MANEDSBLADET. En Tdrnbydrengs sommederier i 1930'erne. Nr. 7. August 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANEDSBLADET. En Tdrnbydrengs sommederier i 1930'erne. Nr. 7. August 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling"

Transkript

1 MANEDSBLADET En Tdrnbydrengs sommederier i 1930'erne Nr. 7. August 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

2 En Tdrnbydreng holder sommerfefie i 1930'erne Kristian Jcns n, der er fsdt i 1922 pa PrEstcfelledvej har fort dagbog over en rakke drengeoplevelser pa Amager og fcricturc og besog hos lbrteldrenes familie i Jylland. Dagbogen som dukkede op effer Kristian Jensens dzd i 1994 har Lokalhistorisk Samling lant af familien. Her gengives nogle al' Kristians ferieoplegnelser fra 1930'erne. Det var tiden for charterrejserne, svommepolerne, Legoland og Bon-bonland. Verden var mindrc. Amager kunne udforskes og de lemere rejscmal kunne f.eks. vare Jylland. Sommerferierne blev spzendende med fuld udn)'ttelse affantasien og naturens mange udfordringer. Tekston st6r ulbrandret, som den cr skrevet og formulcret af dcn rige Kristian Jensen. Pd forsiden scs Kristian Jensen som nr. 2 fra venstre ifort sin l'ars brandmandsuniform i ca Krislian Jcnsens barndomshjem Prestelelledevej 19, i Pri lbtoel ses hans forlcldrc Marius og Anne Jensen og hans l-ramor. der er pa bcsog. Augusl l99i

3 Pe Amager 1932 En Sommemorgcn da RalfEgon ogjeg gik til vores LIule havde Ralftaget sin Pibc med og vi sad ihulen og rog. Ralftakkede mig lbr det var mig der gav ham den, og saa maatte jeg ryge paa den cn Stund, og ude paa Marken osregnede det, men Hulcn var Vandtet. Egon fik ogsaa Lov at ryge paa I{alli Pibe. Vi sad i Hulen og snakkede om Oplevelser, hvor vi skulle skafl'e T&ndslikker til Baalet i Aften og om Rejser eller Udflukter. Da Regnvejret klaredc lidt slukkedc RalfPiben, og vi traskede dc m hjem efter, og se at faa noget at spise. I Taarnbys Enge En varm Sommcrdag vi havde lige drukket Kaffc og vi morede os gcvaldig. Lidt eftcr gik vi over pi Engen. Svend og Ralfbar John mcdens Egon ogjeg gik ved Siden al Vi gik over paa er O oml'agnet af Siv og Ror. John blev lagt i Gresset, og vi andre samlede tort kvas og Trae i lang Tid, vi sprang fra den ene O til den anden. Tilsidst faldtjeg i et Vandhul, ogjeg tog min Sko afog lod Solen tonc den. Nu tendte vi et lille Baal og nsd Varmen. Da Baalet var slukket gleb Svend om et Ror rykk de det ovcr, tlendte det og rsg det. Vi arbejdede paa at faa et Hul paa vor O udffldt. Og vi brendte flerc Baal inu. RalfSvend ogjeg skulde nu til at arbejde. Egon skulde passe den syge John. Vi andre tre skuldc langt ud paa Engen og finde til nestc Dag, lidt efter kom vi hjem (med) Favnen fuld. Vi kastede det hen i Graesset. Il.alflob over i Fo[aadskammerct med Tendslikkcrne os vi sik hiem som vi kom ud.

4 Ved Amagers Sydvest Kyst En dag tog Far, Andersen ogj g og pakkeden hel Masse Sager sammen og tog vore Cykler, vi sagde Farvel til Mod r og kortc hutig ud af Taarnby, og om store'freer og brede Gaarde. Kv get gik paa Marken og Kornet var hostet, saa korte vi ind gennem en Skov, vi svingede orn ved en Mindesten afskovens Beplanter og korte ned til Straaden, kastede Cyklern og rejste vort Telt, da det var gjortjog vi af Klademe og sprang i Vandet, det blev et dcjlig Bad. Lidt efter gik vi op og spiste. Lidt efter gik vi op i Skoven. Da vi kom ud i Kanten greb jeg 2 Gr n og en Pind og opstillcde dem hende ved Tellet. FIer sad vi og snakkeden god Times Tid. Far sagde vi maa straks gore Forberedelser til i Nat. Kristian du vedjo godt hvor der der ligg lidt lort Tang sagde han til mig. Bring det sa4 jeg lovede atjeg hurtig skulde vere tilbagc, jeg gik derpaa langs Strandbredden langt vek, men der var intet Tang, jeg gik tilbage og sagde der ikke var noget. Om Aftenen gik vi op i Skoven, og naesten hele Skoven igennern. Saa gik vi hjcm Klokken var I I Stykker, vi gik i Seng med det samme d.v.s. a1 vi gik ikke i Seng men i vort Leje, vi sov godt hele Natten og nrsle Morgen pakkede vi samnen og korte hjem til Taarnby paa Cykleme. Augusl 1997

5 5 Ullerup-piger prl stranden ved Kongelunden i 1940'crne. Fra venstre: Anna. i:lse. og Ella Nielscn, Anne-Lise Petcrscn, I-lva 08 cn ukendt. Arbej dct En varm Eftermiddrigikjeg ovcr til Ralfog Egon, og da.jeg kom derhen kom Grqthe og spurgte om jeg viide have Arbejde i Marken og det sagdc.jeg ikke nej til. Jeg gik derpaa ind til Ilall og Iigon. vi lagde I'laner om hvad vi skuldc bruge Pengenc til. og om meget andet. Dagcn gik hcnd. N&ste Morgen KJ. 8 stimlcdc Ralf Ilgon og.jeg sammcn ved Groftcn. Grcthe kom ikkc lbr hun sor', og jag maatte op for at vagge hendc. Saa travede vi hcnd af Vejen i vore slorc l rtrsko. I)a vi kom hend paa Ladegaarden. blev vi scndt ud paa Markcn og vi plukkedc.lordb&r i Massevis. og vi behsvede ikkc at blive suitcn lbr saa tog vi lbr os al llcttcrne. Nu lakkede det af Middag, og vi fik Lov at lobe hjem og spiso og dct gjordc vi. Jeg skuldc lorst have lidt derhjemmc, da vi havdc spist fikjcg cn llaske Ol mcd. og vi spirntc alt hvad Rcmmcr og'fo-j

6 kunde holde. Snart arbejde(de) vi igen flittig. Bondekonen kom ogsaa med Kaffe og Brod til os, og saa arbejde(de) vi igen, fra den ene Ende af Marken til den anden arbejdede vi. Om aftenen blev der kaldt paa os og vi 1og Bakkeme med ned til Vognen som korte dem til Ladegaarden. Vi gik ogsaa op til Gaarden, og ind i Laden og faa regnet ud hvor mange Penge vi skulle have, her stod store Kasser Grondsager og andre Frugter. Saa fik vi vor Lsnd udleveret, og gik straaleglade hjem med den store Pengesum, og den store Lond tog jeg med til Jylland t Par Dage eftcr og kobt flere rare ting, blandtandet en Kniv. Prestefelledevej set mod Tarnby kirke og med Lergravene i forgrunden i 1930 erne. I Taarnby En Dag kzrte Egon ogjeg med vore Hjul ud aftaanby det begyndte at st enke lidt, men vi korte fremad hele Tiden. Da vi havde korl et godt Stykk uden for By n ( fortaltejcg) atjeg skulde til Jyliand i Morgen, han blev lidt forbavset ved at hore (det) men saa begyndte vi at ksre igen. Det varede ikke l?enge for vi var i Fodcbyen igen. Ralf, Egon ogjeg opstillede el Cirkus og begyndle at trene. Vi morede os nresten i en halv'fime. Ralf og Egons Moder August 1997

7 belalle 5 Ore for at se os spille og det raslcdc allerede i Kassen, vi sad og lagde Planer om hvad vi sku)le spillc. Og vi bcgyndte at bygge et prent lille IIus. Om aftenen gik vi ind i Husat. lukkede Doren og trtndte et lille Lys, vi hyggede os ordentlig. I{alfog Egon spurgte om hvornaar 'l oget ksrte, og dc spurgle om hvilk n Sogn, By, Amt, Kummune o.s.v. jeg skullc til og saa snakkcde vi om nogel ande1, ikke hojrostet men svag snakken, for cllers kunde Ralf og Egons lioroldrc hore det, Lidt efter blev der koldt paa mig, jeg brod op fra Scdet og krob ud afder lille l.lus og pilede afsled hjem. Kuffcncn var pakket og alt rcde til Rejsen. Kdstian Jcnscn og hans klassekammerater pa TArnby skolc i 1930'crnc. Krislian star i bagerstc rekke som nr. 2 lia hojrc PA IrllRIll I JYLI.AND Rejsen 1933 En Morgen sbd jcg op KI 5 og vi skulde mcd l'oger Kl 9. Jeg tog min Ovcrals paa og begyndtc at glardc mig til Rejsen titjylland. Augusl 1997

8 Jeg gik ud paa Vejen og saa elier Vognen. Saa kaldte Mor paa mig, ogjeg lob ind og fik mit ny Toj paa og saa varjeg reiseklar. Far og Mor fik sig ogsaa Fardig og saa kom Bilen og hentede os, og Ralfkom ior at hilse mig Faryel. Og saa korte Bilen til I-Iovebanegaarden og (vi) kom i Toget og 3 Minutter efter korle Toget til Roskilde. Jeg sad ved Vinduet og saa paa de smukke Landskaber. 2 Timer efter sad vi paa Fergen og saa ud paa det vilde Store Belt. Far og mig gik rundt paa Fergen og saa paa alting. Inde i Kah)'tter var en Spisesalon som vi gik igennern. Da vi naaede Fyn, steg vi ind i Toget og k-orte over Oen her var ikke nog t serligt at se, og det varede ikke lange for vi sad paa Lille Blelt og her var ikke saa meget at se som paa store Billt, snart sad vi Togel og havde en ordentlig Farl paa efter Vejle St, da vi kom her gik vi sammen med Farbror Scmidt rundt i Byen, da vi havde det en god Times Tid vi til Vork og fik noget at spise og morede os paa bedste Maade. Mborg Amt Dajeg var kommet til Kvols fikjeg noget a1 spise. Bagener gik Henning Niels Kristian ogjeg ned tij Havnen og da vi havde lagt og krydset rundt paa Fjorden et godt Kvarters Tid sejledc vi ind til Engen og blev der en Stund, da vi skulde til at se.jlc kom en Drcng lobende, og da vi havde sejlet et lilte Stykke lia Lard raabte han, lad mig komme med, nu kendte Henning og Niels Kristian det var Poul, nu var han heh ude paa Sandel, lad mig komme med raable han paany, nej mabte Niels Kdstian og Henning roede godt til, sn:lrt gled vi ind i Havnen, og da Baaden var bundet gik vi op til I-Iuse1. Og vi sad snart i Familiekredsen og en god Sommertale gik mellem os tre Drenge. Tilsidst gik vi i seng. Far og Mor skuldc August 1997

9 helt op paa Bakken for at kome j Seng hos min anden Bedstemor. Vi sov godt hele Natten paa Loftet. al En Sommereftermiddag i 1935 gik Gunnar og.jeg op til Kobmanden paa Kvols Bakke og kobte en Flaske Ol. Gunnar sagde, ska vi & go op ie Skov.jo sagdejeg, og d t giorde vi. Vi gik slraks hen til vor Fold, trak Oltolden op og delte Indholdet afflasken.den var gur, sagde Gunnar og slog sig paa Maven. Nu blev vi Nod til at gaa for der var saa mange Myg og Taarnfluer. Gunnar lob hurlig forbi Jens Hanses Hus og han skulde have fat i Gunnar. Nu gik vi hen til Kobmanden og afleverede den. Da vi nu kom ud paa Landevejen, lob vj op afden sandede Skrrent og hen til Georgs guleror og spiste et Par Stykker, og saa gik vi hjem En side fra dagbogen, hvor Kristian har tegnel Kvols og omegn. Kvols ligger nord for Viborg ved IJjarbek ljord,{ugust 1r97

10 Hvis du har billeder, oplysmnger eller andet af lokalhistorisk interesse, sa henvend dig til: LOKALHISTORISK SAMLING KAMILLEVEJ KASTRUP TLF s4s AsNn'lcstlo: MANDAG TIRSDAG FREDAG Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pa Kastrupgardsamlingen: Midt pi Amager og Kastrup Glas Abent: tirsdag - sondag onsdag tillige Og pi Plydsen, Amager Standvej 350, l.sal: Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og Stoppenilen. Abent: Lordag og sondag 13-17

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Ved vejen. Herman Bang

Ved vejen. Herman Bang Herman Bang Table of Contents Ved vejen...1 Herman Bang...2 I. Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg EV Elev nyt er også denne gang på 12 sider. Der er sket meget, og vi har haft nogle spændende måneder siden sidst, og det vil vi rigtig gerne fortælle om. Som i de foregående numre af EV Elevnyt, har vi

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mallorca træningstur 9-16. maj.

Mallorca træningstur 9-16. maj. Mallorca træningstur 9-16. maj. Referent: Claus og Bjørn. Onsdag d 9. maj. var dagen hvor vi endelig skulle af sted til forårets træningstur på Mallorca. Vi dvs. Niels og Poul fra Dragør Cykelmotion samt

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay Fair Play Kids Nu også på nettet Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay www.tdc.dk/fairplay Følg Frederik og Pernille og deres oplevelser en dag til et fodboldstævne, hvor de møder fodboldspillet

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere