Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for regnskabsår

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance... 8 Noter... 9 Noter til budget... 11

3 FORENINGSOPLYSNINGER Side 3 Foreningen Andelsboligforeningen Thorsvang Thorsvang Stiftet: 1981 Regnskabsår 1. januar december Bestyrelse Administrator Revision Pengeinstitut Leif Nymann, Thorsvang 2 (formand) Claus Rzenno, Thorsvang 14 Finn Hansen, Thorsvang 4 Per Laustsen, Bellevue Revision Benny Rasmussen, reg. revisor HD Tordenskjoldsvej Svendborg Svendborg Sparekasse 5700 Svendborg

4 LEDELSESPÅTEGNING Side 4 Efterfølgende årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2012 indeholder efter vor opfattelse de oplysninger der er nødvendige til bedømmelse af foreningens økonomiske stilling pr. 31. december Der udarbejdes ingen særskilt beretning for regnskabsåret, men der henvises til den på den kommende generalforsamling mundtlige fremlæggelse. Svendborg, den 2. april 2013 Administrator: sign. Per Laustsen Bestyrelse: sign. sign. sign. Leif Nymann Claus Rzenno Finn Hansen formand

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Side 5 Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Thorsvang Jeg har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Thorsvang for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, beregning af andelens værdi og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser med nødvendige tilpasninger, lov om andelsboligforeninger samt vedtægterne. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor jeg ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Foreningens bestyrelse og administrator har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand-linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effek-tiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens og administrators valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens og administrators regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at det har påvirket min konklusion, gør jeg opmærksom på oplysningnerne i note 10, hvor ledelsen redegør for, at den ydede kreditramme er en forudsætning for andelsboligforeningens evne til at fortsætte driften. Ledelsen bedømmer, at der i mindst 12 måneder fra balancedatoen er den fornødne kredit til rådighed, og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning af andelsboligforeningengs fortsatte drift. Svendborg, den 9. maj 2013 sign. Benny Rasmussen registreret revisor

6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Side 6 GENERELT: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, samt foreningens vedtægter. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Årsregnskabet er aflagt i DDK RESULTATOPGØRELSEN: Boligafgift fra medlemmer indtægtsføres i det år de vedrører Udgiftskriterium: Driftsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor omkostningerne er afholdt. Der tages hensyn til eventuelle forudbetalinger, der aktiveres som periodeafgrænsningsposter. På samme måde behandles omkostninger, der vedrører regnskabsåret, men som først bliver betalt det følgende år. Anskaffelser, der er egnet til anvendelse udover regnskabsåret udgiftsføres straks såfremt anskaffelsessummen er under kr. BALANCEN: Ejendom: Ejendommen er værdiansat til anskaffelsesværdi med tillæg af forbedringer. Langfristede gældsforpligtelser: Langfristede gældsforpligtelser måles til pantebrevsrestgæld.

7 RESULTATOPGØRELSE Side 7 Budget Realiseret Budget Realiseret Note (ej revideret) (ej revideret) Indtægter: Boligafgift ) ) TV grundpakke ) ) Carportleje Gebyrindtægter Omkostninger: Ejendomsskatter Vedligeholdelse, ejendom Forsikringer Administration ) ) Kontingenter og abonnementer ) ) Generalforsamling Bestyrelsesmøder Arkitekt Øreafrunding Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter ) ) Finanselle udgifter ) ) Årets resultat Der foreslås disponeret således: Afdrag på kreditforeningslån Overført til "Overført resultat mv."... Forbrug af "Overført resultat mv." Disponeret i alt Nettoudgifter til renter og afdrag

8 Note BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Side Anlægsaktiver: 6 Ejd.anskaffelsessum (off. vurdering kr ) Omsætningsaktiver: Tilgodehavende husleje Indskud Grundejerforeningen Thorsvang Forudbetalt kontingent grundejerforening Svendborg Sparekasse AKTIVER PASSIVER Egenkapital: Andelsindskud Overført resultat mv Egenkapital Nykredit kontanlån - rentesats 3, restløbetid 6 år Inden for 1 år afdrag: indenfor år 2-5 afdrag Efter 5 år restæld kr (kursværdi 31/12-12 kr /12-11 kr ) Deposita Hensat til revision Hensat til eftersyn af gasfyr mm Hensat til arkitekt Hensat til administrator Skyldig formand Forudbetalt leje Gældsforpligtelser PASSIVER Beregning over andelens værdi 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9 Side 9 NOTER Vedligeholdelse ejendom Tømrer Murer Maling VVS Hovedeftersyn fyr Kloakservice Administration Administrator Revision Småanskaffelser Internetopkobling Telefongodtgørelse års jubilæum Gaver Diverse 0 9 Gebyrer Kontingenter og abonnementer Kontingent Grundejerforeningen Kontingent ABF Finansielle indtægter Renteindtægt Svendborg Sparekasse Statslig rentesikring Finansielle udgifter Låneomkostninger Rente og bidrag Nykredit Ejendom, anskaffelsessum Ejendom, anskaffelsessum Redskabshus, anskaffelsessum Carport, anskaffelsessum Overført resultat mv. Saldo Årets resultat Afdrag på kreditforeningslån

10 Side 10 NOTER Beregning af andelens værdi i henhold til Lov om Andelsboligforeninger: Opgørelse efter 5 stk. 2 litra a: Egenkapital iflg. balance Indskudskapital Værdi pr. indskudt andelskr / ,67 2,40 Opgørelse efter 5 stk. 2 litra c: Egenkapital iflg. balance Korrektion til ejendomsvurdering pr 1/ Korrektion af gæld til kursværdi Korrigeret egenkapital Indskudskapital Værdi pr. indskudt andelskr / ,32 8,11 Bestyrelsens forslag til værdiansættelse af andele: Oprindeligt indskudt * 4,25 / 4, Oprindeligt indskudt * 4,25 / 4, Andelens værdi kan maximalt fastsættes til ovenstående med tillæg af værdien af forbedringer, der er udført på ejendommen efter anskaffelsen eller vurderingen. Omkostningerne ved udførelse af forbedringsarbejder kan dog ikke uden videre lægges til grund. Der må foretages en vurdering af det beløb, hvormed forbedringsarbejderne skønnes at have forøget ejendommens handelsværdi. I henhold til foreningens vedtægter fastsætter bestyrelsen prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser: I ejendommen matr. Nr. 91-AL, 91-AY, 91 -BB og 91-BC Nyby by, Bregninge er der lyst følgende: Pantebrev kr. til Nykredit og Ejerpantebrev kr. med meddelelse til Svendborg Sparekasse. 10 Fortsat drift På baggrund af det foreliggende regnskab og de udarbejdede budgetter for de kommende år er andelsboligforeningens fortsatte drift betinget af, at den fornødne likviditet er til stede. Andelsboligforeningens pengeinstitut har derfor i 2012 givet tilsagn om en kreditramme på kr , som endnu ikke er bragt i anvendelse på balancetidspunktet. Aftalen med pengeinstituttet skal forhandles årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, men der er intet der indikerer, at kreditrammen ikke skulle være til rådighed i mindst 12 måneder fra regnskabsafslutningstidspunktet, og årsrapporten er derfor aflagt efter princippet om fortsat drift.

11 Side 11 NOTER til budget Boligydelse 86m2: 6 mdr. á kr. * 4 boliger mdr. á kr. * 4 boliger mdr. á kr. * 4 boliger m2: 6 mdr. á kr. * 12 boliger mdr. á kr. * 12 boliger TV grundpakke 6 mdr. á 100 kr. * 16 boliger mdr. á 145 kr. * 16 boliger mdr. á 145 kr. * 16 boliger (Der kan ikke søges boligsikring til dette beløb) 3 Administration Administrator Revision Internetopkobling (drift) Telefon Gaver Gebyrer Porto Kontingenter og abonnementer Grundejerforening ABF Finansielle indtægter Statslig rentesikring Sparekassen Svendborg Finansielle udgifter Nykredit

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere