Høring af forslag til Kommuneplantillæg 8 samt forslag til Lokalplan 307 for Boligområde Vårmarken i Jystrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af forslag til Kommuneplantillæg 8 samt forslag til Lokalplan 307 for Boligområde Vårmarken i Jystrup"

Transkript

1 Dato: 3. december 2019 Høring af forslag til Kommuneplantillæg 8 samt forslag til Lokalplan 307 for Boligområde Vårmarken i Jystrup Ringsted byråd har den 2. december 2019 vedtaget at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring i 8 uger, i perioden 3. december januar Du kan komme med bemærkninger til planforslagene i høringsperioden. Planernes formål og indhold Forslag til Lokalplan 307 skaber mulighed for etablering af omkring 150 tæt/lav boliger med fokus på fællesskab og bæredygtighed. Bebyggelsen fordeles i 3 delområder med 3 byggefelter i hvert delområde. Imellem byggefelterne udlægges der fælles friarealer, der skal gives et naturligt præg. Inden for hvert byggefelt arrangeres boligerne omkring et gårdrum, der skaber rammerne for de nære fællesskaber. Herudover kan der inden for hvert delområde placeres et fælleshus til yderligere understøttelse af fællesskab. Muligheder for farver og materialer på bebyggelsen er åbne for at give mulighed for stor individuel variation mellem byggefelterne. Dog skal bebyggelse inden for hvert byggefelt have samme udseende. Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Team Byplan og Vej Rønnedevej Ringsted Tel.: Dir.: Mail.: Sag: 19/ EAN: CVR-nr.: Åbningstid: Man.-Torsdag Fredag Telefontid: Man.-Torsdag Fredag Forslag til Lokalplan 307 s formål er at sikre, at: bebyggelsen indpasses i det eksisterende landskab og indordner sig terrænet, bebyggelsens form fremstår som en opbrudt gårdstruktur og tage udføres som sadeltage uden valm, friarealerne har en markant grøn karakter, og der er en forskellig karakter mellem indre fælles friarealer (gårdrum) og ydre fælles friarealer (mellem boliggrupperne), overgange og kanter til de omkringliggende områder beplantes, der anlægges nem og sikker adgang for gående og cyklister, som forbinder til de eksisterende veje og stisystemer i Jystrup. Det er en forudsætning for lokalplanforslaget, at der ændres i kommuneplanens generelle rammer i forhold til minimum grundstørrelser for tæt/lav bebyggelse. Forslag til Kommuneplantillæg 8 ændre således Kommuneplanens generelle ramme punkt 26b, så der ikke fastsættes en

2 minimum grundstørrelse for tæt-lav bebyggelse for rammeområde 8B3 - Slettebjergvej Egemosevej Jystrup. Kommuneplantillæggets afgrænsning Lokalplanområdets afgrænsning Forslagets midlertidige retsvirkninger Offentliggørelsen af lokalplanforslaget medfører, at en række midlertidige retsvirkninger træder i kraft. Efter 17 i Planloven må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Side 2 af 5

3 I området må der ikke ske udstykninger, bebyggelser eller ændringer i brugen af ejendomme, så længe forslaget er offentligt fremlagt. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog højst i et år efter forslagets offentliggørelse. Offentlighedsperiode Planforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 3. december januar Høringssvar skal være modtaget af Teknik- og Miljøcentret senest tirsdag 28. januar Administrationen behandler samtlige indsigelser og fremlægger disse til politisk behandling. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til, om forslaget skal endeligt vedtages, evt. med ændringer foranlediget af høringssvarene. Høringssvar skal være skriftlige og sendes til eller Teknik- og Miljøcenter, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøcenter, på tlf eller pr. mail til Nærværende høringsbrev er udsendt til samtlige ejere og lejere inden for det indtegnede høringsområde. Offentliggørelse af planforslagene er desuden annonceret på kommunens hjemmeside. Høringsområdet Side 3 af 5

4 Her kan du finde planforslagene Annoncering af forslag til Kommuneplantillæg 8 og Lokalplan 307, samt link til selve planforslagene, kan findes på kommunens hjemmeside: Du har også mulighed for at få udleveret et trykt eksemplar af planerne ved henvendelse til Teknik- og Miljøcentret. Miljøvurdering Det er Ringsted Kommunes vurdering, på baggrund af den foretagne screening af mulige miljøpåvirkninger jf. lov 448 af 10. maj 2017, om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), med senere ændringer, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillæg 8 og Lokalplan 307, da det vurderes at den ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Klagefristen for afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljørapport er på 4 uger fra planforslagene sendes i offentlig høring. Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøcenter på Klagevejledning Der er en klagefrist på 4 uger fra afgørelsen er blevet offentliggjort. En klage skal være skriftlig og skal sendes elektronisk til Klagenævnet inden klagefristens udløb. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du klager via Klageportalen, som du finder via eller Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Ringsted Kommune. Her bliver du guidet igennem en række trin, hvor du udfylder oplysninger om: Hvem der klager Den afgørelse som du klager over Den lokalitet/sted som klagen drejer sig om Hvad din klage går ud på Betaling af gebyr for at klage - aktuelle klagegebyr fremgår af Planklagenævnets hjemmeside nmkn.dk Godkende og afslutte oprettelsen af klage Du kan uploade dokumenter undervejs. Der er korte hjælpetekster i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Teknik- og Miljøcenter, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted eller Ringsted Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodning skal også indeholde den påklagede afgørelse og Side 4 af 5

5 oplysning om, hvorvidt du er fritaget for at bruge digital post. Hvis du bliver fritaget for at bruge klageportalen skal klage indgives direkte til Ringsted Kommune skriftligt, inden for den frist der er fastsat i afgørelsen fra klagenævnet. Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelse er annonceret. Har du påklaget sagen til klagenævnet, regnes fristen fra klagenævnets afgørelse er meddelt. Med venlig hilsen Maria Engsig Østergaard Byplanlægger Side 5 af 5

Høring af forslag til lokalplan 301 for Ringsted Sport Center

Høring af forslag til lokalplan 301 for Ringsted Sport Center Dato: 7. februar 2019 Høring af forslag til lokalplan 301 for Ringsted Sport Center Plan- og Boligudvalget har den 28. januar 2019 vedtaget at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring i 4 uger,

Læs mere

Balstrupvej 109 Balstrupvej 4100 RIngsted. Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Eskemosevej

Balstrupvej 109 Balstrupvej 4100 RIngsted. Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Eskemosevej Balstrupvej 109 Balstrupvej 4100 RIngsted Dato: 31. oktober 2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Eskemosevej Ringsted Kommune har den 31. oktober 2018 modtaget en anmodning fra om at vurdere,

Læs mere

At eksisterende køkken i bygningen nedtages og fjernes i forbindelse med bygningens overgang til udhus.

At eksisterende køkken i bygningen nedtages og fjernes i forbindelse med bygningens overgang til udhus. Dato: 18. oktober 2018 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygning på Ejlstrupvej 143, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til at ændre anvendelse på bygning nr. 2

Læs mere

At der meddeles byggetilladelse til forbindelse med bygningens overgang fra fritidshus til helårsbeboelse.

At der meddeles byggetilladelse til forbindelse med bygningens overgang fra fritidshus til helårsbeboelse. Svend Åge Daugård Peters Skjoldenæsvej 18 4174 Jystrup Midtsj. Sendt på mail: sp@goodlife.dk Dato: 30. april 2018 Landzonetilladelse til at ændre status fra fritidshus til helårsbeboelse på ejendommen

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven. Anders Peter Kruuse Christiansen Præstbrovej 37 4100 Ringsted Sendt på mail: fash37@gmail.com Dato: 9. februar 2018 Landzonetilladelse til at opføre en carport på 60 m 2 på ejendommen matr.nr. 5a Farendløse

Læs mere

Landzonetilladelse til at etablere fredningsbælte på ejendommen matr.nr. 7i Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Bøstofte 9, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til at etablere fredningsbælte på ejendommen matr.nr. 7i Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Bøstofte 9, 4100 Ringsted Kværkeby Vandværk Att.: jan Rasmussen Sendt på mail: ombygning@kvaerkeby-vandvaerk.dk Dato: 2. oktober 2017 Landzonetilladelse til at etablere fredningsbælte på ejendommen matr.nr. 7i Kværkeby By, Kværkeby,

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven. Landinspektørfirmaet LE34 sendt på mail: ah@le34.dk Dato: 31. januar 2018 Landzonetilladelse til at udstykke énfamiliehus beliggende Torpetvej 43, 4100 Ringsted fra ejendommen Torpetvej 50 matr.nr. 6ø,

Læs mere

Landzonetilladelse til at udstykke bolig fra ejendommen matr.nr. 22a Sigersted By, Sigersted, beliggende Havrebjergvej 53, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til at udstykke bolig fra ejendommen matr.nr. 22a Sigersted By, Sigersted, beliggende Havrebjergvej 53, 4100 Ringsted Annie Noer Bay-Smidt Ledreborg Allé 130 4000 Roskilde Sendt på mail: abs@molbak.dk Dato: 29. november 2017 Landzonetilladelse til at udstykke bolig fra ejendommen matr.nr. 22a Sigersted By, Sigersted,

Læs mere

Landzonetilladelse til at udstykke areal og bolig fra ejendommen matr.nr. 1f Kastrupgård, Haraldsted, beliggende Kastrupvej 70, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til at udstykke areal og bolig fra ejendommen matr.nr. 1f Kastrupgård, Haraldsted, beliggende Kastrupvej 70, 4100 Ringsted LE34 Att.: Lasse Kjemstrup Mellem Broerne 12 4100 Ringsted Sendt på mail: lkj@le34.dk Dato: 29. november 2017 Landzonetilladelse til at udstykke areal og bolig fra ejendommen matr.nr. 1f Kastrupgård, Haraldsted,

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven. Britta Henriksen Elmevej 2 4100 Ringsted Sendt på mail: brhe@live.dk Dato: 18. april 2018 Landzonetilladelse til at opføre 3 shelter på ejendommen matr.nr.11e Høm By, Høm, beliggende Næstvedvej 349, 4100

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af carport på ejendommen matr.nr. 13h Ørslev By, Ørslev, beliggende Ottestrupvej 39, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til udvidelse af carport på ejendommen matr.nr. 13h Ørslev By, Ørslev, beliggende Ottestrupvej 39, 4100 Ringsted Jan Mikael Carlsen Ottestrupvej 39 4100 Ringsted Sendt på mail: jan@agipo.dk Dato: 9. august 2017 Landzonetilladelse til udvidelse af carport på ejendommen matr.nr. 13h Ørslev By, Ørslev, beliggende Ottestrupvej

Læs mere

Knud Ledskov Christensen Værkevadsvej Ringsted

Knud Ledskov Christensen Værkevadsvej Ringsted Knud Ledskov Christensen Værkevadsvej 24 4100 Ringsted Dato: 2. juli 2018 Lovliggørende landzonetilladelse til poolbygning på ejendommen matr.nr. 3b Ortved By, Vigersted, beliggende Værkevadsvej 24, 4100

Læs mere

Rune Nielsen Suså Landevej Glumsø Sendt på mail:

Rune Nielsen Suså Landevej Glumsø Sendt på mail: Rune Nielsen Suså Landevej 137 4171 Glumsø Sendt på mail: info@rn-entreprenoer.dk Dato: 7. februar 2018 Landzonetilladelse til pilerensningsanlæg på ejendommen matr.nr. 41 Høm By, Høm, beliggende Tågehøj

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre en bålhytte på ejendommen matr.nr. 2b Nordrup By, Nordrupøster, beliggende Nordrupvej 132c, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til at opføre en bålhytte på ejendommen matr.nr. 2b Nordrup By, Nordrupøster, beliggende Nordrupvej 132c, 4100 Ringsted Kirkeværge Johannes Hansen Ottestrupvej 53 4100 Ringsted Dato: 1. september 2017 Landzonetilladelse til at opføre en bålhytte på ejendommen matr.nr. 2b Nordrup By, Nordrupøster, beliggende Nordrupvej 132c,

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af oplagsplads og jordvold ved Valsømaglevej 7, 4100 Ringsted

Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af oplagsplads og jordvold ved Valsømaglevej 7, 4100 Ringsted Dato: 23. maj 2019 Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af oplagsplads og jordvold ved Valsømaglevej 7, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse til allerede

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven. Jørgen Krogh Larsen Rusgårds Bakke 15 4100 Ringsted sendt på mail: jorgen.larsen010@gmail.com Dato: 8. juni 2018 Landzonetilladelse til opførelse af en garage på ca. 70 m² på ejendommen matr.nr. 10a Ortved

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven. Kloakmaster Tino Matsen Kisserupvej 5 4200 Slagelse Sendt på mail: harrymatsen@pc.dk Dato: 18. april 2018 Landzonetilladelse til at etablere sandfilteranlæg på ejendommen matr.nr. 1a Tåstrup By, Jystrup,

Læs mere

Tilladelsen gælder kun forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet.

Tilladelsen gælder kun forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet. Dato: 2. april 2019 Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på Brentebjergvej 24, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus i stedet for eksisterende

Læs mere

Tilladelsen gælder kun forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet.

Tilladelsen gælder kun forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet. Dato: 11. april 2019 Landzonetilladelse til at opføre et énfamiliehus på Ortved Stationsvej 25, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til at opføre et énfamiliehus på Ortved

Læs mere

Teknik- og Miljøcenteret har den 12. september modtaget en ansøgning om dispensation fra kommuneplanramme 1B10 til at fælde gadens Allétræer.

Teknik- og Miljøcenteret har den 12. september modtaget en ansøgning om dispensation fra kommuneplanramme 1B10 til at fælde gadens Allétræer. Byplan og Vej Teknik og Miljøcenteret Rønnedeven 9 4100 Ringste Dato: 28. november 2016 Tilladelse til fældning og genplantning af Allétræerne på Sct. Knudsgade Teknik- og Miljøcenteret har den 12. september

Læs mere

Signe Schmidt Petersen og Thomas Skovhøj Rathleff Ømarksvej Ringsted. Sendt på mail:

Signe Schmidt Petersen og Thomas Skovhøj Rathleff Ømarksvej Ringsted. Sendt på mail: Signe Schmidt Petersen og Thomas Skovhøj Rathleff Ømarksvej 28 4100 Ringsted Sendt på mail: signeschmidt_petersen@hotmail.com Dato: 11. april 2018 Landzonetilladelse til at etablere en ridebane på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse til at drive tømrer- og entreprenørvirksomhed på ejendommen matr.nr. 2k Fjællebro, Kværkeby, beliggende Køgevej 241,

Landzonetilladelse til at drive tømrer- og entreprenørvirksomhed på ejendommen matr.nr. 2k Fjællebro, Kværkeby, beliggende Køgevej 241, Heinz Skou Nielsen Køgevej 241 4100 Ringsted Sendt på mail: heinzskou@mail.dk Dato: 8. november 2017 Landzonetilladelse til at drive tømrer- og entreprenørvirksomhed på ejendommen matr.nr. 2k Fjællebro,

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i et areal der er udlagt til skovrejsning uønsket

Tilladelse til skovrejsning i et areal der er udlagt til skovrejsning uønsket Preben Johansen Allindemaglevej 15 4100 Ringsted Dato: 29. november 2016 Tilladelse til skovrejsning i et areal der er udlagt til skovrejsning uønsket Teknik- og Miljøcenteret har den 16. august 2016 modtaget

Læs mere

Hans Jørgen Olesen Hejdesvej Ringsted

Hans Jørgen Olesen Hejdesvej Ringsted Hans Jørgen Olesen Hejdesvej 54 4100 Ringsted Dato: 2. februar 2018 Landzonetilladelse til at opføre sammenbygget carport og udhusbygning på ejendommen matr.nr. 24a Valsømagle By, Haraldsted, beliggende

Læs mere

Markering af det bevaringsværdige træ i klosterlunden. Dispensationen giver mulighed for at fælde og stiller krav om genetablering

Markering af det bevaringsværdige træ i klosterlunden. Dispensationen giver mulighed for at fælde og stiller krav om genetablering Ringsted Forsyning Bragesvej 18 4100 Ringsted Sent til: lsp@ringstedforsyning.dk Dato: 2. september 2016 Dispensation fra lokalplan 119 til fjernelse og genplantning af bevaringsværdigt træ i Klosterlunden,

Læs mere

Morten Ingemann Sørensen Farendløsevej Ringsted. Sendt på mail:

Morten Ingemann Sørensen Farendløsevej Ringsted. Sendt på mail: Morten Ingemann Sørensen Farendløsevej 2 4100 Ringsted Sendt på mail: mis@vejbred.dk Dato: 13. februar 2018 Landzonetilladelse til pilerensningsanlæg på ejendommen matr.nr. 10a Jystrup By, Jystrup, beliggende

Læs mere

VVM-SCREENINGSAFGØRELSE

VVM-SCREENINGSAFGØRELSE VVM-SCREENINGSAFGØRELSE Dansk Dyrekremering ApS Lundagervej 110 8722 Hedensted info@danskdyrekremering.dk Dato: 21. september 2017 Afgørelse om at Dyrekrematorie på Tinvej 8b ikke er VVM-pligtig Ringsted

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven. Peter Petersen Nebsmøllevej 69 4100 Ringsted sendt på mail: pottehuset@gmail.com Dato: 16. februar 2018 Lovliggørende landzonetilladelse til at inddrage uudnyttet areal på første sal i driftsbygning til

Læs mere

Ikke terrænreguleres højere end kote 46 og max. ½ meter i det område, der er markeret med gul streg på luftfoto over ejendommen, jf. billede 1.

Ikke terrænreguleres højere end kote 46 og max. ½ meter i det område, der er markeret med gul streg på luftfoto over ejendommen, jf. billede 1. JA-Milplan Att.: Jesper Arffmann Sendt på mail: ja-milplan@hotmail.com Dato: 22. december 2017 Landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr.nr. 17 Ortved By, Vigersted, beliggende Nebsmøllevej

Læs mere

Sagens parter vil blive orienteret, hvis afgørelsen bliver påklaget.

Sagens parter vil blive orienteret, hvis afgørelsen bliver påklaget. VKST Byggerådgivning Jens Egon Bjerregaard Sendt på mail: jeb@vkst.dk Dato: 18. august 2017 Landzonetilladelse til at opføre kombineret garage- og værkstedsbygning på ejendommen matr.nr. 8b Snekkerup By,

Læs mere

Grundejerforeningen Skansen Nord V. formand Helleria Larsen Skansen Ringsted. CVR.nr

Grundejerforeningen Skansen Nord V. formand Helleria Larsen Skansen Ringsted. CVR.nr Grundejerforeningen Skansen Nord V. formand Helleria Larsen Skansen 54 4100 Ringsted CVR.nr. 33903839 Dato: 13. maj 2015 Dispensation fra lokalplan 129 til fjernelse og genetablering af bevaringsværdig

Læs mere

Landzonetilladelsen falder bort, hvis den ikke bliver udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, ifølge Planlovens 56 stk. 1.

Landzonetilladelsen falder bort, hvis den ikke bliver udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, ifølge Planlovens 56 stk. 1. Martin Oxvang Mortensen Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup sendt på mail: bygans@lr-hus.dk Dato: 20. december 2018 Landzonetilladelse til nyt énfamiliehus og ændret anvendelse af eksisterende énfamiliehus

Læs mere

Sct. Bendtgade 1. Vej og Ejendomscenter. Sendt til:

Sct. Bendtgade 1. Vej og Ejendomscenter. Sendt til: Ringsted Kommune Sct. Bendtgade 1 4100 Ringsted Vej og Ejendomscenter Sendt til: nath@ringsted.dk Dato: 9. marts 2017 Dispensation fra lokalplan 119 til fældning og genplantning af et bevaringsværdigt

Læs mere

Landzonetilladelse til at etablere et gedeostemejeri på ejendommen matr.nr. 2d Tåstrup By, Jystrup, beliggende Roskildevej 603, 4174 Jystrup Midtsj.

Landzonetilladelse til at etablere et gedeostemejeri på ejendommen matr.nr. 2d Tåstrup By, Jystrup, beliggende Roskildevej 603, 4174 Jystrup Midtsj. Claus Christoffersen Roskildevej 603 4174 Jystrup Midtsj. Sendt på mail: jcc@foodpeople.dk Dato: 1. november 2017 Landzonetilladelse til at etablere et gedeostemejeri på ejendommen matr.nr. 2d Tåstrup

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et fugletårn på ejendommen matr.nr. 54 Gyrstinge By, Gyrstinge, beliggende Øvej 14b, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at opføre et fugletårn på ejendommen matr.nr. 54 Gyrstinge By, Gyrstinge, beliggende Øvej 14b, 4100 Ringsted. Ringsted Kommune Att.: Ståle Ullestad Sendt på mail: stul@ringsted.dk Dato: 24. august 2017 Landzonetilladelse til at opføre et fugletårn på ejendommen matr.nr. 54 Gyrstinge By, Gyrstinge, beliggende Øvej

Læs mere

Tilladelsen gælder kun forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet.

Tilladelsen gælder kun forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet. Dato: 12. april 2019 Landzonetilladelse til at opføre bålhytte på Humleorevej 8, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til at opføre en bålhytte på Humleorevej 8, 4100 Ringsted,

Læs mere

Landzonetilladelse til at etablere pilerensningsanlæg på ejendommen matr.nr. 6b Vigersted By, Vigersted, beliggende Ejdamsvej 19, 4140 Borup

Landzonetilladelse til at etablere pilerensningsanlæg på ejendommen matr.nr. 6b Vigersted By, Vigersted, beliggende Ejdamsvej 19, 4140 Borup Rune Nielsen Suså Landevej 137 4171 Glumsø Sendt på info@rn-entreprenoer.dk Dato: 1. september 2017 Landzonetilladelse til at etablere pilerensningsanlæg på ejendommen matr.nr. 6b Vigersted By, Vigersted,

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i Planloven. Ringsted Kommune Att.: Ståle Ullestadt Sendt på mail: stul@ringsted.dk Dato: 18. januar 2018 Lovliggørende landzonetilladelse til multtoilet på ejendommen matr.nr. 47 Valsømagle By, Haraldsted, beliggende

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 12. Kommuneplan FORSLAG. Ved El-vej - et boligområde. Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018.

KOMMUNEPLANTILLÆG 12. Kommuneplan FORSLAG. Ved El-vej - et boligområde. Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018. KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Ved El-vej - et boligområde Kommuneplan 2017-2029 FORSLAG Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018 Kolding Kommune Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. nr og forslag til lokalplan nr Daginstitution ved Fyrvej, Hanstholm

Forslag til kommuneplantillæg nr. nr og forslag til lokalplan nr Daginstitution ved Fyrvej, Hanstholm Plan, byg og natur Forslag til kommuneplantillæg nr. nr. 2011-3 og forslag til lokalplan nr. 3-001 Daginstitution ved Fyrvej, Hanstholm Thisted Byråd har den 19. april 2011 vedtaget forslag til ovennævnte

Læs mere

25. marts 2015. Bekendtgørelse

25. marts 2015. Bekendtgørelse Byplan Øverødvej 2 2840 Holte Bekendtgørelse 25. marts 2015 Kommunalbestyrelsen har den 25. marts 2015 vedtaget Forslag til Lokalplan 244 for parkeringsanlæg ved Birkerød Station og Tillæg 5 til Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 033 og lokalplan nr. 106 for boliger ved Tejn Havn - Afgørelse om at planerne ikke medfører, at der skal udarbejdes miljørapport

Kommuneplantillæg nr. 033 og lokalplan nr. 106 for boliger ved Tejn Havn - Afgørelse om at planerne ikke medfører, at der skal udarbejdes miljørapport Bornholms Regionskommune Center for Natur, Miljø og Fritid Natur og miljø nm@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 16. april 2019 J. nr. 09.00.04P16-0002 Kommuneplantillæg nr. 033 og lokalplan nr. 106 for

Læs mere

Tillæg nr. 21. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune

Tillæg nr. 21. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune Offentliggjort 28. november 2018 KOMMUNEPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune Lokalplan nr. 33-1 er

Læs mere

Du vil få besked, hvis afgørelsen bliver påklaget.

Du vil få besked, hvis afgørelsen bliver påklaget. Georg Garth-Grüner Sendt på mail: g@fri.gg Dato: 10. maj 2017 Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af carport på ejendommen matr.nr. 4d Ejlstrup, Ringsted Jorder, beliggende Slangerupvej 61,

Læs mere

Tinglysningsafgiften er for tiden kr. 1.400, der i medfør af planlovens 55 vil blive opkrævet hos ejendommens ejer.

Tinglysningsafgiften er for tiden kr. 1.400, der i medfør af planlovens 55 vil blive opkrævet hos ejendommens ejer. Klaus Christian Specht Olsen Longen 10, Sneslev 4100 Ringsted Dato: 16. marts 2015 Dispensation fra Lokalplan 174 til fjernelse og genetablering af bevaringsværdige træer Ringsted Kommune har modtaget

Læs mere

UDKAST TIL POLITISKBEHANDLING

UDKAST TIL POLITISKBEHANDLING UDKAST TIL POLITISKBEHANDLING Forslag Areal ved Nordskovvej, Haslev - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.2017 Nordskovvej j ve ve ken evej gh a gepar Mind En Gildrin KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Kim Østergaard Nyhusvej Ringsted Sendt på mail:

Kim Østergaard Nyhusvej Ringsted Sendt på mail: Kim Østergaard Nyhusvej 7 4100 Ringsted Sendt på mail: oestergaardsvvs-aps@hotmail.vom Landzonetilladelse til udvidelse af bolig over 250 m 2 ved ibrugtagning af uudnyttet areal af tagetage på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre bolig nr. 2 på ejendommen matr.nr. 13at Gyrstinge By, Gyrstinge, beliggende Høtoften 7, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at opføre bolig nr. 2 på ejendommen matr.nr. 13at Gyrstinge By, Gyrstinge, beliggende Høtoften 7, 4100 Ringsted. Erik Baldur Thorbøll de Dios Nielsen Høtoften 7 4100 Ringsted Sendt på mail: lisbeth.baldur@email.dk Dato: 14. marts 2017 Landzonetilladelse til at opføre bolig nr. 2 på ejendommen matr.nr. 13at Gyrstinge

Læs mere

Tilladelsen gælder kun i forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet.

Tilladelsen gælder kun i forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet. Dato: 7. februar 2019 Landzonetilladelse til at opsætte antennemast på Egerupvej 42, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til at opsætte en antennemast på Egerupvej 42, 4100

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted. René Hansen Egerupvej 16 4100 Ringsted Sendt på mail: rene_hansen77@hotmail.com Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej

Læs mere

Tilladelsen gælder kun forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet.

Tilladelsen gælder kun forhold til planloven og kan derfor først udnyttes når andre nødvendige tilladelser er indhentet. Dato: 13. december 2018 Landzonetilladelse til mobilsauna på Ejlstrupvej 160, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse til at placere en mobilsauna på Ejlstrupvej

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre bolig på ejendommen matr.nr. 3o, Mulstrup By, Mulstrup, beliggende Indelukket 7, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til at opføre bolig på ejendommen matr.nr. 3o, Mulstrup By, Mulstrup, beliggende Indelukket 7, 4100 Ringsted Mark Nikolaj Jensen Skånevej 15 6230 Røde Kro Sendt på mail: mnj@eurodan-huse.dk Dato: 17. maj 2017 Landzonetilladelse til at opføre bolig på ejendommen matr.nr. 3o, Mulstrup By, Mulstrup, beliggende Indelukket

Læs mere

Forslag til Lokalplan , Saltum Strand Camping & Feriehusudlejning,

Forslag til Lokalplan , Saltum Strand Camping & Feriehusudlejning, «Navn» «CONavn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Karsten T. Jørgensen Direkte

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FOR NÆSTVED KOMMUNE FORSLAG høringsperiode: XX.XX.20XX - XX.XX.20XX www.naestved.dk/kommuneplan BYER FRITID OG TURISME MILJØBESKYTTELSE NATUR OG LANDSKAB RAMMER

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre en bolig på ejendommen matr.nr. 52c, Benløse By, Benløse, beliggende Holbækvej 79, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til at opføre en bolig på ejendommen matr.nr. 52c, Benløse By, Benløse, beliggende Holbækvej 79, 4100 Ringsted DK-NUTS ApS CEO Nasir Khwaja Sleipnersvej 4 4100 Ringsted e-mail: nasir@dk-nuts.dk Dato: 15. juni 2017 Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Landzonetilladelse til at opføre en bolig på ejendommen matr.nr.

Læs mere

Thomas Jørgensen Ågerupvej Borup Sendt på mail:

Thomas Jørgensen Ågerupvej Borup Sendt på mail: Thomas Jørgensen Ågerupvej 88 4140 Borup Sendt på mail: thomas@hestehavegaard.eu Dato: 25. juni 2018 Landzonetilladelse til at etablere ridebane og grave sø på ejendommen matr.nr. 4c Ågerup By, Vigersted,

Læs mere

I søer under 2000 m² må søen ingen steder være dybere end 2 meter.

I søer under 2000 m² må søen ingen steder være dybere end 2 meter. Paludan Skov- og Naturkonsulenter Att.: Søren Paludan Sendt på mail: soren@paludan.com Dato: 26. april 2018 Landzonetilladelse til gravning af to søer på ejendommen matr.nr. 2n og 2o Valsølille By, Valsølille,

Læs mere

Høring af ændringsforslag til forslag til Lokalplan 332 Sønder Voldgadekvarteret og Tillæg 11 til Kommuneplan

Høring af ændringsforslag til forslag til Lokalplan 332 Sønder Voldgadekvarteret og Tillæg 11 til Kommuneplan 13-12-2016 Sags id.: 16/5535 Sagsbehandler: Tove Krogh Stockmarr Høring af ændringsforslag til forslag til Lokalplan 332 Sønder Voldgadekvarteret og Tillæg 11 til Kommuneplan 2013-2025 Fredericia Kommune

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 5. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune. Offentlighedsperiode: xx. måned xx. måned 2017.

Forslag. Tillæg nr. 5. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune. Offentlighedsperiode: xx. måned xx. måned 2017. Forslag Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode: xx. måned 2017 - xx. måned 2017. KOMMUNEPLANTILLÆG AABENRAA KOMMUNE Forslag Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2015 for Aaenraa

Læs mere

Ejendommen ligger i landzone og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse kræver derfor tilladelse jf. planlovens 35 stk. 1.

Ejendommen ligger i landzone og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse kræver derfor tilladelse jf. planlovens 35 stk. 1. Hanne Vedel Nielsen Præstbrovej 6 4100 Ringsted Sendt på mail: halini201064@gmail.com Landzonetilladelse til at indrette blomsterbutik i eksisterende garagebygning på ejendommen matr.nr. 5ao Farendløse

Læs mere

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING Forslag Blandet bolig og erhverv ved Roholte - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 15. november

Læs mere

FORSLAG til delvis ophævelse af Lokalplan 44a - Område mellem Østergade, Dalsgårdsvej og Sindingsgade

FORSLAG til delvis ophævelse af Lokalplan 44a - Område mellem Østergade, Dalsgårdsvej og Sindingsgade FORSLAG til delvis ophævelse af Lokalplan 44a - Område mellem Østergade, Dalsgårdsvej og Sindingsgade Et forslag til en delvis ophævelse af Lokalplan 44a for et område mellem Østergade, Dalsgårdsvej og

Læs mere

Delvis ophævelse af. Lokalplan nr som følge af statslige anlæg FORSLAG

Delvis ophævelse af. Lokalplan nr som følge af statslige anlæg FORSLAG Solrød Kommune byrådet Delvis ophævelse af Lokalplan nr. 405.3 som følge af statslige anlæg Indhold Vejledning og klage Vejledning 3 Hvordan ophæves en lokalplan? 3 Klagevejledning 3 Redegørelse Delvis

Læs mere

Du vil få besked, hvis afgørelsen bliver påklaget.

Du vil få besked, hvis afgørelsen bliver påklaget. Mette Balleby Nebsmøllevej 65 4100 Ringsted Sendt på mail: info@skovlycamoing.dk Dato: 16. marts 2017 Landzonetilladelse til at opføre redskabsskur og aktivitetshus på ejendommen matr.nr. 14b Ortved By,

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre en ny bolig på ejendommen matr.nr. 14a Vetterslev By, Vetterslev, beliggende Ømarksvej 44, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at opføre en ny bolig på ejendommen matr.nr. 14a Vetterslev By, Vetterslev, beliggende Ømarksvej 44, 4100 Ringsted. Henrik Bess og Anne Mette Christiansen Bøstofte 13 4100 Ringsted Sendt på mail: amc@bess.dk Landzonetilladelse til at opføre en ny bolig på ejendommen matr.nr. 14a Vetterslev By, Vetterslev, beliggende

Læs mere

Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens

Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens 30 2013 Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 30 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Flintebakken, Horsens

Læs mere

TILLÆG 005 TIL KOMMUNEPLAN Ny boligbebyggelse på Thorstedlund Vedtaget xx.xxxx 2019

TILLÆG 005 TIL KOMMUNEPLAN Ny boligbebyggelse på Thorstedlund Vedtaget xx.xxxx 2019 TILLÆG 005 TIL KOMMUNEPLAN 2017-2029 Ny boligbebyggelse på Thorstedlund Vedtaget xx.xxxx 2019 Indhold Redegørelse............................ 3 BAGGRUND. 3 FORMÅL. 3 BELIGGENHED OG EKSISTERENDE FORHOLD.

Læs mere

Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 295 for Kontor ved Godsbanen

Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 295 for Kontor ved Godsbanen Dato: 9. februar 2018 Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 295 for Kontor ved Godsbanen Ringsted Byråd har den 5. februar 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted Niels Berner-Magnusson Bedstedvej 92 Bedsted 4100 Ringsted Dato: 24. november 2016 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse på ejendommen matr.nr. 17g, Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Gammel Bedstedvej 10, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse på ejendommen matr.nr. 17g, Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Gammel Bedstedvej 10, 4100 Ringsted. Lise Halager Zielinski Brunemark 7 4173 Fjenneslev Landzonetilladelse til ændret anvendelse på ejendommen matr.nr. 17g, Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Gammel Bedstedvej 10, 4100 Ringsted. Ringsted Kommune

Læs mere

Sagens parter vil få besked, hvis afgørelsen bliver påklaget.

Sagens parter vil få besked, hvis afgørelsen bliver påklaget. Leif Ortved Larsen Elmehøj 2 2605 Brøndby Dato: 27. september 2017 Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra sommerhus til helårsbeboelse på ejendommen matr.nr. 9e, Ørslev By Ørslev, beliggende Lergravsvej

Læs mere

Med kommuneplantillægget gives fortsat mulighed for etablering og drift at et ridecen) ter med tilhørende faciliteter ) herunder kursistboliger.

Med kommuneplantillægget gives fortsat mulighed for etablering og drift at et ridecen) ter med tilhørende faciliteter ) herunder kursistboliger. Plan og Byudvikling Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk ORIENTERINGSBREV OM SUPPLERENDE HØRING AF: Forslag til tillæg 09 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 13.10.L01

Læs mere

Landzonetilladelsen falder bort, hvis den ikke bliver udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, ifølge Planlovens 56 stk. 1.

Landzonetilladelsen falder bort, hvis den ikke bliver udnyttet inden 5 år fra datoen af dette brev, ifølge Planlovens 56 stk. 1. Dato: 28. februar 2019 Landzonetilladelse til at opsætte træbeklædt container til outdoor faciliteter på Haraldstedvej 130, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til at opsætte

Læs mere

Landzonetilladelse til at etablere ridebane på ejendommen matr.nr. 1o Slangerup, Ringsted Jorder, beliggende Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at etablere ridebane på ejendommen matr.nr. 1o Slangerup, Ringsted Jorder, beliggende Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted. Brit Beck Ejlstrupvej 120b 4100 Ringsted Sendt på mail: teamcabe@hotmail.com Dato: 26. januar 2017 Landzonetilladelse til at etablere ridebane på ejendommen matr.nr. 1o Slangerup, Ringsted Jorder, beliggende

Læs mere

Vedtaget den offentligt bekendtgjort den

Vedtaget den offentligt bekendtgjort den Blandet bolig og erhverv ved Roholte Vedtaget den 11.04.2018 offentligt bekendtgjort den 24.04.2018 Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 50 af 19. januar 2018 som ændret ved L 2018-01-30 nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til ridehal på ejendommen matr.nr. 9b Jystrup By, Jystrup, beliggende Egemosevej 1, 4174 Jystrup Midtsj.

Landzonetilladelse til ridehal på ejendommen matr.nr. 9b Jystrup By, Jystrup, beliggende Egemosevej 1, 4174 Jystrup Midtsj. Bundgaard Byg Danmarksvej 30K 8660 Skanderborg Sendt på mail: info@bundgaardbyg.dk Dato: 12. juli 2017 Landzonetilladelse til ridehal på ejendommen matr.nr. 9b Jystrup By, Jystrup, beliggende Egemosevej

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2017 og offentligt fremlagt fra den 3. februar

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6. for Kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde - Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Marts, 2019 FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 6. for Kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde - Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Marts, 2019 FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 6 for Kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde - Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Marts, 2019 FORSLAG Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 er i høring fra den xx.

Læs mere

Afslag på ansøgning om at etablere fodboldgolfbane på Nebsmøllevej 88, 4174 Jystrup Midtsj.

Afslag på ansøgning om at etablere fodboldgolfbane på Nebsmøllevej 88, 4174 Jystrup Midtsj. Dato: xx 2019 Afslag på ansøgning om at etablere fodboldgolfbane på Nebsmøllevej 88, 4174 Jystrup Midtsj. Ringsted Kommune meddeler hermed afslag til at etablere fodboldgolfbane på Nebsmøllevej 88, 4174

Læs mere

Bygningen opføres som træhus med udvendig beklædning af træ og tag med betontagsten.

Bygningen opføres som træhus med udvendig beklædning af træ og tag med betontagsten. Plan og Kultur Klaus Nygaard Lunddalsvej 2 5690 Tommerup 12-12-2017 Sags id: 2017-0858 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af udhus og carport som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS Att: Bent Sørensen Rosenvænget Haslev Sendt på mail:

Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS Att: Bent Sørensen Rosenvænget Haslev Sendt på mail: Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS Att: Bent Sørensen Rosenvænget 13 4690 Haslev Sendt på mail: ark-bent.s@mail.tele.dk Dato: 23. september 2016 Lovliggørende landzonetilladelse til garage indrettet i overflødiggjort

Læs mere

Ringsted Kommune har modtaget ansøgning om at indrette aktivitetsområde med motions- og sportsredskaber på ovenstående ejendom.

Ringsted Kommune har modtaget ansøgning om at indrette aktivitetsområde med motions- og sportsredskaber på ovenstående ejendom. UNO Att: Jørgen Østergaard Lerbækvej 8 2680 Solrød Strand Sendt på mail: jo@uno.dk Landzonetilladelse til at indrette aktivitetsområde med motions- og sportsredskaber på ejendommen matr.nr. 16h Kværkeby

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab...

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab... file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab... Page 1 of 2 06-05-2015 From: Land By og Kultur-Fællespostkasse Sent: 13-04-2015 13:12:40 To: Stine Würtz Subject:

Læs mere

Olestein Heino Lando Jensen Køgevej Ringsted Sendt på mail:

Olestein Heino Lando Jensen Køgevej Ringsted Sendt på mail: Olestein Heino Lando Jensen Køgevej 222 4100 Ringsted Sendt på mail: olestein@outlook.dk Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport, samt ændre anvendelse af eksisterende bebyggelse på

Læs mere

Tillæg nr. 10. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune

Tillæg nr. 10. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune KOMMUNEPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune I Kommuneplan for Aabenraa Kommune 2015 er området omfattet af Lokalplan

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 51 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentligt fremlagt fra den 1. september 2015 til den 28.

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 51 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentligt fremlagt fra den 1. september 2015 til den 28. Kommuneplantillæg FORSLAG TIL TILLÆG NR. 51 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentligt fremlagt fra den 1. september 2015 til den 28. oktober 2015 KOMMUNEPLANTILLÆG AABENRAA KOMMUNE Forslag TILLÆG

Læs mere

Flere modtagere Udsendt i flg. adresseliste Dato 13. marts 2017 Sags id.: 16/5535 Sagsbehandlers navn: Tove Stockmarr KS: Hubert Thomsen

Flere modtagere Udsendt i flg. adresseliste Dato 13. marts 2017 Sags id.: 16/5535 Sagsbehandlers navn: Tove Stockmarr KS: Hubert Thomsen Flere modtagere Udsendt i flg. adresseliste Dato 13. marts 2017 Sags id.: 16/5535 Sagsbehandlers navn: Tove Stockmarr KS: Hubert Thomsen Endelig vedtagelse af lokalplan 332 Sønder Voldgadekvarteret og

Læs mere

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-137-18 19-12-2018 Landzonetilladelse opførelse af tilbygning, Skærbækvej 16A, Toftlund Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

Hallen opføres med udvendige facader af stål, antracitfarvede vægge, tag naturfarvet og med grå porte.

Hallen opføres med udvendige facader af stål, antracitfarvede vægge, tag naturfarvet og med grå porte. Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-132-18 19-12-2018 Landzonetilladelse - Borg 59, 6261 Bredebro Afgørelse Vi meddeler hermed landzonetilladelse til,

Læs mere

Tillæg nr. 4. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune

Tillæg nr. 4. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune AABENRAA KOMMUNE til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune til Kommuneplanen 2015 for Aabenraa Kommune er udarbejdet fordi, at Lokalplan nr. 105 ikke er i overensstemmelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland og Kommuneplantillæg nr. 7 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland

Forslag til Lokalplan nr Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland og Kommuneplantillæg nr. 7 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Plan, Miljø og Industri 12. april 2019 Medarbejder: lgg Forslag til Lokalplan nr. 17-003 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland og Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Mette Balleby Nebsmøllevej Ringsted Sendt på mail:

Mette Balleby Nebsmøllevej Ringsted Sendt på mail: Mette Balleby Nebsmøllevej 65 4100 Ringsted Sendt på mail: info@skovlycamping.dk Landzonetilladelse til lovliggørelse af allerede opført grillbygning og teknikhus på ejendommen matr.nr. 14b Ortved By,

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre en ny bolig på ejendommen matr.nr. 42a Haraldsted By, Haraldsted, beliggende Knud Lavardsvej 47, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at opføre en ny bolig på ejendommen matr.nr. 42a Haraldsted By, Haraldsted, beliggende Knud Lavardsvej 47, 4100 Ringsted. Helene Følsgaard Sendt på mail: kontakt@foelsgaard.dk Landzonetilladelse til at opføre en ny bolig på ejendommen matr.nr. 42a Haraldsted By, Haraldsted, beliggende Knud Lavardsvej 47, 4100 Ringsted. Ringsted

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 52 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 52 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 52 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG AABENRAA KOMMUNE Forslag TILLÆG NR. 52 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE Forslag til Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm

Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-2-19 05-03-2019 Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 54 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentligt fremlagt fra den 6. september 2016 til den 1.

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 54 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentligt fremlagt fra den 6. september 2016 til den 1. Kommuneplantillæg FORSLAG TIL TILLÆG NR. 54 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentligt fremlagt fra den 6. september 2016 til den 1. november 2016 AABENRAA KOMMUNE Forslag TILLÆG NR. 54 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 57. Hærvejsskolen, Rødekro

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 57. Hærvejsskolen, Rødekro Forslag Kommuneplantillæg nr. 57 Hærvejsskolen, Rødekro Offentlighedsperiode fra den 6. september til den 1. november 2016 Klagefrist for miljøscreening er den 4. oktober 2016 AABENRAA KOMMUNE 2 TILLÆG

Læs mere