David en mand i Guds plan Af Ole Andersen. Udgivet af Credo 1992, lagt på med tilladelse. Studiehæftets opbygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "David en mand i Guds plan Af Ole Andersen. Udgivet af Credo 1992, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Studiehæftets opbygning"

Transkript

1 David en mand i Guds plan Af Ole Andersen. Udgivet af Credo 1992, lagt på med tilladelse. Studiehæftets opbygning Kong David af Israel er hovedperson i dette studiehæfte. Gennem de syv studier vil vi følge David gennem hans omskiftende liv fra fårehyrde til konge over en af samtidens stærke stater. Et hovedformål med studierne er at se David som et vigtigt led i verdenshistorien på vejen frem mod den nye jord og den nye himmel. Hvert studie tager udgangspunkt i en tekst fra 1. eller 2. Samuelsbog. Desuden bliver der hver gang inddraget mindst en af Davids salmer. Oplæggene består af et afsnit, der kort ridser tekstens baggrund op, noter til ord og begreber i teksten samt spørgsmål. ene er ment som en hjælp til at tale sammen om teksterne. Det står jer selvfølgelig helt frit for at springe nogle af spørgsmålene over og i stedet tale om andre spørgsmål eller emner, som teksterne giver anledning til. Både i baggrundsafsnittene og i spørgsmålene er der en del parenteser med henvisninger til andre steder i Bibelen. Det er ikke meningen, at I skal slå alle disse steder op. Henvisningerne er taget med for at give jer mulighed for at uddybe de spørgsmål og emner, der specielt optager jer. I Credo Kommentaren finder en kommentar af Frede Møller til Samuelsbøgerne. l den vil I kunne finde uddybende kommentarer og hjælp til vanskelige seeder i teksten. Også C. Asschenfeldt-Hansens gamle kommentar Fra Guldgruben kan være god supplerende læsning. gem e De, der er interesserede i de mere fagteologiske problemer (de tages ikke op i dette hæfte!), henvises til artiklerne i Davids hus (redigeret af Nicolai Winther-Nielsen, særnummer af Dansk Bibel-lnstituts studenterblad Nemalah, København 1987). God arbejdslyst! Må Gud velsigne jeres bibelstudium!

2 Indledning: Davids liv i perspektiv Verden er præget af lidelse. Krig, terror og mord hører til hverdagen mange steder på jorden. Døden bryder ind i menneskers liv og river uden barmhjertighed unge og ældre, børn og voksne ud af holden på de mennesker, der holder af dem. Tilbage står de sørgende i fortvivlet afmagt, fordi de ikke formåede at holde den elskede i live. Nogle mennesker plages dag efter dag af smerter og sygdom. Andre lever i ensomhed uden fællesskabets glæde og tryghed. Selv mennesker, der ellers på alle måder har det godt. lider under, at vores kærlighed ikke slår til. Netop i samværet med dem, vi holder af, oplever vi, at vi ikke kan være så gode og kærlige, som vi gerne ville. Bibelen er realistisk. Den vil hverken få os til at benægte forholdene i verden eller fortrænge dem. Den ser tingene i øjnene, som de er. Bibelen lærer os, at ondskaben i verden stammer fra den dag i fortiden, hvor menneskehedens forfædre gjorde oprør mod Gud. Den lidelse og smerte, der præger vores jord i dag, er resultatet af syndefaldet. Dengang blev menneskeheden uden Gud og uden håb i verden. Men samtidig lærer Bibelen os, at Gud helt fra begyndelsen af lagde en plan for verdens frelse. Gud overlod ikke verden til håbløshed, men besluttede, at han ville forløse verden og genoprette den tilstand, hvor alt var såre godt''. Det er målet for Guds frelsesplan. En ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor: hvor der ikke længere er død eller sorg eller skrig eller pine; hvor al synd er fjernet, og hvor Gud selv her taget bolig blandt mennesker på jorden. Den dag vil fællesskabet og harmonien på alle niveauer være genoprettet, mellem Gud og mennesker, mellem mennesker indbyrdes og mellem mennesker og naturen. Gennem hele Det gamle Testamente møder vi løftet om, at Gud vil føre verden frem til dette mål. Hvad dette fremtidsløfte egentlig indebærer, og hvordan det skat blive virkelighed, var ikke klart fra begyndelsen. Men ned gennem GTs historie afslører Gud flere og flere led af sin plan. Og set i bakspejlet falder blikkerne på plads og giver os et billede af den frelsesplan, Gud helt fra begyndelsen har arbejdet på at realisere i historiens. Davidshistorien er én brik i denne plan. Skridt for skridt har Gud siden syndefaldets morgen gennemført denne frelsesplan. Verdenshistorien er blevet en ramme for frelses historien. Historiske begivenheder har en usynlig bagside. Samtidig med at de kan betragtes og analyseres som resultater af sociale, økonomiske, politiske og menneskelige forhold, er de trin fremad i Guds frelsesplan. Dybest set er det Gud, der styrer historien. Han indsætter og afsætter de store. Han hersker over jordens konger. Og det mål, han fører verden frem mod, er den nye jord og den nye himmel - Guds rige, der skal afløse alle andre riger. Når vi læser om David i Det gamle Testamente. læser vi om en historisk person i det gamle Israel. Men samtidig læser vi om en periode i verdenshistorien, hvor nogle vigtige punkter i Guds frelsesplan med verden blev ført ud i livet. David er en vigtig mand i denne plan. I dette studiehæfte vil vi undersøde, hvad Bibelen fortæller os om Davids liv. Hensigten er at nå til en dybere forståelse af den plan, Gud lagde for verdens frelse. Davids-historien er meget aktuel. For ligesom Davids liv var et led i gennemførelsen af Guds plan, er vor tids begivenheder det. Endnu i dag virker Gud i historien for at lægge de sidste ting til rette efter denne plan, indtil målet - Guds Rige - er nået.

3 1. David - udvalgt af Gud 1.Sam.16, 1-13 Aftenen efter syndefaldet lovede Gud. at der engang ville komme et menneske, der skulle knuse Satans magt (1.Mos.3,15). Gennem de næste århundreder gjorde Gud det stadig tydeligere, hvem dette menneske ville blive. Abraham fik således at vide, at velsignelsen ville nå alle folk på jorden gennem en af hans og Saras efterkommere, altså gennem en israelit (1.Mos.12,1-3). Abrahams barnebarn Jakob forudsagde inden sin død, at en frelserkonge ville komme gennem Juda stamme i Israel (1.Mos.49,8-12). I århundreder levede forventningen til den fremtidige konge i Israels folk. Profeten Samuels mor lovpriser Gud, som vil sende og styrke sin konge (1.Sam.2,10). Nogle år senere blev Saul den første konge i Israel. Men da Saul var ulydig mod Gud, forkastede Gud ham som Israels konge. Forkastelsen af Saul betød imidlertid ikke, at Gud havde glemt eller opgivet sit løfte om at sende en frelserkonge af Juda stamme. Vores tekst i 1.Sam.16 er beretningen om, hvordan Gud realiserer endnu en del af den plan, der skulle kulminere med frelserkongens komme. Vers 1: Samuel. Profeten Samuel er hovedperson i første del af 1. Sam. Han levede i overgangsperioden mellem dommertiden og kongetiden. Selv var han den sidste af de gamle dommere (1.Sam.7, 15-17) og den første i den række af profiter, der virkede ned gennem kongetiden (1.Sam ). Samuel havde indsat Saul som konge, men havde også måtte bringe Saul budskabet om, at Gud havde forkastet ham. Vers 1: horn med olie. Olie er i GT oftest olivenolie. Konger, præster og undertiden profeter blev salvet med olie som indvielse til deres embede. Den Salvede'' (på hebraisk = Messias) bruges i GT som betegnelse både for de enkelte konger i Israels historie og for den forventede fremtidige Messias. Vers 2: betlehemit. Person fra byen Betlehem. der ligger i Juda stammes område, knap 10 km syd for Jerusalem. Vers 5: hellige sig. Foretage en ritual renselse inden deltagelsen i ofringen og offermåltidet. Inddel teksten i 3-5 afsnit og giv hvert afsnit en overskrift. I 15,36 star der, at Gud angrede, at han havde gjort Saul til konge. Men læs også 15,29. Ordet angre må være brugt i to forskellige betydninger i de to vers. Tal om, hvad de to vers betydet. Måske kan Jer.18,1-12 kaste lys over sagen. (I kan evt. finde hjælp i Credo-kommentaren til 1.Sam..15,11 eller i Fra Guldgruben'' til samme vers.) Sammenlign antydningerne af Eliabs udseende (v.7) med beskrivelsen af Saul i 9,2. Diskuter på den baggrund Samuels reaktion i v.6. Vers 7b giver os et af principperne for Guds udvælgelse af redskaber til gennemførelsen af hans frelsesplan. Hvad vil det sige, at Gud ikke ser på det ydre? (Sammenlign evt. med 5.Mos.7,6-8.) Hvad viser det os om realiseringen af frelsesplanen? (Sammenlign med 17,45-47.) Hvad betyder det, at Gud ser på hjertet? Tal på baggrund af v.13 om Helligåndens rolle i GT (se evt. Credokommentaren s ). Hvem fik Helligånden? Hvad er det nye i profeten Joels profeti (Joel 3,1-2), som opfyldes pinsedag (Ap.G. 2,16F)? Læs 1.Kor.1, Hvad lærer Davids-historien os om Guds udvælgelse af os? Hvad betyder dette udvælgelses-princip for vores frelsesvished? Tal også om, hvad det konkret betyder i forhold til vores tjeneste for Gud. I kan evt. afrunde studiet med sammen at bede Salme 139, der er en salme af David.

4 2. Kampen mellem David og Saul 1. Sam. 24 Gud havde forkastet Saul og udvalgt sig den unge David fra Betlehem i Juda til konge. Udvælgelsen af David var i overensstemmelse med Jakobs profeti om, at frelserkongen skulle være af Juda stamme. Men Saul var stadig Israels konge, og David en "fattig og ringe mand'' (18,23). 1. Sam fortæller om kampen mellem Saul og David, indtil Saul dør, og David kan begynde at overtage riget. Denne kamp mellem Saul og David var et led i realiseringen af den frelsesplan, Gud havde lagt. I årene efter Samuels besøg i Betlehem krydser Davids veje gentagne gange Sauls. Davids succes som kriger i Sauls hær vækker opsigt og gør ham kendt og beundret. I stigende grad fornemmer Saul, at David kan blive en trussel mod hans egen magt. Af frygt forsøger Saul derfor gang på gang at få ham slået ihjel, men uden held. David samlede efterhånden en større gruppe krigere omkring sig. Med dem opholdt han sig forskellige steder hos Israels naboer og i de sydlige dele af Sauls rige. Vers 1: En-Gedi. Kilde (hebraisk: gede-kilden) ved vestkysten af Det døde Hav. Kildens ferskvand muliggør bevoksning og beboelse i det ellers helt øde område. Hele området er kendetegnet af stejle bjergsider med mange mere eller mindre utilgængelige huler. Vers 2: filisterne. Israels nabofolk mod vest og syd. Var fra dommertiden og frem til Davids sejr over dem (2. Sam.5) en stærk trussel mod Israel. (Læs evt. mere om filisterne i Credo Kommentaren s.25) Vers 4: tildække sine fødder. Forrette nødtørft. Vers 5-8. Den danske oversættelse (1948) har ændret versenes rækkefølge af hensyn til meningen. Det er dog ikke nødvendigt, da den oprindelige rækkefølge udmærket giver mening. Vers 23: Klippeborgen. Enten generel betegnelse for bjergene vest for Det døde Hav eller betegnelsen for et bestemt befæstet sted (nogle forskere mener, at der kan være tale om Massada-klippen syd for En-Gedi). Inddel teksten i 3-5 afsnit og giv hvert afsnit en overskrift. Hvilke grunde giver David selv til, at han ikke greb anledningen og slog Saul ihjel? (Sammenlign med 26,9 og 2. Sam.1,14.) Hvad viser det os om David? I flere af salmerne understreger David, at det er vigtigt at bie på Herren (f.eks. Sa1.25,3-5). Hvordan illustrerer Davids eget liv ifølge vores tekst, hvad det vil sige at bie på Herren? Saul er på dette tidspunkt nået til erkendelse både af sin egen synd (v.18) og af Guds plan (v.21). Alligevel sker der ingen ændring, hverken i hans forhold til David (se f.eks. 26,1-2) eller i hans forhold til Gud, og Saul dør senere for egen hånd (31.4). Hvad er Sauls tragiske skæbne en advarsel til os om? (Lœs evt. 2. Kor.7,8-10 og sammenlign med de to slags bedrøvelser.) Læs Sal.28. (Den er sandsynligvis fra en senere periode i Davids liv, men svarer på flere punkter til vores test.) Sal.28,4-5 er ét af de steder i Davids salmer, hvor han beder Gud om straf eller hævn over sine fjender. Tal om, hvordan v i vores tekst måske kan kaste lys over nogle af disse "hævn-tekster" i Davids salmer. Både vores tekst og Sa1.28,8-9 understreger, at Gud handler i historien for at gennemføre sin frelsesplan. Det var Gud, der "arrangerede" episoden i hulen ved En-Gedi (v.19b), og det er Gud, der beskytter og frelser sit folk og sin salvede. Diskuter på den baggrund udtrykket Gud er historiens Gud, og tal også om, hvad det betyder for vores forståelse af historiske begivenheder i dag: Står Gud også bag dem? I kan evt. afrunde studiet med sammen at bede Sal.57.

5 3. David konge i Jerusalem 2. Sam. 5, 1-12 Saul begik selvmord under en krig med filisterne (1.Sam. 31). De første fire kapitler af 2.Sam. fortæller om forholdene i Israel i årene efter Sauls død. David bliver valgt til konge af Juda stamme og slår sig ned i byen Hebron. De øvrige stammer vælger Isjbosjet, en af Sauls sønner, til konge. Han får residens i Mahanajim øst for Jordanfloden. Mens Davids magt og indflydelse vokser, trækker krigen mod Isjbosjet i langdrag. Men til sidst snigmyrdes Isjbosjet, og vejen er åben for David. Davids salvning til konge over hele Israel og valget af Jerusalem til hovedstad er to store skridt frem i Guds frelsesplan. For første gang i historien havde Israel nu en konge af Juda stamme - sådan som Jakob havde forudsagt det (1.Mos.49.10). Og først nu flere hundreds år efter indvandringen åbenbarede Gud, hvilket sted han på en speciel måde havde udvalgt sig til sin bolig - sådan som Moses havde forudsagt det (5.Mos.12). Vers 1: alle Israels stammer. Dvs. ledende repræsentanter for alle Israels stammer (jf. v.3). Vers 1: dit kød og blod. Af samme folk. Vers 6: Jerusalem. Før Davids erobring kaldtes byen også Jebus (f.eks.jos.18,28) og dens indbyggere derfor jebusitter. Byen lå som en stærk hedensk enklave mellem Juda stammes område i syd og de nordlige stammers områder. Ved at erobre Jerusalem og gore den til hovedstad fik David en hovedstad, der dels var stærk og dels på grund af sin beliggenhed kunne fremme en forening af det nordlige og det sydlige Israel, der havde været delt sides Sauls død. Vers 6: blinde og lamme vil slå dig tilbage! Ifølge indbyggerne var fæstningen så stræk, at selv blinde og lamme ville kunne forsvare byen. I vers 8 tager David udtrykket op, men vender det mod jebusitterne og kalder dem under ét "de halte og blinde". Vers 7: Zion. Den højderyg, Jerusalem var bygget på. Zion bliver derfor ofte i GT brugt som navn for byen. Bjerget ligger syd for den senere tempelplads og kaldes også i dag for Davidsbyen. (Det, der i dag kaldes Zions Bjerg, ligger derimod vest for det oprindelige Zion.) Inddel teksten i 3-5 afsnit og giv hvert afsnit en overskrift. Hvilke grunde anfører stammernes ledere for, at de nu vil have David til konge (v.1-2)? Lederne kendte altså Guds løfte til David (v.2b) - hvad fortæller det om deres tidligere modstand mod ham? Davids opgave som konge præciseres med to ord: at vogte og at herske (v.2). Hvad betyder det, at Israels konge skal vogte folket? Israels politiske og åndelige ledere kaldes ofte i GT for hyrder (f.eks. Ez.34). NT overetager dette billede og bruger det dels om Jesus (f.eks. Johs.10,1 1), dels om den kristne menigheds ledere. Læs 1.Pet.5,1-4.Tal om, hvad det helt konkret indebærer i dag, at en kristen leder skal være hyrde. Opstil ud fra vers 4-5 en tidslinje med de vigtigste begivenheder og perioder i Davids liv, indtil han blev konge i Jerusalem. Hvor lang tid kan der være gået, fra Samuel salvede David, til David rent faktisk blev konge over hele Israel? (Vi ved ikke hvor gammel David var, da han blev salvet, men 1.Sam.16,11 kan måske give jer en fornemmelse af det.) Hvad kan vi lære af dette? Davids første handling som konge over hele Israel er indtagelsen af Jerusalem. Læs 5.Mos.12,1-7 og Sal.132, Hvorfor udvælger Gud Jerusalem, og hvori består Jerusalems særstilling? Mener I, at Jerusalem også i dag har en særlig betydning for os kristne? Denne periode i Davids liv var kendetegnet af Guds rige velsignelse (v.10 og 12). Læs Sal.23, hvor David fortæller om sin oplevelse af Guds omsorg. Stemmer dette altid med en kristens erfaring? I kan evt. afrunde studiet med sammen at bede Sal.4.

6 4. Løftet til David 2. Sam.7, 1-17 Indtagelsen af Jerusalem betød en styrkelse af Davids magt over det nye samlede israelitiske rigs. Men også udadtil befæstede David sin og Israels stilling. I en række slag vandt David nogle afgørende sejre over filisterne (2. Sam.5,17ff). Efter disse sejre fører David pagtens ark med lovens tavler op til Jerusalem og indretter en telthelligdom for Israels Gud (2. Sam.6). Løfterne til Abraham, Isak og Jakob om, at Israel skulle blive et stort folk, få Kanaans land i eje og regeres af en konge af Juda stamme, var således langt på vej opfyldt. Men i 2. Sam.7 gør Gud det fuldstændigt klart, at David ikke er den endelige opfyldelse af løftet om en frelserkonge. Guds frelsesplan strækker sig længere ud i fremtiden. Gennem åbenbaringen til David afslører Gud en række nye led i sin plan for at bringe velsignelsen til alle jordens slægter. Vers 1: hus. Davids hus var et fornemt cedertræspalads, der var bygget med hjælp fra kongen af Tyrus (5,11). Begrebet hus er hovedordet i kapitlet. På hebraisk er det dobbelttydigt og kan både betyde bygning, bolig, tempel, familie, slægt og dynasti. Vers 2: profeten Natan. Det er første gang, Natan omtales. Han blev Guds talerør og en vigtig vejleder for både David og Salomo. Vers 6: vandrede med, boende i et telt, nemlig i telthelligdommen under ørkenvandringen. Vers 12: sæd. Ordet sæd kan både betegne én efterkommer og hele rækken af efterkommere, slægten. Vers 15: din forgænger. Dvs. kong Saul, der blev forkastet af Gud. Teksten fader i to hovedafsnit: v.1-3: Davids samtale med profeten Natan og v.4-17: Guds ord til David gennem Natan. Inddel v.4-17 i 2-4 underafsnit og giv hvert afsnit en overskrift. Hvorfor afviser Gud Davids ønske om at bygge et tempel (v.5-7)? Undersøg vers 8-11a: Hvem er subjekt for de gerninger, der opregnes? Hvilke gerninger nævnes? Hvilken tid (datid/nutid/fremtid) står de forskellige dele af afsnittet i? Hvad er det, Gud ønsker at minde David - og os! - om med disse ord? (Se også v.1b). Vers 11 b er klimaks i Guds åbenbaring. Guds løfte spiller på den dobbelte betydning af det hebraiske ord hus. David får sit ønske om "et hus'' opfyldt, men med to helt afgørende ændringer. Sammenlign v.11 b med v. 5b - hvad er forskellen? Hvad betyder det ifølge v.12, at Herren vil bygge David et hus? I hvor høj grad passer de enkelte udsagn om Davids sæd i v på Davids søn, kong Salomo (læs evt.1. Kong.8, der er et uddrag af Salomos tale ved templets indvielse nogle år senere)? Hvilke udtryk viser, at profetien om Davids sæd strækker sig længere end til Salomo? Løftet om Davids sæd går altså på hele rækken af efterkommere fra Salomo og fremefter. Men allerede tidligt forstod jøderne, at løftet måtte indebære, at én af efterkommerne skulle blive den frelserkonge, der skulle bringe velsignelsen til alle folkeslagene. Læs de følgende Messias-profetier og find i hvert tilfælde forbindelsen mellem profetien og løftet om Davids sæd: Es.9,6-7; 11,1-2+10; Jer.23,5-6; 33,14-17 og Ez.37, NT forkynder, at Jesus er Davids søn, Messias (f.eks. Luk.1,32 og Apg.2,36). Læs Salme 110 og Matt.22, Jesus identificerer Messias (= Kristus) med Davids søn og med "min herre" i Sal.110. Hvad lærer salmen os, læst i det lys om Jesus? Jesus er konge. Hvad vil det sige - for os og for verden? I kan evt. afrunde studiet med sammen at bede Sal.8.

7 5. Davids fald 2. Sam.11, 1-12,14 Vers 21: Abimelek. Historien om Abimeleks død findes i Dom.9,50ff. Vers 26: dødeklage. En uges sørgeperiode. Kap. 12 vers 5: den mand... er dødsens. Moseloven krævede ikke dødsstraf, men kun en firedobbelt erstatning for tyveri af får (2.Mos. 22.1). Gud havde på alle måder velsignet David. Ikke blot havde David over- taget tronen efter kong Saul, men Israel var under Davids ledelse blevet en stormagt. I 2. Sam.8 og 10 fortælles om endnu en række af de sejre, David vandt over filisterne og de øvrige nabofolk. Dertil kommer, at Gud havde lovet David, at hans efterkommere skulle få et evigt kongedømme (2. Sam.7). Det er derfor ikke mærkeligt. at det stadige omkvæd i beskrivelsen af Davids liv indtil nu her været, at Herren var med David (1. Sam.16,18; 18, ; 2. Sam.4,9; 5,10+12; 7,3+9; 8,6+14). Men Det gamle Testamente idealiserer ikke Davids liv. I 2. Sam fortælles om, hvordan David misbruger sin stilling til mord og hor. Denne begivenhed bliver til et tragisk vendepunkt i Davids liv. (Kapitel 12,10-11 og 13 vil blive behandlet i næste studie om sværdet i Davids hus.) Kap. 11 vers 1: hele Israel. Det vil sige hele den israelitiske hær. Vers 1: Rabba. Ammonitternes hovedstad. Vers 2.. kongepaladsets tag. Paladset lå på den nordligste og højeste del af Zionhøjen. Der har derfor været god udsigt over byen fra palads taget, ligesom man har talt om at "gå ned" fra paladset til byen (jf. vers 8 og 10) Vers 3: hetitten Urias. Hetitterne var et af de folkeslag, der var repræsenteret blandt de hedenske indbyggere af Kanaan (f.eks. 2. Mos.23,23). Selv om Urias altså var af hedensk afstamning, tyder vers 11 på, at han var kommet til tro på Israels Gud. Ifølge 23,39 hørte Urias til blandt "Davids helte", hvilket nok indebærer, at han har haft en overordnet stilling i hæren. Vers 11: Arken... i hytter. Man har altså tilsyneladende stadig fulgt den gamle skik med at føre arken med, når hæren drog i krig (som f.eks. også i 1. Sam.4,1ff). Inddel teksten i afsnit og giv afsnittene overskrifter. Sammenlign Davids fald(v.24)med syndefalds-beretningen i 1. Mos. 3,6. Hvilke ligheder er der? Tal på den baggrund om betydningen af udtrykket syndens bedrag (Heb.3,13). Er seksuelle synder efter jeres mening en større fare eller mere syndige end andre synder? (Inddrag evt. 1. Kor.6,15-20). Hvad kan vi hver især konkret gøre for ikke at falde for seksuelle fristelser? Hvad vil David opnå ved dels at kalde Urias til Jerusalem (v.6-13) og dels at få ham slået ihjel og gifte sig med Batseba (v.14-27)? Lykkedes det? Men det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne" (v.27b). Hvordan var Davids stilling nu ifølge loven (se 3. Mos.20,10 og 24.17)? Hvordan beskriver David selv i Sa1.32,3-4 tiden fra faldet til Natans besøg? (Læs evt. hele Sal. 32.) Hvor lang var denne periode (se 11,27)? Inddel Natans tale til David (12,7-12) i afsnit med overskrifter. Hvorfor indledes talen med v.7b-8? Hvilke to følger vil Davids synd få (v.10-11)? Hvordan er forholdet mellem følgerne og Davids forbrydelser? Da David indrømmer sin synd, tilgiver Gud ham (v.13). Læs 1. Johs.1,9. Tal om, hvorfor det kan være svært at tro på syndernes forladelse, selv om der findes så klare ord i Bibelen om den. Hvad kan vi gore for at hjælpe hinanden til at hvile i troen på Guds tilgivelse? I kan evt. afrunde studiet med sammen at bede Sa1.51.

8 6. Sværdet i Davids hus 2. Sam.15,1-16; 16,15-23 og 18,6-17 Batseba-historien blev et vendepunkt i Davids Liv. David, der tidligere på alle måder havde oplevet Guds velsignelse og beskyttelse trues nu af et omfattende oprør, der tilmed er iscenesat af hans egen søn Absalom. 2. Sam er en lang beretning om Absaloms oprør. Først fortælles der om forhistorien til oprøret: Absalom dræber sin bror Amnon, flygter til udlandet og vender først efter tre år tilbage til Jerusalem (13-14). Efter længere tids forberedelser gør Absalom åbent oprør (15,1-12), og David må flygte fra Jerusalem til området øst for Jordanfloden (15,13-16,14). Mens Davids rådgiver Akitofel slutter sig til Absalom, virker Davids ven Husjaj som Davids spion i Jerusalem under foregivende af at være gået over til Absalom (16,15-17,23). I det afgørende slag tilføjer Davids folk oprørerne et stort nederlag (17,24-19,8a). Derefter vender David tilbage til Jerusalem, og den sidste udløber af oprøret slås ned (19,8b-20,26). Kapitel 15 vers 1: forløbere. En livvagt. At have sådanne forløbere var et kongeligt privilegium (1 Sam.8,11). Vers 2: portvejen. Vejen til by- eller paladsporten. Vers 8: Gesjur. Et lille kongedømme nordøst for Genezaret Sø. Her opholdt Absalom sig i tre år efter mordet på broderen Amnon (13,37). Vers 8: Hebron. Absaloms fødeby (3.2-3). Måske har der i forvejen været utilfredshed med David i Hebron, fordi han flyttede hovedstaden til Jerusalem. Vers 12: Akitofel. Var muligvis Batsebas farfar (Jf og 23,34). Kapitel 16 vers 16: ven. Sandsynligvis titel på højtstående rådgiver. Vers 21: Gå ind til... En offentlig overtagelse af haremmet ville være en kraftig demonstration af Absaloms magtovertagelse. Kapitel 18 vers 6: Israel: Dvs. de israelitter, der støttede Absalom. Vers 6: Efraims skov: Ukendt lokalitet, sandsynligvis i Østjordanlandet. Vers 10: Joab: Davids general. Vers 12: hvorledes kongen bød dig... David havde befalet sine tre hærledere at behandle Absalom mildt (18.5). Hvad lærer 15,1-11 os om Absalom? Sammenlign det image, Absalom ønsker at have (v.2-6a), med tekstens karakteristik af hans handlemåde (v.6b). Hvad lærer 15,7-16 os om David? Genfortæl forløbet af oprøret fra Davids flugt til det er nedkæmpet. Læs igen Natans ord til David efter hans fald (12,10-12). Hvordan gik de forskellige led i forudsigelsen i opfyldelse? Natan siger at Gud har tilgivet David hans fald (12,13), og David siger selv det sammen (Sa1.32,5). Men hvorfor rammer straffen så alligevel David i form af Absaloms oprør? Er Guds tilgivelse ikke ensbetydende med straffrihed? Træk linjen op til vores liv i dag: Staffer Gud os, selv om vi har bekendt vore synder og fået tilgivelse? Kan 1. Kor kaste lys over Davids erfaring? Hvad er forholdet mellem straf og tugt? (Læs evt. også Heb.12,4-1 1.) Giv konkrete eksempler på, hvordan vi i dag kan opleve Herrens tugt. Læs Salme 3 og inddel den i afsnit med overskrifter. Sammenlign "de manges'' oplevelse af Davids situation med Davids egen oplevelse (v.3 og 9a). Hvad viser salmen os om Davids forhold til Gud efter Batseba-episoden? Nævn nogle ting, vi i dag helt konkret kan gøre for at hjælpe hinanden til at have samme store tillid til Gud og samme faste tryghed, som David havde i denne situation. Hvorfor slutter David netop denne salme med at bede om velsignelse over Guds folk? I kan evt. afrunde studiet med sammen at bade Sal.86

9 7. Davids lovsang og sidste ord 2. Sam.22, 1-23,7 I det hebraiske GT udgør 1. og 2. Samuelsbog én bog. Stoffet i denne bog er disponeret således, at der både ved begyndelsen og afslutningen findes en lovsang: Hannas lovsang i 1. Sam.2,1-10 og David lovsang i 2. Sam.22. Sammen med Davids sidste ord afrunder Davids lovsang således et stort historisk værk om en vigtig periode i Israels historie. Både Hannah og Davids lovsange slutter med at tale om Herrens Salvede. Forventningen om Herrens Salvede er den røde tråd gennem Samuelsbøgerne. I 1. Sam.2 havde Israel ingen konge. I 2. Sam. 22 er David Guds salvede konge over Israel. Men at forventningen om Herrens Salvede ikke dermed er udtømt bliver klart i Davids sidste ord i 23,1-7. Her uddyber David under Helligåndens inspiration det løfte, han fik gennem Natan (2. Sam.7). I et glimt ser han frem til Guds mål for historien: den dag, hvor Herrens Salvede skal regere og sprede det mørke, der siden syndefaldet har skjult jorden. Trods Davids fald og de forfærdelige følger af det står Guds frelsesplan altså fast. Beretningen i Samuelsbøgerne er på én gang en åbenbaring af nye sider af Guds frelsesplan og et vidnesbyrd om, at Gud virker i historien for at bringe verden frem til målet: Guds Rige. Davids lovsang findes med små ændringer også som Salme 18 i Salmernes Bog. Forskerne er ikke enige om, hvornår den er skrevet. Den kan være skrevet tidligere og anbragt her ved afslutningen af 2. Sam., fordi den så dækkende sammenfatter hele Davids liv. Men den kan også udmærket være skrevet på dette sene tidspunkt af hans liv. Davids lovsang kan inddeles i en påkaldelse (v.2-4), første hoveddel (5-31), anden hoveddel (32-46) og en afslutning (47-51). Kapitel 22 vers 3: -horn. Horn er ofte i GT et billers på styrke Vers 5. Hverken dette eller senere vers i salmen hentyder til en enkelt begivenhed men sammenfatter i poetiske vendinger en lang række episoder i Davids liv, hvor han var i fare. men oplevede Guds hjælp. Vers Guds indgriben i Davids liv beskrives med udtryk, der minder om Guds åbenbaring på Sinai bjerg (2. Mos.19). Vers 11: keruber. En af de forskellige slags engle, der er nævnt i GT. Tal om betydningen af de enkelte benævnelser, David bruger om Gud (22,2-4). Sammenfat med nogle få sætninger hovedindholdet af første hovedafsnit af Davids lovsang (v.5-31). Hvad betyder vers 21-25? Sammenlign Davids ord med Guds karakteristik af ham i 1. Kong.14,8 og med den karakteristik, forfatteren af 1. Kong. giver i 15,5. Sammenfat med nogle få sætninger hovedindholdet af andet hoved afsnit af Davids lovsang (v.32-46). Gå hurtigt gennem versene i dette afsnit og undersøg, hvem der er det vigtigste subjekt i afsnittet. Hvad lærer det os om Davids liv - og om vores? (Sammenlign evt. med 1. Kor og Es.26,12.) Læs Hannas lovsang i 1. Sam.2,1-10. Hvad er det fælles tema for Hannas og Davids lovsange? Hvad vil forfatteren af Samuelsbøgerne lære os ved at lade disse to lovsange danne rammen om beretningen om denne vigtige del af Israels historie? Sammenlign hvad der siges om Herrens Salvede i 1. Sam.2,10 og i 2.Sam..22,51-23,5. Hvilke nye oplysninger får vi i Davids ord? David var Guds salvers (2. Sam.23,1). Men David ved, at en af hans efterkommere i en langt mere betydningsfuld forstand skal være den Salvede, Messias. Denne efterkommer beskrives i v.3-4. Blev denne profeti opfyldt af Davids søn Salomo? Læs Salomos Sal.72. Hvilke ting i denne salme viser, at profetien om Davids sin peger frem på en konge, der er langt større end Salomo? Hvornår vil dette gå i opfyldelse? (Læs evt. Es. 11,1-10 og ÅB. 21, 1-5.) Afrund studiet med sammen at lovprise Gud ved at læse 2. Sam. 22,50-51 og Rom. 11,33-36.

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Jeremias profetiske kald

Jeremias profetiske kald 1 TIL SABBATTEN 3. OKTOBER 2015 Jeremias profetiske kald Ugens vers Introduktion Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter trinitatis, Luk 6,36-42. 1. tekstrække

Prædiken til 4. søndag efter trinitatis, Luk 6,36-42. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 28. juni 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter trinitatis, Luk 6,36-42. 1. tekstrække Salmer DDS 724: Solen stråler over vang (mel: Morten Nyord) DDS 598:

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere