Indledning RUNDETAARN 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning RUNDETAARN 2005"

Transkript

1

2 Indledning af Finn Hemmingsen formand Selv om der har været et lille fald i besøgstallet i forhold til 2004, er det dejligt at konstatere, at Rundetaarn er så populær, at der kommer mange besøgende for at opleve tårnet og for at deltage i tårnets arrangementer. Ved siden af vore sædvanlige aktiviteter med udstillinger, koncerter og observatoriebesøg er vi begyndt at være mødested for erhvervsvirksom- heder, hvor bibliotekssalen, platformen og observatoriet lægger rum til sammenkomster, hvor forskellige virksomheder gør brug af Rundetaarn. I det forløbne år har vi udarbejdet et projekt til forbedring af forholdene både for publikum og for administrationen, og vi regner med at kunne påbegynde ombygningerne i 2006 på Ringerloftet, som ligger over bibliotekssalen, hvor der ud over hensigtsmæssige depotrum bliver etableret garderober og omklædningsrum og toileter. Vi fortsætter således bestræbelserne fra sidste år på at styrke vores markedsføring og engagere os i udstillinger og i både egne og andres arrangementer. Vi kan glæde os over, at personalet bakker op om disse intentioner og har deres store andel i, at Rundetaarn er et attraktivt sted såvel for turister og folk, der interesserer sig for kunst, musik og astronomi som for erhvervslivet. af Jesper Vang Hansen direktør 2005 vil blive husket som året, hvor Rundetaarn gennemførte den første analyse af vores gæster. Vi har længe haft fornemmelse af, at tårnet om sommeren var fyldt med gæster fra hele verden. Men hvor mange er egentlig fra Danmark? Fra Europa? Fra USA osv.? Nu er der kommet tal og procenter for nogle af de spørgsmål, som vi tidligere bare gisnede om. Rundetaarn appellerer til en meget bred gruppe mennesker fra nær og fjern. Hvad vi godt vidste var, at tårnets stemning er det vigtigste aktiv, når tårnet skal»sælges«til publikum. Men hvordan skabes stemningen? Rundetaarns lange historie viser, at bygningens særlige karakter har indflydelse på publikums oplevelser af besøget. Stemningen -»ånden«om man vil - skal værnes om og formidles, og det gør man bedst ved at bruge tårnet til udstillinger, koncerter og andre aktiviteter, til glæde for så mange mennesker som muligt vil huskes som året, hvor der projekteredes, regnedes og måltes, således at ombygninger, der skal skabe bedre forhold til personalet, de udøvende kunstnere og for publikum, kan sættes igang i Tak til alle, der med arbejdskraft, engagement og økonomiske midler støttede Rundetaarn i side 1

3 Rundetaarns status Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer, hvoraf 3 er valgt af Trinitatis Kirkes menighedsråd, 1 er valgt af Nationalmuseet og 1 er valgt af Kirkeministeriet. Den daglige ledelse varetages af direktøren. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarn er bygningsfredet og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvstyrelsen. Desuden gælder regler for kirkelige bygninger også for Rundetaarn. Driften og vedligeholdelse af Rundetaarn belaster ikke kirken eller kirkemidlerne; derimod betales en årlig afgift til Trinitatis Kirke. Rundetaarn modtager ikke midler fra kirkeministeriet eller nyder offentlig støtte fra statslige myndigheder. Udgifter til aktiviteter, administration, til lønninger og til tårnets vedligeholdelse dækkes af egne indtægter, som primært stammer fra billetsalget. Rundetaarn er 100% selvfinansieret mht. drift og vedligeholdelse. Aktiviteter som udstillinger og koncerter er finansieret med støtte fra fond, sponsor eller andre. Bestyrelsen Bestyrelsens 5 medlemmer var Nanna Bo Frelsen, Jens Kjærgaard Madsen og Finn Hemmingsen, alle 3 fra Trinitatis Kirkes Menighedsråd, samt museumschef Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek, mag. art. Claus M. Smidt. De 2 sidste er udpeget af Kirkeministeriet. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Der har været holdt 6 møder i 2005, hvor man har behandlet økonomi, administrationsforhold og taget stilling til anlæg og vedligeholdelse. Alle ansøgninger om udstillinger gennemgås af bestyrelsen, der afgør hvilke udstillinger, der antages. side 2

4 Administrationsforhold Tårnet bliver drevet af en lille stab på 7 mennesker, som assisteres af en gruppe timeansatte assistenter. Tårnets sekretær Vibeke Olsen har varetaget den vigtige funktion på kontoret, hvor alle opgaver krydser hinanden, og hvor den daglige kommandocentral for tårnets funktioner befinder sig. Vibeke har ansvaret for at billet- og kassesystemet fungerer. Hun er også tårnets bogholder, forestår lønregnskaberne og har regnskabsansvar for den daglige omsætning og kassebeholdningen. Jeanette Bursches hovedopgave er at sørge for indkøb til kiosken, forestå vagtplanlægningen på månedlige planlægningsmøder, samt diverse ad hoc- og arkiveringsopgaver. Under Vibekes ferier vikarierer Jeanette. På kontoret residerer også tårnets daglige leder Jesper Vang Hansen og tårnets håndværker Jeppe Sørensen, som har ansvaret for udstillingsskift og for at installationer og maskiner fungerer. Tårnets tre operationelle medarbejdere: Observator og webmaster Erling Poulsen, den kommunikationsansvarlige medarbejder Lotte Zeuthen og musikkonsulenten Tomas Krakowski må primært arbejde hjemmefra. De har alle tre mulighed for at koble sig på tårnets net via adsl. Erling og Tomas deles om en computer i vores arkivrum, når de er i tårnet og har træffetid. Lotte må tage til takke med et hjørne i mødelokalet. Som PR og kommunikationsansvarlig skal hun kunne have»fingeren på pulsen«, og det er derfor utilfredsstillende for hende ikke at have en fast arbejdsplads i tårnet. I de 4 sidste måneder var Lotte Zeuthen på barselsorlov. Der blev ikke ansat vikar, men de vigtigste opgaver fordeltes på kontorets medarbejdere. Jeanette arbejdede således på fuld tid fra 1. juli. Camilla Kikkenberg assisterede på kontoret bl.a. med publikumsundersøgelserne, der fandt sted tre dage i hver måned. Kenneth Jørgensen har varetaget funktionerne med indkøb af rengøringsartikler, samt planlægning af udførelsen af tårnets rengøring. Andre administrative opgaver i løbet af året: Rundetaarn er en kompleks arbejdsplads hvor det er nødvendigt at teamworket fungerer. TH ses situationsbillede fra stabens heldagsmøde på Hansens restaurant 27. april. Personalegruppens interne kommunikation sker bl.a. via et udbygget intranet på internettet. Her samles alle informationer om tårnets forhold. Intranettet har i 2005 været bestyret af Vibeke Olsen. Aktuelle aftaler vedrørende udstillinger, koncerter, arrangementer, møder mv. bliver indført og distribueret via den elektroniske kalender af den ansvarlige for aktiviteten. Hver onsdag mellem kl. 11 og holdes stabsmøde, hvor aktuelle problemer og kommende arrangementer gennemgåes. side 3 I 2005 videreførtes arbejdet med digitaliseringen af Rundetaarns samlinger. Billedsamlingen er nu digitalfotograferet og sammenkørt med registranten, som er konverteret til nyere format. Der mangler endnu dele af samlingen at fotografere. Den kommende ombygning af magasinforholdende har bevirket en oprydningstrang, der bl.a. har ført til at ældre plancheudstillinger er kasserede. Det gamle telefonomstillingsanlæg fra 1996 blev kasseret og et nyt blev installeret. Systemet er fremtidssikret ved at lokaltelefonerne er trådløse. Når administrationsforholdende ændres i 2007, kan medarbejderen frit vælge arbejdsssted og bibeholde sit lokalnummer. Internettets hostingaftale med Tiscali var efterhånden så ringe, at det måtte flyttes. Ny hostingaftale aftaltes med Wannafind. Fra august måned udsendtes tårnets nyhedsbrev via e-informatik, et system, der er administreret af Wannefind og virker sikkert og godt.

5 Tårnets ansatte Administration: Timeansatte assistenter: I alt 3 nye blev ansat i 2005 (Irina, Jacob M. og Niels) Det blev til i alt løntimer til billettering, kiosksalg, rengøring, udstillingsskift m.m. Øvrige (periodevis) Observatoriet: (306 løntimer til forevisninger) Jesper Vang Hansen, direktør Vibeke Olsen, kontor/bogholderi Tomas Krakowski, koncerter Erling Poulsen, observatoriet/webmaster Lotte Zeuthen, PR og kommunikation Jeanette Bursche, kontor/personale/kiosk Jeppe Sørensen, bygning og udstillingsopbygning Annelise Døssing Camilla Kikkenberg (assisterede på kontoret bla. med spørgeskemaundersøgelsen) Cæcilie Helmer Madsen Dorthe Paaske Eva Blomstrøm Irina Zelenskaia Jacob Budtz Thorsen Jacob Mortensen Jakob Jantzen Karl Abromeit Kasper Sejersen Kenneth Jørgensen (ansvar for tårnets rengøringsopgaver/materiel) Klaus Uhre Mie Hørbo Niels Biering Fonsbøl Ralph Taylor Rasmus Fraes Tornbjerg Sarah Præstrud Sherko Mesbah Simon Lund Lene Bjarnø, webdesign Jon Østberg, grafik Preben Kjemtrup Sørensen Claus Bjarne Jensen Gunnar Tyrsted Michael J.D.Linden-Vørnle Erik Jensen Helle Lundstrøm Andersen Niels Bang Søren Lindsteen Frank Madsen Martin Pauner Flemming Sørensen Palle Sonne Ulrik Sorgenfrey Kathrine Købke Hver måned lægges plan for vagterne. Her mødet den 29. august med Jeanette for bordenden med planlægningsskemaet. side 4

6 Økonomi Entré: Voksne 20 kr børn 5 kr (mellem 5 og 15 år) gruppe voksne 13 kr (min. 15 personer) gruppe børn 4 kr (min. 15 personer) Indtægter: Rundetaarns økonomi er afhængig af tårnets besøgende, der betaler entre og som skaber omsætning i cafe og kiosk. Der var budgetteret med indtægter fra besøgende i Rundetaarn i 2005, hvilket næsten blev nået. I forhold til 2004 var det en nedgang i besøget på 7%, hvilket har betydet færre entreindtægter. Tårnets indtægt i 2005 på kr., fordeler sig på følgende poster: møntkikkert og renteindtægter 2% arrangementer 2% koncerter 5% omsætning cafe/kiosk 10% entreindtægter 81% Udgifter: Lønningerne er den tungeste post i regnskabet. I posten er medregnet lønudgifter til Rundetaarns personale ved udstillingsvirksomheden, kiosk og cafédriften, vedligeholdelse mm 8% el,varme mv 6% markedsføring 5% administration 10% kiosk/cafedrift 9% lønninger og honorarer 62% observatoriet og til koncerterne. Derimod er udgifter til projektering af udstillingerne og til 90% af koncerterne ikke med i ovennævnte udgiftsdiagram. Udstillinger og koncerter har deres egne budgetter og finansieres særskilt. Udgifterne til vedligeholdelse (8%) er mindre end normalt, hvilket skyldes at flere reparationer blev udskudt på grund af den forestående ombygning. Markedsføringsudgifterne var ligeledes mindre end forventet. Trods færre indtægter sluttede året med et mindre driftoverskud på kr. side 5

7 Tårnet har ikke fuld indsigt i udstillingsog koncertvirksomheden, da arrangørerne selv bærer det økonomiske ansvar. Udgifterne til udstillingerne skønnes for 2005 at ligge på 3 mio. kr. og ½ mio. kr. for koncerterne. Hertil bør lægges værdien af det frivillige arbejde, der ofte ydes udstillinger og koncerter.»brutto-nationalproduktet«, hvis man kan kalde Rundetaarns totale omsætning dette, ligger på over 9 mio. kr. for Vinteren faldt sent i vinteren 2004/05 - her rydder Camilla sne på platformen den 2. marts. Økonomiske overvejelser De totale udgifter for 2005 svarer til 2004, men der må forventes stigende udgifter til vedligeholdelse de kommende år. Markedsføringsaktiviterne i 2005 har af forskellige årsager været beskedne og bør i fremtiden øges i kraft af den stigende konkurrence om publikums opmærksomhed. Der er desuden tendenser til færre besøgende, derfor har Rundetaarn besluttet at hæve entreen til 25 kr. gældende fra Entreen for børn bibeholdes på 5 kr. Tredie år i træk bliver Rundetaarn illumineret under Kulturnatten - Årets kulturnatsfarve var blå - unægtelig en svær farve at arbejde med. A Årets lyskunstner var Frederik Heidmann, der skabte et stort spektakulært show på tårnets vægge. Rundetaarns tilgængelighed Rundetaarn har været åbent for publikum i alt 363 dage - kun nytårsdag, juleaften og juledag lukkes for publikum. Dagåbning suppleredes med 230 aftener, hvor der har været åbent til udstillingen, koncerter, særarrangementer og/eller observatoriet. Observatoriet har været åbent i alt 68 dage. Dertil skal lægges omvisninger i dag- og aftentimerne. I forbindelse med koncerterne har det altid været muligt at se udstillingen og udsigten fra tårnets top. side 6

8 Besøgstal Åbningstider: 1/9-31/5: Hverdage(incl. lørdag) kl Søndage kl medio oktober-marts tillige: tirsdag og onsdag /6-31/8: Hverdage(incl. lørdag) kl Søndage kl Der er sket et fald på 7% i besøgstallet i forhold til besøgende i 2005 er dog tilfredsstillende. Sammenligner man de sidste års besøgstal, ser man en stagnation fra sommeren. En tendens, der har bevirket, at forventningen til 2006 er moderat. Besøgstallene er sammenlignelige med byens øvrige kulturinstitutioner. Det høje besøgstal fra 1998 er endnu ikke oversteget noget år. Fordeling i kategorier ser således ud: rabatordning børn 0% rabatordning V 4% børn i gruppe 7% voksne i gruppe 3% børn under 5 4% diverse 7% voksne 58% børn 17% I 2005 var 28% af Rundetaarns besøgende børn (under 16 år). For 15 år siden var der 2% flere børn end i dag, vel at mærke børn under 14 år, som dengang var aldersgrænsen mellem børn og voksne. Det er også slående, at der kommer færre helt små børn, en udvikling som ikke er ønskelig for Rundetaarn. Andelen af voksne er steget 2% i forhold til Gruppen diverse dækker koncerter med 5130 gæster, rundvisninger, særarrangementer, ferniseringer og kulturnatten, som med 7695 alene udgør 2½%. side 7

9 PR og markedsføring udstillinger og særarrangementer Opgaver og ansvarsområder: Pressemeddelelser (udstillinger, observatorium, særarrangementer), nyhedsbrev, nyhedsside, flyer, artikler, årsplakat og annoncer. Udvikling af kommunikationsstrategi i samarbejde med ledelsen. Rundetaarns nye folder I 2005 har Lotte Zeuthen været på barsel i fire måneder, og det betyder, at en stor del af afdelingens opgaver har været sat i bero i årets sidste kvartal, og at nye ideer er blevet lagt i skuffen til I stedet har vi koncentreret os om at arbejde videre med implementeringen af Rundetaarns nye layout og at færdiggøre projekter, der er med til at synliggøre Rundetaarn som et oplevelsestårn med mange aktiviteter. af Lotte Zeuthen kommunikation Observatory Height: 7 m Tower Street to platform: 34,8 m Spiral staircase Turns: 7,5 Outer length: 268,5 m Inner length: 85,5 m ÅBNINGSTIDER: 1. juni august Man - lør Søn- og helligdage september maj Man - lør Søn- og helligdage Medio oktober - Medio marts: Tirsdag og onsdag OPENING HOURS: 1 June - 31 August Mon - Sat Sundays and national holidays September - 31 May Mon - Sat Sundays and national holidays Mid October- Mid March: Tuesday & Wednesday ENTRÉ: Voksne 20 Kr. (2006: 25 Kr.) Børn 5 Kr. ADMISSION: Adults 20 DKK. (2006: 25 DKK) Children 5 DKK. RUNDETAARN Købmagergade 52A 1150 Kbh. K Tlf I 2005 blev vi færdige med at udvikle tårnets nye turistfolder, der bliver distribueret i tårnet og via udvalgte hoteller, turistinformationer, vandrehjem m.m.. Folderen følger det nye layout og både tekst og billeder forsøger at fremhæve tårnets særlige stemning og kulturhistoriske betydning, samtidig med, at den sætter fokus på de mange oplevelser, tårnet har at byde på. Hvem er Rundetaarns gæster? Rundetaarn gennemførte en spørgeskemaundersøgelse fordelt på 33 undersøgelsesdage i Undersøgelsen bekræftede på mange måder vores forestillinger om tårnets gæster og deres formål med at besøge tårnet. Langt over halvdelen (61 procent) af vores besøgende er kvinder, og det stemmer meget godt overens med kønsfordelingen på andre kulturinstitutioner. Europa 26% Nordamerika 6% Andre 5% Danmark 55% Over halvdelen af gæsterne kommer fra Danmark og 26 procent kommer fra resten af Europa. Skandinavien 8% Jylland 37% København 39% Rundetaarn har hele landets opmærksomhed. Bortset fra en lille overrepræsentation af Københavnere er de danske besøgende fint fordelt mellem landsdelene. Fyn 7% Øvrige Sjælland 10% Nordsjælland/bornholm 7% side 8

10 Rundetaarns rsplakat for 2005 blev lavet af Peter Holck Vores gæster besøger Rundetaarn sammen med familien og børnene, kæresten eller vennerne. Meget få kommer alene. At Rundetaarns beliggenhed har betydning for besøgstallet er klart, men det var en positiv overraskelse, at så mange besøg er planlagte: 65 procent i forhold til 39 procent spontane besøg. Th. Diagram over besvarelse på spørgsmålet:»hvem er du sammen med?« alene ægtefælle/kæreste familie medbørn arbejdet vennerne andre alle besvarelser danske besvarelser De fleste besøgende er børnefamilier, og både når det gælder danskerne og udlændingene, så er det kategorien Familie/venner der topper, når spørgsmålet går på, hvad der fik dem til at besøge tårnet. Th. Enkelt gæst synes der manglede et afkrydsningsfelt! side Famile/venner TV/radio/avis plakat/foldere Turistinformation Internettet Guidebøger Det er, som forventet, udsigten fra Rundetaarn, der tiltrækker de fleste. Udstillingerne tiltrækker kun 17 procent af det samlede antal besøgende i 2005; Men 17 procent er også lig med knapt besøgende, hvilket er et pænt stort besøgstal for et kunstmuseum. I spørgeskemaet var der også mulighed for at angive alternative begrundelser for besøget i Rundetaarn. Et spørgeskema havde en interessant besvarelse:»for at løbe i tårnet«. Det var ikke et barn, men en kvinde fra city på år! bygningen udstillingen udsigten Tv. Diagram over besvarelsen på spørgsmålet:»hvad fik dig til at besøge Rundetaarn i dag?«kun et kryds var muligt Diagram»Hvorfor kom du i dag. For at se...?«. Spørgsmålet besvaredes ved afkrydsning og derfor flere mulige svar.

11 udstillinger koncerter observatoriet særarrangementer generelt mm Omtale i aviser og blade Rundetaarn har modtaget presseklip fra Ajour Klip i 2004 og Klippene dækker omtale i en lang række trykte danske og udenlandske medier og giver os et billede af, hvor meget, hvor, hvad og hvordan tårnet bliver omtalt. Presseklippene fortæller os blandt andet, at den generelle omtale af Rundetaarn og vores særarrangementer, i forhold til 2004, steg i 2005, mens omtalen af koncerter, udstillinger og observatoriet faldt. Det kan betyde, at folk er begyndt at opfatte tårnet som et samlet kulturelt tilbud - et oplevelsestårn og at særarrangementerne skaber en særlig medieopmærksomhed, der er værd at satse på i fremtiden. Om det er en tendens, kan vi sige mere om efter målingerne i Omtale på Internettet Det er endnu ikke muligt for Ajour Klip at registrere omtale af Rundetaarn på Internettet, men blandt de individuelle besøg, der har været på Rundetaarns hjemmeside i 2005, kan vi se, at ca. 10 procent af dem har klikket sig ind på tårnet via andre hjemmesider. Godt halvdelen finder os via søgemaskiner. De hjemmesider, der linker til os repræsenterer områder som turisme, naturvidenskab, kulturhistorie, kunst m.m.. 75% 3% 10% 7% 1% 1% 1% 1% 1% 3 største udenlandske turistsites 3 største danske fagsider visitcopenhagen.dk mik.dk useit.dk kultunaut aok.dk tv 2 bandets hjemmeside i oktober andre Det er bemærkelsesværdigt at danske turisthjemmesider som Wonderful Copenhagen (visitcopenhagen.dk), Museer i København (mik.dk), aok.dk og Kultunaut sender færre gæster videre til Rundetaarn end sider med undervisningsmateriale om naturvidenskab. I den forbindelse ved vi, at mange skoler bruger observator Erling Poulsens omfattende internetmateriale om astronomi m.m. i deres undervisning. Det kan også forklare at antallet af besøg via andre hjemmesider topper i oktober, hvor eleverne normalt skriver opgaver. Besøg via andre portaler. I perioden juni til december har Wannafinds internetstatistik givet mulighed for undersøgelse af besøg via andres hjemmesider. Af »klik«er de 75% fra flere tusinde hjemmesider verden over. I dagene op til TV 2 s koncert i observatoriet fik Rundetaarns hjemmeside mange digitale besøg via bandets hjemmeside. Søgeord der oftest har fundet rundetårn det periodiske system periodiske system grundstoffer saturn solen periodisk system tycho brahe månen stjernebilleder planeter venus jupiter mars ole rømer sorte huller stjerner rundetaarn uranus runde tårn big bang herkules trinitatis kirke calendar programs side 10

12 Internettets besøgstal voksede med 19 % i forhold til sidste år og er på ca individuelle besøg. De månedlige besøgstal afspejler hvornår uddannelses-institutionerne holder ferie og er derfor lavt i juni til august samt i december hvor der jo går jul i det hele Nedenstående grafiske billede af besøget på i perioden viser en stadig stigning. Juni 2005 faldet besøget til godt det halve. Hvilket skyldes skift af hostingvært (Wannafind) der kun tæller reelle besøgende, mens det forrige (tiscali) også medregnede søgemaskiner o.lign. automatbesøg. af Erling Poulsen observatoriet/ webmaster oftest interne søgeord rundetårn trappetrin højde tårnet indskriften pluto brahe tycho trapper bestanddele diameter trappe periodisk grundstoffer billeder måner trin Mars kometer rundetaarn kalender Merkurs system planeter Solformørkelse verdensbillede stjernekort christian Merkur uranus januar februar marts april maj juni juli De mest besøgte sider er de der indeholder astronomiske emner, det er nok fordi der på landsplan ikke er så meget på det felt. Desuden er siderne med almene tårnoplysninger godt besøgt. Vore besøg kommer for 80% vedkommende fra Danmark, 5% fra USA, 5% Sverige, 5% Norge og 5% fra andre lande, i alt får hjemmesiden besøg fra ca. 70 lande hver måned. august september oktober november december Det astronomiske indhold afstedkommer en del henvendelser fra ud- og indland fra særlig interesserede. Det kan være skoleelever der skriver opgaver, eller spørgsmål der er opstået i forskellige sammenhænge, samt forespørgsler om tilladelse til at henvise til eller bruge en af vore mange artikler. Spørgsmålene bliver besvaret efter bedste evne. De mest besøgte sider Nyheder Det Periodisk system Observatoriet Stjernebilleder Observatoriearrangementerne Udstillinger Åbningstider Tårnet i 3-D Facts om tårnet Koncerter Historier Engelsk hovedside 15% er mere end 5 minutter på hjemmesiden og 1,5% er der over en time. 97% af de besøgende benytter styresystemet Windows og 93% browseren Explorer side 11 Besøg på Rundetaarns hjemmeside fordelt på ugedagene i november 2005 Besøgstallet er størst på hverdage og det hænger nok sammen med at siderne mest er benyttet af uddannelsesinstitutioner. Lørdagen er tilsyneladende computerens hviledag! mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13 Observatoriet Åbningstider og begivenheder Observatoriet har hele året holdt åbent som det plejer tirsdage og onsdage i vinter sæsonen og søndag eftermiddag i skolesommerferien. Som noget nyt var der også åbent fra i vinter- og efterårsferien i forbindelse med vores samarbejde med HUR. I dagtimerne bliver der set på Solen, og vi har stor glæde af vor nye H-alfa filter, hvor protuberanserne kan ses. Udover disse 68 åbninger har der også været åbent: Besøgstallet har været meget afhængigt af vejret, lige fra ganske få når det regner til rigtig mange når himlen er klar. Samlet har der ved aftenåbningerne været ca. 2500, når der er dagåbent kendes tallet ikke og så er kulturnatten ikke talt med. 14/2 kl : Valentins Aften hvor forelskede par så på aftenhimlens stjerner. 3/10 Formiddag. Delvis solformørkelse. 14/10 Kulturnatten hvor der herskede det kaos, der er et særkende for denne begivenhed. Observatorerne De 14 observatorer har passet deres arbejde i snart mange år, og der er stadig nogle få tilbage fra starten i 82. På vagterne er altid to på arbejde, og hver har ca. en vagt om måneden. Observatorernes baggrund er astronomi som hobby, og i deres dagligdag er de beskæftiget med al muligt, som f.eks. pensionist, direktør, køreplansplanlægger, astrofysiker, studerende, ingeniør, portør, kørelærer og skolelærer. I foråret var der besøg af et fransk filmhold som skulle lave en optagelse om Chr. IVs bygninger 2/5 En fotograf fra Woco skulle lave billeder om Tycho Brahe 15/9 Engelsk filmhold filmede Anja Andersen i forbindelse med, at hun skulle have»the Descartes Prize for Science Communication«23/9 Et hold matematiklærere skulle se på matematiske instrumenter i forbindelse med et kursus 6/11 For første gang rock i Observatoriet med TV 2 2/12 Interview i P1 om Tycho sendt d og 3. januar Omvisninger er jo specielt for skoler, som udgør hovedparten, men også en del firmaer og andre grupper har fået forevist tårnet på denne måde. I alt har der været 103 hold med i alt 2126 personer, og det er lidt flere end sidste år. Hvad omvisningen indeholder er meget forskelligt, det afhænger af hvad gruppen har beskæftiget sig med, men det kan være alt fra bygningshistorie over videnskabshistorie til moderne astronomi. Hvis det er muligt får holdene forevist og demonstreret nogle af vore gamle instrumenter. Omvisningerne ender altid i Observatoriet, hvor der jo altid er en stor kikkert at se på, samt et tag der kan dreje, men nogle hold er heldige med vejret, og så bliver kikkerten brugt. Afløser under ferie eller suppleant i travle perioder for omvisningerne er Erik Jensen, som også er observator. side 12

14 Musik i Rundetaarn Musikåret 2005 i Rundetaarn bød på 89 arrangementer fordelt på 4 foredrag om klavermusik, 2 lukkede koncerter, 81 offentligt tilgængelige koncerter og 2 store pressemøder med musik. Til sammenligning var der i 2004 i alt 91 arrangementer, bestående af 4 foredrag, 84 koncerter og 3 i kategorien»andet«. Vi kan glæde os over stabilitet, mangefold og ofte meget høj kvalitet. Ikke mindst vil det være værd at mærke sig de unge solister og ensembler. Her finder vi flere af Danmarks nye stjerner. De fleste musikarrangementer i tårnet har en ekstern arrangør. Rundetaarn var i 2005 ansvarlig for de 5 koncerter med vores»tårnensemble 2005«Trio con Brio, et jazzarrangement på platformen i august og Kulturnatten, fredag d. 14. oktober. Egne arrangementer af Tomas Krakowski koncerter side 13 Koncerterne med Trio con Brio var rene tilløbsstykker. Aldrig har der været mere fokus på Rundetaarn som kammermusiksal. Alle koncerterne trak fulde huse, og med Danmarks Radio som mediepartner fik koncerterne stor eksponering. Tårnensemblet var et meget vellykket samarbejde mellem Rundetaarn, DR og Augustinus Fonden. Denne model med arrangøren, DR og en ekstern fond eller sponsor er en glimrende vej at gå, hvis man ønsker at præsentere musik og musikere på højt niveau. Den ofte tunge økonomi lettes betydeligt. I tilfældet med Trio con Brio kunne vi også fryde os over en usædvanlig publikumssucces, som også bidrog til det gode regnskab. Her skal lyde en varm tak til Danmarks Radio og Augustinus Fonden for dette samarbejde. Trio con Brio - årets tårnensemble - Soo-Kyung, Soo-Jin Hong og Jens Elvekjær Ved den første koncert søndag d. 20. februar var temaet»bøhmen og Esterhazy«og indeholdt værker af Haydn, Suk, Martinu og Dvorak. Dette tydeligt centraleuropæiske program var meget vellykket, med Haydns muntre sigøjnertrio som et absolut højdepunkt. Der var massiv forhåndsomtale, men ingen anmeldelser. Søndag d. 17. april havde trioen besøg af klarinettisten Lee Morgan, der til daglig spiller i Det Kgl. Kapel. Igen en udsøgt aften med nyere værker af Debussy, Bartók og Messiaen. Her vankede der en meget positiv anmeldelse fra Thomas Michelsen i Politiken. (For første gang hørte jeg begrebet»aflang akustik«!) Til koncerten søndag d. 9. oktober medvirkede også den fremragende norske bratschist Lars Anders Tomter. Det kom der god musik ud af. Tysk romantik af bedste skuffe med værker af Schumann, Mendelssohn og Brahms udløste de sjældne 6 hjerter i Politiken. Vi er kommet til søndag d. 13. november»wien im Spiegel«lyder den sigende overskrift. Her var hovedpersonen Anton Webern, som med sin indkogte og knappe ekspressionisme er den sidste udløber af den stolte wienerske musiktradition så genuint formuleret af Brahms og Schubert. Endnu en flot anmeldelse i Politiken. Søndag d. 4. december var det farvel og tak for Trio con Brio. Fokus var denne aften på de to russiske komponister Sjostakovitj og Tjajkovskij. Tragisk musik med meget hjerte og smerte, og som ikke blev mindre udtryksfuld ved at aftnens gæst mezzosopranen Randi Stene åbnede for sluserne i Sjostakovitj personlige sange. Og til denne aften kendte pressen endeligt sin besøgstid. Flotte anmeldelser i Berlingske, Politiken og Jyllandsposten vidner om Trio con Brios position som Danmarks måske førende kammermusikensemble. Rundetaarn har meget at takke Trio con Brio for. De koreanske søstre Soo-Kyung og Soo-Jin Hong og den danske pianist Jens Elvekjær bidrog aktivt til at få

15 budskabet om Rundetaarns tårnensemble ud til deres store fanskare. Resultatet blev den succes man kan drømme om som koncertarrangør, men som sjældent bliver til virkelighed: Udsolgt til hver eneste koncert og strålende stemning! Vi fik lavet en flot lille brochure med hjælp fra min kone Joanna. Der blev også trykt en plakat i begrænset oplag. PR indsatsen bestod af en pressemeddelelse via Kultunaut, en lille annonce i Berlingske og Politiken samt i det nu lukkede månedsmagasin DR Klassisk. Andre arrangementer i Rundetaarns regi. Den efter hånden traditionelle jazzkoncert med dertilhørende fadøl på platformen blev søndag d. 7. august rykket ned i Bibliotekssalen grundet dårligt vejr. Autentia den 18. september - Renæissancemusik og dans Guitaristen Jacob Fischer, slagtøjsekvilibristen Mikkel Hess og hele Danmarks bassist Hugo Rasmussen sørgede for flot stemning og god musik. Beundringsværdig professionalisme fra tre af Danmarks fornemste jazzmusikere. Kulturnatten fredag d. 14. oktober havde 2 musikalske programpunkter. Tidligt på aftenen kunne man høre vokalensemblet Musica Ficta under ledelse af en veloplagt Bo Holten give en appetitvækker på»den letsindige renæssance« er jo udnævnt til Renæssanceår, og ved midnatskoncerten havde violinisten Rune Sørensen inviteret venner fra både klassisk og rytmisk musikliv i et underholdende og bredt favnende program for en propfyldt Bibliotekssal. Koncerter med ekstern arrangør Ved at studere listen over de afholdte koncerter med ekstern arrangør, kan vi glæde os over at finde mange fremragende solister, kor og ensembler. I det hele taget strutter de mange koncerter af selvtillid og ambition. I 2005 lagde vi sal til 4 debutkoncerter. Fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium debuterede pianisten Eva Maria Doroszkowska. Fra Det Jyske Musikkonservatorium hørte vi den københavnske debut fra fløjtenisten Jorunn Solløs og mezzosopranen Marie Degener Troelsen, og endeligt guitaristen Rasmus Møller fra Vestjysk Musikkonservatorium. Fra den ganske imponerende liste er det uretfærdigt at nævne nogle frem for andre. Dog er der enkelte navne jeg vil trække frem. Den første koncert i 2005 blev udført af en strygetrio som senere under navnet Trio Aristos kom til at vinde førsteprisen i DR s Kammermusikkonkurrence Vi finder pianisten Søren Rastogi som i 2006 blev valgt til»tårnmusiker«i Rundetaarn. Og så er der Liedkompagniet, en herlig gruppe med unge ambitiøse sangere pisket frem af pianisten Christian Westergaard. Her er masser af håb for dansk musikliv. Pianisten Christian Westergaard styrer slagets gang med Liedkompagniet, der består af begavede unge sangere. side 14

16 Støttespillere Danmarks Radio er en meget vigtig samarbejdspartner for Rundetaarn. Foruden samarbejdet om Tårnensemblet, transmitterer også nationalradioen fra en række andre koncerter. I alt 11 koncerter blev det til i af dem med Trio con Brio. En særlig oplevelse var den direkte transmission af julemusik fra middelalder og renæssance ved ensemblet Esk. Koncerten blev sendt direkte til hele Europa. Begrænsninger i økonomien gør, at egenproduktionen er forholdsvis beskeden. Vi er afhængige af de initiativer som kommer ude fra. Ved at tilbyde gode forhold for musikere, tiltrækker vi dygtige folk. Vores Steinway B-flygel er et af de bedste i København. Formidling Rundetaarn formidler information om koncerter via vores hjemmeside, i det månedlige nyhedsbrev og i vores koncertflyer, som distribueres i tårnet. Information om egne koncerter formidles også af Kultunauts presseservice og i diverse fredagskalendere. Her finder vi også MIK s internetportal, som ofte fremhæver arrangementer i Rundetaarn. Koncerterne med Trio con Brio var et tilløbsstykke og behøvede næsten ingen formidling. Det samme kan man sige om Steffen Brandt og TV 2, som spillede koncert i Observatoriet med plads til en håndfuld mennesker, men som fik masser af omtale. Hverdagen er en helt anden for de mange musikere med knapt så gode muligheder for eksponering. Eksterne arrangører har vekslende held med at få tingene i avisen. PR-arbejde kræver megen tid og ressourcer. Her vil jeg benytte lejligheden til at fremhæve vores klaverstemmer Mark Klein. Han er en af de mest værdifulde medspillere i arbejdet med at gøre Rundetaarn attraktivt for musikere. Der skal et ganske særligt talent til at fremelske det lille ekstra, som får vores klaver til at klinge bedre end mange andres. Undertegnede vejleder de mange arrangører efter bedste evne, men formidlingen er deres eget ansvar. Rundetaarn abonnerer på Ajourklip, som holder øje med landets aviser og sender os udklip der omhandler os. Ved at studere de mange udklip kan vi danne os et indtryk over, hvem som har held i deres bestræbelser. Gammeldags annoncering har, efter min mening, mistet sin effekt. I stedet for dyre annoncer i aviserne er nyhedsformidling via Internettet af større betydning. Trio Aristos koncert d. 9. januar 2005 var et glimrende eksempel. Koncerten skulle vært afholdt lørdag d. 8. januar, men orkanen gjorde, at koncerten måtte aflyses. På kortest mulig varsel fik vi flyttet koncerten en dag. Trio Aristos kontaktnet var så stort, at publikum»flyttede med«. Det gjorde 2 avisanmeldere også! side 15 Planer for de kommende år En af de tiltag som vil gøre Rundetaarn endnu mere attraktiv for musikere er, at vi forbedrer de akustiske forhold. Akustikken i Bibliotekssalen er meget smuk, men også generøs. Og det er ingen hemmelighed, at anmelderne ind i mellem påpeger dette faktum, ikke altid i positive vendinger. Ved at dæmpe den ofte store rumklang, gøres lokalet endnu bedre for kraftigere instrumenter og kammerorkestre. Vi vil i 2006 indkøbe et antal flytbare skærme, som kan regulere klangen uden at virke alt for forstyrrende på det smukke rum. Med den store ombygning som finder 21. november låntes DR s lydskærme (th) for at afprøve virkningen sted i de nærmeste 2 år, vil vi kunne tilbyde musikere endnu bedre toilet- og garderobefaciliteter. Det er også det rigtige tidspunkt at tænke på et helt nyt system for reservation og salg af koncertbilletter. Nu er tiden ved at være moden.

17 Koncerter og musikarrangementer Januar 9. Trio Aristos 23. Susanne Lange, mezzosopran Anne Øland, klaver 31. FOF foredrag om klavermusik v/hans Henrik Holm. Gæst: Amalie Malling Februar 4. Støttekoncert til fordel for Røde Kors, flere medv. 10. Frederik Munk Larsen, guitar. DR transmission 11. Adrienne Kirsten, sopran Liv Oddveig Midtmageli, mezzosopran Bo K. Jensen, tenor Johannes Mannov, bas Leif Greibe og Mette Christensen, klaver 13. Kammerorkesteret Galanteana dir. Jesper Nordin 20. Tårnensemble 2005 Trio con Brio DR transmission Marts 5. Martin Fröst, klarinet Niklas Sivelöv, klaver 6. Eva Maria Doroszkowska, klaver. Debutkoncert fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 10. Guitarstuderende fra Vestjysk Musikkonservatorium 12. Elever fra Københavns Musikskole 13. Sam McElroy, baryton Peter Pade, klaver 14. FOF foredrag om klavermusik v/hans Henrik Holm 18. Vadim Palmov, klaver 20. Lily Afshar, guitar 22. Ensemble 2000 DR transmission April 5. Liedkompagniet 6. Aline D Ambricourt, cembalo 7. Chili Turéll, Stig Holsting og Matthias From 9. Ea Philippa 10 Johannes Weisser, baryton Søren Rastogi, klaver 12. Katrine Gislinge, klaver 14. Musikskoleelever spiller guitar 17. Tårnensemble 2005 Trio con Brio DR transmission. Gæst: Lee Morgan, klarinet 19. Elever fra Værløse Musikskole 21. Cæciliekoret 24. Nina Kavtaradze, klaver 26. Liedkompagniet 29. Jakob Kullberg, Mats Lidström, Morten Zeuthen, cello og Shu-Wei Tseng, klaver Maj 1. Blaagaard Kammerkor 3. Rasmus Møller, guitar. Debutkoncert fra Vestjysk Musikkonservatorium 4. Det færøske kammerkor MPIRI 7. Mathias Hedegaard, tenor Søren Rastogi, klaver 16. Blaagaard Kammerkor Liedkompagniet 19. Subrata Manna, tabla, Sudkhchina Chatterjee, sang og Durga, Kathakdans 20. Vokalgruppen Ars Nova. 70 års fødselsdagskoncert for dirigenten Tamas Vetö 21. Elever fra Nyborg Musikskole 22. Anne-Lill Ree, fløjte Tomas Krakowski, guitar 24. Søren Rastogi, klaver Rockkoret 28. De 5 basisensembler børnekoncert Juni 2. Det Danske Kammerkor 3. Cikada Strykevartett og Copenhagen Saxophone Quartet DR transmission 8. Trinitatis Kantori side 16

18 side 17 Juli 10. Trio Aristos 22 Agnete Munk Rasmussen, sopran og Berit Johansen Tange, klaver 28. Hafnia Chamber Orchestra August 7. Solnedgangsjazz med Jacob Fischer, guitar, Mikkel Hess, trommer og Hugo Rasmussen, bas 21. Henrik Brendstrup, cello og Marie Rørbech, klaver 30. Københavns Yngre Strygere September 8. Nina Pavlovski, sopran Lars Trier, guitar og Morten Zeuthen, cello 9. Jane Wnther, overtonesang, gonger og lydskulpturer 14. Vaclav Dvorak, violin og Michal Rezek, klaver 16. Celloensemble fra Det Jyske Musikkonservatorium 17. Trinitatis Kantori dir. Per Enevold. Oplæsning ved Kirsten Olesen 18. Ballo a Palazzo, musik og dans fra renæssance og barok 24. Jorunn Solløs, fløjte medv. Martin Hauggaard, guitar Maren Marie Tange, klaver. Debutkoncert fra Det Jyske Musikkonservatorium Oktober 2. Valeria Zanini, klaver 4. Indisk raga ved Kushal Das Trine Vestergaard, sopran, Trine B. Møller, mezzosopran, Mathias Hedegaard, tenor Lars Chr. Bach, baryton, Julie Andkjær Olsen, klaver 7. Ruvim Ostrovskij, klaver 9. Tårnensemble 2005 Trio con Brio DR transmission. Gæst: Lars Anders Tomter, bratsch 14. KULTURNATTEN Kl. 22 Musica Ficta dir. Bo Holten. Kl. 24:Violinisten Rune Sørensen med gæster 27. Portræt af komponisten Pierre Dørge, Medv. Guitar Trio 1 + 2, Bertil Andersson, klarinet. Pierre Dørge, el-guitar 28. Ensemble Bjarne Villy Larsen, gonger og lydskulpturer 30. Marie Degener Troelsen. Medv. Frode Stengaard, klaver. Debutkoncert fra Det Jyske Musikkonservatorium 31. FOF foredrag om klavermusik v/hans Henrik Holm. Gæst: Christina Bjørkøe November 6. TV 2 i Observatoriet 13. Tårnensemble 2005 Trio con Brio DR transmission 14. Liedkompagniet Jesper Vang Hansen deltager i Danske Museers Sammenslutnings årsmøde på Fuglsø 19. Børn og unge spiller klaver 20. Japanese Night med japansk lyrik og musik ved Sisse Siegumfeldt og Helle Reinhardt 21. Pål Lindtner Eide, klaver DR transmission 24. Guitarstuderende fra Det Fynske Musikkonservatorium 25. Amnesty International pressemøde med minikoncert 27. Kammerorkesteret Galanteana dir. Jesper Nordin. DR transmission 28. FOF foredrag om klavermusik v/hans Henrik Holm December 1. Liedkompagniet 4. Tårnensemble 2005 Trio con Brio DR transmission. Gæst: Randi Stene 8. Elever fra Ballerup Musikskole 15. Lily Salamanca, Leif Hesselberg og Peter Strømgren, guitar 18. Middelalderensemblet Esk og Susanne Ansorg, fiddle. DR transmission

19 Årets udstillinger Der blev vist 8 udstillinger i Rundetaarns udstillingssal. I alt 139 kunstnere deltog i årets kunstudstillinger (se side 26+27). I årets første udstilling deltog flere end 50 modelbyggere. Ud over de aktivt deltagende kunstere og modelbyggere skal nævnes de mange aktive planlæggere (kuratorer, arkitekter, designere m.fl.), samt de mange der har støttet og hjulpet arrangørerne med tilrettelægning og opbygning af udstillingen. 22. januar februar Store Drenges Modeldrømme Årets første udstilling var meget anderledes end andre udstillinger i Rundetaarn.»Skæve«udstillinger har ofte et andet publikum og er meget velkomne. Ideen til udstillingen stammer fra Rundetaarns Jeppe Sørensen, der kendte gruppen Plastic Butchers. Medlemerne af denne forening havde tidligere arrangeret udstillinger og var villige til, med kort varsel, at stable denne seværdige udstilling på benene. At udstille et nyt sted var at indbyde til»nye eksperimenter og udtryk, som måske vil føre M-59 i en ny retning«. Udtalelsen stammer fra kunstner-sammenslutningens formand og initiativtager til udstillingen Gay Christiansen. Foruden de 20 deltagende kunstneres værker viste udstillingen tillige en mindeudstilling med Hardy Jacobsen. Udstillingen blev ikke anmeldt, men omtalt i flere aviser. 2. april - 8. maj Spejlinger - lyd, form og lyrik En udstilling med lyd, form og lyrik - skabt af en forfatter, en musiker, fire malere og to skulptører. Ordet (Pia Tafdrups digtsamling Dronningeporten) og Musikken (Moussa Diallos fire kompositioner) var en integereret del af udstillingen. Scene fra jernbanesabotage under 2. verdenskrig Som medarrangør trådte Jacob Stoppel til, og sammen med fotograf/grafiker Lau Jørgensen ydede han en stor indsats. Flere aftener blev der arrangeret modelbygning for publikum - aktiviteter for fædrene, børnene, ungkarlene, nørderne, bedsteforældrene og andre der er fascinerede af modelverdnen. Økonomisk hvilede udstillingen på det frivillige arbejde, og økonomisk tilskud fra Jacob Stoppel og Rundetaarn. 26. februar marts M59 - Kunstnersammenslutningen Gruppen udstillede tidligere i Den Fries Udstillings Bygning på Østerbro. Udstillingsbygningen ændrede politik og gruppen måtte finde et nyt sted at udstille. Der blev udgivet et hæfte om de deltagende kunstnere med introduktion af Rundetaarns Lotte Zeuthen. Musikcd en»spejlinger«, med kompositioner af Moussa Diallo og Palle Mikkelborg, som blev udgivet i forbindelse med udstillingen, var støttet af Statens kunstfond og DJBFA. side 18

20 13. maj -12. juni Sylfider, trolde og linselus - en fotografisk rejse i Bournonvilles balletter. Udstillingen var arrangeret af Det Kgl. Teater i anledning af den 3. Bournonvillefestival, som fejrede Bournonvilles 200 års fødselsdag. Udstillingen var»iscenesat«af kunsthistorikeren Mia Okkels og bestod af fotografier og film fra Bournonvilles balletter fra 1920 erne til i dag. Udstillingen var en af flere arrangementer i København i perioden maj-juni. Bournonvillefestivallens hovedsponsor var Danisco. Der var konstrueret tredelte loftsophæng, hvorpå der var hæftet droppaper med tekst og billeder. Filmshowet foregik i koncertafsnittet 20. august september Dansk Billedhuggersamfundet fylder 100 år Dansk Billedhuggersamfund fejrede sin 100 års fødselsdag med en jubilæumsudstilling med i alt 40 deltagende kunstnere. Samtidigt vistes en udstilling med skulpturer i Ølgod. Enkelte værker var opstillet i Sneglegangen. Der blev udgivet et lille hæfte i forbindelsen med udstillingen og jubilæet. Heri beretter Pia Kristine Münster om Billedhuggersamfundets historie. Udstillingen blev anmeldt i Berlingske Tidende Udstillingskoordinator var Henrik Emmer, Sofie Rask Andersen og Sofie Berggreen deltog i planlægningen af udstillingen. side juni august Fri form Udstillingen blev arrangeret af foreningen Danske Formgivere, der er en brancheforening under Teknisk Landsforbund. I alt 35 kunsthåndværkere deltog i udstillingen. Udstillingen blev tilrettelagt af formanden for Danske Formgivere Ulla Rose Moth, Ellen Sølvsteen og grafikeren Jon Gustafsson. Til udstillingen blev et lille katalog udgivet. Udstillingen modtog støtte fra Mantana, Kvadrat og Exponet. Guldglasgummigenbrugs-udstillingen. Man skulle tæt på for at se det var fremstillet af genbrugsmaterialer. 1. oktober - 6. november Guldglasgummigenbrug En udstilling af genbrugsmaterialer, som sætter fokus på kunst, der havde en indbygget budskab om miljøbevidsthed. Udstillingen blev arrangeret af Bettina Schori, Anne Louise Bang, Lisbeth Nordskov og Lone Villaume. Udstillingen blev støttet af Bikubenfonden og L.F. Foghts Fond. I alt 14 kunstnere fra de Skandinaviske lande deltog.

Første offentlige årsrapport

Første offentlige årsrapport Indledning af Finn Hemmingsen formand 2004 har været et godt år for Rundetaarn. Vi havde næsten 380.000 besøgende, og det er godt 50.000 flere end sidste år. Vi har haft gode udstillinger og koncerter

Læs mere

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21 24 26 30 31 Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 1 Å rsrapport R undetaarn 12/03/13 10.48 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 2 12/03/13 10.48 Indhold 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21

Læs mere

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn Årsrapport 2014 rundetaarn 2014 Årsrapport Rundetaarn Indhold 02 04 06 08 09 14 16 18 24 27 30 Forord Organisation Besøgstal Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Markedsføring Observatoriet Udstillinger

Læs mere

28. årgang - juni 2015 basunen

28. årgang - juni 2015 basunen 28. årgang - juni 2015 basunen 1 2 basunen juni 2015-28. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Kim Sagild Foto: www.koncertfotoaarhus.dk Check stregkoder

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009 basunen marts 2009 1 2 basunen marts 2009 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival www.basunen.dk INDHOLD DMF Århusfylder 125

Læs mere

International Ligestilling

International Ligestilling Mentor med mening Marie Brolin-Tani fra Sverige er mentor for den unge danser Ahmad fra Jordan. De arbejder tæt sammen og udvikler sig i København. International Ligestilling En ny håndbog fra den europæiske

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Tom Bilde. basunen juni 2009

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Tom Bilde. basunen juni 2009 basunen juni 2009 1 2 basunen juni 2009 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Tom Bilde www.basunen.dk INDHOLD 25 års musikalske øjebliksbilleder Bamse Allstars

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

28. årgang - marts 2015 basunen

28. årgang - marts 2015 basunen 28. årgang - marts 2015 basunen 1 2 basunen marts 2015-28. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Who Killed Bambi Pressefoto Check stregkoder i Basunen

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 3 4 F E B R U A R 2 0 1 1 3 0. Å R G A N G Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE TORPARES MEDLEMSUNDERSØGELSE

Læs mere

INDHOLD. Nyt fra Aarhus bestyrelsen Musikerportræt Christian Windfeld Musk til liv og sjæl Symfomagica Siden sidst Temaaften og workshop Seniorklubben

INDHOLD. Nyt fra Aarhus bestyrelsen Musikerportræt Christian Windfeld Musk til liv og sjæl Symfomagica Siden sidst Temaaften og workshop Seniorklubben basunen juni 2013 1 2 basunen juni 2013 Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Carsten Knudsen Foto: Henrik Bruun Jensen Check stregkoder i Basunen med din

Læs mere

2 basunen marts 2014-27. årgang

2 basunen marts 2014-27. årgang 27. årgang - basunen marts 2014 1 2 basunen marts 2014-27. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Keep Camping Foto: Michael B. Nielsen Check stregkoder

Læs mere

APRIL 2012 7. årgang nr. 4 Løssalg 15,00 kr. Tøj, smykker & BrugskunsT. PLUMS GAARD TeL. - ØSTERGADE 6471 1004 38 - ASSENS. WWW.emILy-rOse.

APRIL 2012 7. årgang nr. 4 Løssalg 15,00 kr. Tøj, smykker & BrugskunsT. PLUMS GAARD TeL. - ØSTERGADE 6471 1004 38 - ASSENS. WWW.emILy-rOse. HELNÆSPOSTEN 4 APRIL 2012 7. årgang nr. 4 Løssalg 15,00 kr. TEMA: Kunstnerliv Aksel Nürnberg: Langøre Se side 10 Påskekoncert i Kærum Kirke Solist Pia Haahr se side 11 Forårsdag på Helnæs den 29. april

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 5. september-oktober 2013. Løssalg kr. 20

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 5. september-oktober 2013. Løssalg kr. 20 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 5 Årets sidste sommerweekender trak mange turister til byen. Foto: RP september-oktober 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

TisvildeNyt. januar-februar 2015. årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20. Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP

TisvildeNyt. januar-februar 2015. årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20. Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP TisvildeNyt januar-februar 2015 årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20 Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP Bruger du dit fritidshus nok? Få et gratis Salgstjek - så ved du hvad dit fritidshus er værd Tlf: 48 70

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt Folkeuniversitetet præsenterer festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker erotik og hjernens kemi evalueringsrapport Rapport 2013 Rapporten for festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker, erotik og hjernens kemi 2013

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 3 Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 maj-juni 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE

Læs mere