Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort"

Transkript

1 Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort Kort 1 INT 1 Symbols, abbreviations and terms used on charts 2004

2 Denne reviderede udgave af Kort 1 er ajourført til 17. september Væsentlige ændringer af symboler, forkortelser og begreber anvendt i søkortene bringes i»søkortrettelser«og bør noteres nedenfor. This revised edition of INT 1 is updated to 17th September Essential changes to symbols, abbreviations and terms used on charts are issued in»chart Corrections«and should be recorded below. Rettelsesliste Record of Corrections Rettelse nr. Correction No. Søkortrettelser/ Chart Corrections Nr(No)/År(Year) ISBN Tryk: Kort & Matrikelstyrelsen, september 2004 Grafik og DTP: TT Grafik Gengivelse eller reproduktion er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Kort & Matrikelstyrelsen

3 KORT 1 SYMBOLER, FORKORTELSER, BEGREBER I DANSKE SØKORT INT 1 SYMBOLS, ABBREVIATIONS, TERMS USED ON CHARTS INDHOLD CONTENTS SIDE / PAGE INDLEDNING og skematisk layout GENERELT IA Kortnummer, Korttitel, Margentekster IB Positioner, Afstande, Retninger, Misvisning TOPOGRAFI IC Naturlige terrænformer ID Bygninger IE Kendelige objekter IF Havne IG Topografiske begreber HYDROGRAFI IH Tidevand, Strøm II Dybder IJ Havbundens beskaffenhed IK Sten/Skær, Vrag, Hindringer IL Offshore - anlæg IM Ruter IN Områder, Grænser IO Hydrografiske begreber NAVIGATIONSHJÆLPEMIDLER IP Fyr IQ Flydende og faste sømærker IR Tågesignaler IS Radar, Radio, Elektroniske positioneringssystemer IT Service IU Faciliteter for lystbåde ALFABETISK OVERSIGT IV Forkortelser IW Internationale forkortelser IX Stikordsregister INTRODUCTION and Schematic Layout 2 GENEREL IA Chart Number, Title, Marginal Notes 6 IB Positions, Distances, Directions, 8 Compass TOPOGRAPHY IC Natural Features 12 ID Cultural Features 16 IE Landmarks 18 IF Ports 21 IG Topographic Terms 25 HYDROGRAPHY IH Tides, Currents 28 II Depths 31 IJ Nature of the Seabed 34 IK Rocks, Wrecks, Obstructions 36 IL Offshore Installations 40 IM Tracks, Routes 43 IN Areas, Limits 47 IO Hydrographic Terms 51 AIDS AND SERVICES IP Lights 53 IQ Buoys, Beacons 60 IR Fog Signals 67 IS Radar, Radio, Electronic Position-Fixing Systems 68 IT Services 70 IU Small Craft Facilities 72 ALPHABETICAL INDEXES IV Index of Abbreviations 74 IW International Abbreviations 78 IX Index udgave / 3rd Edition 2004 Udgiver/Publisher: Kort & Matrikelstyrelsen

4 Indledning Kort 1 (INT 1) Kort 1 (INT 1) indeholder symboler, forkortelser og begreber, der anvendes i såvel internationale som nationale kort udgivet af Kort & Matrikelstyrelsen. Denne udgave af Kort 1 (INT 1) bygger på»chart Specifications of the IHO«(International Hydrographic Organization), som blev vedtaget på den 12. Internationale Hydrografiske Konference i 1982 i Monaco. Information om kort Oversigt over de af Kort & Matrikelstyrelsen udgivne søkort fremgår af indeks Danske søkort og indeks Grønlandske og færøske søkort. Oplysning om gældende udgave af søkortene og seneste optryk af disse bringes årligt i Søkortrettelser og løbende på Meddelelser om udgivelse af søkort (nye udgaver, ajourførte optryk eller nye kort) bringes i Søkortrettelser. Supplerende information Yderligere informationer kan findes i publikationerne Bag om søkortet * (opmåling, pålidelighed og anvendelse), Den danske Lods * (generelle oplysninger og farvandsbeskrivelser), Den danske Havnelods ** (erhvervshavne), Den færøske Lods, Havneoplysninger for Færøerne, Den grønlandske Lods og Den grønlandske Havnelods. Foruden i Dansk Fyrliste, Afmærkning af danske farvande, Tidevandstabeller (Danmark, Færøerne og Grønland) og Navigation through Danish Waters udgivet af Farvandsvæsenet. * Gratis publikation på ** Opdaterede informationer om de danske erhvervs- og lystbådehavne samt broer findes på Ajourføring af kort Kort & Matrikelstyrelsen udgiver ugentlig»søkortrettelser«, der beskriver de nødvendige rettelser for vedligeholdelse af de gældende søkort. Søkortrettelser findes også på Efterretninger for Søfarende (EfS) udgivet af Farvandsvæsenet bringer oplysninger om forhold af betydning for skibsfarten, herunder meddelelser af foreløbig og midlertidig karakter. Kan også ses på Afmærkning Afmærkning af de danske farvande er foretaget i henhold til IALA Maritime Buoyage System, Region A. Pejlinger Pejlinger angives retvisende set fra søen. Dybder Dybder mellem 0,1 og 20,9 angives i meter og decimeter og fra 21 til 31 på halve meter. Større dybder vises i hele meter. Fri gennemsejlingshøjde Fri gennemsejlingshøjde angives normalt til højvandsniveau. Fra 0,1 til 10,0 angives gennemsejlingshøjden i meter og decimeter, derover i hele meter. Ophavsret Kort & Matrikelstyrelsens søkort og nautiske publikationer er beskyttede i henhold til lov om ophavsret. Reproduktion af disse i analog eller digital form er ikke tilladt uden Kort & Matrikelstyrelsens tilladelse. Ansøgning herom fremsendes til Kort & Matrikelstyrelsen, Markedsområdet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. 2

5 Introduction Chart INT 1 Chart INT 1 contains symbols, abbreviations and terms used on international as well as national charts, published by Kort & Matrikelstyrelsen (KMS). This edition af Chart INT 1 is based on the»chart Specifications of the IHO«(International Hydrographic Organization), which came into force at the XIIth International Hydrographic Conference 1982 in Monaco. Information concerning charts Details of charts issued by Kort & Matrikelstyrelsen are given in index Danske søkort (Danish Charts) and index Grønlandske og færøske søkort (Greenlandic and Faroese Charts). Information on current editions of the charts and latest print of these are given every year in Søkortrettelser (Chart Corrections) and continuously on Publication of charts (new editions, updated reprints and new charts) are announced in Søkortrettelser (Chart Corrections). Supplementary information Further information can be found in the publications Behind the Nautical Chart* (surveying, reliability and use) and in Danish only Den danske Lods * (generelle oplysninger og farvandsbeskrivelser), Den danske Havnelods ** (erhvervshavne), Den færøske Lods, Havneoplysninger for Færøerne, Den grønlandske Lods og Den grønlandske Havnelods. Besides in Dansk Fyrliste, Afmærkning af danske farvande, Tidevandstabeller (Tide Tables) (Danmark, Færøerne and Grønland) and Navigation through Danish Waters (in English) published by Farvandsvæsenet. * Free publikation on ** Updated information on all Danish harbours and bridges (in Danish only) can be found on Updating of charts Kort & Matrikelstyrelsen publishes weekly Søkortrettelser (Chart Corrections) which in Danish and English describes the corrections necessary for maintenance of current charts. Søkortrettelser (Chart Corrections) can also be seen on Efterretninger for Søfarende (EfS) published by The Royal Danish Administration of Navigation and Hydrography brings information of significance to navigation, including information of preliminary and temporary character. Can also be seen on Buoyage The buoyage in Danish waters refers to IALA Maritime Buoyage System, Region A. Bearings Bearings are given from seaward and refer to the true compass. Soundings Depths are given from 0.1 to 20.9 in metres and decimetres, and from 21 to 31 in half metres. All other depths are shown in whole metres. Vertical clearance Vertical clearance is normally refered to the high water level. From 0.1 to 10.0 in metres and decimetres, otherwise in whole metres. Copyright The charts and nautical publications published by Kort & Matrikelstyrelsen are protected according to law on copyright. Reproduction of these in analog or digital form are not allowed without the permission from Kort & Matrikelstyrelsen. Application about this is to be submitted to Kort & Matrikelstyrelsen, Customer Relations, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Denmark. 3

6 Skematisk layout af Kort 1 (INT 1) Schematic layout of Chart INT IF Havne Ports 3 Havneanlæg Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: a, b Harbour Installations 3 5 Dybder Depths II Ankringspladser, Grænser Anchorages, Limits IN Båker og andre faste sømærker Beacons and other Fixed Marks IQ 20 Dn Dns Duc d'alber Dolphin Afsnit Section Afsnitsbetegnelse: Bogstavet»I«står for international Section-designation: The letter»i«means International Underafsnit Sub-section Henvisning til»supplerende nationale symboler«i slutningen af hvert afsnit Reference to»supplementary national symbols«at the end of each section Henvisning til stikord i andre afsnit Cross-reference to terms in other sections Spalte 1: Nummerering efter den nye»standard List of Symbols, Abbreviations and Terms«fra IHO Column 1: Numbering following the new»standard List of Symbols, Abbreviations and Terms«of the IHO Spalte 2: Symboler der følger de internationale»chart Specifications of the IHO«I dette eksempel viser den første tegning et målestokstro symbol, som det kan se ud i storskalakort, i midten vises det symbol der anvendes i standardkort, og sidst vises den forkortelse der benyttes i særlige tilfælde for tydelighedens skyld. Column 2: Representation following the international»chart Specifications of the IHO«In this example the first drawing is a true-to-scale representation, as it might appear on large scale charts; the second drawing is the symbolic representation used on most harbour charts. In certain cases the representation is made clearer by adding the abbreviation»dn.«spalte 3: Den danske og engelske betegnelse Column 3: Term in Danish and English languages Spalte 4: Nationalt symbol, som afviger fra det viste i spalte 2 betyder: Ældre symbol, der med tiden erstattes med det internationale symbol Column 4: Nationally used representation, if not shown in column 2 means: this representation is obsolescent and will be later replaced by the international representation Spalte 5: Nummerering der følger»chart Specifications of the IHO«(Har ingen betydning for kortbrugeren) Column 5: Numbering following the»chart Specifications of the IHO«(Of no interest to chart users) 5

7 IA Kortnummer, Korttitel, Margentekster Chart Number, Title, Marginal Notes Skematisk layout af et dansk INT kort (formindsket) Schematic layout of a Danish INT chart (reduced in size) INTERNATIONAL 54 56,00 N ,00 E KORTSERIE Kort NORDSØEN JONSTRUP FJORD SKALA (SCALE): 1 : (56 ) FORKLARENDE TEKST 15 Kort 141 INT EXPLANATORY NOTES 16 Gas (see note) GASLEDNINGER Gas (se note) 16 GAS PIPELINES 53 54,00 N ,00 E 18 Plan 15 KILDER (SOURCES) 98 06,00 E 8 21,00 E KOKSHAVN 53 51,00 N 1 : (56 ) a 53 06,00 N 8 (740,9 x 1103,9 mm) Opdateret til/updated to...25/99 44 JONSTRUP FJORD Udgivet af (published by)... Kort & Matrikelstyrelsen 1998 UTM Zone 32 8.udgave jun 1998 Trykt jul th Edition Jun 1998 Printed Jul 1999 INT

8 Kortnummer, Korttitel, Margentekster Chart Number, Title, Marginal Notes IA Magnetiske Emner Magnetic Features IB Tidevand Tidal Data IH Kortnummer i nationale kortserier Chart number in national chart series Betegnelse for stedliniekort (hvis de findes). Ingen danske kort Identification of latticed chart (if any). No Danish charts Kortnummer i internationale kortserier Chart number in international chart series Udgiver Publication note (imprint) Ophavsret Copyright note Udgave / Trykt. I eksemplet: 8. udgave trykt juni Ajourført optryk juli 1999 Edition / Printed. In the example. 8th edition printed June Updated reprint July 1999 Opdateret til og med det anførte nr. af»søkortrettelser«. Updated to No of»chart Corrections«shown (incl.) Inderrammens dimensioner Dimensions of the inner border Hjørnekoordinater Corner co-ordinates Korttitel. Ved bestilling af kort kan denne nævnes i forbindelse med kortnummer Chart titel. May be quoted when ordering a chart, in addition to the chart number Forklarende tekst om kortets konstruktion m.m.. Bør læses før kortet bruges Explanatory notes on chart construction, etc. To be read before using the chart ,1 252, ,2 252,3 222, Logo: Med både det nationale og det Internationale Hydrografiske Organisations logo, viser dette eksempel, at det drejer sig om et internationalt kort. Rent nationale kort har kun det nationale logo. Reproduktioner af andre nationers kort (faksimilier) har logoet fra oprindelsesnationen (til venstre), den udgivende nations logo (i midten) og IHOs (til højre) Seals: In the example, the national and International Hydrographic Organization seals show that this national chart is also an international one. Purely national charts have the national seal only. Reproductions of charts of other nations (facsimilie) have the seals of the original producer (left), publisher (center), and the IHO (right) 241,1/241, a Kortets skala og beregningsparallel. Skalaen er kun nøjagtig på den nævnte breddegrad Scale of chart at stated latitude. The scale is precisely as stated only at the latitude quoted Meterskala på kort i stor skala Linear scala on large-scale charts Meterskala i kortrammen på standardkort. I småskalakort benyttes breddeindelingen i kortrammen til udmåling af sømil Linear border scale on large-scale coastal charts. On smaller scales use latitude borders for sea miles Advarende tekst (hvis nogen). Information om særlige forhold, bør læses før kortet bruges Cautionary notes (if any). Information on particular features, to be read before using the chart Kildediagram (hvis noget), oplysning om opmålingernes alder eller oprindelse Source data diagram (if any). For attention of navigators: be cautious where surveys are inadequate Henvisning til kort i større skala Reference to a larger-scale chart Henvisning til tilstødende kort i tilsvarende skala Reference to an adjoining chart of similar scale Henvisning til supplerende nautiske publikationer Instruction to refer to complementary nautical publications UTM projektion, Zone... /WGS-84 UTM projection, Zone... /WGS ,4 221,2 221,1 242,1/242,3/ 242,4/242, ,

9 IB Positioner, Distancer, Retninger, Misvisning Positions, Distances, Directions, Compass Geografiske Positioner Geographical Positions 1 Lat Geografisk bredde Latitude Br. 2 3 Long Geografisk længde Longitude Standard meridian (Greenwich) International meridian (Greenwich) Lgd. 4 Grad Degree(s) Bueminut Minute(s) of arc Buesekund Second(s) of arc PA Omtrentlig position Position approximate ,1 8 PD Tvivlsom position Position doubtful ,2 9 N Nord North E S W NE Øst East Syd South Vest West Nordøst Northeast 14 SE Sydøst Southeast 15 NW Nordvest Northwest 16 SW Sydvest Southwest Punkter Control Points Symbolers Position (Eksempler) Mast Mast Mast PA 18 3 Wk PA Trigonometrisk station Triangulation point Observationspunkt Observation spot Fikspunkt Fixed point Nivellementspunkt Benchmark Grænsemærke Boundary mark Symboler i grundrids: position i midten Symbols in plan: position is in the centre Symboler i profil: position midt i grundlinie Symbols in profile: position is at bottom of symbol Punktsymbol: præcis position Point symbol: accurate positions Omtrentlig position Approximate postion 304,1 304,2 305,1 304,3 306 Symbolised Positions (Examples) 305, ,1 305,1 340,5 305,1 8

10 Positioner, Distancer, Retninger, Misvisning Positions, Distances, Directions, Compass IB Måleenheder Units 40 km Kilometer Kilometre(s) m Meter Metre(s) dm Decimeter Decimetre(s) cm Centimeter Centimetre(s) mm Millimeter Millimetre(s) M Sømil (1852 m) Nautical mile(s) (1852 m) or sea mile(s) Kabellængde Cable ft Fod Foot(Feet) Favn Fathom(s) h Time Hour t m min Minut (tid) Minute(s) of time s sec Sekund (tid) Second(s) of time kn Knob Knot(s) t Ton Ton(s) 54 cd Candela Candela (new candle) Misvisning Magnetic Compass 60 Misvisning Variation 61 Magnetisk magnetic 62 Pejling Bearing Retvisende True 64 Aftagende Decreasing 65 Tiltagende Increasing 66 Årlig ændring Annual change Magnetic Variation 4 31 W 1985 (8 E) Deviation Deviation Misvisningsnote, på position Note of magnetic variation, in position 68.2 Magnetic Variation at 55 N 8 W 4 31 W 1985 (8 E) Misvisningsnote, ude af position Note of magnetic variation, out of position 9

11 IB Positioner, Distancer, Retninger, Misvisning Positions, Distances, Directions, Compass 70 Kompasrose, normal størrelse (mindre kompasroser kan være anvendt) Compass rose, normal pattern (smaller patterns of compass rose may be used) Misvisning (eksempel): 4 15' W 1995 (8' E) placeret på nordpilen betyder, en misvisning på 4 15' W i 1995 med en årlig ændring på 8' E (d.v.s. at misvisningen i 1996 er 4 07' W). Magnetic variation (example): 4 15' W 1995 (8' E) on magnetic north arrow means Magnetic Variation 4 15' W in 1996, annual change 8' E (i.e. magnetic variation decreasing 8' annually). 262, 'W 1995 (8'E) Isogoner Isogonic lines, Isogonals Linierne gælder for misvisningen i 1995 Misvisningen vises i grader. Den årlige ændring angives i minutter. Retningen vises med W (=vest) eller E (=øst) Magnetic Variation Curves are for 1995 The Magnetic Variation is shown in degrees, followed by the letter W or E, as appropiate at certain positions on the curves. The annual change is expressed in minutes with the letter W or E and is given in brackets, immidiately following the variation. 272,1 3 W(5'E) 1 W(3'E) 0 (0') 1 E(3'W) 10

12 Positioner, Distancer Retninger, Misvisning Positions, Distances Directions, Compass IB 82.1 Lokal unormal magnetisk variation 274 I det afgrænsede område kan den i kortet gældende misvisning afvige ±15 Local magnetic anomaly ±15 Within the enclosed area the magnetic variation may deviate from the normal by the value shown 82.2 Local Magnetic Anomaly (see Note) Hvor områdets udstrækning ikke kan defineres, vises teksten alene Where the area affectetd cannot be easily defined, a legend only is shown at the position Supplerende nationale symboler Supplementary national symbols a Magnetic Variation 4 15'W 1995 (8'E)

13 IC Naturlige terrænformer Natural Features Kyst Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: a,g Coastline Kyst Foreshore II, IJ 1 Kystlinie, opmålt Coastline, surveyed 310,1 310,2 2 Kystlinie, ikke opmålt Coastline, unsurveyed Stejl kyst, klinter, klippekyst Steep coast, Steep coast with rock cliffs, Cliffs 312,1 4 Bakker Coastal hillocks 312,1 5 Flad kyst Flat coast 312,2 6 Sandkyst Sandy shore 312,2 7 S t o n e s Stenkyst Stony shore, Shingly shore 312,2 8 D u n e s Klitter Sandhills, Dunes 312,3 Højdefremstilling Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: b,c,d,e Relief Referenceniveau for højder Plane of Reference for Heights IH Højdekurver med højdeangivelse Contour lines with spot height 351,3 351,4 351,5 351,6 352, Højdeangivelser Spot heights 352,1 352, Omtrentlige højdeangivelser og kurver Approximate contour lines with approximate height 351,3 351,4 351,5 351,6 352,

14 Naturlige terrænformer Natural Features IC 13 Formlinier med højdeangivelse Form lines with spot height ,2 351,3 351,7 352,2 14 ;;;;;;; ;;;;;;; 160 ;;;;;;; Vådområder, Lava Omtrentlig højde af trætoppe (over højdedatum) Approximate height of top of trees (above height datum) Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: f 352,4 Water Features, Lava 20 Name Flod, elv, å River, Stream 353,1 353,2 353,4 21 Periodisk vandløb Intermittent river 353,3 22 Strømhvirvler, vandfald Rapids, Waterfalls 353,5 23 Søer Lakes 353,6 24 ;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; S a l t p a n s Saltindvindingsanlæg Salt pans 353,7 25 Gletcher Glacier 353,8 26 Lavastrøm Lava flow

15 IC Naturlige terrænformer Natural Features Vegetation ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; Vegetation 30 Skov W o o d e d 354,1 Wood, in general 31 Markante træer (i grupper eller enkeltstående) Prominent trees (in groups or isolated) ;;;; ;;;; ;;;; 354, Løvtræ Deciduous tree 31.2 ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Stedsegrønt træ Evergreen (except conifer) 31.3 Nåletræ Conifer 31.4 Palm Palm 31.5 Nipa palme Nipa palm 31.6 Casuarine Casuarina 31.7 Filao Filao 31.8 Eukalyptustræ Eucalypt 32 Mangrove Mangrove 312,4 33 M a r s h Mose, eng Marsh ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; 312,2 14

16 Naturlige terrænformer Natural Features IC Supplerende nationale symboler Supplementary National Symbols a Stejl kyst 312,1 Steep coast b Skyggelægning Shading 351,1 c Skraveringer Hachures d Bjerg Mountain Bj. e Kap Cape K. f Kanal Canal Kan. g Tørt ved lavvande Foreshore strand (in general) t.v.lv 15

17 ID Bygninger Cultural Features Bebyggelse Settlements, Buildings Objekters højde Height of objects IE Kendelige objekter Landmarks IE 1 Bykerne Urban area 370,3 370,4 2 Spredt bebyggelse Settlement with scattered buildings 370,5 3 Name Name Bebyggelse (i standard og små-skala kort) Settlement (on medium and small-scale charts) 370,7 4 Name Name HOTEL Landsby Inland village 370,6 5 Bygning Building 370,5 6 Hotel Hotel Vigtig bygning i bykerne Important building in build-up area Hotel 370,3 7 N A M E Vejnavn Street name, Road name Ru Ru Ruin Ruin, Ruined landmark ,2 Veje, Jernbaner, Lufthavne 10 Motorvej Motorway Roads, Railways, Airfields 365, Vej (befæstet) Road (hard surface) 365,2 Vej (ubefæstet), sti Track, Path (loose- or unsurfaced) 365,3 13 Jernbane, med station Railway, with station 328,4 362,1 362, Gennemskæring Cutting Dæmning Embankment Tunnel Tunnel 363,2 364,1 363,1 16

18 Bygninger Cultural Features ID 17 Airfield Lufthavn, flyveplads Airport, Airfield 366,1 366,2 Andre bygninger Other Cultural Features (8.9) Fri højde ved højvande Vertical clearance above High Water 380,1 380, Fri bredde Horizontal clearance 380, Fast bro med fri højde Fixed bridge with vertical clearance 381, Bevægelig bro (generelt) med fri højde Opening bridge (in general) with vertical clearance 381, Swing bridge Lifting bridge (open 12 ) Svingbro med fri højde Swing bridge with vertical clearance Løftebro med fri højde (lukket og åben) Lifting bridge with vertical clearance (closed and open) Bascule bridge Klapbro med fri højde Bascule bridge with vertical clearance 23.5 Pontoon bridge Pontonbro Pontoon bridge Draw bridge Rullebro med fri højde Draw bridge with vertical clearance Transporter bridge Transportbro med fri højde til fast konstruktion Transporter bridge with vertical clearance below fixed structure 381, Svævebane med fri højde Overhead transporter, Telepheric with vertical clearence 382,3 Højspændingsledning på pæle med sikker fri Pyl Pyl højde 26 Power transmission line with pylons and safe 382,1 20 overhead clearance Luftledning, telefon-,telegrafledning med fri højde Overhead cable, Telephone line, Telegraph line with vertical clearance , Overhead pipe Akvædukt med fri højde Overhead pipe with vertical clearance Rørledning på land Pipeline on land

19 IE Kendelige objekter Landmarks Referenceniveau for højder Plane of reference for Heights IH Fyrtårne Lighthouses IP Båker Beacons IQ Generelt General 1 Building Hotel Eksempler på kendelige objekter Examples of landmarks 340,1 340,2 340,5 2 BUILDING WATER TOWER HOTEL Eksempler på særlig iøjenfaldende objekter Examples of conspicuos landmarks 340,1 340,2 340,5 3.1 Illustrerede symboler (i position) Pictorial symbols (in true position) 340,7 373,1 456,5 457, Skitserede objekter (ikke i position) Sketches, Views (out of position) 4 (30) Objekters højde over referenceniveau for højder Height of top of a structure above plane of reference for heights 302,3 5 (30) Objekters højde over terræn Height of top of structure above ground level 302,3 Kendelige objekter Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: a-d Landmarks 10.1 Ch Kirke Church 373,1 373, Tr. Tr Kirke tårn Church tower Tr 10.3 Sp. Sp Kirke spir Church spire Sp 373, Cup. Cup Kirke kuppel Church cupola 11 Kapel Chapel 12 Kors, krucifiks Cross, Calvary 13 Tempel Temple 373,3 14 Pagode Pagoda 373,3 15 Shinto helligdom, kinesisk tempel Shinto shrine, Josshouse 373,3 16 Buddhistisk tempel Buddhist temple 373,3 18

20 Kendelige objekter Landmarks IE 17 Moske, minaret Mosque, Minaret 373,4 18 Marabout Muhammedansk gravsted Marabout 373,5 19 ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; Kirkegård (for alle trosretninger) Cemetery (for all religious denominations) 373,6 20 Tr Tårn Tower Tr 374,3 21 Vandtårn, vandtank på et tårn Water tower, Water tank on a tower Tr 374, Chy Skorsten Chimney Skst 374,1 23 Afbrændingstårn (på land) Flare stack (on land) Fla 374,1 24 Mon Monument Monument 374, Vindmølle Windmill 374, Ru. Vindmølle uden vinger Windmill (wingless) 378,2 26 Vindmotor Windmotor 374,6 27 FS Flagstang Flagstaff, Flagpole Flagst 374,7 28 Radiomast, TV-mast Radio mast, Television mast 375,1 29 Radiotårn, TV-tårn Radio tower, Television tower 375, Radar Mast Radar Tr Radar Sc Radome Radarmast, radartårn, radarantenne, radarkuppel Radar mast, Radar tower, Radar scanner, Radar dome 487,3 31 Parabolantenne Dish aerial 375,4 32 ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; T a n k s Tanke Tanks 376,1 376,2 33 Silo Silo Silo Silo 376,3 19

21 IE Kendelige objekter Landmarks 34.1 Fæstningsanlæg (i stor-skala kort) Fortified structure (on large-scale charts) 379, Slot, fort (i små-skala kort) Castle, Fort, Blockhouse (on smaller-scale charts) Batteri, lille fort (i små-skala kort) Battery, Small fort (on smaller-scale charts) Stenbrud (i stor-skala kort) Quarry (on large-scale charts) Stenbrud (i små-skala kort) Quarry (on smaller-scale charts) Mine Mine 379,2 I20 367,1 367,2 367,2 Supplerende nationale symboler Supplementary National Symbols a b c Mast Mast Kirkegård Cemetery Nedlagt boplads Disused village Mast ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; d Teglværk Brick kiln Tglv 20

22 0 Havne Ports IF Havneanlæg generelt 1 Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: a Dige Dyke, Levee Hydraulic Structures in General 313,1 2.1 Befæstet kyst (i stor-skala kort) Seawall (on large-scale charts) 313,2 2.2 Befæstet kyst (i små-skala kort) Seawall (on smaller-scale charts) 3 0 Causeway Vej anlagt på dæmning Causeway 313, Bølgebryder (generelt) Breakwater (in general) 322,1 4.2 Bølgebryder (løse sten- og betonblokke) Breakwater (loose boulders, tetrapods, etc.) 4.3 Bølgebryder (beton eller murværk) Breakwater (slope of concrete or masonry) 5 Training wall Ledeværk (ved højvande delvis oversvømmet) Training wall (partly submerged at high water) 322, Høfde, Pæleværk (altid tør) Groyne (always dry) 0 313, Høfde, Pæleværk (periodisk oversvømmet) Groyne (intertidal) 6.3 Høfde, Pæleværk (oversvømmet) Groyne (always under water) Havneanlæg Dybder Depths II Ankerpladser, Grænser Anchorages, Limits Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: b IN Båker o. a. faste sømærker Beacons and other fixed marks IQ Harbour Installations Marina Marina IU 10 Fiskerihavn Fishing Harbour 320,1 21

23 0 0 IF Havne Ports 12 Mole (med fortøjningsmulighed) Mole (with berthing facillity) 321,3 13 Kaj, broanlæg Quay, Wharf 321,1 14 Pier Pier, bro, anløbsbro Pier, Jetty 321,2 321,4 15 Promenade pier Promenade pier 321,2 16 Pontoon Ponton Pontoon 326, Lndg Landingssted for både Landing for boats 324,2 18 Steps Trappe Steps, Landing stairs G25a 19 Kajpladsbetegnelse 4 B Designation of berth 4 B 323,1 20 Dn Dns Duc d'albe Dolphin 327,1 21 Deviations duc d'albe Deviation dolphin 327,2 22 Pæl, stolpe, søjle Minor post or pile 327, Ophalerbedding, slæbested Slipway, Patent slip, Ramp 324,1 Slip 24 0 Gridiron Kølhalingsplads Gridiron, Scrubbing grid 326,8 25 Dry dock Tørdok Dry dock, Graving dock 326,1 26 Floating dock Flydedok Floating dock 326, Slusehavn, dokhavn Non-tidal basin, Wet dock 326, Tidevandsbassin Tidal basin, Tidal harbour 326,4 22

24 Havne Ports IF 29.1 Flydende oliebarriere Floating oil barrier 29.2 Oliebarriere (højtryksledning) Oil retention (high pressure pipe) 30 Dock under construction (1995) Under bygning på land, med årstal Works on land, with year date 329,1 31 Area under reclamation (1995) Under bygning i vand, under opfyldning, med årstal Works at sea, Area under reclamation, with year date Under opfyldning (1995) 329,2 32 Under construction (1997) Works in progress (1997) Under bygning, med årstal Works under construction, with year date , Ru Ruin Ruin 378, Pier (Ru) 0 Ødelagt pier, delvis oversvømmet ved højvande Ruined pier, partly submerged at high water 34 Hulk Hulk Hulk Kanaler, barrierer Frigang, højde og bredde Clearances ID Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: a, b Signalstationer Signal Stations IT Canals, Barrages 40 km 32 km 46 Kanal med distancemarkering Canal with distance mark 361,3 361, Lock Sluse (i stor-skala kort) Lock (on large-scale charts) Sluse (i små-skala kort) Lock (on smaller-scale charts) 326,6 361,6 42 Dokport Caisson 326,5 43 Flood barrage Flodbølgebarriere Flood barrage 326,7 44 Dam Dæmning Dam 364,2 Omladningsfaciliteter Transhipment Facilities Veje Roads ID Jernbaner Railways ID Tanke Tanks IE 50 RoRo Roll-on-roll-off-anlæg (Ro-Ro-Terminal) Roll-on, Roll-off Ferry (Ro Ro Terminal) 321, Magasin, pakhus (med kajnummer) Transit shed, Warehouse (with designation) 328,1 I34a 23

SØKORTRETTELSER 12-13

SØKORTRETTELSER 12-13 9. april 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 12-13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 73-78 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109 (INT 1449)

Læs mere

Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.

Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms. 7. januar 0 4. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. september 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 35 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 284-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 189-195 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort 1 INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts

Kort 1 INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts Kort 1 INT 1 Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts 07 Denne reviderede udgave af Kort 1 er ajourført til 5. december 07. Væsentlige ændringer af symboler,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 12. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 281-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 29. januar 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 20-30 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 8. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 507-523 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 18. marts 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 118-138 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 571-605 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 18. september 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 37 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 492-507 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/ (T). Vejle Fjord. Indsejlingen til Vejle Havn. Mindre Dybder. EfS 17/446 2016. (T). Fredericia Havn. Centerhavn. Ledefyr slukket. EfS 13/336 2016. (P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 23. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 470-473 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 7. november årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 7. november 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 44 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 278-293 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 30. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 129-139 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 326-333 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 49-56

Rettelse nr. / Correction no. 49-56 15. februar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 49-56 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 95

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 66-85 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 105-110 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 531-548 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 66-73 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort. Kort 1 INT 1. Symbols, abbreviations and terms used on charts. 10s RW

Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort. Kort 1 INT 1. Symbols, abbreviations and terms used on charts. 10s RW Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort Kort 1 INT 1 Symbols, abbreviations and terms used on charts 2000 10s RW Denne reviderede udgave af Kort 1 er ajourført til 28. januar 2000. Væsentlige

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 9. august årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 9. august årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN & Matrikelstyrelsen 9. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 222-233 & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 / Rettelse nr. / Correction No / Rettelse nr. / Correction No 82

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 4. november 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 472-475 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-14

Rettelse nr. / Correction no. 1-14 18. januar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 1-14 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 18. maj 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 19 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 140-154 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. maj 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 20 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 125-136 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 334-339

Rettelse nr. / Correction no. 334-339 5. oktober 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 334-339 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 25. oktober 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 42 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 468-488 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. juni 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 229-259 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 25. marts 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 106-114 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 250-255 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 1. juli 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 273-289 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/

Grønland. Oversigt over gældende P- og T- meddelelser. Pr. 17. juni (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/ (T). Disko Bugt S. Sydostbugten. Ikamiut. Anlægsarbejde. EfS 24/628 2016. (T). Nuuk Havn SE. Qeqertaq Avalleq. Forfyr slukket. EfS 1/48 2016. (P). Nuuk Havn. Yderhavn. Umiarsualiviup Qeqertai. Anlægsarbejde.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-7

Rettelse nr. / Correction no. 1-7 17. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 1-7 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 22. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 340-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 7. december 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 404-421 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 202-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 9. december 01 8. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 01 Rettelse nr. / Correction no. 5-5 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 108 (INT 18)

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 463-472

Rettelse nr. / Correction no. 463-472 10. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 40 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 463-472 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 25. januar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 15-24 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 22. februar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 57-67 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 131-141 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 144-152 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 5 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 47-65 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 84 47

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 11. oktober 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 40 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 434-457 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-25

Rettelse nr. / Correction no. 1-25 16. januar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 1-25 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 8. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 321-330 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 19. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 19. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 334-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 5. juli 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 26 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 260-280 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 82 260,

Læs mere

SØKORTRETTELSER 14-15

SØKORTRETTELSER 14-15 21. april 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 14-15 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 135-148 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 2. december årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 2. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 47 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 427-444 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. april 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 13 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 150-168 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 11. juli 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 27 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 297-315 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 6. oktober 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 313-319 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 2. september 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 34 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 384-396 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 16. juni 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 141-150 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 27. maj 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 224-233 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 224,

Læs mere

SØKORTRETTELSER 52-53

SØKORTRETTELSER 52-53 Kort & Matrikelstyrelsen 14. januar 2005 16. årgang SØKORTRETTELSER 52-53 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 336-342 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 422-429

Rettelse nr. / Correction no. 422-429 14. december 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 422-429 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. juni 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 22 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 4. juni 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 22 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 4. juni 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 22 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 142-148 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 30. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 208-216 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 19. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 24 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 333-350 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 22. april 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 181-199 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 293-298 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 46-77

Rettelse nr. / Correction no. 46-77 12. februar 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 5 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 46-77 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 500-518

Rettelse nr. / Correction no. 500-518 7. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 500-518 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 31-46

Rettelse nr. / Correction no. 31-46 30. januar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 4 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 31-46 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 25-35 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 1. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 489-506 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 76-80 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 19. januar 2018 30. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2018 Rettelse nr. / Correction no. 1-8 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 22. juli 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 28 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 305-314 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 1. maj årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 1. maj årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 1. maj 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 187-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 3. marts 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 62-68 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 62

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 130 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 102-143 131 (INT 1331) 132 (INT 1332) 133 (INT 1333) 141 (INT 1370)

Rettelse nr. / Correction no. 102-143 131 (INT 1331) 132 (INT 1332) 133 (INT 1333) 141 (INT 1370) 6. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 9 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 102-143 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 61

Læs mere