Virksomhedsoplysninger m.v Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæring 6. Hoved- og nøgletal 7. Ledelsesberetning 8-25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæring 6. Hoved- og nøgletal 7. Ledelsesberetning 8-25"

Transkript

1 Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8-25 Resultatopgørelse 26 Balance Pengestrømsopgørelse 29 Anvendt regnskabspraksis Noter Forkortelser og begreber 43 2

3 Virksomhedsoplysninger m.v. Virksomheden Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Tæbyvej Rødovre Telefon: Telefax: Hjemsted: Rødovre CVR-nr.: Bestyrelse Svend Erik Pedersen (SF), formand Vivi Skriver (A) Dora Arvidsen (A) Ahmed H Dhaqane (A) Jan Langballe (C) Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper Teknisk Forvaltning Teknisk direktør Hans Chr. Olsen Teknisk driftschef Birgit Knudsholt Forsyningsleder Jens Munk Pedersen Personale: Hanne Gennov (1/3 tid) Frank Eltong Allan Pedersen Brian Kølvig Kim Hemmer Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper VEKS bestyrelse: Dora Arvidsen Ole Parbst (observatør) VEKS teknikerudvalg: Jens Munk Pedersen 3

4 Virksomhedsoplysninger m.v. Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - VEKS brugerråd: Svend Erik Pedersen Finn Gade Ærø VEKS: Energirådgivningsudvalg: Brian Kølvig Spids- og reservelast: Tinne Thostrup Energispareudvalg i VEKS forsyningsområde: Tinne Thostrup DFF-EDB a.m.b.a.'s bestyrelse Jens Munk Pedersen Diverse arbejdsgrupper i TF og RK: GIS Internetgruppe i TF Handlingsplan Revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 4

5

6

7 Hoved- og nøgletal HOVEDTAL Real. Budget Real. Real. Real. Beløb i t.dkk Mængder (MWh) Leveret Indeks Købt Indeks Nettab Indeks Nettab % 6,5% 6,5% 6,1% 7,0% 7,1% Balance Samlede aktiver Indeks Investeringer i materielle anlægsaktiver Indeks Bunden egenkapital Indeks Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Øvrige Antal direkte medarbejdere (gns.) 5,1 5,1 5,1 4,8-7

8 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har som aktivitet at levere fjernvarme indkøbt gennem VEKS til boligselskaber, offentlige bygninger og erhvervsvirksomheder beliggende i Rødovre Kommune. Forord Årsrapporten skal ses som en status på året, og dermed også som en dokumentation overfor myndigheder og brugere på årets resultat med hensyn til: Økonomi, drift og aktiviteter. Årsrapporten gør det også muligt at sammenligne RKF med andre fjernvarmeselskaber. Lovgrundlag Med baggrund i varmeforsyningsloven af samt delplan for kraftvarmeforsyning af april 1984 blev Rødovre Kommune udlagt til fortrinsvis at skulle være en kraftvarmekommune (opvarmning med overskudsvarme fra el-produktion). Derudover skulle der aftages varme fra affaldsforbrænding. Som forsyningsselskab med egen økonomi er RKF pligtig til at aflægge årsregnskab efter Årsregnskabsloven under hensyntagen til prisreguleringsbestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Foruden driftsudgifter og varmekøbspriser fastsættes varmeprisen efter reglerne i bekendtgørelser om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinvesteringer. Økonomien samlet set er baseret på hvile i sig selv princippet. Ejendomme med varmecentraler med en installeret effekt på over 0,25 MW har tilslutningspligt i henhold til Varmeforsyningsloven. I både ny og eksisterende bebyggelse er der forbud mod etablering af el-opvarmning. Lavenergihuse har dog tilladelse til el-opvarmning som supplement. Der er krav til individuel måling af varme hos alle brugere ved nybyggeri samt regler for opsætning af målere i eksisterende bebyggelser. Enkelte bebyggelser har dog fået en tidsbegrænset dispensation (max. 5 år). Der tages løbende stilling til om disse skal forlænges yderligere. Med lov om fremme af besparelser i energiforbruget er RKF pålagt at stille energispareaktiviteter til rådighed for forbrugerne. RKF skal endvidere deltage i energispareudvalg. Med bekendtgørelsen om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder er RKF pålagt et krav om at medvirke til at realisere energibesparelser hos forbrugerne. RKF 8

9 Ledelsesberetning er forpligtet til en årlig energibesparelse på GJ (1.194 MWh) pr. år i årene Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) er et transmissionsselskab, der forsyner 19 fjernvarmeselskaber på Vestegnen med varme, heriblandt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. VEKS blev stiftet i 1984 og har leveret varme siden august Anlægget var fuldt udbygget i RKF aftager al sin varme fra VEKS. Samlet leverer VEKS varme svarende til ca familiers varmeforbrug. VEKS er ligesom RKF et non-profit selskab, hvor 11 kommuner, med ca indbyggere, hæfter solidarisk for VEKS økonomi. VEKS aftager varme fra affaldsforbrænding på KARA (Roskilde) og fra Vestforbrænding (Glostrup) samt kraftvarme fra samproduktion af el og varme fra Avedøreværkets blok 1 og 2. Avedøreværkets blok 2 brænder fortrinsvis biobrændsler (halm og træpiller). Fordeling af varmeleverancen fra de enkelte værker afgøres af de priser varmen udbydes til. Handlen sker time for time på en "varmebørs", hvor de værker er noteret, som har mulighed for at levere ind på transmissionsnettet. I 2006 blev et geotermisk anlæg (varmt vand fra undergrunden) taget i brug. VEKS er medejer af anlægget. Der er en høj forsyningssikkerhed i transmissionsselskabets område, idet 39 lokale kedelcentraler kan tages i drift som reserve og til supplerende forsyning i særlig kolde perioder. I Rødovre har VEKS lejet Agerkærcentralen af AAB. Den benyttes som spids- og reservelastcentral. VEKS er forbundet til det københavnske transmissionssystem CTR, således at der også kan leveres varme fra kraftværkerne i København. Dette giver også stor forsyningssikkerhed. 9

10 Ledelsesberetning Kommunernes varmekøb % Albertslund Brøndby Glostrup Greve Hvidovre Høje- Tåstrup Ishøj Roskilde Rødovre Solrød Vallensbæk 14,6 13,4 3,3 5, ,5 4,4 21,9 6,6 2,4 2,2 Figur. Kommunerne i VEKS og deres varmeaftag Varmeproduktion 2007 KARA / NOVOREN 18,0% Vestforbrænding 17,8% Avedøreværket 60,4% Andet 1,0% CTR 0,9% Geotermi 1,9% Figur. Varmeproduktion leveret ind på VEKS nettet. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning RKF blev oprettet i september Fra 1. oktober 1986 leverede RKF varme til forbrugere syd for Roskildevej. Indtil 30. september 1987 blev varmen købt fra Agerkærcentralen, som havde en overkapacitet. Fra 1. oktober 1987 blev al varme leveret fra VEKS. RKF's distributionsnet var udbygget 1. juli Fjernvarme i Rødovre er udlagt i områder med boligblokke samt større erhvervsbyggerier og institutioner (storforbrugere). Områder med enfamiliehuse er udlagt til naturgas (villaanlæg). 10

11 Ledelsesberetning Med de nuværende afgrænsninger i varmeplanen betragtes RKF som 95% udbygget. Der er kun få potentielle forbrugere tilbage, som opvarmer med olie. Derimod er der endnu nogle mindre rækkehusområder, som er el-opvarmet. I 2007 havde RKF 179 forbrugere tilsluttet. RKF er opbygget med 5 selvstændige forsyningsområder med hver sin vekslerstation og hver sit distributionsnet: Madumvej vekslerstation - forsyner område 1. Broparken vekslerstation - forsyner område 2. Rødovre Centrum vekslerstation - forsyner område 3. Bybjerget vekslerstation - forsyner område 4. Agerkær vekslerstation - forsyner område 5. RKF administrerer og udfører drift og vedligeholdelse af: Vekslerstationerne, hvor varmen aftages fra VEKS Distributionsnettet fra vekslerstationerne og ud til forbrugerne Forbrugerinstallationerne, hvor varme afsættes til ejendommene. Til Vestforbrænding Område 1 Område 2 VEKS transmissionsledning RKF distributionsledning Område 3 Område 4 Til CTR i København Til Roskilde Område 5 Til Avedøreværket Figur. Fjernvarmen i Rødovre 11

12 Ledelsesberetning Varmepriser RKF afregner varmekøbet fra VEKS med følgende elementer: Fast afgift: Variabel afgift: Afkølingsafgift: Lastfaktor: Kr/MWh afregnet efter forudsat varmebehov i varmeleveringsaftale. Kr/MWh afregnet efter aftaget varme målt på afregningsmåler. Kr/MWh/ C afregnes som et tillæg til varmeprisen, hvis RKF s returtemperatur er over 55 C. Omvendt kan opnås en fradragspris, hvis returtemperaturen er under 55 C. %-beregning af fast afgift. Ved et jævnt døgnforbrug kan der beregnes en lastfaktor under 1,0000 og dermed en reduktion af den faste afgift. Omvendt kan der ved et ujævnt døgnforbrug (f.eks. ved natsænkning og morgenboost) beregnes en lastfaktor over 1,0000 og dermed et tillæg til den faste afgift. RKF afregner varmesalget til forbrugerne med følgende elementer: Fast afgift: Variabel afgift: Afkølingsafgift: Lastfaktor: Kr/MWh afregnet efter gennemsnittet af 5 normalårsforbrug. Kr/MWh afregnet efter aftaget varme målt på afregningsmåler. Kr/MWh/ C afregnes som et tillæg til varmeprisen, hvis forbrugerens gennemsnitlige årsafkøling er dårligere end 35 C. RKF beregner ikke en fradragspris, hvis afkølingen er bedre end 35 C. Beregnes ikke individuelt overfor forbrugeren. Den faste afgift for RKF beregnes på basis af den faste afgift fra VEKS samt anlægsudgifter ved tilslutning af nye forbrugere. Den variable afgift for RKF beregnes på basis af den variable afgift fra VEKS samt RKF s omkostninger til administration samt drift og vedligeholdelse. Storforbrugere (meget store) får rabat på den faste afgift. Pt. er det kun Rødovre Centrum og Højhuskvarteret i Agerkær, der er store nok til opnå denne rabat. 12

13 Ledelsesberetning RKF's takster for fjernvarme År Variabel varmeafgift uden afgifter Energiafgift CO2 afgift Variabel varmeafgift inkl energi og Fast CO2 varmeafgift Samlet varmepris kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh ,84 96,84 265,32 362, ,20 115,20 265,32 380, ,23 71,03 190,26 190,26 380, ,26 47,27 197,53 197,53 395, ,32 40,21 197,53 197,53 395, ,57 29,84 205,42 205,42 410, ,62 27,54 9,47 204,62 204,62 409, ,63 23,87 8,24 210,74 210,42 421, ,04 27,43 9,65 213,12 209,52 422, ,17 25,88 8,06 213,12 209,52 422, ,77 42,30 11,27 236,34 213,12 449, ,81 50,62 12,31 241,74 213,12 454, ,49 47,34 11,77 246,60 216,72 463, ,90 60,44 10,91 261,25 218,52 479, ,90 79,02 15,12 284,04 218,52 502, ,94 59,58 11,52 284,04 218,52 502, ,20 49,07 8,17 289,44 220,32 509, ,06 83,56 13,43 293,04 220,32 513, ,20 67,61 11,63 298,44 222,12 520, ,63 76,21 12,60 298,44 222,12 520, ,12 89,42 13,39 302,94 224,82 527, ,09 86,65 13,00 304,74 226,62 531, ,36 82,43 12,21 306,00 226,62 532, ,50 79,60 11,70 307,80 226,62 534,42 Energitilsyn RKF er underlagt Energitilsynet. Formålet med tilsynets arbejde er: Overordnet: Specielt: Indtægtsrammer: At bidrage til at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til rumopvarmning. At sikre varmeforbrugernes interesser m.h.t. pris og kvalitet. At sikre gennemsigtighed i priser og vilkår. At sikre stabile og langsigtede rammer. At indføre et redskab til at skabe større effektivitet for virksomheder (varmeværker), der ikke er i konkurrence. At indføre et system (benchmarking), der bygger på sammenligning mellem ensartede virksomheder, hvor den enkelte virksomhed måles i forhold til de mest effektive. At skabe forsvarlig sammenhæng mellem mulige rationaliseringsgevinster og det administrative arbejde med rammerne. RKF indberetter budgetter, regnskabet og takstblade til Energitilsynet. Dansk Fjernvarme har sammen med Energitilsynet udarbejdet en standardkontoplan, der kan bruges af alle varmeværker. Når indberetning til Energitilsynet sker med baggrund i standardkontoplanen, kan Energitilsynet udtrække sammenlignelige tal værkerne imel- 13

14 Ledelsesberetning lem. Dermed synliggøres værkernes drift i forhold til hinanden, og forbrugerne får dermed mulighed for at reagere på forskelle. Fremme energibesparelser Som tidligere beskrevet under lovgrundlaget er RKF forpligtet til at medvirke til at fremme energibesparelser, herunder deltage i energispareudvalg. RKF har tilsluttet sig energispareudvalget i VEKS gældende for VEKS forsyningsområde. Energispareudvalget udarbejder årligt en redegørelse for gennemførte og forventede aktiviteter. RKF s aktiviteter i forbindelse med energirådgivning er: Varmemestermøder. Kurser for varmemestre. Udlevering pjecer til forbrugere. Gennemgang af varmeanlæg på stedet. Overvågning af afkøling og reaktion ved unormale driftsforhold. Månedlige opdateringer af energirapporter på Internettet med målte og forventede forbrug. Udsendelse af informative regninger. Hjemmeside med energispareråd. Der blev holdt varmemestermøde 28. marts 2007 med orientering om aktiviteter og driftsresultater for Dette møde er der orienteret om i Årsberetning Der er ikke afholdt varmemestermøde i 2008 om året I foråret 2009 forventes afholdt et nyt varmemestermøde. Realisere energibesparelser Som tidligere beskrevet under lovgrundlaget er RKF pålagt et krav om at medvirke til at realisere energibesparelser hos forbrugerne. Kravet er GJ (1.194 MWh) pr. år i årene RKF har i 2007 opnået de største besparelser ved: Konvertering af forbrugere til fjernvarme. Ombygning af varmtvandsanlæg. Omlægning af varmeforsyning, så interne jordledninger er sløjfet. 14

15 Ledelsesberetning Pålagt og opnået sparekrav for RKF MWh Krav Opnået Figur. Krav om energibesparelser pålagt RKF RKF har valgt at koncentrere energispareaktiviteterne omkring fjernvarmeforbrugerne i Rødovre. Men sparekravet kan også opnås ved energibesparelse på el-, gas- eller olieområdet, og aktiviteterne er ikke bundet til Rødovre, men kan foregå i hele Danmark. Der er opstået et marked, hvor energibesparelser handles. Dvs. at energibesparelse kan købes fra andre, der har gennemført (eller købt) energibesparende foranstaltninger. På længere sigt har RKF endnu ikke en strategi for opnåelse af nye besparelser. Der er en del usikkerhed i branchen om, hvor mange ressourcer (inkl. økonomi), der skal ydes for at opnå besparelserne. Udgiften til at opnå de energibesparelser som RKF er pålagt, vil være indeholdt i RKF s økonomi, og dermed i beregningen af taksterne. Generelt kan man sige om ordningen, at den flytter penge fra de gode og energirigtige ejendomme, der ikke har mulighed for at benytte ordningen, til de dårligere og ikke så energiøkonomiske ejendomme. Miljø Fjernvarmen fra kraftvarmeværkerne er i princippet spildvarme ved el-produktionen. Men for at få den bedste totalvirkningsgrad på værkerne køres med en lidt dårligere elvirkningsgrad i forhold til, hvis værkerne ikke skulle levere fjernvarme. Ved beregning af emissionerne deler el- og varmesektoren således fordelen ved samproduktionen. Emissionerne afgøres af brændselssammensætningen, ledningstab samt energiforbrug til transport af varmen ud til forbrugerne. 15

16 Ledelsesberetning Miljødeklaration for varme leveret fra VEKS til RKF: CO 2 -emission 8,84 kg/mwh 8,52 kg/mwh SO 2 -emission 3,40 g/mwh 3,69 g/mwh NOx-emission 15,87 g/mwh 16,39 g/mwh Miljødeklaration for varme leveret fra RKF til forbrugeren: CO 2 -emission 9,28 kg/mwh 9,20 kg/mwh SO 2 -emission 3,91 g/mwh 3,99 g/mwh NOx-emission 17,30 g/mwh 17,65 g/mwh Etablering af VEKS i slutningen af 80 erne har medført en væsentlig reduktion i udledningen af CO 2, NO X og SO 2 fra opvarmningen på Vestegnen. Dels gjorde etableringen af VEKS det muligt at øge udnyttelsen af overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, dels blev det samlede brændselsforbrug reduceret ved samproduktion af el og varme (kraftvarme). Økonomiske og selskabsmæssige vurderinger Der har i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb ikke været særlige forhold, der har påvirket den finansielle stilling. Med henvisning til Varmeforsyningsloven og hvile i sig selv princippet forventes et nulresultat i det kommende år. Ændringer i lovgivning og instrukser fra offentlige instanser, i form af indgreb i prissætning af varmenetydelser, vurderes at udgøre en særlig risiko for selskabets fremtidige indtjening. RKF vurderes at have de basale videnressourcer omkring etablering og drift af fjernvarmeselskabet og køber nødvendig specialviden eksternt. RKF har ikke i årets løb brugt ressourcer på forsknings- og udviklingsaktiviteter. Organisation og personale RKF er en afdeling i Teknisk Drift som er et område i Teknisk Forvaltning. Personaleressourcerne i RKF er uændrede, men Steen Cloos har opsagt sin stilling pr og Brian Kølvig er ansat i stedet for med begyndelse

17 Ledelsesberetning I 2008 er der tiltrådt ny forsyningsleder i RKF. Tinne Thostrup er fratrådt og er Jens Munk Pedersen tiltrådt. Endvidere er Kim Hemmer ansat som økonomimedarbejder RKF har været repræsenteret ved DF's og DFF-EDB's lands- og regionalmøder. RKF har i øvrigt deltaget i følgende efteruddannelse / erfaringsudveksling: Ledningsregistrering - brugermøde Økonomisystem - brugermøde Prærørskvalitet - temadag Ny lov om energibesparelser - temadag Vejen som arbejdsplads - kursus Forsyningsleder Tinne Thostrup Vekslerstationer Ledningsnet Brugerinstallationer Økonomi Projektering Andet Tilsyn Vedligeholdelse Allan Pedersen Ledningsrenovering GIS Allan Pedersen Tilsyn Vedligeholdelse Brugerhenvendelser Frank Eltong Varmeregnskab Takster Tinne Thostrup Nyanlæg Renovering Jens Munk Pedersen Forbrugerprogram Hjemmeside Brian Kølvig Målere Dataopsamlere Brian Kølvig Driftsregnskab Selskabsøkonomi Tinne Thostrup Hanne Gennov Energirådgivning Brian Kølvig Figur. Bemanding og arbejdsfordeling blandt medarbejderne i

18 Ledelsesberetning DRIFTEN Administration RKF benytter DFF-EDB's (Dansk Fjernvarmes EDB selskab) økonomisystem til varmeafregning og administration af forbrugerne. Til systemet hører moduler til ledningsregistrering samt fjernaflæsning af varmemålerne hos forbrugerne. RKF benytter også disse faciliteter. Vekslerstationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden i de 5 vekslerstationer i Rødovre, hvor vi modtager varmen fra VEKS (Madumvej, Broparken, Rødovre Centrum, Bybjerget og Agerkær). Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse af pumpearrangementer, vandbehandlingsanlæg mm. VEKS driver og vedligeholder transmissionssiden inkl. varmevekslerne, der overfører varmen til RKF. Transmissionssiden har forbindelse til alle varmeværkerne på Vestegnen, heriblandt Avedøreværket. RKF overvåger og styrer vekslerstationerne med et SRO-anlæg på Teknisk Forvaltning. Ledningsnet RKF driver og vedligeholder distributionsnettet, der indeholder ca. 48 km præisolerede rør (24 km dobbelt-rør) i dimensionerne 42/110 til 355/500. Der er 5 forsyningsnet, som er tilsluttet hver sin vekslerstation (Område 1, 2, 3, 4 og 5). Forsyningsnettene består af præisolerede rør. I isoleringen er indlagt alarmtråde, som kan registrere, om der er fugt i isoleringen. Der udføres kontrolmålinger på alarmsystemet om efteråret. Udmålte fejl er grundlag for renoveringen det efterfølgende år. De typiske renoveringer er: Muffer: Udskiftning af utætte muffer til svejsemuffer. Ved udskiftning af hele rørkomponenter (fastspændinger mm.) anvendes dog normalt krympemuffer i stedet for svejsemuffer. Lyrekanaler: Muffer i lyrekanaler er særlig udsat for tæringer. Mufferne udskiftes til svejsemuffer og lyrekanalerne retableres. Lyrekanalerne kan ikke sløjfes, da rørnettet ikke er forsynet med forstærkede bøjninger. 18

19 Ledelsesberetning Fastspændinger: Der er tendens til, at der kommer fugt i isoleringen ved fastspændinger. Fastspændingerne inkl. omstøbning med beton fjernes, og erstattes med almindelige lige rør. Fastspændingsbøjninger erstattes af buerør. Kompensatorer: Den grundlæggende konstruktion af kompensatorerne er svag i forhold til de øvrige komponenter i rørnettet. Da rørsystemet nu har "sat sig" efter etableringen for ca. 20 år siden, kan kompensatorerne undværes. Derfor låses de, og forsynes med svejsemuffer, så de i princippet fungerer som et almindeligt lige rør. Alternativt kan kompensatorerne udskæres og erstattes med almindelige rør. Brugerinstallationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden af brugerinstallationerne, hvor fjernvarmen afsættes til forbrugerne. Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse med vekslere, automatik, målere mm. De interne installationer i ejendommene med pumper, varmtvandsanlæg mm. drives og vedligeholdes af den pågældende ejer / administrator. Aktiviteter på vekslerstationer Madumvej - område 1 På alle vekslerstationer er der installeret vakuumudluftere. I 2007 blev vakuumudlufteren defekt på Madumvej. Leverandøren kunne ikke længere yde service på produktet. RKF undersøgte markedet og installerede en vakuumudlufter fra en anden leverandør. Broparken - område 2 I 2007 blev der installeret sommerpumpe på Broparken. Der er tidligere installeret sommerpumpe på Madumvej. I de kommende år forventes der installeret sommerpumper på de sidste 3 vekslerstationer. RKF har valgt følgende strategi for optimering af pumpeenergien på hovedpumperne: I forbindelse med hovedrenovering af eksisterende pumper revurderes pumpeydelsen, og nye tilpassede pumpehjul monteres. Pumpen mister derved noget kapacitet, men virkningsgraden stiger lidt. Installation af mindre sommerpumper parallelt med de eksisterende 2 hovedpumper. Pumpen gøres omdrejningsregulerbar, og der indbygges en styring i SRO-anlægget, så den automatisk starter og stopper, afhængig af om den kan klare det aktuelle forbrug. Det forventes, at sommerpumpen kan klare forbruget fra maj til oktober. Delstrømsfilterpumper fjernes. Tilslutningen af delstrømsfilteret ændres, så det i stedet for drives af hovedpumperne. Denne ombygning udføres i forbindelse med installation af sommerpumpen. 19

20 Ledelsesberetning Rødovre Centrum - område 3 Ingen ændringer. Bybjerget - område 4 Ingen ændringer. Agerkær - område 5 Ingen ændringer. SRO Det gamle Satt-line anlæg fra 1995 er nu udskiftet til et nyt med Alan Bradley understationer på de 5 vekslerstationer og IFIX hovedstation på Teknisk Forvaltning på Tæbyvej. RKF har været tilfreds med det gamle anlæg, men det var et meget lukket og firmaafhængigt system, som det med tiden blev svært og dyrt at få support på. Evt. opgradering af eksisterende anlæg med ny software og ny hardware blev vurderet, men det var kostbart. Det nye anlæg er et mere åbent system som det burde være nemmere at få support på, også fra flere forskellige firmaer. På vekslerstationerne er eksisterende indgangskort (I/O er) fra det gamle anlæg genanvendt. Indgangskortene er forbindelsen til processen (temperatur, tryk, flow mm). Dette har betydet mindre indkøb af hardware og mindre el-arbejde. På vekslerstationerne er det kun understationerne (PLC er) og kommunikationsenhederne, som er udskiftet. Som noget nyt på vekslerstationerne er der installeret en touch-skærm, så man på stedet har næsten de samme betjeningsmuligheder som på hovedstationen på Tæbyvej. Funktionerne i det nye anlæg er næsten de samme som i det gamle. Betjeningsmåden er lidt anderledes. Databehandling med kurver og rapporter virker dog bedre og hurtigere i det nye anlæg. Aktiviteter på ledningsnettet Systematisk renovering RKF indgik i 2006 en 3-årig aftale om ledningsrenovering med Petri & Haugsted. I 2007 har renoveringen været koncentreret i område 1 og den nordlige del af område 4 ved Rødovre Parkvej. Nogle af de planlagte arbejder i område 1 blev udskudt til 2008 for at mindske antallet af varmeafbrydelser i området, og dermed genere forbrugerne noget mindre. 20

21 Ledelsesberetning Renoveringsarbejderne udføres efter 2 forhold: 1. Konstaterede fejl på rørene ved måling på alarmtrådene året før. 2. Systematisk renovering af typiske fejl. De fejl, der konstateres ved måling på alarmtrådene er typisk udefra kommende fugt ved tærede stålmuffer, som ligger i lyrekanaler. Andre typiske fejlsteder er ved fastspændinger og kompensatorer. Disse fejl er ikke kritiske for forsyningssikkerheden på kort sigt, og renoveres derfor normalt som et planlagt arbejde året efter udmålingen. Alle muffer er lagt over en kort årrække, og specielt stålmufferne, der ligger i lyrekanalerne, må formodes generelt at have nået en alder, hvor de har en dårlig tilstand. RKF udfører derfor en systematisk udskiftning af muffer i lyrekanaler, da fejlene indenfor overskuelig fremtid ellers vil komme i et meget stort antal over en kort periode, med et næsten uoverkommeligt renoveringsarbejde til følge. Renovering 2007 Islevbrovej / Hvidsværmervej ( ) Islev skole ny afdeling (1-07) Islevbrovej / Nørrevangen Islevbrovej 54 D Islevbrovej 56 Islevbrovej 58 Muffer i lyrekanal udskiftet. Lyrekanal ad Hvidsværmervej forlænget 1 m med skumpuder Muffer i lyrekanal udskiftet Ventiler, fastspænding og pasrør udskåret. Erstattet af lige rør Kompensatorer udskåret. Erstattet af lige rør Fastspænding udskåret. Erstattet med ventiler Hovedledning mod øst: Muffer på afgrening udskiftet (ingen lyrekanal) Bøjninger og ventiler udskåret. Erstattet af forstærkede bøjninger. Lyrekanal fjernet Hovedledning mod vest: Bøjninger udskiftet til forstærkede bøjninger. Lyrekanal fjernet Madumvej vekslerstation Slotsherrensvej 370 Slotsherrensvej 372 Slotsherrensvej / Islevgård Alle østside Slotsherrensvej / afgr Islevgård Alle (1-04) Brandstrupvej / Bjerringbrovej Brandstrupvej 10 (1-12) Muffer i lyrekanal udskiftet. Lyrekanal forlænget 1,5 m med skum-puder mod nedgangstårn Kompensatorer udskåret. Erstattet med lige rør Ventiler og fastspændingsbøjning udskåret. Erstattet med buerør og nye ventiler Muffer i lyrekanal udskiftet. Lyrekanal forlænget 1 m med skumpuder mod Islevgård Alle Udskiftning af muffer i lyrekanal afventer afklaring af fremtidige forsyningsforhold til Statens Pædagogiske Forsøgscenter Muffer i lyrekanal og på ventiler udskiftet. Ny større ventilbrønd etableret (ventiler ikke skiftet) Muffer i lyrekanal udskiftet 21

22 Ledelsesberetning Brandstrupvej 31 (1-03) Brandstrupvej 4 (1-10) Islevdalvej 214 (1-11) Krogsbækvej 60 (1-01) Krogsbækvej 7-9 Muffer i lyrekanal udskiftet inkl. efterfølgende rør hen til varmecentral. Muffer i lyrekanal på afgrening udskiftet Muffer i lyrekanal ved indføring til varmecentral udskiftet Muffer i lyrekanal udskiftet Muffer i lyrekanal udskiftet Udskiftning af muffer og fjernelse af fastspænding er udsat til 2008 Krogsbækvej 11 (1-02) Udskiftning af muffer i lyrekanal er udsat til 2008 Bjerringbrovej 59 Udskiftning af gamle ventiler til nye er udskudt til 2008 Rådmand Billes vej 95 Udskæring af 2 fastspændinger og 2 ventilarrangementer mm. og retablering med ny rørføring er udsat til 2008 Rådmand Billes vej 105 (1-06) Låsning af kompensatorer er udsat til 2008 Rådmand Billes vej 94 (1-05) Udskiftning af muffer i lyrekanal er udskudt til 2008 Gunnekær 28 (3-29) Gunnekær 30 (3-28) Tæbyvej 77 Rødovre Parkvej 337 Rødovre Parkvej 337 (4-27) Rødovre Parkvej 323 Rødovre Parkvej 333 (4-28) Rødovre Parkvej 305 Muffer i lyrekanal udskiftet Muffer i lyrekanal udskiftet Alarmkabler til skab udskiftet. Ny udkobling på prærør Fastspænding udskåret. Erstattet med lige rør Muffer i lyrekanal udskiftet inkl. muffer på efterfølgende Z-slag Kompensatorer udskåret. Erstattet med lige rør Muffer i lyrekanal på afgrening udskiftet inkl. muffer på efterfølgende Z-slag Fastspænding udskåret. Erstattet med lige rør. Muffer i lyrekanal ved indføring i varmecentral udskiftet. Fastspænding udskåret. Erstattet med lige rør 22

23 Ledelsesberetning Aktiviteter ved brugerinstallationer Tilsyn hos forbrugerne Der er udført 2 årlige tilsyn for kontrol af automatikindstillinger mm. Derudover har RKF ved tilkald ydet vejledning og rådgivning. Vekslere RKF indgik i 2007 en 3-årig aftale med APV om renovering af de pakkede vekslere. I 2007 blev der renoveret vekslere hos 24 forbrugere. 1 forbruger havde 2 vekslere, de øvrige havde 1 veksler. Alle RKF s vekslere hos forbrugerne er pladevekslere. Der er 2 typer pladevekslere: Pakkede og loddede. De pakkede vekslere har pladerne samlet med gummipakninger. På de loddede vekslere er pladerne loddet sammen. De pakkede vekslere renoveres hvert 7. år. Dette sker ved, at pladerne udskiftes med rene plader med nye pakninger. Gamle plader renses og forsynes med nye pakninger, og genmonteres i andre vekslere. De pakkede vekslere renoveres ikke fordi de er snavsede, men derimod fordi gummipakningerne ældes og bliver hårde, hvorved der opstår risiko for vekslerhavari. De loddede vekslere renses ikke med faste terminer, men derimod efter behov. RKF installerer loddede vekslere hos nye forbrugere. Målere I 2007 blev der udskiftet 24 varmemålere som følge af den kontrol målerne er underlagt i henhold til målerteknisk direktiv for afregningsmålere til varme. 13 af målerne blev udtrukket til kontrollen i De øvrige 11 målere er skiftet som følge af, at nogle målerpartier i 2006 faldt ved kontrollen. Alle RKF s varmemålere indgår i målerpartier opdelt efter alder, type og størrelse. Fra disse partier udtrækkes enkelte målere til kontrol. Hvis målertolerancerne ikke overholdes, skal alle målere i det pågældende parti udskiftes. RKF har en serviceaftale med Kamstrup, som administrerer udtrækning af målere og udfører kontrollen. 23

24 Ledelsesberetning Dataopsamlere Ingen ændringer. Særlige projekter RKF har gennem flere år eftersøgt et system til registrering af RKF s komponenter hos forbrugerne, specielt vekslere og automatik. Det er ikke lykkedes at finde et færdigt program, der passede til opgaven. Enten var det for stort og uoverskueligt eller også var det for hjemmelavet. Løsningen blev, at RKF sammen med DFF-EDB udviklede et tillægsmodul til Forbrugerprogammet, som RKF i forvejen benytter. Indlægning af data er et tidskrævende arbejde. Der er registreret komponenter for brugere i område 1 og 2. Nye stik (forbrugere) i 2007 Bruger 2-07 Bruger 3-46 Brunevang (Danmark-grunden). Nybyggeri, afgrening m/engangsventiler udført. Byggeri er efterfølgende sat i bero. Egegårdsvej 3. Konvertering fra olie. Figur. Ledningsarbejder bruger

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2009/10 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 28. september

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006 g Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8-21 Anvendt regnskabspraksis 22-26 Resultatopgørelse

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010

Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010 Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæring 6-7 8-31 Resultatopgørelse 32 Balance

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2007/08 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Café Nørregade, Nørregade 1 B, Dronninglund, torsdag

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOLIGHANDEL ApS. Stationsparken 37, Glostrup. Årsrapport 1. juli juni 2015

BOLIGHANDEL ApS. Stationsparken 37, Glostrup. Årsrapport 1. juli juni 2015 BOLIGHANDEL ApS Stationsparken 37, 6 2600 Glostrup Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/09/2015 Frank Visti Møbjerg

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014 Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou 8300 Odder Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den 10. marts 2015 Dirigent CVR-nr. 29762228

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10 CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.14-31.03.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/01/2013 Mikael Walther Dirigent Side 2 af

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere