B E R E T N I N G. om revision af regnskabsberetning for. Sydslesvigsk Vælgerforening. i henhold til 23, stk. 2, 1. punktum,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G. om revision af regnskabsberetning 2009. for. Sydslesvigsk Vælgerforening. i henhold til 23, stk. 2, 1. punktum,"

Transkript

1 B E R E T N I N G om revision af regnskabsberetning 2009 for Sydslesvigsk Vælgerforening i henhold til 23, stk. 2, 1. punktum, i den tyske partilov

2 BDO INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. REVISIONSOPGAVE 1 II. GENSTAND FOR REVISONEN, REVISIONENS ART OG OMFANG 1 III. KONSTATERINGER OG KOMMENTARER TIL REGNSKABSAFLÆGGELSEN 2 Korrrektheden af regnskabsaflæggelsen 2 IV. REVISIONSPÅTEGNING 4 BILAG Regnskabsberetning 2009 for Sydslesvigsk Vælgerforening Bilag I Side 1-11 Sydslesvigsk Vælgerforenings fuldstændighedserklæring 2009 Bilag II Almindelige ordrebetingelser for revisorer og revisionsselskaber samt særbetingelser Bilag III Side 1-2

3 BDO I. REVISIONSOPGAVE 1 Af landssekretæren for Sydslesvigsk Vælgerforening, Flensborg, (i det følgende kaldt "parti"), hr. Martin Lorenzen, fik vi den 22. februar 2010 til opgave at revidere regnskabsberetningen for 2009 i henhold til 23, stk. 2, 1. punktum, i den tyske partilov (PartG) og aflægge en skriftlig beretning om resultatet af revisionen i henhold til 30, stk. 1, i partiloven. 2 Vi udførte opgaven i månederne maj - august 2010 til dels i partiets lokaler, til dels i vores forretningslokaler. 3 Vi har udarbejdet denne revisionsberetning i henhold til revisionsstandard PS 710, som er fastlagt af Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW). 4 For gennemførelsen af revisionsopgaven og for vores ansvar er - også i forhold til tredjemand - de "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" (almindelige ordrebetingelser for revisorer og revisionsselskaber) af 1. januar 2002 samt vores "Sonderbedingungen für die Erhöhung der Haftung im Rahmen der Allgemeinen Auftragsbedingungen" (særlige betingelser for forhøjelse af ansvaret inden for rammerne af de almindelige ordrebetingelser) af 1. januar 2002, der er vedlagt som bilag III, retningsgivende. Forhøjelsen af ansvaret finder ikke anvendelse, såfremt der for en erhvervsmæssig ydelse, især ved en lovmæssig revision, lovgivningsmæssigt er fastlagt en højere eller lavere ansvarssum. Her er de lovgivningsmæssige ansvarsbestemmelser gældende. 5 Vi har lagt en fuldstændighedserklæring i henhold til partilovens 29, stk. 3, samt et underskrevet eksemplar af regnskabsberetning 2009 påført vores revisionspåtegning ad acta. II. GENSTAND FOR REVISIONEN, REVISIONENS ART OG OMFANG 6 Vores revision omfattede hele partiets bogføring og regnskabsberetning. På vegne af landsstyrelsen har landssekretær Martin Lorenzen og bogholder Karin Hahn-Wullf givet os alle de oplysninger og al den dokumentation, som vi har ønsket, og landsstyrelsen har den 5. oktober 2010 over for os bekræftet fuldstændigheden heraf samt fuldstændigheden af bogføringen og regnskabsberetningen i en skriftlig erklæring. 7 Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de tyske principper for korrekt revision, som er fastlagt af Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW). Ifølge det skal revisionen planlægges og gennemføres på en sådan måde, at urigtigheder og krænkelser, som har en væsentlig indvirkning på det billede af partiets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet, som bliver formidlet gennem regnskabsberetningen under iagttagelse af principperne for korrekt bogføring, bliver opdaget med tilstrækkelig sikkerhed.

4 BDO Ved fastlæggelsen af revisionshandlingerne blev der taget hensyn til vores viden om dets økonomiske og retlige omgivelser samt til forventningerne til eventuelle fejl. Som et led i revisionen blev effektiviteten af det regnskabsrelaterede interne kontrolsystem samt dokumentationen og oplysningerne i bogføringen og i nedenstående regnskabsberetninger hovedsagelig bedømt på basis af stikprøver. 9 Vores revision har i henhold til partilovens 29, stk. 1, begrænset sig til oplysningerne i regnskabsberetningerne og til landsforbundets bogføring og bogføringen i de ti nedenstående områdebaserede forbund/foreninger, som vi især har udvalgt ud fra regionale og størrelsesmæssige synspunkter: Amtsforbundet for Flensborg by, amtsforbundet for Flensborg land, amtsforbundet for Rendsborg-Egernførde, amtsforbundet for Slesvig-Flensborg, amtsforbundet for Nordfrisland, lokalforening distrikt Mürwik/St. Jürgen (amtsforbundet for Flensborg by), lokalforeningen for Schafflund (amtsforbundet for Flensborg land), lokalforeningen for Pries-Klausdorf (amtsforbundet for Rendsborg-Egernførde), lokalforeningen for Böklund (amtsforbundet for Slesvig-Flensborg), lokalforeningen for Husum (amtsforbundet for Nordfrisland). 10 Oplysningerne i regnskabsberetningerne fra de øvrige underordnede foreninger har vi revideret ligeså lidt, som vi har foretaget en fuldstændig registrering af alle foreninger. 11 Sammenføjningen af regnskabsberetningerne fra de lokale forbund/foreninger til regnskabsberetningen for hele partiet har vi kun undersøgt med henblik på den formelle og regnemæssige rigtighed. Amtsforbundene for Flensborg land og Slesvig blev fra og med den 2. september 2009 forenet i amtsforbundet for Slesvig-Flensborg. Lokalforeningerne i amtsforbundet for Flensborg land bliver fra og med den 1. januar 2010 henført til amtsforbundet for Slesvig-Flensborg. 12 De pågældende bestyrelser bærer ansvaret for, at bogføringen og opstillingen af landsforbundets og de underordnede områdebaserede forbunds/foreningers regnskabsberetninger er sket i henhold til forskrifterne i partiloven. Regnskabsberetningen for hele partiet blev sammenføjet og undertegnet af landsstyrelsen. III. KONSTATERINGER OG KOMMENTARER TIL REGNSKABSAFLÆGGELSEN Korrektheden af regnskabsaflæggelsen 13 Landsforbundets og amtsforbundenes bogføring udarbejdes efter fremgangsmåden i forbindelse med automatisk databehandling. Til dette formål benytter landsforbundet og amtsforbundene egne EDB-programmer. Lokalforeningerne fører håndskrevne eller elektronisk udarbejdede kassebøger, hvor alle hændelser bliver registreret.

5 BDO Foruden indtægterne og udgifterne fremgår også kasse- og bankbeholdningerne ved regnskabsårets begyndelse og afslutning af bogføringerne. Om kontingenttilgodehavender, hensættelser og gældsposter er der blevet foretaget særlige anmærkninger. 15 Den formelle og regnemæssige korrekthed af sammenføjningen af de enkelte foreningers/forbunds regnskabsberetninger til en regnskabsberetning for hele partiet, den pågældende bogføring, det yderligere reviderede materiale og de pågældende regnskabsberetninger fra de reviderede partiforeninger er i overensstemmelse med lovgivningen. 16 Under hensyntagen til omfanget af revisionen giver regnskabsberetningen under iagttagelse af principperne for korrekt bogføring og de særlige forhold, der gør sig gældende i partiloven, et retvisende billede af oprindelsen og anvendelsen af midlerne samt af partiets aktiver og passiver.

6 BDO IV. REVISIONSPÅTEGNING 17 Landsstyrelsen har med henblik på revision givet os et underskrevet eksemplar af regnskabsberetningen Revisionen af denne beretning (sammenfatning for hele partiet, indtægts- og udgiftsregnskab for året 2009, formueregnskab pr. 31. december 2009, særskilte angivelser og kommentarer) har ikke givet anledning til væsentlig kritik. 18 I henhold til det endelig resultat af vores revision giver vi Sydslesvigsk Vælgerforenings regnskabsberetning 2009, der er gengivet i bilag I til denne beretning, følgende revisionspåtegning: Vi har revideret Sydslesvigsk Vælgerforenings regnskabsberetning for kalenderåret 2009 i det omfang, som er foreskrevet i lovgivningen. Denne regnskabsberetning for hele partiet består af regnskabsberetningerne fra landsforbundet, fem amtsforbund og de underordnede lokalforeninger. Vores revision har i henhold til partilovens 29, stk. 1, begrænset sig til oplysningerne i landsforbundets regnskabsberetninger og bogføring og især nedenstående forbund/foreninger, som vi især har udvalgt ud fra regionale og størrelsesmæssige synspunkter: amtsforbundet for Flensborg by, amtsforbundet for Flensborg land, amtsforbundet for Rendsborg-Egernførde, amtsforbundet for Slesvig-Flensborg, amtsforbundet for Nordfrisland, lokalforening distrikt Mürwik/St. Jürgen (amtsforbundet for Flensborg by), lokalforeningen for Schafflund (amtsforbundet for Flensborg land), lokalforeningen for Pries-Klausdorf (amtsforbundet for Rendsborg- Egernførde), lokalforeningen for Böklund (amtsforbundet for Slesvig-Flensborg), lokalforeningen for Husum (amtsforbundet for Nordfrisland). Oplysningerne i regnskabsberetningerne fra de øvrige underordnede foreninger har vi revideret ligeså lidt, som vi har foretaget en fuldstændig registrering af alle foreninger. Vi har kun med henblik på den formelle og regnemæssige rigtighed undersøgt sammenføjningen af regnskabsberetninger fra de lokale forbund/foreninger til regnskabsberetningen for hele partiet. De pågældende bestyrelser bærer ansvaret for, at bogføringen og opstillingen af landsforbundets og de underordnede forbunds/foreningers regnskabsberetninger er sket i henhold til forskrifterne i partiloven. Regnskabsberetningen for hele partiet blev sammenføjet og undertegnet af landsstyrelsen. Det er vores opgave på grundlag af den revision, som vi har foretaget i det beskrevne omfang, at afgive en bedømmelse af regnskabsberetningen. Vi har foretaget vores revision af oplysningerne i ovennævnte regnskabsberetninger i henhold til partilovens 29, dvs. med den begrænsning, som er beskrevet i følgende afsnit, og under tilsvarende anvendelse af de tyske principper for korrekt revision, som er fastlagt af Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW). Ifølge det skal revisionen af oplysningerne i regnskabsberetningerne planlægges og gennemføres på en sådan måde, at urigtigheder og krænkelser af lovgivningen bliver opdaget med tilstrækkelig sikkerhed. Ved fastlæggelsen af revisionshandlingerne bliver der taget hensyn til vores viden om dets økonomiske og retlige omgivelser samt til forventningerne til eventuelle fejl. Som et led i revisionen bliver effektiviteten af det regnskabsrelaterede interne kontrolsystem samt dokumentationen for oplysningerne i den pågældende bogføring og i de ovenstående regnskabsberetninger hovedsagelig bedømt på basis af stikprøver. Revisionen omfatter en bedømmelse af den anvendte regnskabspraksis og af den pågældende bestyrelses vurdering i al væsentlighed samt en vurdering af den samlede fremstilling af den pågældende regnskabsberetning. Vi er af den opfattelse, at vores revision udgør et tilstrækkeligt sikkert grundlag for vores bedømmelse af de oplysninger i regnskabsberetningerne, som vi reviderer.

7

8 Sydslesvigsk Vælgerforening Regnskabsberetning 2009

9 Bilag I Side 1 Sydslesvigsk Vælgerforening Regnskabsberetning 2009 Sammenfatning for hele partiet Indtægts- og udgiftsregnskab Beretningsår Året før % % Hele partiets indtægter 1. Kontingenter ,95 10, ,04 11,21 2. Mandatindehaverbidrag og lignende regelmæssige bidrag 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Donationer fra fysiske personer ,73 3, ,03 2,57 4. Donationer fra juridiske personer ,00 70, ,00 72,07 5. Indtægter fra virksomhedsaktiviteter og interesser 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Indtægter fra anden formue 1.241,26 0, ,88 0,37 7. Indtægter fra arrangementer, salg af trykte skrifter og offentliggørelser og anden indtægtsgivende aktivitet 3.847,75 0, ,97 1,11 8. Statsmidler ,06 13, ,01 11,74 9. Andre indtægter 677,05 0, ,94 0,92 Indtægter i alt ,80 100, ,87 100,00 Hele partiets udgifter 1. Personaleudgifter ,97 42, ,09 39,16 2. Materielle udgifter a) inden for løbende forretningsdrift ,75 14, ,75 13,47 b) til almindeligt politisk arbejde ,43 12, ,65 18,53 c) til valgkampe ,49 29, ,50 28,79 d) til formueforvaltning inkl. renter heraf 0,00 0,00 0,00 0,00 e) Renter 0,00 0,00 0,00 0,00 f) Andre udgifter 827,57 0,14 347,43 0,05 Udgifter i alt ,21 100, ,42 100,00 Overskud (+) eller underskud (-) , ,55

10 Bilag I Side 2 Sydslesvigsk Vælgerforening Regnskabsberetning 2009 Sammenfatning for hele partiet Formueregnskab Beretningsår Året før Hele partiets aktivposter A. Anlægsaktiver I. Materielle anlægsaktiver 1. Grunde og bygninger 0,00 0,00 2. Forretningsstedsinventar 0,00 0,00 II. Finansielle anlægsaktiver 1. Kapitalinteresser i virksomheder 0,00 0,00 2. Andre finansielle anlægsaktiver 354,00 354,00 B. Omsætningsaktiver I. Tilgodehavender fra statslig delfinansiering , ,61 II. Pengebeholdninger , ,95 III. Andre aktiver 634, ,81 Aktiver i alt , ,37 Hele partiets passivposter A. Hensættelser I. Hensættelser til pensioner 0,00 0,00 II. Andre hensættelser , ,00 B. Gæld I. Tilbagebetalingsforpligtelser fra den statslige delfinansiering 0,00 0,00 II. Gæld til kreditinstitutter 5.588,30 0,00 III. Gæld til andre långivere 0,00 0,00 IV. Anden gæld 9.619, ,63 Passiver i alt , ,63 Hele partiets nettoformue positiv (+) eller negativ (-) , ,74

11 Bilag I Side 3 Sydslesvigsk Vælgerforening Regnskabsberetning 2009 Sammenfatning for hele partiet Samlede indtægter, samlede udgifter, overskud og underskud samt nettoformue for de tre niveauer landsforbund, amtsforbund og lokalforeninger B e r e t n i n g s å r Samlede Samlede Overskud Nettoformue indtægter udgifter eller underskud Landsforbund , , , ,34 Amtsforbund , , , ,13 Lokalforeninger , , , ,54 Hele partiet i alt , , , ,33 minus tilskud inden for partiet , ,14 0,00 Hele partiet i alt , , ,41 uden tilskud inden for partiet Å r e t f ø r Samlede Samlede Overskud Nettoformue indtægter udgifter eller underskud Landsforbund , , , ,04 Amtsforbund , , , ,32 Lokalforeninger , , , ,38 Hele partiet i alt , , , ,74 minus tilskud inden for partiet , ,76 0,00 Hele partiet i alt , , ,55 uden tilskud inden for partiet

12

13

14

15

16 Bilag I Side 8 Særskilte oplysninger og kommentarer A. Gaver (indbetalte kontingenter eller mandatindehaverbidrag eller retmæssigt modtagne donationer) fra fysiske personer ( 24, stk. 8, smh.m. 18, stk. 3, 1. punktum, nr. 3, i den tyske partilov (PartG)) Summen af gaver fra fysiske personer (indtægtsregnskab, spalte 1 + spalte 2 + spalte 3) ,68 med fradrag af summen af gaver fra fysiske personer, for så vidt de er større end beløbet ,00 med fradrag af gaver, som ikke kan henføres uden tvivl ,40 Summen af gaver fra fysiske personer indtil og gaver i henhold til 18, stk. 3, 1. punktum, nr. 3, i PartG ,28 B. Angivelse af donationer og mandatindehaverbidrag til partiet eller til et eller flere af dets lokale forbund/foreninger, hvis samlede værdi i regnskabsåret er større end ( 25, stk. 3, i PartG) Grænseforeningen, Peder Skrams Gade 5, DK-1022 København K ,00 C. Antal medlemmer pr. 31. december 2009 ( 24, stk. 10, i PartG) Den 31. december 2009 var personer medlemmer af partiet. D. Offentlige tilskud, som er givet formålsbestemt til politiske ungdomsorganisationer ( 24, stk. 12, i PartG) En sådan oplysning bortfalder.

17 Bilag I Side 9 E. Kommentarer I. Generelle kommentarer til regnskabsaflæggelsen Med nærværende regnskabsberetning for året 2009 aflægger partiets landsstyrelse i henhold til bestemmelserne i den tyske lov om politiske partier (Parteiengesetz - PartG) i bekendtgørelsen af 31. januar 1994 (BGBl I, s. 149), senest ændret ved den niende lov om ændring af partiloven af 22. december 2004 (BGBl I, s. 3673), i overensstemmelse med sandheden og efter bedste vidende og samvittighed offentligt regnskab om oprindelsen og anvendelsen af midlerne samt om partiets formue ved udgangen af kalenderåret (regnskabsåret). I henhold til 29, stk. 9, i PartG er en sammenfatning foranstillet regnskabsberetningen. I henhold til 24, stk. 3, 1. punktum, i PartG er landsforbundets regnskabsberetning samt regnskabsberetningerne fra de underordnede lokale forbund/foreninger optaget i regnskabsberetningen for hele partiet. Landsforbundet og de underordnede lokale forbund/foreninger har i henhold til 24, stk. 3, 2. punktum, i PartG vedlagt en komplet opstilling over alle gaver pr. gavegiver med navn og adresse til deres regnskabsberetninger. Landsforbundet har sammenfattet disse opstillinger for at beregne det årlige samlede gavebeløb pr. gavegiver. Amtsforbundene for Flensborg land og Slesvig blev fra og med den 2. september 2009 forenet i amtsforbundet for Slesvig-Flensborg. Lokalforeningerne i amtsforbundet for Flensborg land bliver fra og med den 1. januar 2010 henført til amtsforbundet for Slesvig- Flensborg. Naturalydelser, værksydelser og tjenesteydelser, som medlemmerne uden for forretningsdriften normalt stiller vederlagsfrit til rådighed, er i henhold til 26, stk. 4, 2. punktum, i PartG ikke blevet bogført som indtægter. I øvrigt er alle indtægter, udgifter og aktiver medtaget fuldt ud i regnskabsberetningen. Den mulighed for i formueregnskabet alene at anføre aktiver med en anskaffelsesværdi på mere end (inkl. moms) i det enkelte tilfælde, som er givet i 28, stk. 1, i PartG, er der ikke blevet gjort brug af. Den mulighed for at bogføre indtægter og udgifter i hhv. tilgangs- og afgangsåret, også selv om de pågældende hhv. tilgodehavender og gæld allerede er opstået i året før, og som i 28, stk. 3, i PartG er givet forbund/foreninger under landsforbundet, er der ikke blevet gjort brug af. I øvrigt er de handelsretlige regler for regnskabsaflæggelse, især vedrørende angivelse og værdiansættelse af aktiver, blevet fulgt, for så vidt de gælder tilsvarende i henhold til 24, stk. 2, i PartG.

18 Bilag I Side 10 II. Kommentarer til formueregnskabet 1. Angivelse af kapitalinteresser i virksomheder i henhold til 24, stk. 6, nr. 1 A. II. 1, i PartG samt deres i årsregnskabet anførte direkte og indirekte kapitalinteresser ( 24, stk. 7, nr. 1, i PartG) Partiet har ingen kapitalinteresser i henhold til 24, stk. 7, nr. 1, sidste punktum, i PartG. En sådan oplysning bortfalder derfor. 2. Angivelse af hovedprodukter i medievirksomheder, såfremt der er kapitalinteresser i disse ( 24, stk. 7, nr. 2, i PartG) Partiet har ingen kapitalinteresser i medievirksomheder. En sådan oplysning bortfalder derfor. 3. Værdiansættelse af grunde og bygninger og af kapitalinteresser i virksomheder i henhold til den tyske lov om værdiansættelse ( 24, stk. 7, nr. 3, i PartG) Partiet har ingen grunde og bygninger og ingen kapitalinteresser i virksomheder i henhold til partiloven. III. Kommentarer til "andre indtægter" 1. Opdeling og kommentarer til "andre indtægter", som hos en af de i 24, stk. 3, i PartG anførte forbund/foreninger udgør mere end 2 % af summen af indtægter i henhold til 24, stk. 4, nr. 1-6, i PartG ( 27, stk. 2, 1. punktum, i PartG) Lokalforeningen for Handewitt (amtsforbundet for Flensborg land): Refusion af EUR 416,00 fra Handewitt Kommune for de udgifter til anskaffelse af et arkivprogram, som der i 2008 er lagt ud for. Lokalforeningen for Medelby (amtsforbundet for Flensborg land): Refusion af EUR 225,00 fra Medelby Kommune for den i 2007 betalte deltagelse i anlægsudgifterne til vejbelysning. 2. Angivelse af "andre indtægter", som i det enkelte tilfælde er større end beløbet ( 27, stk. 2, 2. punktum, i PartG) I indtægtsregnskabet er der under posten "andre indtægter" ikke indeholdt indtægter, som i det enkelte tilfælde er større end beløbet En sådan oplysning bortfalder derfor. 3. Fortegnelse over arv og legater, hvis samlede værdi er større end ( 24, stk. 2, 3. punktum, i PartG) Partiet har i regnskabsåret ikke modtaget arv eller legater, hvis samlede værdi er større end En sådan oplysning bortfalder derfor.

19 Bilag I Side 11 IV. Andre kommentarer - Posteringen af de statslige midler i 2009 består af følgende: a) på forbundsplan (acontobetalinger) ,00 med tillæg af tilgodehavender i henhold til meddelelse af ,11 med fradrag af rettelse i henhold til meddelelse af , ,56 b) på delstatsplan (acontobetalinger) ,00 med tillæg af tilgodehavender i henhold til meddelelse af ,50 med fradrag af rettelse - 1, ,50 Flensborg, den 5. oktober 2010 Sydslesvigsk Vælgerforening - Landsstyrelsen - sign. Flemming Meyer Landsformand sign. Rüdiger Schulze 1. næstformand sign. Elke Putzer sign. Anke Spoorendonk 2. næstformand 1. bisidder sign. Jette Waldinger-Thiering sign. Klaus Peter Knöfler sign. Susanne Schäfer-Quäck 2. bisidder 3. bisidder 4. bisidder

20 Bilag II

21

22

23 BDO Bilag III Side 2 SONDERBEDINGUNGEN für die Erhöhung der Haftung im Rahmen der Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 An die Stelle der in Nr. 9 Abs. 2 der beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen genannten Beträge von EUR 4 Mio. bzw. EUR 5 Mio. tritt einheitlich der Betrag von EUR 5 Mio. Falls nach Auffassung des Auftraggebers das voraussehbare Vertragsrisiko EUR 5 Mio. nicht unerheblich übersteigt, ist die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft auf Verlangen des Auftraggebers bereit, bei Möglichkeit einer Höherversicherung bei einem deutschen Berufshaftpflichtversicherer dem Auftraggeber eine entsprechend höhere Haftungssumme anzubieten, wobei über einen dadurch entstehenden Prämienmehraufwand noch eine gesonderte Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft zu treffen wäre. Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung, insbesondere bei einer gesetzlichen Prüfung, eine höhere oder niedrigere Haftungssumme gesetzlich bestimmt ist. Hier muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben. Bei Zusammentreffen mehrerer Schadensursachen haftet die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft im Rahmen der erhöhten Haftungssumme nur in dem Maße, in dem ein Verschulden ihrerseits oder ihrer Mitarbeiter im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat; dies gilt insbesondere in jedem Falle der gemeinschaftlichen Auftragsdurchführung mit anderen Berufsangehörigen. Wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber zur Auftragsdurchführung ein Dritter eingeschaltet, so haftet die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft nur für ein Verschulden bei der Auswahl des Dritten. BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ABS-SB-Jü10/2007

Sydslesvigsk Vælgerforening - SSW Flensborg

Sydslesvigsk Vælgerforening - SSW Flensborg BERETNING om forvaltningsrevisionen for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 i henhold til kravene fra UNDERVISNINGSMINISTERIET hos Sydslesvigsk Vælgerforening - SSW Flensborg BDO

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere