TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014."

Transkript

1 TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen er det slutningen på 10 års skolegang inklusiv børnehaveklassen, så det giver også lejlighed til at se tilbage på en periode af ens liv, hvor skolen har været en forudsigelig og fast bestanddel af tilværelsen. Efter 9. klasse vil mange af eleverne finde nye og andre veje, nogle skal videre på efterskole, andre på ungdomsuddannelse af forskellig art, og pludselig er man helt andre steder i livet. Forudsætningerne for at klare sig godt i livet fremover er i høj grad, at man har haft et godt og solidt skoleforløb, og at man har følt sig værdifuld og respekteret. En lang række forskere konkluderer i deres undersøgelser, at fastholdelse af barnet /den unge i et undervisningstilbud, vedvarende tilknytning til mindst en voksenperson og evnen til at etablere og fastholde et netværk er 3 faktorer, der slår hårdt igennem for at børn og unge på trods af vanskelig opvækstvilkår alligevel klarer sig godt i tilværelsen. Disse faktorer gælder naturligvis også for børn og unge fra helt almindelige hjem, men vi tager det ofte for givet, at disse forhold er opfyldt. Som tilsynsførende er jeg underlagt lovgivningen og bekendtgørelsen om friskoler og private grundskoler - friskolelovens kapitel 3 9 og overordnet skal jeg sikre, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Jeg skal påse, at skolen opfylder kravet i 1, stk. 2, 4. pkt. : Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene, og at undervisningssproget er dansk. Iflg. friskolelovens 9 skal jeg endvidere føre tilsyn med elevernes faglige standpunkt i fagene dansk, regning/matematik og engelsk. Jeg skal sikre mig, at friskolen opfylder kravene om supplerende undervisning og specialundervisning for de elever, der måtte have brug for dette, eller at skolen henviser elever til andre friskoler eller folkeskoler, der har specialundervisning. Endelig er der ved lov af 24. marts 2014 sket følgende ændringer således, at skolens elever har ret til efter egen bestemmelse at danne elevråd eller på anden demokratisk måde 1

2 varetage deres fælles interesser vedrørende skolen, og skolens leder er forpligtet til at opfordre dem hertil, hvis de ikke benytter denne ret. (Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler 1 stk. 4. Tømmerup Friskole udarbejder undervisningsplaner og arbejder ud fra folkeskolens fælles mål - slutmål og delmål. Den korte konklusion på mine tilsyn er derfor: ja, ja, ja, og ja, og hvis jeg stoppede her, vil det være den korteste tilsynserklæring, jeg har udarbejdet, men for at give et lidt mere nuanceret billede af skolens dagligdag og undervisning, vil jeg referere fra de 4 besøgsdage, jeg har haft på skolen i skoleåret De officielle krav til tilsynsbesøg er minimum 1 hel skoledag i løbet af et skoleår. Jeg har været på skolen i alt 4 hele dage - onsdag den 27. november 2013, onsdag den 18. december 2013 samt mandag den 27. januar 2014 og torsdag den 6. februar Jeg har deltaget i morgensang på alle besøgsdagene samt undervisningen i dansk fra børnehaveklasse til 8. klasse, matematik fra børnehaveklasse til 8. klasse og engelsk i klasse. Derudover har jeg deltaget i Læs og bevæg i 7. klasse, julefrokosttema i indskolingsteamet samt fulgt begynderundervisningen i børnehaveklassen. Generelt er undervisningen godt forberedt af lærerne. Der er en klar og forudsigelig struktur, som eleverne tydeligvis profiterer af. I flere af klasserne går eleverne selvstændigt i gang med deres opgaver, og læreren får på denne måde god lejlighed til at guide de få elever, der har vanskeligheder med at gennemskue og klare opgaverne. Læreren anvender i stigende omfang de elektroniske tavler, og bruger de mange funktioner, de har. I de ældre klasser bruges pc er og mac er som en fast del af undervisningen, og det er tydeligt, at både elever og lærere er fortrolige med brugen af de programmer, der anvendes. I det hele taget er lokaler og undervisningsmateriel i en god stand og virker både indbydende og hyggelige. Fra de enkelte undervisningstimer har jeg valgt undervisningen i: børnehaveklassen, hvor elverne arbejdede med vokal- og konsonantlyde. Timen starter med lydlege, hvor rim og remser indgår. Herefter synges en sjov tekst, hvor forskellige vokaler indgår. Efterfølgende øves konsonantlydene. Eleverne har fået rigtig godt fat i vokal- og kon- 2

3 sonantlydene og er i stand til aktivt at anvende dem, når de skal afkode ord både meningsløse og meningsfulde ord. Eleverne har fået øvelser for hjemme, og mens den ene lærer overhører hvert enkelt elev for sig, hjælper den anden lærer de øvrige elever i klassen. Opmærksomheden på hver enkelt elevs læseniveau gør, at lærerne meget hurtigt bliver opmærksomme på, hvor hjælpen skal sættes ind. Selvom børnehaveklassens aktivitetsniveau kan være en pædagogisk udfordring, er de både interesserede, motiverede, arbejdsivrige og glade. I læs og bevæg overværer jeg bevægetimen. Eleverne er i hallen, hvor de sidder rundkreds og får en kort instruktion i brugen af den forhindringsbane, der er opstillet. Efter den korte fælles instruktion, viser læreren, hvordan hver enkelt disciplin skal udføres. Der arbejdes i intervaller med 40 sekunders træning, herefter 20 sekunders hvile, hvorefter man fortsætter til næste disciplin. Herefter 40 sekunders træning igen osv. Eleverne er sammen to og to, og de arbejder koncentreret og motiveret med alle disciplinerne. Der er takstfast rytmisk musik til øvelserne, hvilket er en stærk medvirkende årsag til, at pulsen fastholdes gennem de forskellige øvelser. I sidste del af timen intensiveres tempoet, og man arbejder nu 20 sekunder ved hver disciplin, skifter til næste disciplin på 5 sekunder og derefter videre til næste øvelse. Eleverne klarer opgaverne rigtig godt og generelt er de i en god kondition. Til slut sidder alle eleverne i en rundkreds, hvor man evaluerer ganske kort, hvorefter eleverne går i bad. En velforberedt time med klar og god instruktion, og hvor lærerens timing af tid og instruktion holder eleverne på et højt koncentrationsniveau. Set i forhold til den viden og de erfaringer man har med motion, sansestimulation og indlæring er det et rigtig godt incitament i en ellers stillesiddende skolehverdag. I matematiktimen i 4. klasse arbejder eleverne med forskellige vinkelstørrelser, som de skal afsætte med en vinkelmåler i hæftet. Eleverne arbejder koncentreret med opgaverne og hjælper hinanden på en god og konstruktiv måde. Timen varieres med færdighedsopgaver, hvor multiplikation med 2 og 4 cifre øves. Derefter træner eleverne divisionsstykker. En dejlig klasse hvor struktur, og forudsigelighed medvirker til at skabe et roligt og udviklende miljø. I matematiktimen i 7. klasse arbejder eleverne med regler for at sætte og hæve parenteser. Det volder i starten lidt problemer for enkelte af eleverne, men med god instruktion og forklaring fra læreren og med god hjælp fra den elektroniske tavle, får eleverne godt fat i princip- 3

4 perne. I opgaveløsningerne er eleverne meget motiverede og interesserede i at få styr på reglerne. Eleverne regner efterfølgende opgaver med at gange forskellige størrelser ind i en parentes. Led, der deles med + og -, og fortegn der angiver negativ og positiv værdi bliver efterhånden indlært. I slutningen af timen introduceres eleverne for regning med brøker. I engelsktimen i 5. klasse foregår undervisningen som udgangspunkt på engelsk, og er der ord og begreber, eleverne ikke forstår, hjælpes man ad med at finde en forklaring på ordene og begreberne. Eleverne er helt trygge ved undervisningsformen, og ingen er generte eller tilbageholdende med at tale på engelsk selvom ikke alle ord forstås, eller man har besvær med at mobilisere de ord og begreber, man har brug for. Efter en kort introduktion til timen forevises eleverne en kort video på engelsk, som eleverne skal forsøge at forstå. Talestrømmen er hurtig, og flere af eleverne får i første omgang ikke fat i ordene og dermed forståelsen. Videoen bliver spillet flere gange, og ved fælles hjælp får eleverne efterhånden forståelse for tekstens indhold. Efterfølgende læses 2 tekster omhandlende den gamle nordiske gud Thor og sættes i sammenhæng med en nyere amerikansk Thorfigur. Eleverne får udleveret de to tekster med billeder samt en side, hvor eleverne nøjere kan beskrive de forskellige guder et såkaldt Identity card for Superheroes. En veltilrettelagt og velforberedt time, hvor eleverne tydeligvis er velmotiverede, og hvor klassen som helhed er optaget af emnet og læringen. Med disse eksempler har jeg forsøgt, at give et billede af undervisningen og dagligdagen på Tømmerup Friskole, og mit indtryk og vurdering er, at eleverne trives og udvikler sig både fagligt og socialt. Generelt er der en rigtig god stemning og tone i klasserne og blandt eleverne. Der er den ro, der er så værdifuld, og som medvirker til at skabe den tryghed, der er en forudsætning for et godt læringsmiljø. Samtidig gives der plads til spontanitet, grin og latter, så man også oplever glæden ved at være sammen. Lærerne har en åben, tillidsfuld og anerkendende tilgang til eleverne, og det medvirker i høj grad til den positive stemning, hele skolen er præget af. Det er min vurdering, at lærerne generelt er velforberedte og besidder de faglige kompetencer, der er nødvendige for at skabe en både interessant, spændende og progressiv undervisning. De er optaget af at gøre undervisningen levende og motiverende, og de formår at skabe et undervisningsmiljø, hvor eleverne udvikler sig fagligt, personligt og socialt. 4

5 Tømmerup Friskole er også internationalt orienteret, i det de i 2013 og 2014 er med i et europæisk projekt Comenius projektet, som er et pædagogisk og undervisningsmæssigt samarbejde mellem Danmark, Holland, Tyskland, Frankrig og Spanien, og som bl.a. via gensidige besøg, fremstilling og analyse af film m.v. ønsker skabe viden og bevidsthed om de forskellige landes kulturer på en for eleverne nærværende og aktuel måde. Inden jeg slutter af vil jeg kort orientere om, at tilsynsførende fremover skal være certificerede for at kunne udføre deres job. Undervisningsministeriet har i den anledning udbudt certificeringskurser rundt om i landet. Kurset består af 3 moduler, der skal kvalificere tilsynsførende til opgaven som tilsynsførende. I denne standardiseringstid, må man vel sige, at det er i god tråd med, hvad der ellers sker rent samfundsmæssigt. Umiddelbart er det min vurdering, at det vil kunne kvalificere tilsynene, og dermed skabe endnu bedre sikkerhed for, at skolerne lever op til de lovgivningsmæssige krav, der stilles. Til slut vil jeg sige tak for endnu et spændende år. Tak til eleverne for deres altid glade ansigter, til lærerne for deres positive indstilling, til ledelse og bestyrelse for de rammer, der skaber den gode skole og til alle øvrige medarbejdere for, at man altid bliver taget godt i mod. Viskinge d. 24. april 2014 Tilsynsførende Roland Durup 5

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2011/2012 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere