Maart. VanderbijlparkFotografieseVereniging. PSSAWebsiteCompetition HaigFourie 2ndRunnerUp Cheeky. Posbus2108 Sasolburg 1947

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maart. VanderbijlparkFotografieseVereniging. PSSAWebsiteCompetition HaigFourie 2ndRunnerUp Cheeky. Posbus2108 Sasolburg 1947"

Transkript

1 VanderbijlparkFotografieseVereniging Posbus2108 Sasolburg PSSAWebsiteCompetition HaigFourie 2ndRunnerUp Cheeky Maart 2020

2 Inhoudsopgawe BoodskapvanafdieVoorsiter Kommiteeledeenanderportfeuljes Facebook/Webtuiste Verjaardae/LCDSkerms Nuwelede/Klubledegeld Fotogra ewenke KlubDagboek Klubmaandkompe sies Wenfoto s Wenners Februarie2020Klubaand Fotogeneem deurpinepienaar 20 AanlynenSerti katevanmeriete Fotografiegeleenthede Fotouitstappie PSSA PSSAKalender PSSADiamondRa ng Salonuitslae Fotograaf&WerkervandieJaar Vorderingstaat-Elrick&Chanel DigitaleVorderingstaat Fotogeneem deurfrancoisroux Maart

3 BoodskapdeurdieVoorsiter Ekdinkdiemeestevanonshetdieafgeloperukdeurgeloopdeurdie tegnologiewatniealtydsaam gewerkhetnie.kragonderbrekingsen seinewatniewerkniehetgeleitotgrootfrustrasie.ditiswaarskynlikook nprobleem watnog nhelerukkiemetonsgaanwees.daarom saldit duswysweesom vroegtydigvirklubaandeensalonneinteskryf. n Laastenippertjieinskrywinggaandalkniewerknie. PositiewenuusvandietegnologieisdatPhotovaultonlinenoual 10jaaropdielugis.Hierdieprogram hetdieoplaaienbeoordelingvan fotosongelooflikmaklikerasmetdievorigeprogrammegemaak.daar ismettydverbeteringeaangebringsooswatdiebehoeftesgegroeihet entanswerkhierdieprogram uitstekend.sobaiedankieengelukaan Photovaultonlineenonshooponsgaandieprogram nog virjaregebruik. nbaiegoeiepraktieselesingooronderwaterfotografieis tydensdiefebruariepraktieseklubaandaangebieddeurgarthmcquade Ditwasvoorwaarietsandersendisduidelikdathierdiegenre andersoortigeuitdagingsbied.garthhetaangeduidatjy nredelike goeieduikermoetweesom vanhierdietipefotografiensuksestemaak. DitwasookduidelikdatfotograwevanonderwaterFotografieook voorkeurplekkehetom tegaanduikenfotosteneem.daarbyisdie toerustingnogalduurveraldieligtewatgebruikwordom diedonker areasteverlig. Onshetdieeersterondtevanonsvolgendebasiesefotografiekursus afgehandelendithetweereensbaiegoedafgeloopenkonstruktiewe terugvoeringoordiehelespektrum isvandiekursusgangersontvang.dit hetgegaanoordiekwaliteitvandieinhoudvandiediekursuswat aangebiedword,diepraktieseoefeningevansekeretegniekemetdie gebruikvanjoukameradaarvoor,dievoledigestelnotaswatbeskikbaar gestelis,dieheilsameetesenverversingsasookdielekkerenontspanne atmosfeerwaarindiekursusaangebiedword. Disvoorwaarbaie goeiewaardevirdiegeld sooseenvandiekursusgangersdit opgesom het. Daarisookdielekkeruitdagingvandiefotoralywatvoorlê 22Maart(nadatdieaanvanklikeeenafgestelwasafgesienreën gedurendedaardienaweek).ditvindplaasbystonehavenen beloweom nlekkeruitdagendeuitstappietewees.nickyhetreeds heelwatinligtingdeurgegeeenhoumaardiewhatsappboodskappiesdop watdievolgenderukverspreisalword. EksluitafmetdievolgendeaanhalingvanAnselAdams: Itismy intentiontopresent-throughthemedium ofphotography-intuitive observationsofthenaturalworldwhichmayhavemeaningtothe spectators. Groetetotonsweergesels Bladsy3

4 Bladsy 4

5 Bladsy 5 Klub Facebook We are a localphotographic club where amateursand enthusiastscan meetand share imagesofvariousgenres.(please click on the facebook logo below to open the VFV Facebook page on the internet.ctrl+ Click) Klub Webtuiste Jy kan die volgende skakelkliek h p:// kan ook op die onderstaande foto kliek indien jy n ak ewe internet konneksie het,om toegang totdie webtuiste te verkry. Liefen Leed Onsisbly om te verneem datalmalgesond en aan die gang is.

6 Bladsy 6 Verjaarsdae Maart 21 Henry Sheppard 28 Linda Kloppers 29 Mauritz Faling 31 Marinus Faling April 5 Nico Coetzee 9 Louisa Scheepers 9 Pierre Erasmus 11 Rosie de Jager VeelsGeluk metjou verjaardag. LCD Skerms

7 Bladsy 7 Nuwe lede/een en twee sterfotograwe Klub ledegeld -Elsa Brits

8 Bladsy 8 Fotogra ese wenke -Jaco Kloppers Deel2 Vervolg The ibisin the photo below was moving along the water sedge, butthen stopped so Icould grab thisphoto.ifocused on the eye, butthen reframed (a perfectsitua on forback-bu on focus!). Cool,right? Plus,ifyou accidentally letgo ofthe shu erbu on,you don thave to dealwith refocusing.back-bu on focusstayslocked in place. That sthe powerofback-bu on focus! To setup back-bu on autofocusdoestake a bitoffiddling with camera se ngs,which isbeyond the scope ofthisar cle.so take a look in your camera smanual(ordo a bitofgoogling!).it sworth it,ipromise. 3.Use con nuousshoo ng to nailthe ac on shots Bird photography o en givesyou the opportunity to capture amazing ac on shots.photosofbirdsflying through the air,birdsdiving into the water,birdscapturing fish. Buthere sthe thing: It seasy to missthe ac on ifyou re notprepared. A erall,birdsmove fast. That swhy con nuousshoo ng comesin handy. Pre y much allcamerashave a con nuousshoo ng mode,these days. Con nuousshoo ng allowsyou to fire off a burstofphotos,generally between 5 framespersecond and 15 framespersecond. So wheneveryou go outto do bird photography,switch yourshoo ng mode to con nuousshoo ng. And then,when the ac on heatsup,startshoo ng burstratherthan single shots. That swhatidid forthisli le blue heron shot.w hen the bird began to hunt,istarted shoo ng in bursts,so Icould be sure to getsharp shots with the beak nearthe water! W illyou geta lotofthrowaway images? Sure. Butyou llalso have a much be erchance ofge ng the perfectimage.so it sundoubtedly worth it! You do wantto be careful,however,because yourcamera sbuffercan fillup quickly.w hen thathappens,you won tbe able to shootburstsun lthe camera hasprocessed some ofthe images. Justbe mindfulofyourcamera sbuffer. And you llgetsome shotsofa life me.

9 Bladsy 9 Fotogra ese wenke -Jaco Kloppers 4.Choose a shu erspeed ofatleast1/500s(and probably faster) Ifyou wantto capture sharp bird photos,then you have to use a fast shu erspeed. Because the shu erspeed iswhatdetermineswhetheryou freeze the scene,orwhetheritturnsinto one unpleasantblur. Now,there isno one idealshu erspeed.ifthe bird in yourscene is sta onary,you llneed a much slowershu erspeed than ifthe bird in yourscene isflapping itswingswildly. ButIcan give you some recommenda onsthatshould ensure you get sharp bird photos,consistently. First,ifyou re shoo ng a mo onlessbird (forinstance,a bird that s sleeping orstanding s ll),irecommend using a shu erspeed ofat least1/500th ofa second.thisisto compensate forthe length of yourlensbecause longerlensesresultin more poten alforcamera shake. Second,ifyou re shoo ng a bird that smoving ata slow to medium speed,around 1/1000th ofa second isa good choice.thiswillfreeze the movement,butwon tforce you to crank up the ISO to compensate forunderexposure. Third,ifyou re shoo ng a fast-moving bird,you should choose a shu erspeed ofatleast1/2000th.ifthe bird isflying athigh speeds, then 1/2500th,1/3200th,oreven 1/4000th isa good choice.birds move fast,and you don twantto end up with a blurry shotbecause yourshu erspeed wasa hairtoo slow. 5.Use the lowestiso you can afford fornoise-free photos In bird photography,shu erspeed and ISO tend to balance one anotherout. Ifyou choose a slowershu erspeed,you don tneed a high ISO;if you choose a high ISO,you don tneed a slow shu erspeed. Now,ISO comeswith a big downside:the higherthe ISO,the more noise you llgetin yourphotos.and noise ispre y much alwaysbad. On the otherhand,a high ISO increasesthe brightnessofyour photos,which allowsyou to use a lightning-fastshu erspeed without worry. So whatdo you do? How do you choose youriso? Irecommend you startby determining an acceptable shu erspeed. Use the guidelinesin the previous p ifyou re struggling. Then push youriso up un lyou ve reached yourdetermined shu er speed butdon tgo any higherthan you have to. Because here sthe thing: It sbe erto geta noisy image than a blurry image.butthe holy grail ofphotography isachieving sharp photoswithoutnoise. So keep youriso to a minimum. And you llgetthe bestpossible shot. Conclusion Choosing the bestse ngsforbird photography may seem difficult,but itdoesn thave to be. Justrememberthe five camera se ngsthati ve shared. And you llbe capturing amazing photosin no me!

10 Bladsy 10 Klub Dagboek /Temas2020

11 Bladsy 11 Klub Dagboek n Foto watvolgenskommentaardeurdie beoordeelaars reggemaak is,kan by die volgende klubaand saam metdie oorspronklike foto vertoon word.hierdie foto smoetvoorafaan Francoispere-pos gestuurword waarna hy 2 of3 voorbeelde,watgewerk hetofnie,sal kiesom tydensdie daaropvolgende klubaand te bespreek. Lede word daarop gewysdatdie gebruik van dieselfde of soortgelyke foto in twee verskillende mediums,byvoorbeeld in digitaalkleuren digitaalmonochroom nie aanvaarbaarisnie. Ditword geheelen alontmoedig.

12 Bladsy 12 Beoordelingopleidingsalvoortaantydenstuisbeoordelinggedoenword. Daarsaleen gewone fotoeneen composite fotovertoonword,waarnadiegehoorgevrawordwa erpuntuit 15elkeensaltoekenendansaldaarkommentaarvanuitdiegehooropdiefotodeurindividuegegelewerword.

13 Bladsy 13 Wenfotos Crea vephotography

14 Bladsy 14 Wenners-Vanderbijlparkse Fotogra ese Vereniging

15 Bladsy 15 Wenners-Vanderbijlparkse Fotogra ese Vereniging Algehele Rangorde

16 Senior& JuniorWenner Bladsy 16 Februarie Klubaand Wenners2020 SeniorAfdelingWenner OpdiebuffelkarkasdeurMietsieVisser OpeAfdeling JuniorAfdelingWenner Thisli lepiggydeurrosiedejager

17 Monochroom Afdeling Bladsy 17 Februarie Klubaand Wenners2020 SeniorAfdelingWenner CagedeurHaigFourie JuniorAfdelingWenner No127deurChrisGouws

18 Senior& JuniorWenner TheSoulofAfrica Bladsy 18 Februarie Klubaand Wenners2020 SeniorAfdelingWenner OxenhaulingatreedeurKoosFourie JuniorAfdelingWenner MakoroontheZambesideurNevileHein

19 Crea vephotography Bladsy 19 Februarie Klubaand Wenners2020 SeniorAfdelingWenner Algeheleafdelingwenner SlowlyshefadedawaydeurElsjeVermeulen JuniorAfdelingWenner WatercolordancerdeurJaco Kloppers

20 Lorem I 20 Bladsy 20 AanlynWenner & Ser fikaatvanmeriete Februarie Klubaand Wenners2020 SeniorAfdelingWenner Number98deurJohanEnslin LioninthegrassdeurKoosFourie Pylvlekkatlagterdeur PinePienaar

21 20 Bladsy 21 Ser fikaatvanmeriete Februarie Klubaand Wenners2020 QuiversatgoldenhourdeurMietsieVisser PeterandpipedeurMietsieVisser ThirstybunchdeurJanJacobs

22 20 Bladsy 22 Ser fikaatvanmeriete Februarie Klubaand Wenners2020 TergdievissedeurMauritzFaling SteppebuzzarddeurRikaSchoeman

23 Bladsy 23 Fotogra ese geleenthede Werkswinkel Venue: KlipriverCountryEstate Datum: 24March2020 Tyd: 19h00 Tema: PhotoSta onswithmodels

24 Bladsy 24 Foto uitstappie TEMAS: 1. Hande 2. IetsieOranje 3. Verloreinskare 4. SelfPortret 5. Closeup/Makro 6. Boot 7. Drywendeiets 8. InKameramonoVriendskap 9. GuityPleasure 10. Blom/Boom/Plant Bonusfotowatjymetjouselfoonkanneem, moetopdiewatsappgroepievandie daggepostword.

25 Bladsy25 PSSA PSSA HONNORS Onsmoedig alle lede aan om nou alreedste werk aan hulhonnors inskrywingsvirjanuarie PSSA Salonne -Fotogra ejaar2019/2020 PSSA Salonne Impala Trofee Fotogra ejaar

26 PSSASalonCalander January January2020 TafelbergNa onalpdisalon February2020 1Feruary2020 MadibaBayNat.(PECC&UCC)Salon 6February2020 4thPECCInt.AudioVisualFes val 15February2020 AlbertonPDISalon 15February2020 5thPSSAInterna onalsalon 29February2020 WesternCapePhotoForum INTLPDI March2020 7March2020 SasolHighveldNa onalaudiovisual 14March2020 BenoniNa onalpdisalon 21March2020 6thPSSANa onalsalon 28March2020 KrielPDISalon April April2020 EdenvalePDISalon 18April thPSSAUpandComingSalon 25April2020 BoksburgPDISalon May2020 9May2020 MagaliesFotoFunclubPDI 23May2020 PaarlPDISalon June2020 6June2020 HeigelPDISalon

27 DiamondRa ngsandepssarequirements PDIDiamondRa ngs 1DiamondRa ng-15acceptances,minimum 5PDI s 2DiamondRa ng-30acceptances,minimum 10PDI s 3DiamondRa ng-60acceptances,minimum 20PDI s 4DiamondRa ng-125acceptance,minimum 42PDI s 5DiamondRa ng-250acceptances,minimum 84PDI s PrintsDiamondRa ngs 1DiamondRa ng-10acceptances,minimum 3prints. 2DiamondRa ng-20acceptences,minimum 6prints. 3DiamondRa ng-40acceptances,minimum 13prints. 4DiamondRa ng-80acceptances,minimum 26prints. 5DiamondRa ng-160acceptances,minimum 84prints. Audio-VisualDiamondRa ngs 1DiamondRa ng-3acceptances,minimum 1AV. 2DiamondRa ng-6acceptences,minimum 2AVs. 3DiamondRa ng-12acceptances,minimum 4AVs. 4DiamondRa ng-24acceptances,minimum 8AVs. 5DiamondRa ng-48acceptances,minimum 16AVs. EPSSArequirements Totalof500acceptancesfrom aminimum of167images,inonlyonedivision: Open,NatureorMonochromeORalterna vely 2x5DiamondRa ngs,eacnrequiring250acceptances,mimum of84imagesineach, from TWOofthedivisions:Open,NatureorMonochrome, DiamondClusterra ng-eppsa(cls) Totalof750acceptancesfrom aminimum of250imagesinonlyonedivision: Open,NatureorMonochromeoralterna vely 2375acceptancefrom aminimum of125imagesineavhfrom TWOofthedivisions: Open,natureorMonochrome. EPSSAMileaward Totalof1000acceptancesfrom aminimum of333imagesinonlyonedivision:open, NatureorMonochromeORalterna vely 2x50acceptancesfrom aminimum of167imagesineachfrom TWOofthedivisions: Open,NatureorMonochrome. ThefuldetailsoftheDiamondRa ngsandepssaawardscanbefoundonthepssawebsiteundersalons.> DiamondRa ngsandsalons>epssahonours

28 Bladsy 28 Salon Uitslae

29 Bladsy 29 FotograafenWerkervandieJaarkriteria

30 Bladsy 30 FotograafenWerkervandieJaarkriteria

31 Bladsy 31 Vorderingstaat-Elrick du Toiten ChanelEnslin

32 Bladsy 32 Digitale Vorderingstaat

33 Bladsy 33 Digitale Vorderingstaat

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 1 What does it mean if sets A, B, C are a partition of set D? 2 How do you calculate P(A B) using the formula for conditional probability? 3 What is the difference between

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2012

Trolling Master Bornholm 2012 Trolling Master Bornholm 1 (English version further down) Tak for denne gang Det var en fornøjelse især jo også fordi vejret var med os. Så heldig har vi aldrig været før. Vi skal evaluere 1, og I må meget

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview CONTENTS 2 Danish 5 English # 8 COPYRIGHT 2019 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED. DANISH 1. SÅDAN

Læs mere

BADGES CATALOG d e s i g n p r o d u c e d e l i v e r

BADGES CATALOG d e s i g n p r o d u c e d e l i v e r BADGES CATALOG design produce deliver BADGES Your company name, brand or marketing activity on a professional personalized badge or pin. Sharp full color print, also available with a providing high-end

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

INGEN HASTVÆRK! NO RUSH!

INGEN HASTVÆRK! NO RUSH! INGEN HASTVÆRK! NO RUSH! Keld Jensen Nr. 52, december 2018 No. 52, December 2018 Ingen hastværk! Vær nu helt ærlig! Hvornår har du sidst opholdt dig længere tid et sted i naturen? Uden hastværk. Uden unødvendig

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Portal Registration. Check Junk Mail for activation . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration

Portal Registration. Check Junk Mail for activation  . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration Portal Registration Step 1 Provide the necessary information to create your user. Note: First Name, Last Name and Email have to match exactly to your profile in the Membership system. Step 2 Click on the

Læs mere

Danskhjælpen er en lille opslagsgrammatik. Her kan du læse om de grammatiske emner, før eller imens du arbejder med dine Grammar-opgaver.

Danskhjælpen er en lille opslagsgrammatik. Her kan du læse om de grammatiske emner, før eller imens du arbejder med dine Grammar-opgaver. Danskhjælpen Danskhjælpen er en lille opslagsgrammatik. Her kan du læse om de grammatiske emner, før eller imens du arbejder med dine Grammar-opgaver. Adjektiver (At Risk) 2 Present Continuous (What s

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

Website review groweasy.dk

Website review groweasy.dk Website review groweasy.dk Generated on September 01 2016 10:32 AM The score is 56/100 SEO Content Title Webbureau Odense GrowEasy hjælper dig med digital markedsføring! Length : 66 Perfect, your title

Læs mere

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517)

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Mandag den 31 Oktober 2011, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug af lommeregner

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

WIKI & Lady Avenue New B2B shop

WIKI & Lady Avenue New B2B shop WIKI & Lady Avenue New B2B shop Login Login: You need a personal username and password Du skal bruge et personligt username og password Only Recommended Retail Prices Viser kun vejl.priser! Bestilling

Læs mere

Page 2: Danish. Page 4: English

Page 2: Danish. Page 4: English Identifikationsdokumenter når du har adresse i udlandet / Identification documents when you live abroad Guide til dokumentation/ Documentation Guidelines Page 2: Danish Page 4: English 1 Adresse i udlandet

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Læs mere

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country - General Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Can I withdraw money in [country] without paying fees? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Læs mere

frame bracket Ford & Dodge

frame bracket Ford & Dodge , Rev 3 02/19 frame bracket 8552005 Ford & Dodge ITEM PART # QTY DESCRIPTION 1 00083 8 NUT,.50NC HEX 2 00084 8 WASHER,.50 LOCK 3 14189-76 2 FRAME BRACKET 4 14194-76 1 411AL FRAME BRACKET PASSENGER SIDE

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Ny præmie Trolling Master Bornholm fylder 10 år næste gang. Det betyder, at vi har fundet på en ny og ganske anderledes præmie. Den fisker,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

February2017Update. "Cemeteryspaceshortagesendsburialpriceshigher" Bloomberg,2014

February2017Update. Cemeteryspaceshortagesendsburialpriceshigher Bloomberg,2014 ProjectUpdate February2017Update 02 "Cemeteryspaceshortagesendsburialpriceshigher" Bloomberg,2014 03 PROJECTUPDATE InvestorswilbeawarethatourPhaseoneand Phasetwosaleshavenow completedsuccessfullyandeliteinvestorclubhavenow

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 Project Step 7 Behavioral modeling of a dual ported register set. Copyright 2006 - Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 The register set Register set specifications 16 dual ported registers each with 16- bit words

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file.

1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file. Lee Harvey Oswald 1 Lee Harvey Oswald s profile Read Oswald s profile. Answer the questions. 1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file. 2 Oswald

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Particle-based T-Spline Level Set Evolution for 3D Object Reconstruction with Range and Volume Constraints

Particle-based T-Spline Level Set Evolution for 3D Object Reconstruction with Range and Volume Constraints Particle-based T-Spline Level Set for 3D Object Reconstruction with Range and Volume Constraints Robert Feichtinger (joint work with Huaiping Yang, Bert Jüttler) Institute of Applied Geometry, JKU Linz

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

HOW MANY? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER

HOW MANY? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER P HOW MANY? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER Samtale, træning af faste udtryk, spørgsmål og svar. Endvidere en lejlighed til at træne tallene. - Spørgsmålskort - Lærerark til hjælp ved oplæsning og

Læs mere

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960!

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960! Materials supplied: 1. (10) Zip Ties 2. (4) Hose Clamps 3. (2) Brake Duct Hose 4. (2) Brake Shields 5. (2) Front Brake Ducts ( Stock Fascia Only ) 6. (2) Washers 1 OD ( Stock Fascia Only ) 7. (8) Shims

Læs mere

Beatles-Medley. Ó Œ œ Ó Œ & # # #. œ œ œ œ Œ Ó. & # # # Help! - Œ Ó n œ Œ Ó & # # # - Œ Ó œ Œ Ó?# # Œ œ œ j œ. œ œ nœ. œ j œ œ œ. # œ.

Beatles-Medley. Ó Œ œ Ó Œ & # # #. œ œ œ œ Œ Ó. & # # # Help! - Œ Ó n œ Œ Ó & # # # - Œ Ó œ Œ Ó?# # Œ œ œ j œ. œ œ nœ. œ j œ œ œ. # œ. Partitur Voice q = 186 & H E L P Bm op 1 + Tenor BeatlesMedley n n Music: Lennon, Mc artney RR: Börn Vllgraf 2017 Version: 15s.10.2017 op & I need some bo dy. n Not ust a ny bo dy. lt & Help! Help! Help!

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU

PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU OUTLINE INEFFICIENCY OF ATTILA WAYS TO PARALLELIZE LOW COMPATIBILITY IN THE COMPILATION A SOLUTION

Læs mere

User Manual for LTC IGNOU

User Manual for LTC IGNOU User Manual for LTC IGNOU 1 LTC (Leave Travel Concession) Navigation: Portal Launch HCM Application Self Service LTC Self Service 1. LTC Advance/Intimation Navigation: Launch HCM Application Self Service

Læs mere

Listen Mr Oxford Don, Additional Work

Listen Mr Oxford Don, Additional Work 57 (104) Listen Mr Oxford Don, Additional Work Listen Mr Oxford Don Crosswords Across 1 Attack someone physically or emotionally (7) 6 Someone who helps another person commit a crime (9) 7 Rob at gunpoint

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

United Nations Secretariat Procurement Division

United Nations Secretariat Procurement Division United Nations Secretariat Procurement Division Vendor Registration Overview Higher Standards, Better Solutions The United Nations Global Marketplace (UNGM) Why Register? On-line registration Free of charge

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

IBM Network Station Manager. esuite 1.5 / NSM Integration. IBM Network Computer Division. tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1

IBM Network Station Manager. esuite 1.5 / NSM Integration. IBM Network Computer Division. tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1 IBM Network Station Manager esuite 1.5 / NSM Integration IBM Network Computer Division tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1 New esuite Settings in NSM The Lotus esuite Workplace administration option is

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Opera Ins. Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator

Opera Ins. Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator Opera Ins Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator I.Precautions 1. Keep the product away from children to avoid children playing it as a toy and resultinginpersonalinjury.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Google SketchUp Design Project

Google SketchUp Design Project Google SketchUp Design Project This advanced design project uses many of SketchUp s drawing tools, and involves paying some attention to the exact sizes of what you re drawing. You ll also make good use

Læs mere

l i n d a b presentation CMD 07 Business area Ventilation

l i n d a b presentation CMD 07 Business area Ventilation l i n d a b presentation CMD 07 Business area Ventilation 1 Ventilation Sales LTM June 4 097 MSEK EBIT LTM June 449 MSEK 11,0% Two Divisions ADS 85% Comfort 15% YTD June 07 % Sales +31 Nordic countries

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

ANNONCERING AF CYKELTAXAHOLDEPLADSER I RØD ZONE OG LANGELINIE

ANNONCERING AF CYKELTAXAHOLDEPLADSER I RØD ZONE OG LANGELINIE KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CYKELTAXA I RØD ZONE 5. oktober 2018 ANNONCERING AF CYKELTAXAHOLDEPLADSER I RØD ZONE OG LANGELINIE English version Der er nu mulighed for

Læs mere

Observation Processes:

Observation Processes: Observation Processes: Preparing for lesson observations, Observing lessons Providing formative feedback Gerry Davies Faculty of Education Preparing for Observation: Task 1 How can we help student-teachers

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

HA-SPAD MEDIA KIT

HA-SPAD MEDIA KIT HA-SPAD0223185808 2017 MEDIA KIT 147,912 1,064,820 WITH 55.6% MOBILE 3.76 (4.24 MOBILE) Source: Omniture Nov. 16 - Jan 17; Nielsen PRIZM 2015, Compete June 2014 - June 2015 Average USA Today Cars.com

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

INTEL INTRODUCTION TO TEACHING AND LEARNING AARHUS UNIVERSITET

INTEL INTRODUCTION TO TEACHING AND LEARNING AARHUS UNIVERSITET INTEL INTRODUCTION TO TEACHING AND LEARNING 8 BÆRENDE PRINCIPPER 1-4: BÆREDYGTIGT OG FLEKSIBELT Billigt Nemt at administrere Skalérbart Fleksibelt 5: RELEVANT Indhold organiseret i themes 6: EKSEMPLARISK

Læs mere

Internationalt uddannelsestilbud

Internationalt uddannelsestilbud t Internationalt uddannelsestilbud Lyngby-Taarbæk Vidensby Forberedende analyse blandt udenlandske ansatte 9. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 1. BAGGRUND Denne rapportering

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Fejlbeskeder i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB)

Fejlbeskeder i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) Fejlbeskeder i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) Oversigt over fejlbeskeder (efter fejlnummer) ved indberetning til SMDB via webløsning og via webservices (hvor der dog kan være yderligere typer fejlbeskeder).

Læs mere

TheUltimate(Unofficial) GuidetoLivestreaming Learnhow tomastersocialmedia smostengagingfeature

TheUltimate(Unofficial) GuidetoLivestreaming Learnhow tomastersocialmedia smostengagingfeature TheUltimate(Unofficial) GuidetoLivestreaming Learnhow tomastersocialmedia smostengagingfeature TableofContents Intro 6 TheIrresistibleO fer 1 EstablishanEfectiveDialogue 7 IncentivizeReactionsandShares

Læs mere

Prøveplan ROCK of AGES

Prøveplan ROCK of AGES Prøveplan ROCK of AGES Prøveplan for henholdsvis drama-, danse-, kor, solist- og fællesprøver. Alle prøver foregår på FLOW/17:48 (Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C) medmindre der står andet /aftales andet.

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Special VFR. - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone

Special VFR. - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone Special VFR - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone SERA.5005 Visual flight rules (a) Except when operating as a special VFR flight, VFR flights shall be

Læs mere

Rejse Logi. Logi - Resultat. Logi - Booking. At spørge efter vej til et logi. ... et værelse som man kan leje?... a room to rent?

Rejse Logi. Logi - Resultat. Logi - Booking. At spørge efter vej til et logi. ... et værelse som man kan leje?... a room to rent? - Resultat Hvor kan jeg finde? At spørge efter vej til et logi Where can I find?... et værelse som man kan leje?... a room to rent? type... et vandrehjem?... a hostel? type... et hotel?... a hotel? type...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Richter 2013 Presentation Mentor: Professor Evans Philosophy Department Taylor Henderson May 31, 2013

Richter 2013 Presentation Mentor: Professor Evans Philosophy Department Taylor Henderson May 31, 2013 Richter 2013 Presentation Mentor: Professor Evans Philosophy Department Taylor Henderson May 31, 2013 OVERVIEW I m working with Professor Evans in the Philosophy Department on his own edition of W.E.B.

Læs mere

MEDLEY CHALLENGE 2016/2017

MEDLEY CHALLENGE 2016/2017 For English version, see p. 3 MEDLEY CHALLENGE 2016/2017 I vores Medley Challenge turnering dystes der i år mellem Gladsaxe- (GSC) og Gentofte- (GSK) svømmere. Turneringen er et samarbejde på tværs af

Læs mere

Our Mission We have been in business for 19 years. We help people who have eye problems. Our custom tinted soft contact lenses change lives.

Our Mission We have been in business for 19 years. We help people who have eye problems. Our custom tinted soft contact lenses change lives. WE CHANGE LIVES Our Mission We have been in business for 19 years. We help people who have eye problems. Our custom tinted soft contact lenses change lives. Our Services Enhancement & Therapeutic Soft

Læs mere

3. Har du oplevet blackout, mens du har styret skibet? Have you ever been steering the vessel, when a blackout have happened?

3. Har du oplevet blackout, mens du har styret skibet? Have you ever been steering the vessel, when a blackout have happened? Blackout på Orateca -Interview med styrmand Name Aleksander Andrzejczak Rank 1. officer / mate Years of navigator 3 years 1 year at Orateca 2 maybe 1 time during sea passage Open sea, average weather,

Læs mere

November hilsner fra NORDJYSKE Medier, Distributionen

November hilsner fra NORDJYSKE Medier, Distributionen Uret er stillet til vintertid, og det betyder, at der nu er mørkt både morgen og aften. Det er vigtigt, at du er synlig i trafikken i vintermørket, og derfor opfordrer vi dig til at bruge din refleksvest,

Læs mere

South Baileygate Retail Park Pontefract

South Baileygate Retail Park Pontefract Key Details : available June 2016 has a primary shopping catchment of 77,000 (source: PMA), extending to 186,000 within 10km (source: FOCUS) 86,000 sq ft of retail including Aldi, B&M, Poundstretcher,

Læs mere

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Biomechanics and Practical Sports using Non-Profit Software Interdeciplinary Sports Biomechanics Anatomy How to improve interdeciplinary? Examples in biomechanics

Læs mere

Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Universitet

Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Universitet Det mobile fotografi mellem arkiv, minde og kommunikation af lokalitet Instagram som lokal kulturarv Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Universitet Haven't you seen? Everybody's doing it Where

Læs mere

QUICK START Updated:

QUICK START Updated: QUICK START Updated: 24.08.2018 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get started

Læs mere