Measures of central tendency. Normer og standardisering. Raw scores. Normalized scores (standard scores)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Measures of central tendency. Normer og standardisering. Raw scores. Normalized scores (standard scores)"

Transkript

1 Measures of central tendency Normer og standardisering STATISTISKE BEGREBER MODE: the most common/frequently occuring score ex (1,2,2,5,6,7,9) mode = 2 MEAN: the average score ex (1,2,2,5,6,7,9) mean = 4,57 MEDIAN: the middle score (50. percentil) ex (1,2,2,5,6,7,9) median = 5 Data, der afspejler testresultater fra den generelle population eller en specifik gruppe, fx køn eller alder, og som gør det muligt at fortolke en persons testresultater i forhold til andre, dvs. afspejler hvor en person er placeret i forhold til andre. Kvaliteten af normerne afhænger af sample size, hvor repræsentativ samplet er (også i ekstremerne), hvor de er fra (fx hvilket land) og hvor gamle normerne er. Forskellige slags normer: Percentiler, baseret på en ordinal skala, ex en person med en score i den 75. percentil, har en højere score end 75 % af personerne i samplet Gennemsnit og standardafvigelser Normaliserede scores, ex T- scores Standardisering inkl.: Standard metoder for administration af testen Standard metoder for scoring af testen Udviklingen af normer for testen Raw scores Normalized scores (standard scores) Det første resultat fra en psykologisk test, dvs. før scoren bliver normaliseret til fx T- scores. Normaliserede scores er råscores, der er omregnet til at passe i en normalfordeling og som kan fungere som en fælles standard skala for forskellige tests. z scores The most basic standard score, which can also be used to calculate other standard scores with. Mean = 0 SD = 1 T scores (ex SCL- 90 og MMPI og NEO- PI) Mean = 50 SD = 10 Usually ranges from Sten scores Mean = 5,5 SD = 2 Ranges from 1-10

2 Stanine Mean = 5 SD = 2 Ranges from 1-9 Scales Nominal Folk klassificeres i kategorier ved brug af numre/tal. Kun få regne- operationer kan lade sig gøre. Kategorier er ikke ordnede på nogen måde og kan ikke sammenlignes kvantitativt. Ex mand = 1, kvinde = 2. Ordinal Folk sættes i rangorden med hensyn til en bestemt variabel, fx fra først til sidst eller lav til høj i en konkurrence. Disadv.: Skalaen viser ikke folks absolutte position, kun den relative ifht. de andre i sættet. Det er ikke muligt at udlede de reelle forskelle mellem to personer, kun deres relative placering på rangordenen. EX. LIKERT SKALA (A large number of favourable and unfavourable items are developed and administered to a large group of people who rate them on a continuum from 1-5, from like to dislike (sometimes 1-7). Interval Numre knyttes til et individ og viser om denne er >, <, = andre, men repræsenterer også hvor meget forskel der er mellem individer. Manglen på et ægte nulpunkt betyder at man ikke kan vide/kende det absolutte niveau af det der måles på. Ex depressionsskala fra 1-10, celsiustemperaturer, IQ etc. Ratio Ligesom intervalskalaen, men med et naturligt/absolut nulpunkt. Den mest ideelle og meningsfulde skala. Ex meter, kilo, reaktionstid, antal rigtige svar etc. I psykologiske tests benyttes ofte ordinal- eller intervalskalaer. Reliabilitet Reliabilitet reflekterer i hvilken grad en test giver det samme resultat for de samme personer hver gang de tager testen, dvs. hvorvidt testen måler en stabil egenskab/træk/faktor. Endvidere kan reliabilitet bruges til at vurdere hvorvidt individuelle forskelle i testresultater er forårsaget af reelle forskelle mellem individer eller tilfældige variationer, jf. Classic Test Theory hvor X (testscore) = T (true score) + E (error). Dvs. reliabilitetskoefficienten kan bruges til at beregne Standard Error of Measurement. Measures of reliability Test- retest (Stabilitet af testresultater over tid, Correlation)

3 Parallel Form (Correlation) Split- half (Hvorvidt items måler på det samme træk, Correlation with S- B prophecy) Inter- item (Intern reliabilitet og item homgenitet, dvs. har forskellige items samme egenskaber, Cronbach s Alpha) Scorer/Inter- rater (Kappa) For individual test results, a reliability of > 0.7 is usually required. For research purposes, lower reliabilities can be accepted. Spearman- Brown Prophecy Cronbach s Alpha (internal reliability) Validitet En formel, der relaterer en tests længde til reliabiliteten og som ofte bruges til at forudsige ændringer i reliabiliteten når der foretages ændringer af testlængden. (En tests reliabilitet bliver mindre når der er få items.) Relateret til split- half korrelationer og afhænger af testlængde (dvs. antal items). Måler den interne reliabilitet, dvs. i hvor høj grad de forskellige items i en test eller bestemt skala måler på det samme træk/evne/faktor/construct. Gennemsnittet af alle mulige inter- item reliabiliteter, dvs. alle de måder, det er muligt at sammenligne forskellige items i en test. Cronbach s Alpha bliver større når antallet af items i en test forøges, (ligesom split- half.) Validitet handler om hvorvidt en test måler det den siger den måler, men også hvordan, hvornår, under hvilke omstændigheder og til hvilke formål en test kan give meningsfulde resultater. Types of validity: a. Content validity: Dækker testen alle aspekter af det område/træk/faktor den omhandler? Er der irrelevante items? Content validity er en egenskab ved selve testen og hvor godt den er blevet lavet. Bestemmes ved at fx eksperter eller testbrugere mener at testen dækker det område den måler godt nok. b. Criterion- related validity: Hvorvidt testresultater kan vises at være relateret til et eksternt kriterium, fx hvor godt man klarer sig på en anden test, ens jobkompetencer, demensniveau etc. Nyttigt ifht. at evaluere hvorvidt en test kan bruges til at lave forudsigelser. Er som regel kvantitativ, dvs. udtrykt ved et tal, fx korrelationer og regression når kriteriet er variabelt (demensniveau) og udtrykt ved sensitivitet/specificitet når der gøres brug af cut- off score og kriteriet er enten- eller (skizofren eller ej). Predictive validity: Bruges til at forudsige fremtidig adfærd (fx resultater i en anden test.) Af stor betydning i erhvervssammenhænge, hvor testresultater bruges til at forudsige fremtidig jobpræstation. Concurrent validity: Sammenligner en test med andre eksisterende vurderinger, fx resultater i en erhvervstest sammenlignes med nylige vurderinger af ens jobpræstation. Afhænger stærkt af kvaliteten af de vurderinger testen

4 sammenlignes med. c. Construct validity: Den vigtigste type validitet, der omfavner og overlapper med de andre former for validitet. Har at gøre med evidens for at testen virkelig måler på det område/træk/faktor den påstår. Opbygges gennem længere tids evidensindsamling og afprøvning af testen indenfor forskellige områder (modsat predictive validity der kan etableres i et enkelt eksperiment.) o Convergent- discriminant/divergent validity: Når en tests resultater konvergerer/korrelerer med andre tests, der måler på det samme område/træk/faktor og divergerer/afviger fra tests, der måler på noget helt andet. Måles ofte via Multitrait- multimethod metoden. Other validities Face validity does the test look appropriate to the person being tested. Faith validity does the tester believe in the test. Ecological validity - The Multitrait- multimethod Approach Sensitivitet og specificitet En detaljeret måde at etablere convergent- discriminant validity, ved at korrelere/sammenligne forskellige assessment metoder af forskellige områder/træk/faktorer i en matrix. Herved kan evidens for convergent validity etableres ved at observere om der fremkommer ensartede målinger når man måler et område/træk/faktor med forskellige metoder/testinstrumenter. Sensitivitet Hvor ofte identificerer testen patienttypen (fx dement.) Lav sensitivitet medfører flere falsk negative. Specificitet Hvor ofte identificerer testen ikke- patienten (fx ikke- dement.) Lav specificitet medfører flere falsk positive. Cut- off score, sensitivitet og specificitet Sensitivitet kan på bekostning af specificiteten forøges ved at justere på cut- off scoren og omvendt. Standard Error of Measurement Kan bruges hvis reliabilitet er kendt SEm = SD x (1- r) It indicates how much inaccuracy there is in a test score because of its less- than- perfect reliability Classic test theory defines reliability as: The proportion of variance which is not caused by random error due to Observed score = True score +/- Measurement error SEm = SD x (1- r) Ex: The Wechsler Intelligence Scale, SD = 15, r = 0,9

5 SEm = 15 x (1-0,9) = 4,65 Which means that there is a 68 % possibility (1 SD on both sides of the score) that a person s true score lies within an interval of +/- 5 points around the person s obtained score and 95 % possibility (2 SD s on both sides of score) of the true score lying within an interval of +/- 10 points around the obtained score. (= Confidence limits/intervals) Konfidensinterval Baseret på SEm. Ex: The Wechsler Intelligence Scale, SD = 15, r = 0,9 SEm = 15 x (1-0,9) = 4,65 Which means that there is a 68 % possibility (1 SD on both sides of the score) that a person s true score lies within an interval of +/- 5 points around the person s obtained score and 95 % possibility (2 SD s on both sides of score) of the true score lying within an interval of +/- 10 points around the obtained score. (= Confidence limits/intervals) Criterion- keying Criterion- keyed construction selects items based on their discriminability between a criterion group and a control. Item content is irrelevant and the approach is atheoretical. EX MMPI. From a large item- pool with various items, those items which can discriminate between a criterion group and a control are selected (regardless of their content). A purely empirical approach, not based on theory. (A limitation) ex MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), CPI (California Personality Inventory) Based upon true- false or yes- no items. Limitations: No understanding of why such a test works due to the lack of theory behind item selection. Likely to produce scales of poor reliability, as scales would be measuring a mix of different possible attitudes. The test would be specific only to the group used in construction. Classic test theory In construction using classic test theory the aim is to generate a pool of items of various difficulty measuring the same thing (item homogeneity), which is checked by item/total correlations. Observed score = True score +/- Measurement error A test is generated by analysing items, ex factor analysis, in a pilot sample to make sure they measure only one factor. The end result is a pool of items of differing difficulty which measure only one thing. This is done by item- whole/total correlation (correlating every single item with total scores) and item analysis.

6 Classic test theory In construction using classic test theory the aim is to generate a pool of items of various difficulty measuring the same thing (item homogeneity), which is checked by item/total correlations. Observed score = True score +/- Measurement error A test is generated by analysing items, ex factor analysis, in a pilot sample to make sure they measure only one factor. The end result is a pool of items of differing difficulty which measure only one thing. This is done by item- whole/total correlation (correlating every single item with total scores) and item analysis. Two criterions for items: item homogeneity (they all measure the same thing) and difficulty indicator, ex item discrimination analysis. IRT (Item Response Theory) & RASCH models Using IRT and Rasch scaling items first undergoe factor analysis to ensure they all measure the same trait and are then analysed with focus on item difficulty and how well the item facilitates elicitation of the wanted trait. A very large sample is needed. Items are constructed and an initial factor analysis is carried out to make sure that all items measure a single trait. In order to computate the Rasch parameters the sample data is split into groups of high and low scorers, providing different levels of the difficulty level. If the facility of an item for eliciting the trait is the same for both groups, it is seen as conforming to the model and is chosen for the test. On completion of item selection an item- free measurement of all individuals is needed, ex by checking whether sub- groups of items (the hardest vs. the easiest) generate the same scores for each person. If items fit the model, each individual will score the same on both tests. EX ITEM CHARACTERISTICS CURVES Faktoranalyse Factor analysis is based on analysis of correlations between variables, and is used to check whether items relate to the same trait/theme/factor. Oblique or orthogonal analysis. A multivariate data reduction tool which enables us to simplify correlations between sets of variables. Based upon correlations between variables. In test construction factor analysis is used to check whether items relate to a common theme or factor. Used to generate assessments which only measure one factor. With oblique analysis factors are correlated. With orthogonal analysis factors are not related by correlation, ie. factors are independent. ex 16PF, Eysenck Personality Inventory. Limitations: Needs large samples. Complex technical problems, therefore good knowledge of its procedures is highly important. Item Discrimination Analysis Testing that the people who get any one item right have got more of all the remaining items right than those who got the item wrong.

7 Wechslers intelligens- tests WISC WAIS WPPSC WIAT WAIS- IV (Article by Weiss L. G. et al. (2009)) FACTS: Gennemsnit = 100, SD = 15, SEm = 5 Alder (89 for WAIS- III) 15 subtests (5 of which are supplemental), 4 index scales Tager ca. 67 min. at gennemføre PURPOSE: WAIS er en kompleks prøve til måling og vurdering af begavelse. THEORY: Wechslers definition af intelligens inkl. aspekter fra både Spearman (den overordnede g- faktor) og Thorndike (kvalitativt forskellige evner.) Dvs. WAIS bygger på en antagelse om intelligens som en global størrelse, der omfatter en række forskellige indbyrdes uafhængige funktioner (inkl. kognitive og ikke- kognitive evner, fx motivation, vedholdenhed, temperament), som tilsammen giver et grundlag for intelligensvurdering. DEVELOPMENT AND REVISIONS: 4 delprøver udgår: Object Assembly, Picture Arrangement, Coding Recall og Coding Copy Nye delprøver: Visual Puzzles (i stedet for Picture Completion), Figure Weights og Cancellation Psykometriske forbedringer: Updaterede normer Udvidelse af FSIQ range Forbedring af floors og ceilings Forbedret brugervenlighed, fx reduceret testing tid (fra min.) Reviderede instruktioner Fra Verbal IQ og Performance IQ til Indeksscores (VCI, PRI, WMI og PSI) Den vigtigste forskel mellem WAIS- III og WAIS- IV er at indeksscores er blevet det primære niveau for fortolkning af resultater i stedet for Verbal og Performance IQ, der var baseret på de gamle Army Alpha og Army Beta. Der lægges dermed mere vægt på Verbal Conceptualisation, Perceptual Reasoning, Working Memory og Processing som led i en mere differentieret beskrivelse af intelligenstestresultaterne og i højere overensstemmelse med nuværende viden om kognition. SCALES AND ITEMS: 15 subtests (5 of which are supplemental), 4 index scales Verbal Comprehension Index: Similarities Vocabulary Comprehension Information Word Reasoning Perceptual Reasoning Index:

8 SCALES AND ITEMS: 15 subtests (5 of which are supplemental), 4 index scales Verbal Comprehension Index: Similarities Vocabulary Comprehension Information Word Reasoning Perceptual Reasoning Index: Block Design Picture Concepts Matrix Reasoning Picture Completion Working Memory Index: Digit Span Letter- Number Sequencing Arithmetic Processing Speed Index: Coding Symbol Search Cancellation NORMS AND STANDARDISATION: Dansk standardisering: 340 personer i aldersgruppen år. Amerikansk standardisering: 2450 personer, stratificeret ud fra køn, alder, uddannelse, sociodemografiske data. Dækker aldersgruppen VALIDITY AND RELIABILITY (WAIS- III): Reliabilitet Reliabilitet utrolig god, testet ved split- half og test- retest. Reliabilitet af delprøver (mellem 0,7-0,8, med undtagelse af ordforråd og information på 0,9) er lavere end FSIQ reliabilitet som er blevet udregnet til 0,97. Validitet God til utrolig god convergent- discriminant validity coefficients (construct validity), målt ved korrelation mellem VCI/PRI og andre Wechsler tests (ex VIQ og PIQ på WISC- III). God kriterierelateret validitet fx i forbindelse med andre Wechsler tests og andre IQ tests. SCORING: Primary scores Subtest score, gennemsnit = 10 og SD = 3 Index score og FSIQ, gennemsnit = 100 og SD = 15 Kliniske forskelle mellem indeksscores En forskel på 12 point eller mere significerer klinisk betydning (14 point for PSI) Composite scores General Ability Index (GAI): VCI + PRI, repræsenter de mest g- loadede subtests. Cognitive Proficiency Index (CPI): WMI + PSI, repræsenterer effektiv

9 INTERPRETATION: Verbal Comprehension Index (Vocabulary, Information, Similarities, Comprehension) Evne til at forstå verbale stimuli, arbejde med semantisk materiale og kommunikere tanker og ideer med ord. Krystalliseret viden. Afhænger delvist af en person s uddannelsesniveau og generelle livserfaring, men også evne til at forstå indlært viden og benytte det på passende vis. Vocabulary subtesten har den højeste g load og er den bedste indikator af overordnet intelligens. Perceptual Reasoning Index (Block Design, Matrix Reasoning, Visual Puzzles, Figure Weights, Picture Completion) Måler flydende intelligens, samt perceptuel organisering (da fluid reasoning ikke kan måles separat, men kræver et objekt.) Kvantitativ, ikke- verbal flydende intelligens og evnen til at bevare et visuelt billede i tankerne, mens man mentalt manipulere det. Working Memory Index (Digit Span, Arithmetic, Letter- Number Sequencing) Måler på opmærksomhed, koncentration og working memory (Baddeleys model), dvs. evnen til mental kontrol, at holde information i tankerne (kortvarigt), mens man udfører en form for mental manipulation på denne information. Vær opmærksom på, at forskelle på scores i fx Digit- Symbol eller Letter- Number Sequencing og Arithmetic kan afspejle at testpersonen ikke har lært det nødvendige matematik frem for at han/hun har specifikke indlæringsvanskeligheder. Processing Speed Index (Coding, Symbol Search, Cancellation) Måler på hastigheden af mental bearbejdning ved hjælp af visuelle og graphomotor evner, og er relateret til effektiv brug af andre kognitive evner. PSI interagerer med andre højere rangerende kognitive funktioner og kan have betydning for generelle kognitive funktioner, ny indlæring, ræsonnering og hverdagspræstationer. Vær opmærksom på at PSI er tæt relateret til alder, dvs. svækkes med alderen. OTHER REMARKS: A BRIEF HISTORY OF INTELLIGENCE TEST INTERPRETATION 1. The first wave: Quantification of general level (Focus: The global IQ and practical considerations regarding the need to classify people into separate groups. Ex Stanford- Binet Scale and Spearman s g- factor.) 2. The second wave: Clinical profile analysis (Focus: Patterns of high and low subtest scores, which could presumably reveal diagnostic and

10 psychotherapeutic considerations.) 3. The third wave: Psychometric profile analysis (Focus: Psychometric precision and methods in profile analysis, rather than the loose interpretative attempts of clinical profile analysis. However, the lack of empirical support and a theoretical background makes this approach controversial and lacking in validity.) 4. The fourth wave: Application of theory (Focus: Grounding intelligence testing and interpretation of scores on a theoretical basis. The most popular theory in test development and interpretation is the CHC (Cattell- Horn- Carroll theory). Fluid and crystallized intelligence (Cattell) Flydende intelligens er evnen til logisk tænkning og problemløsning i ukendte situationer, uafhængigt at indlært viden. Evnen til at analysere nye problemer, identificere mønstre og sammenhænge. Krystalliseret intelligens er evnen til at bruge skills, viden og erfaring. Er ikke det samme som hukommelse, men er afhængig af adgangen til langtidshukommelsen. Består af ens livstid og intellektuelle opnåelser, fx vist gennem ordforråd eller general viden om verdensbegivenheder. WISC- IV (Article by Flanagan, D. P. & Kaufman, A. S. (2009)) DEVELOPMENT AND REVISIONS: Structural changes from WISC- III to WISC- IV: Deleted subtests = Picture Arrangement, Object Assembly and Mazes. New subtests = Word Reasoning, Matrix Reasoning, Picture Concepts, Letter- Number Sequencing and Cancellation. VIQ and PIQ dropped and replaced by 4 indexes: WMI, PSI, VCI and PRI. o WHY? Because the difference/discrepancy between the 2 was overused, and its meaningfulness and clinical utility was never made clear in the litterature. FSIQ has changed dramatically in content and concept and now consists of merely 5 (out of 10) subtests (Similarities, Comprehension, Vocabulary, Block Design and Coding). Norms updated. Items added to improve floors and ceilings. SCALES AND ITEMS: WISC- IV consists of 15 subtests 10 core- battery subtests and 5 supplemental subtests. G- loadings VCI subtests generally have the highest g- loadings at every age, followed by the PRI, WMI and PSI subtests, except Arithmetics which loads more like VCI. STANDARDISATION: Sample = 2200 children resembling the 2002 Census data on variables of age, gender, geographic region, ethnicity and socioeconomic status. The sample was divided into 11 age groups, each containing 200 children and was split equally between boys and girls. RELIABILITY:

11 Average internal consistency: of subtests: Ranges from 0,72 (Coding, for ages 6-7) to 0,94 (Vocabulary, for age 15). of indexes: VCI = 0,94, PRI = 0,92, WMI = 0,92 and PSI = 0,88. of Full Scale IQ: FSIQ = 0,97. Average test- retest coefficients: VCI = 0,93, PRI = 0,89, WMI = 0,89, PSI = 0,86 and FSIQ = 0,93. Practice effects: In general practice effects are greatest for ages 6-7 and become smaller with increasing age. Coding and Symbol Search showed the largest gains (ages 6-7). Floors and ceilings for all WISC- IV subtests are excellent, which means that WISC- IV can be used with confidence in testing individuals who are functioning either in the gifted or mentally retarded ranges of functioning. Item gradients refer to the spacing between items on a subtest. Generally these range from good to excellent at all ages in the WISC- IV. This means that the spacing between items is generally small enough to allow for reliable discrimination between individuals on the latent trait measured by the subtest. VALIDITY: Structural validity is supported by factor- analytic studies. Positive results of investigations (Keith et al., 2006) of whether the WISC- IV measures the same constructs across its 11- year age span (children from 6-16). The nature of these constructs was also investigated and it was concluded that the WISC- IV measures Crystallized Ability, Visual Processing, Fluid Reasoning, Short- Term Memory and Processing speed. Good to excellent convergent- discriminant validity when considering VCI and PRI. OTHER REMARKS: Ipsative/intraindividual interpretations: Interpretation/analysis of an individual s profile. Raven s Progressive Matrices (Article by Raven) SPM+ / MHV FACTS: Brief nonverbal (SPM+) and verbal (MHV) screening measures of general ability. For use in educational and clinical settings Group or individual administration Allows for comparison with peers SPM+ and MHV can be administered together or on their own PURPOSE: Udviklet til at vurdere aspekter af g- faktoren (som beskrevet af Spearman, 1927) og de to underkomponenter, eductive og reproductive ability.

12 THEORY: Baseret på teorien om eductive og reproductive intelligens, hvilket svarer overens til flydende og krystalliseret intelligens (ex SPM måler på den flydende/eductive intelligens, MHV måler på den krystalliserede/reproductive intelligens.) DEVELOPMENT: Raven s Progressive Matrices har været i brug i mere end 70 år. De første serier var baseret på en test brugt af Spearman Standard Progressive Matrices (SPM) 1941 Advanced Progressive Matrices (APM) sværeste udgave, til de klogeste 20% 1947 Coloured Progressive Matrices (CPM) til børn 5-10 år The SPM+ Udviklet for at imødekomme Flynn effekten, der var meget udtalt ifht. Raven s, producerede fx nogle stærke ceiling effects. Den nye version af SPM havde derfor fået fjernet de nemmeste items og tilføjet nogle sværere. SCALES AND ITEMS: SPM+ Består af 5 sæt á 12 multiple- choice problemer/items (ikke- verbale stimuli fx visuelle mønstre og former) arrangeret i et cyklisk format, dvs. hvert sæt starter med forholdvis nemt og åbenlyst problem og forsætter med sværere og sværere items. Hvis administreret efter standard procedure indeholder Raven s således et indbygget træningsprogram og vurderer også testpersonens evne til at lære af erfaring. RASCH modeller: Raven s passer ikke umiddelbart godt på Rasch modeller, da folk kan gætte sig til det rigtige svar (pga. multiple- choice strukturen.) MHV Består af 2 sæt af i alt 88 ord, der skal defineres af testpersonen. I det ene sæt skal prøvepersonen selv skrive ordbeskrivelserne, mens det andet sæt er multiple- choice. NORMS AND STANDARDISATION: o Gode normer fra 924 børn, 7-18 år gamle, 2008 The SPM+ has been standardised numerous times on different populations. The majority of standardisations have been completed on the Classic Form, from which the SPM+ has been developed. RELIABILITY: SPM+ reliability Split- half reliability: r = 0,936, n = 924 Test- retest reliability: r = 0,833, n = 105 SPM+ Standard Error of Measurement and confidence intervals SEM = 3,79 (standardised scores) 95 % confidence interval 7 (standardised scores)

13 MHV reliability Test- retest reliability = 0,916 Parallel forms reliability = 0,929. MHV Standard Error of Measurement and confidence intervals SEM = 3,99 95 % confidence interval 8 (Evidence of SPM+ validity also comes from SPM- C data as the two are similar in form and content.) IN SUM: GOD RELIABILITET for SPM (split- half og test- retest) og MHV (test- retest og parallel forms). Raven s scores kan omdannes til IQ scores. Her har de en SEM (Standard Error of Measruement) ca. 4 point for både SPM og MHV. VALIDITY: Content validity Item analysis shows that the properties of SPM+ are relatively stable. SPM- C has face validity in cross- cultural settings, ie. its form is not culturally biased. Criterion- related validity Concurrent validation between SPM+ and SPM- C/SPM- P shows a pooled correlation between 0,8 and 0,83. In general, concurrent and predictive validity of the SPM- C varies with age, possibly sex, homogeneity of the sample etc. Reliable correlations between SPM- C and Stanford- Binet and Wechsler- scales. Correlations between the SPM- C and performance on achievement and scholastic aptitude tests have generally been lower and more variable than correlations with intelligence tests. Lower correlations/concurrent validity between SPM- C and measures of verbal and language abilities than with measures of maths and science skills. Construct validity Evidence of age- related validity as raw scores increase regularly as children get older and older. Evidence from Item Characteristic Curves shows that the items are all measuring a common factor and that the abilities required to solve the problems form part of a continuum, ie. it is generally not possible to solve the more difficult problems if one does not have the abilities to solve the easier problems (ex of a Rasch model.) Raven s is generally described as one of the best measures of g and fluid intelligence (ex factor analysis and cross- cultural studies.)

14 However some factor analytic studies also suggest that Raven s measures other factors in addition to g. There has especially been evidence of a spatial component. IN SUM: Content validity Item analysis shows that properties of SPM+ are relatively stable Face validity in cross- cultural settings Criterion validity Correlates highly with the Stanford- Binet & Wechsler Correlations with achievement, scholastic, occupational measures (lower than correlations with intelligence tests) Construct validity Age- related validity Evidence from Item Characteristic Curves shows that the items are all measuring a common factor and the abilities required to solve the problems form part of a continuum. Described as one of the best measures of g and fluid intelligence, with evidence from factor analytic studies and cross- cultural studies, all revealing high g loadings ADMINISTRATION: SCORING: INTERPRETATION: OTHER REMARKS: The Flynn Effect Large rises in mean scores since initial publication (also seen in other psychometric tests, ex WISC). Much work on the Flynn Effect has come from analysis of Raven s Progressive Matrices. Flynn showed that on average, IQ scores increased by 0,3 IC points every year and had been doing so throughout most of the 20th century. He argues that the rise is due to the increasing influence of scientific ways of thinking. The Flynn Effect appears to be universal with similar results being reported in over 14 countries. 360 Feedback (Brett & Atwater, MRG) ERHVERVSTESTS FACTS: A process in which subordinates, peers and bosses provide anonymous feedback to managers, who also rate their own performance. The LEA was not designed to be used as: a measure of personality a basis for termination a direct measure of manager/leader performance

15 PURPOSE: The profile provides information about the focus person s views on his own leadership role and his boss, colleagues and employees' perception of the leader s behavior - all to increase the organizational effectiveness of the individual leader and the individual management team. THEORY: Is supposed to provide developmental feedback, which can improve performance by creating awareness and motivating individuals to change behaviour eg. if ratings from others are lower than self ratings. Leadership "sets" = the theoretical basis for the LEA 360. Def.: A "set" indicates the probability that a leader will behave consistently across a broad range of managerial challenges. DEVELOPMENT: Baseret på empiriske studier af ledere og lederadfærd. Rollebaseret adfærdsanalyse. Leadership sets = den teoretiske basis for LEA 360. Based on empirical studies of leaders and leadership behavior. A role- based behavioral analysis. Originally 35 leadership sets - was reduced to the current 22 sets. SCALES AND ITEMS: The profile is a web- based analysis of behavior that are conducted among the manager himself, his boss, peers and direct reports. It is measured and analyzed in the following main areas: - Creating a vision - Developing followers - Implementing the vision - Following through - Achieving results - Team playing VALIDITY AND RELIABILITY: Test- retest: Gennemsnitlig test- retest reliabilitet på 0,77-0,8. Inter- rater: (Extensive inter- rater reliability studies using the ratings of 1068 bosses, 2592 peers and 2544 direct reports. Intra- class correlation coefficients were used to assess inter- rater reliability.) Boss ratings: coefficients ranged from 0,58 (2 raters) to 0,80 (4 raters). Peer ratings: coefficients ranged from 0,67 (4 raters) to 0,80 (8 raters). Direct report ratings: coefficients ranged from 0,66 (4 raters) to 0,79 (8 raters). Internal consistency measures were not conducted, as they are not appropriate for the (semi- ipsative) format used in LEA.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Neuropsykologiske betragtninger over APD.

Neuropsykologiske betragtninger over APD. Klinisk psykolog Christian Worsøe, Kolding Kommune, Børnerådgivningen Nicolaiplads 6, 6000 Kolding chwo@kolding.dk Neuropsykologiske betragtninger over APD. Testresultater, der opfordrer til en audiologisk

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG)

Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG) Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG) Referencer: Roth, M., Tym, E., Mountjoy, C. Q., Huppert, F. A., Hendrie, H., Verma, S. et al. (1986). CAMDEX. A standardised instrument for the diagnosis of mental

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 1 Me Master in Software Engineering in 2003 Researcher at Aalborg University Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 Trifork January 2011 2 You? How many of you are from A software company A large companys

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere