Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN"

Transkript

1 Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet, i regelen til adelsmænd. Las Rød i Hindsels nævnes Han førte Skeel-slægtens våben og var søn af Las Rød i Vognbjerg, Bølling herred, der 1457 havde Brejninggård, Bølling, i forlening af Ribe bispestol og var 1464 medudsteder af et tingsvidne på Hind herreds ting 1 ). En anden søn, Christen Rød, boede 1494 på Vognbjerg, da han pantsatte Knudegård i Skern sogn til sin søster og svoger, Las Nielsen i Tamdrup 2 ). Den 13. maj 1914 var Las Rød i Hindsels medunderskriver ved et mageskifte mellem Niels Krabbe til Tandrup og præsten Jens Poulsen i Sønderhå 3 ). Mod pant i sit arvegods lånte Las Rød ved flere lejligheder betydelige pengesummer af den kendte Niels Clemmensen til Avnsbjerg, der senere inddrog godset som ufyldestgjort pant 4 ). Den næste lensmand, Jep Juel, førte samme våben som sin forgænger og har været henført til slægten Krabbe-Juel. Han skrives 1509 til Hindsels og var gift med Gertrud Liljesparre, datter af Oluf Nielsen Liljesparre, der var lensmand på Bøvling. Hun havde af et tidligere ægteskab en datter, Karen, der 1510 hentede penge på Blæsbjerg hos Niels Clemmensen, i hvis klør Jep Juel også var kommet 5 ). Ved den tid er Jep Juel nok død, for 1510 udstedte hans hustru Gertrud et brev om, at hun skyldte bisp Niels Stygge i Børglum 250 mark lybsk, hvorfor hun pantsatte ham en gård i Hvidbjerg sogn og by, Refs herred 6 ). Niels Stygge overlod 1519 bispestolen til sin søstersøn, Stygge Krumpen, der pantsatte Hindsels til Jens Lassen i Holstebro, en velstående borger og handelsmand. Ved reformationen 1536 blev Hindsels som andet bispegods inddraget under kronen, og den 14. maj 1542 fik Jens Lassen og hustru Anne Christensdatter brev på, at de og deres arvinger efter deres død måtte nyde det pant, de havde af Stygge Krumpen for 600 gylden 7 ). I dette brev har vi Hindsels ældste jordebog, idet det tilliggende gods opregnes, nemlig: 1 gård i Hvidbjerg i Borre, Las Persen, giver 4 pd. korn m.m. 1 gård i Odby sogn i Serup, Niels Madsen, giver 6 pd. korn. 1 gård i Lyngs sogn, Peder Christensen, giver 2 pd. korn m.m. 1 gård samme sted, Las Nielsen, giver 3 pd. korn 1 gård i Hvidbjerg, Peder Nielsen, giver 3 pd. korn. 1 bol i Sem, Mads Smed, giver 3 td. byg m.m. 1 Harsyssel Diplomatarium ved O. Nielsen, side Eline Gøyes jordebog ved A. Thiset, side Diplomatarium Vibergense ved A. Heise, side V. A. Secher og A. Thiset: Rigsråd Niels Clemmensen i Jyske Samlinger, 2. række, 1. bind, side Danmarks Adels Årbog 1927, side 70, og Geheimearkivet, Nørrejylland 211, Rigsarkivet. 6 Register over breve på Aalborghus Danske Kancelliregistranter ved Erslev og Mollerup, side bol i Flovlev, Peder Madsen, giver 1 pd. korn m.m. Udrensningen efter grevefejden var nu tilendebragt, og den 21. november 1542 fik Jens Lassen påny brev på sit gods, fordi han har bevist, at han ikke har været i flok eller følge med de oprørske bønder under skipper Clement 8 ). Jens Lassen døde omkr. 1550, og den 28. oktober 1551 udgik der brev om, at Anne, Jens Lassens efterleverske, nu efter hendes husbonds død må beholde Hindsels gård og gods i sin livstid 9 ). Den 8. oktober 1556 gør kong Chr. III vitterligt, at han skylder Erik Rud, lensmand på Vestervig Kloster, 600 rinske gylden, for hvilke han pantsætter ham vor og kronens gård Hindselsgård i Hvidbjerg sogn, som han nu selv har i værge 10 ). Anne Christensdatter havde 2 år tidligere ved et venligt forlig på Koldinghus overladt pantet til Erik Rud 11 ). I et brev af 1. december 1582 tillades det Las Jensen i Hindsels at give penge i stedet for kornafgiften af kronens korntiende af Hvidbjerg sogn i Thy, som han bar fæstet på livstid 12 ). Denne Las Jensen er måske søn af Jens Lassen i Holstebro, men det ses ikke, i hvilken egenskab han bor på Hindsels. Anne Jensdatter og hendes mænd, Peder Nørkjær og Peder Svenske Allerede før år 1600 boede Peder Christensen Nørkjær på Hindsels, hvor han i skattemandtallene er opført som selvejer. Han har formodentlig haft Hindsels i forpagtning eller i pant og derforuden ejet en eller flere ejendomme. Hans tilnavn synes at fortælle, at hans hjemstavn har været i Ringkøbing amt, enten gården Nørkjær i Rønbjerg sogn eller snarere Nørkjærgård i Nørre Bork sogn, der 1675 blev lagt under Grubbesholm af landsdommer Jens Lassen, som ejede begge gårdene, og som var en slægtning til Peder Nørkjærs 2. kone 13 ). Den 15. marts 1608 fik Peder Christensen i Hindsels for livstid brev på kronens part af korntienden af Hvidbjerg sogn på Thyholm 14 ), og i året 1618 fik han kgl. tilladelse til at opsætte en vejrmølle på en høj ved Peder Nielsens gård i Sem 15 ). Peder Nørkjær døde Han var gift 2 gange. Han første hustrus navn kendes ikke, men med hende havde han sønnen Christen Pedersen Nørkjær, præst i Sal, Ginding herred, død 1682 og siges da at have været præst i over 50 år. Anne Jensdatter, Peder Nørkjærs anden hustru, var født 1593 i Bandsbøl, Hemmet sogn, Ringkøbing amt. Hendes fader, Jens Iversen Bandsbøl, var en rig og anset 8 Samme sted, side Kancelliets Brevbøger, , side Vedel Simonsen: De danske Ruder, bind 2, side Langebechs Diplomatarium. 12 Kancelliets Brevhøger , side Om Nørkjærgård se Jyske Samlinger, 1. række, 7. bd., side Kancelliets Brevbøger , side Ørum Slots jordebog

2 selvejerbonde. Han var søn af præsten Iver Gregersen i Hemmet og Maren Clausdatter, der begge døde 1601 og blev begravet samme dag i Hemmet Kirke, hvor deres ligsten findes. Jens Iversens farfader, Gregers Pedersen, var ligeledes præst i Hemmet og døde En broder til Jens Iversen var Iver Iversen Hemmet, født 1564, død 1629 som biskop i Ribe. Anne Jensdatters moder, der hed Anne Lasdatter, tilhørte en ikke mindre anset slægt. Hendes fader, Las Michelsen, der boede i Sønder Bork sogn, var herredsfoged i Nørre Horne herred, hvor 2 af hans sønner efterfulgte ham i embedet, der var beklædt af samme slægts medlemmer i over 200 år 16 ). En af Anne Jensdatters brødre, Las Jensen, død 1661, var borgmester i Varde. Hans kone, Else Nielsdatter, var søster til Anna Nielsdatter, der var gift med Niels Andersen i Store Hebo, hvis søn, Anders Nielsen Hebo, var sognepræst i Thisted ). Anne Jensdatter var en viljestærk og rethaverisk kvinde, der ikke gik af vejen for retstrætter. Hun havde nok her noget i arv fra sine forfædre, for hvem retssager var daglig kost. Det ser mærkeligt ud, at hun den 12. august 1625 (5 år før Peder Nørkjærs død) fæstede Hvidbjerg sognetiende, kongens part, at beholde hendes livstid, som hendes husbond Peder Christensen for hende oplod, gav 50 rigsdaler 18 ). Men da manden var gammel, har hun vel villet sikre sig, at hun kunne beholde tienden efter hans død blev Anne Jensdatter gift med sin anden mand, Peder Christensen Svenske. Han var ikke svensker, men en brav jyde, der havde deltaget i Kalmarkrigen, hvilket havde skaffet ham tilnavnet. Han var en hyggelig mand og en glimrende fortæller. Især holdt han af at berette om sine oplevelser fra krigen. Så illustrerede han sin fortælling ved at tegne med fingeren i vin eller øl, der var spildt på bordet. Efter krigen var han i 15 år kammertjener hos de unge prinser, hertug Frederik (senere Fr. III) og hertug Ulrik, og denne tjeneste røgtede han på en sådan måde, at kongehuset altid senere viste ham en ganske særlig sympati, hvilket tydeligt nok fremgår af følgende: Den 12. september 1626 udgaves forleningsbrev for Peder Christensen, kammertjener hos prinsens brødre, 16 Las Michelsen i Obling, herredsfoged i Nr. Horne herred, fik 3. august 1528 brev for sig og sine arvinger t il evig tid på en gård i Sønder Bork sogn (Frederik 1. Danske Registranter, side 174). Den 8. marts 1543 fik han brev: at efterdi han har bevist, at han ikke var med skipper Clement, Thomas Riber eller deres anhængere, må han og arvinger nyde den gård i Obling, han nu selv ibor. (Danske Kancelliregistranter , side 264). Jens Iversen i Bandsbøl fik 29. april 1608 brev: at da han nu med et af kong Chr. III udstedt brev af 8. marts 1543 har bevist, at afdøde Las Michelsen, en af hans hustrus forældre, der før ham har boet på den ham nu tilhørende gård i Obling, ikke var med i det opløb i skipper Clements fejde, bevilger kongen, at Jens Iversen, hans hustru og deres arvinger må bruge gården, fri for ægt og arbejde (Kancelliets Brevbøger , side 677). Om Anne Jensdatters afstamning og slægt se i øvrigt: Lavrits Thura: Hans Rostgaard, side 62 f. Oluf Nielsen: Københavns Historie, IV, side 400 f. Carl Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie, side 179, 285, 296, 302. Jens Abildtrup: Slægten Abildtrup II, side 15 ff. Kancelliets Brevbøger , side 541, , side 672 og , side Carl Lindberg Nielsen: Varde bys historie, side 285 og Ørum Slots regnskaber, stedsmål hertugerne Frederik og Ulrik, på det første ledige vikarie i Aarhus kapitel 19 ). Den 3. maj 1629 ekspektancebrev for Peder Svenske, der i nogle år har været hertug Frederiks, kongens søns, kammertjener og som nu er forløvet derfra, for hans tro og flittige tjeneste på den første bestilling, som han kan bestride, og som han kan opspørge, bliver ledig 20 ). Den 25. maj 1629 gav hertug Frederik ham pas og afskedsbrev, hvori han kalder sig selv Erwelter Bis chop ded Stifft Ferden, Coadjutor di Ertz och Stiffter Bremen og Halberstad, Arving til Norge, Hertug til Slesvig, Holsteen etc. og forklarer, at Peder Christensen havde tjent ham og hans broder i 15 år som kammertjener, ærlig, trolig, flittig og vel 21 ). Den 10. august 1629 fik han efter afdøde renteskriver Anders Friis det ledige canonicat, kaldet St. Catharinæ Vicarie ved Aarhus Domkirke og beholdt det til sin død 22 ). Den 16. oktober 1632 udgaves Livsbrev for Peder Svenske og hans hustru Anne Jensdatter på kronens part af korntienden af Hvidbjerg sogn på Thyholm og kirkens part af korntienden af Jegindø, som Anne Jensdatter, der var enke efter Peder Christensen i Hindsels, og som nu er gift med Peder Svenske, har fået til fæste af lensmanden 23 ). Samme dag udgik der brev til Otte Marsvin, lensmand på Dronningborg, angående Lyngballegård i Lading sogn, Sabro herred, som kongens søn, grev Valdemar, havde købt med tilliggende gods af Laurids Ebbesen, lensmand på Skanderborg Slot. Dersom Otte Marsvin mener, at denne gård kan bortforpagtes til gavn for grev Valdemar, skal han forpagte den til Peder Svenske fremfor til nogen anden 24 ) Den 14. maj 1637 beretter jomfru Alhet Pol, at hun har forpagtet Lyngballegård for lige så høj afgift som Peder Svenske tilforn, og at hun nødes til at opgive den ligesom han, med mindre der bevilges hende noget afslag på afgiften 25 ). Peder Svenske boede på Hindsels fra 1631 til opføres han i skattemandtallet som selvejer, men den 7. april 1632 vidnede nogle mænd fra Hvidbjerg på Refs herreds ting, at det ikke er dem i nogen måde vitterligt, at Anne Jensdatter i Hindsels har noget jordegods, enten her i landet eller andetsteds 26 ). I de følgende mandtal er Peder Svenske opført mellem fæstebønderne. Man mærker Anne Jensdatters manøvre bag den lille affære. En selvejer skulle give dobbelt så meget skat som en fæstebonde. Omkring 1640 opkom der omkring Hindsels en familiestrid, hvorom et brev af 29. november 1641 til lensmanden på Ørum Slot, Christoffer Hvas, melder: Karen Engelbretsdatter, barnefødt i Viborg, har berettet, at hendes afdøde morbroder Peder Christensen (Nørkjær) i Hindsels efterladte hustru i sin forvaring har adskillige af hendes breve og dokumenter, hvoraf bemeldte Karen Engelbretsdatter ret kan erfare, hvad der ved arv er tilfaldet hende efter hendes forældre, men at hun 19 Jyske Registre 8, Sjællandske Registre 18, Lavrits Thura: Hans Rostgaard, side Jyske Registre 8, Samme 8, Jyske Tegnelser 8, Samme 9, Bilag til Ørum lens skattemandtal 1632.

3 ikke kan få disse breve udleveret. Da lensmanden tilforn har fået kongens befaling derom, skal han nu alvorligt tilholde fornævnte enke, at hun straks udleverer brevene, så Karen Engelbretsdatter kan hjælpes til sin ret, og kongen kan blive fri for hendes overløb 27 ). Men Anne Jensdatter bøjer sig hverken for konge eller lensmand. Den 22. marts 1642 gik der atter brev til Christoffer Hvas: Karen Engelbretsdatter har berettet, at skønt hun nogle gange har erhvervet kongens befaling til ham om at tilholde Anne Jensdatter, enke efter Peder Nørkjær i Hindsels, at overgive hende de breve, som findes under forsegling i hendes hus, og som Karen Engelbretsdatter mener med rette tilkommer hende, så har dog Anne Jensdatter ikke villet efterkomme kongens befaling, idet hun indvender, at hun ikke tør gøre det uden i de andre medarvingers nærværelse, og hvad hun ellers kan indvende. Da en del af de omtalte arvinger ikke vil møde, medens man om en anden del ikke ved, hvor de bor, skal lensmanden advare dem, som er til stede, nemlig hr. Christen i Saal, Erick Pedersen i Thisted og Laurids Jensen i Varde, om at give møde i Hindsels. Dersom de ikke efterkommer dette, skal lensmanden åbne den forseglede kiste og udtage brevene 28 ) flyttede Peder Svenske med hustru og døtre fra Hindsels. Ved Christian den Fjerdes brev af 10. april dette år fik han overdraget Københavns ladegård i forpagtning for en årlig sum af 2200 rigsdaler. Han havde den til l652, da kongen overlod ladegårdens mark, det nuværende Frederiksberg sogn, til 20 hollændere fra Amager. Ved skøde af 9. februar 1652 købte Peder Svenske bygningerne til gården Krogerup ved Humlebæk, og der fik han og Anne Jensdatter deres otium. Krogerup, der nu er højskole, har altid været berømmet for sin skønne beliggenhed ved Øresund. Anne Jensdatter døde på Krogerup den 20. december 1655, 62 år og 6 måneder gammel. Hun blev begravet i Helsingør, hvortil Peder Svenske flyttede efter at have overladt Krogerup til sin yngste datter og svigersøn, og her døde han den 26. juli 1657, 66 år gammel. Døtrene Anne Jensdatter havde med sine to mænd fem døtre, af hvilke de to ældste var af første ægteskab med Peder Nørkjær: 1. Lisbeth Pedersdatter Nørkjær, der var gift 3 gange med Niels Nielsen Juul, Jens Nielsen Lundsgaard og Christoffer Nielsen Sperring, alle præster i Hvidbjerg- Lyngs. Hun overlevede dem alle, og de efterfulgtes i embedet af hendes søn af første ægteskab, provst Peder Nielsen Hvidbjerg, der var meget velhavende og ejede adskilligt jordegods i Thy, heriblandt også Torshøj Mølle i Sem, som hans bedstefader Peder Nørkjær 1618 havde ladet opsætte. 2. Kirsten Pedersdatter, der nævnes i et brev af 22. maj 1636: Hr. Christen Pedersen, sognepræst i Sal, Ginding herred, har andraget om at blive forskånet for værgemålet for sine 2 halvsøstre, Lisbeth og Kirsten Pedersdatter, da der af dette værgemål forårsages adskillig trætte, som en geistlig mand ikke godt kan udføre. Da det berettes, at der ikke findes nogen nærmere med dem beslægtet vederhæftig mand end deres moders broder, Laurids Jensen, borgmester i Varde, skal denne påtage sig værgemålet for dem, til de kommer til år og alder og selv kan være rådige over det 29 ). Anne Pedersdatter, der nævnes i et brev af 9. maj 1639: Kongen har for nogen tid siden bevilget Peder Svenske og hans hustru Anne Jensdatter to tiender på livstid, nemlig kronens part af korntienden af Hvidbjerg sogn på Thyholm og kirkens part af korntienden på Jegindø. Peder Svenske har nu begæret, at hans datter, Anne Pedersdatter, efter hans og hans hustrus død må beholde disse to tiender på livstid, hvilket kongen bevilger. Senere tilføjet: Tienden af Hvidbjerg sogn har Peder Svenske 1653 afstået til velb. Caspar Gersdorff til Hindsels, og Peder Svenske har den 6. oktober 1653 fået ny kgl. konfirmation på tienden af Jegindø. Anne Pedersdatter blev vist gift med forannævnte præst i Sal, Christen Pedersen Nørkjær, hvis hustru netop hed Anne Pedersdatter, og som i matrikel 1664 er opført som fæster af kirkens part af korntienden på Jegindø 30 ). Et sådant ægteskab kan godt være kommet i stand, for de var jo slet ikke i familie med hinanden, selv om hans fader havde været gift med hendes moder: Peder Christensen Nørkjær og 1. hustru (navn ukendt) Christen Pedersen Nørkjær Peder Christensen Svenske og Anne Jensdatter Anne Pedersdatter Den slags indviklede forbindelser forekommer jævnlig på den tid, da der skulle tages hensyn til, at arven kom i de rette hænder, og Anne Jensdatter i Hindsels var en stærk kvinde, der nok kunne ordne en sådan ægteskabshandel. 4. Maren Pedersdatter, der blev trolovet på Krogerup den 11. juli 1655 og gift samme år, den 7. oktober på Helsingør rådhus med kgl. toldskriver Mikkel Hansen, med hvem hun fik 6 børn 31 ). 5. Kirsten Pedersdatter, der også blev trolovet på Krogerup den 11. juli 1655, gift den 21. september 1656 med Hans Rostgaard, ridefoged over Kronborg len 32 ). Alle fem døtre er født, mens forældrene boede på Hindsels. Den ældste Kirsten er måske død som barn, eftersom den yngste også fik navnet Kirsten. 27 Jyske Tegnelser 10, Samme 10,431. Erik Pedersen, død 1690 i Thist ed, var gift 1. gang med Magdalene Emmiksdatter, 2. gang med Anne Frandsdatter Rosenberg. Han var 1648 skriver ved Hillerslev herreds ting, 1650 fæster på Kærgård i Vestervig sogn, 1671 forpagter på Råstrup, derefter på Sø, Mors, 1676 på Herpinggård og boede sidst på Skibstedgård. Efter det her foreliggende er det muligt, at han er søn af Peder Nørkjær. 29 Jyske Tegnelser 9, Jyske Registre 9, Erh. Qvistgaard: Præstehustruer, side V. Hostrup Schultz: Helsingørs embeds- og bestillingsmænd, side Lavrits Thura: Hans Rostgaard, side 62. Peder Svenskes 2 yngste døtre skal have været meget smukke, og Hans Rostgaard var en tid i tvivl om, hvem af dem han skulle vælge (Thura).

4 Og så skal der her i vort hjemlands historiebog ristes en minderune for Kirsten Pedersdatter, den djærve og tapre thylandske pige, der på hæderfuld måde indskrev sit navn i Danmarks historie, idet hun så trofas t stod sin mand bi på hans farefulde færd i en af fædrelandets skæbnetider. København, hvor han i 11 måneder holdt sig skjult i landsdommer Jens Lassens hus 33 ). Hans Rostgaard og Kirsten Pedersdatter Hans Rostgaard blev født i landsbyen Roost i Arrild sogn, Tønder amt, den 15. april 1625 som søn af selvejerbonden Ove Rostgaard og hustru Kirsten Benneke. Omkring 1640 kom han til København som kammertjener deltog han i søslagene på Listerdyb og Kolbergheide, hvor han var på kongeskibet, og hvor han fik sit ene knæ kvæstet, samtidig med at kongen mistede sit ene øje. Rostgaard blev 1650 slotsfoged ved Rosenborg, og 1656 blev han ridefoged i Kronborg len. Rostgaard -stenen i Danstrup Hegn med de sammenslyngede bogstaver HRG og årstallet 1659 Mindestøtten på Jægerspris med den noget udviskede indskrift: HANS ROSTGAARD OG KIRSTEN PEDERSDATTER HANS HVSTRVE Han og Kirsten boede nu på Krogerup, som Peder Svenske overlod dem, og hvoraf Rostgaard udkøbte sine medarvinger. I forståelse med kong Frederik beholdt han sin stilling under den svenske besættelse i Da han afslog at aflægge ed til den svenske konge, var han en tid fængslet, men blev frigivet mod kaution af svogeren, Mikkel Hansen, og en anden borger i Helsingør. Under Københavns belejring brød Hans Rostgaard gentagne gange gennem de svenske vagtspærringer og bragte kongehuset både proviant og besked om fjendens bevægelser, og han var med i den sammensværgelse, der gik ud på at generobre Kronborg. Da planen herom ved en medviders uforsigtighed blev kendt af svenskerne, og flere af de sammensvorne blev dødsdømt, måtte Hans Rostgaard gå under jorden. Efter samråd med sin hustru red han en mø rk nat ud til Ulvesø mellem Helsingør og Fredensborg. Her skød han sin hest og kastede sin frakke og hat i vandet, hvorefter det lykkedes ham at nå ind til Efter hans forsvinden henvendte Kirsten sig til den svenske kommandant på Kronborg og gav udtryk for en sådan sorg og fortvivlelse over tabet af ham, at ingen kunne tvivle om hendes følelsers ægthed, og kommandanten iværksatte en større eftersøgning i søer og skove for at finde Rostgaards lig. Da man både på dansk og svensk side var overbevist om, at han måtte være død, fik den unge og kønne enke på Krogerup besøg af adskillige friere, hvoriblandt også var højere svenske officerer. Hun holdt dem dog med kølig høflighed fra livet, og mens hun stadig udadtil bar sorg, var hun, bistået af trofaste hjælpere, dag og nat optaget af den spejdertjeneste, hvori hun havde afløst sin mand, og tit sendte hun sin tro tjener, Jens Olsen, med budskab til København i den gamle båd, han holdt skjult ved stranden. Senere svirrede der rygter om, at Hans Rostgaard var set i live. Svenskerne rykkede ind på Krogerup, hvor alt blev forseglet, og vagtposter blev udstillet. Kirsten blev flere gange ført til Kronborg, hvor hun var i strenge forhør, men skønt svenskerne brugte både hårdhed og mildhed, fik de intet ud af hende. Efter fredsslutningen i 1660 mødtes ægteparret igen på Krogerup, men deres tid blev ikke lang. Kirsten døde den 5. april 1668 i en alder af 30 år og 6 måneder. I hendes ægteskab var der en datter, der døde i en spæd alder. Hans Rostgaard, der 1666 var blevet amtsforvalter over Kronborg amt, var endnu 2 gange gift. Han døde den 31. december 1684 og er med sine 3 hustruer begravet i Sct. Olai Kirke i Helsingør, hvor et epitafium over dem findes. Hans søn af andet ægteskab, den kendte Frederik Rostgaard til Anholt, født 1671, var ved faderens død forældreløs og fik sit andet hjem hos Kirstens søster Maren i Helsingør, enke efter Mikkel Hansen. I Danstrup Hegn står der ved landevejen Helsingør- Fredensborg på det sted, hvor Hans Rostgaard skød sin hest, en gammel mindesten med hans navnetræk: HRG. 33 Hans Rostgaard kalder Jens Lassen min svoger, en benævnelse, der i gammel tid brugtes i betydningen min kones slægt ning. Her bestod svogerskabet i, at Hans Rost gaards svigermoder var næstsøskendebarn til Jens Lassens farfader. Jens Lassen var meget virksom under Københavns belejring og opildnede bo rgerne til kamp. Hans søster, Kirsten Lasdatter, var gift med Jens Knudsen Skytte fra Smerupgård i Thy, død 1672 som sognepræst og provst i Lønborg, Ringkøbing amt, mellem hvis efterkommere bl.a. er slægten Rahbek (Harsyssel årbog 1935).

5 Omkring 1780 blev der i Jægerspris Slotspark indrettet en slags pantheon med mindestøtter for berømte danske, nordmænd og holstenere. På de i alt 54 støtter findes 80 mandsnavne, men kun 4 kvindenavne, nemlig Birgitte Gøye, Anna Colbjørnsen, Gertrud Rask og Kirsten Pedersdatter. Da man på stenen satte Kirstens navn under hendes mands, har det været ud fra den betragtning, at hun såvel som han havde sin andel i de bedrifter, der skal mindes. Og da Lavrits Thura i 1695 skrev sin bog om Hans Rostgaard, ydede han også dennes kække hustru fuld retfærdighed, men hendes afstamning samt hendes og forældrenes tilknytning til Hindsels har der hidtil ikke været gjort rede for. (Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1965, side ).

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Slægt 12. Sortering Gammelgård.

Slægt 12. Sortering Gammelgård. Slægt 12. Sortering Gammelgård. 1702 d. 2 apr. Kjeld Jensens barn i Gamelgård kaldet Jens. F: Niels Sørensens hustru i Ølgod by, Jens Ebbesen i Gammelgård, Rasmus Sørensen af Ølgod by, Jens Ebbesens pige,

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø Af Flemming Rasmussen, Greve Flemming Rasmussen, født 1950 på Amager. Bankuddannet og

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2648/2649

Generation XI Ane nr. 2648/2649 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids -sen og Agnete -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurids -sen og Agnete -datter Keldbylille Ane nr. 2648/2649 Svend

Læs mere

Generation XII Ane nr. 5914/5915

Generation XII Ane nr. 5914/5915 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter Borre Ane

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Hovedgården Råstrup og dens ejere Ved H. STØVRING-NIELSEN

Hovedgården Råstrup og dens ejere Ved H. STØVRING-NIELSEN Hovedgården Råstrup og dens ejere Ved H. STØVRING-NIELSEN Råstrup var oprindelig en udflytterby, en torp, i Hundborg sogn 1 ). Man finder den tidligst nævnt i et dokument fra 1348 angående en skiftedeling

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2656/2657

Generation XI Ane nr. 2656/2657 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen Aagesen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Jensen Aagesen og -datter Stubberup Ane nr. 2656/2657 Laurs

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov.

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov. Sortering Medum. 1702 d. 8 feb. Rasmus Jensens barn udi Agersnap kaldet Anna. Niels Pedersens hustru i Agersnap bar barnet. F: Søren Mose i Medum, Peder Ibsen udi Medum, Christen Pedersens hustru i Agersnap,

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Nørre herred, Strellev sogn. Et bol ved kirken gevaldiger Niels Hansen nu Jens Jørgensen, Strellev sogm, Peder Nielsen og Peder Jensen, Strellev

Nørre herred, Strellev sogn. Et bol ved kirken gevaldiger Niels Hansen nu Jens Jørgensen, Strellev sogm, Peder Nielsen og Peder Jensen, Strellev Ribe Varde Lyne, Kbong og Nørhede Strellev/Adsbøl 1748 Kirsten Jensdatter i Varde. 11.11.1748. Enke efter Niels Villumsen. B: 1) Jes Nielsen 2) Anne Nielsdatter 3) Maren Nielsdatter. FM: 1 morbror Christen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere