Hallundbækvej 2, 7361 Ejstrupholm E: , N: (UTM32, EUREF89)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hallundbækvej 2, 7361 Ejstrupholm E: , N: (UTM32, EUREF89)"

Transkript

1 René Nørlund Hallundbækvej Ejstrupholm 16. december 2019 Bygge- og Miljøafdelingen Sjællandsgade Ikast Tlf.: Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand. Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkårene i afsnittet "Vilkår for tilladelsen" overholdes. Det kræver en ny tilladelse fra Ikast-Brande Kommune, hvis du ønsker at ændre på boringen, dens formål, dens ydelse, den tilladte årlige vandmængde eller ønsker at lave en overboring. Sagsbehandler: Diana Olesen Direkte telefon: Tlf.: Sagsnr.: P Fakta om boringen, anlægget og tilladelsen Boringens DGU-nr AnlægsID (JupiterID) Tilladelsens løbetid Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Maksimal indvinding m 3 /år Maksimal pumpeydelse 42 m 3 /time Formål med indvindingen Markvanding Vandet areal 26 ha Boringens beliggenhed (Se også kort bilag 2) Hallundbækvej 2, 7361 Ejstrupholm E: , N: (UTM32, EUREF89) 1

2 Vilkår for tilladelsen 1. Boringen må aldrig erstattes af en ny boring heller ikke en såkaldt "erstatningsboring" uden at Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse hertil. 2. Boringen og dens overbygning (tørbrønd/hus eller andet) skal vedligeholdes efter reglerne for kategori A-boringer i Boringsbekendtgørelsen 1. Ikast-Brande Kommune har vurderet ud fra de indsendte billeder, at boringen ikke er i acceptabel stand. Følgende punkter skal derfor udbedres: a) Tørbrønden skal være tæt og tør. b) Tørbrønden skal have en tæt bund af beton eller andet helt tæt materiale. c) Toppen af forerøret skal være hævet mindst 20 cm over bunden af tørbrønden. d) Tørbrønden skal være dækket af et fast, vandtæt, vejrbestandigt og tætsluttende låg eller dæksel. Fristen for udbedring af ovenstående punkter er den 16. marts Udbedringen skal dokumenteres med tydelige billeder inden for fristen. 3. Omkring boringen skal der være en beskyttelseszone med en radius på 5 meter 2. I beskyttelseszonen må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, sprøjtes, fyldes marksprøjte eller opbevares ting eller kemikalier. 4. Der må ikke være risiko for at biler, landbrugsmaskiner eller lignende kan påkøre boringen. Dette kan fx sikres ved at afmærke beskyttelseszonen fysisk. 5. Der skal være let adgang til at tilse og vedligeholde boringen og dens overbygning. 6. Boringen skal have en vandmåler, elmåler eller timetæller, så de oppumpede vandmængder kan registreres. Ikast-Brande Kommune kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres. 7. De oppumpede vandmængder skal indberettes til Ikast-Brande Kommune hvert år inden den 1. februar. 8. Driften af anlægget må ikke medføre gener for naboer i form af støj mv. 1 Kapitel 2 i "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land" (BEK nr af ). 2 9, stk. 4 i "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land" (BEK nr af ) og 24 i "Lov om miljøbeskyttelse" (LBK nr. 966 af ). 2

3 9. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Ikast-Brande Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse samt stille krav om målinger i nærliggende boringer, vandløb eller naturområder Vandingsanlægget herunder jordledninger må ikke bruges til andet end rent vand fra indvindingsboringen. 11. Når vandet bruges til at vande gartneriafgrøder som fx salat, kål, bær eller lignende, skal vandingsvandet være "rent vand" 4. I langt de fleste tilfælde kan "rent vand" dokumenteres med "en bakteriologisk kontrol". De år, hvor boringen bliver brugt til at vande gartneriafgrøder, skal der derfor laves en bakteriologisk analyse eller lignende af vandet fra boringen. 12. Hvis boringen tages ud af brug 5 år i træk, eller den ikke længere har en gyldig tilladelse, skal den sløjfes af en brøndborervirksomhed med de lovpligtige A- og B-beviser. Denne tilladelse erstatter tidligere tilladelser til at indvinde grundvand fra denne boring. Hvis vilkårene i tilladelsen ikke bliver overholdt, kan Ikast-Brande Kommune trække tilladelsen tilbage uden erstatning 5. Andre ting, du skal være opmærksom på Hvis der skal lægges nye vandledninger i forbindelse med indvindingen, og disse skal gå langs eller på tværs af offentlig vej, så skal du have en gravetilladelse hos vejmyndigheden. For at undgå skader ved snerydning og græsslåning, må eventuelle hydranter med videre, som ligger inden for en afstand af 4 meter fra offentlig vej, ikke rage op over terræn. Der kan være tinglyst særlige regler på grunden langs veje. Spørg vejmyndigheden, hvis du er tvivl. Erstatningsregler Ejeren af boringen har pligt til at udbetale erstatning, hvis brugen af boringen medfører, at der sker skade i bestående forhold (herunder beskyttet 3 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af ). 4 4, stk. 3 i "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg" (BEK nr af ) i "Lov om vandforsyning mv. " (LBK nr. 125 af ). 3

4 natur), som skyldes ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer 6. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne 7. Miljøscreening I redegørelsen (Bilag 1) har Ikast-Brande Kommune vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning på forureninger, vandløb eller våd- og naturområder omkring boringen. Desuden har kommunen vurderet at driften af anlægget ikke vil give anledning til væsentlige støjgener. Vurderingen har inddraget de relevante punkter i en VVM-screening. På baggrund heraf vurderer Ikast-Brande Kommune, at indvindingen ikke kræver en miljøvurdering 8. Klagevejledning Hvis du vil klage over denne tilladelse eller afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Sådan gør du, hvis du vil klage: Gå på Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen. Du skal logge ind med NemId. Du skal have indgivet din klage på Klageportalen inden den 20. januar Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) eller kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen. Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen i "Lov om vandforsyning mv. " (LBK nr. 118 af ). 7 Taksationskommissionen for Ringkøbing, c/o Retten i Herning, Nygade 1-3, 7400 Herning i "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" (LBK nr af ). 4

5 Tilladelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Du får besked, hvis andre klager over tilladelsen eller afgørelsen om, at der ikke er krav om en miljøvurdering. Du har desuden mulighed for aktindsigt. Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved domstolen, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Lovgrundlag Denne tilladelse er givet efter 20 i "Lov om vandforsyning mv" (LBK nr. 118 af ). Afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering, er truffet efter 21 i "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr af ). Spørgsmål Har du spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Diana Olesen Bilag Bilag 1 Redegørelse Bilag 2 Kortudsnit, der viser boringens placering Bilag 3 Oversigtskort Bilag 4 Kortudsnit, der viser de vandede arealer Kopi sendt til Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling): Danmarks Sportsfiskerforbund: Forbrugerrådet: 5

6 Bilag 1 Redegørelse Ansøgning Ansøger har søgt om tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGU-nr med en maksimal indvinding på m 3 /år og med en maksimal ydelse på 42 m 3 /time. Sammenfattende vurdering Ikast-Brande Kommune vurderer ud fra nedenstående, at indvindingen af grundvand er miljømæssig forsvarlig, og at den ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet i nævneværdig grad. Tilladelsen gælder i 15 vandingssæsoner, da der ikke er nogen forhold, der taler for at begrænse tilladelsens løbetid. BEST Alle beregninger i denne redegørelse er gennemført i programmet BEST (et værktøj til beslutningsstøtte). BEST beregner, hvordan indvindingen fra boring DGU-nr påvirker beskyttet natur og beskyttede vandløb i nærheden. BEST beregner desuden den samlede påvirkning af beskyttet natur og beskyttede vandløb ud fra både de eksisterende indvindinger i området og indvindingen fra boring DGU-nr Endelig beregner BEST, hvordan indvindingen fra DGU-nr påvirker grundvandspotentialet i indvindingsmagasinet og i andre magasiner. BEST bruger forskellige input-data som baggrund for beregningerne. Den årlige indvinding er sat til m 3, og pumpetiden er sat til 11 % af året (beregnet ud fra en pumpeydelse på 42 m 3 /time). Re-infiltrationen er i Ikast-Brande Kommune valgt til 0,2 (20 %). Kriterierne for udvælgelse af våde naturtyper er sat til henholdsvis 2 cm og 1 cm. Dette betyder, at det kun er naturtyper, hvor BEST beregner en akkumuleret sænkning fra alle boringer større end 2 cm (kriterie 1), hvoraf sænkningen fra den konkrete boring udgør mere end 1 cm (kriterie 2), der tages med i BEST-sagen. Der er lavet en faglig vurdering af BEST-resultaterne. Den faglige vurdering er lavet ved at sammenligne resultaterne fra BEST med en vurdering af geologien og magasinsammenhænge ud fra JUPITER-databasen, potentialekort over forskellige grundvandsmagasiner, topografiske kort, jordbundskort og andre GIS-kort. BEST generer en rapport om vandindvindingens påvirkning af omgivelserne. Denne rapport kan bestilles hos Ikast-Brande Kommune. 6

7 Fakta om boringen/indvindingsanlægget Boringen med DGU-nr er etableret i 2001 og er boret til 22 meters dybde. Boringen er filtersat fra m under terræn. Ud fra fremsendte billeder vurderes boringens stand ikke at være acceptabel, se ovennævnte vilkår. På de fremsendte billeder af boringen og på luftfotos kan man se, at der i beskyttelseszonen på 5 m omkring boringen er græs. Geologi og grundvand Boringen er beliggende på en smeltvandsslette. Terrænet er fladt. Geologiske data fra boring DGU-nr viser, at boringen er etableret i aflejringer af sand. Boringen indvinder grundvand fra et øvre liggende grundvandsmagasin. Indvindingsmagasinet vurderes lokalt at være frit, da grundvandspotentialet ligger inden for de permeable jordlag, der udgør magasinet. Grundvandet vurderes, ud fra tilgængeligt potentialekort for det mest terrænnære grundvandsmagasin, lokalt at strømme mod sydvest. Boringen er hverken beliggende i indvindingsopland til alment vandværk, i hygiejnezone, i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) eller i indsatsområde (IO). Påvirkning af nærliggende boringer Den boring, der påvirkes med den største sænkning (DGU-nr ), ligger omkring 375 m sydvest for boringen. Beregninger i BEST viser, at boringen bliver påvirket med en sænkning på 3,6 cm som konsekvens af indvindingen fra boring DGU-nr Ikast-Brande Kommune vurderer, at en så lille sænkning ikke har nogen væsentlig betydning for muligheden for at indvinde grundvand fra boring DGU-nr , både hvad angår mængde og kvalitet. Alle øvrige boringer er udsat for en mindre sænkningspåvirkning, og vil derfor ikke blive væsentligt påvirkede. Påvirkning af vandløb og natur BEST beregner, hvor meget hver eneste aktive boring i området påvirker hvert enkelt vandløbsopland i området. BEST beregner ligeledes, hvor stor en procentdel af påvirkningen, der stammer fra indvinding fra boring DGU-nr BEST viser, at der er et vandløbsopland, hvor indvindingen vil udgøre mere end 0,5 % af den samlede påvirkning fra alle boringer. Placeringen af oplandet kan ses på figur 1. 7

8 Figur 1: Påvirket opland. Boringen er beliggende øst i vandløbsoplandet. Ifølge beregninger i BEST påvirkes vandløbene i oplandet af indvindingen med 1,76 l/s, hvilket svarer til 1,99 % af den samlede vandføringsreduktion fra alle boringer på 92,6 %. Vandløbet Kvindebæk er målsat og medtaget i Vandplan 2. Den samlede tilstand for vandløbet er godt økologisk potentiale. Vandløbet er målsat til maksimalt økologisk tilstand. Da indvindingsmængden er uændret i forhold til tidligere tilladelser, og da vandløbet har målopfyldelse i forhold til Vandplan 2, vurderer Ikast-Brande Kommune, at vandløbet ikke bliver kritisk påvirket som konsekvens af indvindingen. Den nærmeste 3-beskyttede naturtype er en sø. Søen er beliggende 85 m syd for boringen. Se oversigtskort i bilag 3. Ifølge BEST-beregningen er der ingen beskyttede naturtyper, der påvirkes kritisk som konsekvens af indvindingen fra boring DGU-nr Resultatet af BEST-beregningen og af en faglig vurdering er, at ingen beskyttede naturtyper og beskyttede vandløb bliver væsentligt påvirkede som konsekvens af indvindingen fra boring DGU-nr Natura 2000-områder Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 1,9 km vest for boringen. Ikast-Brande Kommune vurderer, at den store afstand mellem boringen 8

9 og Natura 2000-området betyder, at indvindingen ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området. Det er dermed ikke nødvendigt at lave en nærmere vurdering af indvindingens konsekvenser for Natura 2000-området 9. Bilag IV-arter Ikast-Brande Kommune vurderer, at indvinding fra boring DGU-nr ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. I området (inden for DCE s kvadrant) findes følgende arter: Damflagermus, Vandflagermus, Brun-Flagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Pipistrelflagermus, Odder, Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Ulv. Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området omkring boringen. Forureningskilder Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) inden for det af BEST-beregnede område, hvor der ses en sænkning af grundvandsspejlet i det mest terrænnære grundvandsmagasin. Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke nogle registrerede forureninger eller deres mobilitet. Støj Ikast-Brande Kommune vurderer, at driften af anlægget ikke vil medføre støjgener for omkringliggende ejendomme, da indvinding af grundvand fra boringen sker med dykpumpe, som er placeret i en tørbrønd under terræn i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (BEK nr. 926 af ). 9

10 Bilag 2 Kortudsnit, der viser boringens placering (ikke målfast) 10

11 Bilag 3 Oversigtskort (ikke målfast) 11

12 Bilag 4 Kortudsnit, der viser de vandede arealer (ikke målfast) 12

Nedre Hestlundvej 3, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89)

Nedre Hestlundvej 3, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89) Dannie Kvist Feldbak Lykkensprøve 4 7430 Ikast 12. juli 2018 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 86.1970 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand. Tilladelsen

Læs mere

Isenvadvej 22B, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89)

Isenvadvej 22B, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89) Sten Jacobsen Skelhøjevej 21 7430 Ikast 19. februar 2019 Bygge- og Miljøafdelingen Tlf.: +4599604000 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 86.1601 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

Henry Bjerregaard Jensen Brandevej 64 Tykskov 7361 Ejstrupholm 30. november 2017

Henry Bjerregaard Jensen Brandevej 64 Tykskov 7361 Ejstrupholm 30. november 2017 Henry Bjerregaard Jensen Brandevej 64 Tykskov 7361 Ejstrupholm 30. november 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGUnr. 96.1398 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

Thyregodvej 81, Hedegård, 7361 Ejstrupholm E: , N: (UTM32, EUREF89)

Thyregodvej 81, Hedegård, 7361 Ejstrupholm E: , N: (UTM32, EUREF89) Klaus Olsen Thyregodvej 81 7361 Ejstrupholm 21. februar 2019 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 96.2303 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand. Tilladelsen

Læs mere

Teglgårdsvej 11, 7441 Bording E: , N: (UTM32, EUREF89)

Teglgårdsvej 11, 7441 Bording E: , N: (UTM32, EUREF89) Kristian Møller Sørensen Teglgårdsvej 11 7441 Bording 24. januar 2019 Bygge- og Miljøafdelingen Tlf.: +4599604000 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 86.1296 Ikast-Brande Kommune giver

Læs mere

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Markvanding/gartneri

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Markvanding/gartneri Christen Peter Kjems Uhrskov Brandevej 60 7361 Ejstrupholm 10. april 2018 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 96.1875 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand.

Læs mere

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Have-, drikkevand og husdyr

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Have-, drikkevand og husdyr Asger Schibby Kjeldsen Horsensvej 41 8766 Nørre Snede 18. oktober 2018 Bygge- og Miljøafdelingen Tlf.: +4599604000 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 96.1730 Ikast-Brande Kommune giver

Læs mere

Hastrupvej 14, 7330 Brande E: xxx.xxx, N: x.xxx.xxx (UTM32, EUREF89)

Hastrupvej 14, 7330 Brande E: xxx.xxx, N: x.xxx.xxx (UTM32, EUREF89) Janne og Kenneth Klausen Hastrupvej 14 7330 Brande 22. marts 2018 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 105.883 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand.

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGUnr.

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGUnr. ERIK SØRENSEN Fredborgvej 25 Blåhøj 7330 Brande 28. august 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGUnr. 104.1420 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand.

Læs mere

Ejstrupholmvej 13, 7330 Brande E: , N: (UTM32, EUREF89)

Ejstrupholmvej 13, 7330 Brande E: , N: (UTM32, EUREF89) AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej 15 7330 Brande 19. april 2018 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding/gartneri fra boring DGU-nr. 96.1535 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

Fasterholtvej 6, 7361 Ejstrupholm E: , N: (UTM32, EUREF89)

Fasterholtvej 6, 7361 Ejstrupholm E: , N: (UTM32, EUREF89) Ole Sørensen Fasterholtvej 6 7361 Ejstrupholm 17. januar 2019 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 96.1504 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand. Tilladelsen

Læs mere

Ilskovvej 24B, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89)

Ilskovvej 24B, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89) Ole Søndergaard Madsen Lyngtoften 7 7430 Ikast 26. marts 2019 Bygge- og Miljøafdelingen Tlf.: +4599604000 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 85.1727 Ikast-Brande Kommune giver hermed

Læs mere

Brunbjergvej 2, 7441 Bording E: , N: (UTM32, EUREF89)

Brunbjergvej 2, 7441 Bording E: , N: (UTM32, EUREF89) Ib Boye Lauritsen Skyggevej 13 7441 Bording 16. maj 2019 Bygge- og Miljøafdelingen Sjællandsgade 6 7430 Ikast Tlf.: +4599604000 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 86.1322 Ikast-Brande

Læs mere

ERIK SØRENSEN Fredborgvej 25 Blåhøj 7330 Brande 21. november 2017

ERIK SØRENSEN Fredborgvej 25 Blåhøj 7330 Brande 21. november 2017 ERIK SØRENSEN Fredborgvej 25 Blåhøj 7330 Brande 21. november 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGUnr. 104.1799 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde

Læs mere

Risbankevej 19, 7330 Brande E: , N: (UTM32, EUREF89)

Risbankevej 19, 7330 Brande E: , N: (UTM32, EUREF89) Gurli Koch Risbankevej 19 7330 Brande 19. juli 2019 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 104.1821 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand. Tilladelsen

Læs mere

Kristian Knudsen Skerrisvej 15 Langkær 7330 Brande 24. august 2017

Kristian Knudsen Skerrisvej 15 Langkær 7330 Brande 24. august 2017 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kristian Knudsen Skerrisvej 15 Langkær 7330 Brande 24. august 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.1388 Ikast-Brande

Læs mere

Jens Erik Gammelgaard Vester Moselundvej Bording 30. november 2017

Jens Erik Gammelgaard Vester Moselundvej Bording 30. november 2017 Jens Erik Gammelgaard Vester Moselundvej 20 7441 Bording 30. november 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGUnr. 76.1320 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til

Læs mere

27 ha Fasterholvej 39 E: , N: (UTM32, EUREF89)

27 ha Fasterholvej 39 E: , N: (UTM32, EUREF89) Ellen og Hans Fasterholt Fasterholtvej 39 7330 Brande 2. maj 2019 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 95.2003 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand.

Læs mere

Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017

Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017 Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGUnr. 96.1527 Ikast-Brande Kommune giver hermed

Læs mere

Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017

Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017 Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGUnr. 96.1574 Ikast-Brande Kommune giver hermed

Læs mere

Michael Thomas Vistesen Kejlstrupvej 9 Kejlstrup 7361 Ejstrupholm 31. oktober 2017

Michael Thomas Vistesen Kejlstrupvej 9 Kejlstrup 7361 Ejstrupholm 31. oktober 2017 Michael Thomas Vistesen Kejlstrupvej 9 Kejlstrup 7361 Ejstrupholm 31. oktober 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1459 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

IKAST GOLF KLUB Remmevej Ikast 16. marts 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 86.

IKAST GOLF KLUB Remmevej Ikast 16. marts 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 86. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande IKAST GOLF KLUB Remmevej 36 7430 Ikast 16. marts 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 86.2125 Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Markvanding ( m 3 /år) Husdyrbrug (ca. 600 m 3 /år) (Husholdning, 1 husstand)

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Markvanding ( m 3 /år) Husdyrbrug (ca. 600 m 3 /år) (Husholdning, 1 husstand) Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Svend Aage Christensen Hygildvej 9 Hygild 7361 Ejstrupholm 4. december 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding og husdyrbrug fra boring

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

Melvin Kroes Smedebækvej 9 Gludsted 7361 Ejstrupholm 4. februar 2016

Melvin Kroes Smedebækvej 9 Gludsted 7361 Ejstrupholm 4. februar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Melvin Kroes Smedebækvej 9 Gludsted 7361 Ejstrupholm 4. februar 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1518 Ansøger

Læs mere

J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej Ejstrupholm 14. juni 2016

J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej Ejstrupholm 14. juni 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej 3 7361 Ejstrupholm 14. juni 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding fra DGU-nr. 96.2376 Ansøger har

Læs mere

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej 2 7430 Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.2145 Ansøger har søgt om en tilladelse

Læs mere

Enhver ændring af boring, dens overbygning, formål og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen.

Enhver ændring af boring, dens overbygning, formål og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen. DE JYDSKE KULTØRVFABRIKKER A/S Mosevej 13 Blåhøj 7330 Brande 3. august 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2090 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til

Læs mere

Martin Arvad Nielsen Hygildvej 28 Harrild 7361 Ejstrupholm 21. juni 2016

Martin Arvad Nielsen Hygildvej 28 Harrild 7361 Ejstrupholm 21. juni 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Martin Arvad Nielsen Hygildvej 28 Harrild 7361 Ejstrupholm 21. juni 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 96.1668 Ikast-Brande

Læs mere

Herluf Arvad Mortensen Sdr Karstoftvej 13 Skærlund 7330 Brande 10. marts 2016

Herluf Arvad Mortensen Sdr Karstoftvej 13 Skærlund 7330 Brande 10. marts 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Herluf Arvad Mortensen Sdr Karstoftvej 13 Skærlund 7330 Brande 10. marts 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 104.1433

Læs mere

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober ha, heraf er 0 ha forpagtet

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober ha, heraf er 0 ha forpagtet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Lars Vitting Fredborgvej 20 Blåhøj 7330 Brande 20. september 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2732, der ikke tidligere

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Jens K S Andersen Sandfeldvej 19 7330 Brande 5. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 95.2429 Boringens beliggenhed Sandfeldvej 19, 7330 Brande (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

Leif Toustrup Nielsen Hesselbjergvej Ikast 17. august 2017

Leif Toustrup Nielsen Hesselbjergvej Ikast 17. august 2017 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Leif Toustrup Nielsen Hesselbjergvej 13 7430 Ikast 17. august 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGU-nr. 85.2458 Ikast-Brande

Læs mere

Carsten Sangild Nielsen Ruskærvej Bording 17. maj 2016

Carsten Sangild Nielsen Ruskærvej Bording 17. maj 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Carsten Sangild Nielsen Ruskærvej 20 7441 Bording 17. maj 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 75.1189 Ikast-Brande

Læs mere

Maria Kronborg Kramer Sørensen Linnebjergvej 1, 7430 Ikast 4. august 2016

Maria Kronborg Kramer Sørensen Linnebjergvej 1, 7430 Ikast 4. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Maria Kronborg Kramer Sørensen Linnebjergvej 1 7430 Ikast 4. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 85.1432 Ansøger

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Martin Alstrup Jensen Toftlundvej 11 7430 Ikast 17. august 2015 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 95.2573 Boringens beliggenhed

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Gunnar Kviesgaard Enghavevej 40 Gludsted 7361 Ejstrupholm 18. maj 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1846 Ikast-Brande

Læs mere

Enhver ændring af boring, dens overbygning og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen.

Enhver ændring af boring, dens overbygning og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen. AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej 15 7330 Brande 29. juli 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.1736 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding og gartneriafgrøder fra DGU-nr

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding og gartneriafgrøder fra DGU-nr Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kurt Rohbach Tykskovvej 17 7361 Ejstrupholm 24. juli 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding og gartneriafgrøder fra DGU-nr. 96.2422

Læs mere

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober ,5 ha, heraf er 0 ha forpagtet

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober ,5 ha, heraf er 0 ha forpagtet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Aksel Tolstrup Storemosevej 3 7430 Ikast 3. oktober 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 86.2103. Ikast-Brande Kommune

Læs mere

AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej Brande 12. januar 2016

AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej Brande 12. januar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej 15 7330 Brande 12. januar 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.2350 Ikast-Brande

Læs mere

Torsten Delcomyn Hansen Bjødstrupmarken 4 Hammerum 7400 Herning 8. april 2014

Torsten Delcomyn Hansen Bjødstrupmarken 4 Hammerum 7400 Herning 8. april 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Torsten Delcomyn Hansen Bjødstrupmarken 4 Hammerum 7400 Herning 8. april 2014 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 85.1915

Læs mere

Rita Østergaard Skyggevej Engesvang 6. april 2016

Rita Østergaard Skyggevej Engesvang 6. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Rita Østergaard Skyggevej 58 7442 Engesvang 6. april 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 86.1494 Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Holger Peschardt Olesen Tarpvej 15 Uhre 7330 Brande 16. oktober 2017

Holger Peschardt Olesen Tarpvej 15 Uhre 7330 Brande 16. oktober 2017 Holger Peschardt Olesen Tarpvej 15 Uhre 7330 Brande 16. oktober 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.1897 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde

Læs mere

Harry Sand Kristensen Rishedevej 4 Rishede 8765 Klovborg 9. august 2016

Harry Sand Kristensen Rishedevej 4 Rishede 8765 Klovborg 9. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Harry Sand Kristensen Rishedevej 4 Rishede 8765 Klovborg 9. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring med DGU-nr. 97.1090 Ansøger har

Læs mere

Johannes Enevold Pedersen Stakrogevej 8 Blåhøj 7330 Brande 27. april 2016

Johannes Enevold Pedersen Stakrogevej 8 Blåhøj 7330 Brande 27. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Johannes Enevold Pedersen Stakrogevej 8 Blåhøj 7330 Brande 27. april 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 2102 Ikast-Brande

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Anders A Svendsen Brandevej 35 7361 Ejstrupholm 10. juli 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 96.2090 Boringens beliggenhed

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Peter Sivert Kristensen Husumvej 20 7330 Brande 15. juni 2015 Indvindingstilladelse til oppumpning af grundvand til vanding fra DGU. Nr. 104.1403

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 20 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 20 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Anders Hornbech Mortensen Fløvej 8 7330 Brande 28. januar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 95.1748 Boringens beliggenhed

Læs mere

Anne Grethe Kamstrup Bach Mylius-Erichsensvej Brande 18. januar 2016

Anne Grethe Kamstrup Bach Mylius-Erichsensvej Brande 18. januar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Anne Grethe Kamstrup Bach Mylius-Erichsensvej 2 7330 Brande 18. januar 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til havevanding fra DGU. Nr. 95.2920

Læs mere

Kristian Møller Sørensen Christianshedesvej 23, 7441 Bording 2. februar 2016

Kristian Møller Sørensen Christianshedesvej 23, 7441 Bording 2. februar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kristian Møller Sørensen Christianshedevej 21 7441 Bording 2. februar 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU.nr. 86.2204 Ikast-Brande

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 46 ha.

Det vandede areal udgør ca. 46 ha. Johannes Eybye Højvangsvej 3 7441 Bording 10. september 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 86.1169 Boringens beliggenhed Højvangsvej 3, 7441 Bording (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 20 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 20 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Simon Felthaus Fyhn Engebækvej 79 7330 Brande 10. september 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.1774 Boringens beliggenhed Engebækvej 79, 7330 Brande (Se bilag 2)

Læs mere

Lars Høgh Jensen Over Isen Vej Ikast 26. april 2016

Lars Høgh Jensen Over Isen Vej Ikast 26. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Lars Høgh Jensen Over Isen Vej 7 7430 Ikast 26. april 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til stald fra boring DGU-nr. 86.1135 Ansøger har søgt

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Steen Bak Tøttrup Buelundvej 37 Blåhøj 7330 Brande 28. maj 2015 Tilladelse til oppumpning af grundevand til markvanding fra DGU. Nr. 104.1402. Boringens

Læs mere

Bøgevej 4, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 7cø, Ejstrup By, Ejstrup.

Bøgevej 4, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 7cø, Ejstrup By, Ejstrup. Else Søndervang Cramer Bøgevej 4 7361 Ejstrupholm 4. juli 2019 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Bøgevej 4, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at etablere

Læs mere

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3 7441 Bording 4. april 2014 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 76.1224 Beliggenhed Agerskovvej

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Mette Bech-Hansen Øgelundvej 11 7330 Brande 16. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 104.1622 Boringens beliggenhed

Læs mere

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. nr. 95.2348

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Jan Hedegaard Hygildvej 6 Hallundbæk 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1876 Boringens beliggenhed Hygildvej6, 7361 Ejstrupholm (Se

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ejvind Tholstrup Hjøllundvej 29 Gludsted 7361 Ejstrupholm 21. april 2015 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 96.1357 Boringens

Læs mere

Frede Nissen Lyngholmvej Nørre Snede 19. oktober 2016

Frede Nissen Lyngholmvej Nørre Snede 19. oktober 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Frede Nissen Lyngholmvej 12 8766 Nørre Snede 19. oktober 2016 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1588 Ansøger har søgt

Læs mere

E: N: UTM32 EUREF89

E: N: UTM32 EUREF89 Per Kristian Lundgaard Andersen Gludstedvej 4 7430 Ikast 13. november 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1430 Boringens beliggenhed Gludstedvej 4, 7430 Ikast (Se

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 23 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 23 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Villy Søndergaard Vesterdamvej 4 7330 Brande 23. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 104.1987 Boringens beliggenhed

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 31,5 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 31,5 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Knud Vilken Jensen Hedegårdsvej 11 7430 Ikast 24. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 85.1122 Boringens beliggenhed

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. Louise Theilgaard Nikolajsen Ny Sandfeldvej 106 7330 Brande 23. juni 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Ny Sandfeldtvej 106, 7330 Brande Boringens beliggenhed Ny Sandfeldtvej 106,

Læs mere

med en ydelse på mindst 80 m 3 /t.

med en ydelse på mindst 80 m 3 /t. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Leif Søndergaard Adr. Baldershave Førstballevej 45 Lindeballe 7321 Gadbjerg 10. marts 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Boringens

Læs mere

St Nørlundvej 7, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 2bp, St. Nørlund Gde., Ejstrup.

St Nørlundvej 7, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 2bp, St. Nørlund Gde., Ejstrup. Jørgen Vestervang Jensen St Nørlundvej 7 7361 Ejstrupholm 10. april 2019 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring St Nørlundvej 7, 7361 Ejstrupholm Bygge- og Miljøafdelingen Sjællandsgade

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kristian Sørensen Christianshedevej 21 7441 Bording 25. august 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Christianshedevej 23, 7441 Bording

Læs mere

Jørgen Jensen Fredborgvej 8 Blåhøj 7330 Brande 20. januar 2016

Jørgen Jensen Fredborgvej 8 Blåhøj 7330 Brande 20. januar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jørgen Jensen Fredborgvej 8 Blåhøj 7330 Brande 20. januar 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 104.2229 Ikast-Brande

Læs mere

Bo Anders Olesen Rørbækvej 1 Rørbæk 7323 Give 14. januar 2016

Bo Anders Olesen Rørbækvej 1 Rørbæk 7323 Give 14. januar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Bo Anders Olesen Rørbækvej 1 Rørbæk 7323 Give 14. januar 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 96.2025 Ikast-Brande

Læs mere

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Grusvask (vask og vådsortering af råstoffer)

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Grusvask (vask og vådsortering af råstoffer) Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande A/S IKAST BETONVAREFABRIK Lysholt Alle 4 7430 Ikast 10. oktober 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til vask af råstoffer fra DGU-nr. 86.2081 Ikast-Brande

Læs mere

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt.

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS Halle Søvej 5 Boest 8766 Nørre Snede 18. december 2015 Tilladelse til indvinding af overfladevand og grundvand til dambrug fra

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. BESTSELLER A/S Fredskovvej 5 7330 Brande 3. november 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Fredskovvej 20, 7330 Brande Boringens beliggenhed Fredskovvej 20, 7330 Brande (se bilag 2)

Læs mere

Ove Rasmussen Krogbrovej Brande 14. august 2017

Ove Rasmussen Krogbrovej Brande 14. august 2017 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ove Rasmussen Krogbrovej 4 7330 Brande 14. august 2017 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Krogbrovej 4, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

Hedegårdvej 26, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 4c, St. Thorlund By, Ejstrup.

Hedegårdvej 26, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 4c, St. Thorlund By, Ejstrup. I.K.I. Landbrugsejendom ApS Vesterlundvej 91 C 8600 Silkeborg 26. juni 2019 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Hedegårdvej 26, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej Brande 29. marts 2017

AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej Brande 29. marts 2017 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej 15 7330 Brande 29. marts 2017 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Langkærvej 3, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Lisbeth Husum Skærlund Filskovvej 5, 7330 Brande 11. januar 2016 Fornyelse af tilladelse til varmeinjektionsanlæg på Filskovvej 5,

Lisbeth Husum Skærlund Filskovvej 5, 7330 Brande 11. januar 2016 Fornyelse af tilladelse til varmeinjektionsanlæg på Filskovvej 5, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Lisbeth Husum Skærlund Filskovvej 5 Blåhøj 7330 Brande 11. januar 2016 Fornyelse af tilladelse til varmeinjektionsanlæg på Filskovvej 5, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Jonas Tang Meineche Granbakken Brande 3. maj 2016

Jonas Tang Meineche Granbakken Brande 3. maj 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jonas Tang Meineche Granbakken 10 7330 Brande 3. maj 2016 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Fyrrevænget 39, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

St. Nørlundvej 1, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 4c, Nr. Gludsted, Ejstrup.

St. Nørlundvej 1, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 4c, Nr. Gludsted, Ejstrup. AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej 15 A 7330 Brande 21. november 2018 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring St. Nørlundvej 1, 7361 Ejstrupholm Bygge- og Miljøafdelingen Centerparken 1

Læs mere

Langelundvej 1, Brandevej 16, 7430 Ikast

Langelundvej 1, Brandevej 16, 7430 Ikast Johannes Kristian Hansen Langelundvej 1 7430 Ikast 21. november 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til husdyr fra DGU Nr. 85.2649 Boringens beliggenhed Koordinater Matrikel nr. Langelundvej 1,

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring

SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej 16 7330 Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring Boringens placering Boringen

Læs mere

Søbjergvej 81, 7441 Bording. Matrikel 8a, Bording Hede, Bording.

Søbjergvej 81, 7441 Bording. Matrikel 8a, Bording Hede, Bording. Erik Riskjær Christensen Søbjergvej 81 7441 Bording 22. marts 2019 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Søbjergvej 81, 7441 Bording Bygge- og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe ny haveboring på Sdr Karstoftvej 9

Læs mere

Claus Harrild Jensen Risbjergvej Brande. 24. maj Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Risbjergvej 54, 7330 Brande

Claus Harrild Jensen Risbjergvej Brande. 24. maj Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Risbjergvej 54, 7330 Brande Claus Harrild Jensen Risbjergvej 54 7330 Brande 24. maj 2018 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Risbjergvej 54, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at etablere

Læs mere

Fasterholtvej 10, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 7c, Ejstrup By, Ejstrup.

Fasterholtvej 10, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 7c, Ejstrup By, Ejstrup. Karsten Flensburg Olesen Fasterholtvej 10 7361 Ejstrupholm 22. marts 2019 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Fasterholtvej 10, 7361 Ejstrupholm Bygge- og Miljøafdelingen Centerparken

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Niels Erik Kempf Pedersen Fasterholtvej 2 7361 Ejstrupholm 21. april 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1688 Ikast-Brande

Læs mere

MICHAEL G. PROPERTIES ApS Julsøvej Silkeborg 16. december 2016

MICHAEL G. PROPERTIES ApS Julsøvej Silkeborg 16. december 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande MICHAEL G. PROPERTIES ApS Julsøvej 100 8600 Silkeborg 16. december 2016 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ATES-boring på Silkeborgvej 14 Borestedets

Læs mere

Guldforhovedvej 36, 7441 Bording. Matrikel 5o, Ravnholt By, Bording.

Guldforhovedvej 36, 7441 Bording. Matrikel 5o, Ravnholt By, Bording. Kristian Møller Sørensen Teglgårdsvej 11 7441 Bording 8. februar 2019 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Guldforhovedvej 36, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

DGU nr.: m nord for stuehus Gudumkærvej 5 Matr.nr.: 3 e Vrå by, Gjellerup X: , Y: udløber den 15.

DGU nr.: m nord for stuehus Gudumkærvej 5 Matr.nr.: 3 e Vrå by, Gjellerup X: , Y: udløber den 15. TEKNIK OG MILJØ Mads Peder Vendelbo Rahbek Gudumkærvej 5 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf: 9628 2828 Lokal +4596288101 miktk@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.00-P19-461-10

Læs mere

FELDT HOLDING ApS Brogrenen Ishøj 4. oktober 2016

FELDT HOLDING ApS Brogrenen Ishøj 4. oktober 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande FELDT HOLDING ApS Brogrenen 10 2635 Ishøj 4. oktober 2016 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Dørslundvej 82, 7330 Brande Ansøger har

Læs mere

Tildeles af Jammerbugt Kommune, når boringen er etableret. er korrekt registreret i Jupiter

Tildeles af Jammerbugt Kommune, når boringen er etableret. er korrekt registreret i Jupiter POUL NØRGÅRD Dråbystræde 77 7900 Nykøbing M Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257

Læs mere

Forøget indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Forøget indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Morten Jensen Bjergevej 155 9800 Hjørring Hjørring den 27-07-2018 Sagsnr.: 13.02.01-P19-16-10 Teknik & Miljø, Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 65 70 Fax

Læs mere

Klaus Borggreen Nellemann Ilskovvej Ikast 12. januar 2016

Klaus Borggreen Nellemann Ilskovvej Ikast 12. januar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Klaus Borggreen Nellemann Ilskovvej 31 7430 Ikast 12. januar 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til husdyr fra DGU-nr. 85.2693 Ikast-Brande Kommune

Læs mere

DGU nr.: meter vest for vestligste bygning på ejendommen. 3p Sønderlandet, Sdr. Felding X: Y: udløber den 15.

DGU nr.: meter vest for vestligste bygning på ejendommen. 3p Sønderlandet, Sdr. Felding X: Y: udløber den 15. TEKNIK OG MILJØ Pension Lyng Timlundvej 44 7270 Stakroge Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8101 bjgtj@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-24-15

Læs mere

Anette Juel Nielsen Anette Juel Nielsen Sagsbehandler

Anette Juel Nielsen Anette Juel Nielsen Sagsbehandler Tommy Petersen Fogderupvej 17 6372 Bylderup-Bov Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 28. april 2017 Sagsnr.: 16/37288 Kontakt: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Henrik Jespersen Møllesvinget 6 2690 Karlslunde Den 11. august 2017 Ref. rje Direkte telefon: 56182324 Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde 1.

Læs mere