Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort"

Transkript

1 Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort Kort 1 INT 1 Symbols, abbreviations and terms used on charts 2004

2 Denne reviderede udgave af Kort 1 er ajourført til 17. september Væsentlige ændringer af symboler, forkortelser og begreber anvendt i søkortene bringes i»søkortrettelser«og bør noteres nedenfor. This revised edition of INT 1 is updated to 17th September Essential changes to symbols, abbreviations and terms used on charts are issued in»chart Corrections«and should be recorded below. Rettelsesliste Record of Corrections Rettelse nr. Correction No. Søkortrettelser/ Chart Corrections Nr(No)/År(Year) ISBN Tryk: Kort & Matrikelstyrelsen, september 2004 Grafik og DTP: TT Grafik Gengivelse eller reproduktion er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Kort & Matrikelstyrelsen

3 KORT 1 SYMBOLER, FORKORTELSER, BEGREBER I DANSKE SØKORT INT 1 SYMBOLS, ABBREVIATIONS, TERMS USED ON CHARTS INDHOLD CONTENTS SIDE / PAGE INDLEDNING og skematisk layout GENERELT IA Kortnummer, Korttitel, Margentekster IB Positioner, Afstande, Retninger, Misvisning TOPOGRAFI IC Naturlige terrænformer ID Bygninger IE Kendelige objekter IF Havne IG Topografiske begreber HYDROGRAFI IH Tidevand, Strøm II Dybder IJ Havbundens beskaffenhed IK Sten/Skær, Vrag, Hindringer IL Offshore - anlæg IM Ruter IN Områder, Grænser IO Hydrografiske begreber NAVIGATIONSHJÆLPEMIDLER IP Fyr IQ Flydende og faste sømærker IR Tågesignaler IS Radar, Radio, Elektroniske positioneringssystemer IT Service IU Faciliteter for lystbåde ALFABETISK OVERSIGT IV Forkortelser IW Internationale forkortelser IX Stikordsregister INTRODUCTION and Schematic Layout 2 GENEREL IA Chart Number, Title, Marginal Notes 6 IB Positions, Distances, Directions, 8 Compass TOPOGRAPHY IC Natural Features 12 ID Cultural Features 16 IE Landmarks 18 IF Ports 21 IG Topographic Terms 25 HYDROGRAPHY IH Tides, Currents 28 II Depths 31 IJ Nature of the Seabed 34 IK Rocks, Wrecks, Obstructions 36 IL Offshore Installations 40 IM Tracks, Routes 43 IN Areas, Limits 47 IO Hydrographic Terms 51 AIDS AND SERVICES IP Lights 53 IQ Buoys, Beacons 60 IR Fog Signals 67 IS Radar, Radio, Electronic Position-Fixing Systems 68 IT Services 70 IU Small Craft Facilities 72 ALPHABETICAL INDEXES IV Index of Abbreviations 74 IW International Abbreviations 78 IX Index udgave / 3rd Edition 2004 Udgiver/Publisher: Kort & Matrikelstyrelsen

4 Indledning Kort 1 (INT 1) Kort 1 (INT 1) indeholder symboler, forkortelser og begreber, der anvendes i såvel internationale som nationale kort udgivet af Kort & Matrikelstyrelsen. Denne udgave af Kort 1 (INT 1) bygger på»chart Specifications of the IHO«(International Hydrographic Organization), som blev vedtaget på den 12. Internationale Hydrografiske Konference i 1982 i Monaco. Information om kort Oversigt over de af Kort & Matrikelstyrelsen udgivne søkort fremgår af indeks Danske søkort og indeks Grønlandske og færøske søkort. Oplysning om gældende udgave af søkortene og seneste optryk af disse bringes årligt i Søkortrettelser og løbende på Meddelelser om udgivelse af søkort (nye udgaver, ajourførte optryk eller nye kort) bringes i Søkortrettelser. Supplerende information Yderligere informationer kan findes i publikationerne Bag om søkortet * (opmåling, pålidelighed og anvendelse), Den danske Lods * (generelle oplysninger og farvandsbeskrivelser), Den danske Havnelods ** (erhvervshavne), Den færøske Lods, Havneoplysninger for Færøerne, Den grønlandske Lods og Den grønlandske Havnelods. Foruden i Dansk Fyrliste, Afmærkning af danske farvande, Tidevandstabeller (Danmark, Færøerne og Grønland) og Navigation through Danish Waters udgivet af Farvandsvæsenet. * Gratis publikation på ** Opdaterede informationer om de danske erhvervs- og lystbådehavne samt broer findes på Ajourføring af kort Kort & Matrikelstyrelsen udgiver ugentlig»søkortrettelser«, der beskriver de nødvendige rettelser for vedligeholdelse af de gældende søkort. Søkortrettelser findes også på Efterretninger for Søfarende (EfS) udgivet af Farvandsvæsenet bringer oplysninger om forhold af betydning for skibsfarten, herunder meddelelser af foreløbig og midlertidig karakter. Kan også ses på Afmærkning Afmærkning af de danske farvande er foretaget i henhold til IALA Maritime Buoyage System, Region A. Pejlinger Pejlinger angives retvisende set fra søen. Dybder Dybder mellem 0,1 og 20,9 angives i meter og decimeter og fra 21 til 31 på halve meter. Større dybder vises i hele meter. Fri gennemsejlingshøjde Fri gennemsejlingshøjde angives normalt til højvandsniveau. Fra 0,1 til 10,0 angives gennemsejlingshøjden i meter og decimeter, derover i hele meter. Ophavsret Kort & Matrikelstyrelsens søkort og nautiske publikationer er beskyttede i henhold til lov om ophavsret. Reproduktion af disse i analog eller digital form er ikke tilladt uden Kort & Matrikelstyrelsens tilladelse. Ansøgning herom fremsendes til Kort & Matrikelstyrelsen, Markedsområdet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. 2

5 Introduction Chart INT 1 Chart INT 1 contains symbols, abbreviations and terms used on international as well as national charts, published by Kort & Matrikelstyrelsen (KMS). This edition af Chart INT 1 is based on the»chart Specifications of the IHO«(International Hydrographic Organization), which came into force at the XIIth International Hydrographic Conference 1982 in Monaco. Information concerning charts Details of charts issued by Kort & Matrikelstyrelsen are given in index Danske søkort (Danish Charts) and index Grønlandske og færøske søkort (Greenlandic and Faroese Charts). Information on current editions of the charts and latest print of these are given every year in Søkortrettelser (Chart Corrections) and continuously on Publication of charts (new editions, updated reprints and new charts) are announced in Søkortrettelser (Chart Corrections). Supplementary information Further information can be found in the publications Behind the Nautical Chart* (surveying, reliability and use) and in Danish only Den danske Lods * (generelle oplysninger og farvandsbeskrivelser), Den danske Havnelods ** (erhvervshavne), Den færøske Lods, Havneoplysninger for Færøerne, Den grønlandske Lods og Den grønlandske Havnelods. Besides in Dansk Fyrliste, Afmærkning af danske farvande, Tidevandstabeller (Tide Tables) (Danmark, Færøerne and Grønland) and Navigation through Danish Waters (in English) published by Farvandsvæsenet. * Free publikation on ** Updated information on all Danish harbours and bridges (in Danish only) can be found on Updating of charts Kort & Matrikelstyrelsen publishes weekly Søkortrettelser (Chart Corrections) which in Danish and English describes the corrections necessary for maintenance of current charts. Søkortrettelser (Chart Corrections) can also be seen on Efterretninger for Søfarende (EfS) published by The Royal Danish Administration of Navigation and Hydrography brings information of significance to navigation, including information of preliminary and temporary character. Can also be seen on Buoyage The buoyage in Danish waters refers to IALA Maritime Buoyage System, Region A. Bearings Bearings are given from seaward and refer to the true compass. Soundings Depths are given from 0.1 to 20.9 in metres and decimetres, and from 21 to 31 in half metres. All other depths are shown in whole metres. Vertical clearance Vertical clearance is normally refered to the high water level. From 0.1 to 10.0 in metres and decimetres, otherwise in whole metres. Copyright The charts and nautical publications published by Kort & Matrikelstyrelsen are protected according to law on copyright. Reproduction of these in analog or digital form are not allowed without the permission from Kort & Matrikelstyrelsen. Application about this is to be submitted to Kort & Matrikelstyrelsen, Customer Relations, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Denmark. 3

6 Skematisk layout af Kort 1 (INT 1) Schematic layout of Chart INT IF Havne Ports 3 Havneanlæg Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: a, b Harbour Installations 3 5 Dybder Depths II Ankringspladser, Grænser Anchorages, Limits IN Båker og andre faste sømærker Beacons and other Fixed Marks IQ 20 Dn Dns Duc d'alber Dolphin Afsnit Section Afsnitsbetegnelse: Bogstavet»I«står for international Section-designation: The letter»i«means International Underafsnit Sub-section Henvisning til»supplerende nationale symboler«i slutningen af hvert afsnit Reference to»supplementary national symbols«at the end of each section Henvisning til stikord i andre afsnit Cross-reference to terms in other sections Spalte 1: Nummerering efter den nye»standard List of Symbols, Abbreviations and Terms«fra IHO Column 1: Numbering following the new»standard List of Symbols, Abbreviations and Terms«of the IHO Spalte 2: Symboler der følger de internationale»chart Specifications of the IHO«I dette eksempel viser den første tegning et målestokstro symbol, som det kan se ud i storskalakort, i midten vises det symbol der anvendes i standardkort, og sidst vises den forkortelse der benyttes i særlige tilfælde for tydelighedens skyld. Column 2: Representation following the international»chart Specifications of the IHO«In this example the first drawing is a true-to-scale representation, as it might appear on large scale charts; the second drawing is the symbolic representation used on most harbour charts. In certain cases the representation is made clearer by adding the abbreviation»dn.«spalte 3: Den danske og engelske betegnelse Column 3: Term in Danish and English languages Spalte 4: Nationalt symbol, som afviger fra det viste i spalte 2 betyder: Ældre symbol, der med tiden erstattes med det internationale symbol Column 4: Nationally used representation, if not shown in column 2 means: this representation is obsolescent and will be later replaced by the international representation Spalte 5: Nummerering der følger»chart Specifications of the IHO«(Har ingen betydning for kortbrugeren) Column 5: Numbering following the»chart Specifications of the IHO«(Of no interest to chart users) 5

7 IA Kortnummer, Korttitel, Margentekster Chart Number, Title, Marginal Notes Skematisk layout af et dansk INT kort (formindsket) Schematic layout of a Danish INT chart (reduced in size) INTERNATIONAL 54 56,00 N ,00 E KORTSERIE Kort NORDSØEN JONSTRUP FJORD SKALA (SCALE): 1 : (56 ) FORKLARENDE TEKST 15 Kort 141 INT EXPLANATORY NOTES 16 Gas (see note) GASLEDNINGER Gas (se note) 16 GAS PIPELINES 53 54,00 N ,00 E 18 Plan 15 KILDER (SOURCES) 98 06,00 E 8 21,00 E KOKSHAVN 53 51,00 N 1 : (56 ) a 53 06,00 N 8 (740,9 x 1103,9 mm) Opdateret til/updated to...25/99 44 JONSTRUP FJORD Udgivet af (published by)... Kort & Matrikelstyrelsen 1998 UTM Zone 32 8.udgave jun 1998 Trykt jul th Edition Jun 1998 Printed Jul 1999 INT

8 Kortnummer, Korttitel, Margentekster Chart Number, Title, Marginal Notes IA Magnetiske Emner Magnetic Features IB Tidevand Tidal Data IH Kortnummer i nationale kortserier Chart number in national chart series Betegnelse for stedliniekort (hvis de findes). Ingen danske kort Identification of latticed chart (if any). No Danish charts Kortnummer i internationale kortserier Chart number in international chart series Udgiver Publication note (imprint) Ophavsret Copyright note Udgave / Trykt. I eksemplet: 8. udgave trykt juni Ajourført optryk juli 1999 Edition / Printed. In the example. 8th edition printed June Updated reprint July 1999 Opdateret til og med det anførte nr. af»søkortrettelser«. Updated to No of»chart Corrections«shown (incl.) Inderrammens dimensioner Dimensions of the inner border Hjørnekoordinater Corner co-ordinates Korttitel. Ved bestilling af kort kan denne nævnes i forbindelse med kortnummer Chart titel. May be quoted when ordering a chart, in addition to the chart number Forklarende tekst om kortets konstruktion m.m.. Bør læses før kortet bruges Explanatory notes on chart construction, etc. To be read before using the chart ,1 252, ,2 252,3 222, Logo: Med både det nationale og det Internationale Hydrografiske Organisations logo, viser dette eksempel, at det drejer sig om et internationalt kort. Rent nationale kort har kun det nationale logo. Reproduktioner af andre nationers kort (faksimilier) har logoet fra oprindelsesnationen (til venstre), den udgivende nations logo (i midten) og IHOs (til højre) Seals: In the example, the national and International Hydrographic Organization seals show that this national chart is also an international one. Purely national charts have the national seal only. Reproductions of charts of other nations (facsimilie) have the seals of the original producer (left), publisher (center), and the IHO (right) 241,1/241, a Kortets skala og beregningsparallel. Skalaen er kun nøjagtig på den nævnte breddegrad Scale of chart at stated latitude. The scale is precisely as stated only at the latitude quoted Meterskala på kort i stor skala Linear scala on large-scale charts Meterskala i kortrammen på standardkort. I småskalakort benyttes breddeindelingen i kortrammen til udmåling af sømil Linear border scale on large-scale coastal charts. On smaller scales use latitude borders for sea miles Advarende tekst (hvis nogen). Information om særlige forhold, bør læses før kortet bruges Cautionary notes (if any). Information on particular features, to be read before using the chart Kildediagram (hvis noget), oplysning om opmålingernes alder eller oprindelse Source data diagram (if any). For attention of navigators: be cautious where surveys are inadequate Henvisning til kort i større skala Reference to a larger-scale chart Henvisning til tilstødende kort i tilsvarende skala Reference to an adjoining chart of similar scale Henvisning til supplerende nautiske publikationer Instruction to refer to complementary nautical publications UTM projektion, Zone... /WGS-84 UTM projection, Zone... /WGS ,4 221,2 221,1 242,1/242,3/ 242,4/242, ,

9 IB Positioner, Distancer, Retninger, Misvisning Positions, Distances, Directions, Compass Geografiske Positioner Geographical Positions 1 Lat Geografisk bredde Latitude Br. 2 3 Long Geografisk længde Longitude Standard meridian (Greenwich) International meridian (Greenwich) Lgd. 4 Grad Degree(s) Bueminut Minute(s) of arc Buesekund Second(s) of arc PA Omtrentlig position Position approximate ,1 8 PD Tvivlsom position Position doubtful ,2 9 N Nord North E S W NE Øst East Syd South Vest West Nordøst Northeast 14 SE Sydøst Southeast 15 NW Nordvest Northwest 16 SW Sydvest Southwest Punkter Control Points Symbolers Position (Eksempler) Mast Mast Mast PA 18 3 Wk PA Trigonometrisk station Triangulation point Observationspunkt Observation spot Fikspunkt Fixed point Nivellementspunkt Benchmark Grænsemærke Boundary mark Symboler i grundrids: position i midten Symbols in plan: position is in the centre Symboler i profil: position midt i grundlinie Symbols in profile: position is at bottom of symbol Punktsymbol: præcis position Point symbol: accurate positions Omtrentlig position Approximate postion 304,1 304,2 305,1 304,3 306 Symbolised Positions (Examples) 305, ,1 305,1 340,5 305,1 8

10 Positioner, Distancer, Retninger, Misvisning Positions, Distances, Directions, Compass IB Måleenheder Units 40 km Kilometer Kilometre(s) m Meter Metre(s) dm Decimeter Decimetre(s) cm Centimeter Centimetre(s) mm Millimeter Millimetre(s) M Sømil (1852 m) Nautical mile(s) (1852 m) or sea mile(s) Kabellængde Cable ft Fod Foot(Feet) Favn Fathom(s) h Time Hour t m min Minut (tid) Minute(s) of time s sec Sekund (tid) Second(s) of time kn Knob Knot(s) t Ton Ton(s) 54 cd Candela Candela (new candle) Misvisning Magnetic Compass 60 Misvisning Variation 61 Magnetisk magnetic 62 Pejling Bearing Retvisende True 64 Aftagende Decreasing 65 Tiltagende Increasing 66 Årlig ændring Annual change Magnetic Variation 4 31 W 1985 (8 E) Deviation Deviation Misvisningsnote, på position Note of magnetic variation, in position 68.2 Magnetic Variation at 55 N 8 W 4 31 W 1985 (8 E) Misvisningsnote, ude af position Note of magnetic variation, out of position 9

11 IB Positioner, Distancer, Retninger, Misvisning Positions, Distances, Directions, Compass 70 Kompasrose, normal størrelse (mindre kompasroser kan være anvendt) Compass rose, normal pattern (smaller patterns of compass rose may be used) Misvisning (eksempel): 4 15' W 1995 (8' E) placeret på nordpilen betyder, en misvisning på 4 15' W i 1995 med en årlig ændring på 8' E (d.v.s. at misvisningen i 1996 er 4 07' W). Magnetic variation (example): 4 15' W 1995 (8' E) on magnetic north arrow means Magnetic Variation 4 15' W in 1996, annual change 8' E (i.e. magnetic variation decreasing 8' annually). 262, 'W 1995 (8'E) Isogoner Isogonic lines, Isogonals Linierne gælder for misvisningen i 1995 Misvisningen vises i grader. Den årlige ændring angives i minutter. Retningen vises med W (=vest) eller E (=øst) Magnetic Variation Curves are for 1995 The Magnetic Variation is shown in degrees, followed by the letter W or E, as appropiate at certain positions on the curves. The annual change is expressed in minutes with the letter W or E and is given in brackets, immidiately following the variation. 272,1 3 W(5'E) 1 W(3'E) 0 (0') 1 E(3'W) 10

12 Positioner, Distancer Retninger, Misvisning Positions, Distances Directions, Compass IB 82.1 Lokal unormal magnetisk variation 274 I det afgrænsede område kan den i kortet gældende misvisning afvige ±15 Local magnetic anomaly ±15 Within the enclosed area the magnetic variation may deviate from the normal by the value shown 82.2 Local Magnetic Anomaly (see Note) Hvor områdets udstrækning ikke kan defineres, vises teksten alene Where the area affectetd cannot be easily defined, a legend only is shown at the position Supplerende nationale symboler Supplementary national symbols a Magnetic Variation 4 15'W 1995 (8'E)

13 IC Naturlige terrænformer Natural Features Kyst Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: a,g Coastline Kyst Foreshore II, IJ 1 Kystlinie, opmålt Coastline, surveyed 310,1 310,2 2 Kystlinie, ikke opmålt Coastline, unsurveyed Stejl kyst, klinter, klippekyst Steep coast, Steep coast with rock cliffs, Cliffs 312,1 4 Bakker Coastal hillocks 312,1 5 Flad kyst Flat coast 312,2 6 Sandkyst Sandy shore 312,2 7 S t o n e s Stenkyst Stony shore, Shingly shore 312,2 8 D u n e s Klitter Sandhills, Dunes 312,3 Højdefremstilling Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: b,c,d,e Relief Referenceniveau for højder Plane of Reference for Heights IH Højdekurver med højdeangivelse Contour lines with spot height 351,3 351,4 351,5 351,6 352, Højdeangivelser Spot heights 352,1 352, Omtrentlige højdeangivelser og kurver Approximate contour lines with approximate height 351,3 351,4 351,5 351,6 352,

14 Naturlige terrænformer Natural Features IC 13 Formlinier med højdeangivelse Form lines with spot height ,2 351,3 351,7 352,2 14 ;;;;;;; ;;;;;;; 160 ;;;;;;; Vådområder, Lava Omtrentlig højde af trætoppe (over højdedatum) Approximate height of top of trees (above height datum) Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: f 352,4 Water Features, Lava 20 Name Flod, elv, å River, Stream 353,1 353,2 353,4 21 Periodisk vandløb Intermittent river 353,3 22 Strømhvirvler, vandfald Rapids, Waterfalls 353,5 23 Søer Lakes 353,6 24 ;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; S a l t p a n s Saltindvindingsanlæg Salt pans 353,7 25 Gletcher Glacier 353,8 26 Lavastrøm Lava flow

15 IC Naturlige terrænformer Natural Features Vegetation ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; Vegetation 30 Skov W o o d e d 354,1 Wood, in general 31 Markante træer (i grupper eller enkeltstående) Prominent trees (in groups or isolated) ;;;; ;;;; ;;;; 354, Løvtræ Deciduous tree 31.2 ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Stedsegrønt træ Evergreen (except conifer) 31.3 Nåletræ Conifer 31.4 Palm Palm 31.5 Nipa palme Nipa palm 31.6 Casuarine Casuarina 31.7 Filao Filao 31.8 Eukalyptustræ Eucalypt 32 Mangrove Mangrove 312,4 33 M a r s h Mose, eng Marsh ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; 312,2 14

16 Naturlige terrænformer Natural Features IC Supplerende nationale symboler Supplementary National Symbols a Stejl kyst 312,1 Steep coast b Skyggelægning Shading 351,1 c Skraveringer Hachures d Bjerg Mountain Bj. e Kap Cape K. f Kanal Canal Kan. g Tørt ved lavvande Foreshore strand (in general) t.v.lv 15

17 ID Bygninger Cultural Features Bebyggelse Settlements, Buildings Objekters højde Height of objects IE Kendelige objekter Landmarks IE 1 Bykerne Urban area 370,3 370,4 2 Spredt bebyggelse Settlement with scattered buildings 370,5 3 Name Name Bebyggelse (i standard og små-skala kort) Settlement (on medium and small-scale charts) 370,7 4 Name Name HOTEL Landsby Inland village 370,6 5 Bygning Building 370,5 6 Hotel Hotel Vigtig bygning i bykerne Important building in build-up area Hotel 370,3 7 N A M E Vejnavn Street name, Road name Ru Ru Ruin Ruin, Ruined landmark ,2 Veje, Jernbaner, Lufthavne 10 Motorvej Motorway Roads, Railways, Airfields 365, Vej (befæstet) Road (hard surface) 365,2 Vej (ubefæstet), sti Track, Path (loose- or unsurfaced) 365,3 13 Jernbane, med station Railway, with station 328,4 362,1 362, Gennemskæring Cutting Dæmning Embankment Tunnel Tunnel 363,2 364,1 363,1 16

18 Bygninger Cultural Features ID 17 Airfield Lufthavn, flyveplads Airport, Airfield 366,1 366,2 Andre bygninger Other Cultural Features (8.9) Fri højde ved højvande Vertical clearance above High Water 380,1 380, Fri bredde Horizontal clearance 380, Fast bro med fri højde Fixed bridge with vertical clearance 381, Bevægelig bro (generelt) med fri højde Opening bridge (in general) with vertical clearance 381, Swing bridge Lifting bridge (open 12 ) Svingbro med fri højde Swing bridge with vertical clearance Løftebro med fri højde (lukket og åben) Lifting bridge with vertical clearance (closed and open) Bascule bridge Klapbro med fri højde Bascule bridge with vertical clearance 23.5 Pontoon bridge Pontonbro Pontoon bridge Draw bridge Rullebro med fri højde Draw bridge with vertical clearance Transporter bridge Transportbro med fri højde til fast konstruktion Transporter bridge with vertical clearance below fixed structure 381, Svævebane med fri højde Overhead transporter, Telepheric with vertical clearence 382,3 Højspændingsledning på pæle med sikker fri Pyl Pyl højde 26 Power transmission line with pylons and safe 382,1 20 overhead clearance Luftledning, telefon-,telegrafledning med fri højde Overhead cable, Telephone line, Telegraph line with vertical clearance , Overhead pipe Akvædukt med fri højde Overhead pipe with vertical clearance Rørledning på land Pipeline on land

19 IE Kendelige objekter Landmarks Referenceniveau for højder Plane of reference for Heights IH Fyrtårne Lighthouses IP Båker Beacons IQ Generelt General 1 Building Hotel Eksempler på kendelige objekter Examples of landmarks 340,1 340,2 340,5 2 BUILDING WATER TOWER HOTEL Eksempler på særlig iøjenfaldende objekter Examples of conspicuos landmarks 340,1 340,2 340,5 3.1 Illustrerede symboler (i position) Pictorial symbols (in true position) 340,7 373,1 456,5 457, Skitserede objekter (ikke i position) Sketches, Views (out of position) 4 (30) Objekters højde over referenceniveau for højder Height of top of a structure above plane of reference for heights 302,3 5 (30) Objekters højde over terræn Height of top of structure above ground level 302,3 Kendelige objekter Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: a-d Landmarks 10.1 Ch Kirke Church 373,1 373, Tr. Tr Kirke tårn Church tower Tr 10.3 Sp. Sp Kirke spir Church spire Sp 373, Cup. Cup Kirke kuppel Church cupola 11 Kapel Chapel 12 Kors, krucifiks Cross, Calvary 13 Tempel Temple 373,3 14 Pagode Pagoda 373,3 15 Shinto helligdom, kinesisk tempel Shinto shrine, Josshouse 373,3 16 Buddhistisk tempel Buddhist temple 373,3 18

20 Kendelige objekter Landmarks IE 17 Moske, minaret Mosque, Minaret 373,4 18 Marabout Muhammedansk gravsted Marabout 373,5 19 ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; Kirkegård (for alle trosretninger) Cemetery (for all religious denominations) 373,6 20 Tr Tårn Tower Tr 374,3 21 Vandtårn, vandtank på et tårn Water tower, Water tank on a tower Tr 374, Chy Skorsten Chimney Skst 374,1 23 Afbrændingstårn (på land) Flare stack (on land) Fla 374,1 24 Mon Monument Monument 374, Vindmølle Windmill 374, Ru. Vindmølle uden vinger Windmill (wingless) 378,2 26 Vindmotor Windmotor 374,6 27 FS Flagstang Flagstaff, Flagpole Flagst 374,7 28 Radiomast, TV-mast Radio mast, Television mast 375,1 29 Radiotårn, TV-tårn Radio tower, Television tower 375, Radar Mast Radar Tr Radar Sc Radome Radarmast, radartårn, radarantenne, radarkuppel Radar mast, Radar tower, Radar scanner, Radar dome 487,3 31 Parabolantenne Dish aerial 375,4 32 ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; T a n k s Tanke Tanks 376,1 376,2 33 Silo Silo Silo Silo 376,3 19

21 IE Kendelige objekter Landmarks 34.1 Fæstningsanlæg (i stor-skala kort) Fortified structure (on large-scale charts) 379, Slot, fort (i små-skala kort) Castle, Fort, Blockhouse (on smaller-scale charts) Batteri, lille fort (i små-skala kort) Battery, Small fort (on smaller-scale charts) Stenbrud (i stor-skala kort) Quarry (on large-scale charts) Stenbrud (i små-skala kort) Quarry (on smaller-scale charts) Mine Mine 379,2 I20 367,1 367,2 367,2 Supplerende nationale symboler Supplementary National Symbols a b c Mast Mast Kirkegård Cemetery Nedlagt boplads Disused village Mast ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; d Teglværk Brick kiln Tglv 20

22 0 Havne Ports IF Havneanlæg generelt 1 Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: a Dige Dyke, Levee Hydraulic Structures in General 313,1 2.1 Befæstet kyst (i stor-skala kort) Seawall (on large-scale charts) 313,2 2.2 Befæstet kyst (i små-skala kort) Seawall (on smaller-scale charts) 3 0 Causeway Vej anlagt på dæmning Causeway 313, Bølgebryder (generelt) Breakwater (in general) 322,1 4.2 Bølgebryder (løse sten- og betonblokke) Breakwater (loose boulders, tetrapods, etc.) 4.3 Bølgebryder (beton eller murværk) Breakwater (slope of concrete or masonry) 5 Training wall Ledeværk (ved højvande delvis oversvømmet) Training wall (partly submerged at high water) 322, Høfde, Pæleværk (altid tør) Groyne (always dry) 0 313, Høfde, Pæleværk (periodisk oversvømmet) Groyne (intertidal) 6.3 Høfde, Pæleværk (oversvømmet) Groyne (always under water) Havneanlæg Dybder Depths II Ankerpladser, Grænser Anchorages, Limits Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: b IN Båker o. a. faste sømærker Beacons and other fixed marks IQ Harbour Installations Marina Marina IU 10 Fiskerihavn Fishing Harbour 320,1 21

23 0 0 IF Havne Ports 12 Mole (med fortøjningsmulighed) Mole (with berthing facillity) 321,3 13 Kaj, broanlæg Quay, Wharf 321,1 14 Pier Pier, bro, anløbsbro Pier, Jetty 321,2 321,4 15 Promenade pier Promenade pier 321,2 16 Pontoon Ponton Pontoon 326, Lndg Landingssted for både Landing for boats 324,2 18 Steps Trappe Steps, Landing stairs G25a 19 Kajpladsbetegnelse 4 B Designation of berth 4 B 323,1 20 Dn Dns Duc d'albe Dolphin 327,1 21 Deviations duc d'albe Deviation dolphin 327,2 22 Pæl, stolpe, søjle Minor post or pile 327, Ophalerbedding, slæbested Slipway, Patent slip, Ramp 324,1 Slip 24 0 Gridiron Kølhalingsplads Gridiron, Scrubbing grid 326,8 25 Dry dock Tørdok Dry dock, Graving dock 326,1 26 Floating dock Flydedok Floating dock 326, Slusehavn, dokhavn Non-tidal basin, Wet dock 326, Tidevandsbassin Tidal basin, Tidal harbour 326,4 22

24 Havne Ports IF 29.1 Flydende oliebarriere Floating oil barrier 29.2 Oliebarriere (højtryksledning) Oil retention (high pressure pipe) 30 Dock under construction (1995) Under bygning på land, med årstal Works on land, with year date 329,1 31 Area under reclamation (1995) Under bygning i vand, under opfyldning, med årstal Works at sea, Area under reclamation, with year date Under opfyldning (1995) 329,2 32 Under construction (1997) Works in progress (1997) Under bygning, med årstal Works under construction, with year date , Ru Ruin Ruin 378, Pier (Ru) 0 Ødelagt pier, delvis oversvømmet ved højvande Ruined pier, partly submerged at high water 34 Hulk Hulk Hulk Kanaler, barrierer Frigang, højde og bredde Clearances ID Supplerende nationale symboler: Supplementary national symbols: a, b Signalstationer Signal Stations IT Canals, Barrages 40 km 32 km 46 Kanal med distancemarkering Canal with distance mark 361,3 361, Lock Sluse (i stor-skala kort) Lock (on large-scale charts) Sluse (i små-skala kort) Lock (on smaller-scale charts) 326,6 361,6 42 Dokport Caisson 326,5 43 Flood barrage Flodbølgebarriere Flood barrage 326,7 44 Dam Dæmning Dam 364,2 Omladningsfaciliteter Transhipment Facilities Veje Roads ID Jernbaner Railways ID Tanke Tanks IE 50 RoRo Roll-on-roll-off-anlæg (Ro-Ro-Terminal) Roll-on, Roll-off Ferry (Ro Ro Terminal) 321, Magasin, pakhus (med kajnummer) Transit shed, Warehouse (with designation) 328,1 I34a 23

Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.

Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms. 7. januar 0 4. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS Ingen rettelser til søkort i denne udgave No corrections to charts in this edition Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Læs mere

Kort 1 INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts

Kort 1 INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts Kort 1 INT 1 Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts 07 Denne reviderede udgave af Kort 1 er ajourført til 5. december 07. Væsentlige ændringer af symboler,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 30. april 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 486-508 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2015. side 290 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 35 31. august 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 865-889 Efterretninger for Søfarende, uge 35 2012. side 479 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv.

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv. Esbjerg Havn Strategi: Intermodal transport Ro / Ro Lo / Lo Project cargo Export of Windturbines Offshore windfarms Offshore Oil & Gas Rig repair Base facillities Esbjerg Havn rute netværk Direkte forbindelse

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND MAERSK OIL Mill!rsk Olie og Gas A/S Esplanaden 50 1263 Copenhagen K Denmark Tlf.: +45 3363 4000 En erg istyrelsen Energiindvinding Ressourceenheden Amaliegade 44 1256 K0benhavn K Att.: Hr. lens Skov-Spilling

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Hydrologisk modellering af North China Plain

Hydrologisk modellering af North China Plain HYACINT Afsluttende seminar 20. marts 2013 Hydrologisk modellering af North China Plain Michael Kristensen mikr@alectia.com North China Plain (NCP) Total areal: 142,000 km 2 ~3 x DK Befolkningstal: ~130

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere