Measures of central tendency. Normer og standardisering. Raw scores. Normalized scores (standard scores)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Measures of central tendency. Normer og standardisering. Raw scores. Normalized scores (standard scores)"

Transkript

1 Measures of central tendency Normer og standardisering STATISTISKE BEGREBER MODE: the most common/frequently occuring score ex (1,2,2,5,6,7,9) mode = 2 MEAN: the average score ex (1,2,2,5,6,7,9) mean = 4,57 MEDIAN: the middle score (50. percentil) ex (1,2,2,5,6,7,9) median = 5 Data, der afspejler testresultater fra den generelle population eller en specifik gruppe, fx køn eller alder, og som gør det muligt at fortolke en persons testresultater i forhold til andre, dvs. afspejler hvor en person er placeret i forhold til andre. Kvaliteten af normerne afhænger af sample size, hvor repræsentativ samplet er (også i ekstremerne), hvor de er fra (fx hvilket land) og hvor gamle normerne er. Forskellige slags normer: Percentiler, baseret på en ordinal skala, ex en person med en score i den 75. percentil, har en højere score end 75 % af personerne i samplet Gennemsnit og standardafvigelser Normaliserede scores, ex T- scores Standardisering inkl.: Standard metoder for administration af testen Standard metoder for scoring af testen Udviklingen af normer for testen Raw scores Normalized scores (standard scores) Det første resultat fra en psykologisk test, dvs. før scoren bliver normaliseret til fx T- scores. Normaliserede scores er råscores, der er omregnet til at passe i en normalfordeling og som kan fungere som en fælles standard skala for forskellige tests. z scores The most basic standard score, which can also be used to calculate other standard scores with. Mean = 0 SD = 1 T scores (ex SCL- 90 og MMPI og NEO- PI) Mean = 50 SD = 10 Usually ranges from Sten scores Mean = 5,5 SD = 2 Ranges from 1-10

2 Stanine Mean = 5 SD = 2 Ranges from 1-9 Scales Nominal Folk klassificeres i kategorier ved brug af numre/tal. Kun få regne- operationer kan lade sig gøre. Kategorier er ikke ordnede på nogen måde og kan ikke sammenlignes kvantitativt. Ex mand = 1, kvinde = 2. Ordinal Folk sættes i rangorden med hensyn til en bestemt variabel, fx fra først til sidst eller lav til høj i en konkurrence. Disadv.: Skalaen viser ikke folks absolutte position, kun den relative ifht. de andre i sættet. Det er ikke muligt at udlede de reelle forskelle mellem to personer, kun deres relative placering på rangordenen. EX. LIKERT SKALA (A large number of favourable and unfavourable items are developed and administered to a large group of people who rate them on a continuum from 1-5, from like to dislike (sometimes 1-7). Interval Numre knyttes til et individ og viser om denne er >, <, = andre, men repræsenterer også hvor meget forskel der er mellem individer. Manglen på et ægte nulpunkt betyder at man ikke kan vide/kende det absolutte niveau af det der måles på. Ex depressionsskala fra 1-10, celsiustemperaturer, IQ etc. Ratio Ligesom intervalskalaen, men med et naturligt/absolut nulpunkt. Den mest ideelle og meningsfulde skala. Ex meter, kilo, reaktionstid, antal rigtige svar etc. I psykologiske tests benyttes ofte ordinal- eller intervalskalaer. Reliabilitet Reliabilitet reflekterer i hvilken grad en test giver det samme resultat for de samme personer hver gang de tager testen, dvs. hvorvidt testen måler en stabil egenskab/træk/faktor. Endvidere kan reliabilitet bruges til at vurdere hvorvidt individuelle forskelle i testresultater er forårsaget af reelle forskelle mellem individer eller tilfældige variationer, jf. Classic Test Theory hvor X (testscore) = T (true score) + E (error). Dvs. reliabilitetskoefficienten kan bruges til at beregne Standard Error of Measurement. Measures of reliability Test- retest (Stabilitet af testresultater over tid, Correlation)

3 Parallel Form (Correlation) Split- half (Hvorvidt items måler på det samme træk, Correlation with S- B prophecy) Inter- item (Intern reliabilitet og item homgenitet, dvs. har forskellige items samme egenskaber, Cronbach s Alpha) Scorer/Inter- rater (Kappa) For individual test results, a reliability of > 0.7 is usually required. For research purposes, lower reliabilities can be accepted. Spearman- Brown Prophecy Cronbach s Alpha (internal reliability) Validitet En formel, der relaterer en tests længde til reliabiliteten og som ofte bruges til at forudsige ændringer i reliabiliteten når der foretages ændringer af testlængden. (En tests reliabilitet bliver mindre når der er få items.) Relateret til split- half korrelationer og afhænger af testlængde (dvs. antal items). Måler den interne reliabilitet, dvs. i hvor høj grad de forskellige items i en test eller bestemt skala måler på det samme træk/evne/faktor/construct. Gennemsnittet af alle mulige inter- item reliabiliteter, dvs. alle de måder, det er muligt at sammenligne forskellige items i en test. Cronbach s Alpha bliver større når antallet af items i en test forøges, (ligesom split- half.) Validitet handler om hvorvidt en test måler det den siger den måler, men også hvordan, hvornår, under hvilke omstændigheder og til hvilke formål en test kan give meningsfulde resultater. Types of validity: a. Content validity: Dækker testen alle aspekter af det område/træk/faktor den omhandler? Er der irrelevante items? Content validity er en egenskab ved selve testen og hvor godt den er blevet lavet. Bestemmes ved at fx eksperter eller testbrugere mener at testen dækker det område den måler godt nok. b. Criterion- related validity: Hvorvidt testresultater kan vises at være relateret til et eksternt kriterium, fx hvor godt man klarer sig på en anden test, ens jobkompetencer, demensniveau etc. Nyttigt ifht. at evaluere hvorvidt en test kan bruges til at lave forudsigelser. Er som regel kvantitativ, dvs. udtrykt ved et tal, fx korrelationer og regression når kriteriet er variabelt (demensniveau) og udtrykt ved sensitivitet/specificitet når der gøres brug af cut- off score og kriteriet er enten- eller (skizofren eller ej). Predictive validity: Bruges til at forudsige fremtidig adfærd (fx resultater i en anden test.) Af stor betydning i erhvervssammenhænge, hvor testresultater bruges til at forudsige fremtidig jobpræstation. Concurrent validity: Sammenligner en test med andre eksisterende vurderinger, fx resultater i en erhvervstest sammenlignes med nylige vurderinger af ens jobpræstation. Afhænger stærkt af kvaliteten af de vurderinger testen

4 sammenlignes med. c. Construct validity: Den vigtigste type validitet, der omfavner og overlapper med de andre former for validitet. Har at gøre med evidens for at testen virkelig måler på det område/træk/faktor den påstår. Opbygges gennem længere tids evidensindsamling og afprøvning af testen indenfor forskellige områder (modsat predictive validity der kan etableres i et enkelt eksperiment.) o Convergent- discriminant/divergent validity: Når en tests resultater konvergerer/korrelerer med andre tests, der måler på det samme område/træk/faktor og divergerer/afviger fra tests, der måler på noget helt andet. Måles ofte via Multitrait- multimethod metoden. Other validities Face validity does the test look appropriate to the person being tested. Faith validity does the tester believe in the test. Ecological validity - The Multitrait- multimethod Approach Sensitivitet og specificitet En detaljeret måde at etablere convergent- discriminant validity, ved at korrelere/sammenligne forskellige assessment metoder af forskellige områder/træk/faktorer i en matrix. Herved kan evidens for convergent validity etableres ved at observere om der fremkommer ensartede målinger når man måler et område/træk/faktor med forskellige metoder/testinstrumenter. Sensitivitet Hvor ofte identificerer testen patienttypen (fx dement.) Lav sensitivitet medfører flere falsk negative. Specificitet Hvor ofte identificerer testen ikke- patienten (fx ikke- dement.) Lav specificitet medfører flere falsk positive. Cut- off score, sensitivitet og specificitet Sensitivitet kan på bekostning af specificiteten forøges ved at justere på cut- off scoren og omvendt. Standard Error of Measurement Kan bruges hvis reliabilitet er kendt SEm = SD x (1- r) It indicates how much inaccuracy there is in a test score because of its less- than- perfect reliability Classic test theory defines reliability as: The proportion of variance which is not caused by random error due to Observed score = True score +/- Measurement error SEm = SD x (1- r) Ex: The Wechsler Intelligence Scale, SD = 15, r = 0,9

5 SEm = 15 x (1-0,9) = 4,65 Which means that there is a 68 % possibility (1 SD on both sides of the score) that a person s true score lies within an interval of +/- 5 points around the person s obtained score and 95 % possibility (2 SD s on both sides of score) of the true score lying within an interval of +/- 10 points around the obtained score. (= Confidence limits/intervals) Konfidensinterval Baseret på SEm. Ex: The Wechsler Intelligence Scale, SD = 15, r = 0,9 SEm = 15 x (1-0,9) = 4,65 Which means that there is a 68 % possibility (1 SD on both sides of the score) that a person s true score lies within an interval of +/- 5 points around the person s obtained score and 95 % possibility (2 SD s on both sides of score) of the true score lying within an interval of +/- 10 points around the obtained score. (= Confidence limits/intervals) Criterion- keying Criterion- keyed construction selects items based on their discriminability between a criterion group and a control. Item content is irrelevant and the approach is atheoretical. EX MMPI. From a large item- pool with various items, those items which can discriminate between a criterion group and a control are selected (regardless of their content). A purely empirical approach, not based on theory. (A limitation) ex MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), CPI (California Personality Inventory) Based upon true- false or yes- no items. Limitations: No understanding of why such a test works due to the lack of theory behind item selection. Likely to produce scales of poor reliability, as scales would be measuring a mix of different possible attitudes. The test would be specific only to the group used in construction. Classic test theory In construction using classic test theory the aim is to generate a pool of items of various difficulty measuring the same thing (item homogeneity), which is checked by item/total correlations. Observed score = True score +/- Measurement error A test is generated by analysing items, ex factor analysis, in a pilot sample to make sure they measure only one factor. The end result is a pool of items of differing difficulty which measure only one thing. This is done by item- whole/total correlation (correlating every single item with total scores) and item analysis.

6 Classic test theory In construction using classic test theory the aim is to generate a pool of items of various difficulty measuring the same thing (item homogeneity), which is checked by item/total correlations. Observed score = True score +/- Measurement error A test is generated by analysing items, ex factor analysis, in a pilot sample to make sure they measure only one factor. The end result is a pool of items of differing difficulty which measure only one thing. This is done by item- whole/total correlation (correlating every single item with total scores) and item analysis. Two criterions for items: item homogeneity (they all measure the same thing) and difficulty indicator, ex item discrimination analysis. IRT (Item Response Theory) & RASCH models Using IRT and Rasch scaling items first undergoe factor analysis to ensure they all measure the same trait and are then analysed with focus on item difficulty and how well the item facilitates elicitation of the wanted trait. A very large sample is needed. Items are constructed and an initial factor analysis is carried out to make sure that all items measure a single trait. In order to computate the Rasch parameters the sample data is split into groups of high and low scorers, providing different levels of the difficulty level. If the facility of an item for eliciting the trait is the same for both groups, it is seen as conforming to the model and is chosen for the test. On completion of item selection an item- free measurement of all individuals is needed, ex by checking whether sub- groups of items (the hardest vs. the easiest) generate the same scores for each person. If items fit the model, each individual will score the same on both tests. EX ITEM CHARACTERISTICS CURVES Faktoranalyse Factor analysis is based on analysis of correlations between variables, and is used to check whether items relate to the same trait/theme/factor. Oblique or orthogonal analysis. A multivariate data reduction tool which enables us to simplify correlations between sets of variables. Based upon correlations between variables. In test construction factor analysis is used to check whether items relate to a common theme or factor. Used to generate assessments which only measure one factor. With oblique analysis factors are correlated. With orthogonal analysis factors are not related by correlation, ie. factors are independent. ex 16PF, Eysenck Personality Inventory. Limitations: Needs large samples. Complex technical problems, therefore good knowledge of its procedures is highly important. Item Discrimination Analysis Testing that the people who get any one item right have got more of all the remaining items right than those who got the item wrong.

7 Wechslers intelligens- tests WISC WAIS WPPSC WIAT WAIS- IV (Article by Weiss L. G. et al. (2009)) FACTS: Gennemsnit = 100, SD = 15, SEm = 5 Alder (89 for WAIS- III) 15 subtests (5 of which are supplemental), 4 index scales Tager ca. 67 min. at gennemføre PURPOSE: WAIS er en kompleks prøve til måling og vurdering af begavelse. THEORY: Wechslers definition af intelligens inkl. aspekter fra både Spearman (den overordnede g- faktor) og Thorndike (kvalitativt forskellige evner.) Dvs. WAIS bygger på en antagelse om intelligens som en global størrelse, der omfatter en række forskellige indbyrdes uafhængige funktioner (inkl. kognitive og ikke- kognitive evner, fx motivation, vedholdenhed, temperament), som tilsammen giver et grundlag for intelligensvurdering. DEVELOPMENT AND REVISIONS: 4 delprøver udgår: Object Assembly, Picture Arrangement, Coding Recall og Coding Copy Nye delprøver: Visual Puzzles (i stedet for Picture Completion), Figure Weights og Cancellation Psykometriske forbedringer: Updaterede normer Udvidelse af FSIQ range Forbedring af floors og ceilings Forbedret brugervenlighed, fx reduceret testing tid (fra min.) Reviderede instruktioner Fra Verbal IQ og Performance IQ til Indeksscores (VCI, PRI, WMI og PSI) Den vigtigste forskel mellem WAIS- III og WAIS- IV er at indeksscores er blevet det primære niveau for fortolkning af resultater i stedet for Verbal og Performance IQ, der var baseret på de gamle Army Alpha og Army Beta. Der lægges dermed mere vægt på Verbal Conceptualisation, Perceptual Reasoning, Working Memory og Processing som led i en mere differentieret beskrivelse af intelligenstestresultaterne og i højere overensstemmelse med nuværende viden om kognition. SCALES AND ITEMS: 15 subtests (5 of which are supplemental), 4 index scales Verbal Comprehension Index: Similarities Vocabulary Comprehension Information Word Reasoning Perceptual Reasoning Index:

8 SCALES AND ITEMS: 15 subtests (5 of which are supplemental), 4 index scales Verbal Comprehension Index: Similarities Vocabulary Comprehension Information Word Reasoning Perceptual Reasoning Index: Block Design Picture Concepts Matrix Reasoning Picture Completion Working Memory Index: Digit Span Letter- Number Sequencing Arithmetic Processing Speed Index: Coding Symbol Search Cancellation NORMS AND STANDARDISATION: Dansk standardisering: 340 personer i aldersgruppen år. Amerikansk standardisering: 2450 personer, stratificeret ud fra køn, alder, uddannelse, sociodemografiske data. Dækker aldersgruppen VALIDITY AND RELIABILITY (WAIS- III): Reliabilitet Reliabilitet utrolig god, testet ved split- half og test- retest. Reliabilitet af delprøver (mellem 0,7-0,8, med undtagelse af ordforråd og information på 0,9) er lavere end FSIQ reliabilitet som er blevet udregnet til 0,97. Validitet God til utrolig god convergent- discriminant validity coefficients (construct validity), målt ved korrelation mellem VCI/PRI og andre Wechsler tests (ex VIQ og PIQ på WISC- III). God kriterierelateret validitet fx i forbindelse med andre Wechsler tests og andre IQ tests. SCORING: Primary scores Subtest score, gennemsnit = 10 og SD = 3 Index score og FSIQ, gennemsnit = 100 og SD = 15 Kliniske forskelle mellem indeksscores En forskel på 12 point eller mere significerer klinisk betydning (14 point for PSI) Composite scores General Ability Index (GAI): VCI + PRI, repræsenter de mest g- loadede subtests. Cognitive Proficiency Index (CPI): WMI + PSI, repræsenterer effektiv

9 INTERPRETATION: Verbal Comprehension Index (Vocabulary, Information, Similarities, Comprehension) Evne til at forstå verbale stimuli, arbejde med semantisk materiale og kommunikere tanker og ideer med ord. Krystalliseret viden. Afhænger delvist af en person s uddannelsesniveau og generelle livserfaring, men også evne til at forstå indlært viden og benytte det på passende vis. Vocabulary subtesten har den højeste g load og er den bedste indikator af overordnet intelligens. Perceptual Reasoning Index (Block Design, Matrix Reasoning, Visual Puzzles, Figure Weights, Picture Completion) Måler flydende intelligens, samt perceptuel organisering (da fluid reasoning ikke kan måles separat, men kræver et objekt.) Kvantitativ, ikke- verbal flydende intelligens og evnen til at bevare et visuelt billede i tankerne, mens man mentalt manipulere det. Working Memory Index (Digit Span, Arithmetic, Letter- Number Sequencing) Måler på opmærksomhed, koncentration og working memory (Baddeleys model), dvs. evnen til mental kontrol, at holde information i tankerne (kortvarigt), mens man udfører en form for mental manipulation på denne information. Vær opmærksom på, at forskelle på scores i fx Digit- Symbol eller Letter- Number Sequencing og Arithmetic kan afspejle at testpersonen ikke har lært det nødvendige matematik frem for at han/hun har specifikke indlæringsvanskeligheder. Processing Speed Index (Coding, Symbol Search, Cancellation) Måler på hastigheden af mental bearbejdning ved hjælp af visuelle og graphomotor evner, og er relateret til effektiv brug af andre kognitive evner. PSI interagerer med andre højere rangerende kognitive funktioner og kan have betydning for generelle kognitive funktioner, ny indlæring, ræsonnering og hverdagspræstationer. Vær opmærksom på at PSI er tæt relateret til alder, dvs. svækkes med alderen. OTHER REMARKS: A BRIEF HISTORY OF INTELLIGENCE TEST INTERPRETATION 1. The first wave: Quantification of general level (Focus: The global IQ and practical considerations regarding the need to classify people into separate groups. Ex Stanford- Binet Scale and Spearman s g- factor.) 2. The second wave: Clinical profile analysis (Focus: Patterns of high and low subtest scores, which could presumably reveal diagnostic and

10 psychotherapeutic considerations.) 3. The third wave: Psychometric profile analysis (Focus: Psychometric precision and methods in profile analysis, rather than the loose interpretative attempts of clinical profile analysis. However, the lack of empirical support and a theoretical background makes this approach controversial and lacking in validity.) 4. The fourth wave: Application of theory (Focus: Grounding intelligence testing and interpretation of scores on a theoretical basis. The most popular theory in test development and interpretation is the CHC (Cattell- Horn- Carroll theory). Fluid and crystallized intelligence (Cattell) Flydende intelligens er evnen til logisk tænkning og problemløsning i ukendte situationer, uafhængigt at indlært viden. Evnen til at analysere nye problemer, identificere mønstre og sammenhænge. Krystalliseret intelligens er evnen til at bruge skills, viden og erfaring. Er ikke det samme som hukommelse, men er afhængig af adgangen til langtidshukommelsen. Består af ens livstid og intellektuelle opnåelser, fx vist gennem ordforråd eller general viden om verdensbegivenheder. WISC- IV (Article by Flanagan, D. P. & Kaufman, A. S. (2009)) DEVELOPMENT AND REVISIONS: Structural changes from WISC- III to WISC- IV: Deleted subtests = Picture Arrangement, Object Assembly and Mazes. New subtests = Word Reasoning, Matrix Reasoning, Picture Concepts, Letter- Number Sequencing and Cancellation. VIQ and PIQ dropped and replaced by 4 indexes: WMI, PSI, VCI and PRI. o WHY? Because the difference/discrepancy between the 2 was overused, and its meaningfulness and clinical utility was never made clear in the litterature. FSIQ has changed dramatically in content and concept and now consists of merely 5 (out of 10) subtests (Similarities, Comprehension, Vocabulary, Block Design and Coding). Norms updated. Items added to improve floors and ceilings. SCALES AND ITEMS: WISC- IV consists of 15 subtests 10 core- battery subtests and 5 supplemental subtests. G- loadings VCI subtests generally have the highest g- loadings at every age, followed by the PRI, WMI and PSI subtests, except Arithmetics which loads more like VCI. STANDARDISATION: Sample = 2200 children resembling the 2002 Census data on variables of age, gender, geographic region, ethnicity and socioeconomic status. The sample was divided into 11 age groups, each containing 200 children and was split equally between boys and girls. RELIABILITY:

11 Average internal consistency: of subtests: Ranges from 0,72 (Coding, for ages 6-7) to 0,94 (Vocabulary, for age 15). of indexes: VCI = 0,94, PRI = 0,92, WMI = 0,92 and PSI = 0,88. of Full Scale IQ: FSIQ = 0,97. Average test- retest coefficients: VCI = 0,93, PRI = 0,89, WMI = 0,89, PSI = 0,86 and FSIQ = 0,93. Practice effects: In general practice effects are greatest for ages 6-7 and become smaller with increasing age. Coding and Symbol Search showed the largest gains (ages 6-7). Floors and ceilings for all WISC- IV subtests are excellent, which means that WISC- IV can be used with confidence in testing individuals who are functioning either in the gifted or mentally retarded ranges of functioning. Item gradients refer to the spacing between items on a subtest. Generally these range from good to excellent at all ages in the WISC- IV. This means that the spacing between items is generally small enough to allow for reliable discrimination between individuals on the latent trait measured by the subtest. VALIDITY: Structural validity is supported by factor- analytic studies. Positive results of investigations (Keith et al., 2006) of whether the WISC- IV measures the same constructs across its 11- year age span (children from 6-16). The nature of these constructs was also investigated and it was concluded that the WISC- IV measures Crystallized Ability, Visual Processing, Fluid Reasoning, Short- Term Memory and Processing speed. Good to excellent convergent- discriminant validity when considering VCI and PRI. OTHER REMARKS: Ipsative/intraindividual interpretations: Interpretation/analysis of an individual s profile. Raven s Progressive Matrices (Article by Raven) SPM+ / MHV FACTS: Brief nonverbal (SPM+) and verbal (MHV) screening measures of general ability. For use in educational and clinical settings Group or individual administration Allows for comparison with peers SPM+ and MHV can be administered together or on their own PURPOSE: Udviklet til at vurdere aspekter af g- faktoren (som beskrevet af Spearman, 1927) og de to underkomponenter, eductive og reproductive ability.

12 THEORY: Baseret på teorien om eductive og reproductive intelligens, hvilket svarer overens til flydende og krystalliseret intelligens (ex SPM måler på den flydende/eductive intelligens, MHV måler på den krystalliserede/reproductive intelligens.) DEVELOPMENT: Raven s Progressive Matrices har været i brug i mere end 70 år. De første serier var baseret på en test brugt af Spearman Standard Progressive Matrices (SPM) 1941 Advanced Progressive Matrices (APM) sværeste udgave, til de klogeste 20% 1947 Coloured Progressive Matrices (CPM) til børn 5-10 år The SPM+ Udviklet for at imødekomme Flynn effekten, der var meget udtalt ifht. Raven s, producerede fx nogle stærke ceiling effects. Den nye version af SPM havde derfor fået fjernet de nemmeste items og tilføjet nogle sværere. SCALES AND ITEMS: SPM+ Består af 5 sæt á 12 multiple- choice problemer/items (ikke- verbale stimuli fx visuelle mønstre og former) arrangeret i et cyklisk format, dvs. hvert sæt starter med forholdvis nemt og åbenlyst problem og forsætter med sværere og sværere items. Hvis administreret efter standard procedure indeholder Raven s således et indbygget træningsprogram og vurderer også testpersonens evne til at lære af erfaring. RASCH modeller: Raven s passer ikke umiddelbart godt på Rasch modeller, da folk kan gætte sig til det rigtige svar (pga. multiple- choice strukturen.) MHV Består af 2 sæt af i alt 88 ord, der skal defineres af testpersonen. I det ene sæt skal prøvepersonen selv skrive ordbeskrivelserne, mens det andet sæt er multiple- choice. NORMS AND STANDARDISATION: o Gode normer fra 924 børn, 7-18 år gamle, 2008 The SPM+ has been standardised numerous times on different populations. The majority of standardisations have been completed on the Classic Form, from which the SPM+ has been developed. RELIABILITY: SPM+ reliability Split- half reliability: r = 0,936, n = 924 Test- retest reliability: r = 0,833, n = 105 SPM+ Standard Error of Measurement and confidence intervals SEM = 3,79 (standardised scores) 95 % confidence interval 7 (standardised scores)

13 MHV reliability Test- retest reliability = 0,916 Parallel forms reliability = 0,929. MHV Standard Error of Measurement and confidence intervals SEM = 3,99 95 % confidence interval 8 (Evidence of SPM+ validity also comes from SPM- C data as the two are similar in form and content.) IN SUM: GOD RELIABILITET for SPM (split- half og test- retest) og MHV (test- retest og parallel forms). Raven s scores kan omdannes til IQ scores. Her har de en SEM (Standard Error of Measruement) ca. 4 point for både SPM og MHV. VALIDITY: Content validity Item analysis shows that the properties of SPM+ are relatively stable. SPM- C has face validity in cross- cultural settings, ie. its form is not culturally biased. Criterion- related validity Concurrent validation between SPM+ and SPM- C/SPM- P shows a pooled correlation between 0,8 and 0,83. In general, concurrent and predictive validity of the SPM- C varies with age, possibly sex, homogeneity of the sample etc. Reliable correlations between SPM- C and Stanford- Binet and Wechsler- scales. Correlations between the SPM- C and performance on achievement and scholastic aptitude tests have generally been lower and more variable than correlations with intelligence tests. Lower correlations/concurrent validity between SPM- C and measures of verbal and language abilities than with measures of maths and science skills. Construct validity Evidence of age- related validity as raw scores increase regularly as children get older and older. Evidence from Item Characteristic Curves shows that the items are all measuring a common factor and that the abilities required to solve the problems form part of a continuum, ie. it is generally not possible to solve the more difficult problems if one does not have the abilities to solve the easier problems (ex of a Rasch model.) Raven s is generally described as one of the best measures of g and fluid intelligence (ex factor analysis and cross- cultural studies.)

14 However some factor analytic studies also suggest that Raven s measures other factors in addition to g. There has especially been evidence of a spatial component. IN SUM: Content validity Item analysis shows that properties of SPM+ are relatively stable Face validity in cross- cultural settings Criterion validity Correlates highly with the Stanford- Binet & Wechsler Correlations with achievement, scholastic, occupational measures (lower than correlations with intelligence tests) Construct validity Age- related validity Evidence from Item Characteristic Curves shows that the items are all measuring a common factor and the abilities required to solve the problems form part of a continuum. Described as one of the best measures of g and fluid intelligence, with evidence from factor analytic studies and cross- cultural studies, all revealing high g loadings ADMINISTRATION: SCORING: INTERPRETATION: OTHER REMARKS: The Flynn Effect Large rises in mean scores since initial publication (also seen in other psychometric tests, ex WISC). Much work on the Flynn Effect has come from analysis of Raven s Progressive Matrices. Flynn showed that on average, IQ scores increased by 0,3 IC points every year and had been doing so throughout most of the 20th century. He argues that the rise is due to the increasing influence of scientific ways of thinking. The Flynn Effect appears to be universal with similar results being reported in over 14 countries. 360 Feedback (Brett & Atwater, MRG) ERHVERVSTESTS FACTS: A process in which subordinates, peers and bosses provide anonymous feedback to managers, who also rate their own performance. The LEA was not designed to be used as: a measure of personality a basis for termination a direct measure of manager/leader performance

15 PURPOSE: The profile provides information about the focus person s views on his own leadership role and his boss, colleagues and employees' perception of the leader s behavior - all to increase the organizational effectiveness of the individual leader and the individual management team. THEORY: Is supposed to provide developmental feedback, which can improve performance by creating awareness and motivating individuals to change behaviour eg. if ratings from others are lower than self ratings. Leadership "sets" = the theoretical basis for the LEA 360. Def.: A "set" indicates the probability that a leader will behave consistently across a broad range of managerial challenges. DEVELOPMENT: Baseret på empiriske studier af ledere og lederadfærd. Rollebaseret adfærdsanalyse. Leadership sets = den teoretiske basis for LEA 360. Based on empirical studies of leaders and leadership behavior. A role- based behavioral analysis. Originally 35 leadership sets - was reduced to the current 22 sets. SCALES AND ITEMS: The profile is a web- based analysis of behavior that are conducted among the manager himself, his boss, peers and direct reports. It is measured and analyzed in the following main areas: - Creating a vision - Developing followers - Implementing the vision - Following through - Achieving results - Team playing VALIDITY AND RELIABILITY: Test- retest: Gennemsnitlig test- retest reliabilitet på 0,77-0,8. Inter- rater: (Extensive inter- rater reliability studies using the ratings of 1068 bosses, 2592 peers and 2544 direct reports. Intra- class correlation coefficients were used to assess inter- rater reliability.) Boss ratings: coefficients ranged from 0,58 (2 raters) to 0,80 (4 raters). Peer ratings: coefficients ranged from 0,67 (4 raters) to 0,80 (8 raters). Direct report ratings: coefficients ranged from 0,66 (4 raters) to 0,79 (8 raters). Internal consistency measures were not conducted, as they are not appropriate for the (semi- ipsative) format used in LEA.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010

KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010 KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010 Besvar alle spørgsmål. Brug ikke mere end én side af tekst på de åbne spørgsmål som er markeret * Answer all questions. Do not write more than one page

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Autismespektret og nyt diagnosesystem. Før og efter

Autismespektret og nyt diagnosesystem. Før og efter Autismespektret og nyt diagnosesystem Før og efter Indtil 1971 blandes autisme med skizofreni Childhood schizophrenia Infantile psychosis Autism/Autistic disorder ICD-10 1990/95 og DSM-IV 1994 : Gennemgribende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Development and effect evaluation of a High School-Based Cannabis Prevention Program

Development and effect evaluation of a High School-Based Cannabis Prevention Program Søren Holm, PhD Thesis Development and effect evaluation of a High School-Based Cannabis Prevention Program Summary Background: Cannabis use in adolescent is a public health concern associated with high

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere