Gl. ager Kære Brevduevenner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner."

Transkript

1 Gl.ager KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor enornecentralvedennabohvorhelehusstandenlåisengmedinfluenza,mendetmesteaf tidenharjegværethosmingamlehusbond,karlenhanfikeftermig,fikmuskelsvindoghar væretpåsygehusiaarhussidenmidtimartsmåned.deterenforfærdeligsygdom,haner 23årogsiddernuirullestologkommervistikketilatgåmere. Ellersharjegikkeoplevetnoget,deterjoikkesålængesidenviskiltes,ogdetvarhårdti begyndelsenatværehjemme,altersåstilleogroligt,mensådanerdersikkertflerederhar det. Tilsidstsenderjegdekærligstehilsenerfra EjnerDamgaardAndersen. Gl.Ager Ikast StudeMark,Forlev. Kærebrevduevenner. Ja,nuharjegdafåetnogetarbejde,jegfåetnogetarbejdepåetbageriiSlagelse,det tjenerjeg90kromugenved.deterjoikkeletatfåarbejdenårdetikkeermereenddepar månederjegertilrådighed.jegsøgteiavisentogange,menfikikkeeetenestetilbud,så vardetatjegsøgtedetandet,deterdabedreendingenting.mendereraltsåikkemeget vedatgåietbagerihverdag,ogjegstopperogsåsåsnartjegkankommeudatlugeroer, detkanjegdaogsåtjenenogetmereved,ogsåkandentidogsåsnartgåtiljegskalindog væresoldat. Ellersharjegdetgodt,jegborhjemmeogcyklertilSlagelsehvermorgen,derer10 kilometer,ogjegskalbegyndekl6morgen. Derersåstilleherhjemme,dereringenungemenneskerpåegnen,sådeterikkemeget jegoplever,jegtageribiografenengangomugen,derudoverkommerjegingensteder. Tilslutsenderjegjeralledekærligstehilsener. ArneAggerholm. I/SFiilsø Kærebrevduevenner. Førsttaktiljerallesammenfordijegmåttekommemedidennevandrebog,ikkemindst tilformanden,magda,detvarjohendederpåfalderebetfikdetordnet. Side 1 af 36

2 SomfleresikkertvedhavdejegfåetlovningpåarbejdepåFiilsøefterhøjskoleopholdet. Dertogjegsånedefterpåske,kørendepåminMax.Detvargodtnoknogetnytformig, fladtogsandet.blevvelmodtagetafforvalterenderbødpåbrøddahanhavdevistmig værelsethvorjegskullebo,ikkenogetfestligtsyn,4hvidevæggeogensengogetbordmed stol.manerdaglejerogfår137,70kromugen+kost,somikkeerovermiddel.herbliverjeg måskeisommer,mendeterikkesikkert,pønserpåatkommeudatsejle,mendeterikke sikkertdetblivertilnoget. Derskerrigtigmegether,tildetil2500tdr.landbrugogligesåmegetskov,hedeogsø, erder25mand,16traktorerog10mejetærskere.ingenheste,men5køerogetpargrise,til egetbrug.6 700studegræssergræsarealerne,restenerkornogfrø,ingenroer. Gårdenligger5 6kmfraVesterhavet,isoleret,godtmedmotorcykeltilbyen, købmandenkommerherudengangomugen! Ieraltidvelkomnetilatbesøgemig,ihøstenbliverdergangidennåraltmaskinerieter isving. DetvarmeningenjegvilletilRy27.April,mendetregnede,såjegopgav,nuhåberjegi stedetatsemangeafjertilrymødet. Ipinsentagerjeghjem,glædermigtilatsebøgetræer,måskebliverjegpåSjælland nogledageogtynderroer. Medhåbetomatdetgårjerallegodt,ogIertilfredsemedtilværelsen,senderjegde venligstehilsener. KurtChristiansen FiilsøAvlsgård Oksbøl. Orø KæreBrevduevenner. Såkomvandrebogentilmig,ognumåjegseatfåskrevetiden.Jegfikjopladspå Orø,enlilleøinærhedenafHolbæk.Deterpåetiagttagelseshjemfordrenge.Drengeneer fra12år,deflestefordideerlangfingrede. Jegergladforatværeher,selvomdeterlidtafsides.Vierenhelflokungeher.Af personaleterderkunkokkepigenogstuepigenderikkeerjyder.bådeforstanderenoghans koneerjyder.såerderfemlærere,somogsåerjyderogsåmig,jegerogsåjyde. Kokkepigenogenaflærerneergamleryelever,deternuheltmorsomt. Jegerellersligeblevettilbudtkokkepigepladsenpå Kroen herpåorø.jegkunnefå 400krilønderprmåned.Detvardaetgodttilbud,menjegsagdenejtakdadererudsigttil atjegkanfåkokkepigepladsenher,fordikokkepigenskalgiftesijulmåned,såhunrejser nok1.juli.kokkepigelønnener500kr,menjegkanvistkunfå450fordijegersåung.men deterjegogsåtilfredsmed,hellere450herend500på Kroen,hvorforslidesigselvop der,nårmankangåoghavedetgodther.jegveddagodtatjegkunnelærenogetmerepå Kroen,mendetkannuikkegøredetalene,arbejdsmæssigtharjegdetgodther,ogjeghar ogsågodtmedfrihedoggodløn.hvadkanmanønskemere?jo,jegvillegerneatjegvari Jylland,mendeterjegaltsåikke.Determåskeetmærkeligtønskeijeresøjne,mendeter temmeligindvikletatrejseherfra,forbindelsernepasserikkemeddettidspunkthvorjeghar fri. Jegvarhjemmeførstimaj,ogsidsteidennemånedfårjegdobbeltweekend,detvilsige 5dage,såskaljeghjemogmoremig. Desværrefårjegvistikkefridensøndagdererelevmøde,såjegserjernokikkepåden dag,menikantroatjegskalnoksendejerenvenligtankedendag. Side 2 af 36

3 Hermeddevenligstehilsenertiljeralle MagdaFrandsen Iagttagelseshjemmet Orø Holbæk Hobro Kærebrevduevenner. JasåblevdetminturtilatfortællehvadjegharoplevetsidenviskiltesiRy.Detvarnu endejligvintervidehavdeogjegsavnerogsåjerallesammen. FraRyrejstejegtilHobro1.April,hvorjegarbejderpåcentralen.Dererjegvældigglad foratvære,menjegmøderpådemestutroligetidspunkterafdøgnet,viarbejderjopåskift, sånogengangeerjegfærdigved14 15tiden,deternårjegmøderkl7,andregangeerjeg førstfærdigkl22,menjegharheldigvisikkehaftnattevagtendnu,dethåberjeghellerikke atjegkommertilligemeddetsamme,forsåskalmansiddeheltene,omdagenervi11. Jegharnokatgøreheletiden,borjoogsåiHobrohvorjegharfåetetdejligtværelsehos sådannogleflinkemennesker,dertitinviterermigoptilkaffeogsefjernsyn,menellersvil jeggodtindrømmeatjegkedermigendelnårjegharfri,sådøjerjegmedatfåtidentilat gå,jegkenderikkerigtignogleungeatkommesammenmedendnu,mendedtkommer forhåbentlig.jegharikkemereend15kmhjem,såjegkanhurtigtsmuttehjementur. HarIellershaftengodPinseallesammen?Jeghavdefri1.pinsedagogvartilbalom aftenen,mendetvarikkefordidervarsåmegetveddet,dervaraltformangemennesker, sådetblevetafdeherballerhvormangårogtramperhinandenovertæerne. Nukandetellerssnartblivetidenhvordererelevmøde,jegvedendnuikkeomjeghar fri,menjeghåberdetrigtignok,detkandabliveskægtatsehinandenigen.nuviljegslutte meddevenligstehilsenertiljerallesammenfra ElinGustausen VesterAltan14 Hobro Ryden Kæreallesammen Ja,såkomturentilmig,tilatfortællehvadjegharoplevetsidenviskiltes.Jegvar hjemmeiaprilmåned,ogsomisikkertvedallesammen,skullejegjotilbagetilhøjskolen igenogbegyndeikøkkenetfra1.maj.mendetvarnuikkesådejligtsomjeghavderegnet med.ikantrodetvarmærkeligtathøreklokkenringeogatjegikkeskulletiltime,mennu erjegvedatvænnemigtildet.ikantrodeterrartherpåhøjskolen,jegnyderdetogsånår jegharfri,ogdetharjeghvertirsdageftermiddag,ogdetharingaogestherogså,såervi udeatsejleellergårentur.vihartagetnoglebilleder,menharikkefåetdemfremkaldt endnu. Side 3 af 36

4 JegskalhilsejerallefraGuy,hanvarherisidsteuge,hanvidsteikkerigtigtomhankom tilelevmødet,menannkomden25majogblivertilviharhaftelevmødet,hunerligeså frisksomivinter.uha! Den24.MajblevderénmereifamilienMandøe,enpigesomskulleheddeÅse,deskal havebarnedåbomfjortendage.jeghåberdavisestilelevmødetallesammen,derervist alleredemeldtmangeind.nuharjegikkemereatfortælledennegang,ogvilsluttemedde kærligstehilsenertiljeralle,fra EvaBisgård RyHøjskole RySt. Løkkend Kærealle. Janunærmersigtidensigsnart,daviskaltilelevmødeiRy,detbliverdejligtatkomme nedoghilsepådeforskelligeigen, tænkatdetalleredeertremånedersidenvirejstefra Ry. JegharenvældiggodpladshosenboghandleriLøkken.Ikantrodeterdejligtatvære sånærvesterhavet,nårdeterfintvejr;menisidsteugevardetblæsthverenestedag,så detvarfaktiskikketilatkommeudenfordørenudenatfåøjnenefyldtmedsand.derer ellersvedatværeliv,gadernevrimlermedturister,bådedanskeogudenlandske,ogderda ogsånoglegodesommerhotellerhvordererdansanthveraften,mendernunæstenaltidså fuldtatdernæstenikkeertilatdanse. Jegerbegyndtatspillelidthåndbold,vihartabtenogspilletenuafgjort,detkunneda haveværetbedre,menskidt,jegerihvertfaldkommettilatkendenogleungenu,deter hovedsagen.nuviljeghåbe,atiallehardetgodt,hermedsendesidebedstehilsenerfra GurliJensen Strandvejen2 Løkken Honumd Kæreallesammen. Hvorerdetdejligtatsiddeheroglæseomallejeresbedrifter,ogdeterrartathøreatI alleergladeogtilfredse.detkanjegikkeligefremsigeatjegeridissedage.somisikkert ved,såvarjeghjemmeiaprilmåned,ogtil1.majbegyndtejegsombarneplejeelevi København.Detfikimidlertidhurtigtendedajegikkevillefindemigidenmådesom børneneblevbehandletpå.formigsådetudtilatværeenstraffelejrforspædbørn,ogikke envuggestuehvorbørneneskullehavedetgodtmensforældrenevarpåarbejde.nuharjeg fåetarbejdepåengård,6kmframithjem,derskaljegbegyndeimorgen.deter spændendeatseomjegsynesomdet,jegharaldrigværetpåengårdfør. NuharIvelalleværettilelevmøde,detvarenskamatjegikkekunnekomme,menjeg glædermigtilathørehvordaniharmoretjer. MedhåbomatIhardetgodt,senderjegenkærlighilsentiljerallesammenmedtakfori vinter. ToveJensen Hornum Raskmølle Side 4 af 36

5 TorontoAug Kærealle. Førsttakfordijegmåværemedi Brevduen,såkanjegholdekontaktenmedjeralle sammenpåéngang.nuerjegtilbageitorontoigodegamlecanada,hergårdethelelidt merekviktendhjemmeigrindsted.jegelskeratrejse,deterinteressantogoplivende,jeg havdeenknippelgodturheroverigen,viaparishvorjegvarifiredage,enparisertureralle pengeneværd,boyoboy.jegsejledetilnewyorkmedqueenelisabeth,atlantensstørste skibsomjegkunkananbefale.ikantrodetvargodtatføleamerika sfastlandunder fødderneigen.jegharfåetmitjobigenogaltinggårsomdetaltidhargjortpåboxfabrikken, viproducerer70.000m²sejlomugen. JegborsammenmedtodanskegutterfraVendsyssel,viharlejetenlejlighedsomer omdannettilsuper ungkarlelejlighedmedelektriskkøkken. Viharhaftenmegetvarmsommeriår,selvidagharvihaft95grade(Fahrenheit),men detvænnermansigtil.jegharikkehaftsommerferieiår,istedetharminbrorogjeg planlagtentursydpåtilflorida,ijulenognytåret.daskalderfyresopunderchew,daderer mindst5årsm..(kunneikkelæsehvadderstod). IerblevetspredtforallevindesidenIharforladtskolen,menImødessikkerttil elevfestenviljegtro,detkunneværesjovtatsejerallesammenigen,jegmåseomjegkan fåencadillactilnæstegang.jegharikkenogenbillederendnu,menjegloveratsendenogle mednæstegang,istedetmedsenderjegethæftemednogleglimtfraontario. JegsluttermedønsketomatIallehardetgodtogkommerIpådennesideafdammen, såeriallealtidvelkomneherhvordørenaldrigerlukket. Medhilsenogetlevvelallesammen JohnJensen 2KimsdaleBlod.Opt.203 Toronto18 Ontario,Canada. Juelsminded Kæreallesammen. Ja,nuerdetvistpåtideatjegfårskreveti Brevduen indenmanskalbetaleforden, mankansnartikkelaveandetendskriveivandrebogen,mendeternudejligtatsehvordan deforskelligeerkommetigang. Jegmåvelhellerefortællehvadjegharlavetsidenjegkomafskolen.IAprilmånedgik jeghjemme,jeggiklidtudpåløsarbejde,mendetgavikkerigtignogetpenge,ogdemhar manjohårdtbrugfor.detvartristatgåhjemmeidenmåned,forpetervarflyttetiplads,så detvarderikkemegetskægved,menjeglevededetligeover. DenførsteMajflyttedejegsåtilJuelsminde,somerenrigtigturistbyforallenationer, kanitro,deterførstdetosidstemånedermanharlærtfolkrigtigatkende,efteratalle turisternerejsthjem. Ikanellerstroderharværetstortsejlsportsstævneher,kampenom europamesterskaberne,jegharaldrigsetsåmangemennesker,detvrimledemedfolkalle vegne,ogdevarheltvildeomaftenenfordervardanshveraftenligetilklokkenet.vivartil detenaften,menvarnærblevettrådtihjel,sådetskulleviikketiloftere. Nutrorjegikkejegikkejegvilfortællemereomhvadjegharoplevet,forellersbliverjeg aldrigfærdig,detkunnesnartfyldebogenud.jegflytterhjemadtilvinter,kaniligefåat vide. TilslutdekærligstehilsenerfraNanna. JegskalhilsemangegangefraPeter. Side 5 af 36

6 Fredelund24/1059. Kærevenner. DetersåsnartetårsidenvibegyndtevortvinteropholdpåRyHøjskole.Disse månedersomvidertilbragtesammen,vilståformig,ogsikkertogsåforjer,somentidevigt ogubesudletivorhukommelse. Skøntafslutningenmåskekansigesatværelidtuheldigmeddemodigetårerløbende. Trodsdetdannedesderdogformigetbilledeafudmærketkammeratskabogsammenhold, afhvilketjegkunharhaftgavnogglædeaf. JegvedjoikkehvadItænkerogføleriøjeblikket,kaniogforsigværeligegyldigt,blot Iertilfredsemedjeresarbejde,ogtilværelseialhelhed.Dersomdetteikkeskullevære tilfældet,prøvdaattrækkenogleafdelysglimtfremijerestanker,somvisammensåog delteiry.gangpågangvenderdissemindertilbagehosmigherhjemmepågårdenimit dagligearbejde.ikkefordiskoleopholdetogdetsformerheltharindfangetmig,sletikke. Dogkandetsigesattrangentilatdygtiggøresigimangeforskelligehensigteroginteresser, såsandeligikkeharformindsketsigefteropholdet. Somnutidennuløbersidenvoradskillelse,kanknaptfattes,ligesidenmin hjemkomst,harderværetfuldtopatgøreherpå Fredelund,idetkostaldenerblevet restaureretogmoderniseretpåmangenenforskelligmåde.forlystelserhardetværetsmåt medformitvedkommendeisommer.delsskyldesdetbyggerietsindtræden,delsudeblev lystentiltider.harjodogklaveretsomjegstadigforsøgermigpå,ogingenafoserjoej hellerblevet90endnu. Pådrogmigdesværreenbenskadeunderbyggeriet,såjegderforikkekunnedeltagei elevmødet.jegharikkeglemtjer,stolpådet.nudebedstehilsenertilsendesjer,ogaltgodt ønskesiifremtiden. FredeNielsen Fredelund Barrit KæreBrevduevænner! JasåerdetaltsåminturtilatskrivehvadjegharoplevetJegharjogåethjemmeoghaft detgodt,detharjegfaktisk.mendererikkemegetskægveddet,mentrodsdet,såer sommerengået. Den12Majvarjegjopåsessionogblevikkekasseret,ogimorgend.2.Nov.Skaljeg stilleivarde,såfredenerjoaltsåsnartforbi. Vihavdeminmorbrodersdreng,seksår,heritremåneder,hanersvenskersådetvar vældigtskægtoggåogsnakkemedham,vifiklærtenmassesvensk. Detvardaenvældigsommersomdetharværet,mendetharIandrenokogsåopdaget. JegharforrestenværetenturiSverigesidstiAugust,davivarfærdigmedhøsten,vivar femafsted,detvarenvældiggodtur,vivaribilogcamperede,vinåedehelttilstockholm hvorminmorbroderbor,såviboedevedhamitodageogprøvedepåatvæltebådedetene ogdetandet,mendetholdttilos.vikørteomadtrolhættanpåhjemvejen,derskaljeglove foratderernogetatsepå.deneneafdemdervarmed,togensmalflm,såviharnufaktisk setdetheletogange. Side 6 af 36

7 Nå,jegmåhellereslutte,menhvisIskullekommetilVarde,såseefterentapper landsoldat,detkunnejoværeathanvillesnakkemedjer.nåmenimåaltsåhavedetså pænt. ArneStorm Minnyeadressekenderjegikkeendnu, Mosegaard Virring,mendetkanjoogsåværelige meget. Skanderborg Vejlbyd KæreBrevduevænner! Ja,såerdetligeetårsidenvikomtilRyHøjskole,kanIforstådet,jegkanikke,tidengår altforhurtigt,mendeterveltegnpåatdengårgodttroriikke? Såsidderjegigenpåskolebænken,ogdennegangerdetlandbrugsskolendetgælder, detblivernokikkesåmorsomtsomsidstevinter,deterjomeretørretalviskalarbejde med.skolenheddervejlbyogliggeririsskovvedaarhus,ejnererogsåherogvibor sammen,deteretdejligtværelsevihar,nogetbedreenddetitårnetpåry,dererentré medvaskekummetilhvertværelse,ihvertværelseerderstoreskabemedskufferoghylder. Derer189eleverialt,sådetbliverikkedeførstepardagevilærerhinandenatkende, omviidetheletagetkommertildet. Hvadjegellersharoplevetisommerersåmændikkestoreting,jegharjoværethjemme ogsostormskriver,oplevermaningentingder.jegharhellerikkehaftnogensommerferie, mensommerenergåetgodtformig,ogderhardahellerikkemangletsolskin,menmåskevi godtkunnehavebrugtlidtmereregn. Vivarjomødttilelevmødetnæstenallesammen,menjegsynesdermangledeendelaf Brevduen smedlemmer,mendetvarellersheltrartatfåensluddermeddegamlegutter. Såtrorjegikkederermerenytframig,jeghardetudmærket,erhverkenblevetgift ellerforlovet,ogpåandenmådestraffet. Tilslutmangekærligehilsenertiljeralle,medønsketomaltgodtifremtiden. JensSkjærlundNielsen VejlbyLandbrugsskole Risskovst. Vandeld Såervandrebogenendeligkommettilmigsomerdensidstepåruten.Minhistorieer ikkesådramatisk,menjegkangodtfortællelidtomhvordantidenergåetsidensidstvivar sammen. SomIsikkertvedfikjegpladspåengårdiVoel,denvarpå90tld.Tilatbegyndemedgik detlidtskidt,forholdetmellemmandenogmigvarikkesågodt,mendetblevbedreefteren månedstid,efteratvihavdehaftenlængeresamtale,mendetvartrodsaltentrøstatder ikkeermereend12kmtilry,forsåkunnejegdakøreoverogsnakkemeddempåskolen omaftenen.svendknudsenhavdejofåetenplads5kmfrahvorjegvar,oghanvarheller ikketilfreds,såvifulgtesadtilry. Såblevdet1.Juliogjegskullerejse,dervarenderhavdebrugformig,ogdetvar militæret.jegskullemødeved4.feltartilleriregimentivarde,detvarjoikkeudenspænding jegrejstehjemmefrakl5.30ommorgenend.2.juli.deførstedageivardevarlidtafet Side 7 af 36

8 mareridtforvividstejoikkehvadvimåtteogikkemåtte,menefterhåndensomtidengik, fandtvidaudafdet.jegvarivardeifiremånedersomrekrut,derefterblevjegflyttethertil FlyvestationVandel,hvorjegernu.Herharvidetnogenlunde,deerikkesåkrigsliderlige her,vierkun9menigesoldater,sådeterikkesåstortbatteri.menjegerstadigikkegladfor atværesoldat. TilslutviljegsendemangekærligehilseneroghåbeatIfortsatmåhavedetgodt. ArneSteffensen VandelFlyvestation Vandel VejlbyLandbrugsskoled Kærekompani. JasomIkanlæsehvadJensSkjærlundskriver,erjegkommetpåskolebænkenigen. Mendeterikkeethvilehjemellerénstorferie,somdetfaktiskvariRy,hergårviikketure omaftenen,nejvisidderfaktiskbådetil1og2omnatten,ogarbejder,mendeterjoogså foratlærenogetvierher. Jegskalværeheri6månederforatfåsvinekontroleksamen,såjegvillejogerneom jegkunnefåenstillingnårjegkommerherfra,nåmennokomdet,jegvilligefortællejeg hvorjegharværetiminsommerferie:irmaogjegvarenturiskagenogrundtinordjylland ogbesøgegamlerygutter.vitogførstoptiljenstherkelsen,serritslev,evacarlsen (kokkepigen),frederikshavn,derfrakørtevitilskagenogvardersålangtmodnordsomder varland.nå,vivillesemeresandogkørtetilløkkenogbesøgtegurlijensen,vifandtstedet hvorhuntjente,menhunvarikkehjemme,såvifikikkehendetilatviseosbyen. SåkørtevitilThistedogbesøgteHenningVangsgårdogMartinKappel.Ikantroatvi varudeogmoreossammenmedkappel,vivarførsttilbaliparadishavenithisted,ogda detsluttedetogvitilforsamlingshusbaletellerandetstedudenforthisted,detholdt klokken4,såikanseatviikkehakkeridetnårvikommerud. Irmaogjegfikringpåd.21/11.Jegplejerellersatsigeatjeghverkenerforloveteller straffet,mennukanjegikkenægtedetførste,menstraffeterjegikkeendnu. SåtilsidstviljegsendealledekærligstehilsenerogtankeroghåbeatIallestadighar jeresgodehumørogetgodthelbred. EjnerDamgaardAndersen. Københavnd KæreBrevduevenner! Jasåerbogenbegyndtpåandenrunde.SomIvederjegsoldatogdeternumeget sjovt,erdagladfordetselvomjegikketjenersåmegetveddet,mensidstevintertjentejeg josletikkenoget,mendenvintervarnualligevelnogetbedreenddenjegskaligennemiår. NukandetsåsnartbliveJul,jegharhverkenorloviJulenellerNytåret,harførst juleorlovfrad.16.tild.21.jeghardesværreikkeværetiryisommer,menjegvartil Side 8 af 36

9 elevmødeikøbenhavnførstiseptember,dervarkunmødt16,deraf3frasidstevinter. Ellersharjegikkeoplevetnogetisommer,nokerdetsjovtatværesoldat,mendeterjodet sammemanopleverhverdag. IdagbesøgerjegKurt,hanboriKøbenhavnnuoghanskaljohavebogeneftermig. NuviljegsluttefordennegangoghåbeatIallehardetgodtogdeparstykkerdereri sammesituationsomjeger,måblivetilfredsemedderessoldatertilværelse,selvomdet ikkeladertilatstefferdet. Hermedvenlighilsentiljerallefra ArneAggerholm,SjælsmarkKaserne. Kastrupd Kærebrevduevenner. DeterinteressantatsehvadIforskelligeharoplevet,deterikkesåmegetjegkan tilføje,menetlillebidragviljegdagodtyde.ligesomjermindesjegrydagenemedglæde, jegharværetderetpargangesiden,mendeteraltsåikkedetsammesomdamanvarelev, derersåstilleogmanfølersigligesomlidttilovers. Den28.septemberrejstejegfraFiilsø,lagdevejenomkringRyogdeltogi efterårsmødet,deterdesværredetenestemødejegharkunnetkommetilisommer.der varmødt15 20stykkerafvoresårgang,bl.a.Olemedsinpige.Detvarmedtungthjertejeg lagdefraiårhusogdermedtogafskedmedjyllandogdemjegderharlærtatkende. FortidenarbejderjegiKastrupLufthavn,idetderheddermarkafdelingen,vi renholderstartbanerneforsnavsogsne.omsommerendrivesjordenmellembanerne,det ervistkunsomgræsmarker.deteretinteressantsted,mensikkenlarmdererher.selvom jegharfåetethyggeligtværelsevednogleflinkemennesker,ogellersertilfredsmeddet hele,såbryderjegmigikkeoverordnetomatværeher,kenderjohellerikkesåmange mennesker.tilforåretviljeggernetiljyllandigen. HilstehelttilfældigtpåHerlufsomerherinde,vedetgadekrydsmedrødtlys.Kani huskeagnessomvarirykorttid,hunvarpågræsivejersnoglemåneder,hunvarmedtil høstfestenpåfiilsø,gennemenafminekollegaer. Jegharlagtnoglebillederibogen,dermåværeflerederharbilledersomdekan læggeiogvikanstudere.deterkunnoglefåstykker,menikendervisteetafdem? MedhåbetomatIhardetgodt,senderjegdevenligstehilsener KurtChristiansen Heldoglykkeidetnyeår. Orøden Kærevenner. Mednytårsfestenkom brevduen tilmig.detergodtatlæsehvorgodtihardet.vier joblevetspredtnogetsidenviforlodry,mensådanerjolivetsforhold:samlesogspredes. Menhvorkommeerdetheledognærnårmansidderoglæserjeresbreve. JegerstadigpåOrø,minlillelysegrønneøsomjegkalderdenitankerne.Jegermeget gladforatværeherogjegvilkommetilatlængestilbagehertilnårjegrejser.jegholder nemligsåmegetafvandetogherharvidetligeudenfordøren.isommerbenyttedejegda ogsålejlighedentilatliggevedstrandensåsnartjeghavdefri. Jegerstegetigradernesidenjegkomhertil,jegernukokkepigeogfår475kriløn.Ja, jeghardetgodt.hvadsommerenangår,såharjeglevetetstillelivudadtil.herpåhjemmet Side 9 af 36

10 erdernæstenaltidskægogballade,vierjomangeunge,oghvaddeneneikkekanfindepå, detkandenanden. SidstiOktobervarjegtilkonfirmationiThy,jeggjordeholdtiRypåvejenderopog havdenogledejligetimerpåvorkæreskole. Jegharfriidagoggårrigtigognyderdet,detkanmansådanetstedsomher,meget bedreendietprivathjem.deterpåmangemådermærkeligtatgåmellemsådanenflok drenge.deterdrengederienungaldererkommetlidtudenforsamfundetslovligeveje. Drengederhjemmeerblevetforsømtpåmangemåder,menogsådrengederkanvære hårdesomflint,mendogbløde,jasåblødeatmanikkefatterdet.fårmanførstbrudtden hårdeskal,såharmanrigemulighederforathjælpesådannedrenge.deteretarbejdeder kangivemangeskuffelser,ogmåskeflestafdisse,mendethænderdaofteatvikanglæde osoveratdetgårdrengenegodtnårderestidhererovre.manfårrigtiglejlighedtilatse livetsvrangside,detkansommetiderværeubehageligt,mendetkanogsåværegodtatseat ikkealtingsvæveriskyerne.jegermegetgladforatminvejgennemlivetførtemigomad dettehjem.harsetoglærtmegethersomjegtrorkanfåbetydningformigsenereilivet. Jajegharsetsåmegetatjegtrodsalleskuffelserneharlysttilatbliveidetarbejdejeg harnu.nokharjegikkeretmegetatgøremeddrengenesomkokkepige,menderfindes pigehjemogbørnehjemhvormankanblivemedhjælper. Nå,tilbagetilosselv.Indenretlængeharjegtænktatarrangereetrymødeforosderer medibrevduen,ententilfastelavnellerogsåimajmåned,detkommertilatafhængeaf minfritid,detskalnemligførstegangholdesimithjemithyrsted,ogmineforældreglæder sigmegettilattageimodjeralle.såvelmødtindenlængeithyrsted. Hermedmangehilsenertiljerallefra MagdaFrandsen Iagttagelseshjemmet OrøprHolbæk NB:HuskligeatskrivenårIlæggerbødeibogen, ellerserdetikketilatfindeudaf. Eks:(vedlagt60øre) Ry Kærebrevduevenner. Ja,somIser,såerjegkommettilRyigen,jegblevkedafatværeiHobro,såjeg havnedealtsåhernedeigenhvorjeggodtkanlideatvære,hererlivoggladedage,mangår ihvertfaldikkeogkedersig.vierottepigerikøkkenet,deriblandtannyogirmasomijo kender,deandreereleverfraisommer.derer96eleverivinter,sådererjolidtflereend sidstevinter,mendermandøejosikkertgladfor.den30.idennehermånedskalvihave fætterbalogikkesommerbal,detskalvihaveimartsistedetfor,deterfordimandøesynes deskalhavedetsidstebalfordemselvudenfremmedindblanding,ogdetviljegogsågive hamreti,atdeterdetskønneste.viharellersfødselsdagheridag,karenfylder25år,så hunharrigtiggildeiaftenkanitro.påtirsdagskalelevernetilaarhus,detagerafsted klokkenotteogskalrundtogsedeforskelligetingsomvivarsidsteår,ogomaftenenskal deligeledesiteatret,derskalviogsåmed,mandøekommerhjemoghenteros,viskalseet stykkederhedder Helligtrekongersaften ;såerdetjospændendeatsehvaddeterfor noget,detvisåsidstevintervarihvertfaldmegetskægt. Nå,nuharjegikkemereatfortælledennegang,såjegvilsluttemedhåbomatIhar detrigtigtgodtallesammen.jegglædermigalleredetilatfåvandrebogenigenogdese hvadigårogbedriver. Side 10 af 36

11 VenlighilsenfaElin Brønderslevd JamonikkeviallesammenlængesenlillesmuleefterRy,jeggørdetihvertfald.Det ergodtatseatialleertilfredseoggladefortilværelsen. Såmåjegfortællehvadjegharoplevet,deterikkemeget.Jegerjobegyndtsom sygemedhjælperibrønderslevpåde DeGamlesHjem,deteretheltnythjemmedpladstil 50iplejeafdelingenog10påsygeafdelingen,menviharkun7derligenu,mendeterogså nokfordemdererder,dekanhverkendeteneellerandet,menjegergladforatværeher, jegharmegenfritidogetdejligtværelse. JegharligefåetbrevfraAnn,hunskriverathunlængesefterDanmarkogathun kommersåsnarthunkanfåpengetilrejsen.jegfårsnartminvinterferie,såharjegtænktat rejsetilryforatsegamleminder,menjegvedikkeomdekanhavemigfordeharjoså mangeeleveratdeborpågæsteværelserne,menjegkandagåoverpåstationenogsidde, forskolestuerneerveloptagne,tænkeriikke? Jegsendernoglebilledermed,menmåskenogenafjerharsetdem OgihåbomatIvilblivevedmedathavedetgodt,slutterjegnu.Levvel DeKærligstehilsenerfra EvaBisgård Bredgade73 Brønderslev Rynkebyd Kærealle. Ihhvorerdetdejligtathørelidtnytfrajerallesammenigen. Ja,jegerpåFynigen.Jegrejsteheroverd.1.November,hjemihusetpåRynkeby Mosteri.Jeghartjentherligevedsidenafi1½år,såjegvarikkeheltukendtmed forholdene.jegerellersmegetgladforatværeher,jegfårlovtilatgåogrodemeddethele somjegselvvil,fordeterfruenherderejermosteriet,sådettageralhendestid,dethuslige interessererhendeikke. JegvarudeathøreMandøeenaftenhanvarherovreforatholdeforedrag.Detvar hyggeligtathilsepåhamigen,oghørehvordandetstårtiliry. Forrigelørdag søndagvarjegoppeatbesøgeinga.vihavdeetpardejligedageogfik genopfrisketgamleryminder. Viharellesgodtgangigymnastikkenher,vier40piger,sådeterdaenhelgodflok.Vi harværettilfællestræningtogangesidenjul,detersjovt,såervi100påholdet.efter gymnastikkenerderfælleskaffebordogdans. JegvilønskeEjnerhjerteligtillykkemedforlovelsen.Jegvarelleersgodtærgerligover atjegikkefikhilstpådigogirmadaivariløkken.dererflerederharfortaltmigattove ogsåerblevetforlovet,såjegregnermeddeterrigtigt.tillykkemeddettove. Tilslutviljegønskejerallesammen,atIfortsatmåhavedetgodt.HermedsendesI alledebedstehilsener GurliJensen Mosteriet Rynkeby Fyn Side 11 af 36

12 Hornimd Jasåerdetminturtilatskriveminlivshistorie,sidensidst.Imitsidsteindlægvarjeg spændtpåatsehvordanjegvillesynesomatværepåengård,hvorjegogsåskullevære halvvejsandenkarl.mærkeligtnok,jegkunnelidedet,dethavdejegikkeregnetmed.herer firebørnpå10,5,2½ogenlillepigederkuner2mdr.dajegkomder,sådetvarjoligenoget formig.dervaregentlignokatlavederinde,menjegskullenoksemitsnittilatkommeud såsnartdervarenlejlighedtildet.fruenogjegvarsåvidtforskellige,sådetvarrartat kommeudogfålidtfriskluft.jeghjalpmedbådekornhøsten,atsamlekartofler,køreroer sammenogmugeistaldenoghønsehuset. Hvisminmorikkevarblevetsygigen,varjegsikkeertblevetpåSofiesmindesom enekarlivinter.nuharjegværethjemmesidenogefterhåndenfåettofastepladser,hvert stedtogangeiugen,pådenmådetjenerjegligetildenødvendigesmåting,restenmåjegså undvære.mensåkanjegtilgengældgørehvadderpassermignårjegikkeerpåarbejde. Morharliggetpåhospitaletitreuger,lægernetørikkeopererehendemere. JegharaldrigmoretmigsågodtsommedensjegvariÅle.VitogtilHindvedKroog spistesmørrebrød,ogderfratilbrædstrupkrohvordervarbaltilkl4.ogsåkunnedetikke gåatgåiseng,såkunneviikkekommeopkl6,såvifestedeviderepåetkarlekammer. Ligesådanforegikhøstfesterne,nårvivarfærdigedetenested,togvietandetstedhen.Det varvedsådanenlejlighedjegtrafejvindførstegang,ogsidenharvifulgtesgennemtyktog tyndt.haner21årogifamiliemedchristianfravesterlund,ogdetolignerhinandenendel, såkanijoselvregneudhvaddeterforenstabejserjegblevforlovetmedjuleaften. JegsigerhermedtakforgratulationenfraGurli.JegvilligemindejerpåathvisI kommerinærheden,såkikindenfor.jegeraltidhjemme KærlighilsenTove TillykkeEjner,nuervijoisammebåd. Vilstrup Kærebrevduevenner. Ja,såslapbogenopefternæsten6årsforløb.Jegharnukøbtennybog,ogmånuse atfådensendtvidereigen.denharbeklageligvisnok,liggetlængeogventetpåatkomme afsted. Men nu skal der ryddes op inden vi skal på vinterferie. Vi rejser til Norge den 11. januar.deterspændendedadenæsteningensneharinorgeivinter.jegharenkollegader erderoppenu,hunskriverdeter50årsidenderharværetsålidtsneinorge.menferiehar vijo,ogviskalnokfindepånogetatforetageos. HermeddebedstehilsenerfraMagdaBekker Side 12 af 36

13 Lyby Kærevenner! Såkomvandrebogentilmigigen,dennegangkanNannaikkeskrive.Nannadøded på Skive sygehus. Og blev begravet d fra Lyby Kirke og ligger begravet i Grinderslev(?)KlosterKirkegård.Henrikogmigsigermangetakforopmærksomhedenfra Brevduen, det var et par svære år at komme igennem, men vi hørte aldrig Nanna beklage sig,hunhavdeenvældigtropåathunnokskulleklaresig,mensådanskulledetikkevære. JegharlæstallebrevenesomIharskrevetsidensidst,detserudtilatallehardet godt.henrikborhjemmeendnu,hanblevudlært1.okt.somlager ogkontormandhosn.c, Nielsen,Salling.Deternogetmed LindeTruck oghanmåttebliveder,sådetergodtfor ham.jegharikkenogetatlaveivinter,menjegkangodtfåtidentilatgå. 5.nov.VarHenrikogjegpåferiei3uger,vivariAfrika,Tanzania,inogetderhedder Mbya,nærvedZambiasgrænse.Detvarnogetafenoplevelse,fattigtogelendigtdetmeste, det var godt at komme væk hjemmefra en tid. Det var meget varmt når vi kom ned i lavlandetsomdekaldtedet,ca35 40grader,menhundekoldtatkommehjemigen. JegvilgernefortsættemedatværemedlemafBogen,forathørehvordandetgår jeralle. Slutfordennegang,HilsenPeder. Fredelund 12/389. KæreAllesammen! HåberatIhardetgodtallesammen.ViharfåetennypræstidagiBarritKirke. Ellersgårjegindeikostaldenogpasserdyrenedetmesteaftiden.Skalogsåhaveet svinehokkerumrepareret. Debedstehilsenertiljerallesammen.Frede. Grøndalslund Kæreallesammen! AllerførstviljegsigeEstherogSvendforenhyggeligaftenhosjer. Såregnerdetigen,jegvarellersblevetfærdigmedatsåkornidag,hvisdethavde holdttørvejr,mendetkommerjonokigen,jegmanglerogsåkun3tdrl.og10tdrl.roer,så erjegfærdig. Såskalvijoseomvifårengodsommer,fordesidsteparårharjoværetretsløje synesjeg. Iårrejservitiludlandetforatholdesommerferie,viskaltilGardasøeni9dage,allefireog det glæder vi os til. Jeg har aldrig været i udlandet før, vi har jo altid holdt vores ferier i Danmark,bortsetfraetår,davarviiSverige. Menellersgåraltingveddetgamleher.Kirstenhartagetnogetmerearbejde,pået hjemforsvagtbegavedemennesker,ogdetsyneshungodtom,detgodeveddeternokat hunikkeskalforberedesig,detvarhunvedatværetrætaf. SørenerkommetilæresomsmedogerpåskoleiHerningfortiden,lærepladsener ikibæk,4kmherfra,sådeterjonemt. Side 13 af 36

14 LoneerpåungdomsskoleiBjerreHerred,vedHorsens,ogskalværederi10.klasseogså,og ergladforatværeder.mensåharviogsåhaftbørnpåungdomsskolei4år,deterdyrt, menjegtrordehargodtafdet.jegselvhardetgodtmedmingigtogminekøer. Sdr.Vilstrup Kærealle. Detgikforéngangskyldovertiden,mendeterfordijegharhaftmegetatgøreihus og have, flere rum er renoveret, man har jo ingen indvendinger når der kommer ordre ovenfra,(manviljogernebliveher). Vi var i juli på en pragtfuld tur til Nordkapp, via Helsingfors, med Papuga, bus selvfølgelig.detvarenoplevelse,isæratståpånorgesnordligstepunkt,(somdetvistnok ikkeerhvismanregnermålerefter).menhvismantroedeatdetpådekantervarfattigdom ogunderudvikling,såtagermanheltfejl,dermanglerikkenoget,altersomisyd,godeveje, mangebroerogpænehuse. Jegbliverpensionistijanuarmånednæsteår,gåraltsånediløn. MangegodehilsenerfraSigneogKurt. 18.oktober2004 Hejallesammen. HarmodtagetvandrebogenfraKurtd.5.okto4ogsnart3årsidenMagdadøde. Nu må jeg tage mig sammen til at skrive, lige så godt først som sidst så jeg sparer pengenetilenbøde. TAGDETSOMDETFALDERSÅGÅRDUGENNEMLIVETALTIDIDEN BEDSTEALDER,(duerikkeherreoversomdetfalder,menjeghardetgodt). TidenflyverafstedheriNordborgpåAls,hvorjegopholdermigdetmesteaftiden. ServicenergodherhosConnie!Connieblev60d.2.oktober,hunfejrededetmedengod festidanbo sfestlokale. Nikolai,Karoline,Joakim,HelleogAllanharnokatsetiliSøbergshaveiØsterLindet. AllanbrugermegetafsintididennystartedeBrugsiGredstedbro,mendetgårrigtiggodt, og Hanne vender sig, trods sin sygdom mere og mere til at bo på bofællesskabet i FjordmarkeniVejle. Hvad går så tiden med: 3 timer hver mandag i Nordalshallen med gymnastik, svømning, badminton mm. Tirsdag er vi Aktive Seniorer PÅ Als ude at cykle, mindst 3 timer,måske6timer.dererkeglingomfredagen.connieogjegfølgestilmotionpådanfoss mindstetpartimerhveruge.herudovererjegengageretienlandsdækkendeseniorklub,og stadiggrænseformandivamdrup. Connie påstår at så findes jeg også et eller andet hver weekend, jeg mener nu vi er ligegodeomdet,menvikandahellerikkesiddehjemmeheletiden.viharogsåinvestereti encampingvogn,ogjegharinvesteretiengråferguson,spildafpengesigerconnie,denog såminpctagerogsålidttid,enskamatpc enikkekanskriveivandrebogen,menjegmåse omjegkanfåconnietilatskrivedetoveribogen,bedstfordemdermåskelæserdet. Side 14 af 36

15 Peter ringede en dag og spurgte om jeg ville holde det årlige træf, men det er lidt vanskeligt efter at jeg har solgt mit hus i Vamdrup, med overtagelse den 1. juli min bolig,mitsommerhus,erkunpå30m 2,hermåjegboheleåret.Jegspekulerermeget,men synesdeterhåbløstiminnuværendesituation.peterogjegskulletalesammentiljul. Vi arbejder ellers ihærdigt på at finde en ny bolig på Fyn, Sjælland eller måske Bornholm. Men det er ikke så nemt sådan at finde noget til fattige pensionister, som vi jo snarter. MåskevifindernogetpådettidspunkthvorConniegårpåefterløn,måskeiløbetaf etårstid. Jeg må hellere slutte, jo mere man skriver jo større mulighed er der for at det ikke bliverlæst,dererjostorforskelpåhvormegetderbliverskrevet,,oglidtermåskeligeså godtsommeget. MangevenligehilsenerherfraNordborg. ConnieogJensPeter Hejmedjer. Så nærmer julen sig, og som sædvanlig når jeg skal skrive godt der er nogen der holderlidtpåbogen,ellersvilledenkomme2gangeomåret,ogsåstoreforandringersynes jegnuikkedererivorestilværelse,såderkunneblivenogetatfortælleom. TakfordenspændendeberetningomjeresrejsetilUSA,Henrik.Derkommervinok aldrigover,sådeterrartathøreomdetfraandre. VoresferieiårgiktilIsland.Deteretfantastiskland,såheltanderledesennogetvi før har oplevet. Vi fløj derop og kørte med bus hele vejen rundt. Det er næsten ikke til at rummealledeindtryk,danaturenermegetforskellig.vihavdeenrigtiggodrejseleder,og desudenoptil25 0 ogsolskinnæstenheletiden,såvivarmegetheldige. FørstiaugustvarviiRy detvarjo45års jubilæum iår.vivar12fravoresårgang oghavdeengoddag. I vinter går vores tid som sædvanlig med folkedans, gymnastik og edb, og jeg har værettilblomsterbindingnoglegange. Desuden går der jo nogen tid med børn og især børnebørn, jeg er også stsdig på arbejdeengangimellem,detkanjegogsågodtlide. Jeghåberatallefårengodjul. Mangehilsener,NielsPeterogGurli. Side 15 af 36

16 Jan.2005 Kærevenner! Detherkostervistfrimærker,vihardaogsåenhelmassegamledanskesomallerede erstemplet,såviveddeergodenok. Herharvifåetjulenognytårsaftenoverstået. Tammyoghendespostfyrkomden17.dec.derejserførstden7.januar,såIngerog jegharferiefrakørslen,deternuogsågodtnok,vivarvistvedatfåsnekuller,detsneede hverdagogviblevmedatkøremedsammefart,detgørdeallesammen,mensneenernu ikkesærligglat,nårdetfryser 20 0,ogderer1800kmhjem.Deternuheltrartmedbesøg herijulen,deterviikkeforvæntmed. Vifikenmassesnedeførstedagedevarher,40cm,detvarligehvaddebadom,alt forturisterne! Vihavdeenkoldogvådsommer,såvibagtekuni2mdr.folkviljoikkeværevådenår deskalbade.restenaftidenharvisåkørtfraøsttilvestogtilbageigen.vibegyndteatkøre foretandetfirmaiefteråret, QuickX hedderdet,jegkalderdem HurtigX,debetaler lidtmere,enturfratorontotilvancouverogreturer$900mere,sådetforligesviegentlig helt godt med. Men vi holder med at køre før jul i år. Jeg får jo pension til sommer, har alleredefåetansøgningen,såmanerjovedatsetilendepådenvanskeligetidfra14 65 år. MangehilsenerfraIngerogArne. Korup Kærevenner. Detvarrartathørenyt.Jegskyndermigatskriveibogensådenkankommemedtil festenvedejnerogirma.(erdetetpunktunder eventuelt Ejner? Jeg er nu også kommet med i efterlønsklubben idet jeg stoppede til sommerferien sidsteår.detblevenmegetfinafslutning.sidstedagblevjeghentetpåmotorcykel(nimbus årgang?),davikomtilskolen,stodallepåskolenogventedepåmigmedflagogsang,ogi løbet af dagen fik jeg så de oplevelser alle klasser havde lavet til mig. Vi sluttede med sommerferiefrokosthjemmehosos. MartinharidetforløbneårværetpåjagtiØsttysklandetpargange,sammenmedat parkammerater,deternogethankanlide. Det var sjovt at være til elevmøde. Vi dyrkede virkelig hinandens selskab og fik snakketenmasse.viaftalteatmødessenestom5år.denældstedeltagerpåelevmødetvar ligefyldt100år.hanhardeltagetsågodtsomhvertårsiden1922!! VoressidstedelafåretharværetprægetafBettinassygdom,nustoddetklart,athun ikkekunnekommesig.hunharkæmpetsåflotiover6år,såhunhavdefortjentatvinde, menkræftersåubarmhjertig.hundøde13.december.visavnerhendeallemeget.deter godtviborsåtætsammenchristian,martin,katriogpeterogfamilieogos,såkanvihjælpe hinandenihverdagen. Mangehilsener,MartinogMarie. Side 16 af 36

17 Snejbjerg Kærealle Isnestårurtogbuskiskjul,kanmanvistroligtsigeidennetid,hyggeligtserdetud. Såerdetjodejligtatværesåprivilegeretatmanbarekanbliveindendøre,hvisdeterdet manvil.takforsidsttilirmaogejner,dejligtatmødedemalle,samtenuforglemmeligdag hennepåhotellet.dertænkerjegisærpå Thyra.Sikkenendame.Detmåværenogetaf en oplevelse både for personalet og beboerne at bo på Lotte, så er det ingen sag at kommepåplejehjem. Den12.september2004fikvibanebarnnr.to.Lenefikendejligpige,derkomtilat hedde Lykke. Vi ser dem heldigvis jævnligt, det nyder vi. Ellers er Søren besøgsven hos en dame på 95 år, hver onsdag eftermiddag, hun er åndsfrisk og en positiv person, hun har oplevetenmasseogvilgernefortælleomdet,sådeterenglædefordembeggeto,engang imellemsenderhunetstykkechokolademedhjemtilmigfordihunsynesdetersyndjeg skalværealenehjemme,deterdapæntgjortafhende,(hunkanjoikkevideatjegnyder det,vel?)ha,ha. Ellersharvijovoresbowlingogmotionheromvinteren,ogSørenharcomputer,som hanvirkeligdyrker. Vores sommerferie i 2004 blev herhjemme i Danmark, vi var på campingferie i Sønderborg1uge,derefteriFriederichstadtiTyskland,sombliverkaldtlilleVenedigfordi dererenmassekanaleratsejlerundti,vivarmedpåsådanenrundtur,endejligogflot oplevelse.dervardanskguidemed,såhunfortalteenmasseombyen,detvarspændende athøre. NuviljegslutteihåbetomatI,vimåfåengodsommer. MangehilsenerfraSørenogElin. Ps:takHenrik,fordidusendtebrevetmedomjeresturtilUSA, detvarspændendeatlæse,sikkenenoplevelsedetmåhaveværet. Randers Kærealle HererenlillehilsenfraRanders.Detharværetetårmedmangefølelser,hadog frustrationer,menefterhåndensynesjegatjegharfåetholdpåtilværelsen,mennemthar detikkeværet.jegergladformitnyehus,someretrækkehusderliggerpåenstillevillavej udtilgrønneområder,såhvisiskullekommeforbi,erialtidvelkomne. Jegharligeværet8dageiTunesienpåengolftur,sammenmedtogolfveninder,detvar dejligt,ligehvadjegtrængtetil,mognuerdetjodejligtforårherogenskøntidvigåri møde,håberatihardetgodtallesammen. Mangehilsener,Eva. Side 17 af 36

18 Kærevenner Hergårdetsomdetplejer.HilsenPeterogHenrik. Slut Fredelund 1/605 Kæreallesammen! Håberatihardetgodtallesammen.Jegharværetvedatlaveetraftehegn.Jegskalpåturtil Morsindenretlænge. HåberatIhardetgodtallesammen. Debedstehilsener,Frede. Snejbjerg Kærebrevduevenner! Detvarrartathørefrajerigen,mendetserjoudtilattidengårgodtforjeralle.Iarbejder Irejserognogengårognyderlivetligesomjeg,ogdetharjegdetgodtmed,deterdejligt atderingenersomstyrerensliv. Men,menderkanjogodtkommenogetsåsomsygdom,viharligeaflystvoressommerferie, viskullehaveværetpåhøjskolenæsteuge,menmåtteaflysefordikirstenharhaft lungebetændelseisnart5ugerogværetindlagtpåsygehusi4 5dage,hvorhunharfået taget1,3lvæskeudaflungenihøjreside,mendetgårbedrenu,menhunvarfortrættilat tagepåhøjskole.såvibliverhjemmeforeløbigognyderhavensomstårifuldtflor. Ellersgåraltveddetgamleher.Sørenerjofærdigmedsinuddannelseogharnufået arbejdevedenarkitektivejle,sådeterdejligtnemt.loneborstadigvækiholstebroog arbejderibilka. OgvitoboriSydgaden37,iSnejbjerg.Hvisnogenafjerharlysttilatbesøgeos,erI velkommen. Mangehilsener,KirstenogJens. Lørdagd.9.juli2005 Hejallesammen. Deterdendanskesommer,jegsidderiskyggenudepåterrassenogskriveridenkære vandrebog.oghvadskriverenpensionistsåomårgang:børn,børnebørn,rejserogsåomen rigtigdejlighverdag. Ijunimdr.kunneAnneogHansPeterfejrekobberbryllup,ogdetskulleforegåmedåbent hus teltihavenoghelstegtpattegris,menindenvinåedesåvidt,skullederbageskager, malesporteogdøreogordneshave.vejretvarmedosogdeungemenneskerfikenrigtig dejligdag. Side 18 af 36

19 EfterveloverståetkobberbrylluprejstePoulogjegenturtilScotland,medseniorklubbeni landboforeningen.detblevenrigtigfinturmedsolskinsvejr,såvikunnerigtignydedet grønnescotskelandskab.voresrejselederogchaufførvarheltperfekte,devarfradegrå Busser,sådemvilvigernerejsemedenandengang,jegkanstærktanbefaleandre. Desidsteugerafskoleferienskalnokgåmedbørnebørnpåbesøg,forforældreneskal begyndeatarbejde. Enkærlighilsensendesjeralle,fraIngaogPoul. Jelsd KæreVenner! Enregnvejrsdagihøstenkangodtbrugestilatskriveibogen.Jegviltilføjeatvierikke begyndtathøsteendnu,menventerkunpåhøstvejr.desidsteparugerharlignetvejreti høsteni2004. Estherernuogsåblevetfolkepensionist. Forca.14dagesidenvarviiBindeballeKøbmandsgård,hvorvitrafIdaogArne,devisteos enmegetsmukvejfrabindeballetilegtved.danmarkharrigtigmangeflottesteder. VivariferienpåBornholmhvorvifejredeEsthers65årsdag.Esthersstorebrorbor stadigvækpåøen.deer4søskende,de3errejstfrabornholm,ogsådanerdetimange familierderovre.fiskerieternæstengåetiståpåbornholm,oglandbrugetsudviklingkender vi.allepåøenkanikkeleveafturisterne. Detbliverikketiludenlandsturiår.VivariEnglandsidsteefterår.Birgitteerstadigbosati Eastbourneisydengland,hunharboetderovreioverhalvdelenafsineleveår. MangehilsenerfraEstherogSvend. Outrupd KæreVenner Hererdasketlidtafhvertsidensidst,FreddyogJetteharsolgtgården,deblevtrætteafat detskulleværesåstortforateksistere,sådeharkøbtvoressommerhusvedhennestrand, somvarenhusoggrundmanmåtteboogdriveforretningfra,deharbyggetomtilbeboelse ogværkstedhvorhansåvildriveserviceafsommerhusefrasammenmeduffesomhar startetdamgaardstømrerfirmailund,devilhjælpehinanden,menkørehversitløb.uffe vilarbejdeendeliskibsgulve,somhanhararbejdetendelmedifinland.såjegblivernok ikkearbejdsløs,dereraltidnogetmankangåtilhåndemed. Vivartilbryllupigår,dafikviUffegift,detvarogsåpåtideforHanneogUffeharjoenpige CecilieogdrengenThor.Nårviharluftettankenombryllup,harHannealtidsagt,JoUffe skalgiftes,menhanvedbareikkehvornår. Irmaogjegharhaft2½dageafvorsommerferie,dengiktilStevnsKlint,MønsKlint,Lolland, LangelandogFyn,endejligturogenanderledesnaturendherude. Tilsluthilsen IrmaogEjner Kærevenner Side 19 af 36

20 Nuerjegblevetpensioneretpåfuldtid,sånuerjegogsåenafdemderikkekanfåtidentil atslåtil,entenplanlæggerjegformeget,ellerogsånårjegforlidt.viharfåettobørnebørn sidensidstjegskrevibogen.henrikoglottefikendreng22 12ogMikkelogLisbethfiken pige14 5.HenrikogLotteharsolgtderesejendomvedGiveogharkøbteniMølvang,deter kun3kmfraos,derermegetatryddeopiderude,såderkanjegfåmegettidtilatgå. IdaarbejderpåArlaendnu,mendetfårdaenendesenest1 6 06,megetafdetarbejdeder erivejle,bliverflyttettilpolen.desværrevarviikkemedhosirmaogejneridetvialtideri Norgeiuge8,viharogsåbestiltvoresferiefra ogtidagfrem,sommerferiengørvi nikkemegetudaf,nogledageikøbenhavnognogledageisommerhusikalundborg. Venlighilsen,IdaogArne. Sdr.Vilstrup Kærevenner Denne gang har jeg igen benyttet mig af formandens uskrevne ret til at gå over tiden, indenfor rimelighedens grænse selvfølgelig. Men der har i de sidste dage været meget at gøre: Lisa Marie har nu udstillet i Sognehuset, familien kom fredag, og lørdag gik med at hænge op og arrangere hvad der skulle til, søndag var der fernisering, der kom godt 50 personer, heldigvis gav menighedsrådet vin og kartofler, dem i skiver, og de skulle ikke engang have del i eventuelt salg. Det var en god dag for Lisa Marie, hun fik en snak med gamlevennerogveninder.ogsåhendesgamle kunst lærerindekom. Blevfærdigmedatmaleloft,vægge,vinduoggulvibad,althvidtligesomistueogentre ogsåermalethvide,dogikkegulvene.sidstnævnterumhavdevi MalerLene til,jegkan ikkeklareatmalesetretstoreloftareal.detvarnuogsådejligtatsedenvimsebette malerpigevimserundt.engodtingvarathunsletikkespildteellerklattedenogensteder, (modsatmig)selvomintetvartildækket. Ferie,ja,iårblevvihjemmeogdetblivervistlidtensformigtatfortælleatvitagertilIsland igennæsteår.vivarmegetgladefordenførsteturoghåberdennæstebliverligesågod.vi erikkesåmegettilvarme,trafikkøerogmøgogskidt,altdeterdernemligintetafiisland. Ernugodtigangmedbog,frabrevduen,deternuvældiginteressantatlæsehvadderer blevetskrevetitidensløb.enstortakskallydeher,tilalledemderharskrevetletlæseligt! Flytteplanerneernuikkesåstærkenu.Hurrafordet. Mangegodehilsener frasigneogkurt. 13.nov.2005 Hejalle. Numåjegseatfåskrevetetstykkeivandrebogen,tidenløberogdeterikkeiMagdasånd attrækketidenud. Men tiden flyver af sted, selv om jeg ikke helt kan forstå med hvad. Som pensionist fra 1. oktobererderjoikkemegetmanskal. Så må vi finde på noget, som at deltage i Aktive Seniorer, 3 timers motion hver mandag, cykeltureomtirsdagenogkeglingomfredagen.nå,ja,såtagerjegimodhvisdererpladspå pc kursusetomonsdagen. Connieholdermigstadigud,selvomjeg,eftersigende,erstridindimellem. Side 20 af 36

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 6.1. 19.1.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 25.708 kr. (ekskl. forsikringer) Utilfredsstillende

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Karsten Torben Uge: 01-2015 Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015 4. januar 2015 Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Nille Uge: 02-2015 5. januar 2015

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ÅRSPLAN STENUM BØRNEHAVE 2014/2015.

ÅRSPLAN STENUM BØRNEHAVE 2014/2015. ÅRSPLAN STENUM BØRNEHAVE 2014/2015. FOTOGRAFERING: 29. august AUGUST Vi vil gerne bruge meget tid på at tage imod alle børn og forældre efter ferien. Løveungerne kommer her i august i Den nye løvehule

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013.

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Der undervises i følgende kurser: Modul 1a for dig som ikke tidligere har brugt en computer. Kurset henvender sig til dig som vil lære

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet April Kære bruger af Jobbanken i Århus Foråret er over os, og det betyder

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Januar 2014. Februar 2014

Januar 2014. Februar 2014 Aktivitetskalender 2014 Udgangspunkt: Antal medlemmer for at arrangementer/ture kan/skal gennemføres. er/ture alm. uger Min. 12 medlemmer Evt. dispensation ift. børnegruppen er/tureferieuger Min. 6 medlemmer

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Aktuelt. Hvis I skal skives på maillisten, så send en mail til: kontoret@gbfriskole.dk. Rengøring i den kommende periode udføres af:

Aktuelt. Hvis I skal skives på maillisten, så send en mail til: kontoret@gbfriskole.dk. Rengøring i den kommende periode udføres af: Uge40 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Så er der efterår i luften og

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen.

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen. Priser 2012 BornholmerFærgen Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter Awww.faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK sæson 03.01. 22.06.2012 og 13.08.2012

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND

MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND FEBRUAR 2012 Fr. W. Mülller / V. Andstrøm Jeg er en folkepensionist højt oppe i de tres, så jeg sku faktisk være trist og sur og utilfreds. Falderi faldera faldera.

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015

Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015 Nyhedsbrev nr. 04. 2015. Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015 Vi var 23 klubmedlemmer som denne onsdag havde valgt at møde op til klubaftenen, og det blev næsten lige så hyggeligt som det plejer at være.

Læs mere