Gl. ager Kære Brevduevenner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner."

Transkript

1 Gl.ager KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor enornecentralvedennabohvorhelehusstandenlåisengmedinfluenza,mendetmesteaf tidenharjegværethosmingamlehusbond,karlenhanfikeftermig,fikmuskelsvindoghar væretpåsygehusiaarhussidenmidtimartsmåned.deterenforfærdeligsygdom,haner 23årogsiddernuirullestologkommervistikketilatgåmere. Ellersharjegikkeoplevetnoget,deterjoikkesålængesidenviskiltes,ogdetvarhårdti begyndelsenatværehjemme,altersåstilleogroligt,mensådanerdersikkertflerederhar det. Tilsidstsenderjegdekærligstehilsenerfra EjnerDamgaardAndersen. Gl.Ager Ikast StudeMark,Forlev. Kærebrevduevenner. Ja,nuharjegdafåetnogetarbejde,jegfåetnogetarbejdepåetbageriiSlagelse,det tjenerjeg90kromugenved.deterjoikkeletatfåarbejdenårdetikkeermereenddepar månederjegertilrådighed.jegsøgteiavisentogange,menfikikkeeetenestetilbud,så vardetatjegsøgtedetandet,deterdabedreendingenting.mendereraltsåikkemeget vedatgåietbagerihverdag,ogjegstopperogsåsåsnartjegkankommeudatlugeroer, detkanjegdaogsåtjenenogetmereved,ogsåkandentidogsåsnartgåtiljegskalindog væresoldat. Ellersharjegdetgodt,jegborhjemmeogcyklertilSlagelsehvermorgen,derer10 kilometer,ogjegskalbegyndekl6morgen. Derersåstilleherhjemme,dereringenungemenneskerpåegnen,sådeterikkemeget jegoplever,jegtageribiografenengangomugen,derudoverkommerjegingensteder. Tilslutsenderjegjeralledekærligstehilsener. ArneAggerholm. I/SFiilsø Kærebrevduevenner. Førsttaktiljerallesammenfordijegmåttekommemedidennevandrebog,ikkemindst tilformanden,magda,detvarjohendederpåfalderebetfikdetordnet. Side 1 af 36

2 SomfleresikkertvedhavdejegfåetlovningpåarbejdepåFiilsøefterhøjskoleopholdet. Dertogjegsånedefterpåske,kørendepåminMax.Detvargodtnoknogetnytformig, fladtogsandet.blevvelmodtagetafforvalterenderbødpåbrøddahanhavdevistmig værelsethvorjegskullebo,ikkenogetfestligtsyn,4hvidevæggeogensengogetbordmed stol.manerdaglejerogfår137,70kromugen+kost,somikkeerovermiddel.herbliverjeg måskeisommer,mendeterikkesikkert,pønserpåatkommeudatsejle,mendeterikke sikkertdetblivertilnoget. Derskerrigtigmegether,tildetil2500tdr.landbrugogligesåmegetskov,hedeogsø, erder25mand,16traktorerog10mejetærskere.ingenheste,men5køerogetpargrise,til egetbrug.6 700studegræssergræsarealerne,restenerkornogfrø,ingenroer. Gårdenligger5 6kmfraVesterhavet,isoleret,godtmedmotorcykeltilbyen, købmandenkommerherudengangomugen! Ieraltidvelkomnetilatbesøgemig,ihøstenbliverdergangidennåraltmaskinerieter isving. DetvarmeningenjegvilletilRy27.April,mendetregnede,såjegopgav,nuhåberjegi stedetatsemangeafjertilrymødet. Ipinsentagerjeghjem,glædermigtilatsebøgetræer,måskebliverjegpåSjælland nogledageogtynderroer. Medhåbetomatdetgårjerallegodt,ogIertilfredsemedtilværelsen,senderjegde venligstehilsener. KurtChristiansen FiilsøAvlsgård Oksbøl. Orø KæreBrevduevenner. Såkomvandrebogentilmig,ognumåjegseatfåskrevetiden.Jegfikjopladspå Orø,enlilleøinærhedenafHolbæk.Deterpåetiagttagelseshjemfordrenge.Drengeneer fra12år,deflestefordideerlangfingrede. Jegergladforatværeher,selvomdeterlidtafsides.Vierenhelflokungeher.Af personaleterderkunkokkepigenogstuepigenderikkeerjyder.bådeforstanderenoghans koneerjyder.såerderfemlærere,somogsåerjyderogsåmig,jegerogsåjyde. Kokkepigenogenaflærerneergamleryelever,deternuheltmorsomt. Jegerellersligeblevettilbudtkokkepigepladsenpå Kroen herpåorø.jegkunnefå 400krilønderprmåned.Detvardaetgodttilbud,menjegsagdenejtakdadererudsigttil atjegkanfåkokkepigepladsenher,fordikokkepigenskalgiftesijulmåned,såhunrejser nok1.juli.kokkepigelønnener500kr,menjegkanvistkunfå450fordijegersåung.men deterjegogsåtilfredsmed,hellere450herend500på Kroen,hvorforslidesigselvop der,nårmankangåoghavedetgodther.jegveddagodtatjegkunnelærenogetmerepå Kroen,mendetkannuikkegøredetalene,arbejdsmæssigtharjegdetgodther,ogjeghar ogsågodtmedfrihedoggodløn.hvadkanmanønskemere?jo,jegvillegerneatjegvari Jylland,mendeterjegaltsåikke.Determåskeetmærkeligtønskeijeresøjne,mendeter temmeligindvikletatrejseherfra,forbindelsernepasserikkemeddettidspunkthvorjeghar fri. Jegvarhjemmeførstimaj,ogsidsteidennemånedfårjegdobbeltweekend,detvilsige 5dage,såskaljeghjemogmoremig. Desværrefårjegvistikkefridensøndagdererelevmøde,såjegserjernokikkepåden dag,menikantroatjegskalnoksendejerenvenligtankedendag. Side 2 af 36

3 Hermeddevenligstehilsenertiljeralle MagdaFrandsen Iagttagelseshjemmet Orø Holbæk Hobro Kærebrevduevenner. JasåblevdetminturtilatfortællehvadjegharoplevetsidenviskiltesiRy.Detvarnu endejligvintervidehavdeogjegsavnerogsåjerallesammen. FraRyrejstejegtilHobro1.April,hvorjegarbejderpåcentralen.Dererjegvældigglad foratvære,menjegmøderpådemestutroligetidspunkterafdøgnet,viarbejderjopåskift, sånogengangeerjegfærdigved14 15tiden,deternårjegmøderkl7,andregangeerjeg førstfærdigkl22,menjegharheldigvisikkehaftnattevagtendnu,dethåberjeghellerikke atjegkommertilligemeddetsamme,forsåskalmansiddeheltene,omdagenervi11. Jegharnokatgøreheletiden,borjoogsåiHobrohvorjegharfåetetdejligtværelsehos sådannogleflinkemennesker,dertitinviterermigoptilkaffeogsefjernsyn,menellersvil jeggodtindrømmeatjegkedermigendelnårjegharfri,sådøjerjegmedatfåtidentilat gå,jegkenderikkerigtignogleungeatkommesammenmedendnu,mendedtkommer forhåbentlig.jegharikkemereend15kmhjem,såjegkanhurtigtsmuttehjementur. HarIellershaftengodPinseallesammen?Jeghavdefri1.pinsedagogvartilbalom aftenen,mendetvarikkefordidervarsåmegetveddet,dervaraltformangemennesker, sådetblevetafdeherballerhvormangårogtramperhinandenovertæerne. Nukandetellerssnartblivetidenhvordererelevmøde,jegvedendnuikkeomjeghar fri,menjeghåberdetrigtignok,detkandabliveskægtatsehinandenigen.nuviljegslutte meddevenligstehilsenertiljerallesammenfra ElinGustausen VesterAltan14 Hobro Ryden Kæreallesammen Ja,såkomturentilmig,tilatfortællehvadjegharoplevetsidenviskiltes.Jegvar hjemmeiaprilmåned,ogsomisikkertvedallesammen,skullejegjotilbagetilhøjskolen igenogbegyndeikøkkenetfra1.maj.mendetvarnuikkesådejligtsomjeghavderegnet med.ikantrodetvarmærkeligtathøreklokkenringeogatjegikkeskulletiltime,mennu erjegvedatvænnemigtildet.ikantrodeterrartherpåhøjskolen,jegnyderdetogsånår jegharfri,ogdetharjeghvertirsdageftermiddag,ogdetharingaogestherogså,såervi udeatsejleellergårentur.vihartagetnoglebilleder,menharikkefåetdemfremkaldt endnu. Side 3 af 36

4 JegskalhilsejerallefraGuy,hanvarherisidsteuge,hanvidsteikkerigtigtomhankom tilelevmødet,menannkomden25majogblivertilviharhaftelevmødet,hunerligeså frisksomivinter.uha! Den24.MajblevderénmereifamilienMandøe,enpigesomskulleheddeÅse,deskal havebarnedåbomfjortendage.jeghåberdavisestilelevmødetallesammen,derervist alleredemeldtmangeind.nuharjegikkemereatfortælledennegang,ogvilsluttemedde kærligstehilsenertiljeralle,fra EvaBisgård RyHøjskole RySt. Løkkend Kærealle. Janunærmersigtidensigsnart,daviskaltilelevmødeiRy,detbliverdejligtatkomme nedoghilsepådeforskelligeigen, tænkatdetalleredeertremånedersidenvirejstefra Ry. JegharenvældiggodpladshosenboghandleriLøkken.Ikantrodeterdejligtatvære sånærvesterhavet,nårdeterfintvejr;menisidsteugevardetblæsthverenestedag,så detvarfaktiskikketilatkommeudenfordørenudenatfåøjnenefyldtmedsand.derer ellersvedatværeliv,gadernevrimlermedturister,bådedanskeogudenlandske,ogderda ogsånoglegodesommerhotellerhvordererdansanthveraften,mendernunæstenaltidså fuldtatdernæstenikkeertilatdanse. Jegerbegyndtatspillelidthåndbold,vihartabtenogspilletenuafgjort,detkunneda haveværetbedre,menskidt,jegerihvertfaldkommettilatkendenogleungenu,deter hovedsagen.nuviljeghåbe,atiallehardetgodt,hermedsendesidebedstehilsenerfra GurliJensen Strandvejen2 Løkken Honumd Kæreallesammen. Hvorerdetdejligtatsiddeheroglæseomallejeresbedrifter,ogdeterrartathøreatI alleergladeogtilfredse.detkanjegikkeligefremsigeatjegeridissedage.somisikkert ved,såvarjeghjemmeiaprilmåned,ogtil1.majbegyndtejegsombarneplejeelevi København.Detfikimidlertidhurtigtendedajegikkevillefindemigidenmådesom børneneblevbehandletpå.formigsådetudtilatværeenstraffelejrforspædbørn,ogikke envuggestuehvorbørneneskullehavedetgodtmensforældrenevarpåarbejde.nuharjeg fåetarbejdepåengård,6kmframithjem,derskaljegbegyndeimorgen.deter spændendeatseomjegsynesomdet,jegharaldrigværetpåengårdfør. NuharIvelalleværettilelevmøde,detvarenskamatjegikkekunnekomme,menjeg glædermigtilathørehvordaniharmoretjer. MedhåbomatIhardetgodt,senderjegenkærlighilsentiljerallesammenmedtakfori vinter. ToveJensen Hornum Raskmølle Side 4 af 36

5 TorontoAug Kærealle. Førsttakfordijegmåværemedi Brevduen,såkanjegholdekontaktenmedjeralle sammenpåéngang.nuerjegtilbageitorontoigodegamlecanada,hergårdethelelidt merekviktendhjemmeigrindsted.jegelskeratrejse,deterinteressantogoplivende,jeg havdeenknippelgodturheroverigen,viaparishvorjegvarifiredage,enparisertureralle pengeneværd,boyoboy.jegsejledetilnewyorkmedqueenelisabeth,atlantensstørste skibsomjegkunkananbefale.ikantrodetvargodtatføleamerika sfastlandunder fødderneigen.jegharfåetmitjobigenogaltinggårsomdetaltidhargjortpåboxfabrikken, viproducerer70.000m²sejlomugen. JegborsammenmedtodanskegutterfraVendsyssel,viharlejetenlejlighedsomer omdannettilsuper ungkarlelejlighedmedelektriskkøkken. Viharhaftenmegetvarmsommeriår,selvidagharvihaft95grade(Fahrenheit),men detvænnermansigtil.jegharikkehaftsommerferieiår,istedetharminbrorogjeg planlagtentursydpåtilflorida,ijulenognytåret.daskalderfyresopunderchew,daderer mindst5årsm..(kunneikkelæsehvadderstod). IerblevetspredtforallevindesidenIharforladtskolen,menImødessikkerttil elevfestenviljegtro,detkunneværesjovtatsejerallesammenigen,jegmåseomjegkan fåencadillactilnæstegang.jegharikkenogenbillederendnu,menjegloveratsendenogle mednæstegang,istedetmedsenderjegethæftemednogleglimtfraontario. JegsluttermedønsketomatIallehardetgodtogkommerIpådennesideafdammen, såeriallealtidvelkomneherhvordørenaldrigerlukket. Medhilsenogetlevvelallesammen JohnJensen 2KimsdaleBlod.Opt.203 Toronto18 Ontario,Canada. Juelsminded Kæreallesammen. Ja,nuerdetvistpåtideatjegfårskreveti Brevduen indenmanskalbetaleforden, mankansnartikkelaveandetendskriveivandrebogen,mendeternudejligtatsehvordan deforskelligeerkommetigang. Jegmåvelhellerefortællehvadjegharlavetsidenjegkomafskolen.IAprilmånedgik jeghjemme,jeggiklidtudpåløsarbejde,mendetgavikkerigtignogetpenge,ogdemhar manjohårdtbrugfor.detvartristatgåhjemmeidenmåned,forpetervarflyttetiplads,så detvarderikkemegetskægved,menjeglevededetligeover. DenførsteMajflyttedejegsåtilJuelsminde,somerenrigtigturistbyforallenationer, kanitro,deterførstdetosidstemånedermanharlærtfolkrigtigatkende,efteratalle turisternerejsthjem. Ikanellerstroderharværetstortsejlsportsstævneher,kampenom europamesterskaberne,jegharaldrigsetsåmangemennesker,detvrimledemedfolkalle vegne,ogdevarheltvildeomaftenenfordervardanshveraftenligetilklokkenet.vivartil detenaften,menvarnærblevettrådtihjel,sådetskulleviikketiloftere. Nutrorjegikkejegikkejegvilfortællemereomhvadjegharoplevet,forellersbliverjeg aldrigfærdig,detkunnesnartfyldebogenud.jegflytterhjemadtilvinter,kaniligefåat vide. TilslutdekærligstehilsenerfraNanna. JegskalhilsemangegangefraPeter. Side 5 af 36

6 Fredelund24/1059. Kærevenner. DetersåsnartetårsidenvibegyndtevortvinteropholdpåRyHøjskole.Disse månedersomvidertilbragtesammen,vilståformig,ogsikkertogsåforjer,somentidevigt ogubesudletivorhukommelse. Skøntafslutningenmåskekansigesatværelidtuheldigmeddemodigetårerløbende. Trodsdetdannedesderdogformigetbilledeafudmærketkammeratskabogsammenhold, afhvilketjegkunharhaftgavnogglædeaf. JegvedjoikkehvadItænkerogføleriøjeblikket,kaniogforsigværeligegyldigt,blot Iertilfredsemedjeresarbejde,ogtilværelseialhelhed.Dersomdetteikkeskullevære tilfældet,prøvdaattrækkenogleafdelysglimtfremijerestanker,somvisammensåog delteiry.gangpågangvenderdissemindertilbagehosmigherhjemmepågårdenimit dagligearbejde.ikkefordiskoleopholdetogdetsformerheltharindfangetmig,sletikke. Dogkandetsigesattrangentilatdygtiggøresigimangeforskelligehensigteroginteresser, såsandeligikkeharformindsketsigefteropholdet. Somnutidennuløbersidenvoradskillelse,kanknaptfattes,ligesidenmin hjemkomst,harderværetfuldtopatgøreherpå Fredelund,idetkostaldenerblevet restaureretogmoderniseretpåmangenenforskelligmåde.forlystelserhardetværetsmåt medformitvedkommendeisommer.delsskyldesdetbyggerietsindtræden,delsudeblev lystentiltider.harjodogklaveretsomjegstadigforsøgermigpå,ogingenafoserjoej hellerblevet90endnu. Pådrogmigdesværreenbenskadeunderbyggeriet,såjegderforikkekunnedeltagei elevmødet.jegharikkeglemtjer,stolpådet.nudebedstehilsenertilsendesjer,ogaltgodt ønskesiifremtiden. FredeNielsen Fredelund Barrit KæreBrevduevænner! JasåerdetaltsåminturtilatskrivehvadjegharoplevetJegharjogåethjemmeoghaft detgodt,detharjegfaktisk.mendererikkemegetskægveddet,mentrodsdet,såer sommerengået. Den12Majvarjegjopåsessionogblevikkekasseret,ogimorgend.2.Nov.Skaljeg stilleivarde,såfredenerjoaltsåsnartforbi. Vihavdeminmorbrodersdreng,seksår,heritremåneder,hanersvenskersådetvar vældigtskægtoggåogsnakkemedham,vifiklærtenmassesvensk. Detvardaenvældigsommersomdetharværet,mendetharIandrenokogsåopdaget. JegharforrestenværetenturiSverigesidstiAugust,davivarfærdigmedhøsten,vivar femafsted,detvarenvældiggodtur,vivaribilogcamperede,vinåedehelttilstockholm hvorminmorbroderbor,såviboedevedhamitodageogprøvedepåatvæltebådedetene ogdetandet,mendetholdttilos.vikørteomadtrolhættanpåhjemvejen,derskaljeglove foratderernogetatsepå.deneneafdemdervarmed,togensmalflm,såviharnufaktisk setdetheletogange. Side 6 af 36

7 Nå,jegmåhellereslutte,menhvisIskullekommetilVarde,såseefterentapper landsoldat,detkunnejoværeathanvillesnakkemedjer.nåmenimåaltsåhavedetså pænt. ArneStorm Minnyeadressekenderjegikkeendnu, Mosegaard Virring,mendetkanjoogsåværelige meget. Skanderborg Vejlbyd KæreBrevduevænner! Ja,såerdetligeetårsidenvikomtilRyHøjskole,kanIforstådet,jegkanikke,tidengår altforhurtigt,mendeterveltegnpåatdengårgodttroriikke? Såsidderjegigenpåskolebænken,ogdennegangerdetlandbrugsskolendetgælder, detblivernokikkesåmorsomtsomsidstevinter,deterjomeretørretalviskalarbejde med.skolenheddervejlbyogliggeririsskovvedaarhus,ejnererogsåherogvibor sammen,deteretdejligtværelsevihar,nogetbedreenddetitårnetpåry,dererentré medvaskekummetilhvertværelse,ihvertværelseerderstoreskabemedskufferoghylder. Derer189eleverialt,sådetbliverikkedeførstepardagevilærerhinandenatkende, omviidetheletagetkommertildet. Hvadjegellersharoplevetisommerersåmændikkestoreting,jegharjoværethjemme ogsostormskriver,oplevermaningentingder.jegharhellerikkehaftnogensommerferie, mensommerenergåetgodtformig,ogderhardahellerikkemangletsolskin,menmåskevi godtkunnehavebrugtlidtmereregn. Vivarjomødttilelevmødetnæstenallesammen,menjegsynesdermangledeendelaf Brevduen smedlemmer,mendetvarellersheltrartatfåensluddermeddegamlegutter. Såtrorjegikkederermerenytframig,jeghardetudmærket,erhverkenblevetgift ellerforlovet,ogpåandenmådestraffet. Tilslutmangekærligehilsenertiljeralle,medønsketomaltgodtifremtiden. JensSkjærlundNielsen VejlbyLandbrugsskole Risskovst. Vandeld Såervandrebogenendeligkommettilmigsomerdensidstepåruten.Minhistorieer ikkesådramatisk,menjegkangodtfortællelidtomhvordantidenergåetsidensidstvivar sammen. SomIsikkertvedfikjegpladspåengårdiVoel,denvarpå90tld.Tilatbegyndemedgik detlidtskidt,forholdetmellemmandenogmigvarikkesågodt,mendetblevbedreefteren månedstid,efteratvihavdehaftenlængeresamtale,mendetvartrodsaltentrøstatder ikkeermereend12kmtilry,forsåkunnejegdakøreoverogsnakkemeddempåskolen omaftenen.svendknudsenhavdejofåetenplads5kmfrahvorjegvar,oghanvarheller ikketilfreds,såvifulgtesadtilry. Såblevdet1.Juliogjegskullerejse,dervarenderhavdebrugformig,ogdetvar militæret.jegskullemødeved4.feltartilleriregimentivarde,detvarjoikkeudenspænding jegrejstehjemmefrakl5.30ommorgenend.2.juli.deførstedageivardevarlidtafet Side 7 af 36

8 mareridtforvividstejoikkehvadvimåtteogikkemåtte,menefterhåndensomtidengik, fandtvidaudafdet.jegvarivardeifiremånedersomrekrut,derefterblevjegflyttethertil FlyvestationVandel,hvorjegernu.Herharvidetnogenlunde,deerikkesåkrigsliderlige her,vierkun9menigesoldater,sådeterikkesåstortbatteri.menjegerstadigikkegladfor atværesoldat. TilslutviljegsendemangekærligehilseneroghåbeatIfortsatmåhavedetgodt. ArneSteffensen VandelFlyvestation Vandel VejlbyLandbrugsskoled Kærekompani. JasomIkanlæsehvadJensSkjærlundskriver,erjegkommetpåskolebænkenigen. Mendeterikkeethvilehjemellerénstorferie,somdetfaktiskvariRy,hergårviikketure omaftenen,nejvisidderfaktiskbådetil1og2omnatten,ogarbejder,mendeterjoogså foratlærenogetvierher. Jegskalværeheri6månederforatfåsvinekontroleksamen,såjegvillejogerneom jegkunnefåenstillingnårjegkommerherfra,nåmennokomdet,jegvilligefortællejeg hvorjegharværetiminsommerferie:irmaogjegvarenturiskagenogrundtinordjylland ogbesøgegamlerygutter.vitogførstoptiljenstherkelsen,serritslev,evacarlsen (kokkepigen),frederikshavn,derfrakørtevitilskagenogvardersålangtmodnordsomder varland.nå,vivillesemeresandogkørtetilløkkenogbesøgtegurlijensen,vifandtstedet hvorhuntjente,menhunvarikkehjemme,såvifikikkehendetilatviseosbyen. SåkørtevitilThistedogbesøgteHenningVangsgårdogMartinKappel.Ikantroatvi varudeogmoreossammenmedkappel,vivarførsttilbaliparadishavenithisted,ogda detsluttedetogvitilforsamlingshusbaletellerandetstedudenforthisted,detholdt klokken4,såikanseatviikkehakkeridetnårvikommerud. Irmaogjegfikringpåd.21/11.Jegplejerellersatsigeatjeghverkenerforloveteller straffet,mennukanjegikkenægtedetførste,menstraffeterjegikkeendnu. SåtilsidstviljegsendealledekærligstehilsenerogtankeroghåbeatIallestadighar jeresgodehumørogetgodthelbred. EjnerDamgaardAndersen. Københavnd KæreBrevduevenner! Jasåerbogenbegyndtpåandenrunde.SomIvederjegsoldatogdeternumeget sjovt,erdagladfordetselvomjegikketjenersåmegetveddet,mensidstevintertjentejeg josletikkenoget,mendenvintervarnualligevelnogetbedreenddenjegskaligennemiår. NukandetsåsnartbliveJul,jegharhverkenorloviJulenellerNytåret,harførst juleorlovfrad.16.tild.21.jeghardesværreikkeværetiryisommer,menjegvartil Side 8 af 36

9 elevmødeikøbenhavnførstiseptember,dervarkunmødt16,deraf3frasidstevinter. Ellersharjegikkeoplevetnogetisommer,nokerdetsjovtatværesoldat,mendeterjodet sammemanopleverhverdag. IdagbesøgerjegKurt,hanboriKøbenhavnnuoghanskaljohavebogeneftermig. NuviljegsluttefordennegangoghåbeatIallehardetgodtogdeparstykkerdereri sammesituationsomjeger,måblivetilfredsemedderessoldatertilværelse,selvomdet ikkeladertilatstefferdet. Hermedvenlighilsentiljerallefra ArneAggerholm,SjælsmarkKaserne. Kastrupd Kærebrevduevenner. DeterinteressantatsehvadIforskelligeharoplevet,deterikkesåmegetjegkan tilføje,menetlillebidragviljegdagodtyde.ligesomjermindesjegrydagenemedglæde, jegharværetderetpargangesiden,mendeteraltsåikkedetsammesomdamanvarelev, derersåstilleogmanfølersigligesomlidttilovers. Den28.septemberrejstejegfraFiilsø,lagdevejenomkringRyogdeltogi efterårsmødet,deterdesværredetenestemødejegharkunnetkommetilisommer.der varmødt15 20stykkerafvoresårgang,bl.a.Olemedsinpige.Detvarmedtungthjertejeg lagdefraiårhusogdermedtogafskedmedjyllandogdemjegderharlærtatkende. FortidenarbejderjegiKastrupLufthavn,idetderheddermarkafdelingen,vi renholderstartbanerneforsnavsogsne.omsommerendrivesjordenmellembanerne,det ervistkunsomgræsmarker.deteretinteressantsted,mensikkenlarmdererher.selvom jegharfåetethyggeligtværelsevednogleflinkemennesker,ogellersertilfredsmeddet hele,såbryderjegmigikkeoverordnetomatværeher,kenderjohellerikkesåmange mennesker.tilforåretviljeggernetiljyllandigen. HilstehelttilfældigtpåHerlufsomerherinde,vedetgadekrydsmedrødtlys.Kani huskeagnessomvarirykorttid,hunvarpågræsivejersnoglemåneder,hunvarmedtil høstfestenpåfiilsø,gennemenafminekollegaer. Jegharlagtnoglebillederibogen,dermåværeflerederharbilledersomdekan læggeiogvikanstudere.deterkunnoglefåstykker,menikendervisteetafdem? MedhåbetomatIhardetgodt,senderjegdevenligstehilsener KurtChristiansen Heldoglykkeidetnyeår. Orøden Kærevenner. Mednytårsfestenkom brevduen tilmig.detergodtatlæsehvorgodtihardet.vier joblevetspredtnogetsidenviforlodry,mensådanerjolivetsforhold:samlesogspredes. Menhvorkommeerdetheledognærnårmansidderoglæserjeresbreve. JegerstadigpåOrø,minlillelysegrønneøsomjegkalderdenitankerne.Jegermeget gladforatværeherogjegvilkommetilatlængestilbagehertilnårjegrejser.jegholder nemligsåmegetafvandetogherharvidetligeudenfordøren.isommerbenyttedejegda ogsålejlighedentilatliggevedstrandensåsnartjeghavdefri. Jegerstegetigradernesidenjegkomhertil,jegernukokkepigeogfår475kriløn.Ja, jeghardetgodt.hvadsommerenangår,såharjeglevetetstillelivudadtil.herpåhjemmet Side 9 af 36

10 erdernæstenaltidskægogballade,vierjomangeunge,oghvaddeneneikkekanfindepå, detkandenanden. SidstiOktobervarjegtilkonfirmationiThy,jeggjordeholdtiRypåvejenderopog havdenogledejligetimerpåvorkæreskole. Jegharfriidagoggårrigtigognyderdet,detkanmansådanetstedsomher,meget bedreendietprivathjem.deterpåmangemådermærkeligtatgåmellemsådanenflok drenge.deterdrengederienungaldererkommetlidtudenforsamfundetslovligeveje. Drengederhjemmeerblevetforsømtpåmangemåder,menogsådrengederkanvære hårdesomflint,mendogbløde,jasåblødeatmanikkefatterdet.fårmanførstbrudtden hårdeskal,såharmanrigemulighederforathjælpesådannedrenge.deteretarbejdeder kangivemangeskuffelser,ogmåskeflestafdisse,mendethænderdaofteatvikanglæde osoveratdetgårdrengenegodtnårderestidhererovre.manfårrigtiglejlighedtilatse livetsvrangside,detkansommetiderværeubehageligt,mendetkanogsåværegodtatseat ikkealtingsvæveriskyerne.jegermegetgladforatminvejgennemlivetførtemigomad dettehjem.harsetoglærtmegethersomjegtrorkanfåbetydningformigsenereilivet. Jajegharsetsåmegetatjegtrodsalleskuffelserneharlysttilatbliveidetarbejdejeg harnu.nokharjegikkeretmegetatgøremeddrengenesomkokkepige,menderfindes pigehjemogbørnehjemhvormankanblivemedhjælper. Nå,tilbagetilosselv.Indenretlængeharjegtænktatarrangereetrymødeforosderer medibrevduen,ententilfastelavnellerogsåimajmåned,detkommertilatafhængeaf minfritid,detskalnemligførstegangholdesimithjemithyrsted,ogmineforældreglæder sigmegettilattageimodjeralle.såvelmødtindenlængeithyrsted. Hermedmangehilsenertiljerallefra MagdaFrandsen Iagttagelseshjemmet OrøprHolbæk NB:HuskligeatskrivenårIlæggerbødeibogen, ellerserdetikketilatfindeudaf. Eks:(vedlagt60øre) Ry Kærebrevduevenner. Ja,somIser,såerjegkommettilRyigen,jegblevkedafatværeiHobro,såjeg havnedealtsåhernedeigenhvorjeggodtkanlideatvære,hererlivoggladedage,mangår ihvertfaldikkeogkedersig.vierottepigerikøkkenet,deriblandtannyogirmasomijo kender,deandreereleverfraisommer.derer96eleverivinter,sådererjolidtflereend sidstevinter,mendermandøejosikkertgladfor.den30.idennehermånedskalvihave fætterbalogikkesommerbal,detskalvihaveimartsistedetfor,deterfordimandøesynes deskalhavedetsidstebalfordemselvudenfremmedindblanding,ogdetviljegogsågive hamreti,atdeterdetskønneste.viharellersfødselsdagheridag,karenfylder25år,så hunharrigtiggildeiaftenkanitro.påtirsdagskalelevernetilaarhus,detagerafsted klokkenotteogskalrundtogsedeforskelligetingsomvivarsidsteår,ogomaftenenskal deligeledesiteatret,derskalviogsåmed,mandøekommerhjemoghenteros,viskalseet stykkederhedder Helligtrekongersaften ;såerdetjospændendeatsehvaddeterfor noget,detvisåsidstevintervarihvertfaldmegetskægt. Nå,nuharjegikkemereatfortælledennegang,såjegvilsluttemedhåbomatIhar detrigtigtgodtallesammen.jegglædermigalleredetilatfåvandrebogenigenogdese hvadigårogbedriver. Side 10 af 36

11 VenlighilsenfaElin Brønderslevd JamonikkeviallesammenlængesenlillesmuleefterRy,jeggørdetihvertfald.Det ergodtatseatialleertilfredseoggladefortilværelsen. Såmåjegfortællehvadjegharoplevet,deterikkemeget.Jegerjobegyndtsom sygemedhjælperibrønderslevpåde DeGamlesHjem,deteretheltnythjemmedpladstil 50iplejeafdelingenog10påsygeafdelingen,menviharkun7derligenu,mendeterogså nokfordemdererder,dekanhverkendeteneellerandet,menjegergladforatværeher, jegharmegenfritidogetdejligtværelse. JegharligefåetbrevfraAnn,hunskriverathunlængesefterDanmarkogathun kommersåsnarthunkanfåpengetilrejsen.jegfårsnartminvinterferie,såharjegtænktat rejsetilryforatsegamleminder,menjegvedikkeomdekanhavemigfordeharjoså mangeeleveratdeborpågæsteværelserne,menjegkandagåoverpåstationenogsidde, forskolestuerneerveloptagne,tænkeriikke? Jegsendernoglebilledermed,menmåskenogenafjerharsetdem OgihåbomatIvilblivevedmedathavedetgodt,slutterjegnu.Levvel DeKærligstehilsenerfra EvaBisgård Bredgade73 Brønderslev Rynkebyd Kærealle. Ihhvorerdetdejligtathørelidtnytfrajerallesammenigen. Ja,jegerpåFynigen.Jegrejsteheroverd.1.November,hjemihusetpåRynkeby Mosteri.Jeghartjentherligevedsidenafi1½år,såjegvarikkeheltukendtmed forholdene.jegerellersmegetgladforatværeher,jegfårlovtilatgåogrodemeddethele somjegselvvil,fordeterfruenherderejermosteriet,sådettageralhendestid,dethuslige interessererhendeikke. JegvarudeathøreMandøeenaftenhanvarherovreforatholdeforedrag.Detvar hyggeligtathilsepåhamigen,oghørehvordandetstårtiliry. Forrigelørdag søndagvarjegoppeatbesøgeinga.vihavdeetpardejligedageogfik genopfrisketgamleryminder. Viharellesgodtgangigymnastikkenher,vier40piger,sådeterdaenhelgodflok.Vi harværettilfællestræningtogangesidenjul,detersjovt,såervi100påholdet.efter gymnastikkenerderfælleskaffebordogdans. JegvilønskeEjnerhjerteligtillykkemedforlovelsen.Jegvarelleersgodtærgerligover atjegikkefikhilstpådigogirmadaivariløkken.dererflerederharfortaltmigattove ogsåerblevetforlovet,såjegregnermeddeterrigtigt.tillykkemeddettove. Tilslutviljegønskejerallesammen,atIfortsatmåhavedetgodt.HermedsendesI alledebedstehilsener GurliJensen Mosteriet Rynkeby Fyn Side 11 af 36

12 Hornimd Jasåerdetminturtilatskriveminlivshistorie,sidensidst.Imitsidsteindlægvarjeg spændtpåatsehvordanjegvillesynesomatværepåengård,hvorjegogsåskullevære halvvejsandenkarl.mærkeligtnok,jegkunnelidedet,dethavdejegikkeregnetmed.herer firebørnpå10,5,2½ogenlillepigederkuner2mdr.dajegkomder,sådetvarjoligenoget formig.dervaregentlignokatlavederinde,menjegskullenoksemitsnittilatkommeud såsnartdervarenlejlighedtildet.fruenogjegvarsåvidtforskellige,sådetvarrartat kommeudogfålidtfriskluft.jeghjalpmedbådekornhøsten,atsamlekartofler,køreroer sammenogmugeistaldenoghønsehuset. Hvisminmorikkevarblevetsygigen,varjegsikkeertblevetpåSofiesmindesom enekarlivinter.nuharjegværethjemmesidenogefterhåndenfåettofastepladser,hvert stedtogangeiugen,pådenmådetjenerjegligetildenødvendigesmåting,restenmåjegså undvære.mensåkanjegtilgengældgørehvadderpassermignårjegikkeerpåarbejde. Morharliggetpåhospitaletitreuger,lægernetørikkeopererehendemere. JegharaldrigmoretmigsågodtsommedensjegvariÅle.VitogtilHindvedKroog spistesmørrebrød,ogderfratilbrædstrupkrohvordervarbaltilkl4.ogsåkunnedetikke gåatgåiseng,såkunneviikkekommeopkl6,såvifestedeviderepåetkarlekammer. Ligesådanforegikhøstfesterne,nårvivarfærdigedetenested,togvietandetstedhen.Det varvedsådanenlejlighedjegtrafejvindførstegang,ogsidenharvifulgtesgennemtyktog tyndt.haner21årogifamiliemedchristianfravesterlund,ogdetolignerhinandenendel, såkanijoselvregneudhvaddeterforenstabejserjegblevforlovetmedjuleaften. JegsigerhermedtakforgratulationenfraGurli.JegvilligemindejerpåathvisI kommerinærheden,såkikindenfor.jegeraltidhjemme KærlighilsenTove TillykkeEjner,nuervijoisammebåd. Vilstrup Kærebrevduevenner. Ja,såslapbogenopefternæsten6årsforløb.Jegharnukøbtennybog,ogmånuse atfådensendtvidereigen.denharbeklageligvisnok,liggetlængeogventetpåatkomme afsted. Men nu skal der ryddes op inden vi skal på vinterferie. Vi rejser til Norge den 11. januar.deterspændendedadenæsteningensneharinorgeivinter.jegharenkollegader erderoppenu,hunskriverdeter50årsidenderharværetsålidtsneinorge.menferiehar vijo,ogviskalnokfindepånogetatforetageos. HermeddebedstehilsenerfraMagdaBekker Side 12 af 36

13 Lyby Kærevenner! Såkomvandrebogentilmigigen,dennegangkanNannaikkeskrive.Nannadøded på Skive sygehus. Og blev begravet d fra Lyby Kirke og ligger begravet i Grinderslev(?)KlosterKirkegård.Henrikogmigsigermangetakforopmærksomhedenfra Brevduen, det var et par svære år at komme igennem, men vi hørte aldrig Nanna beklage sig,hunhavdeenvældigtropåathunnokskulleklaresig,mensådanskulledetikkevære. JegharlæstallebrevenesomIharskrevetsidensidst,detserudtilatallehardet godt.henrikborhjemmeendnu,hanblevudlært1.okt.somlager ogkontormandhosn.c, Nielsen,Salling.Deternogetmed LindeTruck oghanmåttebliveder,sådetergodtfor ham.jegharikkenogetatlaveivinter,menjegkangodtfåtidentilatgå. 5.nov.VarHenrikogjegpåferiei3uger,vivariAfrika,Tanzania,inogetderhedder Mbya,nærvedZambiasgrænse.Detvarnogetafenoplevelse,fattigtogelendigtdetmeste, det var godt at komme væk hjemmefra en tid. Det var meget varmt når vi kom ned i lavlandetsomdekaldtedet,ca35 40grader,menhundekoldtatkommehjemigen. JegvilgernefortsættemedatværemedlemafBogen,forathørehvordandetgår jeralle. Slutfordennegang,HilsenPeder. Fredelund 12/389. KæreAllesammen! HåberatIhardetgodtallesammen.ViharfåetennypræstidagiBarritKirke. Ellersgårjegindeikostaldenogpasserdyrenedetmesteaftiden.Skalogsåhaveet svinehokkerumrepareret. Debedstehilsenertiljerallesammen.Frede. Grøndalslund Kæreallesammen! AllerførstviljegsigeEstherogSvendforenhyggeligaftenhosjer. Såregnerdetigen,jegvarellersblevetfærdigmedatsåkornidag,hvisdethavde holdttørvejr,mendetkommerjonokigen,jegmanglerogsåkun3tdrl.og10tdrl.roer,så erjegfærdig. Såskalvijoseomvifårengodsommer,fordesidsteparårharjoværetretsløje synesjeg. Iårrejservitiludlandetforatholdesommerferie,viskaltilGardasøeni9dage,allefireog det glæder vi os til. Jeg har aldrig været i udlandet før, vi har jo altid holdt vores ferier i Danmark,bortsetfraetår,davarviiSverige. Menellersgåraltingveddetgamleher.Kirstenhartagetnogetmerearbejde,pået hjemforsvagtbegavedemennesker,ogdetsyneshungodtom,detgodeveddeternokat hunikkeskalforberedesig,detvarhunvedatværetrætaf. SørenerkommetilæresomsmedogerpåskoleiHerningfortiden,lærepladsener ikibæk,4kmherfra,sådeterjonemt. Side 13 af 36

14 LoneerpåungdomsskoleiBjerreHerred,vedHorsens,ogskalværederi10.klasseogså,og ergladforatværeder.mensåharviogsåhaftbørnpåungdomsskolei4år,deterdyrt, menjegtrordehargodtafdet.jegselvhardetgodtmedmingigtogminekøer. Sdr.Vilstrup Kærealle. Detgikforéngangskyldovertiden,mendeterfordijegharhaftmegetatgøreihus og have, flere rum er renoveret, man har jo ingen indvendinger når der kommer ordre ovenfra,(manviljogernebliveher). Vi var i juli på en pragtfuld tur til Nordkapp, via Helsingfors, med Papuga, bus selvfølgelig.detvarenoplevelse,isæratståpånorgesnordligstepunkt,(somdetvistnok ikkeerhvismanregnermålerefter).menhvismantroedeatdetpådekantervarfattigdom ogunderudvikling,såtagermanheltfejl,dermanglerikkenoget,altersomisyd,godeveje, mangebroerogpænehuse. Jegbliverpensionistijanuarmånednæsteår,gåraltsånediløn. MangegodehilsenerfraSigneogKurt. 18.oktober2004 Hejallesammen. HarmodtagetvandrebogenfraKurtd.5.okto4ogsnart3årsidenMagdadøde. Nu må jeg tage mig sammen til at skrive, lige så godt først som sidst så jeg sparer pengenetilenbøde. TAGDETSOMDETFALDERSÅGÅRDUGENNEMLIVETALTIDIDEN BEDSTEALDER,(duerikkeherreoversomdetfalder,menjeghardetgodt). TidenflyverafstedheriNordborgpåAls,hvorjegopholdermigdetmesteaftiden. ServicenergodherhosConnie!Connieblev60d.2.oktober,hunfejrededetmedengod festidanbo sfestlokale. Nikolai,Karoline,Joakim,HelleogAllanharnokatsetiliSøbergshaveiØsterLindet. AllanbrugermegetafsintididennystartedeBrugsiGredstedbro,mendetgårrigtiggodt, og Hanne vender sig, trods sin sygdom mere og mere til at bo på bofællesskabet i FjordmarkeniVejle. Hvad går så tiden med: 3 timer hver mandag i Nordalshallen med gymnastik, svømning, badminton mm. Tirsdag er vi Aktive Seniorer PÅ Als ude at cykle, mindst 3 timer,måske6timer.dererkeglingomfredagen.connieogjegfølgestilmotionpådanfoss mindstetpartimerhveruge.herudovererjegengageretienlandsdækkendeseniorklub,og stadiggrænseformandivamdrup. Connie påstår at så findes jeg også et eller andet hver weekend, jeg mener nu vi er ligegodeomdet,menvikandahellerikkesiddehjemmeheletiden.viharogsåinvestereti encampingvogn,ogjegharinvesteretiengråferguson,spildafpengesigerconnie,denog såminpctagerogsålidttid,enskamatpc enikkekanskriveivandrebogen,menjegmåse omjegkanfåconnietilatskrivedetoveribogen,bedstfordemdermåskelæserdet. Side 14 af 36

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Fortalt til Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen

Fortalt til Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen 25 De dårlige minder bliver brugt til noget godt Fortalt til Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen Mit navn er Marianne Christensen. Jeg er 45 år, børneergoterapeut, og jeg bor i Ringe

Læs mere

Et par ungersvende på en Wanderer motorcykel. Billedet er fra o. 1920.

Et par ungersvende på en Wanderer motorcykel. Billedet er fra o. 1920. Et par ungersvende på en Wanderer motorcykel. Billedet er fra o. 1920. 16 1 Klubben Aalestrup Classic - Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Tanja holder tale ved Jan s fødselsdag

Tanja holder tale ved Jan s fødselsdag Året 2007, som nu går på hæld, var dels præget af, at vi fik Ansgar sendt i skole, som det 5 barn i den lokale skole måske byrekord i nyere tid, dels af at Jan havde lagt op til den helt store tur i forbindelse

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg EV Elev nyt er også denne gang på 12 sider. Der er sket meget, og vi har haft nogle spændende måneder siden sidst, og det vil vi rigtig gerne fortælle om. Som i de foregående numre af EV Elevnyt, har vi

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Aktuelt. Vi har fået en ny vikar tilknyttet friskolen. Bjarke Christensen som har været elev på friskolen og som i sommer blevet færdig med gymnasiet.

Aktuelt. Vi har fået en ny vikar tilknyttet friskolen. Bjarke Christensen som har været elev på friskolen og som i sommer blevet færdig med gymnasiet. Uge 2 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460. Aktuelt På tirsdag kører skolebussen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere