Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN"

Transkript

1 Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet, i regelen til adelsmænd. Las Rød i Hindsels nævnes Han førte Skeel-slægtens våben og var søn af Las Rød i Vognbjerg, Bølling herred, der 1457 havde Brejninggård, Bølling, i forlening af Ribe bispestol og var 1464 medudsteder af et tingsvidne på Hind herreds ting 1 ). En anden søn, Christen Rød, boede 1494 på Vognbjerg, da han pantsatte Knudegård i Skern sogn til sin søster og svoger, Las Nielsen i Tamdrup 2 ). Den 13. maj 1914 var Las Rød i Hindsels medunderskriver ved et mageskifte mellem Niels Krabbe til Tandrup og præsten Jens Poulsen i Sønderhå 3 ). Mod pant i sit arvegods lånte Las Rød ved flere lejligheder betydelige pengesummer af den kendte Niels Clemmensen til Avnsbjerg, der senere inddrog godset som ufyldestgjort pant 4 ). Den næste lensmand, Jep Juel, førte samme våben som sin forgænger og har været henført til slægten Krabbe-Juel. Han skrives 1509 til Hindsels og var gift med Gertrud Liljesparre, datter af Oluf Nielsen Liljesparre, der var lensmand på Bøvling. Hun havde af et tidligere ægteskab en datter, Karen, der 1510 hentede penge på Blæsbjerg hos Niels Clemmensen, i hvis klør Jep Juel også var kommet 5 ). Ved den tid er Jep Juel nok død, for 1510 udstedte hans hustru Gertrud et brev om, at hun skyldte bisp Niels Stygge i Børglum 250 mark lybsk, hvorfor hun pantsatte ham en gård i Hvidbjerg sogn og by, Refs herred 6 ). Niels Stygge overlod 1519 bispestolen til sin søstersøn, Stygge Krumpen, der pantsatte Hindsels til Jens Lassen i Holstebro, en velstående borger og handelsmand. Ved reformationen 1536 blev Hindsels som andet bispegods inddraget under kronen, og den 14. maj 1542 fik Jens Lassen og hustru Anne Christensdatter brev på, at de og deres arvinger efter deres død måtte nyde det pant, de havde af Stygge Krumpen for 600 gylden 7 ). I dette brev har vi Hindsels ældste jordebog, idet det tilliggende gods opregnes, nemlig: 1 gård i Hvidbjerg i Borre, Las Persen, giver 4 pd. korn m.m. 1 gård i Odby sogn i Serup, Niels Madsen, giver 6 pd. korn. 1 gård i Lyngs sogn, Peder Christensen, giver 2 pd. korn m.m. 1 gård samme sted, Las Nielsen, giver 3 pd. korn 1 gård i Hvidbjerg, Peder Nielsen, giver 3 pd. korn. 1 bol i Sem, Mads Smed, giver 3 td. byg m.m. 1 Harsyssel Diplomatarium ved O. Nielsen, side Eline Gøyes jordebog ved A. Thiset, side Diplomatarium Vibergense ved A. Heise, side V. A. Secher og A. Thiset: Rigsråd Niels Clemmensen i Jyske Samlinger, 2. række, 1. bind, side Danmarks Adels Årbog 1927, side 70, og Geheimearkivet, Nørrejylland 211, Rigsarkivet. 6 Register over breve på Aalborghus Danske Kancelliregistranter ved Erslev og Mollerup, side bol i Flovlev, Peder Madsen, giver 1 pd. korn m.m. Udrensningen efter grevefejden var nu tilendebragt, og den 21. november 1542 fik Jens Lassen påny brev på sit gods, fordi han har bevist, at han ikke har været i flok eller følge med de oprørske bønder under skipper Clement 8 ). Jens Lassen døde omkr. 1550, og den 28. oktober 1551 udgik der brev om, at Anne, Jens Lassens efterleverske, nu efter hendes husbonds død må beholde Hindsels gård og gods i sin livstid 9 ). Den 8. oktober 1556 gør kong Chr. III vitterligt, at han skylder Erik Rud, lensmand på Vestervig Kloster, 600 rinske gylden, for hvilke han pantsætter ham vor og kronens gård Hindselsgård i Hvidbjerg sogn, som han nu selv har i værge 10 ). Anne Christensdatter havde 2 år tidligere ved et venligt forlig på Koldinghus overladt pantet til Erik Rud 11 ). I et brev af 1. december 1582 tillades det Las Jensen i Hindsels at give penge i stedet for kornafgiften af kronens korntiende af Hvidbjerg sogn i Thy, som han bar fæstet på livstid 12 ). Denne Las Jensen er måske søn af Jens Lassen i Holstebro, men det ses ikke, i hvilken egenskab han bor på Hindsels. Anne Jensdatter og hendes mænd, Peder Nørkjær og Peder Svenske Allerede før år 1600 boede Peder Christensen Nørkjær på Hindsels, hvor han i skattemandtallene er opført som selvejer. Han har formodentlig haft Hindsels i forpagtning eller i pant og derforuden ejet en eller flere ejendomme. Hans tilnavn synes at fortælle, at hans hjemstavn har været i Ringkøbing amt, enten gården Nørkjær i Rønbjerg sogn eller snarere Nørkjærgård i Nørre Bork sogn, der 1675 blev lagt under Grubbesholm af landsdommer Jens Lassen, som ejede begge gårdene, og som var en slægtning til Peder Nørkjærs 2. kone 13 ). Den 15. marts 1608 fik Peder Christensen i Hindsels for livstid brev på kronens part af korntienden af Hvidbjerg sogn på Thyholm 14 ), og i året 1618 fik han kgl. tilladelse til at opsætte en vejrmølle på en høj ved Peder Nielsens gård i Sem 15 ). Peder Nørkjær døde Han var gift 2 gange. Han første hustrus navn kendes ikke, men med hende havde han sønnen Christen Pedersen Nørkjær, præst i Sal, Ginding herred, død 1682 og siges da at have været præst i over 50 år. Anne Jensdatter, Peder Nørkjærs anden hustru, var født 1593 i Bandsbøl, Hemmet sogn, Ringkøbing amt. Hendes fader, Jens Iversen Bandsbøl, var en rig og anset 8 Samme sted, side Kancelliets Brevbøger, , side Vedel Simonsen: De danske Ruder, bind 2, side Langebechs Diplomatarium. 12 Kancelliets Brevhøger , side Om Nørkjærgård se Jyske Samlinger, 1. række, 7. bd., side Kancelliets Brevbøger , side Ørum Slots jordebog

2 selvejerbonde. Han var søn af præsten Iver Gregersen i Hemmet og Maren Clausdatter, der begge døde 1601 og blev begravet samme dag i Hemmet Kirke, hvor deres ligsten findes. Jens Iversens farfader, Gregers Pedersen, var ligeledes præst i Hemmet og døde En broder til Jens Iversen var Iver Iversen Hemmet, født 1564, død 1629 som biskop i Ribe. Anne Jensdatters moder, der hed Anne Lasdatter, tilhørte en ikke mindre anset slægt. Hendes fader, Las Michelsen, der boede i Sønder Bork sogn, var herredsfoged i Nørre Horne herred, hvor 2 af hans sønner efterfulgte ham i embedet, der var beklædt af samme slægts medlemmer i over 200 år 16 ). En af Anne Jensdatters brødre, Las Jensen, død 1661, var borgmester i Varde. Hans kone, Else Nielsdatter, var søster til Anna Nielsdatter, der var gift med Niels Andersen i Store Hebo, hvis søn, Anders Nielsen Hebo, var sognepræst i Thisted ). Anne Jensdatter var en viljestærk og rethaverisk kvinde, der ikke gik af vejen for retstrætter. Hun havde nok her noget i arv fra sine forfædre, for hvem retssager var daglig kost. Det ser mærkeligt ud, at hun den 12. august 1625 (5 år før Peder Nørkjærs død) fæstede Hvidbjerg sognetiende, kongens part, at beholde hendes livstid, som hendes husbond Peder Christensen for hende oplod, gav 50 rigsdaler 18 ). Men da manden var gammel, har hun vel villet sikre sig, at hun kunne beholde tienden efter hans død blev Anne Jensdatter gift med sin anden mand, Peder Christensen Svenske. Han var ikke svensker, men en brav jyde, der havde deltaget i Kalmarkrigen, hvilket havde skaffet ham tilnavnet. Han var en hyggelig mand og en glimrende fortæller. Især holdt han af at berette om sine oplevelser fra krigen. Så illustrerede han sin fortælling ved at tegne med fingeren i vin eller øl, der var spildt på bordet. Efter krigen var han i 15 år kammertjener hos de unge prinser, hertug Frederik (senere Fr. III) og hertug Ulrik, og denne tjeneste røgtede han på en sådan måde, at kongehuset altid senere viste ham en ganske særlig sympati, hvilket tydeligt nok fremgår af følgende: Den 12. september 1626 udgaves forleningsbrev for Peder Christensen, kammertjener hos prinsens brødre, 16 Las Michelsen i Obling, herredsfoged i Nr. Horne herred, fik 3. august 1528 brev for sig og sine arvinger t il evig tid på en gård i Sønder Bork sogn (Frederik 1. Danske Registranter, side 174). Den 8. marts 1543 fik han brev: at efterdi han har bevist, at han ikke var med skipper Clement, Thomas Riber eller deres anhængere, må han og arvinger nyde den gård i Obling, han nu selv ibor. (Danske Kancelliregistranter , side 264). Jens Iversen i Bandsbøl fik 29. april 1608 brev: at da han nu med et af kong Chr. III udstedt brev af 8. marts 1543 har bevist, at afdøde Las Michelsen, en af hans hustrus forældre, der før ham har boet på den ham nu tilhørende gård i Obling, ikke var med i det opløb i skipper Clements fejde, bevilger kongen, at Jens Iversen, hans hustru og deres arvinger må bruge gården, fri for ægt og arbejde (Kancelliets Brevbøger , side 677). Om Anne Jensdatters afstamning og slægt se i øvrigt: Lavrits Thura: Hans Rostgaard, side 62 f. Oluf Nielsen: Københavns Historie, IV, side 400 f. Carl Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie, side 179, 285, 296, 302. Jens Abildtrup: Slægten Abildtrup II, side 15 ff. Kancelliets Brevbøger , side 541, , side 672 og , side Carl Lindberg Nielsen: Varde bys historie, side 285 og Ørum Slots regnskaber, stedsmål hertugerne Frederik og Ulrik, på det første ledige vikarie i Aarhus kapitel 19 ). Den 3. maj 1629 ekspektancebrev for Peder Svenske, der i nogle år har været hertug Frederiks, kongens søns, kammertjener og som nu er forløvet derfra, for hans tro og flittige tjeneste på den første bestilling, som han kan bestride, og som han kan opspørge, bliver ledig 20 ). Den 25. maj 1629 gav hertug Frederik ham pas og afskedsbrev, hvori han kalder sig selv Erwelter Bis chop ded Stifft Ferden, Coadjutor di Ertz och Stiffter Bremen og Halberstad, Arving til Norge, Hertug til Slesvig, Holsteen etc. og forklarer, at Peder Christensen havde tjent ham og hans broder i 15 år som kammertjener, ærlig, trolig, flittig og vel 21 ). Den 10. august 1629 fik han efter afdøde renteskriver Anders Friis det ledige canonicat, kaldet St. Catharinæ Vicarie ved Aarhus Domkirke og beholdt det til sin død 22 ). Den 16. oktober 1632 udgaves Livsbrev for Peder Svenske og hans hustru Anne Jensdatter på kronens part af korntienden af Hvidbjerg sogn på Thyholm og kirkens part af korntienden af Jegindø, som Anne Jensdatter, der var enke efter Peder Christensen i Hindsels, og som nu er gift med Peder Svenske, har fået til fæste af lensmanden 23 ). Samme dag udgik der brev til Otte Marsvin, lensmand på Dronningborg, angående Lyngballegård i Lading sogn, Sabro herred, som kongens søn, grev Valdemar, havde købt med tilliggende gods af Laurids Ebbesen, lensmand på Skanderborg Slot. Dersom Otte Marsvin mener, at denne gård kan bortforpagtes til gavn for grev Valdemar, skal han forpagte den til Peder Svenske fremfor til nogen anden 24 ) Den 14. maj 1637 beretter jomfru Alhet Pol, at hun har forpagtet Lyngballegård for lige så høj afgift som Peder Svenske tilforn, og at hun nødes til at opgive den ligesom han, med mindre der bevilges hende noget afslag på afgiften 25 ). Peder Svenske boede på Hindsels fra 1631 til opføres han i skattemandtallet som selvejer, men den 7. april 1632 vidnede nogle mænd fra Hvidbjerg på Refs herreds ting, at det ikke er dem i nogen måde vitterligt, at Anne Jensdatter i Hindsels har noget jordegods, enten her i landet eller andetsteds 26 ). I de følgende mandtal er Peder Svenske opført mellem fæstebønderne. Man mærker Anne Jensdatters manøvre bag den lille affære. En selvejer skulle give dobbelt så meget skat som en fæstebonde. Omkring 1640 opkom der omkring Hindsels en familiestrid, hvorom et brev af 29. november 1641 til lensmanden på Ørum Slot, Christoffer Hvas, melder: Karen Engelbretsdatter, barnefødt i Viborg, har berettet, at hendes afdøde morbroder Peder Christensen (Nørkjær) i Hindsels efterladte hustru i sin forvaring har adskillige af hendes breve og dokumenter, hvoraf bemeldte Karen Engelbretsdatter ret kan erfare, hvad der ved arv er tilfaldet hende efter hendes forældre, men at hun 19 Jyske Registre 8, Sjællandske Registre 18, Lavrits Thura: Hans Rostgaard, side Jyske Registre 8, Samme 8, Jyske Tegnelser 8, Samme 9, Bilag til Ørum lens skattemandtal 1632.

3 ikke kan få disse breve udleveret. Da lensmanden tilforn har fået kongens befaling derom, skal han nu alvorligt tilholde fornævnte enke, at hun straks udleverer brevene, så Karen Engelbretsdatter kan hjælpes til sin ret, og kongen kan blive fri for hendes overløb 27 ). Men Anne Jensdatter bøjer sig hverken for konge eller lensmand. Den 22. marts 1642 gik der atter brev til Christoffer Hvas: Karen Engelbretsdatter har berettet, at skønt hun nogle gange har erhvervet kongens befaling til ham om at tilholde Anne Jensdatter, enke efter Peder Nørkjær i Hindsels, at overgive hende de breve, som findes under forsegling i hendes hus, og som Karen Engelbretsdatter mener med rette tilkommer hende, så har dog Anne Jensdatter ikke villet efterkomme kongens befaling, idet hun indvender, at hun ikke tør gøre det uden i de andre medarvingers nærværelse, og hvad hun ellers kan indvende. Da en del af de omtalte arvinger ikke vil møde, medens man om en anden del ikke ved, hvor de bor, skal lensmanden advare dem, som er til stede, nemlig hr. Christen i Saal, Erick Pedersen i Thisted og Laurids Jensen i Varde, om at give møde i Hindsels. Dersom de ikke efterkommer dette, skal lensmanden åbne den forseglede kiste og udtage brevene 28 ) flyttede Peder Svenske med hustru og døtre fra Hindsels. Ved Christian den Fjerdes brev af 10. april dette år fik han overdraget Københavns ladegård i forpagtning for en årlig sum af 2200 rigsdaler. Han havde den til l652, da kongen overlod ladegårdens mark, det nuværende Frederiksberg sogn, til 20 hollændere fra Amager. Ved skøde af 9. februar 1652 købte Peder Svenske bygningerne til gården Krogerup ved Humlebæk, og der fik han og Anne Jensdatter deres otium. Krogerup, der nu er højskole, har altid været berømmet for sin skønne beliggenhed ved Øresund. Anne Jensdatter døde på Krogerup den 20. december 1655, 62 år og 6 måneder gammel. Hun blev begravet i Helsingør, hvortil Peder Svenske flyttede efter at have overladt Krogerup til sin yngste datter og svigersøn, og her døde han den 26. juli 1657, 66 år gammel. Døtrene Anne Jensdatter havde med sine to mænd fem døtre, af hvilke de to ældste var af første ægteskab med Peder Nørkjær: 1. Lisbeth Pedersdatter Nørkjær, der var gift 3 gange med Niels Nielsen Juul, Jens Nielsen Lundsgaard og Christoffer Nielsen Sperring, alle præster i Hvidbjerg- Lyngs. Hun overlevede dem alle, og de efterfulgtes i embedet af hendes søn af første ægteskab, provst Peder Nielsen Hvidbjerg, der var meget velhavende og ejede adskilligt jordegods i Thy, heriblandt også Torshøj Mølle i Sem, som hans bedstefader Peder Nørkjær 1618 havde ladet opsætte. 2. Kirsten Pedersdatter, der nævnes i et brev af 22. maj 1636: Hr. Christen Pedersen, sognepræst i Sal, Ginding herred, har andraget om at blive forskånet for værgemålet for sine 2 halvsøstre, Lisbeth og Kirsten Pedersdatter, da der af dette værgemål forårsages adskillig trætte, som en geistlig mand ikke godt kan udføre. Da det berettes, at der ikke findes nogen nærmere med dem beslægtet vederhæftig mand end deres moders broder, Laurids Jensen, borgmester i Varde, skal denne påtage sig værgemålet for dem, til de kommer til år og alder og selv kan være rådige over det 29 ). Anne Pedersdatter, der nævnes i et brev af 9. maj 1639: Kongen har for nogen tid siden bevilget Peder Svenske og hans hustru Anne Jensdatter to tiender på livstid, nemlig kronens part af korntienden af Hvidbjerg sogn på Thyholm og kirkens part af korntienden på Jegindø. Peder Svenske har nu begæret, at hans datter, Anne Pedersdatter, efter hans og hans hustrus død må beholde disse to tiender på livstid, hvilket kongen bevilger. Senere tilføjet: Tienden af Hvidbjerg sogn har Peder Svenske 1653 afstået til velb. Caspar Gersdorff til Hindsels, og Peder Svenske har den 6. oktober 1653 fået ny kgl. konfirmation på tienden af Jegindø. Anne Pedersdatter blev vist gift med forannævnte præst i Sal, Christen Pedersen Nørkjær, hvis hustru netop hed Anne Pedersdatter, og som i matrikel 1664 er opført som fæster af kirkens part af korntienden på Jegindø 30 ). Et sådant ægteskab kan godt være kommet i stand, for de var jo slet ikke i familie med hinanden, selv om hans fader havde været gift med hendes moder: Peder Christensen Nørkjær og 1. hustru (navn ukendt) Christen Pedersen Nørkjær Peder Christensen Svenske og Anne Jensdatter Anne Pedersdatter Den slags indviklede forbindelser forekommer jævnlig på den tid, da der skulle tages hensyn til, at arven kom i de rette hænder, og Anne Jensdatter i Hindsels var en stærk kvinde, der nok kunne ordne en sådan ægteskabshandel. 4. Maren Pedersdatter, der blev trolovet på Krogerup den 11. juli 1655 og gift samme år, den 7. oktober på Helsingør rådhus med kgl. toldskriver Mikkel Hansen, med hvem hun fik 6 børn 31 ). 5. Kirsten Pedersdatter, der også blev trolovet på Krogerup den 11. juli 1655, gift den 21. september 1656 med Hans Rostgaard, ridefoged over Kronborg len 32 ). Alle fem døtre er født, mens forældrene boede på Hindsels. Den ældste Kirsten er måske død som barn, eftersom den yngste også fik navnet Kirsten. 27 Jyske Tegnelser 10, Samme 10,431. Erik Pedersen, død 1690 i Thist ed, var gift 1. gang med Magdalene Emmiksdatter, 2. gang med Anne Frandsdatter Rosenberg. Han var 1648 skriver ved Hillerslev herreds ting, 1650 fæster på Kærgård i Vestervig sogn, 1671 forpagter på Råstrup, derefter på Sø, Mors, 1676 på Herpinggård og boede sidst på Skibstedgård. Efter det her foreliggende er det muligt, at han er søn af Peder Nørkjær. 29 Jyske Tegnelser 9, Jyske Registre 9, Erh. Qvistgaard: Præstehustruer, side V. Hostrup Schultz: Helsingørs embeds- og bestillingsmænd, side Lavrits Thura: Hans Rostgaard, side 62. Peder Svenskes 2 yngste døtre skal have været meget smukke, og Hans Rostgaard var en tid i tvivl om, hvem af dem han skulle vælge (Thura).

4 Og så skal der her i vort hjemlands historiebog ristes en minderune for Kirsten Pedersdatter, den djærve og tapre thylandske pige, der på hæderfuld måde indskrev sit navn i Danmarks historie, idet hun så trofas t stod sin mand bi på hans farefulde færd i en af fædrelandets skæbnetider. København, hvor han i 11 måneder holdt sig skjult i landsdommer Jens Lassens hus 33 ). Hans Rostgaard og Kirsten Pedersdatter Hans Rostgaard blev født i landsbyen Roost i Arrild sogn, Tønder amt, den 15. april 1625 som søn af selvejerbonden Ove Rostgaard og hustru Kirsten Benneke. Omkring 1640 kom han til København som kammertjener deltog han i søslagene på Listerdyb og Kolbergheide, hvor han var på kongeskibet, og hvor han fik sit ene knæ kvæstet, samtidig med at kongen mistede sit ene øje. Rostgaard blev 1650 slotsfoged ved Rosenborg, og 1656 blev han ridefoged i Kronborg len. Rostgaard -stenen i Danstrup Hegn med de sammenslyngede bogstaver HRG og årstallet 1659 Mindestøtten på Jægerspris med den noget udviskede indskrift: HANS ROSTGAARD OG KIRSTEN PEDERSDATTER HANS HVSTRVE Han og Kirsten boede nu på Krogerup, som Peder Svenske overlod dem, og hvoraf Rostgaard udkøbte sine medarvinger. I forståelse med kong Frederik beholdt han sin stilling under den svenske besættelse i Da han afslog at aflægge ed til den svenske konge, var han en tid fængslet, men blev frigivet mod kaution af svogeren, Mikkel Hansen, og en anden borger i Helsingør. Under Københavns belejring brød Hans Rostgaard gentagne gange gennem de svenske vagtspærringer og bragte kongehuset både proviant og besked om fjendens bevægelser, og han var med i den sammensværgelse, der gik ud på at generobre Kronborg. Da planen herom ved en medviders uforsigtighed blev kendt af svenskerne, og flere af de sammensvorne blev dødsdømt, måtte Hans Rostgaard gå under jorden. Efter samråd med sin hustru red han en mø rk nat ud til Ulvesø mellem Helsingør og Fredensborg. Her skød han sin hest og kastede sin frakke og hat i vandet, hvorefter det lykkedes ham at nå ind til Efter hans forsvinden henvendte Kirsten sig til den svenske kommandant på Kronborg og gav udtryk for en sådan sorg og fortvivlelse over tabet af ham, at ingen kunne tvivle om hendes følelsers ægthed, og kommandanten iværksatte en større eftersøgning i søer og skove for at finde Rostgaards lig. Da man både på dansk og svensk side var overbevist om, at han måtte være død, fik den unge og kønne enke på Krogerup besøg af adskillige friere, hvoriblandt også var højere svenske officerer. Hun holdt dem dog med kølig høflighed fra livet, og mens hun stadig udadtil bar sorg, var hun, bistået af trofaste hjælpere, dag og nat optaget af den spejdertjeneste, hvori hun havde afløst sin mand, og tit sendte hun sin tro tjener, Jens Olsen, med budskab til København i den gamle båd, han holdt skjult ved stranden. Senere svirrede der rygter om, at Hans Rostgaard var set i live. Svenskerne rykkede ind på Krogerup, hvor alt blev forseglet, og vagtposter blev udstillet. Kirsten blev flere gange ført til Kronborg, hvor hun var i strenge forhør, men skønt svenskerne brugte både hårdhed og mildhed, fik de intet ud af hende. Efter fredsslutningen i 1660 mødtes ægteparret igen på Krogerup, men deres tid blev ikke lang. Kirsten døde den 5. april 1668 i en alder af 30 år og 6 måneder. I hendes ægteskab var der en datter, der døde i en spæd alder. Hans Rostgaard, der 1666 var blevet amtsforvalter over Kronborg amt, var endnu 2 gange gift. Han døde den 31. december 1684 og er med sine 3 hustruer begravet i Sct. Olai Kirke i Helsingør, hvor et epitafium over dem findes. Hans søn af andet ægteskab, den kendte Frederik Rostgaard til Anholt, født 1671, var ved faderens død forældreløs og fik sit andet hjem hos Kirstens søster Maren i Helsingør, enke efter Mikkel Hansen. I Danstrup Hegn står der ved landevejen Helsingør- Fredensborg på det sted, hvor Hans Rostgaard skød sin hest, en gammel mindesten med hans navnetræk: HRG. 33 Hans Rostgaard kalder Jens Lassen min svoger, en benævnelse, der i gammel tid brugtes i betydningen min kones slægt ning. Her bestod svogerskabet i, at Hans Rost gaards svigermoder var næstsøskendebarn til Jens Lassens farfader. Jens Lassen var meget virksom under Københavns belejring og opildnede bo rgerne til kamp. Hans søster, Kirsten Lasdatter, var gift med Jens Knudsen Skytte fra Smerupgård i Thy, død 1672 som sognepræst og provst i Lønborg, Ringkøbing amt, mellem hvis efterkommere bl.a. er slægten Rahbek (Harsyssel årbog 1935).

5 Omkring 1780 blev der i Jægerspris Slotspark indrettet en slags pantheon med mindestøtter for berømte danske, nordmænd og holstenere. På de i alt 54 støtter findes 80 mandsnavne, men kun 4 kvindenavne, nemlig Birgitte Gøye, Anna Colbjørnsen, Gertrud Rask og Kirsten Pedersdatter. Da man på stenen satte Kirstens navn under hendes mands, har det været ud fra den betragtning, at hun såvel som han havde sin andel i de bedrifter, der skal mindes. Og da Lavrits Thura i 1695 skrev sin bog om Hans Rostgaard, ydede han også dennes kække hustru fuld retfærdighed, men hendes afstamning samt hendes og forældrenes tilknytning til Hindsels har der hidtil ikke været gjort rede for. (Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1965, side ).

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder.

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder. Denne fil er et forsøg på følgende: At undersøge om Jens Abildtrups bog Slægten Abildtrup II er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Jeg har forsket en del i diverse arkivalier, og mener at have

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN EFTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III det store kirkegods under kronen, og her kom han ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962)

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) PALLE RODSTEEN OG INGEBORG SKEEL efterlod en betydelig arv til deres børn. I 1638 var deres samlede gods ansat til 837

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga.

Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga. Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga. Af Ole Færch, Aalborg. Der har levet en række adelsslægter af navnet Munk i Danmark. Mest udbredt var tre slægter,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

11 Kancelliets Brb. 18. og 19. Juni 1582 og Register til Landst. Dombog

11 Kancelliets Brb. 18. og 19. Juni 1582 og Register til Landst. Dombog Slettegaard i Vester Hanherred AF C. KLITGAARD Min Tak til Direktionen for Carlsbergfondet for Støtte til mine Arkivstudier. I JYDSKE SAMLINGER 1899 (3. II. 261) har jeg offentliggjort en Artikel om Slettegaard

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Rigsråd Niels Clementsen

Rigsråd Niels Clementsen 2006 09/06/11 11:59 Side 109 Rigsråd Niels Clementsen kongens forlængede arm af Claus C. Madsen I artiklen fortælles om en kongelig skriver, som i slutningen af 1400-tallet og i begyndelsen af 1500-tallet

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 Register 1 9 Nørre Urup...19 1 Sønder Urup...4 9b Nørre Urup...20 10 Nørre

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden:

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Efternavn Fornavn Fødselsår Fæste Død Bemærkninger / Skifte Andet kaldenavn Andersdatter Johanne 1640 Andersdatter Maren 1645 Andersen Jens 1640

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

under Det nordiske Ødegårdsprojekt

under Det nordiske Ødegårdsprojekt Århusundersøgelsen under Det nordiske Ødegårdsprojekt I 1930 ERNE OPDAGEDE europæisk historieforskning senmiddelalderen som kriseperiode. Banebrydende blev Wilhelm Abels Agrarkrisen und Agrarkonjunkturen

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere