Gl. ager Kære Brevduevenner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner."

Transkript

1 Gl.ager KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor enornecentralvedennabohvorhelehusstandenlåisengmedinfluenza,mendetmesteaf tidenharjegværethosmingamlehusbond,karlenhanfikeftermig,fikmuskelsvindoghar væretpåsygehusiaarhussidenmidtimartsmåned.deterenforfærdeligsygdom,haner 23årogsiddernuirullestologkommervistikketilatgåmere. Ellersharjegikkeoplevetnoget,deterjoikkesålængesidenviskiltes,ogdetvarhårdti begyndelsenatværehjemme,altersåstilleogroligt,mensådanerdersikkertflerederhar det. Tilsidstsenderjegdekærligstehilsenerfra EjnerDamgaardAndersen. Gl.Ager Ikast StudeMark,Forlev. Kærebrevduevenner. Ja,nuharjegdafåetnogetarbejde,jegfåetnogetarbejdepåetbageriiSlagelse,det tjenerjeg90kromugenved.deterjoikkeletatfåarbejdenårdetikkeermereenddepar månederjegertilrådighed.jegsøgteiavisentogange,menfikikkeeetenestetilbud,så vardetatjegsøgtedetandet,deterdabedreendingenting.mendereraltsåikkemeget vedatgåietbagerihverdag,ogjegstopperogsåsåsnartjegkankommeudatlugeroer, detkanjegdaogsåtjenenogetmereved,ogsåkandentidogsåsnartgåtiljegskalindog væresoldat. Ellersharjegdetgodt,jegborhjemmeogcyklertilSlagelsehvermorgen,derer10 kilometer,ogjegskalbegyndekl6morgen. Derersåstilleherhjemme,dereringenungemenneskerpåegnen,sådeterikkemeget jegoplever,jegtageribiografenengangomugen,derudoverkommerjegingensteder. Tilslutsenderjegjeralledekærligstehilsener. ArneAggerholm. I/SFiilsø Kærebrevduevenner. Førsttaktiljerallesammenfordijegmåttekommemedidennevandrebog,ikkemindst tilformanden,magda,detvarjohendederpåfalderebetfikdetordnet. Side 1 af 36

2 SomfleresikkertvedhavdejegfåetlovningpåarbejdepåFiilsøefterhøjskoleopholdet. Dertogjegsånedefterpåske,kørendepåminMax.Detvargodtnoknogetnytformig, fladtogsandet.blevvelmodtagetafforvalterenderbødpåbrøddahanhavdevistmig værelsethvorjegskullebo,ikkenogetfestligtsyn,4hvidevæggeogensengogetbordmed stol.manerdaglejerogfår137,70kromugen+kost,somikkeerovermiddel.herbliverjeg måskeisommer,mendeterikkesikkert,pønserpåatkommeudatsejle,mendeterikke sikkertdetblivertilnoget. Derskerrigtigmegether,tildetil2500tdr.landbrugogligesåmegetskov,hedeogsø, erder25mand,16traktorerog10mejetærskere.ingenheste,men5køerogetpargrise,til egetbrug.6 700studegræssergræsarealerne,restenerkornogfrø,ingenroer. Gårdenligger5 6kmfraVesterhavet,isoleret,godtmedmotorcykeltilbyen, købmandenkommerherudengangomugen! Ieraltidvelkomnetilatbesøgemig,ihøstenbliverdergangidennåraltmaskinerieter isving. DetvarmeningenjegvilletilRy27.April,mendetregnede,såjegopgav,nuhåberjegi stedetatsemangeafjertilrymødet. Ipinsentagerjeghjem,glædermigtilatsebøgetræer,måskebliverjegpåSjælland nogledageogtynderroer. Medhåbetomatdetgårjerallegodt,ogIertilfredsemedtilværelsen,senderjegde venligstehilsener. KurtChristiansen FiilsøAvlsgård Oksbøl. Orø KæreBrevduevenner. Såkomvandrebogentilmig,ognumåjegseatfåskrevetiden.Jegfikjopladspå Orø,enlilleøinærhedenafHolbæk.Deterpåetiagttagelseshjemfordrenge.Drengeneer fra12år,deflestefordideerlangfingrede. Jegergladforatværeher,selvomdeterlidtafsides.Vierenhelflokungeher.Af personaleterderkunkokkepigenogstuepigenderikkeerjyder.bådeforstanderenoghans koneerjyder.såerderfemlærere,somogsåerjyderogsåmig,jegerogsåjyde. Kokkepigenogenaflærerneergamleryelever,deternuheltmorsomt. Jegerellersligeblevettilbudtkokkepigepladsenpå Kroen herpåorø.jegkunnefå 400krilønderprmåned.Detvardaetgodttilbud,menjegsagdenejtakdadererudsigttil atjegkanfåkokkepigepladsenher,fordikokkepigenskalgiftesijulmåned,såhunrejser nok1.juli.kokkepigelønnener500kr,menjegkanvistkunfå450fordijegersåung.men deterjegogsåtilfredsmed,hellere450herend500på Kroen,hvorforslidesigselvop der,nårmankangåoghavedetgodther.jegveddagodtatjegkunnelærenogetmerepå Kroen,mendetkannuikkegøredetalene,arbejdsmæssigtharjegdetgodther,ogjeghar ogsågodtmedfrihedoggodløn.hvadkanmanønskemere?jo,jegvillegerneatjegvari Jylland,mendeterjegaltsåikke.Determåskeetmærkeligtønskeijeresøjne,mendeter temmeligindvikletatrejseherfra,forbindelsernepasserikkemeddettidspunkthvorjeghar fri. Jegvarhjemmeførstimaj,ogsidsteidennemånedfårjegdobbeltweekend,detvilsige 5dage,såskaljeghjemogmoremig. Desværrefårjegvistikkefridensøndagdererelevmøde,såjegserjernokikkepåden dag,menikantroatjegskalnoksendejerenvenligtankedendag. Side 2 af 36

3 Hermeddevenligstehilsenertiljeralle MagdaFrandsen Iagttagelseshjemmet Orø Holbæk Hobro Kærebrevduevenner. JasåblevdetminturtilatfortællehvadjegharoplevetsidenviskiltesiRy.Detvarnu endejligvintervidehavdeogjegsavnerogsåjerallesammen. FraRyrejstejegtilHobro1.April,hvorjegarbejderpåcentralen.Dererjegvældigglad foratvære,menjegmøderpådemestutroligetidspunkterafdøgnet,viarbejderjopåskift, sånogengangeerjegfærdigved14 15tiden,deternårjegmøderkl7,andregangeerjeg førstfærdigkl22,menjegharheldigvisikkehaftnattevagtendnu,dethåberjeghellerikke atjegkommertilligemeddetsamme,forsåskalmansiddeheltene,omdagenervi11. Jegharnokatgøreheletiden,borjoogsåiHobrohvorjegharfåetetdejligtværelsehos sådannogleflinkemennesker,dertitinviterermigoptilkaffeogsefjernsyn,menellersvil jeggodtindrømmeatjegkedermigendelnårjegharfri,sådøjerjegmedatfåtidentilat gå,jegkenderikkerigtignogleungeatkommesammenmedendnu,mendedtkommer forhåbentlig.jegharikkemereend15kmhjem,såjegkanhurtigtsmuttehjementur. HarIellershaftengodPinseallesammen?Jeghavdefri1.pinsedagogvartilbalom aftenen,mendetvarikkefordidervarsåmegetveddet,dervaraltformangemennesker, sådetblevetafdeherballerhvormangårogtramperhinandenovertæerne. Nukandetellerssnartblivetidenhvordererelevmøde,jegvedendnuikkeomjeghar fri,menjeghåberdetrigtignok,detkandabliveskægtatsehinandenigen.nuviljegslutte meddevenligstehilsenertiljerallesammenfra ElinGustausen VesterAltan14 Hobro Ryden Kæreallesammen Ja,såkomturentilmig,tilatfortællehvadjegharoplevetsidenviskiltes.Jegvar hjemmeiaprilmåned,ogsomisikkertvedallesammen,skullejegjotilbagetilhøjskolen igenogbegyndeikøkkenetfra1.maj.mendetvarnuikkesådejligtsomjeghavderegnet med.ikantrodetvarmærkeligtathøreklokkenringeogatjegikkeskulletiltime,mennu erjegvedatvænnemigtildet.ikantrodeterrartherpåhøjskolen,jegnyderdetogsånår jegharfri,ogdetharjeghvertirsdageftermiddag,ogdetharingaogestherogså,såervi udeatsejleellergårentur.vihartagetnoglebilleder,menharikkefåetdemfremkaldt endnu. Side 3 af 36

4 JegskalhilsejerallefraGuy,hanvarherisidsteuge,hanvidsteikkerigtigtomhankom tilelevmødet,menannkomden25majogblivertilviharhaftelevmødet,hunerligeså frisksomivinter.uha! Den24.MajblevderénmereifamilienMandøe,enpigesomskulleheddeÅse,deskal havebarnedåbomfjortendage.jeghåberdavisestilelevmødetallesammen,derervist alleredemeldtmangeind.nuharjegikkemereatfortælledennegang,ogvilsluttemedde kærligstehilsenertiljeralle,fra EvaBisgård RyHøjskole RySt. Løkkend Kærealle. Janunærmersigtidensigsnart,daviskaltilelevmødeiRy,detbliverdejligtatkomme nedoghilsepådeforskelligeigen, tænkatdetalleredeertremånedersidenvirejstefra Ry. JegharenvældiggodpladshosenboghandleriLøkken.Ikantrodeterdejligtatvære sånærvesterhavet,nårdeterfintvejr;menisidsteugevardetblæsthverenestedag,så detvarfaktiskikketilatkommeudenfordørenudenatfåøjnenefyldtmedsand.derer ellersvedatværeliv,gadernevrimlermedturister,bådedanskeogudenlandske,ogderda ogsånoglegodesommerhotellerhvordererdansanthveraften,mendernunæstenaltidså fuldtatdernæstenikkeertilatdanse. Jegerbegyndtatspillelidthåndbold,vihartabtenogspilletenuafgjort,detkunneda haveværetbedre,menskidt,jegerihvertfaldkommettilatkendenogleungenu,deter hovedsagen.nuviljeghåbe,atiallehardetgodt,hermedsendesidebedstehilsenerfra GurliJensen Strandvejen2 Løkken Honumd Kæreallesammen. Hvorerdetdejligtatsiddeheroglæseomallejeresbedrifter,ogdeterrartathøreatI alleergladeogtilfredse.detkanjegikkeligefremsigeatjegeridissedage.somisikkert ved,såvarjeghjemmeiaprilmåned,ogtil1.majbegyndtejegsombarneplejeelevi København.Detfikimidlertidhurtigtendedajegikkevillefindemigidenmådesom børneneblevbehandletpå.formigsådetudtilatværeenstraffelejrforspædbørn,ogikke envuggestuehvorbørneneskullehavedetgodtmensforældrenevarpåarbejde.nuharjeg fåetarbejdepåengård,6kmframithjem,derskaljegbegyndeimorgen.deter spændendeatseomjegsynesomdet,jegharaldrigværetpåengårdfør. NuharIvelalleværettilelevmøde,detvarenskamatjegikkekunnekomme,menjeg glædermigtilathørehvordaniharmoretjer. MedhåbomatIhardetgodt,senderjegenkærlighilsentiljerallesammenmedtakfori vinter. ToveJensen Hornum Raskmølle Side 4 af 36

5 TorontoAug Kærealle. Førsttakfordijegmåværemedi Brevduen,såkanjegholdekontaktenmedjeralle sammenpåéngang.nuerjegtilbageitorontoigodegamlecanada,hergårdethelelidt merekviktendhjemmeigrindsted.jegelskeratrejse,deterinteressantogoplivende,jeg havdeenknippelgodturheroverigen,viaparishvorjegvarifiredage,enparisertureralle pengeneværd,boyoboy.jegsejledetilnewyorkmedqueenelisabeth,atlantensstørste skibsomjegkunkananbefale.ikantrodetvargodtatføleamerika sfastlandunder fødderneigen.jegharfåetmitjobigenogaltinggårsomdetaltidhargjortpåboxfabrikken, viproducerer70.000m²sejlomugen. JegborsammenmedtodanskegutterfraVendsyssel,viharlejetenlejlighedsomer omdannettilsuper ungkarlelejlighedmedelektriskkøkken. Viharhaftenmegetvarmsommeriår,selvidagharvihaft95grade(Fahrenheit),men detvænnermansigtil.jegharikkehaftsommerferieiår,istedetharminbrorogjeg planlagtentursydpåtilflorida,ijulenognytåret.daskalderfyresopunderchew,daderer mindst5årsm..(kunneikkelæsehvadderstod). IerblevetspredtforallevindesidenIharforladtskolen,menImødessikkerttil elevfestenviljegtro,detkunneværesjovtatsejerallesammenigen,jegmåseomjegkan fåencadillactilnæstegang.jegharikkenogenbillederendnu,menjegloveratsendenogle mednæstegang,istedetmedsenderjegethæftemednogleglimtfraontario. JegsluttermedønsketomatIallehardetgodtogkommerIpådennesideafdammen, såeriallealtidvelkomneherhvordørenaldrigerlukket. Medhilsenogetlevvelallesammen JohnJensen 2KimsdaleBlod.Opt.203 Toronto18 Ontario,Canada. Juelsminded Kæreallesammen. Ja,nuerdetvistpåtideatjegfårskreveti Brevduen indenmanskalbetaleforden, mankansnartikkelaveandetendskriveivandrebogen,mendeternudejligtatsehvordan deforskelligeerkommetigang. Jegmåvelhellerefortællehvadjegharlavetsidenjegkomafskolen.IAprilmånedgik jeghjemme,jeggiklidtudpåløsarbejde,mendetgavikkerigtignogetpenge,ogdemhar manjohårdtbrugfor.detvartristatgåhjemmeidenmåned,forpetervarflyttetiplads,så detvarderikkemegetskægved,menjeglevededetligeover. DenførsteMajflyttedejegsåtilJuelsminde,somerenrigtigturistbyforallenationer, kanitro,deterførstdetosidstemånedermanharlærtfolkrigtigatkende,efteratalle turisternerejsthjem. Ikanellerstroderharværetstortsejlsportsstævneher,kampenom europamesterskaberne,jegharaldrigsetsåmangemennesker,detvrimledemedfolkalle vegne,ogdevarheltvildeomaftenenfordervardanshveraftenligetilklokkenet.vivartil detenaften,menvarnærblevettrådtihjel,sådetskulleviikketiloftere. Nutrorjegikkejegikkejegvilfortællemereomhvadjegharoplevet,forellersbliverjeg aldrigfærdig,detkunnesnartfyldebogenud.jegflytterhjemadtilvinter,kaniligefåat vide. TilslutdekærligstehilsenerfraNanna. JegskalhilsemangegangefraPeter. Side 5 af 36

6 Fredelund24/1059. Kærevenner. DetersåsnartetårsidenvibegyndtevortvinteropholdpåRyHøjskole.Disse månedersomvidertilbragtesammen,vilståformig,ogsikkertogsåforjer,somentidevigt ogubesudletivorhukommelse. Skøntafslutningenmåskekansigesatværelidtuheldigmeddemodigetårerløbende. Trodsdetdannedesderdogformigetbilledeafudmærketkammeratskabogsammenhold, afhvilketjegkunharhaftgavnogglædeaf. JegvedjoikkehvadItænkerogføleriøjeblikket,kaniogforsigværeligegyldigt,blot Iertilfredsemedjeresarbejde,ogtilværelseialhelhed.Dersomdetteikkeskullevære tilfældet,prøvdaattrækkenogleafdelysglimtfremijerestanker,somvisammensåog delteiry.gangpågangvenderdissemindertilbagehosmigherhjemmepågårdenimit dagligearbejde.ikkefordiskoleopholdetogdetsformerheltharindfangetmig,sletikke. Dogkandetsigesattrangentilatdygtiggøresigimangeforskelligehensigteroginteresser, såsandeligikkeharformindsketsigefteropholdet. Somnutidennuløbersidenvoradskillelse,kanknaptfattes,ligesidenmin hjemkomst,harderværetfuldtopatgøreherpå Fredelund,idetkostaldenerblevet restaureretogmoderniseretpåmangenenforskelligmåde.forlystelserhardetværetsmåt medformitvedkommendeisommer.delsskyldesdetbyggerietsindtræden,delsudeblev lystentiltider.harjodogklaveretsomjegstadigforsøgermigpå,ogingenafoserjoej hellerblevet90endnu. Pådrogmigdesværreenbenskadeunderbyggeriet,såjegderforikkekunnedeltagei elevmødet.jegharikkeglemtjer,stolpådet.nudebedstehilsenertilsendesjer,ogaltgodt ønskesiifremtiden. FredeNielsen Fredelund Barrit KæreBrevduevænner! JasåerdetaltsåminturtilatskrivehvadjegharoplevetJegharjogåethjemmeoghaft detgodt,detharjegfaktisk.mendererikkemegetskægveddet,mentrodsdet,såer sommerengået. Den12Majvarjegjopåsessionogblevikkekasseret,ogimorgend.2.Nov.Skaljeg stilleivarde,såfredenerjoaltsåsnartforbi. Vihavdeminmorbrodersdreng,seksår,heritremåneder,hanersvenskersådetvar vældigtskægtoggåogsnakkemedham,vifiklærtenmassesvensk. Detvardaenvældigsommersomdetharværet,mendetharIandrenokogsåopdaget. JegharforrestenværetenturiSverigesidstiAugust,davivarfærdigmedhøsten,vivar femafsted,detvarenvældiggodtur,vivaribilogcamperede,vinåedehelttilstockholm hvorminmorbroderbor,såviboedevedhamitodageogprøvedepåatvæltebådedetene ogdetandet,mendetholdttilos.vikørteomadtrolhættanpåhjemvejen,derskaljeglove foratderernogetatsepå.deneneafdemdervarmed,togensmalflm,såviharnufaktisk setdetheletogange. Side 6 af 36

7 Nå,jegmåhellereslutte,menhvisIskullekommetilVarde,såseefterentapper landsoldat,detkunnejoværeathanvillesnakkemedjer.nåmenimåaltsåhavedetså pænt. ArneStorm Minnyeadressekenderjegikkeendnu, Mosegaard Virring,mendetkanjoogsåværelige meget. Skanderborg Vejlbyd KæreBrevduevænner! Ja,såerdetligeetårsidenvikomtilRyHøjskole,kanIforstådet,jegkanikke,tidengår altforhurtigt,mendeterveltegnpåatdengårgodttroriikke? Såsidderjegigenpåskolebænken,ogdennegangerdetlandbrugsskolendetgælder, detblivernokikkesåmorsomtsomsidstevinter,deterjomeretørretalviskalarbejde med.skolenheddervejlbyogliggeririsskovvedaarhus,ejnererogsåherogvibor sammen,deteretdejligtværelsevihar,nogetbedreenddetitårnetpåry,dererentré medvaskekummetilhvertværelse,ihvertværelseerderstoreskabemedskufferoghylder. Derer189eleverialt,sådetbliverikkedeførstepardagevilærerhinandenatkende, omviidetheletagetkommertildet. Hvadjegellersharoplevetisommerersåmændikkestoreting,jegharjoværethjemme ogsostormskriver,oplevermaningentingder.jegharhellerikkehaftnogensommerferie, mensommerenergåetgodtformig,ogderhardahellerikkemangletsolskin,menmåskevi godtkunnehavebrugtlidtmereregn. Vivarjomødttilelevmødetnæstenallesammen,menjegsynesdermangledeendelaf Brevduen smedlemmer,mendetvarellersheltrartatfåensluddermeddegamlegutter. Såtrorjegikkederermerenytframig,jeghardetudmærket,erhverkenblevetgift ellerforlovet,ogpåandenmådestraffet. Tilslutmangekærligehilsenertiljeralle,medønsketomaltgodtifremtiden. JensSkjærlundNielsen VejlbyLandbrugsskole Risskovst. Vandeld Såervandrebogenendeligkommettilmigsomerdensidstepåruten.Minhistorieer ikkesådramatisk,menjegkangodtfortællelidtomhvordantidenergåetsidensidstvivar sammen. SomIsikkertvedfikjegpladspåengårdiVoel,denvarpå90tld.Tilatbegyndemedgik detlidtskidt,forholdetmellemmandenogmigvarikkesågodt,mendetblevbedreefteren månedstid,efteratvihavdehaftenlængeresamtale,mendetvartrodsaltentrøstatder ikkeermereend12kmtilry,forsåkunnejegdakøreoverogsnakkemeddempåskolen omaftenen.svendknudsenhavdejofåetenplads5kmfrahvorjegvar,oghanvarheller ikketilfreds,såvifulgtesadtilry. Såblevdet1.Juliogjegskullerejse,dervarenderhavdebrugformig,ogdetvar militæret.jegskullemødeved4.feltartilleriregimentivarde,detvarjoikkeudenspænding jegrejstehjemmefrakl5.30ommorgenend.2.juli.deførstedageivardevarlidtafet Side 7 af 36

8 mareridtforvividstejoikkehvadvimåtteogikkemåtte,menefterhåndensomtidengik, fandtvidaudafdet.jegvarivardeifiremånedersomrekrut,derefterblevjegflyttethertil FlyvestationVandel,hvorjegernu.Herharvidetnogenlunde,deerikkesåkrigsliderlige her,vierkun9menigesoldater,sådeterikkesåstortbatteri.menjegerstadigikkegladfor atværesoldat. TilslutviljegsendemangekærligehilseneroghåbeatIfortsatmåhavedetgodt. ArneSteffensen VandelFlyvestation Vandel VejlbyLandbrugsskoled Kærekompani. JasomIkanlæsehvadJensSkjærlundskriver,erjegkommetpåskolebænkenigen. Mendeterikkeethvilehjemellerénstorferie,somdetfaktiskvariRy,hergårviikketure omaftenen,nejvisidderfaktiskbådetil1og2omnatten,ogarbejder,mendeterjoogså foratlærenogetvierher. Jegskalværeheri6månederforatfåsvinekontroleksamen,såjegvillejogerneom jegkunnefåenstillingnårjegkommerherfra,nåmennokomdet,jegvilligefortællejeg hvorjegharværetiminsommerferie:irmaogjegvarenturiskagenogrundtinordjylland ogbesøgegamlerygutter.vitogførstoptiljenstherkelsen,serritslev,evacarlsen (kokkepigen),frederikshavn,derfrakørtevitilskagenogvardersålangtmodnordsomder varland.nå,vivillesemeresandogkørtetilløkkenogbesøgtegurlijensen,vifandtstedet hvorhuntjente,menhunvarikkehjemme,såvifikikkehendetilatviseosbyen. SåkørtevitilThistedogbesøgteHenningVangsgårdogMartinKappel.Ikantroatvi varudeogmoreossammenmedkappel,vivarførsttilbaliparadishavenithisted,ogda detsluttedetogvitilforsamlingshusbaletellerandetstedudenforthisted,detholdt klokken4,såikanseatviikkehakkeridetnårvikommerud. Irmaogjegfikringpåd.21/11.Jegplejerellersatsigeatjeghverkenerforloveteller straffet,mennukanjegikkenægtedetførste,menstraffeterjegikkeendnu. SåtilsidstviljegsendealledekærligstehilsenerogtankeroghåbeatIallestadighar jeresgodehumørogetgodthelbred. EjnerDamgaardAndersen. Københavnd KæreBrevduevenner! Jasåerbogenbegyndtpåandenrunde.SomIvederjegsoldatogdeternumeget sjovt,erdagladfordetselvomjegikketjenersåmegetveddet,mensidstevintertjentejeg josletikkenoget,mendenvintervarnualligevelnogetbedreenddenjegskaligennemiår. NukandetsåsnartbliveJul,jegharhverkenorloviJulenellerNytåret,harførst juleorlovfrad.16.tild.21.jeghardesværreikkeværetiryisommer,menjegvartil Side 8 af 36

9 elevmødeikøbenhavnførstiseptember,dervarkunmødt16,deraf3frasidstevinter. Ellersharjegikkeoplevetnogetisommer,nokerdetsjovtatværesoldat,mendeterjodet sammemanopleverhverdag. IdagbesøgerjegKurt,hanboriKøbenhavnnuoghanskaljohavebogeneftermig. NuviljegsluttefordennegangoghåbeatIallehardetgodtogdeparstykkerdereri sammesituationsomjeger,måblivetilfredsemedderessoldatertilværelse,selvomdet ikkeladertilatstefferdet. Hermedvenlighilsentiljerallefra ArneAggerholm,SjælsmarkKaserne. Kastrupd Kærebrevduevenner. DeterinteressantatsehvadIforskelligeharoplevet,deterikkesåmegetjegkan tilføje,menetlillebidragviljegdagodtyde.ligesomjermindesjegrydagenemedglæde, jegharværetderetpargangesiden,mendeteraltsåikkedetsammesomdamanvarelev, derersåstilleogmanfølersigligesomlidttilovers. Den28.septemberrejstejegfraFiilsø,lagdevejenomkringRyogdeltogi efterårsmødet,deterdesværredetenestemødejegharkunnetkommetilisommer.der varmødt15 20stykkerafvoresårgang,bl.a.Olemedsinpige.Detvarmedtungthjertejeg lagdefraiårhusogdermedtogafskedmedjyllandogdemjegderharlærtatkende. FortidenarbejderjegiKastrupLufthavn,idetderheddermarkafdelingen,vi renholderstartbanerneforsnavsogsne.omsommerendrivesjordenmellembanerne,det ervistkunsomgræsmarker.deteretinteressantsted,mensikkenlarmdererher.selvom jegharfåetethyggeligtværelsevednogleflinkemennesker,ogellersertilfredsmeddet hele,såbryderjegmigikkeoverordnetomatværeher,kenderjohellerikkesåmange mennesker.tilforåretviljeggernetiljyllandigen. HilstehelttilfældigtpåHerlufsomerherinde,vedetgadekrydsmedrødtlys.Kani huskeagnessomvarirykorttid,hunvarpågræsivejersnoglemåneder,hunvarmedtil høstfestenpåfiilsø,gennemenafminekollegaer. Jegharlagtnoglebillederibogen,dermåværeflerederharbilledersomdekan læggeiogvikanstudere.deterkunnoglefåstykker,menikendervisteetafdem? MedhåbetomatIhardetgodt,senderjegdevenligstehilsener KurtChristiansen Heldoglykkeidetnyeår. Orøden Kærevenner. Mednytårsfestenkom brevduen tilmig.detergodtatlæsehvorgodtihardet.vier joblevetspredtnogetsidenviforlodry,mensådanerjolivetsforhold:samlesogspredes. Menhvorkommeerdetheledognærnårmansidderoglæserjeresbreve. JegerstadigpåOrø,minlillelysegrønneøsomjegkalderdenitankerne.Jegermeget gladforatværeherogjegvilkommetilatlængestilbagehertilnårjegrejser.jegholder nemligsåmegetafvandetogherharvidetligeudenfordøren.isommerbenyttedejegda ogsålejlighedentilatliggevedstrandensåsnartjeghavdefri. Jegerstegetigradernesidenjegkomhertil,jegernukokkepigeogfår475kriløn.Ja, jeghardetgodt.hvadsommerenangår,såharjeglevetetstillelivudadtil.herpåhjemmet Side 9 af 36

10 erdernæstenaltidskægogballade,vierjomangeunge,oghvaddeneneikkekanfindepå, detkandenanden. SidstiOktobervarjegtilkonfirmationiThy,jeggjordeholdtiRypåvejenderopog havdenogledejligetimerpåvorkæreskole. Jegharfriidagoggårrigtigognyderdet,detkanmansådanetstedsomher,meget bedreendietprivathjem.deterpåmangemådermærkeligtatgåmellemsådanenflok drenge.deterdrengederienungaldererkommetlidtudenforsamfundetslovligeveje. Drengederhjemmeerblevetforsømtpåmangemåder,menogsådrengederkanvære hårdesomflint,mendogbløde,jasåblødeatmanikkefatterdet.fårmanførstbrudtden hårdeskal,såharmanrigemulighederforathjælpesådannedrenge.deteretarbejdeder kangivemangeskuffelser,ogmåskeflestafdisse,mendethænderdaofteatvikanglæde osoveratdetgårdrengenegodtnårderestidhererovre.manfårrigtiglejlighedtilatse livetsvrangside,detkansommetiderværeubehageligt,mendetkanogsåværegodtatseat ikkealtingsvæveriskyerne.jegermegetgladforatminvejgennemlivetførtemigomad dettehjem.harsetoglærtmegethersomjegtrorkanfåbetydningformigsenereilivet. Jajegharsetsåmegetatjegtrodsalleskuffelserneharlysttilatbliveidetarbejdejeg harnu.nokharjegikkeretmegetatgøremeddrengenesomkokkepige,menderfindes pigehjemogbørnehjemhvormankanblivemedhjælper. Nå,tilbagetilosselv.Indenretlængeharjegtænktatarrangereetrymødeforosderer medibrevduen,ententilfastelavnellerogsåimajmåned,detkommertilatafhængeaf minfritid,detskalnemligførstegangholdesimithjemithyrsted,ogmineforældreglæder sigmegettilattageimodjeralle.såvelmødtindenlængeithyrsted. Hermedmangehilsenertiljerallefra MagdaFrandsen Iagttagelseshjemmet OrøprHolbæk NB:HuskligeatskrivenårIlæggerbødeibogen, ellerserdetikketilatfindeudaf. Eks:(vedlagt60øre) Ry Kærebrevduevenner. Ja,somIser,såerjegkommettilRyigen,jegblevkedafatværeiHobro,såjeg havnedealtsåhernedeigenhvorjeggodtkanlideatvære,hererlivoggladedage,mangår ihvertfaldikkeogkedersig.vierottepigerikøkkenet,deriblandtannyogirmasomijo kender,deandreereleverfraisommer.derer96eleverivinter,sådererjolidtflereend sidstevinter,mendermandøejosikkertgladfor.den30.idennehermånedskalvihave fætterbalogikkesommerbal,detskalvihaveimartsistedetfor,deterfordimandøesynes deskalhavedetsidstebalfordemselvudenfremmedindblanding,ogdetviljegogsågive hamreti,atdeterdetskønneste.viharellersfødselsdagheridag,karenfylder25år,så hunharrigtiggildeiaftenkanitro.påtirsdagskalelevernetilaarhus,detagerafsted klokkenotteogskalrundtogsedeforskelligetingsomvivarsidsteår,ogomaftenenskal deligeledesiteatret,derskalviogsåmed,mandøekommerhjemoghenteros,viskalseet stykkederhedder Helligtrekongersaften ;såerdetjospændendeatsehvaddeterfor noget,detvisåsidstevintervarihvertfaldmegetskægt. Nå,nuharjegikkemereatfortælledennegang,såjegvilsluttemedhåbomatIhar detrigtigtgodtallesammen.jegglædermigalleredetilatfåvandrebogenigenogdese hvadigårogbedriver. Side 10 af 36

11 VenlighilsenfaElin Brønderslevd JamonikkeviallesammenlængesenlillesmuleefterRy,jeggørdetihvertfald.Det ergodtatseatialleertilfredseoggladefortilværelsen. Såmåjegfortællehvadjegharoplevet,deterikkemeget.Jegerjobegyndtsom sygemedhjælperibrønderslevpåde DeGamlesHjem,deteretheltnythjemmedpladstil 50iplejeafdelingenog10påsygeafdelingen,menviharkun7derligenu,mendeterogså nokfordemdererder,dekanhverkendeteneellerandet,menjegergladforatværeher, jegharmegenfritidogetdejligtværelse. JegharligefåetbrevfraAnn,hunskriverathunlængesefterDanmarkogathun kommersåsnarthunkanfåpengetilrejsen.jegfårsnartminvinterferie,såharjegtænktat rejsetilryforatsegamleminder,menjegvedikkeomdekanhavemigfordeharjoså mangeeleveratdeborpågæsteværelserne,menjegkandagåoverpåstationenogsidde, forskolestuerneerveloptagne,tænkeriikke? Jegsendernoglebilledermed,menmåskenogenafjerharsetdem OgihåbomatIvilblivevedmedathavedetgodt,slutterjegnu.Levvel DeKærligstehilsenerfra EvaBisgård Bredgade73 Brønderslev Rynkebyd Kærealle. Ihhvorerdetdejligtathørelidtnytfrajerallesammenigen. Ja,jegerpåFynigen.Jegrejsteheroverd.1.November,hjemihusetpåRynkeby Mosteri.Jeghartjentherligevedsidenafi1½år,såjegvarikkeheltukendtmed forholdene.jegerellersmegetgladforatværeher,jegfårlovtilatgåogrodemeddethele somjegselvvil,fordeterfruenherderejermosteriet,sådettageralhendestid,dethuslige interessererhendeikke. JegvarudeathøreMandøeenaftenhanvarherovreforatholdeforedrag.Detvar hyggeligtathilsepåhamigen,oghørehvordandetstårtiliry. Forrigelørdag søndagvarjegoppeatbesøgeinga.vihavdeetpardejligedageogfik genopfrisketgamleryminder. Viharellesgodtgangigymnastikkenher,vier40piger,sådeterdaenhelgodflok.Vi harværettilfællestræningtogangesidenjul,detersjovt,såervi100påholdet.efter gymnastikkenerderfælleskaffebordogdans. JegvilønskeEjnerhjerteligtillykkemedforlovelsen.Jegvarelleersgodtærgerligover atjegikkefikhilstpådigogirmadaivariløkken.dererflerederharfortaltmigattove ogsåerblevetforlovet,såjegregnermeddeterrigtigt.tillykkemeddettove. Tilslutviljegønskejerallesammen,atIfortsatmåhavedetgodt.HermedsendesI alledebedstehilsener GurliJensen Mosteriet Rynkeby Fyn Side 11 af 36

12 Hornimd Jasåerdetminturtilatskriveminlivshistorie,sidensidst.Imitsidsteindlægvarjeg spændtpåatsehvordanjegvillesynesomatværepåengård,hvorjegogsåskullevære halvvejsandenkarl.mærkeligtnok,jegkunnelidedet,dethavdejegikkeregnetmed.herer firebørnpå10,5,2½ogenlillepigederkuner2mdr.dajegkomder,sådetvarjoligenoget formig.dervaregentlignokatlavederinde,menjegskullenoksemitsnittilatkommeud såsnartdervarenlejlighedtildet.fruenogjegvarsåvidtforskellige,sådetvarrartat kommeudogfålidtfriskluft.jeghjalpmedbådekornhøsten,atsamlekartofler,køreroer sammenogmugeistaldenoghønsehuset. Hvisminmorikkevarblevetsygigen,varjegsikkeertblevetpåSofiesmindesom enekarlivinter.nuharjegværethjemmesidenogefterhåndenfåettofastepladser,hvert stedtogangeiugen,pådenmådetjenerjegligetildenødvendigesmåting,restenmåjegså undvære.mensåkanjegtilgengældgørehvadderpassermignårjegikkeerpåarbejde. Morharliggetpåhospitaletitreuger,lægernetørikkeopererehendemere. JegharaldrigmoretmigsågodtsommedensjegvariÅle.VitogtilHindvedKroog spistesmørrebrød,ogderfratilbrædstrupkrohvordervarbaltilkl4.ogsåkunnedetikke gåatgåiseng,såkunneviikkekommeopkl6,såvifestedeviderepåetkarlekammer. Ligesådanforegikhøstfesterne,nårvivarfærdigedetenested,togvietandetstedhen.Det varvedsådanenlejlighedjegtrafejvindførstegang,ogsidenharvifulgtesgennemtyktog tyndt.haner21årogifamiliemedchristianfravesterlund,ogdetolignerhinandenendel, såkanijoselvregneudhvaddeterforenstabejserjegblevforlovetmedjuleaften. JegsigerhermedtakforgratulationenfraGurli.JegvilligemindejerpåathvisI kommerinærheden,såkikindenfor.jegeraltidhjemme KærlighilsenTove TillykkeEjner,nuervijoisammebåd. Vilstrup Kærebrevduevenner. Ja,såslapbogenopefternæsten6årsforløb.Jegharnukøbtennybog,ogmånuse atfådensendtvidereigen.denharbeklageligvisnok,liggetlængeogventetpåatkomme afsted. Men nu skal der ryddes op inden vi skal på vinterferie. Vi rejser til Norge den 11. januar.deterspændendedadenæsteningensneharinorgeivinter.jegharenkollegader erderoppenu,hunskriverdeter50årsidenderharværetsålidtsneinorge.menferiehar vijo,ogviskalnokfindepånogetatforetageos. HermeddebedstehilsenerfraMagdaBekker Side 12 af 36

13 Lyby Kærevenner! Såkomvandrebogentilmigigen,dennegangkanNannaikkeskrive.Nannadøded på Skive sygehus. Og blev begravet d fra Lyby Kirke og ligger begravet i Grinderslev(?)KlosterKirkegård.Henrikogmigsigermangetakforopmærksomhedenfra Brevduen, det var et par svære år at komme igennem, men vi hørte aldrig Nanna beklage sig,hunhavdeenvældigtropåathunnokskulleklaresig,mensådanskulledetikkevære. JegharlæstallebrevenesomIharskrevetsidensidst,detserudtilatallehardet godt.henrikborhjemmeendnu,hanblevudlært1.okt.somlager ogkontormandhosn.c, Nielsen,Salling.Deternogetmed LindeTruck oghanmåttebliveder,sådetergodtfor ham.jegharikkenogetatlaveivinter,menjegkangodtfåtidentilatgå. 5.nov.VarHenrikogjegpåferiei3uger,vivariAfrika,Tanzania,inogetderhedder Mbya,nærvedZambiasgrænse.Detvarnogetafenoplevelse,fattigtogelendigtdetmeste, det var godt at komme væk hjemmefra en tid. Det var meget varmt når vi kom ned i lavlandetsomdekaldtedet,ca35 40grader,menhundekoldtatkommehjemigen. JegvilgernefortsættemedatværemedlemafBogen,forathørehvordandetgår jeralle. Slutfordennegang,HilsenPeder. Fredelund 12/389. KæreAllesammen! HåberatIhardetgodtallesammen.ViharfåetennypræstidagiBarritKirke. Ellersgårjegindeikostaldenogpasserdyrenedetmesteaftiden.Skalogsåhaveet svinehokkerumrepareret. Debedstehilsenertiljerallesammen.Frede. Grøndalslund Kæreallesammen! AllerførstviljegsigeEstherogSvendforenhyggeligaftenhosjer. Såregnerdetigen,jegvarellersblevetfærdigmedatsåkornidag,hvisdethavde holdttørvejr,mendetkommerjonokigen,jegmanglerogsåkun3tdrl.og10tdrl.roer,så erjegfærdig. Såskalvijoseomvifårengodsommer,fordesidsteparårharjoværetretsløje synesjeg. Iårrejservitiludlandetforatholdesommerferie,viskaltilGardasøeni9dage,allefireog det glæder vi os til. Jeg har aldrig været i udlandet før, vi har jo altid holdt vores ferier i Danmark,bortsetfraetår,davarviiSverige. Menellersgåraltingveddetgamleher.Kirstenhartagetnogetmerearbejde,pået hjemforsvagtbegavedemennesker,ogdetsyneshungodtom,detgodeveddeternokat hunikkeskalforberedesig,detvarhunvedatværetrætaf. SørenerkommetilæresomsmedogerpåskoleiHerningfortiden,lærepladsener ikibæk,4kmherfra,sådeterjonemt. Side 13 af 36

14 LoneerpåungdomsskoleiBjerreHerred,vedHorsens,ogskalværederi10.klasseogså,og ergladforatværeder.mensåharviogsåhaftbørnpåungdomsskolei4år,deterdyrt, menjegtrordehargodtafdet.jegselvhardetgodtmedmingigtogminekøer. Sdr.Vilstrup Kærealle. Detgikforéngangskyldovertiden,mendeterfordijegharhaftmegetatgøreihus og have, flere rum er renoveret, man har jo ingen indvendinger når der kommer ordre ovenfra,(manviljogernebliveher). Vi var i juli på en pragtfuld tur til Nordkapp, via Helsingfors, med Papuga, bus selvfølgelig.detvarenoplevelse,isæratståpånorgesnordligstepunkt,(somdetvistnok ikkeerhvismanregnermålerefter).menhvismantroedeatdetpådekantervarfattigdom ogunderudvikling,såtagermanheltfejl,dermanglerikkenoget,altersomisyd,godeveje, mangebroerogpænehuse. Jegbliverpensionistijanuarmånednæsteår,gåraltsånediløn. MangegodehilsenerfraSigneogKurt. 18.oktober2004 Hejallesammen. HarmodtagetvandrebogenfraKurtd.5.okto4ogsnart3årsidenMagdadøde. Nu må jeg tage mig sammen til at skrive, lige så godt først som sidst så jeg sparer pengenetilenbøde. TAGDETSOMDETFALDERSÅGÅRDUGENNEMLIVETALTIDIDEN BEDSTEALDER,(duerikkeherreoversomdetfalder,menjeghardetgodt). TidenflyverafstedheriNordborgpåAls,hvorjegopholdermigdetmesteaftiden. ServicenergodherhosConnie!Connieblev60d.2.oktober,hunfejrededetmedengod festidanbo sfestlokale. Nikolai,Karoline,Joakim,HelleogAllanharnokatsetiliSøbergshaveiØsterLindet. AllanbrugermegetafsintididennystartedeBrugsiGredstedbro,mendetgårrigtiggodt, og Hanne vender sig, trods sin sygdom mere og mere til at bo på bofællesskabet i FjordmarkeniVejle. Hvad går så tiden med: 3 timer hver mandag i Nordalshallen med gymnastik, svømning, badminton mm. Tirsdag er vi Aktive Seniorer PÅ Als ude at cykle, mindst 3 timer,måske6timer.dererkeglingomfredagen.connieogjegfølgestilmotionpådanfoss mindstetpartimerhveruge.herudovererjegengageretienlandsdækkendeseniorklub,og stadiggrænseformandivamdrup. Connie påstår at så findes jeg også et eller andet hver weekend, jeg mener nu vi er ligegodeomdet,menvikandahellerikkesiddehjemmeheletiden.viharogsåinvestereti encampingvogn,ogjegharinvesteretiengråferguson,spildafpengesigerconnie,denog såminpctagerogsålidttid,enskamatpc enikkekanskriveivandrebogen,menjegmåse omjegkanfåconnietilatskrivedetoveribogen,bedstfordemdermåskelæserdet. Side 14 af 36

15 Peter ringede en dag og spurgte om jeg ville holde det årlige træf, men det er lidt vanskeligt efter at jeg har solgt mit hus i Vamdrup, med overtagelse den 1. juli min bolig,mitsommerhus,erkunpå30m 2,hermåjegboheleåret.Jegspekulerermeget,men synesdeterhåbløstiminnuværendesituation.peterogjegskulletalesammentiljul. Vi arbejder ellers ihærdigt på at finde en ny bolig på Fyn, Sjælland eller måske Bornholm. Men det er ikke så nemt sådan at finde noget til fattige pensionister, som vi jo snarter. MåskevifindernogetpådettidspunkthvorConniegårpåefterløn,måskeiløbetaf etårstid. Jeg må hellere slutte, jo mere man skriver jo større mulighed er der for at det ikke bliverlæst,dererjostorforskelpåhvormegetderbliverskrevet,,oglidtermåskeligeså godtsommeget. MangevenligehilsenerherfraNordborg. ConnieogJensPeter Hejmedjer. Så nærmer julen sig, og som sædvanlig når jeg skal skrive godt der er nogen der holderlidtpåbogen,ellersvilledenkomme2gangeomåret,ogsåstoreforandringersynes jegnuikkedererivorestilværelse,såderkunneblivenogetatfortælleom. TakfordenspændendeberetningomjeresrejsetilUSA,Henrik.Derkommervinok aldrigover,sådeterrartathøreomdetfraandre. VoresferieiårgiktilIsland.Deteretfantastiskland,såheltanderledesennogetvi før har oplevet. Vi fløj derop og kørte med bus hele vejen rundt. Det er næsten ikke til at rummealledeindtryk,danaturenermegetforskellig.vihavdeenrigtiggodrejseleder,og desudenoptil25 0 ogsolskinnæstenheletiden,såvivarmegetheldige. FørstiaugustvarviiRy detvarjo45års jubilæum iår.vivar12fravoresårgang oghavdeengoddag. I vinter går vores tid som sædvanlig med folkedans, gymnastik og edb, og jeg har værettilblomsterbindingnoglegange. Desuden går der jo nogen tid med børn og især børnebørn, jeg er også stsdig på arbejdeengangimellem,detkanjegogsågodtlide. Jeghåberatallefårengodjul. Mangehilsener,NielsPeterogGurli. Side 15 af 36

16 Jan.2005 Kærevenner! Detherkostervistfrimærker,vihardaogsåenhelmassegamledanskesomallerede erstemplet,såviveddeergodenok. Herharvifåetjulenognytårsaftenoverstået. Tammyoghendespostfyrkomden17.dec.derejserførstden7.januar,såIngerog jegharferiefrakørslen,deternuogsågodtnok,vivarvistvedatfåsnekuller,detsneede hverdagogviblevmedatkøremedsammefart,detgørdeallesammen,mensneenernu ikkesærligglat,nårdetfryser 20 0,ogderer1800kmhjem.Deternuheltrartmedbesøg herijulen,deterviikkeforvæntmed. Vifikenmassesnedeførstedagedevarher,40cm,detvarligehvaddebadom,alt forturisterne! Vihavdeenkoldogvådsommer,såvibagtekuni2mdr.folkviljoikkeværevådenår deskalbade.restenaftidenharvisåkørtfraøsttilvestogtilbageigen.vibegyndteatkøre foretandetfirmaiefteråret, QuickX hedderdet,jegkalderdem HurtigX,debetaler lidtmere,enturfratorontotilvancouverogreturer$900mere,sådetforligesviegentlig helt godt med. Men vi holder med at køre før jul i år. Jeg får jo pension til sommer, har alleredefåetansøgningen,såmanerjovedatsetilendepådenvanskeligetidfra14 65 år. MangehilsenerfraIngerogArne. Korup Kærevenner. Detvarrartathørenyt.Jegskyndermigatskriveibogensådenkankommemedtil festenvedejnerogirma.(erdetetpunktunder eventuelt Ejner? Jeg er nu også kommet med i efterlønsklubben idet jeg stoppede til sommerferien sidsteår.detblevenmegetfinafslutning.sidstedagblevjeghentetpåmotorcykel(nimbus årgang?),davikomtilskolen,stodallepåskolenogventedepåmigmedflagogsang,ogi løbet af dagen fik jeg så de oplevelser alle klasser havde lavet til mig. Vi sluttede med sommerferiefrokosthjemmehosos. MartinharidetforløbneårværetpåjagtiØsttysklandetpargange,sammenmedat parkammerater,deternogethankanlide. Det var sjovt at være til elevmøde. Vi dyrkede virkelig hinandens selskab og fik snakketenmasse.viaftalteatmødessenestom5år.denældstedeltagerpåelevmødetvar ligefyldt100år.hanhardeltagetsågodtsomhvertårsiden1922!! VoressidstedelafåretharværetprægetafBettinassygdom,nustoddetklart,athun ikkekunnekommesig.hunharkæmpetsåflotiover6år,såhunhavdefortjentatvinde, menkræftersåubarmhjertig.hundøde13.december.visavnerhendeallemeget.deter godtviborsåtætsammenchristian,martin,katriogpeterogfamilieogos,såkanvihjælpe hinandenihverdagen. Mangehilsener,MartinogMarie. Side 16 af 36

17 Snejbjerg Kærealle Isnestårurtogbuskiskjul,kanmanvistroligtsigeidennetid,hyggeligtserdetud. Såerdetjodejligtatværesåprivilegeretatmanbarekanbliveindendøre,hvisdeterdet manvil.takforsidsttilirmaogejner,dejligtatmødedemalle,samtenuforglemmeligdag hennepåhotellet.dertænkerjegisærpå Thyra.Sikkenendame.Detmåværenogetaf en oplevelse både for personalet og beboerne at bo på Lotte, så er det ingen sag at kommepåplejehjem. Den12.september2004fikvibanebarnnr.to.Lenefikendejligpige,derkomtilat hedde Lykke. Vi ser dem heldigvis jævnligt, det nyder vi. Ellers er Søren besøgsven hos en dame på 95 år, hver onsdag eftermiddag, hun er åndsfrisk og en positiv person, hun har oplevetenmasseogvilgernefortælleomdet,sådeterenglædefordembeggeto,engang imellemsenderhunetstykkechokolademedhjemtilmigfordihunsynesdetersyndjeg skalværealenehjemme,deterdapæntgjortafhende,(hunkanjoikkevideatjegnyder det,vel?)ha,ha. Ellersharvijovoresbowlingogmotionheromvinteren,ogSørenharcomputer,som hanvirkeligdyrker. Vores sommerferie i 2004 blev herhjemme i Danmark, vi var på campingferie i Sønderborg1uge,derefteriFriederichstadtiTyskland,sombliverkaldtlilleVenedigfordi dererenmassekanaleratsejlerundti,vivarmedpåsådanenrundtur,endejligogflot oplevelse.dervardanskguidemed,såhunfortalteenmasseombyen,detvarspændende athøre. NuviljegslutteihåbetomatI,vimåfåengodsommer. MangehilsenerfraSørenogElin. Ps:takHenrik,fordidusendtebrevetmedomjeresturtilUSA, detvarspændendeatlæse,sikkenenoplevelsedetmåhaveværet. Randers Kærealle HererenlillehilsenfraRanders.Detharværetetårmedmangefølelser,hadog frustrationer,menefterhåndensynesjegatjegharfåetholdpåtilværelsen,mennemthar detikkeværet.jegergladformitnyehus,someretrækkehusderliggerpåenstillevillavej udtilgrønneområder,såhvisiskullekommeforbi,erialtidvelkomne. Jegharligeværet8dageiTunesienpåengolftur,sammenmedtogolfveninder,detvar dejligt,ligehvadjegtrængtetil,mognuerdetjodejligtforårherogenskøntidvigåri møde,håberatihardetgodtallesammen. Mangehilsener,Eva. Side 17 af 36

18 Kærevenner Hergårdetsomdetplejer.HilsenPeterogHenrik. Slut Fredelund 1/605 Kæreallesammen! Håberatihardetgodtallesammen.Jegharværetvedatlaveetraftehegn.Jegskalpåturtil Morsindenretlænge. HåberatIhardetgodtallesammen. Debedstehilsener,Frede. Snejbjerg Kærebrevduevenner! Detvarrartathørefrajerigen,mendetserjoudtilattidengårgodtforjeralle.Iarbejder Irejserognogengårognyderlivetligesomjeg,ogdetharjegdetgodtmed,deterdejligt atderingenersomstyrerensliv. Men,menderkanjogodtkommenogetsåsomsygdom,viharligeaflystvoressommerferie, viskullehaveværetpåhøjskolenæsteuge,menmåtteaflysefordikirstenharhaft lungebetændelseisnart5ugerogværetindlagtpåsygehusi4 5dage,hvorhunharfået taget1,3lvæskeudaflungenihøjreside,mendetgårbedrenu,menhunvarfortrættilat tagepåhøjskole.såvibliverhjemmeforeløbigognyderhavensomstårifuldtflor. Ellersgåraltveddetgamleher.Sørenerjofærdigmedsinuddannelseogharnufået arbejdevedenarkitektivejle,sådeterdejligtnemt.loneborstadigvækiholstebroog arbejderibilka. OgvitoboriSydgaden37,iSnejbjerg.Hvisnogenafjerharlysttilatbesøgeos,erI velkommen. Mangehilsener,KirstenogJens. Lørdagd.9.juli2005 Hejallesammen. Deterdendanskesommer,jegsidderiskyggenudepåterrassenogskriveridenkære vandrebog.oghvadskriverenpensionistsåomårgang:børn,børnebørn,rejserogsåomen rigtigdejlighverdag. Ijunimdr.kunneAnneogHansPeterfejrekobberbryllup,ogdetskulleforegåmedåbent hus teltihavenoghelstegtpattegris,menindenvinåedesåvidt,skullederbageskager, malesporteogdøreogordneshave.vejretvarmedosogdeungemenneskerfikenrigtig dejligdag. Side 18 af 36

19 EfterveloverståetkobberbrylluprejstePoulogjegenturtilScotland,medseniorklubbeni landboforeningen.detblevenrigtigfinturmedsolskinsvejr,såvikunnerigtignydedet grønnescotskelandskab.voresrejselederogchaufførvarheltperfekte,devarfradegrå Busser,sådemvilvigernerejsemedenandengang,jegkanstærktanbefaleandre. Desidsteugerafskoleferienskalnokgåmedbørnebørnpåbesøg,forforældreneskal begyndeatarbejde. Enkærlighilsensendesjeralle,fraIngaogPoul. Jelsd KæreVenner! Enregnvejrsdagihøstenkangodtbrugestilatskriveibogen.Jegviltilføjeatvierikke begyndtathøsteendnu,menventerkunpåhøstvejr.desidsteparugerharlignetvejreti høsteni2004. Estherernuogsåblevetfolkepensionist. Forca.14dagesidenvarviiBindeballeKøbmandsgård,hvorvitrafIdaogArne,devisteos enmegetsmukvejfrabindeballetilegtved.danmarkharrigtigmangeflottesteder. VivariferienpåBornholmhvorvifejredeEsthers65årsdag.Esthersstorebrorbor stadigvækpåøen.deer4søskende,de3errejstfrabornholm,ogsådanerdetimange familierderovre.fiskerieternæstengåetiståpåbornholm,oglandbrugetsudviklingkender vi.allepåøenkanikkeleveafturisterne. Detbliverikketiludenlandsturiår.VivariEnglandsidsteefterår.Birgitteerstadigbosati Eastbourneisydengland,hunharboetderovreioverhalvdelenafsineleveår. MangehilsenerfraEstherogSvend. Outrupd KæreVenner Hererdasketlidtafhvertsidensidst,FreddyogJetteharsolgtgården,deblevtrætteafat detskulleværesåstortforateksistere,sådeharkøbtvoressommerhusvedhennestrand, somvarenhusoggrundmanmåtteboogdriveforretningfra,deharbyggetomtilbeboelse ogværkstedhvorhansåvildriveserviceafsommerhusefrasammenmeduffesomhar startetdamgaardstømrerfirmailund,devilhjælpehinanden,menkørehversitløb.uffe vilarbejdeendeliskibsgulve,somhanhararbejdetendelmedifinland.såjegblivernok ikkearbejdsløs,dereraltidnogetmankangåtilhåndemed. Vivartilbryllupigår,dafikviUffegift,detvarogsåpåtideforHanneogUffeharjoenpige CecilieogdrengenThor.Nårviharluftettankenombryllup,harHannealtidsagt,JoUffe skalgiftes,menhanvedbareikkehvornår. Irmaogjegharhaft2½dageafvorsommerferie,dengiktilStevnsKlint,MønsKlint,Lolland, LangelandogFyn,endejligturogenanderledesnaturendherude. Tilsluthilsen IrmaogEjner Kærevenner Side 19 af 36

20 Nuerjegblevetpensioneretpåfuldtid,sånuerjegogsåenafdemderikkekanfåtidentil atslåtil,entenplanlæggerjegformeget,ellerogsånårjegforlidt.viharfåettobørnebørn sidensidstjegskrevibogen.henrikoglottefikendreng22 12ogMikkelogLisbethfiken pige14 5.HenrikogLotteharsolgtderesejendomvedGiveogharkøbteniMølvang,deter kun3kmfraos,derermegetatryddeopiderude,såderkanjegfåmegettidtilatgå. IdaarbejderpåArlaendnu,mendetfårdaenendesenest1 6 06,megetafdetarbejdeder erivejle,bliverflyttettilpolen.desværrevarviikkemedhosirmaogejneridetvialtideri Norgeiuge8,viharogsåbestiltvoresferiefra ogtidagfrem,sommerferiengørvi nikkemegetudaf,nogledageikøbenhavnognogledageisommerhusikalundborg. Venlighilsen,IdaogArne. Sdr.Vilstrup Kærevenner Denne gang har jeg igen benyttet mig af formandens uskrevne ret til at gå over tiden, indenfor rimelighedens grænse selvfølgelig. Men der har i de sidste dage været meget at gøre: Lisa Marie har nu udstillet i Sognehuset, familien kom fredag, og lørdag gik med at hænge op og arrangere hvad der skulle til, søndag var der fernisering, der kom godt 50 personer, heldigvis gav menighedsrådet vin og kartofler, dem i skiver, og de skulle ikke engang have del i eventuelt salg. Det var en god dag for Lisa Marie, hun fik en snak med gamlevennerogveninder.ogsåhendesgamle kunst lærerindekom. Blevfærdigmedatmaleloft,vægge,vinduoggulvibad,althvidtligesomistueogentre ogsåermalethvide,dogikkegulvene.sidstnævnterumhavdevi MalerLene til,jegkan ikkeklareatmalesetretstoreloftareal.detvarnuogsådejligtatsedenvimsebette malerpigevimserundt.engodtingvarathunsletikkespildteellerklattedenogensteder, (modsatmig)selvomintetvartildækket. Ferie,ja,iårblevvihjemmeogdetblivervistlidtensformigtatfortælleatvitagertilIsland igennæsteår.vivarmegetgladefordenførsteturoghåberdennæstebliverligesågod.vi erikkesåmegettilvarme,trafikkøerogmøgogskidt,altdeterdernemligintetafiisland. Ernugodtigangmedbog,frabrevduen,deternuvældiginteressantatlæsehvadderer blevetskrevetitidensløb.enstortakskallydeher,tilalledemderharskrevetletlæseligt! Flytteplanerneernuikkesåstærkenu.Hurrafordet. Mangegodehilsener frasigneogkurt. 13.nov.2005 Hejalle. Numåjegseatfåskrevetetstykkeivandrebogen,tidenløberogdeterikkeiMagdasånd attrækketidenud. Men tiden flyver af sted, selv om jeg ikke helt kan forstå med hvad. Som pensionist fra 1. oktobererderjoikkemegetmanskal. Så må vi finde på noget, som at deltage i Aktive Seniorer, 3 timers motion hver mandag, cykeltureomtirsdagenogkeglingomfredagen.nå,ja,såtagerjegimodhvisdererpladspå pc kursusetomonsdagen. Connieholdermigstadigud,selvomjeg,eftersigende,erstridindimellem. Side 20 af 36

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Men Mette er bosat her lige omkring i et nybygget hus med dejlige ting. Og to børnebørn har de glædet os med!

Men Mette er bosat her lige omkring i et nybygget hus med dejlige ting. Og to børnebørn har de glædet os med! Julen 1994. Kære Familien Mors og Inger, tak for brev på poetiske vinger! Som I råber i skov, skal I også ha' svar, så med rim har vi nu gjort computeren klar! Et Julebrev klarer den hurtig og let, hvis

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Aktivitetsplan Vinter 2014

Aktivitetsplan Vinter 2014 Januar 2014 1 Onsdag 1. Juleferie Torsdag 2. Juleferie Fredag 3. Juleferie Lørdag 4. Søndag 5. Åbent Hus 2 Tirsdag 7. Juniortræning Onsdag 8. Juniortræning Torsdag 9. Juniortræning Fredag 10. Juniortræning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Interviews og observationer fra MOT-sammen Da du startede i MOT-sammen, havde du så aftalt at tage af sted sammen med andre?

Interviews og observationer fra MOT-sammen Da du startede i MOT-sammen, havde du så aftalt at tage af sted sammen med andre? Interviews og observationer fra MOT-sammen 2018 Indhold Interview 1...1 Interview 2:...2 Interview 3:...4 Interview 4:...5 Interview 5...6 Interview 6:...8 Observationer:...9 Interview 1 Informant: Mand,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Ugebrev uge 41 gruppe 2

Ugebrev uge 41 gruppe 2 Ugebrev uge 41 gruppe 2 Så blev det endeligt tid til ugebrev igen. Det har jo været en tid med vikarer, da jeg har været syg. Jeg tror dog at det er gået ok. Vi var jo på besøg på en æbleplantage i sidste

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 2. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 2. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 30 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer Produktionsnr.

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1 Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1 Velkommen tilbage efter juleferien. Vi ønsker alle et godt nytår. I dag laver Anja Bolsjer i køkkenet, det koster kun 10 kr. Meld dig på hos Anja. Torsdags

Læs mere

14 Hvor skal vi hen? LØSNINGER & UDSKRIFTER. 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre. Julia: Har du været i Skagen?

14 Hvor skal vi hen? LØSNINGER & UDSKRIFTER. 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre. Julia: Har du været i Skagen? 14 Hvor skal vi hen? 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre Julia: Har du været i Skagen? Luis: Hvor ligger det henne? Julia: Oppe i Nordjylland. Luis: Har du været der? Julia: Næ, men jeg

Læs mere

Fødselsdage Personalenyt

Fødselsdage Personalenyt AVISEN April 2011 Fødselsdage. Personalenyt Aase Pedersen kunne 1. januar 2011 fejre 25 års jubilæum ved Fredericia kommune Gitte Hoffmann er gået på efterløn efter 34 år i Fredericia kommune. Hun har

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen Rejsebrev nr. 5. Dennis Bager : Stor dag for dansk bueskydning! Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis skulle først i ilden. Efter opvarmning

Læs mere

Månedsblad Børnebiksen februar 2011.

Månedsblad Børnebiksen februar 2011. Månedsblad Børnebiksen februar 2011. Nyt fra Kontoret. Det roder alle vegne i Børnebiksen, både ude og inde, håndværkerne knokler for at gøre vores hus rigtig dejligt. Personalet knokler også med malerarbejde

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet.

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. RY SKOVMUS Hej Skovmus og forældre Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. Vi skal have gjort klar til vores

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Januar I dag er der drengeklub på programmet for 4 klasses drengene. Vi starter kl Ridning kl 15.00

Januar I dag er der drengeklub på programmet for 4 klasses drengene. Vi starter kl Ridning kl 15.00 Januar 2019 Tirsdag 1-1 Onsdag 2-1 Torsdag 3-1 Fredag 4-1 LUKKET. Rigtig godt nytår og velkommen tilbage. Vi åbner klubben kl 9.00 til 17.00. Vi tager i skøjtehallen kl 12.og er tilbage igen ca 16.30.

Læs mere

Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409

Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409 Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409 Kontakt mig gerne for uforpligtende besøg. Velkommen til min dagpleje. Mine åbningstider:

Læs mere

Vi arbejder i øjeblikket på at forbedre forholdene for hestene. Mere om det snart. Kom og nyd samværet med vores søde heste.

Vi arbejder i øjeblikket på at forbedre forholdene for hestene. Mere om det snart. Kom og nyd samværet med vores søde heste. Nyhedsbrev Klub Viadukten, oktober 2017. Den korte udgave, denne gang. Efteråret er over os med kølige og lune dage på skift. Præcis som vi kender det fra sommeren. :o) Efterårsferien står for døren. Gokart-teamet

Læs mere

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Hold Øje uge 25 Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Tigerne er ved at være færdige med deres afgangsprøver. I starten af denne

Læs mere

Red Hill Special School

Red Hill Special School Red Hill Special School 72 Waterworks Road Red Hill QLD 4059 Email: admin@redhillspecs.eq.edu.au Område: Børn og unge med nedsat funktionsevne 1. Rejsebrev fra Brisbane, Australien Så er der allerede gået

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 01/16 Lemming d. 8. januar 2016 Ugen der gik: Juleferie!

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

MultiBultiFag: Torsdage uge 48-6

MultiBultiFag: Torsdage uge 48-6 Ugebrev 03 Indskolingen September 2015 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. Vi håber, I alle har haft en dejlig juleferie og er kommet godt ind i det nye år. Vi er i fuld gang igen i alle klasserne

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. Januar 2018

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. Januar 2018 --- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter Januar 2018 Vores fantastiske Lucia-piger og drenge Gl. Landevej 15 2620 Albertslund www.storagergaard.dk erik.romer@albertslund.dk Tlf Stue 2 28786021

Læs mere

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte. E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte. E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044 UGEBREV nr. 23 uge 05 Årgang 6 Temauge I næste uge har vi temauge om farver. I må læse under lærernes indlæg, hvad der skal ske i løbet af ugen, men her er lidt praktiske informationer. Mandag er normal

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Nyt fra Herskind Børnehus uge

Nyt fra Herskind Børnehus uge Fælles Nyt Herskind Børnehus Vinterferien. Vi har naturligvis som altid- haft åbent i vinterferien. Børnetallet for Børnehuset har samlet været: Mandag: 20 Tirsdag: 22 Onsdag: 15 Torsdag: 17 Fredag: 17

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Fredagsbrev uge 37. Kære forældre

Fredagsbrev uge 37. Kære forældre Fredagsbrev uge 37 Kære forældre Tak for sidst skal der lyde herfra for både høstmarkedet og det fælles forældremøde. Vores årlige høstmarked er nu forbi, alt er ryddet op, og vi er nu gået ind i en almindelig

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen?

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen? Mølleavisen Maj 2015 Så fik vi afsluttet vores revy. Vi syntes selv den var helt fantastisk. Men det var hårdt med 4 forestillinger, men vi synes, at vi klarede det så godt. Vi var lidt skuffede over,

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Nyhedsbrev FK Januar 2010

Nyhedsbrev FK Januar 2010 Nyhedsbrev FK Januar 2010 Godt nytår og velkommen 2010! Så fik vi sagt farvel til nullerne og goddag til et nyt årti. Jeg håber at I alle kom godt igennem nytåret og nu er friske, sammen med os, på at

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 13+14 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 13+14 2014 Påske. Vi holder naturligvis åbent de 3 dage op til påske. Fra 06.30 til 16.00. Bemærk venligst tidspunktet vi lukker. Vi har i øvrigt besluttet at vi fra næste skoleår dropper at lukke kl. 16.00 i ferier.

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere