19 98 Å r s b e r e t n i n g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19 98 Å r s b e r e t n i n g 19 9 9"

Transkript

1 Årsberetning

2 Indhold 2 Coloplast kort fortalt 3 10 års hoved- og nøgletal 4 Bestyrelse og direktion 5 Bestyrelsens beretning 10 Regnskabsberetning 16 Risikofaktorer 18 Aktionærforhold 21 Regnskabspraksis 22 Resultatopgørelse 23 Balance 24 Pengestrømsopgørelse 25 Påtegninger 26 Noter 32 Tæt på kunden 32 - Enkel håndtering giver frihed 34 - Personlige erfaringer overbeviser 35 - Patientstøtte er uvurderlig 36 - Lær en bruger at kende 37 - Fremtidige markeder med andre behov 38 Videnregnskab 44 Anvendt regnskabspraksis 45 Revisors erklæring 46 Årets kunstner 47 Koncernens adresser 47 Ledende medarbejdere 48 Coloplasts Mission Ordinær generalforsamling afholdes i Falkoner Centret i København onsdag den 15. december 1999 kl Som noget nyt afholdes møde for aktionærerne kl , hvor Coloplasts Kontinensdivision vil fortælle om produktudvikling. Henvendelser fra investorer og analytikere kan rettes til koncerndirektør Carsten Lønfeldt. Regnskabsår: 1. oktober september 1999 Årets kunstner er Lonni Hall. Læs om kunstneren og hendes arbejder på side 46. Redaktion: Coloplast A/S og Communiqué A/S Layout: Kontrapunkt A/S Fotos: Jesper Westley, Willi Hansen og Russell Gordon ( 1999, s. 37) Tryk: Saloprint A/S

3 Coloplast kort fortalt Coloplast blev grundlagt i 1957 og noteret på Københavns Fondsbørs i Selskabet udvikler, producerer og markedsfører medicinske engangsprodukter, der hjælper mennesker med et fysisk handicap. Med udgangspunkt i hudvenlige klæbere er der i dag udviklet produkter inden for 6 forretningsområder: Stomiprodukter til mennesker, der har fået ført tarmen ud på maven Kontinenshjælpemidler til mennesker med vandladningsproblemer Bandager til kroniske sår Hudplejemidler til forebyggelse og behandling Proteser og specialtekstiler til brystopererede kvinder Specialplastre til konsumentmarkedet. Markedet Coloplast opererer på nichemarkeder med få store udbydere. I den vestlige verden yder sundhedsmyndighederne refusion på hovedparten af produkterne, og det er oftest sygeplejersker, der vælger produktet eller vejleder brugeren i dette valg. Coloplast har indgående kendskab til de enkelte landes sundhedssystemer og er repræsenteret ved egne selskaber i de fleste markeder. Mere end 97% af koncernens omsætning finder sted i lande uden for Danmark, heraf ca. 70% i Europa og 20% i USA. Coloplast beskæftiger medarbejdere, heraf godt halvdelen i Danmark. Mål og strategi Koncernen har sat sig det mål at nå en omsætning på mindst 6 mia. kr. i år 2005 og fastholde en overskudsgrad på 15%. Målet vil blive nået gennem organisk vækst og opkøb af ny forretning. Markedsandele vindes blandt andet ved at udvikle nye produkter og serviceydelser.

4 Nettoomsætning og overskudsgrad Mio. kr % Nettoomsætning Overskudsgrad Driftsresultat og EPS Mio. kr. 600 Kr Driftsresultat Nøgletal i henhold til Finansanalytikerforeningens definitioner Antal ansatte ultimo Antal ansatte ultimo omregnet til fuldtidsstillinger EPS Overskudsgrad Afkastningsgrad 1 Driftsresultat x 100 Nettoomsætning Driftsresultat x 100 Gennemsnitlige aktiver Egenkapital og forrentning af egenkapital Mio. kr % 40 Afkastningsgrad 2 Driftsresultat + finansielle indtægter x 100 (ROCE) Gennemsnitlig arbejdende kapital Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 Gennemsnitlig egenkapital Gennemsnitlig egenkapital korrigeret for aktieemissioner. Egenkapital Indre værdi Egenkapital ultimo x just. faktor Antal aktier ultimo Nøgletal er justeret for aktieemissioner. Egenkapitalforrentning Earnings per share Price/earnings ratio Resultat til analyseformål x just. faktor Gennemsnitlige antal aktier Nøgletal er justeret for aktieemissioner. Børskurs Earnings per share Nøgletal er baseret på børskurs pr. aktie ultimo. Driftsresultat er resultatet før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer. Udbytte og børskurs pr. aktie Kr. 6,00 4,50 3,00 Kr Gennemsnitlig arbejdende kapital er passiver i alt fratrukket ikke rentebærende passiver. Udbytte pr. aktie 1, Resultat til analyseformål: Resultat efter skat korrigeret for ekstraordinære poster, skat af ekstraordinære poster og minoritetsaktionærers andel af resultat efter skat. Børskurs pr. aktie

5 Coloplast 1998/ års hoved- og nøgletal Mio. kr NETTOOMSÆTNING Nettoomsætning ÅRLIG Årlig vækst VÆKST i % DRIFTSRESULTAT Driftsresultat ÅRLIG Årlig vækst VÆKST i % RESULTAT Resultat før FØR ekstraord. poster og skat ÅRLIG Årlig vækst VÆKST i % ÅRETS Årets resultat RESULTAT efter skat og min.int ÅRLIG Årlig vækst VÆKST i % UDBYTTE Udbytte LIKVIDE Likvide beholdninger BEHOLDNINGER og værdipapirer SAMLEDE Samlede aktiver AKTIVER AKTIEKAPITAL Aktiekapital EGENKAPITAL Egenkapital ultimo ULTIMO CASH Cash flow FLOW fra FRA driften DR CASH Cash flow FLOW fra FRA investeringer CASH Cash flow FLOW fra FRA finansiering AFSKRIVNINGER Afskrivninger AFSKRIVNING Afskrivning, koncern-goodwill KONCERN ANTAL Antal ansatte ANSATTE ultimo ULTIMO OVERSKUDSGRAD Overskudsgrad, % AFKASTNINGSGRAD Afkastningsgrad 1, % AFKASTNINGSGRAD Afkastningsgrad 2 (ROCE), 2 % EGENKAPITAL Egenkapitalforrentning, FORREN % EGENKAPITALANDEL Egenkapitalandel, % INDRE Indre værdi, VÆRDI kr EARNING EPS, earnings PER per SHARE share, kr BØRSKURS Børskurs pr. PR, aktie AKTIE ultimo, kr BØRSKURS/INDRE Børskurs/indre værdi VÆRDI PRICE/EARNING PE, price/earnings RATIO ratio UDBYTTE Udbytte pr. PR aktie, AKTIE kr. 1,24 1,42 1,60 2,00 2,00 2,40 3,00 3,90 4,40 5,10 Definitioner på nøgletal findes på side 2

6 4 Coloplast 1998/99 Bestyrelse og direktion Fra venstre stående: Formand Direktør Palle Marcus Koncerndirektør Niels O. Johannesson* Advokat Per Magid Laboratorieleder Flemming Moss Næstformand Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen Fra venstre siddende: Koncerndirektør Carsten Lønfeldt * Direktør Torsten E. Rasmussen Adm. direktør Sten Scheibye* Projektleder Jytte Gliim Elektriker Knud Øllgård Adm. direktør, Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Helle Bechgaard Viceadm. direktør, Novo Nordisk A/S, Kurt Anker Nielsen * Direktionsmedlem Ledelseshverv side 31

7 Coloplast 1998/99 Bestyrelsens beretning 5 Bestyrelsens beretning Årets resultater Målet på mio. kr. nået, idet koncernomsætningen blev mio. kr., en stigning på 341 mio. kr. eller 13% over 1997/98. I Europa har omsætningsfremgangen været 14%. I Nordamerika er salget af medicinsk udstyr vokset med 2%, hvilket er mindre end forventet. Årsagen er et faldende marked som følge af reduceret offentlig sygesikring. Driftsresultatet steg med 6% til 464 mio. kr., og overskudsgraden blev dermed 15%. Resultat før ekstraordinære poster og skat blev 452 mio. kr. mod sidste års 395 mio. kr. en stigning på 14%. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser blev 306 mio. kr., hvilket er 41 mio. kr. bedre end sidste år, svarende til en stigning på 15%. Investeringerne i grunde, bygninger og anlægsaktiver steg med 47% til i alt 346 mio. kr. Udbytte foreslås hævet med 16% til 5,10 kr. pr. aktie à 20 kr. IT-systemer er forberedt til årtusindskiftet. Regnskabsberetning, se side 10. Coloplasts koncernregnskab for 1998/99 viser et tilfredsstillende resultat, som er på linie med de forventninger, der blev udtrykt i halvårsmeddelelsen, nemlig en stigning i omsætningen på 13% i forhold til året før og en overskudsgrad på mindst 15%. Der har været omsætningsfremgang på alle markeder og på stort set alle produktområder. En væsentlig del af fremgangen kommer fra produkter lanceret i de seneste år. Der er ikke i finansåret købt selskaber, der konsolideres i koncernomsætningen. I Europa er omsætningen steget med 14%, og særligt Frankrig, Tyskland, Holland, Italien, Danmark og Schweiz har haft høje vækstrater. På næsten alle markeder har Coloplast vundet yderligere markedsandele. Med selskabets udvikling af mere avancerede men også dyrere produkter bliver opnåelsen af tilfredsstillende salgspriser en stigende udfordring i visse lande. Myndighedernes ønske om at styre stigningen i sundhedsomkostningerne gør det fortsat vanskeligt at opnå prisforhøjelser. I USA er markedet for medicinske engangsartikler stadig præget af betydelige nedskæringer i de offentlige budgetter til sygeforsikringer for ældre og mindrebemidlede. Hospitaler, plejehjem, behandlingscentre, forsikringsselskaber og distributører sammenlægges fortsat. En stor del af USA s plejehjemskæder har i de sidste år haft tab, som har medført nedskæringer eller lukning af institutioner, og totalmarkedet på dette område er derfor faldende. Coloplast har haft en salgsfremgang på 2%, og nye samar- bejdsaftaler og fortsat investering i distributions- og serviceselskaber medvirker til stigende markedsandel. Samarbejdet med Johnson & Johnson Consumer Products Company om markedsføringen af Compeed under Band-Aid varemærket i Nordamerika forløber godt. Datterselskaberne i Japan og Australien har klaret sig tilfredsstillende, og i Japan er Coloplasts datterselskab begyndt at markedsføre Comfeel sårplejeprodukter, som hidtil kun har været afsat gennem en japansk samarbejdspartner. Dette forventes at føre til stigende salg i de kommende år. Argentina, Brasilien og Kina er alle lande med store befolkninger og potentiale for salg af medicinske engangsartikler. Coloplasts selskaber i disse tre lande har endnu ikke nået en omsætning, der gør det muligt at drive selskaberne med overskud; men investeringen i salg og markedsføring forventes at medvirke til at give Coloplast en markedsledende position og på længere sigt mulighed for profitabel drift. Såvel i USA som i Europa har Coloplast gennem Amoena mere end 50% af markedet for brystproteser og specialtekstiler til brystopererede. Omsætningen er vokset med ca. 6% i takt med markedet. Valutakursudviklingen har i 1998/99 kun haft en lille, negativ indvirkning på driftsresultatet, og værdien af Coloplasts gennemsnitsfaktureringsvalutaer ligger lidt under året før. Da ultimokursen er højere end årets kursgennemsnit, opnås et positivt finansielt resultat.

8 6 Coloplast 1998/99 Bestyrelsens beretning Nye produkter i 1998/99 Assura 2-styks forbedret stomipose Assura 2-styks tømbar stomipose med skjult udløb Conveen Xpect klar-til-brug kateter EasiCath Special forbedret kateter Nyt Conveen urinposesortiment Biatain lavtklæbende skumbandage til bensår VacuSeal skumbandage med aktivt dræn Amoena Luxa Contact asymmetrisk selvklæbende brystprotese Amoena Tria Aire ny letvægtsprotese Specialtekstiler Sween hudplejemidler med antibakterielle egenskaber Compeed 6 nye varianter Der blev i 1998/99 påbegyndt fabriksudvidelser i Danmark og opført centrale lagre både i USA og Danmark. Forretningsområder Stomi Omsætningen steg med 15% til mio. kr., hvilket er den højeste vækst i mange år. Det betyder, at Coloplast har øget sin markedsandel, især i Europa. Væksten er forstærket af den forbedrede 1-styks stomipose, der lanceredes i 1997/98 i serien Assura. Dette produkt sælges nu på de fleste markeder og er blevet suppleret med en forbedret 2-styks stomipose, der foreløbig kun er introduceret i nogle få lande. Kontinens Salget nåede 618 mio. kr. svarende til 14% s fremgang. Væksten, der er noget større end væksten i markedet, skyldes primært EasiCath kateteret, men også salget af urinposer er gået frem. Uridomsalget vokser kun svagt, idet Coloplast allerede har en høj markedsandel i dette marked. Et nyt selvsmørende kateter, som ligger klar til brug i emballagen, er forsøgsvis introduceret på et enkelt marked med godt resultat. Dette produkt og et nyt urinposesortiment er klar til at blive lanceret i større omfang i 1999/2000. Ligeledes vil Conveen kontinensbuen blive testmarkedsført i en forbedret version i 1999/2000. Sårpleje Alle markeder har haft fremgang i omsætningen, der blev på i alt 494 mio. kr. Væksten er på 12%, hvilket er højere end sidste år, og det vurderes, at Coloplast nu vokser i takt med markedet. I USA har Coloplast indledt et samarbejde med andre selskaber i sundhedssektoren, således at alle de deltagende selskaber kan tilbyde en mere fuldstændig produktportefølje inden for behandling og forebyggelse af kroniske sår. Skumbandagen Biatain er lanceret i 1998/99 på en række markeder, og en betydelig vækst forventes i de kommende år. Med Biatain lanceringen er Coloplasts produktsortiment fuldt ud konkurrencedygtigt, og der udvikles fortsat nye og forbedrede produkter til behandling og forebyggelse af kroniske sår. Dette område vil også fremover være et vækstmarked på grund af en stigende ældrebefolkning, hvortil kommer at en stadig stigende andel kroniske sår behandles med produkter baseret på fugtig sårheling. Hudpleje Salget af hudplejeprodukter inkl. de produkter, der er lanceret i Europa under Comfeel, Conveen og Compeed varemærkerne, er steget med 3% til 161 mio. kr. Afsætningen er påvirket af vanskelighederne på det amerikanske marked. De produkter, som er lanceret i Europa, har vist pæn salgsfremgang. Hudplejeprodukterne på det amerikanske marked lanceres nu i et nyt design, der præsenterer produkterne på en mere overskuelig og logisk måde. Der udvikles fortsat forbedrede produkter, bl.a. er der lanceret et par nye produkter med antibakterielle egenskaber til forebyggelse af infektioner. Brystpleje Coloplast har i 1998/99 forstærket sin position som den ledende udbyder på brystplejeområdet. Omsætningen er vokset med 6% til 407 mio. kr., og en selvbærende brystprotese med integreret klæber, som

9 Coloplast 1998/99 Bestyrelsens beretning 7 lanceredes i Europa i 1997/98, er nu også introduceret på det amerikanske marked. Afsætningen af specialtekstiler er ligeledes øget både i Europa og USA. For at styrke markedsbearbejdningen i Europa har Coloplasts egne selskaber i Italien, Spanien og Belgien overtaget distributionen af Amoena produkter pr. 1. oktober 1999 fra de hidtidige, selvstændige distributører. Konsumentvarer Konsumentvareomsætningen blev 168 mio. kr., en stigning på 35% i forhold til året før. Både afsætningen til de europæiske distributører og salget af Compeed plastre til Johnson & Johnson Consumer Products Company i USA er steget. Der er lanceret flere nye varianter under Band-Aid varemærket, og aftalen er udvidet til flere lande. Investeringer Anlægsinvesteringerne udgjorde 346 mio. kr., hvilket er 111 mio. kr. mere end året før. Den realiserede vækst i salgsvolumen har i 1998/99 været 12 %, med størst fremgang for de varer, som produceres i Danmark. Produktionskapaciteten udnyttes de fleste steder i fuldt omfang med treholdsskift og i visse tilfælde med fem-holdsdrift. Der har været behov for at investere i nye maskiner og betydelige fabriks- og lagerudvidelser både i Danmark og i USA. Et centralt lager med stor kapacitet er opført i Humlebæk for at samle decentrale lagre og frigøre plads til produktion. I Minnesota i USA blev etablering af klæberproduktion gennemført i sidste regnskabsår, og produktion af sårbandager til det amerikanske marked er påbegyndt. I Georgia i USA er et udvidet distributionscenter taget i brug. En udvidelse af administrationsbygningerne og et auditorium forventes klar til foråret 2000 i Humlebæk. Det planlægges endvidere at opføre godt m 2 nye produktionslokaler i Mørdrup ved Espergærde, som skal stå færdig medio 2000 primært til produktion af sprøjtestøbte emner. I Thisted er indgået lejemål om m 2 til ibrugtagning primo Kapitalberedskab Koncernens kapitalberedskab var ultimo året 1,3 mia. kr. Heri er medregnet kreditfaciliteter med mindst 12 måneders opsigelse. Dette beredskab vurderes som tilstrækkeligt til investeringer og eventuelle akkvisitioner i de nærmeste år. Medarbejdere Medarbejdernes engagement og trivsel er af afgørende betydning for selskabets udvikling. Der er også i 1998/99 gennemført medarbejdertilfredshedsmålinger i datterselskaberne efter samme metode, som anvendes i moderselskabet. Selvom resultaterne viser, at medarbejderne er meget tilfredse med at arbejde i koncernen, er der også fundet forbedringsområder. For at styrke arbejdet med konstante forbedringer vil der i 1999/2000 blive gennemført ledelseskvalitetsmålinger i Coloplasts danske organisation. Videre- og efteruddannelse af alle medarbejdere har prioritet. Der vil i 1999/2000 blive etableret et Coloplast Academy som en ramme for koncernens uddannelsesaktivite- Kvalitetsstempel til Coloplast Når rumfærgen Endeavour sendes på sin første tur i år 2000, vil der være Conveen uridomer med om bord. Astronauterne skal bruge dem, når de tager urinprøver. Prøverne skal analyseres for at finde ud af, hvordan organismen påvirkes af vægtløshed.

10 8 Coloplast 1998/99 Bestyrelsens beretning Det er vigtigt for brystopererede, at de kan vælge protese og tilbehør i afslappede, venlige omgivelser. Coloplast har åbnet en specialbutik i Brisbane, Australien, hvor der lægges vægt på kundeservice og diskretion. Carol Martin (t.v.) og Elisa El Safty i Spirit of Life Boutique. ter for at sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede til at nå fremtidige mål. Supplerende regnskaber Coloplast deltager aktivt i at etablere supplerende regnskaber for at give selskabets interessenter et mere fuldstændigt billede af værdierne i virksomheden. Derudover medvirker Coloplast i et samarbejde med andre virksomheder og Erhvervsfremme Styrelsen om udvikling af en fælles model for videnregnskaber. Se også side 38. Miljø Coloplasts fabrikker i Danmark og Amoena-fabrikken i Tyskland har gennem de sidste fire år udviklet og indarbejdet systemer for miljøledelse, der blandt andet sikrer, at fabrikkernes miljøgodkendelser altid er opdateret, og at myndighedernes miljøkrav nøje overholdes. De danske fabrikker er miljøcertificeret efter ISO 14001, og samtlige anlægsområder er godkendt efter EMAS (EU s Eco Management and Audit Scheme) i Der er offentliggjort to miljøredegørelser for henholdsvis 1996/97 og 1997/98, og erfaringen har vist, at miljøredegørelserne dækker både interne og eksterne informationsbehov. Kundernes krav til miljøinformation er generelt stigende, og der er specielt øgede krav til, at Coloplast kan afgive miljøoplysninger om de enkelte produkter, hvorfor miljøinformation indgår i kommunikationsindsatsen i flere af datterselskaberne. Coloplast leder et EU-finansieret forskningsprojekt, EPSILON, som vil bringe virksomheden forrest blandt selskaber i branchen, der kan levere produkter med dokumentation for de samlede miljøpåvirkninger. Euro Den 4. januar 1999 modtog Coloplast sin første faktura i euro. Siden september 1997 har Coloplast arbejdet med forberedelserne til indførelsen af euro en. Ca. 60% af Coloplasts salg foregår i euro-lande. Selskabet tilbød kunderne i euro-landene, at de kunne blive faktureret i euro fra januar 1999, men kun få har indtil nu gjort brug af denne mulighed. Coloplast anmoder sine leverandører om at fakturere selskabet i euro for dermed at minimere effekten af fremtidige valutakursudsving mellem DKK og EUR. I øjeblikket foregår ca. 40% af det danske selskabs indkøb i euro. I dette års regnskab er koncernresultatet, pengestrømsopgørelsen samt balancen også vist i euro. Informationsteknologi og år 2000 Coloplast har gennemgået alle ITsystemer og tekniske anlæg med henblik på at klarlægge selskabets år 2000 parathed. Siden begyndelsen af 1999 har alle væsentlige IT-systemer været år 2000-parate. Alle øvrige systemer og anlæg er blevet gjort år 2000-parate i løbet af året. Alle vigtige leverandører er blevet kontaktet og har erklæret, at deres systemer forventes at være år 2000-parate. Der er udarbejdet beredskabsplaner til imødegåelse af eventuelle problemer, der på trods heraf kunne tænkes at opstå. De samlede omkostninger til år 2000 klargørelse har været godt 10 mio. kr. For at kunne imødekomme større ordrer end sædvanligt i oktober kvartal 1999 har selskabet generelt øget lagrene i slutningen af finansåret. Forskning og udvikling Coloplasts omkostninger til forskning og udvikling svarer til ca. 5% af koncernens omsætning. Coloplasts forskningsindsats udføres primært i Coloplast Research, som blev oprettet i De første produkter, som Coloplast Research har deltaget i udviklingen af, er blevet kommercialiseret i 1998/99. Det drejer sig bl.a. om et kateter, som ligger neddyppet i vand. Se side 32. Produkt- og procesudvikling gennemføres i alle produktdivisioner og i Coloplast Konsumentvarer A/S.

11 Coloplast 1998/99 Bestyrelsens beretning 9 Organisation Ved generalforsamlingen den 14. december 1998 indtrådte laboratorieleder Flemming Moss i bestyrelsen valgt af medarbejderne i stedet for maskinarbejder Bjarne Nielsen. Der var ultimo året medarbejdere i koncernen omregnet til fuldtidsansatte (1997/98: 3.269). Lidt mere end halvdelen af koncernens ansatte arbejder i Danmark. Forventninger til fremtiden Coloplasts langsigtede mål er at nå en omsætning, der overstiger 6 mia. kr. i år For at nå dette mål kræves en gennemsnitlig årlig vækst på 12%, hvilket også forventes for 1999/2000. Markedet for medicinske engangsartikler skønnes at vokse noget mindre, hvorfor opnåelse af målet fortsat kræver, at Coloplast kan vinde markedsandele eller markedsføre produkter til nye markedssegmenter. Det vurderes, at selskabet kan nå det langsigtede mål uden væsentlige tilkøb. Det vil kræve fortsat udvikling af nye og bedre produkter, tilpasning af service og en effektiv markedsføring. Hertil kommer betydelige investeringer i forskning, produkt- og serviceudvikling samt kapacitetsopbygning. Der arbejdes løbende med at identificere akkvisitionskandidater inden for områder, der harmonerer med Coloplasts Mission. Såfremt det lykkes, vil selskabets omsætningsmål øges tilsvarende. Coloplasts målsætning om i hvert regnskabsår at nå en driftsoverskudsgrad på 15% vil på grund af det fortsatte pres på priserne kræve konstante forbedringer på alle driftsområder. Mulighederne for at nå de langsigtede mål kan påvirkes af større og i dag uforudsigelige ændringer på sundhedsområdet og af større udsving i kurserne på væsentlige valutaer. Generalforsamling Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse: at der udbetales et udbytte på 5,10 kr. pr. aktie (1997/98 4,40 kr. pr. aktie) at aktiestørrelsen for selskabets A- og B-aktier ændres fra nominelt 20 kr. til 10 kr. at der gives bestyrelsen bemyndigelse til i overensstemmelse med aktieselskabslovens 48 at erhverve egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital. Bemyndigelsen gælder indtil den ordinære generalforsamling i Bestyrelsen kan beslutte at anvende hele eller dele af selskabets beholdning af egne aktier til virksomhedskøb og afhængig af selskabets udvikling at sælge aktier fra denne beholdning til medarbejderne til favørkurs. Medarbejdernes tilfredshed bliver målt hvert andet år og suppleres nu af målinger af ledelseskvalitet. Lederen bedømmes på sine resultater og måden de nås på. Bedømmelsen foretages såvel af lederens over- som underordnede.

12 10 Coloplast 1998/99 Regnskabsberetning Vækst i omsætning pr. forretningsområde Regnskabsberetning Stomi 15 % Kontinens Sårpleje Brystpleje Hudpleje er blevet godt modtaget af brugerne. Mange nye produkter betyder højere produktions- og markedsføringsomkostninger. Alligevel er den økonomiske udvikling for koncernen i 1998/99 i god overensstemmelse med de forventninger, der blev offentliggjort i årsberetningen for 1997/98 og i halvårsmeddelelsen udsendt i maj Omsætningsudvikling, geografiske markeder Omsætningsstigningen er opnået gennem en kombination af øget markedsandel og salg af nyudviklede produkter og introduktioner på nye markeder. Især har udviklingen på det europæiske marked været god, og alle datterselskaber har med en enkelt undtagelse vist tocifrede vækstrater. Omsætningen i datterselskaberne i Europa er samlet steget med 14%. Selskaberne i Japan, Australien og Argentina har ligeledes haft en salgsfremgang på 14%, og salget gennem distributører er gået frem med 13%. Markedet i USA har også i dette regnskabsår været præget af tilbagegang i salget af forbrugsartikler til hospitaler og institutioner. På trods af det faldende totalmarked er det lykkedes at opnå en stigning på 2% i Coloplasts eget salg af medicinske engangsartikler. Omsætningsudvikling, produktgrupper Stomiomsætningen blev mio. kr. og kunne notere en vækst på 15% i faste priser. Med de nylance- Konsumentvarer 13 % 16 % 17 % 3% 35% /98 i mio. kr. 98/99 i mio. kr. Geografisk fordeling af omsætningen 1998/99 7% Europa USA Andre 6% 12 % 14 % Koncernomsætningens fordeling på produktområder 1998/99 5% 6% 20% Stomi Kontinens Sårpleje Brystpleje Hudpleje Konsumentvarer 40% 76% Koncernomsætningen blev mio. kr., en stigning på 13% i forhold til mio. kr. i 1997/98. Resultatet før skat steg med 14% til 452 mio. kr. fra sidste års 395 mio. kr. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser blev 306 mio. kr. mod 265 mio. kr., svarende til en stigning på 15%. Driftsresultatet før finansielle poster og skat blev 464 mio. kr., hvilket er 6% mere end i 1997/98. I forbindelse med overtagelse af distribution og etablering af datterselskab er der betalt kompensation til tidligere distributører på 10 mio. kr. I USA har markedsudviklingen betydet en hensættelse til tab på debitorer på 7 mio. kr., og driftsresultatet er 10 mio. kr. mindre, end det ville have været, hvis sidste års gennemsnitsvalutakurser havde været gældende. På trods af disse særlige forhold blev koncernens målsætning om en overskudsgrad beregnet som driftsresultatet i procent af omsætningen på 15% nået. Omsætning og driftsresultat opgøres til årets gennemsnitsvalutakurser, som ligger 0,3% under gennemsnittet for 1997/98. Imidlertid har kursstigning på visse nøglevalutaer i sidste del af regnskabsåret betydet, at ultimokursen er højere end gennemsnitskursen. Dette har medført, at der er indtægtsført en nettokursdifference på finansposterne på 6 mio. kr. Derfor er der ikke nogen betydende valutakurseffekt på resultat før skat i forhold til året før. Omsætningsvæksten på 13% indeholder ikke tilkøbt virksomhed, og den er højere end forventet. Det skyldes, at mange nye produkter lanceret i løbet af de seneste to år

13 Coloplast 1998/99 Regnskabsberetning 11 Antal medarbejdere i Danmark og udland 4000 rede og forbedrede stomiposer i Assura programmet er produktsortimentet meget konkurrencedygtigt, hvilket har resulteret i øget markedsandel. Kontinensprodukterne har fortsat en høj vækst og nåede op på 618 mio. kr. i omsætning (14%). Der er fremgang på alle produkter inden for urinposer, uridomer og intermitterende katetre, mens salget af absorberende produkter er faldende. Væksten for sårplejeprodukterne nåede i regnskabsåret igen op på et tocifret tal med 12% i forhold til sidste år, og omsætningen blev 494 mio. kr. Det skønnes at være på linie med den samlede markedsvækst i Europa og USA. Den nyudviklede skumbandage, Biatain, er med til at skabe fornyet fremgang på dette produktområde. Salget af hudplejeprodukter blev påvirket af det stagnerende marked i USA, hvor der har været en mindre tilbagegang i salget. Imidlertid er der i salget af Conveen, Comfeel og Compeed produkter også inkluderet de hudplejeprodukter, der er udviklet og sælges under disse varemærker i Europa. Ses koncernens hudplejeomsætning under ét, er den steget med 3%. På brystplejeområdet er der realiseret en samlet vækst på 6%. Den er af nogenlunde samme størrelse i Europa og USA. Det vurderes, at Coloplast har bevaret sin verdensmarkedslederposition med over 50% af det samlede marked Danmark Udland Salget af Compeed Hydro Cure System steg med 35%. Produkterne sælges gennem distributører i Europa. I Nordamerika er den indgåede aftale med Johnson & Johnson Consumer Products Company blevet udvidet med nye produkter. Mere end 97% af koncernens omsætning finder sted uden for Danmark, og af moderselskabets produktion i Danmark eksporteres 92%. De enkelte produktområders andel af den samlede koncernomsætning har ikke ændret sig væsentligt i forhold til 1997/98. Omkostninger og overskudsgrad Udgifter til råvarer, hjælpematerialer, personale og eksterne ydelser steg med godt 13% til mio. kr., og afskrivningerne blev øget med 28%. Dermed blev koncernens samlede omkostninger øget mere end omsætningen, og overskudsgraden faldt fra 16% til 15%. Denne udvikling var ventet, og overskudsgraden levede op til koncernmålet på 15%. Omkostninger på i alt 27 mio. kr. af engangskarakter i form af kompensationsbetalinger til tidligere distributører, hensættelser til tab på debitorer samt den negative valutakurseffekt på driften er årsag til ca. 1%-points driftsresultatnedgang. Hertil kommer, at der i brystpleje, USA samt de tre danske produktdivisioner inden for stomi, kontinens og sårpleje er lanceret væsentlige nye produkter, som i introduktionsfasen medfører større fremstillingsomkostninger, indtil produktionsvolumen er kommet op på et niveau, hvor stordrift er mulig. Resultat i associerede selskaber, der hovedsageligt er selskaber, med hvem Coloplast har indgået samarbejde om distribution af produkter til slutbrugere, er blevet reklassificeret i forhold til sidste år og indgår som en indtægt i driftsresultatet. Det er som i tidligere år ikke muligt at øge salgspriserne på eksisterende produkter for derved at få dækning for inflationsudviklingen. Derfor er en fortsat koncentreret indsats for at nedbringe produktionsomkostningerne gennem rationalisering og forøgelse af produktionsudstyrets effektivitet prioriteret højt. Endvidere forfølges enhver mulighed for at udvikle nye produkter, der på samme tid medvirker til at øge livskvaliteten og reducerer de samlede sundhedsomkostninger. Allerede tidligt i produktudviklingsprocessen stilles krav til nye produkters ydeevne herunder miljøpå-

14 12 Coloplast 1998/99 Regnskabsberetning Udvikling i Coloplasts gennemsnitlige faktureringsvalutaer. Indeks 100: 1. oktober / / / Realiserede og forventede nettoindbetalinger fordelt på valutagrupper 1998/99 26% Estimat 1999/ % Gennemsnitskurs 1996/97 Gennemsnitskurs 1997/98 Gennemsnitskurs 1998/99 11% 12 % 63% 61% EUR GBP, SEK, NOK, DKK, CHF USD, JPY, CAD, AUD, ARG virkning, og det kræves, at de er økonomiske i brug. Kun hvis sådanne krav opfyldes, kan der opnås en højere pris på de nye produkter i forhold til de produkter, som de afløser. Personale Koncernen beskæftigede i alt ved årets udgang medarbejdere (heraf i Danmark) mod sidste år (1.683 i Danmark). Omsætningen pr. medarbejder var dermed stort set uændret i forhold til året før. Valutaforhold Den vægtede gennemsnitlige værdi af Coloplasts faktureringsvalutaer lå i 1998/99 0,3%-point under niveauet for 1997/98. I regnskabsårets løb er værdien af GBP, USD og JPY målt i danske kroner øget. Stigningen er sket gennem første halvår med en stabilisering i anden del af året. Pr. 30. september 1999 sluttede den sammenvejede værdi lidt over årets gennemsnitsværdi. Udviklingen har som nævnt haft en mindre negativ effekt på driftsresultatet i forhold til året før. Dette modsvares af en positiv gevinst på finansposterne af samme størrelsesorden, hvorfor den samlede valutapåvirkning på resultat før skat for året er ubetydelig. Euro-samarbejdet har for Coloplast betydet en forøget valutakursstabilitet. Ca. 60% af selskabets omsætning sker i euro-lande, og en betydelig del af råvarekøbet også fra danske leverandører faktureres til selskabet i EUR. Det har indebåret en fordelagtig reduktion af åbne nettovalutapositioner. Gennem en øget globalisering af selskabets aktiviteter, opkøb og etablering af produktion i udlandet søges gradvist opnået en endnu bedre valutarisk balance mellem indtægter og udgifter. Ifølge selskabets valutastrategi tilstræbes det, at de til enhver tid værende valutabeholdninger og de kommende 3-12 måneders netto valutatilgang sikres ved anvendelse af finansielle instrumenter, herunder især terminsforretninger og optioner. Denne praksis blev etableret i 1996 og har fungeret tilfredsstillende siden. Den 30. september 1999 var i alt 735 mio. kr. dækket, svarende til beholdningerne plus 5,2 måneders nettotilgang. Valutaforretninger indgås til afdækning af kommercielle transaktioner. Finansielle poster og skat De finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, kontantrabatter, kursgevinster samt -tab på værdipapirer, valutakursgevinster og -tab på beholdninger, gæld og finansielle kontrakter. Nettofinansudgiften blev 12 mio. kr. i 1998/99. Det var en reduktion på 31 mio. kr. i forhold til 1997/98. Det skyldes ændringer i valutakursreguleringer på 39 mio. kr., en stigning i kontantrabatter på 2 mio. kr. samt et fald i kursgevinster på værdipapirer på 6 mio. kr. Den samlede gæld var ved årets udgang mio. kr., heraf var 438 mio. kr. rentebærende gæld. Af denne havde 366 mio. kr. en løbetid på over et år. Coloplasts værdipapirportefølje og lån i ejendomme plejes aktivt

15 Coloplast 1998/99 Regnskabsberetning 13 Investeringer Cash flow Mio. kr. Mio. kr efter en fast politik om rente, varighed og kursrisiko. På trods af efterårets kursfald er tabet begrænset til 5 mio. kr. Pr. 30. september 1999 var der et urealiseret kurstab på 9 mio. kr., som er udgiftsført i 1998/99. Værdipapirporteføljens gennemsnitlige varighed er i løbet af året øget fra 4,3 til 5,6 pr. 30. september Den effektive forrentning er ca. 5,5% p.a. Kontantrabatter til selskabets kunder på nogle markeder udgjorde i 1998/99 31 mio. kr. mod 29 mio. kr. året før. De samlede skatter er for året beregnet til 146 mio. kr. for koncernen mod 128 mio. kr. i 1997/98. Skatteprocenten udgør dermed 32% som sidste år. Der forventes en skatteprocent på samme niveau næste år. Investeringer Produktionsudstyr Ejendomme Væksten gennem de seneste par år har betydet, at kapaciteten udnyttes fuldt ud, og et større investeringsprogram i såvel bygninger som produktionsmaskiner er blevet iværksat Cash flow fra driften Investeringer Akkvisitioner Netto cash flow Investeringerne i faste aktiver beløb sig i 1998/99 til 346 mio. kr. mod 230 mio. kr. året før. I alt er anvendt 248 mio. kr. til maskiner og driftsmateriel; en stigning på 88% i forhold til 1997/98. Hertil kommer anskaffelse af grunde og etablering af bygninger for i alt 98 mio. kr. Investeringerne i maskiner og ejendomme er foretaget i både Danmark, USA og Tyskland. Et højt investeringsniveau forventes også i næste regnskabsår. Pengestrømsopgørelse Årets cash flow fra driften udgjorde 366 mio. kr. et fald på 7 mio. kr. i forhold til 1997/98. Det skyldes, at driftskapitalen er øget i årets løb med 151 mio. kr. hovedsageligt ved genopbygning af de små lagre primo året, og ved at debitorbeholdningen er forøget lidt mere end omsætningsstigningen. Med fradrag for investeringer i faste aktiver, køb af egne aktier og medfinansiering af investeringer i associerede selskaber blev netto cash flow i 1998/99 negativt med 142 mio. kr. Sidste år var det tilsvarende cash flow negativt med 39 mio. kr. De øvrige poster, som indgår i pengestrømsopgørelsen, vedrører reguleringer af anlægsaktiver under udførelse, salg af aktiver og valutakursregulering af datterselskabernes egenkapital. Betaling af udbytte til aktionærerne for 1997/98 udgjorde 53 mio. kr., og forøgelse af lånefinansieringen 180 mio. kr., hvorefter de likvide beholdninger i løbet af året blev nedbragt med 15 mio. kr., og pr. 30. september 1999 udgjorde de 193 mio. kr. Det forventes, at likviditeten frembragt fra driften minus investeringer i faste aktiver i de kommende år vil være positiv. Eventuelle akkvisitioner eller yderligere investeringer igennem Coloplasts associerede selskaber vil i givet fald skulle modregnes. Balance og egenkapitaludvikling Egenkapitalen på mio. kr. udgjorde pr. 30. september % af den samlede balancesum, hvilket er lavere end egenkapitalandelen ved årets begyndelse på 58%. Årets resultat forrenter egenkapitalen med 25% det samme som sidste år. Afkastningsgrad 1 blev på 21% mod sidste års 23%. Afkastningsgrad 2 (return on capital employed) blev på 35% mod 36% i 1997/98. Stigningen i egenkapitalen i 1998/99 til mio. kr. pr. 30. september 1999 fra mio. kr. primo året sammensætter sig som følger. Årets resultat med fradrag af

16 14 Coloplast 1998/99 Regnskabsberetning Balance Aktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvider og værdipapirer Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver udbytte udgør 245 mio. kr. Herfra går en regulering for køb af egne aktier på 14 mio. kr. Reguleringer vedrørende datterselskaber er et plus på 7 mio. kr. Endelig er der i overensstemmelse med Coloplasts regnskabspraksis foretaget afskrivning af koncerngoodwill direkte over egenkapitalen med et beløb på 5 mio. kr. vedrørende køb af ejerandele i associerede selskaber. Egenkapitalen primo er ændret som konsekvens af praksisændring vedrørende den regnskabsmæssige behandling af egne aktier. Regnskabspraksis Coloplast har siden sin børsnotering i 1983 kun foretaget ganske få ændringer i anvendt regnskabspraksis. Der er i årets regnskab indført to mindre ændringer vedrørende den regnskabsmæssige behandling af beholdningen af egne aktier og placeringen af resultatet fra associerede selskaber. Effekten af disse ændringer er indarbejdet i sammenligningstal for 1997/98 og i 10-års hoved- og nøgletal. Påvirkningen af tallene er uvæsentlig. Dertil kommer, at der som service for vore internationale interessenter er medtaget en omregning af koncernens resultatopgørelse og balance fra danske kroner til EUR. Den danske regnskabslovgivning er under revision, og det forventes, at årsregnskabsloven og de danske vejledninger tilpasses internationale regnskabsstandarder. Coloplast planlægger en større samlet ændring i sin regnskabspraksis, når den ny lovgivning er gennemført.

17

18 16 Coloplast 1998/99 Risikofaktorer Risikofaktorer Coloplasts bygninger er opført og indrettet, så der er mindst mulig risiko for brand og ulykker. Beredskab Coloplast har opbygget et brandog miljøberedskab på koncernens fabrikker, der skal sikre en hurtig indsats ved større uheld samt begrænse følgevirkningerne for mennesker og miljø. Beredskabet skal identificere og fjerne risici, som kan true virksomheden på kort og langt sigt. Bygninger og procesanlæg er indrettet, så der er mindst mulig brandrisiko, og der er installeret en effektiv, skadebegrænsende brandsikring. Alle medarbejdere i de permanente brandgrupper har gennemgået en uddannelse i brandbekæmpelse, førstehjælp samt forureningsbekæmpelse. Grupperne deltager i realistiske øvelser, som afholdes på fabrikkerne sammen med de lokale brandvæsener. Kerneteknologi Hudvenlige klæbere indgår i en stor del af Coloplasts produkter, og klæberteknologien er helt afgørende for koncernen. Hidtil er klæbere kun blevet fremstillet på fabrikken i Espergærde. I 1998 er tillige etableret klæberproduktion på fabrikken i Minnesota, USA. Valutarisiko Koncernens internationale afsætning betyder, at kun 3% af omsætningen faktureres i danske kroner, hvorimod ca. halvdelen af koncernens omkostninger afholdes i danske kroner. Dette medfører en valutarisiko, som afdækkes i henhold til en finansiel strategi. Det tilstræbes, at de til enhver tid værende valutabeholdninger og de kommende 3-12 måneders valutatilgang er sikret ved anvendelse af finansielle instrumenter, herunder især terminsforretninger og optioner. Handel med valuta foretages af koncernens finansafdeling i Danmark. Coloplasts vækststrategi omfatter opkøb, og i det omfang, der opkøbes virksomheder med produktion uden for Danmark, vil den valutamæssige nettoeksponering kunne reduceres. Indførelsen af euro den 1. januar 1999 betød, at koncernens valutarisiko blev reduceret. Ca. 60% af Coloplasts salg foregår i eurolandene, og et dansk medlemskab af euro-samarbejdet vil medføre en yderligere reduktion af selskabets samlede valutakursrisiko. Patenter Inden for klæber-, plast- og procesteknologi søger Coloplast ligesom konkurrenterne at beskytte opfindelser gennem patentering. Coloplast disponerer uafhængigt af tredjeparts rettigheder. Dette sikres i overensstemmelse med selskabets patentpolitik ved, at patentafdelingen løbende overvåger og evaluerer udstedte patenter inden for relevante områder. Coloplast søger konsekvent at sikre eneretten til nyudviklede produkter og processer, når dette er muligt, men Coloplasts samlede forretning er ikke afhængig af enkelte patenter.

19 Coloplast 1998/99 Risikofaktorer 17 På grund af patenternes kompleksitet kan Coloplast blive involveret i patentsager. I finansåret 1998/99 har der ikke været anlagt retssager mod Coloplast, der indebærer væsentlige økonomiske risici. Leverandører Coloplast anvender i visse tilfælde meget specielle råvarer i sin produktion. For disse råvarer har Coloplast, i det omfang det er muligt, sikret sig garantier for forsyningerne. Miljø Coloplasts påvirkning af miljøet er beskeden. De væsentligste miljøpåvirkninger fremkommer ved produktionen af de importerede polymerråvarer (plastmaterialer) samt ved bortskaffelsen, hvor de udtjente produkter typisk forbrændes. Miljøledelsessystemet omfatter fremgangsmåder til en systematisk afdækning og nedbringelse af selskabets miljømæssige risici. Fabrikkerne i Europa (Danmark og Tyskland) er godkendt og verificeret efter Eco Management and Audit Scheme (EMAS). EMAS er en frivillig EU-ordning for virksomheder, der har indført miljøledelse på højt niveau. PVC og phthalater (blødgørere til PVC) anvendes i godt halvdelen af Coloplasts produkter. I Danmark indføres afgifter på PVC og phthalater, men medicinsk udstyr er undtaget. Et nyt udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder kan medføre, at fabrikken i Humlebæk vil blive omfattet af EU s IPPC direktiv (Integrated Pollution Prevention and Control). Det betyder, at fabrikkens miljøgodkendelser underlægges en øget offentlig indsigt, hvilket kan skade selskabets konkurrenceevne. Investeringer i ny teknologi tilrettelægges med henblik på at opfylde direktivets krav om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi. Det er Coloplasts opfattelse, at lovgivningen i Danmark til gennemførelse af EU s IPPC direktiv medfører skærpede krav i forhold til, hvad andre lande implementerer. I 1999 udgav Coloplast sin anden miljøredegørelse. Den omfatter de danske fabrikker og produktionen i Tyskland. Medicinske gennembrud Der findes i dag ikke medicinske behandlingsformer, som overflødiggør eller væsentligt ændrer antallet af stomi- eller brystoperationer. Der arbejdes inden for den medicinske forskning på en række områder, der kan få betydning på langt sigt. Når løsningsmuligheder måtte være påvist, må der for farmaceutiske produkter påregnes yderligere udviklingstid på 5-7 år. Endvidere vil allerede opererede fortsat have behov for de eksisterende hjælpemidler. Der findes heller ikke kendte medicinske løsninger, der kan fjerne eller reducere behovet for hjælpemidler til inkontinente eller til patienter med kroniske ben- og liggesår. Som led i risikoberedskabet uddannes særlige grupper til at bekæmpe brande og forurening af miljøet samt give førstehjælp. Her ses en brandgruppe under en realistisk øvelse.

20 18 Coloplast 1998/99 Aktionæ rforhold Aktionærforhold Værdi til aktionærerne Det er Coloplasts mål at give aktionærerne et langsigtet, stabilt afkast gennem kursstigninger og ved udlodning af udbytte. Coloplast anser det for afgørende for værdiskabelsen at have de bedst mulige relationer til kunder, medarbejdere og samfundet. Selskabet ønsker at kunne reagere hurtigt på opkøbsmuligheder, når de viser sig. Med den nuværende soliditetsgrad, likvide beholdning og etablerede lånemuligheder vurderes det, at Coloplast har et tilstrækkeligt kapitalberedskab til dette. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets udbytte bliver 5,10 kr. pr. aktie à 20 kr. Det er en stigning på 0,70 kr. eller 16%. I forrige regnskabsår blev udbyttet hævet med 13% til 4,40 kr. Udbyttebetalingen til aktionærerne på ca. 20% af årets nettoresultat er dermed på linie med tidligere år. Årets udbytte udbetales automatisk via Værdipapircentralen senest 5 bankdage efter generalforsamlingen. Aktionærer Fire aktionærer har ifølge aktieselskabslovens paragraf 28, stk. a og b oplyst, at de ejer mere end 5% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne. Det er fru J. Louis-Hansen, Randers, civiløkonom N.P. Louis- Hansen, Vedbæk, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Vedbæk, og ATP, Hillerød. Der er i årets løb kun sket mindre forskydninger i ejerkredsen. Antallet af aktionærer er faldet fra til Ifølge selskabets vedtægter skal aktier være noteret på navn for at give stemmeret. 95,5% af samtlige aktier er navnenoterede. Coloplast ønsker at kunne forsyne sine aktionærer med information om virksomheden, og derfor opfordrer Coloplast til, at aktier noteres på navn i selskabets aktiebog. Den 30. september 1999 var den udenlandske ejerandel 16%. Coloplast har siden børsintroduktionen i 1983 udstedt medarbejderaktier til favørkurs i alt fem gange, og en meget stor del af koncernens medarbejdere ejer i dag aktier i selskabet. Aktivt medeje er i høj grad med til at fastholde medarbejdernes motivation og engagement i deres daglige arbejde. Coloplast har i løbet af 1999 opkøbt egne B-aktier for 14 mio. kr., og den samlede beholdning af egne aktier var ultimo året 0,3% af B-aktiekapitalen. Aktierne er nedskrevet til 0 kr. over egenkapitalen. De vil bl.a. kunne anvendes som betaling i forbindelse med virksomhedskøb. Omsætning og kursudvikling B-aktien blev i november 1995 optaget i KFX-indekset, og placeringen blandt de 20 mest likvide aktier på Københavns Fondsbørs blev igen bekræftet i november Omsætningen i aktien har i regnskabsåret i gennemsnit ligget på styk pr. måned mod et gennemsnit på styk i sidste regnskabsår. Aktien blev på første handelsdag i regnskabsåret noteret til kurs 569 og sluttede regnskabsåret i kurs 698. Det er en stigning på 23% i løbet af året. KFX-indekset steg 14% i samme periode. Børsværdien af selskabets B-aktier var ved regnskabsårets slutning 7,7 mia. kr. (6,3 mia. kr. pr. 30. september 1998). Udbyttets andel af koncernens resultat % Coloplasts ejerkreds 30. september 1999 A-aktier B-aktier Ejerandel Stemmeandel 1000 stk stk. % % A-aktionærer og familie i alt ,4 66,8 ATP ,7 7,6 Øvrige inst. investorer ,0 17,3 Andre aktionærer ,4 5,6 Ikke navnenoterede aktier* 540 4,5 I alt ,0 97, * Kun navnenoterede aktier bærer stemmeret

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 19 97 / 9 8

Å r s b e r e t n i n g 19 97 / 9 8 Årsberetning 19/98 Indhold 2 Coloplast kort fortalt og nøgletal 3 10 års hoved- og nøgletal 4 Direktion og bestyrelse 5 Bestyrelsens beretning 10 Regnskabsberetning 14 Risikofaktorer 16 Aktionærforhold

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Coloplast kort fortalt. Indhold. www.coloplast.com/aarsrapport. Coloplast kort fortalt 2

Coloplast kort fortalt. Indhold. www.coloplast.com/aarsrapport. Coloplast kort fortalt 2 Årsrapport 20 / 21 Indhold Coloplast kort fortalt Coloplast kort fortalt 2 5 års hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse og direktion 4 Ledelsens beretning 5 Regnskabsberetning 11 Risikofaktorer 15 Regnskabspraksis

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer)

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 2. dag Tirsdag den 14. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere