Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr /1/ Reference DSP T E 2012

2 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 38 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Plejehjemmet Møllegården Område Syd - Lokalcenter Eskegården, Malling Plejehjem Den selvejende boliginstitution Langenæsbo Område Marselisborg - Lokalcenter Dalgas Område Vejlby-Risskov - Lokalcenter Skelager Område Vest - Lokalcenter Sabro Område Midtbyen - Lokalcenter Carl Blochs Gade Område Marselisborg - Sundheds- og kulturcenter Frederiksbjerg og Langenæs Område Syd - Lokalcenter Solbjerg (Elmevang) Område Midtbyen - Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10 Område Syd Lokalcenter Bøgeskovhus, nr. 55 Område Syd - Lokalcenter Bøgeskovhus, nr. 57 Område Vejlby-Risskov, Lokalcenter Hørgården Område Nord - Lokalcenter Bjørnshøj Område Midtbyen - Lokalcenter Møllestien, Plejeboligerne Ceres Allé Område Midtbyen - Lokalcenter Vestervang Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Skåde, Madsbjerg Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården Fortegårdens Plejecenter Område Christiansbjerg - Lokalcenter Trøjborg Område Hasle-Åbyhøj, Lokalcenter Toftegården, Sandkåsvej 41 Område Vejlby-Risskov - Lokalcenter Vejlby, Vejlbygade 7A-9 Område Hasle-Åbyhøj - Lokalcenter Åbygård, Thorsgården DemensCentrum Aarhus Område Marselisborg - Lokalcenter Marselis (Solvang) Område Hasle-Åbyhøj, Lokalcenter Åbygård, Sifsgården Område Vejlby-Risskov - Lokalcenter Hørgården, Jasminvej 27 Område Hasle-Åbyhøj - Lokalcenter Hasle Lokalcenter Rosenvang, Vidtskuevej 4 Lokalcentret Sønderskovhus Lokalcentret Toftegården, Sandkåsvej 41 Område Hasle-Åbyhøj, Lokalcenter Åbygård Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Skåde, Hestehavehusene Lokalcentret Vejlby, Skorphøjen Lokalcentret Eskegården Område Nord - Lokalcenter Hjortshøj Område Christiansbjerg - Lokalcenter Bjerggården Område Marselisborg - Lokalcentret Rosenvang, Rosenvangs Allé 76 Følgende plejehjem var undtaget for tilsyn i Område Marselisborg - Lokalcentret Rosenvang, Vidtskuevej 6 Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Viby, Kongsgårdsvej 4 Område Syd - Lokalcenter Tranbjerg Område Syd - Lokalcenter Kildevang Odd Fellowplejehjemmet Sct Olaf Område Christiansbjerg - Lokalcenter Fuglebakken Område Vest - Lokalcenter Brabrand (Engsøgård, Engdalsvej 12) Side 2

3 Område Syd - Lokalcenter Koltgården Område Vest - Lokalcenter Næshøj Plejehjemmet Kløvervangen Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Viby, Borgvold 12 Område Nord - Sønderskovhus (Bakkehuset, Lystrup Centervej 78) Område Nord - Lokalcenter Skæring Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 114 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Der blev fundet fejl og mangler på alle 38 plejehjem. På 16 plejehjem (42 %) indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden, og på 19 plejehjem (50 %) indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. På 2 plejehjem (5 %) blev der fundet alvorlige fejl og mangler. På et plejehjem blev der fundet alvorligere og mange fejl særligt inden for medicinhåndtering og dokumentation, som medførte opfølgende besøg. På et andet plejehjem, der var nystartet i løbet af 2013 blev der fundet mange og alvorligere fejl i dokumentationen, der medfører, at plejehjemmet får tilsyn først på året i På 21 (57 %) af plejehjemmene var der fulgt op på kravene fra 2011, medens der på 12 (37 %) kun var fulgt delvist op. Fire plejehjem havde ikke tidligere haft tilsyn. På et plejehjem var der så få fejl og mangler, at der ikke skal være tilsyn i Ved det opfølgende besøg blev det vurderet, at plejehjemmet havde arbejdet konstruktivt med de krav, der blev givet ved det ordinære tilsyn, men der blev fortsat fundet fejl og mangler, som indebar patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. Generelt har sundhedsforholdene på plejehjemmene således været tilfredsstillende eller delvist på næsten alle plejehjem, men der skal fortsat arbejdes med mange forhold, særligt vedrørende dokumentation (sygeplejefaglige optegnelser), medicinhåndtering og patientrettigheder. Der var samlet set næsten uændrede forhold på de fleste af tilsynets områder på alle plejehjem, dog med færre krav vedrørende ernæring og fysisk aktivitet og mobilisering.. Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af nedenstående. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem. Side 3

4 Af nedenstående tabel fremgår antallet af plejehjem, hvor der på baggrund af de konstaterede fejl og mangler, blev stillet krav inden for tilsynets områder. Der kan være stillet flere krav inden for samme tilsynsområde. Krav Antal plejehjem Sundhedsadministrative forhold Instrukser 25 (66 %) Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser 38 (100 %) Medicinhåndtering 38 (100 %) Patientrettigheder 28 (74 %) Sundhedsrelaterede forhold Hygiejne 4 (11 %) Ernæring 23 (61 %) Fysisk aktivitet og mobilisering 23 (61 %) Nedenfor følger en sammenfatning af tilsynsrapporternes vurderinger på udvalgte områder. Beskrivelse af tilsynets metode og dets gennemførelse fremgår af vedlagte bilag. Sammenfatning af Sundhedsstyrelsens vurderinger og krav Sundhedsadministrative forhold Sundhedsfaglige instrukser På to af plejehjemmene manglede skriftlige instrukser for nogle af de områder, som Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at der skal være instrukser for. Det drejede sig om instruks for opbevaring og adgang til sygeplejefaglige optegnelser (2 plejehjem) og yderligere fire andre instrukser på et af disse plejehjem. De eksisterende instrukser var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen retningslinjer og vejledninger, men tilsynet påpegede, at instruksen for personalets opgaver i forbindelse med den kronisk syge borgers sygdomme var mangelfuld. Instrukserne er et væsentligt arbejdsredskab til at sikre, at beboerne får pleje og behandling, som er i overensstemmelse med love og vejledninger. Instrukserne giver anvisning på, hvorledes sundhedspersoner efterlever autorisationslovenes bestemmelser om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Instrukserne anviser også, hvordan autoriserede sundhedspersoner kan delegere sundhedsfagligt arbejde til ikke autoriserede medarbejdere. På 25 af de 38 plejehjem (66 %) var instrukserne kendte og blev fulgt af personalet. På de resterende viste gentagne eller systematiske fejl i stikprøver, at personalet ikke var bekendt med eller fulgte de sundhedsfaglige instrukser. Side 4

5 Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser Sundhedsstyrelsen udsendte i 2005 en vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Ved tilsynet undersøges det om alle de sygeplejefaglige problemområder i vejledningens bilag 1, som er omfattet af tilsynet, er beskrevet i de enkelte beboeres sygeplejefaglige dokumentation. Hovedparten af de sygeplejefaglige problemområder var dokumenteret korrekt i alle stikprøver (ca. 90 % for hvert af problemområderne på tværs af stikprøver). De 85 af 114 stikprøver (75 %) indeholdt en beskrivelse af beboernes sygdomme og handikap. I 89 stikprøver (78 %) var der en aktuel og fyldestgørende beskrivelse af pleje og behandling. Resultatet af pleje og behandling fremgik i 56 % af stikprøverne. Indikationen for behandling fremgik af 83 stikprøver (73 %). På alle plejehjemmene blev de sygeplejefaglige optegnelser ført i én elektronisk journal. Det er god praksis at føre de sygeplejefaglige optegnelser i én journal, da det giver personalet mulighed for hurtigt at danne sig et overblik over beboerens tilstand. I alle stikprøver blev journalerne opbevaret utilgængeligt for uvedkommende. Aarhus Kommune skiftede i 2012 paradigme (grundlæggende opsætning) af journalsystemet. Dette medførte i en længere overgangsperiode mange fejl og manglende overblik i de sygeplejefaglige optegnelser. Kommunen bør i fremtiden sikre en systematisk overgang ved sådanne grundlæggende ændringer. Det manglende overblik i overgangsperioder kan indebære en risiko for patienterne. Medicinhåndtering På alle kommunens plejehjem skete udlevering af medicin på grundlag af identifikation af beboeren enten ved navn og fødselsdato og år eller ved sikker genkendelse. På alle plejehjemmene sikrede plejepersonalet, at beboerens identitet var i overensstemmelse med angivelse af navn og personnummer på doseringsæsken eller på anden medicinbeholder ved udlevering. Det er vigtigt at sikre, at den medicin, personalet håndterer og som beboerne får, er i overensstemmelse med den medicin, der er ordineret og angivet på medicinlisten. Ved tilsynet blev det undersøgt, om der var overensstemmelse mellem lægens ordination og ordinationen på medicinlisten. Det blev også undersøgt, om antallet af tabletter i doseringsæskerne, som enten var doseret af personalet eller af apoteket i doseringsposer, var i overensstemmelse med antallet af tabletter angivet på medicinlisten. Side 5

6 Stikprøverne viste, at der var overensstemmelse mellem lægens ordination og ordinationen på medicinlisten i 106 af 114 stikprøver (94 %). I 108 (95 %) af stilprøverne var antallet af tabletter i doseringsæskerne/dosisposerne korrekt. En korrekt anført medicinordination skal omfatte: - Dato for ordination og/ eller ophør - Den ordinerende læges navn/ sygehusafdeling - Præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (fx tabletter, mikstur) og styrke - Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift. - Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin - Behandlingsindikation Ca. 75 % af de ovennævnte områder var dokumenteret korrekt set på tværs af alle stikprøver. Medicinen blev opbevaret forsvarligt i 111 stikprøver (97 %). Doseringsæsker med ophældt medicin var mærket korrekt i 95 stikprøver (93 %). Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin, blev overholdt på alle plejehjem. Patientrettigheder Informeret samtykke til behandling og indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser. Ved gennemgang af stikprøverne var det i 84 stikprøver (74 %) angivet i hvilket omfang beboeren selv var i stand til at varetage sine helbredsmæssige interesser, eller om de blev varetaget af pårørende eller værge. Det fremgik i 50 stikprøver (44 %), at beboeren/ de pårørende var informeret om iværksat pleje og behandling og beboerens eller de pårørendes tilkendegivelse på baggrund af den givne information var angivet. Sundhedsrelaterede forhold Hygiejne På 35 plejehjem (92 %) havde personalet fulgt anbefalingerne om ikke at bære smykker og ur på hænder eller underarme. På 37 af 38 plejehjem havde personalet mulighed for at vaske og afspritte hænderne. Engangshåndklæder og engangshandsker var til rådighed på alle plejehjem, og på alle plejehjem var der engangshandsker til rådighed. På alle plejehjem var der procedurer for instruktion af personalet i håndhygiejne. Side 6

7 Ernæring Ernæringsbehovet var vurderet og beskrevet i 98 stikprøver (86 %). Hvis beboeren havde særlige ernæringsmæssige behov, var der i 55 af 92 stikprøver udarbejdet en ernæringsplan. I de resterende stikprøver var der ikke særlige ernæringsmæssige behov. I 43 af 56 stikprøver var kost eller ernæringsplanerne evalueret regelmæssigt og der var foretaget kontrol af beboerens vægt. Aktivitet og mobilitet Hos beboere med behov for træning forelå der et dokumenteret tilbud herom i 65 af 75 stikprøver. Hos de beboere, som fik træning, var effekten af træningen dokumenteret i 33 af 55 tilfælde. Vurdering og behandling af de beboere, der havde risiko for udvikling af tryksår fremgik af de sygeplejefaglige optegnelser i 62 af 94 stikprøver, hvor det var relevant. Tema 2012: Plejehjemmets sikring af oplysninger om beboernes sygdomme og handikap Temaet for plejehjemstilsynet i 2012 fokuserede på plejehjemmenes opgave med at sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handikap. Plejehjemmene skal sikre, at de har de nødvendige og tilstrækkelige helbredsoplysninger om de beboere, som personalet skal pleje. Oplysningerne er vigtige for at kunne yde en korrekt pleje, observation og behandling af beboerne. Helbredsoplysningerne kan komme fra beboeren selv og/ eller fra pårørende; ofte har den kommunale visitation samlet helbredsoplysninger, som følger med beboeren ved indflytning på plejehjemmet, men det vil jævnligt være relevant, at plejehjemmene med beboerens samtykke - supplerer og opdaterer helbredsoplysningerne ved en forespørgsel til beboerens praktiserende læge. Det blev undersøgt, om plejehjemmet havde en instruks, der beskrev hvem der skulle vurdere oplysningerne om beboernes sygdomme og handicap i forbindelse med indflytningen på plejehjemmet og hvordan oplysningerne skulle vurderes og evt. supplerende oplysninger indhentes. Alle plejehjem havde en instruks, der beskrev, hvem der skulle vurdere oplysningerne om beboerens sygdomme og handicap ved indflytningen. Der fremgik i 27 instrukser (71 %), hvordan oplysningerne skulle vurderes og i 39 instrukser (76 %) hvordan evt. supplerende oplysninger skulle indhentes. I en stikprøve blandt de beboere, der var indflyttet indenfor de seneste 6 måneder, blev det undersøgt, om der var foretaget en sådan vurdering og Side 7

8 herunder om det fremgik, hvorfra oplysninger var indhentet og om der var indhentet supplerende oplysninger. I 27 af 38 stikprøver (71 %) fremgik det, at der var foretaget en vurdering af oplysningerne om sygdomme og handicap. Jan Greve Helle Dyhr Ulla B. Paludan Heidi Vosgerau Embedslægerne Midtjylland Side 8

9 BILAG 1 Om plejehjemstilsynet Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre i plejehjem og plejehjemslignende boligenheder. Den relevante lovgivning, som ligger til grund for plejehjemstilsynet, findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 1. januar 2002 trådte reglerne om sundhedsmæssigt tilsyn med indsatsen overfor ældre i kraft. Siden da har Sundhedsstyrelsen én gang årligt, ved de regionale Embedslægeinstitutioner, gennemført et uanmeldt tilsynsbesøg for at undersøge de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmene. I 2006 blev tilsynet ændret i forhold til de foregående år, idet embedslægerne og Sundhedsstyrelsen standardiserede en del af tilsynet og udarbejdede målepunkter for sygeplejefaglige optegnelser og medicinhåndtering. I 2007 blev der tilføjet målepunkter for forskellige instrukser, for hygiejnemæssige forhold, for ernæring, for fysisk aktivitet og mobilisering og for patientrettigheder. Ved tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen om målepunkterne er opfyldt eller ej, og resultatet indgår i tilsynsrapporten og registreres i et skema som vi vedlægger tilsynsrapporten. Sundhedsstyrelsen sender tilsynsrapporten til plejehjemmet og til beboer- og pårørenderådet, til kommunen og det kommunale ældreråd. Hvert år udarbejder Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionerne en kommunal årsrapport vedrørende plejehjemstilsynene i de enkelte kommuner. Derudover udarbejder vi en landsdækkende rapport. Tilsynets gennemførelse Tilsynet bliver indledt med en samtale med lederen af plejehjemmet om de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmet og om opfølgning på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Herefter besigtiger vi plejehjemmet og taler med beboere, personale og evt. pårørende. For at undersøge om de sundhedsfaglige forhold er i orden, tager vi mindst tre stikprøver først og fremmest på beboere med komplekse plejebehov Ved tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen, om personalet er tilstrækkeligt vejledt og instrueret, så plejen og behandlingen foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Sundhedsfaglige forhold, herunder procedurer vedrørende medicinhåndtering bliver gennemgået, og vi vurderer, om beboernes patientrettigheder bliver tilgodeset. Samarbejdet med beboernes praktiserende læge, speciallæger og hospitalerne m.v. bliver belyst, og vi foretager en vurdering af, om dokumentationen, hygiejnen, ernæringen og aktiveringen er tilfreds- Side 9

10 stillende. Endelig bemærker vi, hvis der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre helbredsmæssige problemer for beboerne. Ved afslutningen af besøget bliver lederen af plejehjemmet underrettet om tilsynets foreløbige konklusioner. Konklusionerne bygger på et samlet indtryk fra skriftligt materiale i form af plejehjemmets retningslinjer vedrørende sundhedsfaglige forhold, resultatet af stikprøverne, samtale med ledelsen, personalet og beboere samt besigtigelsen af plejehjemmet. Rapporterne beskriver de påviste tilfredsstillende, mangelfulde eller kritisable forhold Sundhedsstyrelsen blev bekendt med. Side 10

11 BILAG 2 Om hovedkonklusionerne Sundhedsstyrelsen konkluderer efter hvert tilsyn, hvilken af de beskrevne fem kategorier det enkelte plejehjem tilhører. Nedenstående danner udgangspunkt for vores vurdering. Der er i sidste ende altid tale om et samlet skøn. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Konklusionen anvendes, hvis alle krav fra sidste års tilsyn er blevet fulgt og der ikke bliver stillet nogen krav. Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Konklusionen anvendes, hvis følgende 4 punkter er opfyldt: der kun er stillet få krav, dvs. normalt ikke over fem krav der er fulgt op på sidste års tilsyn, dvs. plejehjemmet har konstruktivt arbejdet med alle kravene, men er ikke nødvendigvis nået i mål med enkelte af dem de fundne fejl og mangler er som hovedregel er lokaliseret på forskellige tilsynsområder. Fejlene skal ikke være gennemgående i alle stikprøver fejlene/manglerne kan umiddelbart korrigeres, normalt indenfor tre uger Fx er det et patientsikkerhedsmæssigt problem, hvis personalet bærer smykker eller ure på hænder og underarme. Derfor vil et sådant krav normalt medføre, at konklusionen bliver fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici. Drejer det sig om, at der er et enkelt personalemedlem, der ved en fejl har glemt at tage ringen af og straks fjerner den, i det øjeblik de bliver gjort opmærksomme på fejlen, behøver det ikke i sig selv medføre at konklusionen bliver fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici. Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici Der er fundet fejl og mangler, ofte flere, men det drejer sig ikke om alvorlige fejl. Men også enkelte fejl med stor betydning for patientsikkerheden kan medføre denne konklusion. Hvis medicinen er doseret forkert, vil plejehjemmet altid komme i denne kategori eller i alvorlige fejl og mangler. Det har her betydning om plejehjemmets kontrol med medicinen ved udleveringen ville have fanget fejlen. Hvis det er tilfældet vil det sandsynligvis tilhøre denne kategori, men hvis man kan se, at dette ikke er tilfældet, vil det altid blive kategoriseret som alvorlig fejl og mangler. Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler Alvorlige fejl og mangler forekommer hvis fejlene kan medføre fare for beboerens helbred.. Hvis der mangler vigtige oplysninger som grundlag for pleje og behand- Side 11

12 ling, og hvis ordineret pleje og behandling ikke er blevet udført. Hvis der ikke bliver reageret på væsentlige ændringer i beboernes tilstand eller på manglende effekt af en given behandling eller pleje. Hvis der stilles krav på alle eller næsten alle tilsynets områder, eller hvis de samme krav er stillet to år i træk eller mere og der på tidspunktet for tilsynet ikke er iværksat tiltag, der skal sikre at kravene opfyldes. Tilsynet har fundet anledning til væsentlig kritik Der er fare for patientsikkerheden i en sådan grad, at det er nødvendigt at der omgående gribes ind. Kommunen bliver derfor straks bliver orienteret. Side 12

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN I/S Trangstræde 15 8900 Randers C Danmark Morten Christian Grøn Besøgsdato: 20.

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013. www.competencehouse.dk

Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013. www.competencehouse.dk Tilsyn på plejehjem En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013 www.competencehouse.dk Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.1 Om undersøgelsen... 2 1.2 Undersøgelsens hovedkonklusioner...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere