Gl. ager Kære Brevduevenner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner."

Transkript

1 Gl.ager KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor enornecentralvedennabohvorhelehusstandenlåisengmedinfluenza,mendetmesteaf tidenharjegværethosmingamlehusbond,karlenhanfikeftermig,fikmuskelsvindoghar væretpåsygehusiaarhussidenmidtimartsmåned.deterenforfærdeligsygdom,haner 23årogsiddernuirullestologkommervistikketilatgåmere. Ellersharjegikkeoplevetnoget,deterjoikkesålængesidenviskiltes,ogdetvarhårdti begyndelsenatværehjemme,altersåstilleogroligt,mensådanerdersikkertflerederhar det. Tilsidstsenderjegdekærligstehilsenerfra EjnerDamgaardAndersen. Gl.Ager Ikast StudeMark,Forlev. Kærebrevduevenner. Ja,nuharjegdafåetnogetarbejde,jegfåetnogetarbejdepåetbageriiSlagelse,det tjenerjeg90kromugenved.deterjoikkeletatfåarbejdenårdetikkeermereenddepar månederjegertilrådighed.jegsøgteiavisentogange,menfikikkeeetenestetilbud,så vardetatjegsøgtedetandet,deterdabedreendingenting.mendereraltsåikkemeget vedatgåietbagerihverdag,ogjegstopperogsåsåsnartjegkankommeudatlugeroer, detkanjegdaogsåtjenenogetmereved,ogsåkandentidogsåsnartgåtiljegskalindog væresoldat. Ellersharjegdetgodt,jegborhjemmeogcyklertilSlagelsehvermorgen,derer10 kilometer,ogjegskalbegyndekl6morgen. Derersåstilleherhjemme,dereringenungemenneskerpåegnen,sådeterikkemeget jegoplever,jegtageribiografenengangomugen,derudoverkommerjegingensteder. Tilslutsenderjegjeralledekærligstehilsener. ArneAggerholm. I/SFiilsø Kærebrevduevenner. Førsttaktiljerallesammenfordijegmåttekommemedidennevandrebog,ikkemindst tilformanden,magda,detvarjohendederpåfalderebetfikdetordnet. Side 1 af 36

2 SomfleresikkertvedhavdejegfåetlovningpåarbejdepåFiilsøefterhøjskoleopholdet. Dertogjegsånedefterpåske,kørendepåminMax.Detvargodtnoknogetnytformig, fladtogsandet.blevvelmodtagetafforvalterenderbødpåbrøddahanhavdevistmig værelsethvorjegskullebo,ikkenogetfestligtsyn,4hvidevæggeogensengogetbordmed stol.manerdaglejerogfår137,70kromugen+kost,somikkeerovermiddel.herbliverjeg måskeisommer,mendeterikkesikkert,pønserpåatkommeudatsejle,mendeterikke sikkertdetblivertilnoget. Derskerrigtigmegether,tildetil2500tdr.landbrugogligesåmegetskov,hedeogsø, erder25mand,16traktorerog10mejetærskere.ingenheste,men5køerogetpargrise,til egetbrug.6 700studegræssergræsarealerne,restenerkornogfrø,ingenroer. Gårdenligger5 6kmfraVesterhavet,isoleret,godtmedmotorcykeltilbyen, købmandenkommerherudengangomugen! Ieraltidvelkomnetilatbesøgemig,ihøstenbliverdergangidennåraltmaskinerieter isving. DetvarmeningenjegvilletilRy27.April,mendetregnede,såjegopgav,nuhåberjegi stedetatsemangeafjertilrymødet. Ipinsentagerjeghjem,glædermigtilatsebøgetræer,måskebliverjegpåSjælland nogledageogtynderroer. Medhåbetomatdetgårjerallegodt,ogIertilfredsemedtilværelsen,senderjegde venligstehilsener. KurtChristiansen FiilsøAvlsgård Oksbøl. Orø KæreBrevduevenner. Såkomvandrebogentilmig,ognumåjegseatfåskrevetiden.Jegfikjopladspå Orø,enlilleøinærhedenafHolbæk.Deterpåetiagttagelseshjemfordrenge.Drengeneer fra12år,deflestefordideerlangfingrede. Jegergladforatværeher,selvomdeterlidtafsides.Vierenhelflokungeher.Af personaleterderkunkokkepigenogstuepigenderikkeerjyder.bådeforstanderenoghans koneerjyder.såerderfemlærere,somogsåerjyderogsåmig,jegerogsåjyde. Kokkepigenogenaflærerneergamleryelever,deternuheltmorsomt. Jegerellersligeblevettilbudtkokkepigepladsenpå Kroen herpåorø.jegkunnefå 400krilønderprmåned.Detvardaetgodttilbud,menjegsagdenejtakdadererudsigttil atjegkanfåkokkepigepladsenher,fordikokkepigenskalgiftesijulmåned,såhunrejser nok1.juli.kokkepigelønnener500kr,menjegkanvistkunfå450fordijegersåung.men deterjegogsåtilfredsmed,hellere450herend500på Kroen,hvorforslidesigselvop der,nårmankangåoghavedetgodther.jegveddagodtatjegkunnelærenogetmerepå Kroen,mendetkannuikkegøredetalene,arbejdsmæssigtharjegdetgodther,ogjeghar ogsågodtmedfrihedoggodløn.hvadkanmanønskemere?jo,jegvillegerneatjegvari Jylland,mendeterjegaltsåikke.Determåskeetmærkeligtønskeijeresøjne,mendeter temmeligindvikletatrejseherfra,forbindelsernepasserikkemeddettidspunkthvorjeghar fri. Jegvarhjemmeførstimaj,ogsidsteidennemånedfårjegdobbeltweekend,detvilsige 5dage,såskaljeghjemogmoremig. Desværrefårjegvistikkefridensøndagdererelevmøde,såjegserjernokikkepåden dag,menikantroatjegskalnoksendejerenvenligtankedendag. Side 2 af 36

3 Hermeddevenligstehilsenertiljeralle MagdaFrandsen Iagttagelseshjemmet Orø Holbæk Hobro Kærebrevduevenner. JasåblevdetminturtilatfortællehvadjegharoplevetsidenviskiltesiRy.Detvarnu endejligvintervidehavdeogjegsavnerogsåjerallesammen. FraRyrejstejegtilHobro1.April,hvorjegarbejderpåcentralen.Dererjegvældigglad foratvære,menjegmøderpådemestutroligetidspunkterafdøgnet,viarbejderjopåskift, sånogengangeerjegfærdigved14 15tiden,deternårjegmøderkl7,andregangeerjeg førstfærdigkl22,menjegharheldigvisikkehaftnattevagtendnu,dethåberjeghellerikke atjegkommertilligemeddetsamme,forsåskalmansiddeheltene,omdagenervi11. Jegharnokatgøreheletiden,borjoogsåiHobrohvorjegharfåetetdejligtværelsehos sådannogleflinkemennesker,dertitinviterermigoptilkaffeogsefjernsyn,menellersvil jeggodtindrømmeatjegkedermigendelnårjegharfri,sådøjerjegmedatfåtidentilat gå,jegkenderikkerigtignogleungeatkommesammenmedendnu,mendedtkommer forhåbentlig.jegharikkemereend15kmhjem,såjegkanhurtigtsmuttehjementur. HarIellershaftengodPinseallesammen?Jeghavdefri1.pinsedagogvartilbalom aftenen,mendetvarikkefordidervarsåmegetveddet,dervaraltformangemennesker, sådetblevetafdeherballerhvormangårogtramperhinandenovertæerne. Nukandetellerssnartblivetidenhvordererelevmøde,jegvedendnuikkeomjeghar fri,menjeghåberdetrigtignok,detkandabliveskægtatsehinandenigen.nuviljegslutte meddevenligstehilsenertiljerallesammenfra ElinGustausen VesterAltan14 Hobro Ryden Kæreallesammen Ja,såkomturentilmig,tilatfortællehvadjegharoplevetsidenviskiltes.Jegvar hjemmeiaprilmåned,ogsomisikkertvedallesammen,skullejegjotilbagetilhøjskolen igenogbegyndeikøkkenetfra1.maj.mendetvarnuikkesådejligtsomjeghavderegnet med.ikantrodetvarmærkeligtathøreklokkenringeogatjegikkeskulletiltime,mennu erjegvedatvænnemigtildet.ikantrodeterrartherpåhøjskolen,jegnyderdetogsånår jegharfri,ogdetharjeghvertirsdageftermiddag,ogdetharingaogestherogså,såervi udeatsejleellergårentur.vihartagetnoglebilleder,menharikkefåetdemfremkaldt endnu. Side 3 af 36

4 JegskalhilsejerallefraGuy,hanvarherisidsteuge,hanvidsteikkerigtigtomhankom tilelevmødet,menannkomden25majogblivertilviharhaftelevmødet,hunerligeså frisksomivinter.uha! Den24.MajblevderénmereifamilienMandøe,enpigesomskulleheddeÅse,deskal havebarnedåbomfjortendage.jeghåberdavisestilelevmødetallesammen,derervist alleredemeldtmangeind.nuharjegikkemereatfortælledennegang,ogvilsluttemedde kærligstehilsenertiljeralle,fra EvaBisgård RyHøjskole RySt. Løkkend Kærealle. Janunærmersigtidensigsnart,daviskaltilelevmødeiRy,detbliverdejligtatkomme nedoghilsepådeforskelligeigen, tænkatdetalleredeertremånedersidenvirejstefra Ry. JegharenvældiggodpladshosenboghandleriLøkken.Ikantrodeterdejligtatvære sånærvesterhavet,nårdeterfintvejr;menisidsteugevardetblæsthverenestedag,så detvarfaktiskikketilatkommeudenfordørenudenatfåøjnenefyldtmedsand.derer ellersvedatværeliv,gadernevrimlermedturister,bådedanskeogudenlandske,ogderda ogsånoglegodesommerhotellerhvordererdansanthveraften,mendernunæstenaltidså fuldtatdernæstenikkeertilatdanse. Jegerbegyndtatspillelidthåndbold,vihartabtenogspilletenuafgjort,detkunneda haveværetbedre,menskidt,jegerihvertfaldkommettilatkendenogleungenu,deter hovedsagen.nuviljeghåbe,atiallehardetgodt,hermedsendesidebedstehilsenerfra GurliJensen Strandvejen2 Løkken Honumd Kæreallesammen. Hvorerdetdejligtatsiddeheroglæseomallejeresbedrifter,ogdeterrartathøreatI alleergladeogtilfredse.detkanjegikkeligefremsigeatjegeridissedage.somisikkert ved,såvarjeghjemmeiaprilmåned,ogtil1.majbegyndtejegsombarneplejeelevi København.Detfikimidlertidhurtigtendedajegikkevillefindemigidenmådesom børneneblevbehandletpå.formigsådetudtilatværeenstraffelejrforspædbørn,ogikke envuggestuehvorbørneneskullehavedetgodtmensforældrenevarpåarbejde.nuharjeg fåetarbejdepåengård,6kmframithjem,derskaljegbegyndeimorgen.deter spændendeatseomjegsynesomdet,jegharaldrigværetpåengårdfør. NuharIvelalleværettilelevmøde,detvarenskamatjegikkekunnekomme,menjeg glædermigtilathørehvordaniharmoretjer. MedhåbomatIhardetgodt,senderjegenkærlighilsentiljerallesammenmedtakfori vinter. ToveJensen Hornum Raskmølle Side 4 af 36

5 TorontoAug Kærealle. Førsttakfordijegmåværemedi Brevduen,såkanjegholdekontaktenmedjeralle sammenpåéngang.nuerjegtilbageitorontoigodegamlecanada,hergårdethelelidt merekviktendhjemmeigrindsted.jegelskeratrejse,deterinteressantogoplivende,jeg havdeenknippelgodturheroverigen,viaparishvorjegvarifiredage,enparisertureralle pengeneværd,boyoboy.jegsejledetilnewyorkmedqueenelisabeth,atlantensstørste skibsomjegkunkananbefale.ikantrodetvargodtatføleamerika sfastlandunder fødderneigen.jegharfåetmitjobigenogaltinggårsomdetaltidhargjortpåboxfabrikken, viproducerer70.000m²sejlomugen. JegborsammenmedtodanskegutterfraVendsyssel,viharlejetenlejlighedsomer omdannettilsuper ungkarlelejlighedmedelektriskkøkken. Viharhaftenmegetvarmsommeriår,selvidagharvihaft95grade(Fahrenheit),men detvænnermansigtil.jegharikkehaftsommerferieiår,istedetharminbrorogjeg planlagtentursydpåtilflorida,ijulenognytåret.daskalderfyresopunderchew,daderer mindst5årsm..(kunneikkelæsehvadderstod). IerblevetspredtforallevindesidenIharforladtskolen,menImødessikkerttil elevfestenviljegtro,detkunneværesjovtatsejerallesammenigen,jegmåseomjegkan fåencadillactilnæstegang.jegharikkenogenbillederendnu,menjegloveratsendenogle mednæstegang,istedetmedsenderjegethæftemednogleglimtfraontario. JegsluttermedønsketomatIallehardetgodtogkommerIpådennesideafdammen, såeriallealtidvelkomneherhvordørenaldrigerlukket. Medhilsenogetlevvelallesammen JohnJensen 2KimsdaleBlod.Opt.203 Toronto18 Ontario,Canada. Juelsminded Kæreallesammen. Ja,nuerdetvistpåtideatjegfårskreveti Brevduen indenmanskalbetaleforden, mankansnartikkelaveandetendskriveivandrebogen,mendeternudejligtatsehvordan deforskelligeerkommetigang. Jegmåvelhellerefortællehvadjegharlavetsidenjegkomafskolen.IAprilmånedgik jeghjemme,jeggiklidtudpåløsarbejde,mendetgavikkerigtignogetpenge,ogdemhar manjohårdtbrugfor.detvartristatgåhjemmeidenmåned,forpetervarflyttetiplads,så detvarderikkemegetskægved,menjeglevededetligeover. DenførsteMajflyttedejegsåtilJuelsminde,somerenrigtigturistbyforallenationer, kanitro,deterførstdetosidstemånedermanharlærtfolkrigtigatkende,efteratalle turisternerejsthjem. Ikanellerstroderharværetstortsejlsportsstævneher,kampenom europamesterskaberne,jegharaldrigsetsåmangemennesker,detvrimledemedfolkalle vegne,ogdevarheltvildeomaftenenfordervardanshveraftenligetilklokkenet.vivartil detenaften,menvarnærblevettrådtihjel,sådetskulleviikketiloftere. Nutrorjegikkejegikkejegvilfortællemereomhvadjegharoplevet,forellersbliverjeg aldrigfærdig,detkunnesnartfyldebogenud.jegflytterhjemadtilvinter,kaniligefåat vide. TilslutdekærligstehilsenerfraNanna. JegskalhilsemangegangefraPeter. Side 5 af 36

6 Fredelund24/1059. Kærevenner. DetersåsnartetårsidenvibegyndtevortvinteropholdpåRyHøjskole.Disse månedersomvidertilbragtesammen,vilståformig,ogsikkertogsåforjer,somentidevigt ogubesudletivorhukommelse. Skøntafslutningenmåskekansigesatværelidtuheldigmeddemodigetårerløbende. Trodsdetdannedesderdogformigetbilledeafudmærketkammeratskabogsammenhold, afhvilketjegkunharhaftgavnogglædeaf. JegvedjoikkehvadItænkerogføleriøjeblikket,kaniogforsigværeligegyldigt,blot Iertilfredsemedjeresarbejde,ogtilværelseialhelhed.Dersomdetteikkeskullevære tilfældet,prøvdaattrækkenogleafdelysglimtfremijerestanker,somvisammensåog delteiry.gangpågangvenderdissemindertilbagehosmigherhjemmepågårdenimit dagligearbejde.ikkefordiskoleopholdetogdetsformerheltharindfangetmig,sletikke. Dogkandetsigesattrangentilatdygtiggøresigimangeforskelligehensigteroginteresser, såsandeligikkeharformindsketsigefteropholdet. Somnutidennuløbersidenvoradskillelse,kanknaptfattes,ligesidenmin hjemkomst,harderværetfuldtopatgøreherpå Fredelund,idetkostaldenerblevet restaureretogmoderniseretpåmangenenforskelligmåde.forlystelserhardetværetsmåt medformitvedkommendeisommer.delsskyldesdetbyggerietsindtræden,delsudeblev lystentiltider.harjodogklaveretsomjegstadigforsøgermigpå,ogingenafoserjoej hellerblevet90endnu. Pådrogmigdesværreenbenskadeunderbyggeriet,såjegderforikkekunnedeltagei elevmødet.jegharikkeglemtjer,stolpådet.nudebedstehilsenertilsendesjer,ogaltgodt ønskesiifremtiden. FredeNielsen Fredelund Barrit KæreBrevduevænner! JasåerdetaltsåminturtilatskrivehvadjegharoplevetJegharjogåethjemmeoghaft detgodt,detharjegfaktisk.mendererikkemegetskægveddet,mentrodsdet,såer sommerengået. Den12Majvarjegjopåsessionogblevikkekasseret,ogimorgend.2.Nov.Skaljeg stilleivarde,såfredenerjoaltsåsnartforbi. Vihavdeminmorbrodersdreng,seksår,heritremåneder,hanersvenskersådetvar vældigtskægtoggåogsnakkemedham,vifiklærtenmassesvensk. Detvardaenvældigsommersomdetharværet,mendetharIandrenokogsåopdaget. JegharforrestenværetenturiSverigesidstiAugust,davivarfærdigmedhøsten,vivar femafsted,detvarenvældiggodtur,vivaribilogcamperede,vinåedehelttilstockholm hvorminmorbroderbor,såviboedevedhamitodageogprøvedepåatvæltebådedetene ogdetandet,mendetholdttilos.vikørteomadtrolhættanpåhjemvejen,derskaljeglove foratderernogetatsepå.deneneafdemdervarmed,togensmalflm,såviharnufaktisk setdetheletogange. Side 6 af 36

7 Nå,jegmåhellereslutte,menhvisIskullekommetilVarde,såseefterentapper landsoldat,detkunnejoværeathanvillesnakkemedjer.nåmenimåaltsåhavedetså pænt. ArneStorm Minnyeadressekenderjegikkeendnu, Mosegaard Virring,mendetkanjoogsåværelige meget. Skanderborg Vejlbyd KæreBrevduevænner! Ja,såerdetligeetårsidenvikomtilRyHøjskole,kanIforstådet,jegkanikke,tidengår altforhurtigt,mendeterveltegnpåatdengårgodttroriikke? Såsidderjegigenpåskolebænken,ogdennegangerdetlandbrugsskolendetgælder, detblivernokikkesåmorsomtsomsidstevinter,deterjomeretørretalviskalarbejde med.skolenheddervejlbyogliggeririsskovvedaarhus,ejnererogsåherogvibor sammen,deteretdejligtværelsevihar,nogetbedreenddetitårnetpåry,dererentré medvaskekummetilhvertværelse,ihvertværelseerderstoreskabemedskufferoghylder. Derer189eleverialt,sådetbliverikkedeførstepardagevilærerhinandenatkende, omviidetheletagetkommertildet. Hvadjegellersharoplevetisommerersåmændikkestoreting,jegharjoværethjemme ogsostormskriver,oplevermaningentingder.jegharhellerikkehaftnogensommerferie, mensommerenergåetgodtformig,ogderhardahellerikkemangletsolskin,menmåskevi godtkunnehavebrugtlidtmereregn. Vivarjomødttilelevmødetnæstenallesammen,menjegsynesdermangledeendelaf Brevduen smedlemmer,mendetvarellersheltrartatfåensluddermeddegamlegutter. Såtrorjegikkederermerenytframig,jeghardetudmærket,erhverkenblevetgift ellerforlovet,ogpåandenmådestraffet. Tilslutmangekærligehilsenertiljeralle,medønsketomaltgodtifremtiden. JensSkjærlundNielsen VejlbyLandbrugsskole Risskovst. Vandeld Såervandrebogenendeligkommettilmigsomerdensidstepåruten.Minhistorieer ikkesådramatisk,menjegkangodtfortællelidtomhvordantidenergåetsidensidstvivar sammen. SomIsikkertvedfikjegpladspåengårdiVoel,denvarpå90tld.Tilatbegyndemedgik detlidtskidt,forholdetmellemmandenogmigvarikkesågodt,mendetblevbedreefteren månedstid,efteratvihavdehaftenlængeresamtale,mendetvartrodsaltentrøstatder ikkeermereend12kmtilry,forsåkunnejegdakøreoverogsnakkemeddempåskolen omaftenen.svendknudsenhavdejofåetenplads5kmfrahvorjegvar,oghanvarheller ikketilfreds,såvifulgtesadtilry. Såblevdet1.Juliogjegskullerejse,dervarenderhavdebrugformig,ogdetvar militæret.jegskullemødeved4.feltartilleriregimentivarde,detvarjoikkeudenspænding jegrejstehjemmefrakl5.30ommorgenend.2.juli.deførstedageivardevarlidtafet Side 7 af 36

8 mareridtforvividstejoikkehvadvimåtteogikkemåtte,menefterhåndensomtidengik, fandtvidaudafdet.jegvarivardeifiremånedersomrekrut,derefterblevjegflyttethertil FlyvestationVandel,hvorjegernu.Herharvidetnogenlunde,deerikkesåkrigsliderlige her,vierkun9menigesoldater,sådeterikkesåstortbatteri.menjegerstadigikkegladfor atværesoldat. TilslutviljegsendemangekærligehilseneroghåbeatIfortsatmåhavedetgodt. ArneSteffensen VandelFlyvestation Vandel VejlbyLandbrugsskoled Kærekompani. JasomIkanlæsehvadJensSkjærlundskriver,erjegkommetpåskolebænkenigen. Mendeterikkeethvilehjemellerénstorferie,somdetfaktiskvariRy,hergårviikketure omaftenen,nejvisidderfaktiskbådetil1og2omnatten,ogarbejder,mendeterjoogså foratlærenogetvierher. Jegskalværeheri6månederforatfåsvinekontroleksamen,såjegvillejogerneom jegkunnefåenstillingnårjegkommerherfra,nåmennokomdet,jegvilligefortællejeg hvorjegharværetiminsommerferie:irmaogjegvarenturiskagenogrundtinordjylland ogbesøgegamlerygutter.vitogførstoptiljenstherkelsen,serritslev,evacarlsen (kokkepigen),frederikshavn,derfrakørtevitilskagenogvardersålangtmodnordsomder varland.nå,vivillesemeresandogkørtetilløkkenogbesøgtegurlijensen,vifandtstedet hvorhuntjente,menhunvarikkehjemme,såvifikikkehendetilatviseosbyen. SåkørtevitilThistedogbesøgteHenningVangsgårdogMartinKappel.Ikantroatvi varudeogmoreossammenmedkappel,vivarførsttilbaliparadishavenithisted,ogda detsluttedetogvitilforsamlingshusbaletellerandetstedudenforthisted,detholdt klokken4,såikanseatviikkehakkeridetnårvikommerud. Irmaogjegfikringpåd.21/11.Jegplejerellersatsigeatjeghverkenerforloveteller straffet,mennukanjegikkenægtedetførste,menstraffeterjegikkeendnu. SåtilsidstviljegsendealledekærligstehilsenerogtankeroghåbeatIallestadighar jeresgodehumørogetgodthelbred. EjnerDamgaardAndersen. Københavnd KæreBrevduevenner! Jasåerbogenbegyndtpåandenrunde.SomIvederjegsoldatogdeternumeget sjovt,erdagladfordetselvomjegikketjenersåmegetveddet,mensidstevintertjentejeg josletikkenoget,mendenvintervarnualligevelnogetbedreenddenjegskaligennemiår. NukandetsåsnartbliveJul,jegharhverkenorloviJulenellerNytåret,harførst juleorlovfrad.16.tild.21.jeghardesværreikkeværetiryisommer,menjegvartil Side 8 af 36

9 elevmødeikøbenhavnførstiseptember,dervarkunmødt16,deraf3frasidstevinter. Ellersharjegikkeoplevetnogetisommer,nokerdetsjovtatværesoldat,mendeterjodet sammemanopleverhverdag. IdagbesøgerjegKurt,hanboriKøbenhavnnuoghanskaljohavebogeneftermig. NuviljegsluttefordennegangoghåbeatIallehardetgodtogdeparstykkerdereri sammesituationsomjeger,måblivetilfredsemedderessoldatertilværelse,selvomdet ikkeladertilatstefferdet. Hermedvenlighilsentiljerallefra ArneAggerholm,SjælsmarkKaserne. Kastrupd Kærebrevduevenner. DeterinteressantatsehvadIforskelligeharoplevet,deterikkesåmegetjegkan tilføje,menetlillebidragviljegdagodtyde.ligesomjermindesjegrydagenemedglæde, jegharværetderetpargangesiden,mendeteraltsåikkedetsammesomdamanvarelev, derersåstilleogmanfølersigligesomlidttilovers. Den28.septemberrejstejegfraFiilsø,lagdevejenomkringRyogdeltogi efterårsmødet,deterdesværredetenestemødejegharkunnetkommetilisommer.der varmødt15 20stykkerafvoresårgang,bl.a.Olemedsinpige.Detvarmedtungthjertejeg lagdefraiårhusogdermedtogafskedmedjyllandogdemjegderharlærtatkende. FortidenarbejderjegiKastrupLufthavn,idetderheddermarkafdelingen,vi renholderstartbanerneforsnavsogsne.omsommerendrivesjordenmellembanerne,det ervistkunsomgræsmarker.deteretinteressantsted,mensikkenlarmdererher.selvom jegharfåetethyggeligtværelsevednogleflinkemennesker,ogellersertilfredsmeddet hele,såbryderjegmigikkeoverordnetomatværeher,kenderjohellerikkesåmange mennesker.tilforåretviljeggernetiljyllandigen. HilstehelttilfældigtpåHerlufsomerherinde,vedetgadekrydsmedrødtlys.Kani huskeagnessomvarirykorttid,hunvarpågræsivejersnoglemåneder,hunvarmedtil høstfestenpåfiilsø,gennemenafminekollegaer. Jegharlagtnoglebillederibogen,dermåværeflerederharbilledersomdekan læggeiogvikanstudere.deterkunnoglefåstykker,menikendervisteetafdem? MedhåbetomatIhardetgodt,senderjegdevenligstehilsener KurtChristiansen Heldoglykkeidetnyeår. Orøden Kærevenner. Mednytårsfestenkom brevduen tilmig.detergodtatlæsehvorgodtihardet.vier joblevetspredtnogetsidenviforlodry,mensådanerjolivetsforhold:samlesogspredes. Menhvorkommeerdetheledognærnårmansidderoglæserjeresbreve. JegerstadigpåOrø,minlillelysegrønneøsomjegkalderdenitankerne.Jegermeget gladforatværeherogjegvilkommetilatlængestilbagehertilnårjegrejser.jegholder nemligsåmegetafvandetogherharvidetligeudenfordøren.isommerbenyttedejegda ogsålejlighedentilatliggevedstrandensåsnartjeghavdefri. Jegerstegetigradernesidenjegkomhertil,jegernukokkepigeogfår475kriløn.Ja, jeghardetgodt.hvadsommerenangår,såharjeglevetetstillelivudadtil.herpåhjemmet Side 9 af 36

10 erdernæstenaltidskægogballade,vierjomangeunge,oghvaddeneneikkekanfindepå, detkandenanden. SidstiOktobervarjegtilkonfirmationiThy,jeggjordeholdtiRypåvejenderopog havdenogledejligetimerpåvorkæreskole. Jegharfriidagoggårrigtigognyderdet,detkanmansådanetstedsomher,meget bedreendietprivathjem.deterpåmangemådermærkeligtatgåmellemsådanenflok drenge.deterdrengederienungaldererkommetlidtudenforsamfundetslovligeveje. Drengederhjemmeerblevetforsømtpåmangemåder,menogsådrengederkanvære hårdesomflint,mendogbløde,jasåblødeatmanikkefatterdet.fårmanførstbrudtden hårdeskal,såharmanrigemulighederforathjælpesådannedrenge.deteretarbejdeder kangivemangeskuffelser,ogmåskeflestafdisse,mendethænderdaofteatvikanglæde osoveratdetgårdrengenegodtnårderestidhererovre.manfårrigtiglejlighedtilatse livetsvrangside,detkansommetiderværeubehageligt,mendetkanogsåværegodtatseat ikkealtingsvæveriskyerne.jegermegetgladforatminvejgennemlivetførtemigomad dettehjem.harsetoglærtmegethersomjegtrorkanfåbetydningformigsenereilivet. Jajegharsetsåmegetatjegtrodsalleskuffelserneharlysttilatbliveidetarbejdejeg harnu.nokharjegikkeretmegetatgøremeddrengenesomkokkepige,menderfindes pigehjemogbørnehjemhvormankanblivemedhjælper. Nå,tilbagetilosselv.Indenretlængeharjegtænktatarrangereetrymødeforosderer medibrevduen,ententilfastelavnellerogsåimajmåned,detkommertilatafhængeaf minfritid,detskalnemligførstegangholdesimithjemithyrsted,ogmineforældreglæder sigmegettilattageimodjeralle.såvelmødtindenlængeithyrsted. Hermedmangehilsenertiljerallefra MagdaFrandsen Iagttagelseshjemmet OrøprHolbæk NB:HuskligeatskrivenårIlæggerbødeibogen, ellerserdetikketilatfindeudaf. Eks:(vedlagt60øre) Ry Kærebrevduevenner. Ja,somIser,såerjegkommettilRyigen,jegblevkedafatværeiHobro,såjeg havnedealtsåhernedeigenhvorjeggodtkanlideatvære,hererlivoggladedage,mangår ihvertfaldikkeogkedersig.vierottepigerikøkkenet,deriblandtannyogirmasomijo kender,deandreereleverfraisommer.derer96eleverivinter,sådererjolidtflereend sidstevinter,mendermandøejosikkertgladfor.den30.idennehermånedskalvihave fætterbalogikkesommerbal,detskalvihaveimartsistedetfor,deterfordimandøesynes deskalhavedetsidstebalfordemselvudenfremmedindblanding,ogdetviljegogsågive hamreti,atdeterdetskønneste.viharellersfødselsdagheridag,karenfylder25år,så hunharrigtiggildeiaftenkanitro.påtirsdagskalelevernetilaarhus,detagerafsted klokkenotteogskalrundtogsedeforskelligetingsomvivarsidsteår,ogomaftenenskal deligeledesiteatret,derskalviogsåmed,mandøekommerhjemoghenteros,viskalseet stykkederhedder Helligtrekongersaften ;såerdetjospændendeatsehvaddeterfor noget,detvisåsidstevintervarihvertfaldmegetskægt. Nå,nuharjegikkemereatfortælledennegang,såjegvilsluttemedhåbomatIhar detrigtigtgodtallesammen.jegglædermigalleredetilatfåvandrebogenigenogdese hvadigårogbedriver. Side 10 af 36

11 VenlighilsenfaElin Brønderslevd JamonikkeviallesammenlængesenlillesmuleefterRy,jeggørdetihvertfald.Det ergodtatseatialleertilfredseoggladefortilværelsen. Såmåjegfortællehvadjegharoplevet,deterikkemeget.Jegerjobegyndtsom sygemedhjælperibrønderslevpåde DeGamlesHjem,deteretheltnythjemmedpladstil 50iplejeafdelingenog10påsygeafdelingen,menviharkun7derligenu,mendeterogså nokfordemdererder,dekanhverkendeteneellerandet,menjegergladforatværeher, jegharmegenfritidogetdejligtværelse. JegharligefåetbrevfraAnn,hunskriverathunlængesefterDanmarkogathun kommersåsnarthunkanfåpengetilrejsen.jegfårsnartminvinterferie,såharjegtænktat rejsetilryforatsegamleminder,menjegvedikkeomdekanhavemigfordeharjoså mangeeleveratdeborpågæsteværelserne,menjegkandagåoverpåstationenogsidde, forskolestuerneerveloptagne,tænkeriikke? Jegsendernoglebilledermed,menmåskenogenafjerharsetdem OgihåbomatIvilblivevedmedathavedetgodt,slutterjegnu.Levvel DeKærligstehilsenerfra EvaBisgård Bredgade73 Brønderslev Rynkebyd Kærealle. Ihhvorerdetdejligtathørelidtnytfrajerallesammenigen. Ja,jegerpåFynigen.Jegrejsteheroverd.1.November,hjemihusetpåRynkeby Mosteri.Jeghartjentherligevedsidenafi1½år,såjegvarikkeheltukendtmed forholdene.jegerellersmegetgladforatværeher,jegfårlovtilatgåogrodemeddethele somjegselvvil,fordeterfruenherderejermosteriet,sådettageralhendestid,dethuslige interessererhendeikke. JegvarudeathøreMandøeenaftenhanvarherovreforatholdeforedrag.Detvar hyggeligtathilsepåhamigen,oghørehvordandetstårtiliry. Forrigelørdag søndagvarjegoppeatbesøgeinga.vihavdeetpardejligedageogfik genopfrisketgamleryminder. Viharellesgodtgangigymnastikkenher,vier40piger,sådeterdaenhelgodflok.Vi harværettilfællestræningtogangesidenjul,detersjovt,såervi100påholdet.efter gymnastikkenerderfælleskaffebordogdans. JegvilønskeEjnerhjerteligtillykkemedforlovelsen.Jegvarelleersgodtærgerligover atjegikkefikhilstpådigogirmadaivariløkken.dererflerederharfortaltmigattove ogsåerblevetforlovet,såjegregnermeddeterrigtigt.tillykkemeddettove. Tilslutviljegønskejerallesammen,atIfortsatmåhavedetgodt.HermedsendesI alledebedstehilsener GurliJensen Mosteriet Rynkeby Fyn Side 11 af 36

12 Hornimd Jasåerdetminturtilatskriveminlivshistorie,sidensidst.Imitsidsteindlægvarjeg spændtpåatsehvordanjegvillesynesomatværepåengård,hvorjegogsåskullevære halvvejsandenkarl.mærkeligtnok,jegkunnelidedet,dethavdejegikkeregnetmed.herer firebørnpå10,5,2½ogenlillepigederkuner2mdr.dajegkomder,sådetvarjoligenoget formig.dervaregentlignokatlavederinde,menjegskullenoksemitsnittilatkommeud såsnartdervarenlejlighedtildet.fruenogjegvarsåvidtforskellige,sådetvarrartat kommeudogfålidtfriskluft.jeghjalpmedbådekornhøsten,atsamlekartofler,køreroer sammenogmugeistaldenoghønsehuset. Hvisminmorikkevarblevetsygigen,varjegsikkeertblevetpåSofiesmindesom enekarlivinter.nuharjegværethjemmesidenogefterhåndenfåettofastepladser,hvert stedtogangeiugen,pådenmådetjenerjegligetildenødvendigesmåting,restenmåjegså undvære.mensåkanjegtilgengældgørehvadderpassermignårjegikkeerpåarbejde. Morharliggetpåhospitaletitreuger,lægernetørikkeopererehendemere. JegharaldrigmoretmigsågodtsommedensjegvariÅle.VitogtilHindvedKroog spistesmørrebrød,ogderfratilbrædstrupkrohvordervarbaltilkl4.ogsåkunnedetikke gåatgåiseng,såkunneviikkekommeopkl6,såvifestedeviderepåetkarlekammer. Ligesådanforegikhøstfesterne,nårvivarfærdigedetenested,togvietandetstedhen.Det varvedsådanenlejlighedjegtrafejvindførstegang,ogsidenharvifulgtesgennemtyktog tyndt.haner21årogifamiliemedchristianfravesterlund,ogdetolignerhinandenendel, såkanijoselvregneudhvaddeterforenstabejserjegblevforlovetmedjuleaften. JegsigerhermedtakforgratulationenfraGurli.JegvilligemindejerpåathvisI kommerinærheden,såkikindenfor.jegeraltidhjemme KærlighilsenTove TillykkeEjner,nuervijoisammebåd. Vilstrup Kærebrevduevenner. Ja,såslapbogenopefternæsten6årsforløb.Jegharnukøbtennybog,ogmånuse atfådensendtvidereigen.denharbeklageligvisnok,liggetlængeogventetpåatkomme afsted. Men nu skal der ryddes op inden vi skal på vinterferie. Vi rejser til Norge den 11. januar.deterspændendedadenæsteningensneharinorgeivinter.jegharenkollegader erderoppenu,hunskriverdeter50årsidenderharværetsålidtsneinorge.menferiehar vijo,ogviskalnokfindepånogetatforetageos. HermeddebedstehilsenerfraMagdaBekker Side 12 af 36

13 Lyby Kærevenner! Såkomvandrebogentilmigigen,dennegangkanNannaikkeskrive.Nannadøded på Skive sygehus. Og blev begravet d fra Lyby Kirke og ligger begravet i Grinderslev(?)KlosterKirkegård.Henrikogmigsigermangetakforopmærksomhedenfra Brevduen, det var et par svære år at komme igennem, men vi hørte aldrig Nanna beklage sig,hunhavdeenvældigtropåathunnokskulleklaresig,mensådanskulledetikkevære. JegharlæstallebrevenesomIharskrevetsidensidst,detserudtilatallehardet godt.henrikborhjemmeendnu,hanblevudlært1.okt.somlager ogkontormandhosn.c, Nielsen,Salling.Deternogetmed LindeTruck oghanmåttebliveder,sådetergodtfor ham.jegharikkenogetatlaveivinter,menjegkangodtfåtidentilatgå. 5.nov.VarHenrikogjegpåferiei3uger,vivariAfrika,Tanzania,inogetderhedder Mbya,nærvedZambiasgrænse.Detvarnogetafenoplevelse,fattigtogelendigtdetmeste, det var godt at komme væk hjemmefra en tid. Det var meget varmt når vi kom ned i lavlandetsomdekaldtedet,ca35 40grader,menhundekoldtatkommehjemigen. JegvilgernefortsættemedatværemedlemafBogen,forathørehvordandetgår jeralle. Slutfordennegang,HilsenPeder. Fredelund 12/389. KæreAllesammen! HåberatIhardetgodtallesammen.ViharfåetennypræstidagiBarritKirke. Ellersgårjegindeikostaldenogpasserdyrenedetmesteaftiden.Skalogsåhaveet svinehokkerumrepareret. Debedstehilsenertiljerallesammen.Frede. Grøndalslund Kæreallesammen! AllerførstviljegsigeEstherogSvendforenhyggeligaftenhosjer. Såregnerdetigen,jegvarellersblevetfærdigmedatsåkornidag,hvisdethavde holdttørvejr,mendetkommerjonokigen,jegmanglerogsåkun3tdrl.og10tdrl.roer,så erjegfærdig. Såskalvijoseomvifårengodsommer,fordesidsteparårharjoværetretsløje synesjeg. Iårrejservitiludlandetforatholdesommerferie,viskaltilGardasøeni9dage,allefireog det glæder vi os til. Jeg har aldrig været i udlandet før, vi har jo altid holdt vores ferier i Danmark,bortsetfraetår,davarviiSverige. Menellersgåraltingveddetgamleher.Kirstenhartagetnogetmerearbejde,pået hjemforsvagtbegavedemennesker,ogdetsyneshungodtom,detgodeveddeternokat hunikkeskalforberedesig,detvarhunvedatværetrætaf. SørenerkommetilæresomsmedogerpåskoleiHerningfortiden,lærepladsener ikibæk,4kmherfra,sådeterjonemt. Side 13 af 36

14 LoneerpåungdomsskoleiBjerreHerred,vedHorsens,ogskalværederi10.klasseogså,og ergladforatværeder.mensåharviogsåhaftbørnpåungdomsskolei4år,deterdyrt, menjegtrordehargodtafdet.jegselvhardetgodtmedmingigtogminekøer. Sdr.Vilstrup Kærealle. Detgikforéngangskyldovertiden,mendeterfordijegharhaftmegetatgøreihus og have, flere rum er renoveret, man har jo ingen indvendinger når der kommer ordre ovenfra,(manviljogernebliveher). Vi var i juli på en pragtfuld tur til Nordkapp, via Helsingfors, med Papuga, bus selvfølgelig.detvarenoplevelse,isæratståpånorgesnordligstepunkt,(somdetvistnok ikkeerhvismanregnermålerefter).menhvismantroedeatdetpådekantervarfattigdom ogunderudvikling,såtagermanheltfejl,dermanglerikkenoget,altersomisyd,godeveje, mangebroerogpænehuse. Jegbliverpensionistijanuarmånednæsteår,gåraltsånediløn. MangegodehilsenerfraSigneogKurt. 18.oktober2004 Hejallesammen. HarmodtagetvandrebogenfraKurtd.5.okto4ogsnart3årsidenMagdadøde. Nu må jeg tage mig sammen til at skrive, lige så godt først som sidst så jeg sparer pengenetilenbøde. TAGDETSOMDETFALDERSÅGÅRDUGENNEMLIVETALTIDIDEN BEDSTEALDER,(duerikkeherreoversomdetfalder,menjeghardetgodt). TidenflyverafstedheriNordborgpåAls,hvorjegopholdermigdetmesteaftiden. ServicenergodherhosConnie!Connieblev60d.2.oktober,hunfejrededetmedengod festidanbo sfestlokale. Nikolai,Karoline,Joakim,HelleogAllanharnokatsetiliSøbergshaveiØsterLindet. AllanbrugermegetafsintididennystartedeBrugsiGredstedbro,mendetgårrigtiggodt, og Hanne vender sig, trods sin sygdom mere og mere til at bo på bofællesskabet i FjordmarkeniVejle. Hvad går så tiden med: 3 timer hver mandag i Nordalshallen med gymnastik, svømning, badminton mm. Tirsdag er vi Aktive Seniorer PÅ Als ude at cykle, mindst 3 timer,måske6timer.dererkeglingomfredagen.connieogjegfølgestilmotionpådanfoss mindstetpartimerhveruge.herudovererjegengageretienlandsdækkendeseniorklub,og stadiggrænseformandivamdrup. Connie påstår at så findes jeg også et eller andet hver weekend, jeg mener nu vi er ligegodeomdet,menvikandahellerikkesiddehjemmeheletiden.viharogsåinvestereti encampingvogn,ogjegharinvesteretiengråferguson,spildafpengesigerconnie,denog såminpctagerogsålidttid,enskamatpc enikkekanskriveivandrebogen,menjegmåse omjegkanfåconnietilatskrivedetoveribogen,bedstfordemdermåskelæserdet. Side 14 af 36

15 Peter ringede en dag og spurgte om jeg ville holde det årlige træf, men det er lidt vanskeligt efter at jeg har solgt mit hus i Vamdrup, med overtagelse den 1. juli min bolig,mitsommerhus,erkunpå30m 2,hermåjegboheleåret.Jegspekulerermeget,men synesdeterhåbløstiminnuværendesituation.peterogjegskulletalesammentiljul. Vi arbejder ellers ihærdigt på at finde en ny bolig på Fyn, Sjælland eller måske Bornholm. Men det er ikke så nemt sådan at finde noget til fattige pensionister, som vi jo snarter. MåskevifindernogetpådettidspunkthvorConniegårpåefterløn,måskeiløbetaf etårstid. Jeg må hellere slutte, jo mere man skriver jo større mulighed er der for at det ikke bliverlæst,dererjostorforskelpåhvormegetderbliverskrevet,,oglidtermåskeligeså godtsommeget. MangevenligehilsenerherfraNordborg. ConnieogJensPeter Hejmedjer. Så nærmer julen sig, og som sædvanlig når jeg skal skrive godt der er nogen der holderlidtpåbogen,ellersvilledenkomme2gangeomåret,ogsåstoreforandringersynes jegnuikkedererivorestilværelse,såderkunneblivenogetatfortælleom. TakfordenspændendeberetningomjeresrejsetilUSA,Henrik.Derkommervinok aldrigover,sådeterrartathøreomdetfraandre. VoresferieiårgiktilIsland.Deteretfantastiskland,såheltanderledesennogetvi før har oplevet. Vi fløj derop og kørte med bus hele vejen rundt. Det er næsten ikke til at rummealledeindtryk,danaturenermegetforskellig.vihavdeenrigtiggodrejseleder,og desudenoptil25 0 ogsolskinnæstenheletiden,såvivarmegetheldige. FørstiaugustvarviiRy detvarjo45års jubilæum iår.vivar12fravoresårgang oghavdeengoddag. I vinter går vores tid som sædvanlig med folkedans, gymnastik og edb, og jeg har værettilblomsterbindingnoglegange. Desuden går der jo nogen tid med børn og især børnebørn, jeg er også stsdig på arbejdeengangimellem,detkanjegogsågodtlide. Jeghåberatallefårengodjul. Mangehilsener,NielsPeterogGurli. Side 15 af 36

16 Jan.2005 Kærevenner! Detherkostervistfrimærker,vihardaogsåenhelmassegamledanskesomallerede erstemplet,såviveddeergodenok. Herharvifåetjulenognytårsaftenoverstået. Tammyoghendespostfyrkomden17.dec.derejserførstden7.januar,såIngerog jegharferiefrakørslen,deternuogsågodtnok,vivarvistvedatfåsnekuller,detsneede hverdagogviblevmedatkøremedsammefart,detgørdeallesammen,mensneenernu ikkesærligglat,nårdetfryser 20 0,ogderer1800kmhjem.Deternuheltrartmedbesøg herijulen,deterviikkeforvæntmed. Vifikenmassesnedeførstedagedevarher,40cm,detvarligehvaddebadom,alt forturisterne! Vihavdeenkoldogvådsommer,såvibagtekuni2mdr.folkviljoikkeværevådenår deskalbade.restenaftidenharvisåkørtfraøsttilvestogtilbageigen.vibegyndteatkøre foretandetfirmaiefteråret, QuickX hedderdet,jegkalderdem HurtigX,debetaler lidtmere,enturfratorontotilvancouverogreturer$900mere,sådetforligesviegentlig helt godt med. Men vi holder med at køre før jul i år. Jeg får jo pension til sommer, har alleredefåetansøgningen,såmanerjovedatsetilendepådenvanskeligetidfra14 65 år. MangehilsenerfraIngerogArne. Korup Kærevenner. Detvarrartathørenyt.Jegskyndermigatskriveibogensådenkankommemedtil festenvedejnerogirma.(erdetetpunktunder eventuelt Ejner? Jeg er nu også kommet med i efterlønsklubben idet jeg stoppede til sommerferien sidsteår.detblevenmegetfinafslutning.sidstedagblevjeghentetpåmotorcykel(nimbus årgang?),davikomtilskolen,stodallepåskolenogventedepåmigmedflagogsang,ogi løbet af dagen fik jeg så de oplevelser alle klasser havde lavet til mig. Vi sluttede med sommerferiefrokosthjemmehosos. MartinharidetforløbneårværetpåjagtiØsttysklandetpargange,sammenmedat parkammerater,deternogethankanlide. Det var sjovt at være til elevmøde. Vi dyrkede virkelig hinandens selskab og fik snakketenmasse.viaftalteatmødessenestom5år.denældstedeltagerpåelevmødetvar ligefyldt100år.hanhardeltagetsågodtsomhvertårsiden1922!! VoressidstedelafåretharværetprægetafBettinassygdom,nustoddetklart,athun ikkekunnekommesig.hunharkæmpetsåflotiover6år,såhunhavdefortjentatvinde, menkræftersåubarmhjertig.hundøde13.december.visavnerhendeallemeget.deter godtviborsåtætsammenchristian,martin,katriogpeterogfamilieogos,såkanvihjælpe hinandenihverdagen. Mangehilsener,MartinogMarie. Side 16 af 36

17 Snejbjerg Kærealle Isnestårurtogbuskiskjul,kanmanvistroligtsigeidennetid,hyggeligtserdetud. Såerdetjodejligtatværesåprivilegeretatmanbarekanbliveindendøre,hvisdeterdet manvil.takforsidsttilirmaogejner,dejligtatmødedemalle,samtenuforglemmeligdag hennepåhotellet.dertænkerjegisærpå Thyra.Sikkenendame.Detmåværenogetaf en oplevelse både for personalet og beboerne at bo på Lotte, så er det ingen sag at kommepåplejehjem. Den12.september2004fikvibanebarnnr.to.Lenefikendejligpige,derkomtilat hedde Lykke. Vi ser dem heldigvis jævnligt, det nyder vi. Ellers er Søren besøgsven hos en dame på 95 år, hver onsdag eftermiddag, hun er åndsfrisk og en positiv person, hun har oplevetenmasseogvilgernefortælleomdet,sådeterenglædefordembeggeto,engang imellemsenderhunetstykkechokolademedhjemtilmigfordihunsynesdetersyndjeg skalværealenehjemme,deterdapæntgjortafhende,(hunkanjoikkevideatjegnyder det,vel?)ha,ha. Ellersharvijovoresbowlingogmotionheromvinteren,ogSørenharcomputer,som hanvirkeligdyrker. Vores sommerferie i 2004 blev herhjemme i Danmark, vi var på campingferie i Sønderborg1uge,derefteriFriederichstadtiTyskland,sombliverkaldtlilleVenedigfordi dererenmassekanaleratsejlerundti,vivarmedpåsådanenrundtur,endejligogflot oplevelse.dervardanskguidemed,såhunfortalteenmasseombyen,detvarspændende athøre. NuviljegslutteihåbetomatI,vimåfåengodsommer. MangehilsenerfraSørenogElin. Ps:takHenrik,fordidusendtebrevetmedomjeresturtilUSA, detvarspændendeatlæse,sikkenenoplevelsedetmåhaveværet. Randers Kærealle HererenlillehilsenfraRanders.Detharværetetårmedmangefølelser,hadog frustrationer,menefterhåndensynesjegatjegharfåetholdpåtilværelsen,mennemthar detikkeværet.jegergladformitnyehus,someretrækkehusderliggerpåenstillevillavej udtilgrønneområder,såhvisiskullekommeforbi,erialtidvelkomne. Jegharligeværet8dageiTunesienpåengolftur,sammenmedtogolfveninder,detvar dejligt,ligehvadjegtrængtetil,mognuerdetjodejligtforårherogenskøntidvigåri møde,håberatihardetgodtallesammen. Mangehilsener,Eva. Side 17 af 36

18 Kærevenner Hergårdetsomdetplejer.HilsenPeterogHenrik. Slut Fredelund 1/605 Kæreallesammen! Håberatihardetgodtallesammen.Jegharværetvedatlaveetraftehegn.Jegskalpåturtil Morsindenretlænge. HåberatIhardetgodtallesammen. Debedstehilsener,Frede. Snejbjerg Kærebrevduevenner! Detvarrartathørefrajerigen,mendetserjoudtilattidengårgodtforjeralle.Iarbejder Irejserognogengårognyderlivetligesomjeg,ogdetharjegdetgodtmed,deterdejligt atderingenersomstyrerensliv. Men,menderkanjogodtkommenogetsåsomsygdom,viharligeaflystvoressommerferie, viskullehaveværetpåhøjskolenæsteuge,menmåtteaflysefordikirstenharhaft lungebetændelseisnart5ugerogværetindlagtpåsygehusi4 5dage,hvorhunharfået taget1,3lvæskeudaflungenihøjreside,mendetgårbedrenu,menhunvarfortrættilat tagepåhøjskole.såvibliverhjemmeforeløbigognyderhavensomstårifuldtflor. Ellersgåraltveddetgamleher.Sørenerjofærdigmedsinuddannelseogharnufået arbejdevedenarkitektivejle,sådeterdejligtnemt.loneborstadigvækiholstebroog arbejderibilka. OgvitoboriSydgaden37,iSnejbjerg.Hvisnogenafjerharlysttilatbesøgeos,erI velkommen. Mangehilsener,KirstenogJens. Lørdagd.9.juli2005 Hejallesammen. Deterdendanskesommer,jegsidderiskyggenudepåterrassenogskriveridenkære vandrebog.oghvadskriverenpensionistsåomårgang:børn,børnebørn,rejserogsåomen rigtigdejlighverdag. Ijunimdr.kunneAnneogHansPeterfejrekobberbryllup,ogdetskulleforegåmedåbent hus teltihavenoghelstegtpattegris,menindenvinåedesåvidt,skullederbageskager, malesporteogdøreogordneshave.vejretvarmedosogdeungemenneskerfikenrigtig dejligdag. Side 18 af 36

19 EfterveloverståetkobberbrylluprejstePoulogjegenturtilScotland,medseniorklubbeni landboforeningen.detblevenrigtigfinturmedsolskinsvejr,såvikunnerigtignydedet grønnescotskelandskab.voresrejselederogchaufførvarheltperfekte,devarfradegrå Busser,sådemvilvigernerejsemedenandengang,jegkanstærktanbefaleandre. Desidsteugerafskoleferienskalnokgåmedbørnebørnpåbesøg,forforældreneskal begyndeatarbejde. Enkærlighilsensendesjeralle,fraIngaogPoul. Jelsd KæreVenner! Enregnvejrsdagihøstenkangodtbrugestilatskriveibogen.Jegviltilføjeatvierikke begyndtathøsteendnu,menventerkunpåhøstvejr.desidsteparugerharlignetvejreti høsteni2004. Estherernuogsåblevetfolkepensionist. Forca.14dagesidenvarviiBindeballeKøbmandsgård,hvorvitrafIdaogArne,devisteos enmegetsmukvejfrabindeballetilegtved.danmarkharrigtigmangeflottesteder. VivariferienpåBornholmhvorvifejredeEsthers65årsdag.Esthersstorebrorbor stadigvækpåøen.deer4søskende,de3errejstfrabornholm,ogsådanerdetimange familierderovre.fiskerieternæstengåetiståpåbornholm,oglandbrugetsudviklingkender vi.allepåøenkanikkeleveafturisterne. Detbliverikketiludenlandsturiår.VivariEnglandsidsteefterår.Birgitteerstadigbosati Eastbourneisydengland,hunharboetderovreioverhalvdelenafsineleveår. MangehilsenerfraEstherogSvend. Outrupd KæreVenner Hererdasketlidtafhvertsidensidst,FreddyogJetteharsolgtgården,deblevtrætteafat detskulleværesåstortforateksistere,sådeharkøbtvoressommerhusvedhennestrand, somvarenhusoggrundmanmåtteboogdriveforretningfra,deharbyggetomtilbeboelse ogværkstedhvorhansåvildriveserviceafsommerhusefrasammenmeduffesomhar startetdamgaardstømrerfirmailund,devilhjælpehinanden,menkørehversitløb.uffe vilarbejdeendeliskibsgulve,somhanhararbejdetendelmedifinland.såjegblivernok ikkearbejdsløs,dereraltidnogetmankangåtilhåndemed. Vivartilbryllupigår,dafikviUffegift,detvarogsåpåtideforHanneogUffeharjoenpige CecilieogdrengenThor.Nårviharluftettankenombryllup,harHannealtidsagt,JoUffe skalgiftes,menhanvedbareikkehvornår. Irmaogjegharhaft2½dageafvorsommerferie,dengiktilStevnsKlint,MønsKlint,Lolland, LangelandogFyn,endejligturogenanderledesnaturendherude. Tilsluthilsen IrmaogEjner Kærevenner Side 19 af 36

20 Nuerjegblevetpensioneretpåfuldtid,sånuerjegogsåenafdemderikkekanfåtidentil atslåtil,entenplanlæggerjegformeget,ellerogsånårjegforlidt.viharfåettobørnebørn sidensidstjegskrevibogen.henrikoglottefikendreng22 12ogMikkelogLisbethfiken pige14 5.HenrikogLotteharsolgtderesejendomvedGiveogharkøbteniMølvang,deter kun3kmfraos,derermegetatryddeopiderude,såderkanjegfåmegettidtilatgå. IdaarbejderpåArlaendnu,mendetfårdaenendesenest1 6 06,megetafdetarbejdeder erivejle,bliverflyttettilpolen.desværrevarviikkemedhosirmaogejneridetvialtideri Norgeiuge8,viharogsåbestiltvoresferiefra ogtidagfrem,sommerferiengørvi nikkemegetudaf,nogledageikøbenhavnognogledageisommerhusikalundborg. Venlighilsen,IdaogArne. Sdr.Vilstrup Kærevenner Denne gang har jeg igen benyttet mig af formandens uskrevne ret til at gå over tiden, indenfor rimelighedens grænse selvfølgelig. Men der har i de sidste dage været meget at gøre: Lisa Marie har nu udstillet i Sognehuset, familien kom fredag, og lørdag gik med at hænge op og arrangere hvad der skulle til, søndag var der fernisering, der kom godt 50 personer, heldigvis gav menighedsrådet vin og kartofler, dem i skiver, og de skulle ikke engang have del i eventuelt salg. Det var en god dag for Lisa Marie, hun fik en snak med gamlevennerogveninder.ogsåhendesgamle kunst lærerindekom. Blevfærdigmedatmaleloft,vægge,vinduoggulvibad,althvidtligesomistueogentre ogsåermalethvide,dogikkegulvene.sidstnævnterumhavdevi MalerLene til,jegkan ikkeklareatmalesetretstoreloftareal.detvarnuogsådejligtatsedenvimsebette malerpigevimserundt.engodtingvarathunsletikkespildteellerklattedenogensteder, (modsatmig)selvomintetvartildækket. Ferie,ja,iårblevvihjemmeogdetblivervistlidtensformigtatfortælleatvitagertilIsland igennæsteår.vivarmegetgladefordenførsteturoghåberdennæstebliverligesågod.vi erikkesåmegettilvarme,trafikkøerogmøgogskidt,altdeterdernemligintetafiisland. Ernugodtigangmedbog,frabrevduen,deternuvældiginteressantatlæsehvadderer blevetskrevetitidensløb.enstortakskallydeher,tilalledemderharskrevetletlæseligt! Flytteplanerneernuikkesåstærkenu.Hurrafordet. Mangegodehilsener frasigneogkurt. 13.nov.2005 Hejalle. Numåjegseatfåskrevetetstykkeivandrebogen,tidenløberogdeterikkeiMagdasånd attrækketidenud. Men tiden flyver af sted, selv om jeg ikke helt kan forstå med hvad. Som pensionist fra 1. oktobererderjoikkemegetmanskal. Så må vi finde på noget, som at deltage i Aktive Seniorer, 3 timers motion hver mandag, cykeltureomtirsdagenogkeglingomfredagen.nå,ja,såtagerjegimodhvisdererpladspå pc kursusetomonsdagen. Connieholdermigstadigud,selvomjeg,eftersigende,erstridindimellem. Side 20 af 36

Aktivitetsplan Vinter 2014

Aktivitetsplan Vinter 2014 Januar 2014 1 Onsdag 1. Juleferie Torsdag 2. Juleferie Fredag 3. Juleferie Lørdag 4. Søndag 5. Åbent Hus 2 Tirsdag 7. Juniortræning Onsdag 8. Juniortræning Torsdag 9. Juniortræning Fredag 10. Juniortræning

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 2. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 2. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 30 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer Produktionsnr.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Nyt fra Aktivitetshuset

Nyt fra Aktivitetshuset Fælles for alle: Cafe Priser pr. 1. januar 2014 Cafeen er åben alle dage kl. 11.30-12.30 Smørrebrød 13,00 Øl incl. pant 12,00 Vand incl. pant 14,00 Rødvin 25,00 Hvidvin 25,00 Smørrebrød skal bestilles

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

August 2007. VEDBÆK HALLEN Aktiviteter i hallen, som ikke er vist på ugeplanen Klublokale. Dato Ugedag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Lørdag.

August 2007. VEDBÆK HALLEN Aktiviteter i hallen, som ikke er vist på ugeplanen Klublokale. Dato Ugedag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Lørdag. OPDATERET 07-02- 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 5 6 August 2007 Mandag 7 Tirsdag 8 Onsdag 9 Torsdag 10 Fredag 11 Sommerferie 12 13 Mandag Bordtennis begynder 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Mølleavisen. Januar Godt Nytår til alle, så er vi i gang igen her i Mølledag.

Mølleavisen. Januar Godt Nytår til alle, så er vi i gang igen her i Mølledag. Mølleavisen Januar 2016 Godt Nytår til alle, så er vi i gang igen her i Mølledag. Vi er alle vendt tilbage efter en dejlig lang juleferie hjemme. Og vi har fået en snak om hvordan det er gået, har I fået

Læs mere

Årsplan 2015-2016. Plan for aktiviteter. 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag

Årsplan 2015-2016. Plan for aktiviteter. 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag Årsplan 2015-2016 Sist redigert 04.06.15 Uke Dato Dag Aktivitet 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag 34 19. aug. Onsdag 20. aug. Torsdag 21. aug. Fredag 22. aug. Lørdag 23. aug. Søndag Åpningsdag 24. aug.

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Mandag den 5. Tirsdag den 6. Onsdag den 7. Torsdag den 8. Strandgård 7. klasse aften, kun adgang for 7. klasser Film hygge, svømning

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev April Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Dalby Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev April Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Dalby Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev April Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Dalby Munkebo & Nymarken Strandgård Påskeferie Klubben holder påskeferie fra mandag den 6. april mandag den 13. april. Svømmehal Hver onsdag tager

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 13+14 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 13+14 2014 Påske. Vi holder naturligvis åbent de 3 dage op til påske. Fra 06.30 til 16.00. Bemærk venligst tidspunktet vi lukker. Vi har i øvrigt besluttet at vi fra næste skoleår dropper at lukke kl. 16.00 i ferier.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

MultiBultiFag: Torsdage uge 48-6

MultiBultiFag: Torsdage uge 48-6 Ugebrev 03 Indskolingen September 2015 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. Vi håber, I alle har haft en dejlig juleferie og er kommet godt ind i det nye år. Vi er i fuld gang igen i alle klasserne

Læs mere

Dagbog - Kinaturen. Indledning

Dagbog - Kinaturen. Indledning Dagbog - Kinaturen Indledning En dag i juni, fik far en mail fra Badminton Danmark. Der stod, at jeg havde vundet en tur til China Open, sammen med 9 andre spillere fra Danmark. Jeg vandt ved lodtrækning,

Læs mere

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet.

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. RY SKOVMUS Hej Skovmus og forældre Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. Vi skal have gjort klar til vores

Læs mere

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet.

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Aktiviteter på Lyngparken i Juni måned Onsdag, den 5. kl. 10.00 Sang Tirsdag, den 11. kl. 10.00 Max Mortensen Dyner Puder Sengetøj

Læs mere

FAMILIENS PLANLÆGNINGSKALENDER

FAMILIENS PLANLÆGNINGSKALENDER Else Marie Lehman FAMILIENS PLANLÆGNINGSKALENDER 2013 Lehman Bøger Familiens helt uundværlige planlæsningskalender 2013. Else Marie Lehman 2012 Lehman Bøger. 1. udgave. ISBN: 978-87-92989-04-8 Forfatter:

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Mandag d. 2. juni 2014. Kære elever og forældre

Mandag d. 2. juni 2014. Kære elever og forældre Mandag d. 2. juni 2014 Kære elever og forældre Sommeren har langt om længe fået fat i vores solskins ø. Områderne omkring skolen står smukt grønt, og græsset vokser og vokser, så græsslåmaskinen køre jævnligt.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Aktivitetsplan Vinter 2015

Aktivitetsplan Vinter 2015 Januar 2015 1 Torsdag 1. Juleferie ingen træning Juleferie ingen træning Fredag 2. Juleferie ingen træning Grøn bold stævne Alex A Lørdag 3. SM Junior Søndag 4. Drop In SM Junior 2 Mandag 5. Tirsdag 6.

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Træningstiderne i Storhallen/ Herlufmagle/ Næstved Hallen (uge 3-13)

Træningstiderne i Storhallen/ Herlufmagle/ Næstved Hallen (uge 3-13) Træningstiderne i Storhallen/ Herlufmagle/ Næstved (uge 3-13) Uge 3: Storhallen Uge 3: Herlufmagle Mandag 16-15 - 17.45 NB - 1.divisionen Mandag 17.00-18.30 U17B & U16-18.30-20.00 U14B 18.00-19.30 U10-11

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

ÅRSPLAN STENUM BØRNEHAVE 2014/2015.

ÅRSPLAN STENUM BØRNEHAVE 2014/2015. ÅRSPLAN STENUM BØRNEHAVE 2014/2015. FOTOGRAFERING: 29. august AUGUST Vi vil gerne bruge meget tid på at tage imod alle børn og forældre efter ferien. Løveungerne kommer her i august i Den nye løvehule

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre.

Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre. Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre. Velkommen til de nye børn og forældre! Mandag d. 2. maj starter 81 nye medlemmer i Klub Viadukten. Stort Velkommen til jer alle sammen. Vi glæder

Læs mere

Men Mette er bosat her lige omkring i et nybygget hus med dejlige ting. Og to børnebørn har de glædet os med!

Men Mette er bosat her lige omkring i et nybygget hus med dejlige ting. Og to børnebørn har de glædet os med! Julen 1994. Kære Familien Mors og Inger, tak for brev på poetiske vinger! Som I råber i skov, skal I også ha' svar, så med rim har vi nu gjort computeren klar! Et Julebrev klarer den hurtig og let, hvis

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2011 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

KØGE FOLKEDANSERFORENING

KØGE FOLKEDANSERFORENING KØGE FOLKEDANSERFORENING REPRISEN 33 ÅRGANG NR 2 AUGUST 2012 Et billede af dansere fra Nordlek 2012. HUSK VI HAR JUBILÆUM I AUGUST. Afsked. Desværre har vi siden sidst taget afsked med to af foreningens

Læs mere

MANDAG 14.FEBRUAR TIRSDAG 15.FEBRUAR. Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni.

MANDAG 14.FEBRUAR TIRSDAG 15.FEBRUAR. Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni. MANDAG 14.FEBRUAR Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni. Min dagsopgave lyder på at skaffe kakerlaklokkedåser. Vi har mødt to i køkkenet så nu starter 3.verdenskrig. Anne Marie kan

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN KLIK HER Så starter FDF op igen HURAAA HURAA Hele den

Læs mere

Hej Nabo! Hvad sker der? Ny pigeklub! Søg penge til ideer! Zumba fredag! Næste Nabotræf:

Hej Nabo! Hvad sker der? Ny pigeklub! Søg penge til ideer! Zumba fredag! Næste Nabotræf: Hej Nabo! Hvad sker der? Foråret er så småt på vej og ideer til nye projekter spirer frem i kvarteret. Siden sidst er der sket mange ting i Gadehavegård. Ny pigeklub! Søg penge til ideer! I november holdt

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND

MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND JUNII 2012 I østen stiger solen op, den spreder guld på sky, går over hav og bjergetop, går over land og by. Den kommer fra den favre kyst, hvor paradiset lå; den

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Fredag den 25.november 2016

Fredag den 25.november 2016 den 25.november 2016 Så er juleforberedelserne allerede gang, og i morgen når der er Juleklippedag vil hele skolen og Krabben blive udsmykket med diverse julepynt, og juletræet stå klar til at blive tændt.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen Rejsebrev nr. 5. Dennis Bager : Stor dag for dansk bueskydning! Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis skulle først i ilden. Efter opvarmning

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Hold Øje uge 23. En helt fantastisk Grundlovsdag på BØF!

Hold Øje uge 23. En helt fantastisk Grundlovsdag på BØF! Hold Øje uge 23 En helt fantastisk Grundlovsdag på BØF! Hele skolen havde demokratidag torsdag. Alle klasser havde på sidste demokratidag (1. maj) udvalgt et tema, som de ville arbejde med. Nærmere bestemt

Læs mere

MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND

MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND MAJ 2012 Jeg ved, hvor. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søgen er blå, og hvor skoven er grøn, hvor fuglene bygger i løvhækkens ly og flyver hver morgen

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

JANUAR 2016. 21 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. Husk i denne måned

JANUAR 2016. 21 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. Husk i denne måned JANUAR 1 Merete ledelsen Udsendelse af sedler vedr. uge Merete Rævestuen 1 1 1 Personalemøde Merete Hjortestuen 1 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. vinterferien Merete Grævling huset 0 1 Vinterferie

Læs mere

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013.

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Der undervises i følgende kurser: Modul 1a for dig som ikke tidligere har brugt en computer. Kurset henvender sig til dig som vil lære

Læs mere

Fødselsdage Personalenyt

Fødselsdage Personalenyt AVISEN April 2011 Fødselsdage. Personalenyt Aase Pedersen kunne 1. januar 2011 fejre 25 års jubilæum ved Fredericia kommune Gitte Hoffmann er gået på efterløn efter 34 år i Fredericia kommune. Hun har

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere