Virksomhedsoplysninger m.v Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæring 6. Hoved- og nøgletal 7. Ledelsesberetning 8-25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæring 6. Hoved- og nøgletal 7. Ledelsesberetning 8-25"

Transkript

1 Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8-25 Resultatopgørelse 26 Balance Pengestrømsopgørelse 29 Anvendt regnskabspraksis Noter Forkortelser og begreber 43 2

3 Virksomhedsoplysninger m.v. Virksomheden Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Tæbyvej Rødovre Telefon: Telefax: Hjemsted: Rødovre CVR-nr.: Bestyrelse Svend Erik Pedersen (SF), formand Vivi Skriver (A) Dora Arvidsen (A) Ahmed H Dhaqane (A) Jan Langballe (C) Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper Teknisk Forvaltning Teknisk direktør Hans Chr. Olsen Teknisk driftschef Birgit Knudsholt Forsyningsleder Jens Munk Pedersen Personale: Hanne Gennov (1/3 tid) Frank Eltong Allan Pedersen Brian Kølvig Kim Hemmer Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper VEKS bestyrelse: Dora Arvidsen Ole Parbst (observatør) VEKS teknikerudvalg: Jens Munk Pedersen 3

4 Virksomhedsoplysninger m.v. Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - VEKS brugerråd: Svend Erik Pedersen Finn Gade Ærø VEKS: Energirådgivningsudvalg: Brian Kølvig Spids- og reservelast: Tinne Thostrup Energispareudvalg i VEKS forsyningsområde: Tinne Thostrup DFF-EDB a.m.b.a.'s bestyrelse Jens Munk Pedersen Diverse arbejdsgrupper i TF og RK: GIS Internetgruppe i TF Handlingsplan Revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 4

5

6

7 Hoved- og nøgletal HOVEDTAL Real. Budget Real. Real. Real. Beløb i t.dkk Mængder (MWh) Leveret Indeks Købt Indeks Nettab Indeks Nettab % 6,5% 6,5% 6,1% 7,0% 7,1% Balance Samlede aktiver Indeks Investeringer i materielle anlægsaktiver Indeks Bunden egenkapital Indeks Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Øvrige Antal direkte medarbejdere (gns.) 5,1 5,1 5,1 4,8-7

8 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har som aktivitet at levere fjernvarme indkøbt gennem VEKS til boligselskaber, offentlige bygninger og erhvervsvirksomheder beliggende i Rødovre Kommune. Forord Årsrapporten skal ses som en status på året, og dermed også som en dokumentation overfor myndigheder og brugere på årets resultat med hensyn til: Økonomi, drift og aktiviteter. Årsrapporten gør det også muligt at sammenligne RKF med andre fjernvarmeselskaber. Lovgrundlag Med baggrund i varmeforsyningsloven af samt delplan for kraftvarmeforsyning af april 1984 blev Rødovre Kommune udlagt til fortrinsvis at skulle være en kraftvarmekommune (opvarmning med overskudsvarme fra el-produktion). Derudover skulle der aftages varme fra affaldsforbrænding. Som forsyningsselskab med egen økonomi er RKF pligtig til at aflægge årsregnskab efter Årsregnskabsloven under hensyntagen til prisreguleringsbestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Foruden driftsudgifter og varmekøbspriser fastsættes varmeprisen efter reglerne i bekendtgørelser om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinvesteringer. Økonomien samlet set er baseret på hvile i sig selv princippet. Ejendomme med varmecentraler med en installeret effekt på over 0,25 MW har tilslutningspligt i henhold til Varmeforsyningsloven. I både ny og eksisterende bebyggelse er der forbud mod etablering af el-opvarmning. Lavenergihuse har dog tilladelse til el-opvarmning som supplement. Der er krav til individuel måling af varme hos alle brugere ved nybyggeri samt regler for opsætning af målere i eksisterende bebyggelser. Enkelte bebyggelser har dog fået en tidsbegrænset dispensation (max. 5 år). Der tages løbende stilling til om disse skal forlænges yderligere. Med lov om fremme af besparelser i energiforbruget er RKF pålagt at stille energispareaktiviteter til rådighed for forbrugerne. RKF skal endvidere deltage i energispareudvalg. Med bekendtgørelsen om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder er RKF pålagt et krav om at medvirke til at realisere energibesparelser hos forbrugerne. RKF 8

9 Ledelsesberetning er forpligtet til en årlig energibesparelse på GJ (1.194 MWh) pr. år i årene Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) er et transmissionsselskab, der forsyner 19 fjernvarmeselskaber på Vestegnen med varme, heriblandt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. VEKS blev stiftet i 1984 og har leveret varme siden august Anlægget var fuldt udbygget i RKF aftager al sin varme fra VEKS. Samlet leverer VEKS varme svarende til ca familiers varmeforbrug. VEKS er ligesom RKF et non-profit selskab, hvor 11 kommuner, med ca indbyggere, hæfter solidarisk for VEKS økonomi. VEKS aftager varme fra affaldsforbrænding på KARA (Roskilde) og fra Vestforbrænding (Glostrup) samt kraftvarme fra samproduktion af el og varme fra Avedøreværkets blok 1 og 2. Avedøreværkets blok 2 brænder fortrinsvis biobrændsler (halm og træpiller). Fordeling af varmeleverancen fra de enkelte værker afgøres af de priser varmen udbydes til. Handlen sker time for time på en "varmebørs", hvor de værker er noteret, som har mulighed for at levere ind på transmissionsnettet. I 2006 blev et geotermisk anlæg (varmt vand fra undergrunden) taget i brug. VEKS er medejer af anlægget. Der er en høj forsyningssikkerhed i transmissionsselskabets område, idet 39 lokale kedelcentraler kan tages i drift som reserve og til supplerende forsyning i særlig kolde perioder. I Rødovre har VEKS lejet Agerkærcentralen af AAB. Den benyttes som spids- og reservelastcentral. VEKS er forbundet til det københavnske transmissionssystem CTR, således at der også kan leveres varme fra kraftværkerne i København. Dette giver også stor forsyningssikkerhed. 9

10 Ledelsesberetning Kommunernes varmekøb % Albertslund Brøndby Glostrup Greve Hvidovre Høje- Tåstrup Ishøj Roskilde Rødovre Solrød Vallensbæk 14,6 13,4 3,3 5, ,5 4,4 21,9 6,6 2,4 2,2 Figur. Kommunerne i VEKS og deres varmeaftag Varmeproduktion 2007 KARA / NOVOREN 18,0% Vestforbrænding 17,8% Avedøreværket 60,4% Andet 1,0% CTR 0,9% Geotermi 1,9% Figur. Varmeproduktion leveret ind på VEKS nettet. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning RKF blev oprettet i september Fra 1. oktober 1986 leverede RKF varme til forbrugere syd for Roskildevej. Indtil 30. september 1987 blev varmen købt fra Agerkærcentralen, som havde en overkapacitet. Fra 1. oktober 1987 blev al varme leveret fra VEKS. RKF's distributionsnet var udbygget 1. juli Fjernvarme i Rødovre er udlagt i områder med boligblokke samt større erhvervsbyggerier og institutioner (storforbrugere). Områder med enfamiliehuse er udlagt til naturgas (villaanlæg). 10

11 Ledelsesberetning Med de nuværende afgrænsninger i varmeplanen betragtes RKF som 95% udbygget. Der er kun få potentielle forbrugere tilbage, som opvarmer med olie. Derimod er der endnu nogle mindre rækkehusområder, som er el-opvarmet. I 2007 havde RKF 179 forbrugere tilsluttet. RKF er opbygget med 5 selvstændige forsyningsområder med hver sin vekslerstation og hver sit distributionsnet: Madumvej vekslerstation - forsyner område 1. Broparken vekslerstation - forsyner område 2. Rødovre Centrum vekslerstation - forsyner område 3. Bybjerget vekslerstation - forsyner område 4. Agerkær vekslerstation - forsyner område 5. RKF administrerer og udfører drift og vedligeholdelse af: Vekslerstationerne, hvor varmen aftages fra VEKS Distributionsnettet fra vekslerstationerne og ud til forbrugerne Forbrugerinstallationerne, hvor varme afsættes til ejendommene. Til Vestforbrænding Område 1 Område 2 VEKS transmissionsledning RKF distributionsledning Område 3 Område 4 Til CTR i København Til Roskilde Område 5 Til Avedøreværket Figur. Fjernvarmen i Rødovre 11

12 Ledelsesberetning Varmepriser RKF afregner varmekøbet fra VEKS med følgende elementer: Fast afgift: Variabel afgift: Afkølingsafgift: Lastfaktor: Kr/MWh afregnet efter forudsat varmebehov i varmeleveringsaftale. Kr/MWh afregnet efter aftaget varme målt på afregningsmåler. Kr/MWh/ C afregnes som et tillæg til varmeprisen, hvis RKF s returtemperatur er over 55 C. Omvendt kan opnås en fradragspris, hvis returtemperaturen er under 55 C. %-beregning af fast afgift. Ved et jævnt døgnforbrug kan der beregnes en lastfaktor under 1,0000 og dermed en reduktion af den faste afgift. Omvendt kan der ved et ujævnt døgnforbrug (f.eks. ved natsænkning og morgenboost) beregnes en lastfaktor over 1,0000 og dermed et tillæg til den faste afgift. RKF afregner varmesalget til forbrugerne med følgende elementer: Fast afgift: Variabel afgift: Afkølingsafgift: Lastfaktor: Kr/MWh afregnet efter gennemsnittet af 5 normalårsforbrug. Kr/MWh afregnet efter aftaget varme målt på afregningsmåler. Kr/MWh/ C afregnes som et tillæg til varmeprisen, hvis forbrugerens gennemsnitlige årsafkøling er dårligere end 35 C. RKF beregner ikke en fradragspris, hvis afkølingen er bedre end 35 C. Beregnes ikke individuelt overfor forbrugeren. Den faste afgift for RKF beregnes på basis af den faste afgift fra VEKS samt anlægsudgifter ved tilslutning af nye forbrugere. Den variable afgift for RKF beregnes på basis af den variable afgift fra VEKS samt RKF s omkostninger til administration samt drift og vedligeholdelse. Storforbrugere (meget store) får rabat på den faste afgift. Pt. er det kun Rødovre Centrum og Højhuskvarteret i Agerkær, der er store nok til opnå denne rabat. 12

13 Ledelsesberetning RKF's takster for fjernvarme År Variabel varmeafgift uden afgifter Energiafgift CO2 afgift Variabel varmeafgift inkl energi og Fast CO2 varmeafgift Samlet varmepris kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh ,84 96,84 265,32 362, ,20 115,20 265,32 380, ,23 71,03 190,26 190,26 380, ,26 47,27 197,53 197,53 395, ,32 40,21 197,53 197,53 395, ,57 29,84 205,42 205,42 410, ,62 27,54 9,47 204,62 204,62 409, ,63 23,87 8,24 210,74 210,42 421, ,04 27,43 9,65 213,12 209,52 422, ,17 25,88 8,06 213,12 209,52 422, ,77 42,30 11,27 236,34 213,12 449, ,81 50,62 12,31 241,74 213,12 454, ,49 47,34 11,77 246,60 216,72 463, ,90 60,44 10,91 261,25 218,52 479, ,90 79,02 15,12 284,04 218,52 502, ,94 59,58 11,52 284,04 218,52 502, ,20 49,07 8,17 289,44 220,32 509, ,06 83,56 13,43 293,04 220,32 513, ,20 67,61 11,63 298,44 222,12 520, ,63 76,21 12,60 298,44 222,12 520, ,12 89,42 13,39 302,94 224,82 527, ,09 86,65 13,00 304,74 226,62 531, ,36 82,43 12,21 306,00 226,62 532, ,50 79,60 11,70 307,80 226,62 534,42 Energitilsyn RKF er underlagt Energitilsynet. Formålet med tilsynets arbejde er: Overordnet: Specielt: Indtægtsrammer: At bidrage til at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til rumopvarmning. At sikre varmeforbrugernes interesser m.h.t. pris og kvalitet. At sikre gennemsigtighed i priser og vilkår. At sikre stabile og langsigtede rammer. At indføre et redskab til at skabe større effektivitet for virksomheder (varmeværker), der ikke er i konkurrence. At indføre et system (benchmarking), der bygger på sammenligning mellem ensartede virksomheder, hvor den enkelte virksomhed måles i forhold til de mest effektive. At skabe forsvarlig sammenhæng mellem mulige rationaliseringsgevinster og det administrative arbejde med rammerne. RKF indberetter budgetter, regnskabet og takstblade til Energitilsynet. Dansk Fjernvarme har sammen med Energitilsynet udarbejdet en standardkontoplan, der kan bruges af alle varmeværker. Når indberetning til Energitilsynet sker med baggrund i standardkontoplanen, kan Energitilsynet udtrække sammenlignelige tal værkerne imel- 13

14 Ledelsesberetning lem. Dermed synliggøres værkernes drift i forhold til hinanden, og forbrugerne får dermed mulighed for at reagere på forskelle. Fremme energibesparelser Som tidligere beskrevet under lovgrundlaget er RKF forpligtet til at medvirke til at fremme energibesparelser, herunder deltage i energispareudvalg. RKF har tilsluttet sig energispareudvalget i VEKS gældende for VEKS forsyningsområde. Energispareudvalget udarbejder årligt en redegørelse for gennemførte og forventede aktiviteter. RKF s aktiviteter i forbindelse med energirådgivning er: Varmemestermøder. Kurser for varmemestre. Udlevering pjecer til forbrugere. Gennemgang af varmeanlæg på stedet. Overvågning af afkøling og reaktion ved unormale driftsforhold. Månedlige opdateringer af energirapporter på Internettet med målte og forventede forbrug. Udsendelse af informative regninger. Hjemmeside med energispareråd. Der blev holdt varmemestermøde 28. marts 2007 med orientering om aktiviteter og driftsresultater for Dette møde er der orienteret om i Årsberetning Der er ikke afholdt varmemestermøde i 2008 om året I foråret 2009 forventes afholdt et nyt varmemestermøde. Realisere energibesparelser Som tidligere beskrevet under lovgrundlaget er RKF pålagt et krav om at medvirke til at realisere energibesparelser hos forbrugerne. Kravet er GJ (1.194 MWh) pr. år i årene RKF har i 2007 opnået de største besparelser ved: Konvertering af forbrugere til fjernvarme. Ombygning af varmtvandsanlæg. Omlægning af varmeforsyning, så interne jordledninger er sløjfet. 14

15 Ledelsesberetning Pålagt og opnået sparekrav for RKF MWh Krav Opnået Figur. Krav om energibesparelser pålagt RKF RKF har valgt at koncentrere energispareaktiviteterne omkring fjernvarmeforbrugerne i Rødovre. Men sparekravet kan også opnås ved energibesparelse på el-, gas- eller olieområdet, og aktiviteterne er ikke bundet til Rødovre, men kan foregå i hele Danmark. Der er opstået et marked, hvor energibesparelser handles. Dvs. at energibesparelse kan købes fra andre, der har gennemført (eller købt) energibesparende foranstaltninger. På længere sigt har RKF endnu ikke en strategi for opnåelse af nye besparelser. Der er en del usikkerhed i branchen om, hvor mange ressourcer (inkl. økonomi), der skal ydes for at opnå besparelserne. Udgiften til at opnå de energibesparelser som RKF er pålagt, vil være indeholdt i RKF s økonomi, og dermed i beregningen af taksterne. Generelt kan man sige om ordningen, at den flytter penge fra de gode og energirigtige ejendomme, der ikke har mulighed for at benytte ordningen, til de dårligere og ikke så energiøkonomiske ejendomme. Miljø Fjernvarmen fra kraftvarmeværkerne er i princippet spildvarme ved el-produktionen. Men for at få den bedste totalvirkningsgrad på værkerne køres med en lidt dårligere elvirkningsgrad i forhold til, hvis værkerne ikke skulle levere fjernvarme. Ved beregning af emissionerne deler el- og varmesektoren således fordelen ved samproduktionen. Emissionerne afgøres af brændselssammensætningen, ledningstab samt energiforbrug til transport af varmen ud til forbrugerne. 15

16 Ledelsesberetning Miljødeklaration for varme leveret fra VEKS til RKF: CO 2 -emission 8,84 kg/mwh 8,52 kg/mwh SO 2 -emission 3,40 g/mwh 3,69 g/mwh NOx-emission 15,87 g/mwh 16,39 g/mwh Miljødeklaration for varme leveret fra RKF til forbrugeren: CO 2 -emission 9,28 kg/mwh 9,20 kg/mwh SO 2 -emission 3,91 g/mwh 3,99 g/mwh NOx-emission 17,30 g/mwh 17,65 g/mwh Etablering af VEKS i slutningen af 80 erne har medført en væsentlig reduktion i udledningen af CO 2, NO X og SO 2 fra opvarmningen på Vestegnen. Dels gjorde etableringen af VEKS det muligt at øge udnyttelsen af overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, dels blev det samlede brændselsforbrug reduceret ved samproduktion af el og varme (kraftvarme). Økonomiske og selskabsmæssige vurderinger Der har i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb ikke været særlige forhold, der har påvirket den finansielle stilling. Med henvisning til Varmeforsyningsloven og hvile i sig selv princippet forventes et nulresultat i det kommende år. Ændringer i lovgivning og instrukser fra offentlige instanser, i form af indgreb i prissætning af varmenetydelser, vurderes at udgøre en særlig risiko for selskabets fremtidige indtjening. RKF vurderes at have de basale videnressourcer omkring etablering og drift af fjernvarmeselskabet og køber nødvendig specialviden eksternt. RKF har ikke i årets løb brugt ressourcer på forsknings- og udviklingsaktiviteter. Organisation og personale RKF er en afdeling i Teknisk Drift som er et område i Teknisk Forvaltning. Personaleressourcerne i RKF er uændrede, men Steen Cloos har opsagt sin stilling pr og Brian Kølvig er ansat i stedet for med begyndelse

17 Ledelsesberetning I 2008 er der tiltrådt ny forsyningsleder i RKF. Tinne Thostrup er fratrådt og er Jens Munk Pedersen tiltrådt. Endvidere er Kim Hemmer ansat som økonomimedarbejder RKF har været repræsenteret ved DF's og DFF-EDB's lands- og regionalmøder. RKF har i øvrigt deltaget i følgende efteruddannelse / erfaringsudveksling: Ledningsregistrering - brugermøde Økonomisystem - brugermøde Prærørskvalitet - temadag Ny lov om energibesparelser - temadag Vejen som arbejdsplads - kursus Forsyningsleder Tinne Thostrup Vekslerstationer Ledningsnet Brugerinstallationer Økonomi Projektering Andet Tilsyn Vedligeholdelse Allan Pedersen Ledningsrenovering GIS Allan Pedersen Tilsyn Vedligeholdelse Brugerhenvendelser Frank Eltong Varmeregnskab Takster Tinne Thostrup Nyanlæg Renovering Jens Munk Pedersen Forbrugerprogram Hjemmeside Brian Kølvig Målere Dataopsamlere Brian Kølvig Driftsregnskab Selskabsøkonomi Tinne Thostrup Hanne Gennov Energirådgivning Brian Kølvig Figur. Bemanding og arbejdsfordeling blandt medarbejderne i

18 Ledelsesberetning DRIFTEN Administration RKF benytter DFF-EDB's (Dansk Fjernvarmes EDB selskab) økonomisystem til varmeafregning og administration af forbrugerne. Til systemet hører moduler til ledningsregistrering samt fjernaflæsning af varmemålerne hos forbrugerne. RKF benytter også disse faciliteter. Vekslerstationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden i de 5 vekslerstationer i Rødovre, hvor vi modtager varmen fra VEKS (Madumvej, Broparken, Rødovre Centrum, Bybjerget og Agerkær). Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse af pumpearrangementer, vandbehandlingsanlæg mm. VEKS driver og vedligeholder transmissionssiden inkl. varmevekslerne, der overfører varmen til RKF. Transmissionssiden har forbindelse til alle varmeværkerne på Vestegnen, heriblandt Avedøreværket. RKF overvåger og styrer vekslerstationerne med et SRO-anlæg på Teknisk Forvaltning. Ledningsnet RKF driver og vedligeholder distributionsnettet, der indeholder ca. 48 km præisolerede rør (24 km dobbelt-rør) i dimensionerne 42/110 til 355/500. Der er 5 forsyningsnet, som er tilsluttet hver sin vekslerstation (Område 1, 2, 3, 4 og 5). Forsyningsnettene består af præisolerede rør. I isoleringen er indlagt alarmtråde, som kan registrere, om der er fugt i isoleringen. Der udføres kontrolmålinger på alarmsystemet om efteråret. Udmålte fejl er grundlag for renoveringen det efterfølgende år. De typiske renoveringer er: Muffer: Udskiftning af utætte muffer til svejsemuffer. Ved udskiftning af hele rørkomponenter (fastspændinger mm.) anvendes dog normalt krympemuffer i stedet for svejsemuffer. Lyrekanaler: Muffer i lyrekanaler er særlig udsat for tæringer. Mufferne udskiftes til svejsemuffer og lyrekanalerne retableres. Lyrekanalerne kan ikke sløjfes, da rørnettet ikke er forsynet med forstærkede bøjninger. 18

19 Ledelsesberetning Fastspændinger: Der er tendens til, at der kommer fugt i isoleringen ved fastspændinger. Fastspændingerne inkl. omstøbning med beton fjernes, og erstattes med almindelige lige rør. Fastspændingsbøjninger erstattes af buerør. Kompensatorer: Den grundlæggende konstruktion af kompensatorerne er svag i forhold til de øvrige komponenter i rørnettet. Da rørsystemet nu har "sat sig" efter etableringen for ca. 20 år siden, kan kompensatorerne undværes. Derfor låses de, og forsynes med svejsemuffer, så de i princippet fungerer som et almindeligt lige rør. Alternativt kan kompensatorerne udskæres og erstattes med almindelige rør. Brugerinstallationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden af brugerinstallationerne, hvor fjernvarmen afsættes til forbrugerne. Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse med vekslere, automatik, målere mm. De interne installationer i ejendommene med pumper, varmtvandsanlæg mm. drives og vedligeholdes af den pågældende ejer / administrator. Aktiviteter på vekslerstationer Madumvej - område 1 På alle vekslerstationer er der installeret vakuumudluftere. I 2007 blev vakuumudlufteren defekt på Madumvej. Leverandøren kunne ikke længere yde service på produktet. RKF undersøgte markedet og installerede en vakuumudlufter fra en anden leverandør. Broparken - område 2 I 2007 blev der installeret sommerpumpe på Broparken. Der er tidligere installeret sommerpumpe på Madumvej. I de kommende år forventes der installeret sommerpumper på de sidste 3 vekslerstationer. RKF har valgt følgende strategi for optimering af pumpeenergien på hovedpumperne: I forbindelse med hovedrenovering af eksisterende pumper revurderes pumpeydelsen, og nye tilpassede pumpehjul monteres. Pumpen mister derved noget kapacitet, men virkningsgraden stiger lidt. Installation af mindre sommerpumper parallelt med de eksisterende 2 hovedpumper. Pumpen gøres omdrejningsregulerbar, og der indbygges en styring i SRO-anlægget, så den automatisk starter og stopper, afhængig af om den kan klare det aktuelle forbrug. Det forventes, at sommerpumpen kan klare forbruget fra maj til oktober. Delstrømsfilterpumper fjernes. Tilslutningen af delstrømsfilteret ændres, så det i stedet for drives af hovedpumperne. Denne ombygning udføres i forbindelse med installation af sommerpumpen. 19

20 Ledelsesberetning Rødovre Centrum - område 3 Ingen ændringer. Bybjerget - område 4 Ingen ændringer. Agerkær - område 5 Ingen ændringer. SRO Det gamle Satt-line anlæg fra 1995 er nu udskiftet til et nyt med Alan Bradley understationer på de 5 vekslerstationer og IFIX hovedstation på Teknisk Forvaltning på Tæbyvej. RKF har været tilfreds med det gamle anlæg, men det var et meget lukket og firmaafhængigt system, som det med tiden blev svært og dyrt at få support på. Evt. opgradering af eksisterende anlæg med ny software og ny hardware blev vurderet, men det var kostbart. Det nye anlæg er et mere åbent system som det burde være nemmere at få support på, også fra flere forskellige firmaer. På vekslerstationerne er eksisterende indgangskort (I/O er) fra det gamle anlæg genanvendt. Indgangskortene er forbindelsen til processen (temperatur, tryk, flow mm). Dette har betydet mindre indkøb af hardware og mindre el-arbejde. På vekslerstationerne er det kun understationerne (PLC er) og kommunikationsenhederne, som er udskiftet. Som noget nyt på vekslerstationerne er der installeret en touch-skærm, så man på stedet har næsten de samme betjeningsmuligheder som på hovedstationen på Tæbyvej. Funktionerne i det nye anlæg er næsten de samme som i det gamle. Betjeningsmåden er lidt anderledes. Databehandling med kurver og rapporter virker dog bedre og hurtigere i det nye anlæg. Aktiviteter på ledningsnettet Systematisk renovering RKF indgik i 2006 en 3-årig aftale om ledningsrenovering med Petri & Haugsted. I 2007 har renoveringen været koncentreret i område 1 og den nordlige del af område 4 ved Rødovre Parkvej. Nogle af de planlagte arbejder i område 1 blev udskudt til 2008 for at mindske antallet af varmeafbrydelser i området, og dermed genere forbrugerne noget mindre. 20

21 Ledelsesberetning Renoveringsarbejderne udføres efter 2 forhold: 1. Konstaterede fejl på rørene ved måling på alarmtrådene året før. 2. Systematisk renovering af typiske fejl. De fejl, der konstateres ved måling på alarmtrådene er typisk udefra kommende fugt ved tærede stålmuffer, som ligger i lyrekanaler. Andre typiske fejlsteder er ved fastspændinger og kompensatorer. Disse fejl er ikke kritiske for forsyningssikkerheden på kort sigt, og renoveres derfor normalt som et planlagt arbejde året efter udmålingen. Alle muffer er lagt over en kort årrække, og specielt stålmufferne, der ligger i lyrekanalerne, må formodes generelt at have nået en alder, hvor de har en dårlig tilstand. RKF udfører derfor en systematisk udskiftning af muffer i lyrekanaler, da fejlene indenfor overskuelig fremtid ellers vil komme i et meget stort antal over en kort periode, med et næsten uoverkommeligt renoveringsarbejde til følge. Renovering 2007 Islevbrovej / Hvidsværmervej ( ) Islev skole ny afdeling (1-07) Islevbrovej / Nørrevangen Islevbrovej 54 D Islevbrovej 56 Islevbrovej 58 Muffer i lyrekanal udskiftet. Lyrekanal ad Hvidsværmervej forlænget 1 m med skumpuder Muffer i lyrekanal udskiftet Ventiler, fastspænding og pasrør udskåret. Erstattet af lige rør Kompensatorer udskåret. Erstattet af lige rør Fastspænding udskåret. Erstattet med ventiler Hovedledning mod øst: Muffer på afgrening udskiftet (ingen lyrekanal) Bøjninger og ventiler udskåret. Erstattet af forstærkede bøjninger. Lyrekanal fjernet Hovedledning mod vest: Bøjninger udskiftet til forstærkede bøjninger. Lyrekanal fjernet Madumvej vekslerstation Slotsherrensvej 370 Slotsherrensvej 372 Slotsherrensvej / Islevgård Alle østside Slotsherrensvej / afgr Islevgård Alle (1-04) Brandstrupvej / Bjerringbrovej Brandstrupvej 10 (1-12) Muffer i lyrekanal udskiftet. Lyrekanal forlænget 1,5 m med skum-puder mod nedgangstårn Kompensatorer udskåret. Erstattet med lige rør Ventiler og fastspændingsbøjning udskåret. Erstattet med buerør og nye ventiler Muffer i lyrekanal udskiftet. Lyrekanal forlænget 1 m med skumpuder mod Islevgård Alle Udskiftning af muffer i lyrekanal afventer afklaring af fremtidige forsyningsforhold til Statens Pædagogiske Forsøgscenter Muffer i lyrekanal og på ventiler udskiftet. Ny større ventilbrønd etableret (ventiler ikke skiftet) Muffer i lyrekanal udskiftet 21

22 Ledelsesberetning Brandstrupvej 31 (1-03) Brandstrupvej 4 (1-10) Islevdalvej 214 (1-11) Krogsbækvej 60 (1-01) Krogsbækvej 7-9 Muffer i lyrekanal udskiftet inkl. efterfølgende rør hen til varmecentral. Muffer i lyrekanal på afgrening udskiftet Muffer i lyrekanal ved indføring til varmecentral udskiftet Muffer i lyrekanal udskiftet Muffer i lyrekanal udskiftet Udskiftning af muffer og fjernelse af fastspænding er udsat til 2008 Krogsbækvej 11 (1-02) Udskiftning af muffer i lyrekanal er udsat til 2008 Bjerringbrovej 59 Udskiftning af gamle ventiler til nye er udskudt til 2008 Rådmand Billes vej 95 Udskæring af 2 fastspændinger og 2 ventilarrangementer mm. og retablering med ny rørføring er udsat til 2008 Rådmand Billes vej 105 (1-06) Låsning af kompensatorer er udsat til 2008 Rådmand Billes vej 94 (1-05) Udskiftning af muffer i lyrekanal er udskudt til 2008 Gunnekær 28 (3-29) Gunnekær 30 (3-28) Tæbyvej 77 Rødovre Parkvej 337 Rødovre Parkvej 337 (4-27) Rødovre Parkvej 323 Rødovre Parkvej 333 (4-28) Rødovre Parkvej 305 Muffer i lyrekanal udskiftet Muffer i lyrekanal udskiftet Alarmkabler til skab udskiftet. Ny udkobling på prærør Fastspænding udskåret. Erstattet med lige rør Muffer i lyrekanal udskiftet inkl. muffer på efterfølgende Z-slag Kompensatorer udskåret. Erstattet med lige rør Muffer i lyrekanal på afgrening udskiftet inkl. muffer på efterfølgende Z-slag Fastspænding udskåret. Erstattet med lige rør. Muffer i lyrekanal ved indføring i varmecentral udskiftet. Fastspænding udskåret. Erstattet med lige rør 22

23 Ledelsesberetning Aktiviteter ved brugerinstallationer Tilsyn hos forbrugerne Der er udført 2 årlige tilsyn for kontrol af automatikindstillinger mm. Derudover har RKF ved tilkald ydet vejledning og rådgivning. Vekslere RKF indgik i 2007 en 3-årig aftale med APV om renovering af de pakkede vekslere. I 2007 blev der renoveret vekslere hos 24 forbrugere. 1 forbruger havde 2 vekslere, de øvrige havde 1 veksler. Alle RKF s vekslere hos forbrugerne er pladevekslere. Der er 2 typer pladevekslere: Pakkede og loddede. De pakkede vekslere har pladerne samlet med gummipakninger. På de loddede vekslere er pladerne loddet sammen. De pakkede vekslere renoveres hvert 7. år. Dette sker ved, at pladerne udskiftes med rene plader med nye pakninger. Gamle plader renses og forsynes med nye pakninger, og genmonteres i andre vekslere. De pakkede vekslere renoveres ikke fordi de er snavsede, men derimod fordi gummipakningerne ældes og bliver hårde, hvorved der opstår risiko for vekslerhavari. De loddede vekslere renses ikke med faste terminer, men derimod efter behov. RKF installerer loddede vekslere hos nye forbrugere. Målere I 2007 blev der udskiftet 24 varmemålere som følge af den kontrol målerne er underlagt i henhold til målerteknisk direktiv for afregningsmålere til varme. 13 af målerne blev udtrukket til kontrollen i De øvrige 11 målere er skiftet som følge af, at nogle målerpartier i 2006 faldt ved kontrollen. Alle RKF s varmemålere indgår i målerpartier opdelt efter alder, type og størrelse. Fra disse partier udtrækkes enkelte målere til kontrol. Hvis målertolerancerne ikke overholdes, skal alle målere i det pågældende parti udskiftes. RKF har en serviceaftale med Kamstrup, som administrerer udtrækning af målere og udfører kontrollen. 23

24 Ledelsesberetning Dataopsamlere Ingen ændringer. Særlige projekter RKF har gennem flere år eftersøgt et system til registrering af RKF s komponenter hos forbrugerne, specielt vekslere og automatik. Det er ikke lykkedes at finde et færdigt program, der passede til opgaven. Enten var det for stort og uoverskueligt eller også var det for hjemmelavet. Løsningen blev, at RKF sammen med DFF-EDB udviklede et tillægsmodul til Forbrugerprogammet, som RKF i forvejen benytter. Indlægning af data er et tidskrævende arbejde. Der er registreret komponenter for brugere i område 1 og 2. Nye stik (forbrugere) i 2007 Bruger 2-07 Bruger 3-46 Brunevang (Danmark-grunden). Nybyggeri, afgrening m/engangsventiler udført. Byggeri er efterfølgende sat i bero. Egegårdsvej 3. Konvertering fra olie. Figur. Ledningsarbejder bruger

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MIT LILLE KØKKEN ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MIT LILLE KØKKEN ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MIT LILLE KØKKEN ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Walid Atef Mohamed Badawi Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2009/10 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 28. september

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006 g Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8-21 Anvendt regnskabspraksis 22-26 Resultatopgørelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010

Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010 Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæring 6-7 8-31 Resultatopgørelse 32 Balance

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2007/08 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Café Nørregade, Nørregade 1 B, Dronninglund, torsdag

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2015-31. maj 2016 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere