Årsrapport Svendborg Sparekasse A/S, CVR , Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR , Svendborg

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side 4 Kapitalgrundlag Side 5 Solvensbehov og solvens Side 5 Risikoforhold og risikostyring Side 6 Nærtstående parter Side 8 Koncern Side 8 Bestyrelse og direktion Side 9 Redegørelse vedr. god selskabsledelse Side 11 Ledelsespåtegning Side 14 Revisionspåtegninger Side 15 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis Side 17 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Side 20 Balance Side 21 Egenkapitalopgørelse Side 22 Pengestrømsopgørelse Side 23 Noter Side 24 5 års hoved- og nøgletal Side 36 Nøgletalsdefinitioner Side 38 Sparekassens repræsentantskab Side 39 Selskabsoplysninger Svendborg Sparekasse A/S Centrumpladsen Svendborg CVR: Hjemsted: Svendborg Grundlagt 1852 Telefon Telefax

3 Ledelsesberetning Ud af 2010 med solidt resultat og en rekordhøj solvens. - Overskud før skat på 40,2 mio.kr. mod 27,9 mio.kr. i Overskud efter skat på 29,6 mio.kr. mod 21,1 mio.kr. i Solvens på 21,8 pct. svarende til 222% af individuelt solvensbehov, som udgør 9,8 pct. - Stabil kundeportefølje - Faldende nedskrivninger på udlån - Kursgevinster på værdipapirer - Samlet udgift i 2010 til Bankpakke-I på 11,4 mio.kr. - Primoegenkapitalen forrentet med 8,2% før skat. - Stort indlånsoverskud - Likviditetsoverdækning på 378,7% - Egenkapitalen udgør 559,9 mio. Det realiserede resultat svarer til det opjusterede resultat, som er oplyst i selskabsmeddelelse 26. januar Sparekassens ledelse betragter resultatet som meget tilfredsstillende specielt situationen og vilkårene for den finansielle sektor taget i betragtning. 3

4 Ledelsesberetning Sparekassens hovedaktiviteter Svendborg Sparekasse er et lokalt fullservice detailpengeinstitut med private kunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder som primære målgrupper. Hovedaktiviteten er almindelige pengeinstitutforretninger, som består i at modtage indlån, yde lån, kreditter og garantistillelse, foretage handel med værdipapirer og valuta, yde rådgivning vedrørende finansiering, pension, investering og bolighandel m.v. Sparekassens primære markedsområde er Sydfyn og Langeland samt Østfyn. Gennem datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S udbydes produkter inden for finansiel leasing rettet mod erhvervsvirksomheder i hele landet. Året 2010 kort fortalt Svendborg Sparekasse kan endnu en gang aflevere et flot regnskabsmæssigt resultat efter et år hvor finanskrisen knapt er afblæst og hvor svære samfundsøkonomiske problemer har presset sig på. Resultatet før skat udgør 40,2 mio.kr. og forrenter primoegenkapitalen med 8,2%. Afdæmpningen i den generelle samfundsmæssige økonomi kan også registreres på sparekassens forretningsomfang for såvel erhvervs- som privatkunder. Efter flere år med positiv vækst er forretningsomfanget faldet i 2010, hvor udlån er reduceret med 7,1 pct. Den generelle opsparingslyst har til gengæld medført, at indlån er forøget med 3,4 pct. Sparekassens balance er øget med 2,2 pct. fra ultimo 2009 og udgør ved udgangen af 2010 i alt 3,1 mia.kr. Når bortses fra udlånsudviklingen har sparekassens forretningsområder udviklet sig tilfredsstillende, og efter et par hårde år er også sparekassens leasingaktiviteter vendt tilbage til positive resultater. Egenkapitalen udgør ved udgangen af ,9 mio.kr. og den indre værdi pr. aktie á 100 kr. er således på kr. Efter regnskabsårets udløb har det statslige selskab Finansiel Stabilitet overtaget Amagerbanken efter dennes konkurs. Svendborg Sparekasse har ikke eksponeringer mod Amagerbanken i form af kreditfaciliteter, obligationer eller aktier i Amagerbanken. Derimod hæfter sparekassen i lighed med de øvrige danske pengeinstitutter for det tab, som Indskydergarantifonden må imødese i forbindelse med Amagerbankens konkurs. Svendborg Sparekasses seneste opgjorte andel af sektorens indeståelse over for Garantifonden for Indskydere udgør 0,23 pct. Herudover er der ikke indtruffet hændelser af væsentlig direkte betydning for koncernens drift. Basisindtægter Sparekassens nettorenteindtægter blev for 2010 på 101,8 mio.kr. eller 0,7 pct. mindre end for Udbytte af kapitalandele udgør 3,8 mio.kr. mod 6,2 mio.kr. i 2009, hvor sparekassen modtog ekstraordinære udbyttebetalinger. Gebyr og provisionsindtægter er i forhold til 2009 forøget med 4,1 mio.kr. eller 15,9 pct. til 29,7 mio.kr. Kursreguleringer Trods de til tider urolige finansielle markeder er der igen i 2010 en positiv kursregulering af sparekassens fondsbeholdning m.v. Reguleringer af værdipapirer m.v. udviser en samlet gevinst på 5,9 mio.kr. fordelt med 2,2 mio.kr. fra obligationsbeholdningen og 3,3 mio.kr. vedrørende beholdningen af aktier. Øvrige kursreguleringer udgør +0,4 mio.kr. For 2009 udgjorde de samlede kursreguleringer +14,0 mio.kr. Omkostninger De samlede omkostninger til personale og administration m.v. udgør i alt 71,6 mio.kr. mod 68,5 mio.kr. for Stigningen svarer til 4,5 pct. eller 3,1 mio.kr. hvor 2,0 mio.kr. kan henføres til lønninger/vederlag og 1,1 mio.kr. til øvrige administrationsomkostninger. Andre driftsudgifter Der er i årets 3 første kvartaler udgiftsført 6,5 mio.kr., som alene udgør den direkte betaling af provision til Det Private Beredskab (Bankpakke I). Nedskrivninger Tab og nedskrivninger er reduceret fra 39,9 mio.kr. i 2009 til 29,2 mio.kr. for Det er i lighed med de foregående år hovedparten, som kan henføres til erhvervsudlån. Årets tabsprocent udgør 1,1% af udlån og garantier primo. I periodens tab på 29,2 mio. kr. indgår en forøget hensættelse på 4,9 mio.kr. til sparekassens andel af sektorens kollektive garanti overfor Det Private Beredskab. Samlet er der ved udgangen af 2010 hensat i alt 11,6 mio.kr. til denne forpligtelse. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Posten udviser et positivt resultat på godt 2,0 mio.kr., som hidrører fra sparekassens leasingaktiviteter i selskabet Leasing Fyn Svendborg A/S. Selskabet beskæftiger sig udelukkende med erhvervsfinansiering. Efter betydelige tab som følge af den finansielle krise er resultatet igen stabilt positivt. Resultat Resultatet før skat udgør 40,2 mio.kr. for året 2010 og er således væsentligt forøget fra 27,9 mio.kr. for Efter skat udgør resultatet 29,6 mio.kr. som i forhold til 2009 er forøget med hele 40,3%. 4

5 Ledelsesberetning Balancen Sparekassens balance udgør knapt 3,1 mia.kr. og er forhold til ultimo 2009 forøget med 65 mio.kr. eller 2,2% Likvide midler, bestående af kassebeholdning, tilgodehavende i Nationalbanken og hos øvrige kreditinstitutter, udgør 155,5 mio.kr. ved udgangen af december Udlån udgør 1,8 mia.kr. og er specielt faldet i 4 kvartal Fra 31. december 2009 er udlån faldet med 7,1%. Beholdning af obligationer og aktier er efter kursreguleringer bogført til 852,2 mio.kr. pr. ultimo 2010 mod 764,8 mio.kr. ved udgangen af Gæld til andre kreditinstitutter udgør 76,1 mio. kr. ved årets udgang. Indlån (inkl. puljeordninger) udgør godt 2,3 mia.kr. og er i løbet af 2010 øget med 76,8 mio.kr. eller 3,4 pct. Eventualforpligtelser Består væsentligst af garantier og er i årets løb reduceret fra 653,4 mio.kr. ved udgangen af 2009 til nu 639,3 mio.kr. Garanti overfor Det Private Beredskab indgår med 11,6 mio.kr., og udgør sparekassens andel af den kollektive indeståelse i h.t. Bankpakke-I. Beløbet er hensat og påvirker ikke resultatet fremadrettet. Egne aktier Sparekassens beholdning af egne aktier udgjorde ved årets udgang stk. svarende til 3,7 mio.kr. opgjort til dagsværdi. Værdien er jf. regnskabsbestemmelserne fragået i egenkapitalen. Kapitalgrundlag Der er ikke i 2010 sket ændringer i den supplerende kapital, som ultimo året udgør uændret 40 mio.kr. Aktiekapitalen er i 1. kvartal 2010 forøget ved kapitaludvidelse på nominelt kr kr. Udvidelsen er tegnet af Fonden for Svendborg Sparekasse. Aktiekapitalen udgør pr. 31. december 2010 nominelt kr , som er fordelt på aktier à 100 kr. Kapitaludvidelsen er sket for yderligere at styrke sparekassens kapitalgrundlag, bl.a. for at øge mulighederne for at udvide forretningsomfanget når muligheder herfor viser sig. Jf. vedtægterne kan aktiekapitalen efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes ad én eller flere gange med indtil kr Bemyndigelsen gælder indtil den 31. december Bestyrelsen kan beslutte, at de hidtidige aktionærers fortegningsret ikke skal gælde helt eller delvist, således at kapitalforhøjelsen reserveres for enkelte investorer til markedskurs. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for sparekassens aktionærer, såfremt den sker ved en aktieemission på indtil kr til fordel for medarbejdere i sparekassen. Aktierne kan i så tilfælde udstedes som fondsaktier eller favørkursaktier. Bestyrelsen kan indtil næste ordinære generalforsamling lade sparekassen erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af sparekassens aktiekapital. Sparekassens ledelse vurderer løbende sparekassens samlede kapitalstruktur i forhold til sparekassens forretningsomfang. Børsnotering Sparekassen har kun én aktieklasse og hele aktiekapitalen, og dermed alle aktier, er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen med fondskode DK Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed. Stemmerettigheder Hvert aktiebeløb á 100 kr. giver èn stemme, dog højest 100 stemmer for hver aktionær. Stemmeret kan udøves når aktierne er noteret i aktiebogen, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Solvensbehov og Solvens Til beregning af solvensbehov anvender Sparekassen en model, som er udviklet af Lokale Pengeinstitutter. Modellen beregner et kapitalbehov som dels er afhængig af den aktuelle risikoeksponering dels indebærer en stresstest af sparekassens driftsposter, væsentligst nettorenteindtægter, kursreguleringer, tab og nedskrivninger på debitorer. Solvensbehovet er for Sparekassen opgjort til 9,8 pct. På koncernniveau udgør solvensbehovet 9,3 pct. For moderselskabet Svendborg Sparekasse A/S udgør solvensprocenten 21,8 mod et solvensbehov på 9,8 pct. Der er således en overdækning på 12,0 pct. point. Koncernens solvens er opgjort til 20,6 pct. mod et solvensbehov på 9,3 pct. Overdækningen udgør således 11,3 pct. point. Den fulde redegørelse for sparekassens solvensbehov findes på: Anvendelse af overskuddet / fastsættelse af udbytte Efter udløb af statsgarantiordningen (Bankpakke-I) er det igen med visse begrænsninger - muligt for pengeinstitutterne at udbetale udbytte. Svendborg Sparekasse er dog ikke underlagt disse begrænsninger, da sparekassen ikke har modtaget kapital fra Bankpakke-II. Bestyrelsen foreslår derfor, at der på grundlag af resultatet for 2010 udbetales udbytte på 20 kr. pr. aktie. 5

6 Ledelsesberetning Bankpakke I Pr. 30. september 2010 ophørte den generelle statsgaranti for pengeinstitutternes indlån og simple fordringer. Indskydere er herefter dækket under reglerne for Indskydergarantifonden, d.v.s. netto-indskud svarende til euro. Pengeinstitutternes direkte betaling til Bankpakken ophørte ligeledes pr. 30/ Resultatet for 2010 er belastet med 11,4 mio. kr., fordelt med 6,5 mio.kr. som andre driftsudgifter og 4,9 mio.kr. under nedskrivninger. Bankpakke II (kreditpakke) Sparekassen har ikke modtaget og ikke ansøgt - om statslig kapitaltilførsel under Bankpakke II (kreditpakken). Individuel Statsgaranti Sparekassen søgte primo 2010 og fik bevilget et garantitilsagn fra Finansiel Stabilitet på 1 mia.kr. Der er ikke fundet anledning til at benytte dette garantitilsagn, som er bortfaldet ved udgangen af Likviditet Sparekassens likviditetsberedskab er fortsat betydeligt og overdækningen i forhold til lovens krav er på 378 pct. Heri er medregnet en trækningsret i Nationalbanken på grundlag af sparekassens solvens. Trækningsretten udgør ultimo december mio.kr. Ordningen ophører ved udgangen af februar Fonden for Svendborg Sparekasse Sparekassen har i 1. kvartal 2010 modtaget uddeling på 1,1 mio.kr. fra Fonden. I februar 2010 gennemførte Sparekassen en kapitaludvidelse med udstedelse af nominelt 3,1 mio. aktier, som Fonden for Svendborg Sparekasse erhvervede. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ændret sine fortolkninger af reglerne for sparekassefonde. På baggrund heraf har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ultimo marts 2010 meddelt Fonden, at der fremadrettet ikke kan foretages uddelinger til Sparekassen samt at en del af aktietegningen betragtes som uddeling. Såvel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som Finanstilsynet udviser generelt stor interesse for pengeinstitut-fonde og især de økonomiske transaktioner og forbindelser mellem fondene og de relaterede pengeinstitutter. Det er ikke opfattelsen, at sparekassen kan ifalde nogen form for erstatningsansvar som følge af den ændrede praksis hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forventninger til år bliver endnu et udfordrende år. Den generelle samfundsøkonomiske udvikling giver fortsat anledning til bekymring og vilkårene for den finansielle sektor medfører fortsat store udfordringer. Der forventes en relativ beskeden vækst i sparekassens forretningsomfang men også en fortsat stabil og sund indtjening fra den basale bankdrift. Udviklingen i de samlede omkostninger ventes at ligge i overkanten af den generelle pris- og lønudvikling. Resultatet ekskl. nedskrivninger, kursreguleringer og skat ventes at ligge lidt under niveauet for Dette resultatet vil yderligere blive påvirket af bidrag til Indskydergarantifonden som følge af Amagerbankens konkurs. Størrelsen heraf er endnu usikkert. Eftervirkninger fra den finansielle krise og den generelle økonomiske situation ventes også i 2011 at kunne mærkes i form af behov for nedskrivninger på udlån omend dog med faldende tendens. Præcise beløbsniveauer/-intervaller anses fortsat ikke at kunne opgives med tilstrækkelig validitet. Kapitalstyring Sparekassen anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Det er sparekassens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Sparekassen vil løbende vurdere behovet og arbejde med, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller. Basiskapitalen udgør ultimo 2010 i alt 566,2 mio. kr., der sammenholdt med de risikovægtede poster på i alt 2,6 mia. kr. giver en solvens på 21,8 pct. Sparekassen interne målsætning er en solvens på min. 16,0%, hvilket er opfyldt. Kernekapitalprocenten var ultimo 2010 på 21,0. Sparekassen har således også uden medregning af supplerende kapital på 40 mio. kr. et solidt kapitalgrundlag. Sparekassen skal - udover at opgøre sin solvens - også opgøre sit individuelle solvensbehov. Sparekassen vurderer løbende sin metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. En beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor er beskrevet i særskilt redegørelse. Sparekassens individuelle solvensbehov er opgjort til 9,8%. Sparekassens solvens på 21,8% er således 12,0 pct. point højere end det individuelle solvensbehov, svarende til at solvensbehovet opfyldes med 222%. På den baggrund vurderer ledelsen, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler sparekassens aktiviteter. Sparekassens individuelle solvensbehovsopgørelse er ikke omfattet af den interne eller den eksterne revisions udførte revision. Sparekassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger herunder det opgjorte individuelle solvensbehov. Dette sker på hjemmesiden hvortil der henvises. Risikoforhold Det overordnede princip for sparekassen er, at de risici, som 6

7 Ledelsesberetning opstår i forbindelse med sparekassens drift nøje overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. De væsentligste risici er: Markedsrisiko, som er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsforholdene, specielt for værdipapirer og valuta. Renterisiko opgøres på grundlag af Finanstilsynets regler og rapporteres løbende tillige med valutapositioner og aktierisiko til ledelsen. Kreditrisiko, d.v.s. risikoen for tab på udlån og kreditter overvåges løbende og der udarbejdes selvstændige handlingsplaner for engagementer, der udviser utilfredsstillende udvikling. Risikospredning og branchefordeling rapporteres til ledelsen. For at nedbringe kreditrisikoen på udlån optages der i nogen omfang sikkerheder i form af pant i fast ejendom, værdipapirer m.v. og der gennemføres en løbende bonitetsvurdering af hele sparekassens udlånsportefølje. Kreditafdelingen overvåger løbende udviklingen og ændringerne i samfundsforhold generelt såvel som lokalt og estimerer påvirkninger på sparekassens drift. Metoder og praksis vedrørende nedskrivninger er anført under anvendt regnskabspraksis. Afledte finansielle instrumenter anvendes udelukkende som afdækning mod tab, som følge af renteændringer på fastforrentede udlån og indlån. Positioner og risici opgøres løbende og rapporteres til ledelsen. Likviditetsrisiko opgøres løbende efter såvel interne regler som iflg. Finanstilsynets bestemmelser om krav til likvide aktiver. Den generelle likviditetsrisiko styres ud fra rammer fastsat af ledelsen, og opgøres på baggrund af kendte fremtidige ind- og udbetalinger. Sparekassens likviditetsberedskab opgøres efter retningslinjerne i Lov om Finansiel Virksomhed, 152. Sparekassen ønsker en balancesammensætning, der såvel på kort som på længere sigt sikrer et tilstrækkeligt og stabilt likviditetsberedskab. Kontrol- og risikostyringssystemer Bestyrelse og direktion har det overordnede ansvar for sparekassens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Sparekassens kontrol- og risikostyringssystem kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen/revisionsudvalget og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Ansvaret for den daglige opretholdelse af et effektivt kontrolmiljø og interne kontrol og risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ligger hos direktionen. Ledere er ansvarlige indenfor deres områder. Ansvar og beføjelser er fastlagt i bestyrelsens instruks til direktionen, politikker og procedurer. En selvstændig risikorapport indeholdende søjle-3- oplysningerne jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøres på sparekassens hjemmeside: Antal aktionærer og Større aktionærer Antallet af aktionærer har året igennem været stabilt i underkanten af I fortegnelse over større aktionærer er alene opført Fonden for Svendborg Sparekasse med en aktiepost på 66,1 pct. pr. 31. december Fonden har hjemsted i Svendborg. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 17. marts 2011 kl. 16:30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen, 5700 Svendborg. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån samt værdiansættelsen af finansielle instrumenter. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til årsrapporten. Børskurs Den på Nasdaq-OMX noterede lukkekurs på Svendborg Sparekasse-aktier udgjorde: Ultimo 2001: kurs 510 Ultimo 2002: kurs 562 Ultimo 2003: kurs 900 Ultimo 2004: kurs 1055 Ultimo 2005: kurs 1610 Ultimo 2006: kurs 1775 Ultimo 2007: kurs 1665 Ultimo 2008: kurs 900 Ultimo 2009: kurs 970 Ultimo 2010: kurs 980 7

8 Ledelsesberetning Nærtstående parter Svendborg Sparekasse A/S har udover bestyrelse og direktion følgende nærtstående parter: (1.000 kr.) (1.000 kr.) Hjemsted Ejerandel Egenkapital Resultat Leasing Fyn Svendborg A/S Faaborg 100,00% (2010) (2010) Leasing Fyn Bank A/S Faaborg 33,33%* (2010) (2010) Fonden for Svendborg Sparekasse Svendborg (2009) (2009) * gennem Leasing Fyn Svendborg A/S. Transaktioner med ovennævnte nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår. Koncern I koncernen indgår foruden moderselskabet Svendborg Sparekasse A/S det 100%-ejede datterselskab Leasing Fyn Svendborg A/S samt dette selskabs andel på 33,3% af Leasing Fyn Bank A/S, der indgår ved pro rata konsolidering, idet der er tale om en fællesledet virksomhed. Leasing Fyn Svendborg beskæftiger sig med finansiel leasing. Selskabet administreres af Leasing Fyn Bank A/S. Selskabets aktiviteter er i alt overvejende grad rettet mod erhvervslivet. I 2010 var der i gennemsnit beskæftiget 95,4 medarbejdere i koncernen mod 93,9 i Leasing Fyn Svendborg A/S Resultatopgørelse Netto rente- og prov. t.kr t.kr Kursreguleringer Øvr. driftsposter Nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat Balance Udlån Øvr. aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinst Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt Leasing Fyn Bank A/S Resultatopgørelse Netto rente- og prov. t.kr t.kr Kursreguleringer Øvr. driftsposter Nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat Balance Udlån Øvr. aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinst Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt Selskabsmeddelelser i Nr. 2010/01 Årsrapport Nr. 2010/02 Udstedelse af nye aktier Nr. 2010/03 Afholdelse af ordinær generalforsamling Nr. 2010/04 Ændring i bestyrelsen Nr. 2010/05 Vedtægter Nr. 2010/06 Forløb af ordinær generalforsamling Nr. 2010/07 Vedtægter Nr. 2010/08 Stemmerettigheder og kapital Nr. 2010/09 Kvartalsrapport 1. kvartal Nr. 2010/10 Supplerende information til Årsrapport Nr. 2010/11 Halvårsrapport Nr. 2010/12 Finanskalender Nr. 2010/13 Kvartalsrapport kvartal

9 Ledelsesberetning Bestyrelse: Advokat Arne Knudsen (f. 1948) Formand Indvalgt i 1992 Nuværende valgperiode udløber 2012 Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelse s definition af uafhængighed Øvrige ledelsesposter: Bestyrelsesformand i: C&W Arkitekter A-L af 1/ A/S Regional Invest Fyn A/S + 5 datterselskaber 2KJ A/S Saxton Montage A/S GK 2009 ApS DDF Properties ApS Fonden for Svendborg Sparekasse (samt direktør i 5 datterselskaber) Bestyrelsesmedlem i: Weber Svendborg A/S Delacour Dania Advokatpartnerselskab Antal aktier i Svendborg Sparekasse: 206 stk. Ændringer i regnskabsåret: ingen. Lektor Jeppe Gorm Frederiksen (f. 1956) Indvalgt i 1997 Nuværende valgperiode udløber 2014 Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelse s definition af uafhængighed Øvrige ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i: Fonden for Svendborg Sparekasse Antal aktier i Svendborg Sparekasse: 91 stk. Ændringer i regnskabsåret: ingen. Arkitekt Michael Købmand Petersen (f. 1958) Indvalgt i 2009 Nuværende valgperiode udløber 2013 Opfylder Komitéen for god Selskabsledelse s definition af uafhængighed Øvrige ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem og direktør i: C&W Arkitekter Bestyrelsesmedlem i: MP Svendborg af d. 5/ ApS Fonden for Svendborg Sparekasse Antal aktier i Svendborg Sparekasse: 28 stk. Ændringer i regnskabsåret: ingen. Kostskolepædagog Niels Peter Nøddeskou-Fink (f. 1966) Indvalgt i 2007 Nuværende valgperiode udløber 2011 Opfylder Komitéen for god Selskabsledelse s definition af uafhængighed Øvrige ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i: Fonden for Svendborg Sparekasse Antal aktier i Svendborg Sparekasse: 61 stk. Ændringer i regnskabsåret: ingen. Reg. revisor Hans Skriver (f. 1947) Indvalgt i 2009 Nuværende valgperiode udløber 2013 Opfylder Komitéen for god Selskabsledelse s definition af uafhængighed Særligt regnskabskyndigt medlem af bestyrelsen Øvrige ledelsesposter: Ejer af: HS Revision, Svendborg Antal aktier i Svendborg Sparekasse: 2 stk. Ændringer i regnskabsåret: ingen. Kunderådgiver Rasmus Stougaard Jensen (f. 1966) Medarbejdervalgt Indvalgt i 2006 Nuværende valgperiode udløber 2013 Øvrige ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i: Fonden for Svendborg Sparekasse Antal aktier i Svendborg Sparekasse: 157 stk. Ændringer i regnskabsåret: øget med 25 stk. Erhvervsrådgiver Gitte Madsen (f. 1964) Medarbejdervalgt Indvalgt i 2010 Nuværende valgperiode udløber 2013 Øvrige ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i: Fonden for Svendborg Sparekasse Antal aktier i Svendborg Sparekasse: 115 stk. Ændringer i regnskabsåret: øget med 25 stk. Direktion: Adm. direktør Svend Erik Kracht (f. 1947) Adm. direktør siden 1991 Øvrige ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i: Leasing Fyn Bank A/S Leasing Fyn Svendborg A/S Sparekassekollegiet A/S Multidata Holding A/S + 1 datterselskab Regional Invest Fyn A/S + 5 datterselskaber Lokal Puljepension Turistforeningen for Sydfyn Bestyrelsen har 22/ givet tilladelse til direktionens deltagelse i ledelsen af ovennævnte selskaber. Antal aktier i Svendborg Sparekasse: 827 stk. Ændringer i regnskabsåret: ingen. 9

10 Ledelsesberetning Bestyrelsen Jf. vedtægterne består bestyrelsen af 4-5 medlemmer valgt af repræsentantskabet samt de yderligere medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive. De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år. Hvert år afgår 1-2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Afgår et repræsentantskabsvalgt medlem i valgperioden, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med det formål at vælge et nyt bestyrelsesmedlem for resten af den afgåedes valgperiode. Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest ved det ordinære repræsentantskabsmøde efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år. Indtræder der for et af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer forhold, som efter de øvrige medlemmers formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan bestyrelsen, efter beslutning af 2/3 af samtlige medlemmer, indstille til repræsentantskabet, at vedkommende skal udtræde af bestyrelsen. Indtræder der for et af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer forhold, som gør vedkommende ude af stand til at varetage sit hverv som bestyrelsesmedlem i en længere periode, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med det formål at vælge en suppleant, indtil det ordinære bestyrelsesmedlem igen kan indtage sin plads. Bestyrelsen afholder 11 ordinære møder årligt. Bestyrelsen foretager årligt en selvevaluering efter opstillede kriterier, ligesom bestyrelsen evaluerer direktionen samt samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Ændringer i bestyrelsen i 2010 Pr. 1. marts 2010 udtrådte regnskabsmedarbejder Morten Christensen af bestyrelsen som medarbejdervalgt medlem grundet ophørt ansættelse i sparekassen. Som nyt medarbejdervalgt medlem indtrådte erhvervsrådgiver Gitte Madsen. Repræsentantskabet Repræsentantskabets opgaver består i at vælge medlemmer til sparekassens bestyrelse. Herudover træffer repræsentantskabet beslutning om forslag til generalforsamlingen om ændring af vedtægter og fastsætter bestyrelsesmedlemmernes vederlag. Oversigt over repræsentantskabets medlemmer fremgår af side 39. Ændring af sparekassens vedtægter Jf. vedtægterne er bestyrelsen bemyndiget til at foretage de ændringer af vedtægterne, som er fornødne ved en udnyttelse af bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen. Af vedtægterne fremgår, at til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller sparekassens opløsning kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Ved beregningen af den stemmeberettigede aktiekapital medregnes ikke aktier, der ikke er navnenoterede, eller aktier ud over besiddelsesbegrænsningen. Dette gælder dog ikke, hvis bestyrelsens samtykke er givet. Er forslaget om ændringer i vedtægterne eller sparekassens opløsning ikke fremsat af selskabets repræsentantskab, kræves yderligere, at mindst 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Revisionsudvalg Jvf. Finanstilsynets bekendtgørelse er der i 2009 nedsat et revisionsudvalg. Den samlede bestyrelse udgør revisionsudvalget og det uafhængige medlem med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision er registreret revisor Hans Skriver, som indtil foråret 2005 var medrevisor i sparekassen. Møder afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt og minimum 4 gange årligt. Revisionsudvalgets opgaver består i at: overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 24, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden. Aflønningsudvalg Aflønningsudvalg jf. 77a i Lov om finansiel virksomhed består af den samlede bestyrelse. Der udbetales ikke variable løndele til bestyrelse, direktion eller ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil (væsentlige risikotagere), hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Der udbetales heller ikke variable løndele til øvrige ansatte. Sparekassens aflønningspolitik kan ses på: Supplerende oplysninger til årsrapport 2009 Den 17. august 2010 har sparekassen offentliggjort supplerede oplysninger til Årsrapport Dette er sket efter påbud fra Finanstilsynet, som på vegne af Fondsrådet og i medfør af 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel, har foretaget kontrol af Svendborg Sparekasse s Årsrapport De supplerende/korrigerende oplysninger har ikke påvirket resultatopgørelsen for Balance pr. 31. december 2009 og således også egenkapital og solvens er ligeledes uændret. Fravigelserne kan primært henføres til, at visse noteoplysninger i henhold til IFRS og regnskabsbekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter ikke er tilstrækkeligt oplyst eller beskrevet 10

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Bank Års rapport 2012

Bank Års rapport 2012 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 6 Intern revisions erklæringer 7 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bank Års rapport 2013

Bank Års rapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 7 Intern revisions erklæringer 8 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere