Virksomhedsoplysninger m.v Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæring 6. Hoved- og nøgletal 7. Ledelsesberetning 8-25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæring 6. Hoved- og nøgletal 7. Ledelsesberetning 8-25"

Transkript

1 Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8-25 Resultatopgørelse 26 Balance Pengestrømsopgørelse 29 Anvendt regnskabspraksis Noter Forkortelser og begreber 43 2

3 Virksomhedsoplysninger m.v. Virksomheden Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Tæbyvej Rødovre Telefon: Telefax: Hjemsted: Rødovre CVR-nr.: Bestyrelse Svend Erik Pedersen (SF), formand Vivi Skriver (A) Dora Arvidsen (A) Ahmed H Dhaqane (A) Jan Langballe (C) Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper Teknisk Forvaltning Teknisk direktør Hans Chr. Olsen Teknisk driftschef Birgit Knudsholt Forsyningsleder Jens Munk Pedersen Personale: Hanne Gennov (1/3 tid) Frank Eltong Allan Pedersen Brian Kølvig Kim Hemmer Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper VEKS bestyrelse: Dora Arvidsen Ole Parbst (observatør) VEKS teknikerudvalg: Jens Munk Pedersen 3

4 Virksomhedsoplysninger m.v. Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - VEKS brugerråd: Svend Erik Pedersen Finn Gade Ærø VEKS: Energirådgivningsudvalg: Brian Kølvig Spids- og reservelast: Tinne Thostrup Energispareudvalg i VEKS forsyningsområde: Tinne Thostrup DFF-EDB a.m.b.a.'s bestyrelse Jens Munk Pedersen Diverse arbejdsgrupper i TF og RK: GIS Internetgruppe i TF Handlingsplan Revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 4

5

6

7 Hoved- og nøgletal HOVEDTAL Real. Budget Real. Real. Real. Beløb i t.dkk Mængder (MWh) Leveret Indeks Købt Indeks Nettab Indeks Nettab % 6,5% 6,5% 6,1% 7,0% 7,1% Balance Samlede aktiver Indeks Investeringer i materielle anlægsaktiver Indeks Bunden egenkapital Indeks Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Øvrige Antal direkte medarbejdere (gns.) 5,1 5,1 5,1 4,8-7

8 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har som aktivitet at levere fjernvarme indkøbt gennem VEKS til boligselskaber, offentlige bygninger og erhvervsvirksomheder beliggende i Rødovre Kommune. Forord Årsrapporten skal ses som en status på året, og dermed også som en dokumentation overfor myndigheder og brugere på årets resultat med hensyn til: Økonomi, drift og aktiviteter. Årsrapporten gør det også muligt at sammenligne RKF med andre fjernvarmeselskaber. Lovgrundlag Med baggrund i varmeforsyningsloven af samt delplan for kraftvarmeforsyning af april 1984 blev Rødovre Kommune udlagt til fortrinsvis at skulle være en kraftvarmekommune (opvarmning med overskudsvarme fra el-produktion). Derudover skulle der aftages varme fra affaldsforbrænding. Som forsyningsselskab med egen økonomi er RKF pligtig til at aflægge årsregnskab efter Årsregnskabsloven under hensyntagen til prisreguleringsbestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Foruden driftsudgifter og varmekøbspriser fastsættes varmeprisen efter reglerne i bekendtgørelser om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinvesteringer. Økonomien samlet set er baseret på hvile i sig selv princippet. Ejendomme med varmecentraler med en installeret effekt på over 0,25 MW har tilslutningspligt i henhold til Varmeforsyningsloven. I både ny og eksisterende bebyggelse er der forbud mod etablering af el-opvarmning. Lavenergihuse har dog tilladelse til el-opvarmning som supplement. Der er krav til individuel måling af varme hos alle brugere ved nybyggeri samt regler for opsætning af målere i eksisterende bebyggelser. Enkelte bebyggelser har dog fået en tidsbegrænset dispensation (max. 5 år). Der tages løbende stilling til om disse skal forlænges yderligere. Med lov om fremme af besparelser i energiforbruget er RKF pålagt at stille energispareaktiviteter til rådighed for forbrugerne. RKF skal endvidere deltage i energispareudvalg. Med bekendtgørelsen om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder er RKF pålagt et krav om at medvirke til at realisere energibesparelser hos forbrugerne. RKF 8

9 Ledelsesberetning er forpligtet til en årlig energibesparelse på GJ (1.194 MWh) pr. år i årene Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) er et transmissionsselskab, der forsyner 19 fjernvarmeselskaber på Vestegnen med varme, heriblandt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. VEKS blev stiftet i 1984 og har leveret varme siden august Anlægget var fuldt udbygget i RKF aftager al sin varme fra VEKS. Samlet leverer VEKS varme svarende til ca familiers varmeforbrug. VEKS er ligesom RKF et non-profit selskab, hvor 11 kommuner, med ca indbyggere, hæfter solidarisk for VEKS økonomi. VEKS aftager varme fra affaldsforbrænding på KARA (Roskilde) og fra Vestforbrænding (Glostrup) samt kraftvarme fra samproduktion af el og varme fra Avedøreværkets blok 1 og 2. Avedøreværkets blok 2 brænder fortrinsvis biobrændsler (halm og træpiller). Fordeling af varmeleverancen fra de enkelte værker afgøres af de priser varmen udbydes til. Handlen sker time for time på en "varmebørs", hvor de værker er noteret, som har mulighed for at levere ind på transmissionsnettet. I 2006 blev et geotermisk anlæg (varmt vand fra undergrunden) taget i brug. VEKS er medejer af anlægget. Der er en høj forsyningssikkerhed i transmissionsselskabets område, idet 39 lokale kedelcentraler kan tages i drift som reserve og til supplerende forsyning i særlig kolde perioder. I Rødovre har VEKS lejet Agerkærcentralen af AAB. Den benyttes som spids- og reservelastcentral. VEKS er forbundet til det københavnske transmissionssystem CTR, således at der også kan leveres varme fra kraftværkerne i København. Dette giver også stor forsyningssikkerhed. 9

10 Ledelsesberetning Kommunernes varmekøb % Albertslund Brøndby Glostrup Greve Hvidovre Høje- Tåstrup Ishøj Roskilde Rødovre Solrød Vallensbæk 14,6 13,4 3,3 5, ,5 4,4 21,9 6,6 2,4 2,2 Figur. Kommunerne i VEKS og deres varmeaftag Varmeproduktion 2007 KARA / NOVOREN 18,0% Vestforbrænding 17,8% Avedøreværket 60,4% Andet 1,0% CTR 0,9% Geotermi 1,9% Figur. Varmeproduktion leveret ind på VEKS nettet. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning RKF blev oprettet i september Fra 1. oktober 1986 leverede RKF varme til forbrugere syd for Roskildevej. Indtil 30. september 1987 blev varmen købt fra Agerkærcentralen, som havde en overkapacitet. Fra 1. oktober 1987 blev al varme leveret fra VEKS. RKF's distributionsnet var udbygget 1. juli Fjernvarme i Rødovre er udlagt i områder med boligblokke samt større erhvervsbyggerier og institutioner (storforbrugere). Områder med enfamiliehuse er udlagt til naturgas (villaanlæg). 10

11 Ledelsesberetning Med de nuværende afgrænsninger i varmeplanen betragtes RKF som 95% udbygget. Der er kun få potentielle forbrugere tilbage, som opvarmer med olie. Derimod er der endnu nogle mindre rækkehusområder, som er el-opvarmet. I 2007 havde RKF 179 forbrugere tilsluttet. RKF er opbygget med 5 selvstændige forsyningsområder med hver sin vekslerstation og hver sit distributionsnet: Madumvej vekslerstation - forsyner område 1. Broparken vekslerstation - forsyner område 2. Rødovre Centrum vekslerstation - forsyner område 3. Bybjerget vekslerstation - forsyner område 4. Agerkær vekslerstation - forsyner område 5. RKF administrerer og udfører drift og vedligeholdelse af: Vekslerstationerne, hvor varmen aftages fra VEKS Distributionsnettet fra vekslerstationerne og ud til forbrugerne Forbrugerinstallationerne, hvor varme afsættes til ejendommene. Til Vestforbrænding Område 1 Område 2 VEKS transmissionsledning RKF distributionsledning Område 3 Område 4 Til CTR i København Til Roskilde Område 5 Til Avedøreværket Figur. Fjernvarmen i Rødovre 11

12 Ledelsesberetning Varmepriser RKF afregner varmekøbet fra VEKS med følgende elementer: Fast afgift: Variabel afgift: Afkølingsafgift: Lastfaktor: Kr/MWh afregnet efter forudsat varmebehov i varmeleveringsaftale. Kr/MWh afregnet efter aftaget varme målt på afregningsmåler. Kr/MWh/ C afregnes som et tillæg til varmeprisen, hvis RKF s returtemperatur er over 55 C. Omvendt kan opnås en fradragspris, hvis returtemperaturen er under 55 C. %-beregning af fast afgift. Ved et jævnt døgnforbrug kan der beregnes en lastfaktor under 1,0000 og dermed en reduktion af den faste afgift. Omvendt kan der ved et ujævnt døgnforbrug (f.eks. ved natsænkning og morgenboost) beregnes en lastfaktor over 1,0000 og dermed et tillæg til den faste afgift. RKF afregner varmesalget til forbrugerne med følgende elementer: Fast afgift: Variabel afgift: Afkølingsafgift: Lastfaktor: Kr/MWh afregnet efter gennemsnittet af 5 normalårsforbrug. Kr/MWh afregnet efter aftaget varme målt på afregningsmåler. Kr/MWh/ C afregnes som et tillæg til varmeprisen, hvis forbrugerens gennemsnitlige årsafkøling er dårligere end 35 C. RKF beregner ikke en fradragspris, hvis afkølingen er bedre end 35 C. Beregnes ikke individuelt overfor forbrugeren. Den faste afgift for RKF beregnes på basis af den faste afgift fra VEKS samt anlægsudgifter ved tilslutning af nye forbrugere. Den variable afgift for RKF beregnes på basis af den variable afgift fra VEKS samt RKF s omkostninger til administration samt drift og vedligeholdelse. Storforbrugere (meget store) får rabat på den faste afgift. Pt. er det kun Rødovre Centrum og Højhuskvarteret i Agerkær, der er store nok til opnå denne rabat. 12

13 Ledelsesberetning RKF's takster for fjernvarme År Variabel varmeafgift uden afgifter Energiafgift CO2 afgift Variabel varmeafgift inkl energi og Fast CO2 varmeafgift Samlet varmepris kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh ,84 96,84 265,32 362, ,20 115,20 265,32 380, ,23 71,03 190,26 190,26 380, ,26 47,27 197,53 197,53 395, ,32 40,21 197,53 197,53 395, ,57 29,84 205,42 205,42 410, ,62 27,54 9,47 204,62 204,62 409, ,63 23,87 8,24 210,74 210,42 421, ,04 27,43 9,65 213,12 209,52 422, ,17 25,88 8,06 213,12 209,52 422, ,77 42,30 11,27 236,34 213,12 449, ,81 50,62 12,31 241,74 213,12 454, ,49 47,34 11,77 246,60 216,72 463, ,90 60,44 10,91 261,25 218,52 479, ,90 79,02 15,12 284,04 218,52 502, ,94 59,58 11,52 284,04 218,52 502, ,20 49,07 8,17 289,44 220,32 509, ,06 83,56 13,43 293,04 220,32 513, ,20 67,61 11,63 298,44 222,12 520, ,63 76,21 12,60 298,44 222,12 520, ,12 89,42 13,39 302,94 224,82 527, ,09 86,65 13,00 304,74 226,62 531, ,36 82,43 12,21 306,00 226,62 532, ,50 79,60 11,70 307,80 226,62 534,42 Energitilsyn RKF er underlagt Energitilsynet. Formålet med tilsynets arbejde er: Overordnet: Specielt: Indtægtsrammer: At bidrage til at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til rumopvarmning. At sikre varmeforbrugernes interesser m.h.t. pris og kvalitet. At sikre gennemsigtighed i priser og vilkår. At sikre stabile og langsigtede rammer. At indføre et redskab til at skabe større effektivitet for virksomheder (varmeværker), der ikke er i konkurrence. At indføre et system (benchmarking), der bygger på sammenligning mellem ensartede virksomheder, hvor den enkelte virksomhed måles i forhold til de mest effektive. At skabe forsvarlig sammenhæng mellem mulige rationaliseringsgevinster og det administrative arbejde med rammerne. RKF indberetter budgetter, regnskabet og takstblade til Energitilsynet. Dansk Fjernvarme har sammen med Energitilsynet udarbejdet en standardkontoplan, der kan bruges af alle varmeværker. Når indberetning til Energitilsynet sker med baggrund i standardkontoplanen, kan Energitilsynet udtrække sammenlignelige tal værkerne imel- 13

14 Ledelsesberetning lem. Dermed synliggøres værkernes drift i forhold til hinanden, og forbrugerne får dermed mulighed for at reagere på forskelle. Fremme energibesparelser Som tidligere beskrevet under lovgrundlaget er RKF forpligtet til at medvirke til at fremme energibesparelser, herunder deltage i energispareudvalg. RKF har tilsluttet sig energispareudvalget i VEKS gældende for VEKS forsyningsområde. Energispareudvalget udarbejder årligt en redegørelse for gennemførte og forventede aktiviteter. RKF s aktiviteter i forbindelse med energirådgivning er: Varmemestermøder. Kurser for varmemestre. Udlevering pjecer til forbrugere. Gennemgang af varmeanlæg på stedet. Overvågning af afkøling og reaktion ved unormale driftsforhold. Månedlige opdateringer af energirapporter på Internettet med målte og forventede forbrug. Udsendelse af informative regninger. Hjemmeside med energispareråd. Der blev holdt varmemestermøde 28. marts 2007 med orientering om aktiviteter og driftsresultater for Dette møde er der orienteret om i Årsberetning Der er ikke afholdt varmemestermøde i 2008 om året I foråret 2009 forventes afholdt et nyt varmemestermøde. Realisere energibesparelser Som tidligere beskrevet under lovgrundlaget er RKF pålagt et krav om at medvirke til at realisere energibesparelser hos forbrugerne. Kravet er GJ (1.194 MWh) pr. år i årene RKF har i 2007 opnået de største besparelser ved: Konvertering af forbrugere til fjernvarme. Ombygning af varmtvandsanlæg. Omlægning af varmeforsyning, så interne jordledninger er sløjfet. 14

15 Ledelsesberetning Pålagt og opnået sparekrav for RKF MWh Krav Opnået Figur. Krav om energibesparelser pålagt RKF RKF har valgt at koncentrere energispareaktiviteterne omkring fjernvarmeforbrugerne i Rødovre. Men sparekravet kan også opnås ved energibesparelse på el-, gas- eller olieområdet, og aktiviteterne er ikke bundet til Rødovre, men kan foregå i hele Danmark. Der er opstået et marked, hvor energibesparelser handles. Dvs. at energibesparelse kan købes fra andre, der har gennemført (eller købt) energibesparende foranstaltninger. På længere sigt har RKF endnu ikke en strategi for opnåelse af nye besparelser. Der er en del usikkerhed i branchen om, hvor mange ressourcer (inkl. økonomi), der skal ydes for at opnå besparelserne. Udgiften til at opnå de energibesparelser som RKF er pålagt, vil være indeholdt i RKF s økonomi, og dermed i beregningen af taksterne. Generelt kan man sige om ordningen, at den flytter penge fra de gode og energirigtige ejendomme, der ikke har mulighed for at benytte ordningen, til de dårligere og ikke så energiøkonomiske ejendomme. Miljø Fjernvarmen fra kraftvarmeværkerne er i princippet spildvarme ved el-produktionen. Men for at få den bedste totalvirkningsgrad på værkerne køres med en lidt dårligere elvirkningsgrad i forhold til, hvis værkerne ikke skulle levere fjernvarme. Ved beregning af emissionerne deler el- og varmesektoren således fordelen ved samproduktionen. Emissionerne afgøres af brændselssammensætningen, ledningstab samt energiforbrug til transport af varmen ud til forbrugerne. 15

16 Ledelsesberetning Miljødeklaration for varme leveret fra VEKS til RKF: CO 2 -emission 8,84 kg/mwh 8,52 kg/mwh SO 2 -emission 3,40 g/mwh 3,69 g/mwh NOx-emission 15,87 g/mwh 16,39 g/mwh Miljødeklaration for varme leveret fra RKF til forbrugeren: CO 2 -emission 9,28 kg/mwh 9,20 kg/mwh SO 2 -emission 3,91 g/mwh 3,99 g/mwh NOx-emission 17,30 g/mwh 17,65 g/mwh Etablering af VEKS i slutningen af 80 erne har medført en væsentlig reduktion i udledningen af CO 2, NO X og SO 2 fra opvarmningen på Vestegnen. Dels gjorde etableringen af VEKS det muligt at øge udnyttelsen af overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, dels blev det samlede brændselsforbrug reduceret ved samproduktion af el og varme (kraftvarme). Økonomiske og selskabsmæssige vurderinger Der har i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb ikke været særlige forhold, der har påvirket den finansielle stilling. Med henvisning til Varmeforsyningsloven og hvile i sig selv princippet forventes et nulresultat i det kommende år. Ændringer i lovgivning og instrukser fra offentlige instanser, i form af indgreb i prissætning af varmenetydelser, vurderes at udgøre en særlig risiko for selskabets fremtidige indtjening. RKF vurderes at have de basale videnressourcer omkring etablering og drift af fjernvarmeselskabet og køber nødvendig specialviden eksternt. RKF har ikke i årets løb brugt ressourcer på forsknings- og udviklingsaktiviteter. Organisation og personale RKF er en afdeling i Teknisk Drift som er et område i Teknisk Forvaltning. Personaleressourcerne i RKF er uændrede, men Steen Cloos har opsagt sin stilling pr og Brian Kølvig er ansat i stedet for med begyndelse

17 Ledelsesberetning I 2008 er der tiltrådt ny forsyningsleder i RKF. Tinne Thostrup er fratrådt og er Jens Munk Pedersen tiltrådt. Endvidere er Kim Hemmer ansat som økonomimedarbejder RKF har været repræsenteret ved DF's og DFF-EDB's lands- og regionalmøder. RKF har i øvrigt deltaget i følgende efteruddannelse / erfaringsudveksling: Ledningsregistrering - brugermøde Økonomisystem - brugermøde Prærørskvalitet - temadag Ny lov om energibesparelser - temadag Vejen som arbejdsplads - kursus Forsyningsleder Tinne Thostrup Vekslerstationer Ledningsnet Brugerinstallationer Økonomi Projektering Andet Tilsyn Vedligeholdelse Allan Pedersen Ledningsrenovering GIS Allan Pedersen Tilsyn Vedligeholdelse Brugerhenvendelser Frank Eltong Varmeregnskab Takster Tinne Thostrup Nyanlæg Renovering Jens Munk Pedersen Forbrugerprogram Hjemmeside Brian Kølvig Målere Dataopsamlere Brian Kølvig Driftsregnskab Selskabsøkonomi Tinne Thostrup Hanne Gennov Energirådgivning Brian Kølvig Figur. Bemanding og arbejdsfordeling blandt medarbejderne i

18 Ledelsesberetning DRIFTEN Administration RKF benytter DFF-EDB's (Dansk Fjernvarmes EDB selskab) økonomisystem til varmeafregning og administration af forbrugerne. Til systemet hører moduler til ledningsregistrering samt fjernaflæsning af varmemålerne hos forbrugerne. RKF benytter også disse faciliteter. Vekslerstationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden i de 5 vekslerstationer i Rødovre, hvor vi modtager varmen fra VEKS (Madumvej, Broparken, Rødovre Centrum, Bybjerget og Agerkær). Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse af pumpearrangementer, vandbehandlingsanlæg mm. VEKS driver og vedligeholder transmissionssiden inkl. varmevekslerne, der overfører varmen til RKF. Transmissionssiden har forbindelse til alle varmeværkerne på Vestegnen, heriblandt Avedøreværket. RKF overvåger og styrer vekslerstationerne med et SRO-anlæg på Teknisk Forvaltning. Ledningsnet RKF driver og vedligeholder distributionsnettet, der indeholder ca. 48 km præisolerede rør (24 km dobbelt-rør) i dimensionerne 42/110 til 355/500. Der er 5 forsyningsnet, som er tilsluttet hver sin vekslerstation (Område 1, 2, 3, 4 og 5). Forsyningsnettene består af præisolerede rør. I isoleringen er indlagt alarmtråde, som kan registrere, om der er fugt i isoleringen. Der udføres kontrolmålinger på alarmsystemet om efteråret. Udmålte fejl er grundlag for renoveringen det efterfølgende år. De typiske renoveringer er: Muffer: Udskiftning af utætte muffer til svejsemuffer. Ved udskiftning af hele rørkomponenter (fastspændinger mm.) anvendes dog normalt krympemuffer i stedet for svejsemuffer. Lyrekanaler: Muffer i lyrekanaler er særlig udsat for tæringer. Mufferne udskiftes til svejsemuffer og lyrekanalerne retableres. Lyrekanalerne kan ikke sløjfes, da rørnettet ikke er forsynet med forstærkede bøjninger. 18

19 Ledelsesberetning Fastspændinger: Der er tendens til, at der kommer fugt i isoleringen ved fastspændinger. Fastspændingerne inkl. omstøbning med beton fjernes, og erstattes med almindelige lige rør. Fastspændingsbøjninger erstattes af buerør. Kompensatorer: Den grundlæggende konstruktion af kompensatorerne er svag i forhold til de øvrige komponenter i rørnettet. Da rørsystemet nu har "sat sig" efter etableringen for ca. 20 år siden, kan kompensatorerne undværes. Derfor låses de, og forsynes med svejsemuffer, så de i princippet fungerer som et almindeligt lige rør. Alternativt kan kompensatorerne udskæres og erstattes med almindelige rør. Brugerinstallationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden af brugerinstallationerne, hvor fjernvarmen afsættes til forbrugerne. Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse med vekslere, automatik, målere mm. De interne installationer i ejendommene med pumper, varmtvandsanlæg mm. drives og vedligeholdes af den pågældende ejer / administrator. Aktiviteter på vekslerstationer Madumvej - område 1 På alle vekslerstationer er der installeret vakuumudluftere. I 2007 blev vakuumudlufteren defekt på Madumvej. Leverandøren kunne ikke længere yde service på produktet. RKF undersøgte markedet og installerede en vakuumudlufter fra en anden leverandør. Broparken - område 2 I 2007 blev der installeret sommerpumpe på Broparken. Der er tidligere installeret sommerpumpe på Madumvej. I de kommende år forventes der installeret sommerpumper på de sidste 3 vekslerstationer. RKF har valgt følgende strategi for optimering af pumpeenergien på hovedpumperne: I forbindelse med hovedrenovering af eksisterende pumper revurderes pumpeydelsen, og nye tilpassede pumpehjul monteres. Pumpen mister derved noget kapacitet, men virkningsgraden stiger lidt. Installation af mindre sommerpumper parallelt med de eksisterende 2 hovedpumper. Pumpen gøres omdrejningsregulerbar, og der indbygges en styring i SRO-anlægget, så den automatisk starter og stopper, afhængig af om den kan klare det aktuelle forbrug. Det forventes, at sommerpumpen kan klare forbruget fra maj til oktober. Delstrømsfilterpumper fjernes. Tilslutningen af delstrømsfilteret ændres, så det i stedet for drives af hovedpumperne. Denne ombygning udføres i forbindelse med installation af sommerpumpen. 19

20 Ledelsesberetning Rødovre Centrum - område 3 Ingen ændringer. Bybjerget - område 4 Ingen ændringer. Agerkær - område 5 Ingen ændringer. SRO Det gamle Satt-line anlæg fra 1995 er nu udskiftet til et nyt med Alan Bradley understationer på de 5 vekslerstationer og IFIX hovedstation på Teknisk Forvaltning på Tæbyvej. RKF har været tilfreds med det gamle anlæg, men det var et meget lukket og firmaafhængigt system, som det med tiden blev svært og dyrt at få support på. Evt. opgradering af eksisterende anlæg med ny software og ny hardware blev vurderet, men det var kostbart. Det nye anlæg er et mere åbent system som det burde være nemmere at få support på, også fra flere forskellige firmaer. På vekslerstationerne er eksisterende indgangskort (I/O er) fra det gamle anlæg genanvendt. Indgangskortene er forbindelsen til processen (temperatur, tryk, flow mm). Dette har betydet mindre indkøb af hardware og mindre el-arbejde. På vekslerstationerne er det kun understationerne (PLC er) og kommunikationsenhederne, som er udskiftet. Som noget nyt på vekslerstationerne er der installeret en touch-skærm, så man på stedet har næsten de samme betjeningsmuligheder som på hovedstationen på Tæbyvej. Funktionerne i det nye anlæg er næsten de samme som i det gamle. Betjeningsmåden er lidt anderledes. Databehandling med kurver og rapporter virker dog bedre og hurtigere i det nye anlæg. Aktiviteter på ledningsnettet Systematisk renovering RKF indgik i 2006 en 3-årig aftale om ledningsrenovering med Petri & Haugsted. I 2007 har renoveringen været koncentreret i område 1 og den nordlige del af område 4 ved Rødovre Parkvej. Nogle af de planlagte arbejder i område 1 blev udskudt til 2008 for at mindske antallet af varmeafbrydelser i området, og dermed genere forbrugerne noget mindre. 20

21 Ledelsesberetning Renoveringsarbejderne udføres efter 2 forhold: 1. Konstaterede fejl på rørene ved måling på alarmtrådene året før. 2. Systematisk renovering af typiske fejl. De fejl, der konstateres ved måling på alarmtrådene er typisk udefra kommende fugt ved tærede stålmuffer, som ligger i lyrekanaler. Andre typiske fejlsteder er ved fastspændinger og kompensatorer. Disse fejl er ikke kritiske for forsyningssikkerheden på kort sigt, og renoveres derfor normalt som et planlagt arbejde året efter udmålingen. Alle muffer er lagt over en kort årrække, og specielt stålmufferne, der ligger i lyrekanalerne, må formodes generelt at have nået en alder, hvor de har en dårlig tilstand. RKF udfører derfor en systematisk udskiftning af muffer i lyrekanaler, da fejlene indenfor overskuelig fremtid ellers vil komme i et meget stort antal over en kort periode, med et næsten uoverkommeligt renoveringsarbejde til følge. Renovering 2007 Islevbrovej / Hvidsværmervej ( ) Islev skole ny afdeling (1-07) Islevbrovej / Nørrevangen Islevbrovej 54 D Islevbrovej 56 Islevbrovej 58 Muffer i lyrekanal udskiftet. Lyrekanal ad Hvidsværmervej forlænget 1 m med skumpuder Muffer i lyrekanal udskiftet Ventiler, fastspænding og pasrør udskåret. Erstattet af lige rør Kompensatorer udskåret. Erstattet af lige rør Fastspænding udskåret. Erstattet med ventiler Hovedledning mod øst: Muffer på afgrening udskiftet (ingen lyrekanal) Bøjninger og ventiler udskåret. Erstattet af forstærkede bøjninger. Lyrekanal fjernet Hovedledning mod vest: Bøjninger udskiftet til forstærkede bøjninger. Lyrekanal fjernet Madumvej vekslerstation Slotsherrensvej 370 Slotsherrensvej 372 Slotsherrensvej / Islevgård Alle østside Slotsherrensvej / afgr Islevgård Alle (1-04) Brandstrupvej / Bjerringbrovej Brandstrupvej 10 (1-12) Muffer i lyrekanal udskiftet. Lyrekanal forlænget 1,5 m med skum-puder mod nedgangstårn Kompensatorer udskåret. Erstattet med lige rør Ventiler og fastspændingsbøjning udskåret. Erstattet med buerør og nye ventiler Muffer i lyrekanal udskiftet. Lyrekanal forlænget 1 m med skumpuder mod Islevgård Alle Udskiftning af muffer i lyrekanal afventer afklaring af fremtidige forsyningsforhold til Statens Pædagogiske Forsøgscenter Muffer i lyrekanal og på ventiler udskiftet. Ny større ventilbrønd etableret (ventiler ikke skiftet) Muffer i lyrekanal udskiftet 21

22 Ledelsesberetning Brandstrupvej 31 (1-03) Brandstrupvej 4 (1-10) Islevdalvej 214 (1-11) Krogsbækvej 60 (1-01) Krogsbækvej 7-9 Muffer i lyrekanal udskiftet inkl. efterfølgende rør hen til varmecentral. Muffer i lyrekanal på afgrening udskiftet Muffer i lyrekanal ved indføring til varmecentral udskiftet Muffer i lyrekanal udskiftet Muffer i lyrekanal udskiftet Udskiftning af muffer og fjernelse af fastspænding er udsat til 2008 Krogsbækvej 11 (1-02) Udskiftning af muffer i lyrekanal er udsat til 2008 Bjerringbrovej 59 Udskiftning af gamle ventiler til nye er udskudt til 2008 Rådmand Billes vej 95 Udskæring af 2 fastspændinger og 2 ventilarrangementer mm. og retablering med ny rørføring er udsat til 2008 Rådmand Billes vej 105 (1-06) Låsning af kompensatorer er udsat til 2008 Rådmand Billes vej 94 (1-05) Udskiftning af muffer i lyrekanal er udskudt til 2008 Gunnekær 28 (3-29) Gunnekær 30 (3-28) Tæbyvej 77 Rødovre Parkvej 337 Rødovre Parkvej 337 (4-27) Rødovre Parkvej 323 Rødovre Parkvej 333 (4-28) Rødovre Parkvej 305 Muffer i lyrekanal udskiftet Muffer i lyrekanal udskiftet Alarmkabler til skab udskiftet. Ny udkobling på prærør Fastspænding udskåret. Erstattet med lige rør Muffer i lyrekanal udskiftet inkl. muffer på efterfølgende Z-slag Kompensatorer udskåret. Erstattet med lige rør Muffer i lyrekanal på afgrening udskiftet inkl. muffer på efterfølgende Z-slag Fastspænding udskåret. Erstattet med lige rør. Muffer i lyrekanal ved indføring i varmecentral udskiftet. Fastspænding udskåret. Erstattet med lige rør 22

23 Ledelsesberetning Aktiviteter ved brugerinstallationer Tilsyn hos forbrugerne Der er udført 2 årlige tilsyn for kontrol af automatikindstillinger mm. Derudover har RKF ved tilkald ydet vejledning og rådgivning. Vekslere RKF indgik i 2007 en 3-årig aftale med APV om renovering af de pakkede vekslere. I 2007 blev der renoveret vekslere hos 24 forbrugere. 1 forbruger havde 2 vekslere, de øvrige havde 1 veksler. Alle RKF s vekslere hos forbrugerne er pladevekslere. Der er 2 typer pladevekslere: Pakkede og loddede. De pakkede vekslere har pladerne samlet med gummipakninger. På de loddede vekslere er pladerne loddet sammen. De pakkede vekslere renoveres hvert 7. år. Dette sker ved, at pladerne udskiftes med rene plader med nye pakninger. Gamle plader renses og forsynes med nye pakninger, og genmonteres i andre vekslere. De pakkede vekslere renoveres ikke fordi de er snavsede, men derimod fordi gummipakningerne ældes og bliver hårde, hvorved der opstår risiko for vekslerhavari. De loddede vekslere renses ikke med faste terminer, men derimod efter behov. RKF installerer loddede vekslere hos nye forbrugere. Målere I 2007 blev der udskiftet 24 varmemålere som følge af den kontrol målerne er underlagt i henhold til målerteknisk direktiv for afregningsmålere til varme. 13 af målerne blev udtrukket til kontrollen i De øvrige 11 målere er skiftet som følge af, at nogle målerpartier i 2006 faldt ved kontrollen. Alle RKF s varmemålere indgår i målerpartier opdelt efter alder, type og størrelse. Fra disse partier udtrækkes enkelte målere til kontrol. Hvis målertolerancerne ikke overholdes, skal alle målere i det pågældende parti udskiftes. RKF har en serviceaftale med Kamstrup, som administrerer udtrækning af målere og udfører kontrollen. 23

24 Ledelsesberetning Dataopsamlere Ingen ændringer. Særlige projekter RKF har gennem flere år eftersøgt et system til registrering af RKF s komponenter hos forbrugerne, specielt vekslere og automatik. Det er ikke lykkedes at finde et færdigt program, der passede til opgaven. Enten var det for stort og uoverskueligt eller også var det for hjemmelavet. Løsningen blev, at RKF sammen med DFF-EDB udviklede et tillægsmodul til Forbrugerprogammet, som RKF i forvejen benytter. Indlægning af data er et tidskrævende arbejde. Der er registreret komponenter for brugere i område 1 og 2. Nye stik (forbrugere) i 2007 Bruger 2-07 Bruger 3-46 Brunevang (Danmark-grunden). Nybyggeri, afgrening m/engangsventiler udført. Byggeri er efterfølgende sat i bero. Egegårdsvej 3. Konvertering fra olie. Figur. Ledningsarbejder bruger

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006 g Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8-21 Anvendt regnskabspraksis 22-26 Resultatopgørelse

Læs mere

Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010

Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010 Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæring 6-7 8-31 Resultatopgørelse 32 Balance

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu CVR-nr. 22 17 44 28 Denne rapport indeholder 17

Læs mere