UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/0336(CNS) fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/0336(CNS) fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Retsudvalget 2016/0336(CNS) UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (COM(2016)0683 C8-0471/ /0336(CNS)) Ordfører for udtalelse: Evelyn Regner AD\ docx PE v04-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_Legam PE v /17 AD\ docx

3 KORT BEGRUNDELSE I. Indledning Dette forslag er sammen med forslaget til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (2016/0337 (CNS)) en relancering af Kommissionens initiativ til et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag i EU fra Formålet med de to forslag er at skabe EU-lovgivning på dette område, som er tilpasset et økonomisk miljø, der er blevet mere globaliseret, mobilt og digitalt, hvor medlemsstaterne finder det stadig vanskeligere effektivt at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning gennem ensidige foranstaltninger for at beskytte deres nationale skattegrundlag mod at blive udhulet og modvirke overførsel af overskud. II. Effektiv gennemførelse af konsolideringen Gennemførelsen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag er afgørende i bestræbelserne på at opnå retfærdighed mellem virksomheder i og uden for EU ud fra et beskatningsmæssigt synspunkt. En af de største trusler mod skatteretfærdigheden er den vidt udbredte metode til overførsel af overskud. Når det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag er fuldt gennemført, vil det blive muligt at henføre indkomst til det sted, hvor værdien skabes, ved hjælp af en formel baseret på tre ligeligt vægtede faktorer, som er mere modstandsdygtige over for aggressiv skatteplanlægning end fastsættelse af interne afregningspriser. På den måde kan smuthuller mellem nationale skattesystemer, navnlig fastsættelse af interne afregningspriser, som udgør omkring 70 % af al overførsel af overskud i EU, elimineres, og der kan tages et vigtigt skridt i retning af et fair, effektivt og gennemsigtigt skattesystem. De to forslag bør derfor ses som en pakke og bør gennemføres side om side for at opnå større skattemæssig retfærdighed. Det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag bør være på plads inden afslutningen af For så vidt angår den generelle rimelighed af vores beskatningssystemer skal selskaber bære deres del af byrden, og det er dermed af afgørende betydning, at nye skattefritagelser ikke udhuler skattegrundlaget. Foranstaltninger, der motiverer private enheder til at investere i realøkonomien, skal understøttes, da det aktuelle investeringsunderskud i EU er én af hovedkilderne til EU's økonomiske svagheder. Dog skal skattefradrag til virksomheder opbygges omhyggeligt og kun gennemføres, hvor deres positive virkning på job og vækst er åbenbar, og enhver risiko for at skabe nye smuthuller i skattesystemet er udelukket. Derfor bør fremme af innovation og investering udelukkende ske gennem offentlige tilskud snarere end gennem skattefritagelser. Med henblik på at bekæmpe strukturer til aggressiv skatteplanlægning effektivt og undgå to parallelle skatteordninger bør det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag være obligatorisk for alle virksomheder med en omsætning på over 40 mio. EUR. Tærsklerne for mikrovirksomheder og små, mellemstore og store virksomheder har været fastsat længe. Dette koncept går tilbage til det fjerde selskabsdirektiv fra Behovet for at indføre en ny tærskel er indtil videre ikke blevet begrundet af Kommissionen på tilfredsstillende vis. Eftersom SMV'er ikke har ressourcerne til at investere i skuffeselskabsstrukturer for kunstigt at overføre overskud, bliver de presset ud i en konkurrencemæssigt ugunstig situation i AD\ docx 3/17 PE v04-00

4 forhold til de multinationale selskaber. For at sikre et sundt indre marked er det afgørende at etablere et fair, effektivt, gennemsigtigt og vækstfremmende fælles selskabsskattegrundlag, der er baseret på princippet om, at overskud bør beskattes i det land, hvor det skabes. Under hensyntagen til den digitale ændring i forretningsmiljøet er det nødvendigt at definere et digitalt driftssted som begreb. Virksomheder, der opnår indtægter i en medlemsstat uden at have et fysisk fast driftssted i den pågældende medlemsstat, skal behandles på samme måde som virksomheder med et fysisk fast driftssted. Derfor skal det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag også gælde for digitale selskaber. III. Introduktion af en minimumsselskabsskattesats i forslaget En fælles og fair minimumsselskabsskattesats er den eneste måde at skabe lige og fair behandling mellem forskellige aktører, der driver virksomhed i EU, og inden for det større fællesskab af skattesubjekter. Hvis der ikke fastsættes en sådan minimumsats, vil det føre til en situation, hvor kapløbet mod bunden for skattesatser vil blive intensiveret. Eksistensen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag vil medføre, at medlemsstaterne ikke længere vil kunne konkurrere på skattegrundlag, og de økonomiske incitamenter til at konkurrere på skattesatser vil blive forøget. I gennemsnit er selskabsbeskatningen i EU faldet fra 35 % i 1990'erne til 22,5 % i dag. Med henblik på at stoppe kapløbet mod bunden for selskabsskattesatser på EU-niveau skal der introduceres en minimumsselskabsskattesats på 25 %. ÆNDRINGSFORSLAG Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 1 Betragtning 1 (1) Selskaber, som søger at drive erhvervsmæssig virksomhed på tværs af grænserne inden for Unionen, støder på store forhindringer og markedsforvridninger, som følge af at der findes 28 forskellige selskabsskattesystemer, der interagerer med hinanden. Samtidig er skatteplanlægningsstrukturerne med tiden blevet stadig mere sofistikerede, efterhånden som de udvikler sig over (1) Selskaber, som søger at drive erhvervsmæssig virksomhed på tværs af grænserne inden for Unionen, støder på store forhindringer og markedsforvridninger, som følge af at der findes 28 forskellige selskabsskattesystemer, der interagerer med hinanden. Samtidig er skatteplanlægningsstrukturerne med tiden blevet stadig mere aggressive og sofistikerede, efterhånden som de udvikler PE v /17 AD\ docx

5 forskellige jurisdiktioner og på effektiv vis udnytter teknikaliteterne i et skattesystem eller uforeneligheder mellem to eller flere skattesystemer med henblik på at reducere selskabernes skattetilsvar. Selv om sådanne situationer afdækker mangler, der er vidt forskellige i deres natur, er de med til at skabe hindringer for det indre markeds rette funktion. Tiltag for at løse disse problemer bør derfor være rettet mod begge disse former for markedssvigt. sig over forskellige jurisdiktioner og på effektiv vis udnytter teknikaliteterne i et skattesystem eller uforeneligheder mellem to eller flere skattesystemer med henblik på at reducere selskabernes skattetilsvar. Selv om sådanne situationer afdækker mangler, der er vidt forskellige i deres natur, er de med til at skabe hindringer for det indre markeds rette funktion. I en mere globaliseret, mobil og digital økonomisk ramme bør tiltag for at løse disse problemer derfor være rettet mod begge disse former for markedssvigt gennem en tilpasning af selskabsskattegrundlaget i Unionen og skabelsen af et mere rimeligt og sammenhængende erhvervsmiljø, hvor virksomhederne kan operere. 2 Betragtning 2 (2) For at fremme et velfungerende indre marked bør selskabsskattemiljøet i Unionen formes i overensstemmelse med princippet om, at selskaberne skal betale deres fair del af skatten i den eller de jurisdiktioner, hvor de generer deres overskud. Der bør derfor indføres mekanismer til at afskrække selskaber fra at udnytte uoverensstemmelser mellem nationale skattesystemer med henblik på at nedbringe deres skattetilsvar. Det er ligeledes vigtigt også at stimulere vækst og økonomisk udvikling i det indre marked ved at lette grænseoverskridende handel og selskabsinvesteringer. Det er derfor nødvendigt at fjerne risikoen for både dobbelt beskatning og dobbelt ikkebeskatning i Unionen ved at udrydde uoverensstemmelserne i samspillet mellem de nationale selskabsskattesystemer. Selskaberne har samtidig brug for let anvendelige skatteregler, så de kan udvikle deres erhvervsaktivitet og udvide på tværs (2) For at fremme et velfungerende indre marked bør selskabsskattemiljøet i Unionen formes i overensstemmelse med princippet om, at selskaberne skal betale deres fair del af skatten i den eller de jurisdiktioner, hvor de generer deres overskud. Et selskabsskattesystem, som behandler Unionen som et indre marked i forbindelse med beregning af selskabernes selskabsskattegrundlag, vil øge gennemsigtigheden af multinationale virksomheders aktiviteter og give offentligheden mulighed for at vurdere deres virkning på økonomien. Der bør derfor indføres mekanismer til at forhindre selskaber i at udnytte uoverensstemmelser mellem nationale skattesystemer med henblik på at nedbringe deres skattetilsvar. Koncerner med virksomheder inden for Unionen bør støtte Unionens principper om god forvaltning. Det er ligeledes vigtigt også at stimulere vækst og økonomisk udvikling i det indre marked AD\ docx 5/17 PE v04-00

6 af grænserne i Unionen. I den forbindelse bør der også gøres op med de tilbageværende tilfælde af diskrimination. ved at lette grænseoverskridende handel og selskabsinvesteringer. Det er derfor nødvendigt at fjerne risikoen for både dobbelt beskatning og dobbelt ikkebeskatning i Unionen ved at udrydde uoverensstemmelserne i samspillet mellem de nationale selskabsskattesystemer. Selskaberne har samtidig brug for let anvendelige skatteregler, så de kan udvikle deres erhvervsaktivitet og udvide på tværs af grænserne i Unionen. I den forbindelse bør der også gøres op med de tilbageværende tilfælde af diskrimination. 3 Betragtning 3 (3) Som fremhævet i forslaget til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 7 fra den 16. marts 2011, vil et selskabsskattesystem, der behandler Unionen som et indre marked i forbindelse med beregning af selskabernes selskabsskattegrundlag, lette den grænseoverskridende aktivitet for selskaber, der er hjemmehørende i Unionen, og fremme målet om at gøre Unionen til et mere konkurrencedygtigt sted for internationale investeringer. Forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag fra 2011 fokuserede på målet om at gøre det lettere for virksomheder at udvide deres erhvervsaktivitet inden for Unionen. Foruden det nævnte mål bør det også tages i betragtning, at det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag kan være et særdeles effektivt redskab til at skabe et mere velfungerende indre marked ved at bekæmpe ordninger for skatteundgåelse. (3) Som fremhævet i forslaget til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 7 fra den 16. marts 2011, vil et selskabsskattesystem, der behandler Unionen som et indre marked i forbindelse med beregning af selskabernes selskabsskattegrundlag, lette den grænseoverskridende aktivitet for selskaber, der er hjemmehørende i Unionen, og fremme målet om at gøre Unionen til et mere konkurrencedygtigt sted for internationale investeringer. Forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag fra 2011 fokuserede på målet om at gøre det lettere for virksomheder at udvide deres erhvervsaktivitet inden for Unionen. Foruden det nævnte mål bør det også tages i betragtning, at det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag kan være et særdeles effektivt redskab til at skabe et mere velfungerende indre marked ved at bekæmpe ordninger for skatteundgåelse. PE v /17 AD\ docx

7 Initiativet om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag bør derfor lanceres på ny for på den ene side at tage hensyn til aspektet om erhvervsfremme og på den anden side initiativets bidrag til bekæmpelse af skatteundgåelse. Denne tilgang vil være den bedst egnede til at opfylde målet om at få bugt med forvridningerne af det indre markeds funktion. 7 Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (KOM(2011) 121 endelig/2 af ). Initiativet om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag bør derfor lanceres på ny for på den ene side at tage hensyn til aspektet om erhvervsfremme og på den anden side initiativets bidrag til bekæmpelse af skatteundgåelse. Når det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag er gennemført i alle medlemsstaterne, vil det sikre, at skatter betales der, hvor overskud genereres. Denne tilgang vil være den bedst egnede til at opfylde målet om at få bugt med forvridningerne af det indre markeds funktion. 7 Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (KOM(2011) 121 endelig/2 af ). 4 Betragtning 4 (4) På grund af behovet for at træffe hurtige foranstaltninger for at garantere det indre markeds rette funktion ved på den ene side at gøre det mere indbydende over for handel og investeringer og på den anden side mere modstandsdygtigt over for ordninger for skatteundgåelse, er det nødvendigt at opdele det ambitiøse initiativ om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag i to særskilte forslag. Der bør i første omgang indføres regler om et fælles selskabsskattegrundlag, før opmærksomheden på det senere stadie rettes mod konsolidering. (4) På grund af behovet for at træffe hurtige foranstaltninger for at garantere det indre markeds rette funktion ved på den ene side at gøre det mere indbydende over for handel og investeringer og på den anden side mere modstandsdygtigt over for ordninger for skatteundgåelse, er det nødvendigt at opdele det ambitiøse initiativ om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag i to særskilte forslag. Der bør i første omgang indføres regler om et fælles selskabsskattegrundlag, før opmærksomheden på det senere stadie rettes mod konsolidering. En gennemførelse af det fælles selskabsskattegrundlag uden konsolidering vil imidlertid ikke løse problemet med overførsel af overskud. Det er derfor af afgørende betydning, at konsolideringen finder anvendelse i alle AD\ docx 7/17 PE v04-00

8 medlemsstater fra den 1. januar Betragtning 5 (5) Mange ordninger for aggressiv skatteplanlægning foregår ofte i en grænseoverskridende kontekst, hvilket betyder, at de deltagende selskabskoncerner må besidde et minimum af ressourcer. Ud fra den forudsætning og af hensyn til proportionaliteten, bør reglerne for det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag kun være obligatoriske for selskabskoncerner af en betydelig størrelse. Der bør derfor fastsættes en størrelsesrelateret tærskel, som tager udgangspunkt i de samlede konsoliderede indtægter i en koncern, der udarbejder konsoliderede regnskaber. For bedre at fremme målet om at lette handelen og investeringerne i det indre marked bør reglerne om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag også være (valgfrit) tilgængelige for koncerner, der ikke opfylder betingelsen vedrørende størrelse. (5) Med henblik på at bekæmpe ordninger for aggressiv skatteplanlægning effektivt og undgå to parallelle skatteordninger bør reglerne for det fælles selskabsskattegrundlag være obligatoriske for alle selskaber med undtagelse af SMV'er. Tærsklerne for mikrovirksomheder og små, mellemstore og store virksomheder er fastlagt i Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF (det fjerde selskabsdirektiv 1a ). Eftersom SMV'er ikke har ressourcerne til at investere i skuffeselskabsstrukturer for kunstigt at overføre overskud, er de i en konkurrencemæssigt ugunstig situation i forhold til de multinationale selskaber. For at sikre et sundt indre marked er det afgørende at etablere et fair, effektivt, gennemsigtigt og vækstfremmende fælles selskabsskattegrundlag, der er baseret på princippet om, at overskud skal beskattes i det land, hvor det genereres. For at sikre sammenhæng mellem de to trin i initiativet om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag bør reglerne om et fælles selskabsskattegrundlag være obligatoriske for selskaber, som ville blive betragtet som en koncern, hvis hele initiativet gennemføres. For bedre at fremme målet om at lette handelen og investeringerne i det indre marked bør reglerne om et fælles selskabsskattegrundlag også være (valgfrit) tilgængelige for selskaber, der ikke PE v /17 AD\ docx

9 opfylder disse betingelser. 1a Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer (EFT L 222 af ). 6 Betragtning 5 a (ny) (5a) I betragtning af den digitale ændring i erhvervsmiljøet er det nødvendigt at definere et digitalt driftssted som begreb. Selskaber, der skaber indtægter i en medlemsstat uden at have et fysisk driftssted i den pågældende medlemsstat, bør behandles på samme måde som selskaber, der har et fysisk driftssted. Det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag bør derfor også gælde for digitale virksomheder. 7 Betragtning 10 (10) Fordelingsformlen under det konsoliderede skattegrundlag bør bestå af tre ligeligt vægtede faktorer, nemlig arbejdskraft, aktiver og omsætning. Disse ligeligt vægtede faktorer bør afspejle en afbalanceret metode til fordeling af overskud mellem de relevante medlemsstater og sikre, at overskuddet beskattes, dér hvor det rent faktisk skabes. Arbejdskraft og aktiver bør derfor henføres til den medlemsstat, hvor arbejdet udføres eller aktiverne befinder sig, hvorved (10) Fordelingsformlen under det konsoliderede skattegrundlag bør bestå af tre ligeligt vægtede faktorer, nemlig arbejdskraft, aktiver og omsætning. Disse ligeligt vægtede faktorer bør afspejle en afbalanceret metode til fordeling af overskud mellem de relevante medlemsstater og sikre, at overskuddet beskattes, dér hvor det rent faktisk skabes, herunder i forbindelse med virksomhed i den digitale økonomi, der ikke nødvendigvis kræver et fast driftssted i en AD\ docx 9/17 PE v04-00

10 oprindelsesmedlemsstatens interesser gives en passende vægtning, mens omsætningen bør henføres til den medlemsstat, som varerne eller tjenesterne leveres til. For at tage højde for forskelle i lønniveauet i Unionen og således sikre en fair fordeling af det konsoliderede skattegrundlag bør arbejdskraftfaktoren omfatte både lønudgifter og antal ansatte (hvor hver tæller for halvdelen). Aktivfaktoren bør derimod omfatte alle materielle anlægsaktiver, men ikke immaterielle og finansielle aktiver på grund af deres ustadige art og den deraf følgende risiko for omgåelse af reglerne i dette direktiv. Hvis fordelingen på grund af særlige omstændigheder ikke på rimelig vis repræsenterer omfanget af erhvervsaktiviteten, bør en sikkerhedsklausul give mulighed for at anvende en alternativ metode til allokering af indkomst. medlemsstat for at udøve virksomhed dér. Arbejdskraft og aktiver bør derfor henføres til den medlemsstat, hvor arbejdet udføres eller aktiverne befinder sig, hvorved oprindelsesmedlemsstatens interesser gives en passende vægtning, mens omsætningen bør henføres til den medlemsstat, som varerne eller tjenesterne leveres til. For at tage højde for forskelle i lønniveauet i Unionen og således sikre en fair fordeling af det konsoliderede skattegrundlag bør arbejdskraftfaktoren omfatte både lønudgifter og antal ansatte (hvor hver tæller for halvdelen). Aktivfaktoren bør derimod omfatte alle materielle anlægsaktiver, men ikke immaterielle og finansielle aktiver på grund af deres ustadige art og den deraf følgende risiko for omgåelse af reglerne i dette direktiv. Hvis fordelingen på grund af særlige omstændigheder ikke på rimelig vis repræsenterer omfanget af erhvervsaktiviteten, bør en sikkerhedsklausul give mulighed for at anvende en alternativ metode til allokering af indkomst. De tre ligeligt vægtede faktorer er ikke desto mindre mere modstandsdygtige over for aggressiv skatteplanlægning end de vidt udbredte metoder for fastsættelse af interne afregningspriser til henførsel af overskud, der anvendes i øjeblikket. Som følge heraf kan smuthuller mellem nationale skattesystemer, navnlig med hensyn til fastsættelse af interne afregningspriser, som udgør ca. 70 % af al overførsel af overskud i Unionen, blive fjernet, og der kan tages et stort skridt frem mod et fair, effektivt og gennemsigtigt skattesystem. 8 Betragtning 11 a (ny) PE v /17 AD\ docx

11 (11a) Med henblik på at stoppe kapløbet mod bunden på selskabsskatteområdet på EU-plan er der behov for en minimumsselskabsskattesats. I gennemsnit er selskabsskattesatserne i Unionen faldet fra 35 % i 1990'erne til 22,5 % i dag. Ved at vedtage det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag vil medlemsstaterne ikke længere kunne konkurrere gennem yderligere reduktioner i deres selskabsskattesatser. 9 Artikel 1 stk Et selskab, der anvender reglerne i dette direktiv, ophører med at være undergivet de nationale selskabsskatteregler for så vidt angår alle anliggender, som reguleres ved dette direktiv, medmindre andet fremgår. 2. Et selskab, der anvender reglerne i dette direktiv, skal fortsat være undergivet de nationale selskabsskatteregler. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem dette direktiv og de nationale selskabsskatteregler skal sidstnævnte have forrang, medmindre andet fremgår. 10 Artikel 2 stk. 1 indledning 1. Reglerne i dette direktiv finder anvendelse for et selskab, som er oprettet i henhold til lovene i en medlemsstat, herunder dets faste driftssteder i andre medlemsstater, hvor selskabet opfylder alle følgende betingelser: 1. Reglerne i dette direktiv finder anvendelse for et selskab, som er oprettet i henhold til lovene i en medlemsstat, herunder dets faste driftssteder og digitale driftssteder i andre medlemsstater, hvor selskabet opfylder alle følgende betingelser: AD\ docx 11/17 PE v04-00

12 11 Artikel 2 stk. 1 litra c c) det er i regnskabsmæssig henseende en del af en konsolideret koncern med samlede konsoliderede indtægter på over EUR i det regnskabsår, der går forud for det relevante regnskabsår c) det er i regnskabsmæssig henseende en del af en konsolideret koncern med samlede konsoliderede indtægter på over EUR i det regnskabsår, der går forud for det relevante regnskabsår. 12 Artikel 2 stk. 2 afsnit 1 Dette direktiv finder også anvendelse for et selskab, der er oprettet i henhold til lovene i et tredjeland, for så vidt angår dets faste driftssteder i en eller flere medlemsstater, hvor selskabet opfylder betingelserne i stk. 1, litra b) til d). Dette direktiv finder også anvendelse for et selskab, der er oprettet i henhold til lovene i et tredjeland, for så vidt angår dets faste driftssteder i en eller flere medlemsstater og med hensyn til indtægter, der er genereret i en eller flere medlemsstater, hvor selskabet opfylder betingelserne i stk. 1, litra b) til d). 13 Artikel 2 stk. 2 a (nyt) 2a. Dette direktiv finder også anvendelse på virksomheder, der er oprettet i henhold til lovene i et tredjeland, for så vidt angår deres digitale driftssteder, som er specifikt målrettet forbrugere eller virksomheder i en PE v /17 AD\ docx

13 medlemsstat, eller som hovedsageligt modtager indtægter fra aktiviteter i en medlemsstat, hvor selskabet opfylder betingelserne i stk. 1, litra b) til d). Med henblik på at fastslå, om et digitalt driftssted er specifikt rettet mod forbrugere eller virksomheder i en medlemsstat, skal den fysiske placering af forbrugere eller brugere og leverandører af varer og tjenesteydelser tages i betragtning i overensstemmelse med OECD's BEPS-aktion 1. Hvis dette ikke kan fastslås, skal der tages højde for, om det digitale driftssted varetager sine aktiviteter under topdomænet for medlemsstaten eller Unionen eller, hvad angår selskaber for mobile applikationer, om det distribuerer sin applikation via den medlemsstatsspecifikke del af et distributionscenter for mobile applikationer, eller om driftsstedet drives under et domæne, der f.eks. som følge af brug af navne på medlemsstater, regioner eller byer gør det klart, at det digitale driftssted er rettet mod forbrugere eller virksomheder i en medlemsstat, eller om erhvervsaktiviteten er underlagt almindelige betingelser, der gælder specifikt for Unionen eller en medlemsstat, eller om det digitale driftssteds webtilstedeværelse indeholder reklameplads, som specifikt er rettet mod forbrugere og virksomheder i en medlemsstat. 14 Artikel 3 afsnit 1 nr. 28 a (nyt) 28a) "digitalt driftssted": under hensyntagen til resultaterne fra OECD's BEPS-aktion 1 et driftssted, der specifikt er rettet mod forbrugere eller virksomheder i en medlemsstat, under behørig hensyntagen til den fysiske AD\ docx 13/17 PE v04-00

14 placering af forbrugere eller brugere og leverandører af varer og tjenesteydelser. Hvis disse ikke kan fastslås, skal der tages hensyn til, om driftsstedet varetager sine aktiviteter under topdomænet for medlemsstaten eller Unionen eller, hvad angår selskaber for mobile applikationer, om det distribuerer sin applikation via den medlemsstatsspecifikke del af et distributionscenter for mobile applikationer, eller om driftsstedet drives under et domæne, der f.eks. som følge af brug af navne på medlemsstater, regioner eller byer gør det klart, at driftsstedet er rettet mod forbrugere eller virksomheder i en medlemsstat, eller om erhvervsaktiviteten er underlagt almindelige betingelser, der gælder specifikt for Den Europæiske Union eller en medlemsstat, eller om driftsstedets webtilstedeværelse indeholder reklameplads, som specifikt er rettet mod forbrugere og virksomheder i en medlemsstat. 15 Artikel 3 afsnit 1 nr. 28 b (nyt) 28b) "en effektiv selskabsskattesats": selskabsskat betalt i forhold til indtægt og overskud som fastlagt i et selskabs regnskaber. 16 Artikel 6 stk. 1 litra d a (nyt) PE v /17 AD\ docx

15 da) alle dets digitale driftssteder. 17 Artikel 73 I forbindelse med dette direktiv begrænses omfanget bestemmelserne vedrørende kontrollerede udenlandske selskaber i artikel 59 i direktiv 2016/XX/EU til forhold mellem koncernmedlemmer og enheder, som er skattemæssigt hjemmehørende eller fast driftssteder i et tredjeland. I forbindelse med dette direktiv begrænses omfanget bestemmelserne vedrørende kontrollerede udenlandske selskaber i artikel 59 i direktiv 2016/XX/EU til forhold mellem koncernmedlemmer og enheder, som er skattemæssigt hjemmehørende eller faste driftssteder eller digitale driftssteder i et tredjeland. 18 Artikel 79 Kommissionen gennemgår fem år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv anvendelsen heraf og forelægger Rådet en rapport om gennemførelsen af dette direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde en analyse af virkningerne af den mekanisme, der oprettes i kapitel VIII i dette direktiv til fordeling af skattegrundlag mellem medlemsstaterne. Kommissionen gennemgår fem år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv anvendelsen heraf og forelægger Rådet og Europa-Parlamentet en rapport om gennemførelsen af dette direktiv. Rapporten skal navnlig indeholde en analyse af virkningerne af den mekanisme, der oprettes i kapitel VIII i dette direktiv til fordeling af skattegrundlag mellem medlemsstaterne. AD\ docx 15/17 PE v04-00

16 PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG Titel Referencer Korresponderende udvalg Dato for meddelelse på plenarmødet Udtalelse fra Dato for meddelelse på plenarmødet Ordfører for udtalelse Dato for valg Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag COM(2016)0683 C8-0471/ /0336(CNS) ECON JURI Evelyn Regner Behandling i udvalg Dato for vedtagelse Resultat af den endelige afstemning +: : 0: Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer Til stede ved den endelige afstemning stedfortrædere Til stede ved den endelige afstemning stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2) Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean- Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken Gabriel Mato, Andrey Novakov PE v /17 AD\ docx

17 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG 13 + ALDE EFDD ENF GUE/NGL VERTS/ALE S&D Jean-Marie Cavada Joëlle Bergeron Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton Kostas Chrysogonos Max Andersson, Julia Reda Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken 8 - ALDE ECR PPE António Marinho e Pinto Angel Dzhambazki Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual 0 0 Tegnforklaring: + : for - : imod 0 : hverken/eller AD\ docx 17/17 PE v04-00

ÆNDRINGSFORSLAG 16-45

ÆNDRINGSFORSLAG 16-45 Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 2016/0336(CNS) 15.5.2017 ÆNDRINGSFORSLAG 16-45 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE1124085v02-00) Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) (COM(2016)0683

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 0337/ /2010(CNS) fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 0337/ /2010(CNS) fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 0337/2011 2016/2010(CNS) 19.9.2017 UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslaget til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 0337/2011 2016/2010(CNS) 12.4.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslaget til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 26-60

ÆNDRINGSFORSLAG 26-60 Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 2016/0337(CNS) 15.5.2017 ÆNDRINGSFORSLAG 26-60 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE602.948v01-00) Fælles selskabsskattegrundlag (COM(2016)0685 C8-0472/2016 2016/0337(CNS))

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/0068(CNS) fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/0068(CNS) fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 2015/0068(CNS) 14.10.2015 UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0324/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0324/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0324/2016 11.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af listerne over insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0051/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0051/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0051/2018 1.3.2018 * BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (COM(2016)0683 C8-0471/2016 2016/0336(CNS))

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 12.1.2017 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det nederlandske Førstekammer om forslag til Rådets direktiv

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0087 Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. marts 2018 om forslag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

1. Den 25. oktober 2016 vedtog Kommissionen reformpakken for selskabsskat.

1. Den 25. oktober 2016 vedtog Kommissionen reformpakken for selskabsskat. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

A8-0134/ Forslag til direktiv (COM(2016)0687 C8-0464/ /0339(CNS))

A8-0134/ Forslag til direktiv (COM(2016)0687 C8-0464/ /0339(CNS)) 20.4.2017 A8-0134/ 001-042 ÆNDRINGSFORSLAG 001-042 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Olle Ludvigsson Hybride mismatch med tredjelande A8-0134/2017 (COM(2016)0687 C8-0464/2016 2016/0339(CNS)) 1 Betragtning

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0012/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0012/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0012/2018 30.1.2018 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 6.6.2018 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske parlament om forslag til Rådets direktiv

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0353/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0353/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0353/2015 7.12.2015 * BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalememorandummet mellem Kontoret for

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 17.4.2019 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Rådets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0337(CNS) 13.7.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag (COM(2016)0685 C8-0472/2016 2016/0337(CNS))

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.5.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (38/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om et fælles

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 5.9.2018 A8-0054/2018/err01 ADDENDUM til betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal til levering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget (2015)0223_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Mandag den 23. februar 2015 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2018) 1650 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2018) 1650 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. marts 2018 (OR. en) 7421/18 FISC 152 ECOFIN 278 DIGIT 49 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. marts 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. {SWD(2016) 341 final} {SWD(2016) 342 final}

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. {SWD(2016) 341 final} {SWD(2016) 342 final} EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 25.10.2016 COM(2016) 683 final 2016/0336 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag {SWD(2016) 341 final} {SWD(2016) 342 final}

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN JURI(2017)0228_1 Møde Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-2) Den 28. februar 2017 kl. 15.00-17.15

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0312/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0312/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0312/2016 20.10.2016 BETÆNKNING om anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios privilegier og immuniteter (2016/2028(IMM)) Retsudvalget Ordfører: Angel Dzhambazki

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN JURI(2017)0712_1 Møde Onsdag den 12. juli 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 13. juli 2017 kl. 9.00-12.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

Forslag til direktiv (COM(2018)0147 C8-0138/ /0072(CNS))

Forslag til direktiv (COM(2018)0147 C8-0138/ /0072(CNS)) 10.12.2018 A8-0426/ 001-039 ÆNDRINGSFORSLAG 001-039 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Dariusz Rosati Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse A8-0426/2018 (COM(2018)0147 C8-0138/2018

Læs mere

Retsudvalget Formanden

Retsudvalget Formanden Europa-Parlamentet 204-209 Retsudvalget Formanden 7..207 Pavel Svoboda Formand for Retsudvalget BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0163/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0163/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0163/2017 18.4.2017 BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet (2016/2294(IMM)) Retsudvalget Ordfører: Gilles Lebreton RR\1123647.docx

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0152/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0152/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0152/2017 3.4.2017 BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om beskyttelse af sårbare voksne (2015/2085(INL)) Retsudvalget Ordfører: Joëlle Bergeron (Initiativ

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0524 Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.5.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (39/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Underhuset i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om forslag til Rådets

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0351/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0351/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0351/2018 22.10.2018 BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (2018/2041(IMM)) Retsudvalget Ordfører: Heidi Hautala RR\1166897.docx

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en) 5640/16 FISC 11 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 28. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2015)1012_1 Møde Mandag den 12. oktober 2015 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2017/2043(BUD) 9.6.2017 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Budgetudvalget om mandatet

Læs mere

15445/17 kmm 1 DG G 2B

15445/17 kmm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2017 (OR. en) 15445/17 FISC 346 ECOFIN 1092 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 15175/17

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0176(CNS) 22.2.2019 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) (COM(2018)0346

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0050/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0050/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0050/2018 1.3.2018 * BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag (COM(2016)0685 C8-0472/2016 2016/0337(CNS)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende FKSSG

Spørgsmål og svar vedrørende FKSSG MEMO/11/171 Bruxelles, den 16. marts 2011 Spørgsmål og svar vedrørende FKSSG Hvad er det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG)? Det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag er et fælles

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 13. april 2011 Et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0072(CNS) 17.10.2018 ÆNDRINGSFORSLAG 15-120 Udkast til betænkning Dariusz Rosati (PE627.747v01-00) Selskabsbeskatning af en væsentlig digital

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2) 14.6.2016 2016/2038(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 542-548

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning. Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss A8-0245/2018

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning. Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss A8-0245/2018 Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 20.3.2019 A8-0245/2018/err02 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2016)0221 Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0356/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0356/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0356/2015 7.12.2015 BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Stelios Kouloglous immunitet (2015/2239(IMM)) Retsudvalget Ordfører: Pavel Svoboda RR\1080985.doc

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0338(CNS) 30.3.2017 ÆNDRINGSFORSLAG 32-208 Udkast til betænkning Michael Theurer (PE599.632v01-00) om mekanismer til bilæggelse af tvister om

Læs mere

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 3.6.2013 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling

Læs mere

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTE fra: til: Formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9641/17 + ADD 1 Komm. dok. nr.: 15251/15

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0011(CNS) 18.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 40-237 Udkast til betænkning Hugues Bayet (PE578.569v01-00) Regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 146 final ANNEX.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 146 final ANNEX. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. marts 2018 (OR. en) 7418/18 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 275 DIGIT 46 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. marts 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2276(INI) fra Retsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2276(INI) fra Retsudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 2016/2276(INI) 8.5.2017 UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om onlineplatforme

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne formandskabets kompromistekst vedrørende ovennævnte kommissionsforslag.

Vedlagt følger til delegationerne formandskabets kompromistekst vedrørende ovennævnte kommissionsforslag. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 15066/16 FISC 215 ECOFIN 1141 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2017)0529_1 Møde Mandag den 29. maj 2017 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 9.00-12.30 Bruxelles Mødelokale: Altiero Spinelli (3E-2)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2015/0009(COD) 6.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Budgetudvalget

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0081/2019 21.2.2019 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0685 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0685 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0685 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 25.10.2016 COM(2016) 685 final 2016/0337 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles selskabsskattegrundlag {SWD(2016)

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0196/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0196/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0196/2018 30.5.2018 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 137 Offentligt Grund og nærhedsnotat 3. marts 2016 J.nr. 16-0115195 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration Forslag til Rådets

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0370(CNS) 23.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 6661/17 FISC 56 ECOFIN 151 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Opbygning af et fair, konkurrencedygtigt og stabilt selskabsskattesystem i EU

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Opbygning af et fair, konkurrencedygtigt og stabilt selskabsskattesystem i EU EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 25.10.2016 COM(2016) 682 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Opbygning af et fair, konkurrencedygtigt og stabilt selskabsskattesystem

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0195/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0195/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0195/2018 30.5.2018 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0150/ om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2049(IMM))

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0150/ om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2049(IMM)) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 11.5.2015 A8-0150/2015 BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2049(IMM)) Retsudvalget Ordfører: Kostas Chrysogonos RR\1061198.doc

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN JURI(2016)1128_1 Møde Mandag den 28. november 2016 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 29. november 2016 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0279/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0279/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0279/2016 30.9.2016 BETÆNKNING om anmodningen om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' immunitet (2016/2084(IMM)) Retsudvalget Ordfører: António Marinho e Pinto

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0011(CNS) 1.3.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0190/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0190/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0190/2017 9.5.2017 BETÆNKNING om gennemførelsen af grænseoverskridende fusioner og spaltninger (2016/2065(INI)) Retsudvalget Ordfører: Enrico Gasbarra RR\1125539.docx

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/0374(CNS) fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/0374(CNS) fra Kultur- og Uddannelsesudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2016/0374(CNS) 26.4.2017 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0112/2019 28.2.2019 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0369 Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

***II INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0156/2016 27.4.2016 ***II INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0349(CNS) 28.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.5.2012 2011/0299(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2016/0107(COD) 9.3.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

3. For at opnå dette foreslår Kommissionen tiltag i meddelelsen med henblik på at: øge udvekslingen af oplysninger om de reelle ejere

3. For at opnå dette foreslår Kommissionen tiltag i meddelelsen med henblik på at: øge udvekslingen af oplysninger om de reelle ejere Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. oktober 2016 (OR. en) 12670/1/16 REV 1 FISC 141 ECOFIN 846 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget Retsudvalget 2016/0107(COD) 3.2.2017 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU

Læs mere

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 6333/17 FISC 46 ECOFIN 95 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2017/2068(INI) 13.6.2017 HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2016/0383(NLE) 20.6.2017 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om International

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL DAGSORD Møde Onsdag den 24. januar 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 Bruxelles Mødelokale: Paul-Henri Spaak (5B001) JURI(2018)0124_1 Den 24. januar

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0319 Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 13.9.2013 2013/0024(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere