutnings- og status rapport Afslutnings- og status rapport Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre i Region Nordjylland 2006-2009 Elene Fleischer, Ph.d Jonna Pleisner, Overlæge Projektleder Projektansvarlig fleischer@elene.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Komiteen for Sundhedsoplysning

Komiteen for Sundhedsoplysning ÅRSBERETNING 2011 Indhold Indledning 1 Projektudvikling 5 Forlagsvirksomhed 23 Om Komiteen 39 Tilskud og bevillinger 40 Organisation 41 DET SIGER MEDLEMMERNE OM KOMITEENS ARBEJDE Lægeforeningen: Komiteen

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP [FORSIDE H2] EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP EVALUERING AF SATSPULJE-PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i perspektiv

Selvmordsforebyggelse i perspektiv INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET OG SOCIALMINISTERIET. REFERENCEGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SELVMORDSFORSØG OG SELVMORD. Selvmordsforebyggelse i perspektiv KONFERENCERAPPORT FRA NATIONAL KONFERENCE OM

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere