SFS sag Hej Thomas. Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det ansøgte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SFS sag 2016005433. Hej Thomas. Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det ansøgte."

Transkript

1 From: Jan Ole Anker Sent: 24. februar :28:21 To: Thomas Larsen (tla) Cc: Subject:Søfartsstyrelsens bemærkninger til - Høring: Projekt Bogø-Møn Cykelbro og Ferieby ved øen Barholm umiddelbart nord for Bogø dæmningen. Vordingborg Kommune 16/01322 SFS sag Hej Thomas Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det ansøgte. Det er for øjeblikket muligt for fartøjer med en højde op til 3,5 meter at passere fra Grønsund til Letten gennem Bogødæmningen. For ikke lægge den frie sejlads hindringer i vejen bør det tilsikres, at nævnte fartøjer kan passere cykelbroen i umiddelbar nærhed af gennemsejlingsåbningen i dæmningen. I øvrigt henvises til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande. Med venlig hilsen Jan Anker Nautisk konsulent Søfartsstyrelsen Maritim Regulering og Besætning (MRB) Dir. tlf.: Mobil: em.dk/signa Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Fax: Web: Fra: Thomas Larsen (tla) Sendt: 22. februar :23 Til: Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS); Trafik- og Byggestyrelsen NaturErhvervstyrelsen NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Vikingeskibsmuseet Cc: Danmarks Naturfredningsforening Dansk Ornitologisk Forening Friluftsrådet Fritidshusejernes Landsforening Ejendomsforeningen Danmark GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse Emne: Høring: Projekt Bogø-Møn Cykelbro og Ferieby - Søges opført ved øen Barholm, matr.29r Bogø By, Bogø, umiddelbart nord for Bogø dæmningen. Vordingborg Kommune 16/01322 Til hørings- og orienteringsparter 16/01322 Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til cykelbro og ferieby. Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 15 af 08/01/2016). Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 874 af 02/09/2008). Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (BEK nr. 579 af 29/05/2013). Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering. Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

2 Ansøgningsmaterialet (10,5 mb) er vedhæftet og vil ligeledes være tilgængelig på vores hjemmeside snarrest. Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 15. marts Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling. Med venlig hilsen Thomas Larsen Landinspektør l Søterritoriet l Miljø- og Fødevareministeriet Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf l l

3 From: Jens Birk-Møller Sent: 3. marts :11:59 To: Thomas Larsen (tla) Cc: Jan Michelsen; Rolf Hoelgaard Subject: SV: Høring: Projekt Bogø-Møn Cykelbro og Ferieby - Søges opført ved øen Barholm, matr.29r Bogø By, Bogø, umiddelbart nord for Bogø dæmningen. Vordingborg Kommune 16/01322 Kære Thomas Larsen Teknik og Miljøforvaltningen anbefaler projektet med bemærkning om, at der politisk endnu ikke er taget stilling til spørgsmålet om udarbejdelse af en lokalplan. Venlig hilsen Jens Birk-Møller Naturforvalter Afdeling for Land og Miljø Telefon: Østergårdstræde 1A 4772 Langebæk Breve sendes til: Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade Vordingborg Vordingborg Kommune Fra: Thomas Larsen (tla) Sendt: 22. februar :23 Til: Søfartsstyrelsen ; Trafik og Byggestyrelsen NaturErhvervstyrelsen Naturstyrelsen Vikingeskibsmuseet Post Vordingborg Kommune Cc: Danmarks Naturfredningsforening ; Dansk Ornitologisk Forening ; Friluftsrådet ; Fritidshusejernes Landsforening Ejendomsforeningen Danmark Geodatastyrelsen Emne: Høring: Projekt Bogø Møn Cykelbro og Ferieby Søges opført ved øen Barholm, matr.29r Bogø By, Bogø, umiddelbart nord for Bogø dæmningen. Vordingborg Kommune 16/01322 Til hørings- og orienteringsparter 16/01322 Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til cykelbro og ferieby. Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 15 af 08/01/2016). Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 874 af 02/09/2008). Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (BEK nr. 579 af 29/05/2013). Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering. Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund Ansøgningsmaterialet (10,5 mb) er vedhæftet og vil ligeledes være tilgængelig på vores hjemmeside snarrest. Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 15. marts Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling. Med venlig hilsen

4 Thomas Larsen Landinspektør l Søterritoriet l Miljø- og Fødevareministeriet Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf l l

5 From: Bo Håkansson Sent: 8. marts :11:39 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Thomas Larsen (tla); DN Vordingborg Subject: sagsnummer 16/01322 Bogø-Møn Cykelbro og Ferieby Kystdirektoratet Kystdirektoratet har udsendt i høring Projekt Bogø Møn Cykelbro og Ferieby Søges opført ved øen Barholm, matr.29r Bogø By, Bogø, umiddelbart nord for Bogø dæmningen. Vordingborg Kommune Projektet vil i givet fald ligge indenfor N2000 område nr Det fremgår af Kystdirektoratets side om projektet, at man vil vurdere, om der skal laves en konsekvensvurdering af projektet ifht bkg 874 af 2. September Det undrer vi os over: Ser man på Natura2000 planen for området nævnes Forstyrrelse som en trussel (s 13) Ugunstig prognose for 2 arter af terner opført på udpegningsgrundlaget, muligvis som følge af forstyrrelse (side 22), Overordnet målsætning fastsætter, at de nævnte arter skal opnå gunstig bevaringsstatus (side 24) Generelle retningslinjer 1.7 (side 27 28) er også relevant, ligesom Konkrete retningslinjer 4.2 (side 28). Da forstyrrelse således muligvis kan påvirke nogle af fuglearterne på udpegningsgrundlaget, synes en konsekvensvurdering at være relevant. Vi kan ikke umiddelbart af høringsmaterialet se, hvordan man tænker at ville bortskaffe spildevand fra feriebyen. Udledning af spildevand fra hytterne til fjorden, må dog anses for utænkeligt og udelukket. Det følger meget klart af 3 i bkg at der skal laves en vurdering af projektets konsekvenser ifht N2000. Denne vurdering skal foretages i forhold til områdets udpegningsgrundlag og den gældende natura 2000 plan for området. Venlig hilsen Bo Bo Håkansson, Biolog og naturmedarbejder EU naturbeskyttelse Jagt og vildtforvaltning, artsbeskyttelse Medlem af IUCN Danmark Sekretær for Det Grønne Kontaktudvalg... Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf.: Dir.tlf.: mail: Facebook: Ulv i Danmark... Vi ta'r naturens parti. Støt og meld dig ind på her

6 DN-logo-oliven-RGB---payoff mail

7 From: Lennart Skrivergaard (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 11. marts :08:17 To: Thomas Larsen (tla) Cc: Subject: Høring - ansøgning om projekt cykelbro og ferieby Bogø-Møn Fiskeriinspektorat Øst afd. I Ringsted har flg. Bemærkninger til det ansøgte: I det ansøgte område drives en del erhvervsfiskeri. Der bliver udsat pæleruser til fangst af ål og rejer, disse bliver sat i forbindelse med dæmningen, da fiskene trækker langs dæmningen. Der bliver endvidere fisket i området med kasteruser efter ål. Jeg har i forbindelse med sagen haft kontakt til erhvervsfiskere Palle Friis og Kim Clausen som begge driver fiskeri langs dæmningen og i området omkring med pæleruser og kasteruser. De mener samstemmende, at fiskeriet i området vil blive meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt i området langs dæmningen, da der i projektet er langt op til div. Aktiviteter området mellem cykelbroen og dæmningen. F. eks. Sejlads med div. Både, kanoer og kajakker m.m Aktiviteterne kan næppe drives sammen med fiskeri i området. Derfor vil fiskeriaktiviteterne i området blive nødt til at flytte fra området. Fiskerne har også et krav om, at der bibeholdes gennemsejling for deres fartøjer gennem dæmningen og under cykelbroen, da de har fiskeri på begge sider af dæmningen. Det kan bekræftes herfra, at der er anmeldt en del pæleruser i det ansøgte område fra erhvervsfiskere, samt at der fiskes med kasteruser i området (kasteruser har vi ikke eksakte positioner på). Jeg skal i forbindelse med sagen gøre opmærksom på, at erhvervsfiskerne der har deres fiskeri i området har krav på erstatning for tabt fiskeri jf. Fiskerilovens Der henstilles til herfra, inden projektet påbegyndes at der indledes forhandlinger med de berørte fiskere i området. Vi er naturligvis behjælpelige med evt. oplysninger vedr. fiskeriet i området hvis det skulle ønskes. Erhvervsfiskere som efter vores skøn vil blive berørt af projektet. Palle og Torben Friis Orevej 75, 4850 Stubbekøbing tlf (erhvervsfartøjer NF 271, NF 398) Kim Clausen Heimdalsvej 2, 4873 Væggerløse tlf (NF 372) Henrik Nielsen Ærtevænget 4, 4771 Kalvehave tlf (ND 169) Dan Christensen Nykøbingvej 149, 4871 Horbelev (NF 297) Per Hedegård Hansen Kraghave Gåbensevej 21, 4800 Nykøbing F. (NF 330, NF 199) Per H. er mig oplyst at han har været meget syg og derfor ikke har fisket så meget det sidste år. Der kan være en enkelt eller to erhvervsfiskere, som driver periodevis lidt kasterusefiskeri i området. De ovennævnte personer kan kontaktes for oplysninger, har aftalt med Palle Friis at han er kontaktperson, da han driver det største fiskeri i området. Venlig hilsen Lennart Skrivergaard Fiskerikontrollør Fiskeriinspektorat Øst - Ringsted Regional Kontrol Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Frejasvej 1, 4100 Ringsted Tlf

8 From: Klara Fiedler Sent: 14. marts :27:42 To: Thomas Larsen (tla) Cc: Subject: SV: Høring: Projekt Bogø-Møn Cykelbro og Ferieby - Søges opført ved øen Barholm, matr.29r Bogø By, Bogø, umiddelbart nord for Bogø dæmningen. Vordingborg Kommune 16/01322 Projekt Bogø Møn Cykelbro og Ferieby ved øen Barholm, matr.29r Bogø By, Bogø, umiddelbart nord for Bogø dæmningen. Vordingborg Kommune 16/01322 Vikingeskibsmuseet har modtaget ovennævnte høringssag. Museet finder, at der er begrundet formodning om, at der i det berørte område kan forekomme oldsager og anlæg som er beskyttet af Museeumsloven. Museet har derfor indstillet til Slots og Kulturstyrelsen, at der stilles vilkår om udførelse af en marinarkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Meddelelse om dette vilkår vil blive fremsendt af Slots og Kulturstyrelsen. Med Venlig Hilsen Klara Fiedler Museumsinspektør Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 DK 4000 Roskilde Danmark Tel. (+45) Mob. (+45) Fra: Thomas Larsen (tla) Sendt: 22. februar :23 Til: Søfartsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen NaturErhvervstyrelsen Naturstyrelsen marinark; Cc: Danmarks Naturfredningsforening Dansk Ornitologisk Forening Friluftsrådet Fritidshusejernes Landsforening Ejendomsforeningen Danmark Geodatastyrelsen Emne: Høring: Projekt Bogø-Møn Cykelbro og Ferieby - Søges opført ved øen Barholm, matr.29r Bogø By, Bogø, umiddelbart nord for Bogø dæmningen. Vordingborg Kommune 16/01322 Til hørings- og orienteringsparter 16/01322 Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til cykelbro og ferieby. Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 15 af 08/01/2016). Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 874 af 02/09/2008). Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (BEK nr. 579 af 29/05/2013). Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering. Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund Ansøgningsmaterialet (10,5 mb) er vedhæftet og vil ligeledes være tilgængelig på vores hjemmeside snarrest. Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 15. marts Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling. Med venlig hilsen

9 Thomas Larsen Landinspektør l Søterritoriet l Miljø- og Fødevareministeriet Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf l l

10 From: Henrik Dahl Sent: 14. marts :18:13 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Michael Thelander Subject: Høringssvar Cykelbro og Ferieby, Bogø, Vordingborg kommune Kystdirektoratet Høringssvar vedr. Sagsnummer 16/ med venlig hilsen Henrik Dahl Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Storstrøm

11 Kystdirektoratet 15. Marts 2016 Højbovej Lemvig Sagsnummer 16/ Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling DOF Storstrøms høringssvar til: Forslag om placering af cykelbro og ferieby langs Bogø-dæmningen mellem Vestmøn og Bogø. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling - DOF Storstrøm er imod etableringen af en Ferieby ved Bogødæmningen: Området er Natura 2000 område og EF Fuglebeskyttelsesområde 168. Det foreslåede ferieby-projekt er efter vor opfattelse ikke foreneligt med områdets status som fuglebeskyttelsesområde. Vi er af den opfattelse, at en ferieby ved dæmningen og ikke mindst på øen Barholm, vil få en negativ indflydelse på områdets fugleliv. Særligt alvorligt vil det være for de ynglende strandfugle på øen Barholm. Der skal selvfølgelig udarbejdes en VVM redegørelse, hvis projektet mod vores forventning tænkes gennemført. At ferieby-projektet ikke synes at være gennemtænkt i forhold til isskruninger, højvande og glatte træbroer, skal vi ikke forholde os til her. Vi kan i udgangspunktet tilslutte os, at der bygges en cykelsti langs sydsiden af dæmningen, da en sådan ikke vil påvirke fuglelivet på Barholm. Venlig Hilsen Dansk Ornitologisk Forenings Lokalafdeling, DOF Storstrøm Kontakt: Henrik Dahl Tlf: Ny Vordingborgvej Kalvehave Mail:

12 From: Axel Frederik Møller Sent: 15. marts :05:44 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Thomas Larsen (tla) Subject: Høringssvar: Projekt Bogø-Møn Cykelbro og Ferieby - Søges opført ved øen Barholm, matr.29r Bogø By, Bogø, umiddelbart nord for Bogø dæmningen. Vordingborg Kommune 16/01322 Til Kystdirektoratet ATT: Thomas Larsen Se venligst vedhæftede høringssvar. Mvh. Axel Frederik Møller Studentermedhjælper l Naturbeskyttelse Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf l l Fra: Thomas Larsen (tla) Sendt: 22. februar :23 Til: Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS); Trafik- og Byggestyrelsen NaturErhvervstyrelsen NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Vikingeskibsmuseet Cc: Danmarks Naturfredningsforening ; Dansk Ornitologisk Forening ; Friluftsrådet ; Fritidshusejernes Landsforening Ejendomsforeningen Danmark GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse Emne: Høring: Projekt Bogø-Møn Cykelbro og Ferieby - Søges opført ved øen Barholm, matr.29r Bogø By, Bogø, umiddelbart nord for Bogø dæmningen. Vordingborg Kommune 16/01322 Til hørings- og orienteringsparter 16/01322 Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til cykelbro og ferieby. Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 15 af 08/01/2016). Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 874 af 02/09/2008). Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (BEK nr. 579 af 29/05/2013). Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering. Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund Ansøgningsmaterialet (10,5 mb) er vedhæftet og vil ligeledes være tilgængelig på vores hjemmeside snarrest. Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 15. marts Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling. Med venlig hilsen Thomas Larsen Landinspektør l Søterritoriet l Miljø- og Fødevareministeriet Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf l l

13 Miljø- og Fødevareministeriet Kystdirektoratet Sendt som e-post Naturbeskyttelse J.nr. NST Ref. alfmo Den 10. marts 2016 Myndighedshøring vedrørende ansøgning om projekt Bogø-Møn Cykelbro og Ferieby - Søges opført ved øen Barholm, matr.29r Bogø By, Bogø, umiddelbart nord for Bogø dæmningen. Kystdirektoratet har med brev af 22. februar 2016 anmodet Naturstyrelsen om bemærkninger vedrørende ansøgning om projekt Bogø-Møn Cykelbro og Ferieby. Natura 2000: Det ansøgte projekt er beliggende i Natura 2000-område nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, som omfatter habitatområde H147 samt fuglebeskyttelsesområderne F84 og F89. Der kan ikke meddeles tilladelse til projektet, medmindre skade på udpegningsgrundlaget kan afvises. Projektet må heller ikke kunne hindre, at bevaringsmålsætningen for området nås. Det skal dermed vurderes, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det gælder såvel anlægs- som driftsfasen. Den planlagte bro etableres i habitatnaturtypen nr. 1160, større lavvandede bugter og vige. Dette behandles ikke i ansøgningsmaterialet. På Bogø-siden er der desuden kortlagt naturtypen 1330, strandeng, hvor broen føres i land. Det fremgår endvidere, at der skal etableres en parkeringsplads på Bogø-siden. Planlægges denne etableret i kortlagt natur? Det behandles i ansøgningen, at habitatnaturtypen strandeng ikke påvirkes, da broen rykkes helt ind til dæmningen over Barholm, men dermed behandles effekten af ilandføringen af broen i kortlagte habitatstrandenge ikke. Naturstyrelsen vurderer, at det bør fremgå, hvor stort et areal med kortlagte naturtyper, hhv. strandeng og bugt, der påvirkes som en følge af projektet. Dette skal herefter sammenholdes med det samlede kortlagte areal af de respektive naturtyper i Natura 2000-området. Ift. de udpegede fuglearter mener Naturstyrelsen, at der mangler en grundig vurdering af anlæggets forstyrrelseseffekt på disse i driftsfasen. Naturstyrelsen gør afslutningsvist opmærksom på, at styrelsen ikke anser motorvejs- og jernbaneprojektet på Sprogø for at udgøre et rimeligt sammenligningsgrundlag for nærværende projekt. En ferieby hvorfra man kan sejle, fiske m.v. må forventes at have en anderledes indvirkning på særligt fuglearter. Natur- og Vildtreservat I det omfang, at man udelader at sejle med mere end 6 knob i området og overholder forbuddet mod wind- og kitesurfing en del af året, vurderes aktiviteten ikke at kræve dispensation fra bekendtgørelse nr af 28. juni 1999 om Fanefjord-Grønsund Vildtreservat. Ønskes disse

14 aktiviteter tilladt, vil det kræve en ændring af bekendtgørelsen, da det ikke vil give mening at give en permanent dispensation til disse aktiviteter. Naturstyrelsen vil særskilt vurdere, om det er relevant at opretholde bekendtgørelsen i sin nuværende form, hvis der opnås tilladelse efter øvrig lovgivning. Naturstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger til det ansøgte. For eventuelle opklarende spørgsmål er I velkomne til at kontakte os. Med venlig hilsen Axel Frederik Møller Enheden for Naturbeskyttelse Naturstyrelsen 2

15 From: Torben Malm Sent: 15. marts :43:33 To: Thomas Larsen (tla) Cc: Subject: høringssag, Projekt Bogø-Møn Kære Thomas Larsen Ovennævnte sag med journalnummer KYST 16/01322 har frist i dag. Jeg kan først få den færdig til dig i morgen. Går det? Venlig hilsen Torben Malm konsulent, arkæolog Fortidsminder Slots- og Kulturstyrelsen Agency for Culture and Palaces H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V T M

16 From: Thomas Larsen (tla) Sent: 15. marts :56:00 To: 'Torben Malm' Cc: Subject: SV: høringssag, Projekt Bogø-Møn Hej Torben Det er helt i orden. Med venlig hilsen Thomas Larsen Landinspektør l Søterritoriet l Miljø- og Fødevareministeriet Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf l l Fra: Torben Malm Sendt: 15. marts :44 Til: Thomas Larsen (tla) Emne: høringssag, Projekt Bogø Møn Kære Thomas Larsen Ovennævnte sag med journalnummer KYST 16/01322 har frist i dag. Jeg kan først få den færdig til dig i morgen. Går det? Venlig hilsen Torben Malm konsulent, arkæolog Fortidsminder Slots- og Kulturstyrelsen Agency for Culture and Palaces H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V T M

17 From: Torben Malm Sent: 16. marts :00:13 To: $Kystdirektoratet (kdi); Thomas Larsen (tla) Cc: Vikingeskibsmuseet ofic. Klara Fiedler Subject: Cykelbro og ferieby ved øen Barholm mellem Bogø og Møn SLKS 15/03156 Til Kystdirektoratet Att.: Thomas Larsen Vedrørende høring af ansøgning om tilladelse til opførelse af cykelbro og ferieby mellem Bogø og Møn Vedlagt følger Slots og Kulturstyrelsens udtalelse i ovennævnte sag. Venlig hilsen Torben Malm konsulent, arkæolog Fortidsminder Slots- og Kulturstyrelsen Agency for Culture and Palaces H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V T M

18 Kystdirektoratet Højbovej Lemvig att.: Thomas Larsen 16. MARTS 2016 SLOTS- OG KULTURSTY- RELSEN FORTIDSMINDEKONTORET HØRING VEDRØRENDE ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT ETABLERE CYKELBRO OG FERIEBY VED ØEN BARHOLM UMIDDELBART NORD FOR BOGØ DÆMNINGEN, VORDINGBORG KOMMUNE DERRES J.NR.: KYST-16/01322 Slots- og Kulturstyrelsen har via Vikingeskibsmuseet i Roskilde modtaget Kystdirektoratets høringssag af 22. februar 2016, vedrørende ansøgning om tilladelse til at etablere cykelbro og opføre ferieby ved øen Barholm, matr.nr. 29r Bogø By, Bogø, umiddelbart nord for Bogø dæmningen, Vordingborg kommune. Samtidig har styrelsen modtaget Vikingeskibsmuseets udtalelse af 14. marts 2016 i sagen. Vikingeskibsmuseet skriver i sin udtalelse: Vikingeskibsmuseet har fra Kystdirektoratet modtaget en høringssag vedr. ansøgning om anlæggelse af cykelbro og ferieby mellem Møn og Bogø. Vikingeskibsmuseet vurderer, at der ud fra topgrafiske forhold samt fund i nærliggende farvandsområde, vil være mulighed for, at der i anlægstracéet forekommer fiskesystemer fra stort set alle perioder af forhistorien. Bro og ferieby lægges mellem de tre øer Møn, Barholm og Bogø, hvor den smalle passage altid har været et attraktivt fiskested for etablering af faststående fiskesystemer og som det stadig er i dag. I Ældre Stenalder lå bopladser ofte direkte ud til gode fiskepladser og det vurderes, at der er begrundet formodning om, at der også kan forekomme stenalderbopladser eller rester heraf i det berørte område. H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TELEFON CVR EAN DRIFT EAN TILSKUD TORBEN MALM SLKS 15/03156 I Fund og Fortidsminder er der registreret følgende i området: 1) Flint på Bogø s sydsøtlige spids. Sted- og lokalitetsnr : , på lavt vand udfor øens sydspids er opsamlet kerneøkser, skiveøkser, flækkeskrabere, flækker, blokke o.a. (Ertebøllekultur). 2) Ved Stubbekøbing på den anden side af Grønsund syd for havnen. Sted- og lokalitetsnr: , 1 skiveskraber, 1 skafttungespids, 1 flækkeskraber, 1 bronze-celt opsamlet ved Ore strand. 3) På sydvestspidsen af Møn forekommer en skanse. Sted- og lokalitetsnr: stedet omdannet til skanse under Englandskrigene

19 Desuden blev der ved en marinarkæologisk forundersøgelse i den nærliggende Bogø Lystbådehavn i april 2012 konstateret lodretstående, tilspidsede hasselstager, der formodes at stamme fra forhistoriske fiskesystemer (MAJ j.nr. 2708, KUAS ). Slots- og Kulturstyrelsen kan konstatere, at der er begrundet formodning om tilstedeværelse af kulturhistorisk væsentlige fortidsminder fra ældre stenalder på det berørte areal. Sådanne fortidsminder er beskyttet i medfør af museumslovens 29 g, stk. 1 og/eller 2; se nedenfor. Slots- og Kulturstyrelsen skal således anmode Kystdirektoratet om, at stille vilkår om, at der gennemføres en marinarkæologisk forundersøgelse i god tid inden byggeriet påtænkes opført. En marinarkæologisk forundersøgelse gennemføres for bygherrens regning og i medfør af 29 g, stk. 4 i museumsloven. Slots- og Kulturstyrelsen skal opfordre den projektansvarlige til snarest belejligt at rette henvendelse til Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde, att.: Mikkel H. Thomsen eller Klara Fiedler, telefon , eller for nærmere aftale vedr. sagens vilkår. Vikingeskibsmuseet varetager bl.a. det marinarkæologiske ansvar i farvandet omkring Sjælland. Hvis den projektansvarlige har supplerende informationer til belysning af sagen, skal disse tilflyde Vikingeskibsmuseet inden der mellem denne og museet laves aftale om en rekvireret marinarkæologisk forundersøgelse. Den endelige projektbeskrivelse for gennemførelse af den rekvirerede arkæologiske opgave, herunder budget, skal godkendes i Slots- og Kulturstyrelsen inden det arkæologiske arbejde igangsættes. Gøres der i forbindelse med forundersøgelsen, eller ved tilsynet, fund af betydende kulturlevn, vil disse være omfattet af museumslovens 29 g, stk. 1 og/eller 2, og Slotsog Kulturstyrelsen skal, i medfør af museumslovens 29 h og indenfor fire uger, træffe afgørelse i sagen, herunder bestemme hvad der skal ske med fortidsmindet. Det skal supplerende oplyses, at set i forhold til Slots- og Kulturstyrelsens myndighedsområde vil der ikke være behov for at gennemføre en VVM-procedure, dersom ovennævnte marinarkæologiske forundersøgelse eller tilsyn gennemføres. Kopi er sendt til: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde SIDE 2

20 Museumsloven 29 g. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder på havbunden, hvis de befinder sig i territorialfarvandet eller på kontinentalsoklen, dog ikke ud over 24 sømil fra de basislinjer, hvorfra bredden af det ydre territorialfarvand måles. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af vrag af skibe eller skibsladninger, der må antages at være gået tabt for mere end 100 år siden, hvis de befinder sig i de områder, der er nævnt i stk. 1, i vandløb eller i søer. Stk. 3. Kulturministeren kan bestemme, at vrag af skibe eller andre fartøjer, der er gået tabt for mindre end 100 år siden, skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 2. Stk. 4. Kulturministeren kan i forbindelse med et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden stille krav om, at den ansvarlige for anlægsarbejdet eller aktiviteten udfører en marinarkæologisk forundersøgelse. Museumsloven 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden spor af fortidsminder eller vrag omfattet af 29 g, stk. 1 og 2, skal fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i 28, og arbejdet skal standses. Stk. 2. Kulturministeren beslutter inden 4 uger fra anmeldelsen, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal være indstillet, indtil der er foretaget en marinarkæologisk undersøgelse. En marinarkæologisk undersøgelse skal gennemføres hurtigst muligt. Der kan fastsættes vilkår for genoptagelsen af arbejdet. Stk. 3. Udgiften til undersøgelser og eventuel sikring af det påtrufne fortidsminde eller vrag afholdes af den ansvarlige for anlægsarbejdet eller aktiviteten. Feriebyen som den tækes lagt på stedet mellem Bogø og Møn. SIDE 3

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jesper Sand Carlsen Nymøllevej 1 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 13/00874-33 Ref. Ilse Gräber 23-04-2014 Tilladelse til høfde ud for matr. nr. 4s, Venø By, Venø, Struer Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af nordmolen i Hundested Havn, Halsnæs Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af nordmolen i Hundested Havn, Halsnæs Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor. Hundested Havn Amtsvejen 2 3990 Hundested Kystdirektoratet J.nr. 15/00374-19 Ref. Laura Storm Henriksen 09-06-2015 Tilladelse til renovering af nordmolen i Hundested Havn, Halsnæs Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Danske Tursejlere Vesterhavnen 5 5800 Nyborg Sendt til leif@dansketursejlere.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00515-34 Ref. Thomas Larsen 28-09-2015 Tilladelse til etablering af 37 turbøjer i 4 områder: 1.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. A/S Storbælt Kystdirektoratet J.nr. 16/01668-15 Ref. Anni Lassen 07-06-2016 Tilladelse til bypass efter KYBL ved Spodsbjerg Færgehavn Kystdirektoratet giver hermed en 2-årige tilladelse til at foretage

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Vejdirektoratet Peter Holt Guldalderen 12 2640 Hedehusene Kystdirektoratet J.nr. 15/00288-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 08-06-2015 Sendt på mail til ph3@vd.dk Tilladelse til erosionsbeskyttelse ved Ny Lillebæltsbro

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Lindø Port of Odense V. Niels Kiersgaard Noatunvej 2 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00806-12 Ref. Bertram Tobias Hacke 08-09-2015 Sendt på mail til nk@odensehavn.dk Tilladelse til geotekniske

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00422-19 Ref. Laura Storm Henriksen 26-06-2015 15/00422 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Vestre Strandvej

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense Att. Lars Seidelin Kystdirektoratet J.nr. 16/01406-19 Ref. Peter Lomholt Langdahl 26-05-2016 Sendt pr. mail til lds@biology.sdu.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anders Berggren Fabriksmestervej 10 1437 København K Pr. mail: ab@bukkenbruse.com Kystdirektoratet J.nr. 16/02497-24 Ref. Thomas Larsen 19-08-2016 Tilladelse til husbåd ud for Fabriksmestervej 10 Z, matr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage geotekniske undersøgelser, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage geotekniske undersøgelser, på de vilkår som fremgår nedenfor. COWI A/S Casper Skandshus Jensen Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00708-9 Ref. Anna L. S. Østergaard 13-08-2015 Tilladelse til at foretage geotekniske undersøgelser i Mariager

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Grundejerforeningen Abildøre Strand v/dennis Baad Sendt til e-mail: hdbaad@mail.dk Den 28. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning af

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget.

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget. Peter Lendal Hestetorvet 7, 1.TV 4000 Roskilde Dato: 05-04-2013 Dokumentnr. 12/00782-25 Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: 91 33 84 28 Tilladelse til etablering af flydende vinterbadeanlæg

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Juelsminde Havn & Marina Haavnen 6 B 7130 Juelsminde Pr. mail: mail@juelsmindehavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01308-13 Ref. Thomas Larsen 21-01-2016 Tilladelse til at etablere træmole og havnekran i

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Kommune Teatergade 6 4700 Næstved Pr. mail: naestved@naestved.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01025-16 Ref. Thomas Larsen 04-12-2015 Tilladelse til etablering af flydebro - Pouls Vig, matr.nr. 1be

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Køge Marina Bådehavnen 2 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 15/01242-15 Ref. Laura Storm Henriksen 18-01-2016 Tilladelse til etablering af bro med krible krableplatform i Køge Marina ud for matr. nr. 11tø,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens K. Kvist Olesen Baunevænget 6 8410 Rønde Pr. mail jkkvist@mail.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02447-13 Ref. Thomas Larsen 23-08-2016 Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Strandvejen 207, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune, Sport & Fritid Vestergade 55, Postboks 619 8100 Århus C Att.: Søren Clausen - scla@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01293-10 Ref. Thomas Larsen 11-02-2016 Tilladelse til ombygning og

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Louise Seeberg Skare Byg A/S Industri N2 Nordager 2 6000 Kolding Den 15. august 2013 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 3. maj 2013 om byggetilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Sendt pr. mail til info@naestvedhavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00577-14 Ref. Lotte Beck Olsen 16-06-2017 Tilladelse til renovering af afviserværk ved Karrebæksmindebroen

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor. Mariagerfjord Vand a/s Islandsvej 7 9560 Hadsund Pr. mail: mail@mfv.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01277-21 Ref. Thomas Larsen 07-03-2016 Tilladelse til krydsning med 2 spildevandsledninger mellem Dania

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor. EASTWIND WATERSPORTS ApS Nordre Fasanvej 137 2000 Frederiksberg Kystdirektoratet J.nr. 17/01221-10 Ref. Jacob Hansen Rye 14-06-2017 Tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer ved Balka Strand, Bornholm

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning syd ved Helsingør Færgeleje

Tilladelse til renovering af søindfatning syd ved Helsingør Færgeleje HH Ferries Helsingör ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til hqr@grontmij.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Broen må ikke benyttes som egentlig bådebro, men kun som badebro. Der kan dog for et kortere tidsrum fortøjres en mindre båd til broen.

Broen må ikke benyttes som egentlig bådebro, men kun som badebro. Der kan dog for et kortere tidsrum fortøjres en mindre båd til broen. Lars Hegnet Landskabsarkitekt mdl lh@kierkegaard.dk Dato: 09-07-2015 Ref: GEJ J.nr.: 20140930125 Tilladelse til etablering af badebro Ejendom: Taarbæk Strandvej 116 Lyngby Taarbæk Kommune har modtaget

Læs mere

I alt på årsbasis er det 316 lystfartøjer svarende til omkring 9% af årstrafikken for lystsejlere.

I alt på årsbasis er det 316 lystfartøjer svarende til omkring 9% af årstrafikken for lystsejlere. Fra: Søren Østerberg Forup (SFS) [mailto:sfo@dma.dk] Sendt: 31. oktober 2011 13:31 Til: Christian Refstrup Emne: SV: Afslag på ansøgning om ændrede åbningstider for Guldborgbroen Til Guldborgsund Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Tilladelse til badebro

Tilladelse til badebro Strandager Grundejerforening v. formand Jan Brinkmann Andersen Sendt til: formanden.strandager@gmail.com Den 27. februar 2015 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirk Property A/S Damhaven 5d 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 15/00664-24 Ref. Laura Storm Henriksen 26-08-2015 Tilladelse til opfyldning afsluttet med spuns ud for matr. nr. 34 a Engene, Vejle Jorder,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Lystbådehavn, Att. Ejvind Nielsen Fiskerivej 8, 1. tv. 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/01106-12 Ref. Jeppe Bech Carlsen 16-12-2015 Tilladelse til renovering af to T-stykker på eksisterende

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet

Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH Nyropsgade 1 1602 København V Sendt elektronisk til EEON@kff.kk.dk Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet elektronisk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. COWI A/S Lars Hansson Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 16/02327-10 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til Lars Hansson Tilladelse til geotekniske

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af flydebro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af flydebro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Halsnæs Kommune Parkovsvej 9 3300 Frederiksværk Sendt på mail til jacl@halsnaes.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/00063-9 Ref. Jeppe Bech Carlsen 24-02-2016 Tilladelse til etablering af flydebro ud for matr.nr.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Naturstyrelsen Vestjylland Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Att. Hans Henning Riber email: vjy@nst.dk Det åbne land J.nr. NST-4122-661-00028 Ref: mhe Den 8. juli 2014 Dispensation til udstykning inden for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Øresundsakvariet, Københavns Universitet Michael Hansen Strandpromenaden 5 3000 Helsingør Kystdirektoratet J.nr. 16/02246-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 18-07-2016 Sendt på mail til michansen@bio.ku.dk

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Pr. mail heidi.grosmann@rksk.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01450-10 Ref. Thomas Larsen 18-04-2016 Tilladelse til etablering af bro, trækfærge

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julie Kierkegaard as landskabsarkitekter - Att: Lars Hegnet Rebekkavej 59 stuen 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 13/00995-30 Ref. Thomas Larsen 28-10-2014 Tilladelse til anlæg af højvandmur og stenkastning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Sendt på mail til jc@thisted.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02244-11 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til renovering

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering permanent

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering permanent Teknik & Sønderho Havn Støtteforening Landevejen 80 6720 Sønderho Att. Anders Bjerrum Mail: anders.bjerrum@fp7consult.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. september 2013 Sagsbehandler Carsten E. Callisen

Læs mere

Dæmningens lille idrætspark etablering af bade-bådebro

Dæmningens lille idrætspark etablering af bade-bådebro Kasper Thomassen Dæmningen 4A 4220 Korsør E-mail: kasper-thomassen@hotmail.com Afdelingen Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Dæmningens lille idrætspark etablering af bade-bådebro

Læs mere

Til Kystdirektoratet. Med venlig hilsen / Best regards Ingolf Jensen

Til Kystdirektoratet. Med venlig hilsen / Best regards Ingolf Jensen From: Ingolf Jensen Sent: 28. januar 2014 15:12:57 To: Kystdirektoratet (kdi) Cc: Peter Sandorff Subject: Retablering af voldanlæg på Aabenraa Sønderstrand Til Kystdirektoratet Vedlagt fremsendes på vegne

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Ansøgning om tillægsaftale til tilladelse til geoteknisk forundersøgelse i Roskilde Fjord, J.nr. 14/00659-17

Ansøgning om tillægsaftale til tilladelse til geoteknisk forundersøgelse i Roskilde Fjord, J.nr. 14/00659-17 Dato 4. februar 2015 Sagsbehandler Agnete Jørgensen Mail agjo@vd.dk Telefon 7244 2411 Dokument 15/02363-10 Side 1/2 Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Søterritoriet Att.: Anne Villadsgaard og Bertram

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet.

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet. Københavns Kommune Att.: Projektchef Anne Kongsfelt Sendt elektronisk til annkon@tmf.kk.dk (Med kopi til lmo@byoghavn.dk) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens Corfitzen Ådalsvej 259 5250 Odense SV Kystdirektoratet J.nr. 15/00829-12 Ref. Laura Storm Henriksen 20-10-2015 Tilladelse til etablering af bro i tilknytning til eksisterende slæbested ud for matr.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere et betonanlæg til brug ved dykning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere et betonanlæg til brug ved dykning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Dykkerklubben Regina Maris V. Johan Wedel Nielsen Bøgeskoven 127 2600 Glostrup Kystdirektoratet J.nr. 15/00519-39 Ref. Anna L. S. Østergaard 01-04-2016 Tilladelse til etablering af et dykkeranlæg på søterritoriet

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn COWI A/S Att.: Troels Wenzel Parallelvej 2 2800 Kgs Lyngby Sendt elektronisk til TRW@cowi.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Saelan Dyssegårdsvej 39 2870 Dyssegård Kystdirektoratet J.nr. 13/01062-12 Ref. Thomas Larsen 05-08-2014 Tilladelse til anlæggelse af "project space" på betonklodsen nord for Dokøen ved Holmen Nord i Københavns

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Else Rasmussen Bolbjergvej 6 Jyderup 4560 Vig Den 12. december 2013 Natur & Miljø Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søværnets Skole, Center for Våben Gnibenvej 55 4583 Sjællands Odde Pr. mail til ssk-mynu-vbc@mil.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01382-19 Ref. Thomas Larsen 14-09-2016 Tilladelse til 10 fortøjningsarrangementer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Jan og Kirsten Toplund Hedetoften 9 2680 Solrød Den 25. juni 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget dine ansøgninger af 4. marts og 8. april 2014 om byggetilladelse

Læs mere

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29.

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. juni 2015 Afgørelse om at ændring af Køge Nord Station ikke er VVM-pligtigt

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Kystdirektoratet J.nr. 14/00870-13 Ref. Bertram Tobias Hacke 09-12-2014 Tilladelse til opfyldning i bassin

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther Mandø Byvej 26 6760 Ribe Landsplanområdet J.nr. SNS-7321-00034 Ref. pen Den 4. december 2006 Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther, Mandø, meddeles

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Karen Bøgelund Brunbjergvej 4 4534 Hørve Den 28. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. november 2014 om tilladelse

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12.

Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12. Carsten Dahl Godballe Blæsbjergvej 12 Bøvling 7650 Bøvlingbjerg 7. november 2014 Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12. Med ansøgning af den 10. oktober 2014, har du ansøgt

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013 Sendes pr. mail: mmo@horten.dk Tidsbegrænset dispensation til opstilling

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Limfjordsrådets Sekretariat Niels Erik Vedel Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Kystdirektoratet J.nr. 16/02538-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til niels.vedel@aalborg.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Att.: Michael Damm pr. mail til: Mette.hildebrand@aalborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00789-14 Ref. Thomas Larsen 08-10-2015 Tilladelse til fjordhave ved Lindholm

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Simon Gade Jensen Solsortevej 17 5500 Middelfart Den 3. marts 2016 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22. oktober 2015

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Fonden Hornbæk Havn Havnevej 34 3100 Hornbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00520-17 Ref. Laura Storm Henriksen 01-09-2015 Tilladelse til etablering af gæstebro samt mole ved ydre havnebassin, Hornbæk Havn,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Mads Uldall og Nanna Skriver Helgolandsgade 13, 4. tv. 1653 København V (Sendt som e-mail til hl@yourhouse.dk) Den 5. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro ud i sø

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bro ud i sø Center for Teknik Miljø og Klima Søren Pedersen Kildegårdsvej 19 3100 Hornbæk Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 20.06.2016 Sagsnr. 16/11529 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bjørn Outzen Rasmussen Bredgade 24, lejl. 302 6000 Kolding Sendt på mail til outzen6000@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 16/00368-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Tilladelse til udlægning af en

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kongelig Dansk Yachtklub Tuborg Havnepark 15 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 15/01249-13 Ref. Jeppe Bech Carlsen 23-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsanlæg i Tuborg Havn ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning Næstved Kommune Miljø- og Planafdelingen Brogade 2 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-200-00023 Ref. kaape Den 25. marts 2008 Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirsten Eskesen Kaalundsvej 43 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 15/00727-16 Ref. Laura Storm Henriksen 15-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsbøje ud for matr. nr. 1ah, Langø, Stubberup,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jesper og Mette Rossing Svanevænget 23A 4040 Jyllinge Sendt på mail til jesperrossing1@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 15/01023-17 Ref. Jeppe Bech Carlsen 06-07-2016 Lovliggørelse af bade- og bådebro

Læs mere

Klaptilladelse til: Fonden Jacobsens Plads, Pilekrogen.

Klaptilladelse til: Fonden Jacobsens Plads, Pilekrogen. Fonden Jacobsens Plads 5700 Svendborg Att. Hans Rasmussen E-mail Rasmussen@troensemail.dk CVR nr. 21109703 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00082 Ref. Jimho Den 08.07 2014 Klaptilladelse til: Fonden

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Strandbjerggårdens Grundejerforening Kalundborg v/søren Birk Pedersen, soerenbirkpedersen@gmail.com Anette Mathiesen, abmathiesen@gmail.com Det åbne land J.nr. NST-4132-326-00172 Ref: pivha Den 21. januar

Læs mere

Principiel tilladelse til etablering af midlertidig arbejdshavn i forbindelse med etablering af ny motortrafikvej i Roskilde Fjord

Principiel tilladelse til etablering af midlertidig arbejdshavn i forbindelse med etablering af ny motortrafikvej i Roskilde Fjord Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Att.: Niels Jørgen Larsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Universitet, Bioscience Vejlsøvej 25 8600 Silkeborg Sendt på mail til mir@bios.au.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/01485-18 Ref. Anne Villadsgaard 27-07-2017 Tilladelse til etablering af et midlertidigt

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Naturturisme I/S Abildvej 5A, 2. sal 5700 Svendborg Sendt på mail til kewin.kamelarczyk@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/06102-3 Ref. Anne Villadsgaard 17-02-2017 Tilladelse til udlægning af fire

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens Karin Wiene Jacobsen og Jan Steen Jacobsen Skovløbervej 6 Prejlerup 4571 Grevinge Sendt til e-mail: jan@jansteenjacobsen.dk Den 25. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Afslag på ansøgning om dispensation

Læs mere