Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier"

Transkript

1 Årsrapport Alm Brand Bank Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank årsrapport

2 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

3 Indhold 04 Selskabsoplysninger 38 Revisionspåtegninger 05 Koncernforhold 40 Regnskab 07 Ledelsens beretning 8 Hoved- og nøgletal 9 Alm. Brand Bank 22 Kunden 24 HR 41 Resultat- og totalindkomstopgørelse 42 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Segmentoplysninger 48 Oversigt over noter 49 Noter 27 Redegørelse for virksomhedsledelse 32 Kapitalforhold 35 Investorforhold 100 Nøgletalsdefinitioner 37 Ledelsespåtegning 102 Ledelseshverv og særlige kompetencer Alm. Brand Bank årsrapport

4 Selskabsoplysninger Direktion Administrerende direktør Kim Bai Wadstrøm Ansat i Alm. Brand siden 2011 Adm. direktør i Alm. Brand Bank A/S siden 2011 Bestyrelse Jørgen H. Mikkelsen, Formand Boris N. Kjeldsen, Næstformand Arne Nielsen Jan Skytte Pedersen Ebbe Castella Søren Boe Mortensen Christian Bundgaard, Medarbejdervalgt Torben Jensen, Medarbejdervalgt Pia Støjfer, Medarbejdervalgt Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Intern revision Poul-Erik Winther, Koncernrevisionschef Registrering Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Adresse Midtermolen København Ø Telefon: Telefax: Internet: almbrand.dk 4 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

5 selskabsoplysninger / koncernforhold Koncernforhold Koncernforhold Bankkoncernen består af Alm. Brand Bank A/S og Alm. Brand Leasing A/S. I bankkoncernen indgår endvidere to ejendomsselskaber, som er stiftet eller erhvervet i forbindelse med overtagelse af ejendomme i midlertidig besiddelse. Banken er desuden depotselskab for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Ejerforhold Banken er et 100 % ejet datterselskab af det børsnoterede Alm. Brand A/S. Koncernregnskabet for Alm. Brand Bank A/S indgår som en del af koncernregnskaberne for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. Alm. Brand Bank årsrapport

6 En bank, hvor du føler dig hjemme Vi går højt op i at skabe tætte, personlige relationer til vores kunder, og vi vil meget gerne fortælle mere om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi. Lysplakat 6 Alm. Brand til filialer Bank årsrapport for Alm Brand Bank

7 Ledelsens beretning Alm. Brand Bank årsrapport

8 Hoved- og nøgletal Koncerntal Resultatopgørelse Mio.kr fremadrettede aktiviteter: Netto rente- og gebyrindtægter, Privat Handelsindtægter (ekskl. kursreguleringer) Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Afskrivninger Basisresultat Kursreguleringer Resultat af kapitalandele Alm. Brand Formue (bankens ejerandel) Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat, fremadrettede aktiviteter Heraf ophørende aktiviteter (jf. note 9) Aktiviteter under afvikling: Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat, aktiviteter under afvikling Samlet resultat før skat og minoritetsinteresser Skat Årets resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Årets resultat, koncern Balance Nøgletal Udlån, fremadrettede aktiviteter Udlån, aktiviteter under afvikling Indlån Egenkapital Heraf minoritetsinteresser Balance Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit Rentemarginal 1,7% 1,6% 1,4% 1,6% Indtjening pr. omkostningskrone 0,56 0,38 0,42 0,08 Årets nedskrivningsprocent 2,1% 2,1% 2,8% 6,0% Solvensprocent 17,8% 18,4% 18,5% 16,8% 8 Alm. Brand Bank årsrapport 2014 Resultatopgørelsen og udlån er i ledelsens beretning opdelt på fremadrettede aktiviteter og aktiviteter under afvikling. De enkelte regnskabslinjer i resultatopgørelsen er beskrevet under regnskabspraksis på side 99. I 2014 blev det besluttet at likvidere Alm Brand Formue A/S. Det betyder, at Alm Brand Formue og de relaterede resultatposter jf. IFRS 5 præsenteres på en særskilt regnskabspost i resultatopgørelsen samt i noterne, mens selskabet ovenfor i hovedtalsoversigten og under de fremadrettede aktiviteter indgår som Heraf ophørende aktiviteter. Der henvises endvidere til anvendt regnskabspraksis. Nøgletal er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning samt Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010.

9 Hoved- og nøgletal / Alm. Brand Bank Alm. Brand Bank Alm. Brand Banks aktiviteter er opdelt i fremadrettede aktiviteter og aktiviteter under afvikling. Den fremadrettede bank er landsdækkende med godt privatkunder målt på husstande. Banken tilbyder produkter og rådgivning, der dækker finansielle behov hos privatkunder, ligesom der tilbydes leasing af biler til privat- og erhvervskunder. Bankens fremadrettede aktiviteter består herudover af Finansielle Markeder, som omfatter handel med og analyse af obligationer, aktier og valuta (Markets) samt kapitalforvaltning (Asset Management). Bankens aktiviteter under afvikling består af engagementer inden for landbrug, erhverv samt pantebreve. Organisation og salg Bankens kunder betjenes af knap 90 bank-, investerings- og pensionsrådgivere fordelt på 11 filialer, mens der på hovedkontoret arbejder godt 40 medarbejdere til kundehåndtering og udvikling af privatområdet. I Finansielle Markeder er der beskæftiget ca. 45 medarbejdere, mens der i Leasing er beskæftiget ca. 25 medarbejdere. I bankens filialer tilbydes kunderne et full-servicekoncept med rådgivning og salg af alle bankprodukter målrettet privatsegmentet. Banken tilbyder også in vesterings rådgivning, ligesom der er tilknyttet pensions rådgivere til hver enkelt filial. Banken lægger vægt på at tilbyde kompetent personlig rådgivning til den enkelte kunde. Banken kan via Asset Management og Markets tilbyde mere komplekse investeringsløsninger til kunder med dette behov. Bankkunderne serviceres ligeledes via et centralt kundeservicecenter, der rådgiver kunderne om alle almindelige bankprodukter og besvarer kundehenvendelser. Ved behov stilles kunden videre til egen, personlig rådgiver. Distribution af billeasing foretages direkte til private via hjemmesiden almbrandleasing.dk samt via samarbejde med bilimportører og bilforhandlere over hele landet. Distribution til erhvervssegmentet foretages via egne konsulenter. Banken har herudover aktiviteter under afvikling, som består af engagementer inden for landbrug, erhverv samt pantebreve. Der er et betydeligt fokus på at afvikle de fravalgte forretningsområder med færrest mulige tab. Organisatorisk håndteres afviklingsporteføljen af ca. 25 medarbejdere. Afviklingen er centraliseret på hovedkontoret. Marked Privat Hos den private forbruger kunne der i 2014 spores lidt større optimisme end i Generelt har privatkunderne dog fortsat stor fokus på nedbringelse af bankgæld samt på at øge deres opsparing. Boligmarkedet har i 2014 haft det bedre end meget længe. Den skrøbelighed, som tidligere har omgivet boligmarkedet, er blevet betydelig mindre. Især i Storkøbenhavn og enkelte større byer ser det ud til, at der er god robusthed i markedet med både bedre omsættelighed og bedre priser. Men der er stadig områder, hvor omsætteligheden reelt næsten ikke er til stede. De geografiske forskelle i boligmarkedet er blevet større i 2014, og det er vurderingen, at det er en udvikling, som vil fortsætte. Udviklingen på Alm. Brand Bank årsrapport

10 boligmarkedet får selvfølgelig stor betydning for den private bankkunde, som skal tage højde for dette i sine privat økonomiske beslutninger. Dette placerer bankens kunderådgivere i en position, hvor de kan hjælpe med at rådgive og skabe tryghed for kunden. Banken har oplevet en generelt tiltagende investeringslyst hos den private kunde, hvilket i 2014 har resulteret i en stigning i forretningsomfanget med private på investeringsområdet. Forbedringen på boligmarkedet og stigende aktivitet hos den private forbruger har betydet, at konkurrencen om de gode kunder er skærpet betydeligt i andet halvår af Dette har resulteret i generelt faldende udlånsrenter - særligt på boligfinansiering. Der er ikke noget, som tyder på, at konkurrencesituationen vil ændre sig væsentligt i Finansielle Markeder 2014 blev et volatilt år på finansmarkederne. Selvom aktierne sluttede året positivt, måtte investorerne gennem tre voldsomme perioder, hvor markedet faldt næsten 10 % hver gang. Selvom de danske renter generelt endte året i nye lave rekorder, måtte realkreditmarkedet igennem et par hårde perioder med voldsomme rentestigninger. Det er ikke forventningen, at 2015 bliver et meget roligere år på finansmarkederne. Den finansielle krise har efterladt samfundet med højere opsparingskvoter, og kombineret med den stigende finansielle volatilitet placerer det Finansielle Markeders rådgivnings- og kapitalforvaltningsydelser i centrum. Finansielle Markeder har i 2014 både oplevet en voksende kundebase i Marketsområdet samt mere kapital under forvaltning fra eksterne kunder i Asset Management. Væksten sker dog under en stadig hårdere priskonkurrence. Leasing Markedet for privatleasing af biler har i 2014 oplevet en stor vækst. Markedet er samlet set steget, og samtidig var der flere aktører, som blev aktive i Det er fortsat især små og mellemstore biler, der privatleases. Markedet for leasing af biler til erhverv var i 2014 i det store hele uændret sammenholdt med Strategi Bankens strategi er at understøtte Alm. Brands målsætning om på udvalgte kundesegmenter at tilbyde samlede finansielle løsninger for kunder på tværs af forsikring, pension og bank. Bankens strategi har fokus på tre segmenter: Privatkunder Finansielle Markeder Leasing Alm. Brand Bank ønsker at være primær bank for sine kunder. Der er ensidigt fokus på kunder, som bor i ejerbolig eller andelsbolig samt kunder med større rådgivningsbehov inden for investering og pension. Målet er at hjælpe kunderne til at have overskud i hverdagen, hvilket opnås ved at gøre bankforretninger ukomplicerede og enkle. Bankens løsninger er sammensat, så de er i god balance mellem kundens økonomiske formåen og risikovillighed. Privatområdet har et tæt samarbejde med Finansielle Markeder inden for investering og formueforvaltning. Finansielle Markeder samarbejder med finansielle og institutionelle kunder samt privatkunder med et behov for investeringsrådgivning eller investeringsforvaltning. Strategien er bygget op omkring fokus på reelle 10 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

11 alm. brand bank aktiver, hvor der tilbydes rådgivning, som kan gøre en forskel for kunderne. Der lægges vægt på et gensidigt personligt og tillidsfuldt forhold mellem rådgiver og kunder. På leasingområdet arbejdes der målrettet på at blive danskernes foretrukne leasingselskab. Strategien er at udbyde attraktive leasingløsninger til det danske erhvervsliv og privatpersoner. Der er fokus på at være fleksible og lydhør overfor kundens ønsker samtidig med, at der ydes en ekstraordinær god service og professionel rådgivning. Kunderne skal opleve banken som blandt de bedste på service, rådgivning og prisvilkår. Kunderne skal have økonomisk attraktive løsninger, der skaber værdi for kunderne for herigennem at skabe langvarige kunderelationer. Målet er at sikre kunderne enkle og problemfrie processer samt rådgivning af høj kvalitet når kunderne har et behov. Strategimål 2013 til 2016 Banken arbejder med en række forskellige mål for at øge indtjeningen og derved fremadrettet at kunne levere et tilfredsstillende resultat. Mål: Antallet af Pluskunder i banken skal fordobles Målet skal nås ved at fokusere på både nuværende og potentielle kunder - ikke mindst i forhold til øvrige kunder i Alm. Brand koncernen. Målet skal kunne nås inden for den eksisterende omkostningsstruktur og således uden væsentlige ekstra omkostninger. Det er i 2014 lykkedes at øge antallet af Pluskunder med 10 %. Pluskunder er de kunder, som har Alm. Brand Bank som deres primære bank og som har et forretningsomfang på minimum kr. Konkurrencen om de gode bankkunder er imidlertid hård, og en del af de nye Pluskunder er derfor skabt ved aktivt mersalg til eksisterende delkunder, der derved er blevet full-servicekunder. Kundetilfredsheden måles systematisk ved hjælp af Net Promoter Score-metoden (NPS), og tilfredsheden er alene i løbet af 2014 forbedret fra 30 til 40. Net Promoter Score (NPS) Pluskunder (antal) Alm. Brand Bank årsrapport

12 Mål: Indtjening pr. omkostningskrone på over 1,1 i 2016 I 2014 udgjorde indtjeningen pr. omkostningskrone 0,56 mod 0,38 i Nøgletallet er påvirket af høje nedskrivninger. Forbedringen mod 2016 skal skabes både ved en stigende basisindtjening i de fremadrettede aktiviteter og ved reduktion i nedskrivninger og fundingomkostninger. Mål: Forøgelse af rentemarginal med over 1 %-point i 2016 Målet er, at koncernens rentemarginal skal udgøre mindst 2,4 % i I 2014 udgjorde rentemarginalen 1,7 %, hvilket er 0,1 %-point højere end i Forbedringen frem mod 2016 skal primært skabes ved reduktion i fundingomkostningerne samt afvikling eller renteforhøjelse af de lavest forrentede udlån i afviklingsporteføljen. Mål: 10 % årlig reduktion af afviklingsporteføljen Eksklusive det i 2014 gennemførte salg af ikke restante pantebreve lykkedes det at nedbringe afviklingsporteføljen eksklusive nedskrivninger med 561 mio.kr. svarende til 12 % af porteføljen primo I 2013 blev porteføljen nedbragt med 11 %. Reduktionen af afviklingsporteføljen forløber generelt lidt bedre end forventet. Mål: Overskud i 2016 Bankens mål er at give et samlet overskud i 2016, samtidig med at egenkapitalforrentningen i de fremadrettede aktiviteter skal udgøre 10 % plus pengemarkedsrenten. Banken havde i 2014 et underskud på 275 mio.kr., hvoraf resultatet i aktiviteter under afvikling udgjorde et underskud på 336 mio.kr. Det er særligt i bankens aktiviteter under afvikling, at forbedringen skal skabes frem til Egenkapitalforretningen i bankens fremadrettede aktiviteter udgjorde 9 % i 2014, hvilket er tæt på målsætningen for Resultat Bankens resultat før skat og eksklusive minoriteter for 2014 blev et underskud på 275 mio.kr. mod et underskud på 469 mio.kr. i Resultatet i de fremadrettede aktiviteter blev et overskud på 61 mio.kr., hvilket er lidt lavere end senest forventet, men fortsat tilfredsstillende. Aktiviteter under afvikling gav et underskud på 336 mio.kr., hvilket ikke er tilfredsstillende, men inden for det forventede interval. Før nedskrivninger havde banken et overskud på 2 mio.kr., hvilket er en forbedring på 97 mio.kr. sammenlignet med Bankens samlede nedskrivninger i 2014 udgjorde 277 mio.kr. mod 374 mio.kr. i Af nedskrivningerne i 2014 kan 260 mio.kr. henføres til aktiviteter under afvikling. Rentemarginalen var for bankkoncernen 1,7 % i 2014 og er 0,1 %-point højere end Med salget af for 1,9 mia.kr. ikke restante pantebreve til Alm. Brand Forsikring A/S i december 2014 fik banken reduceret behovet for funding med ca. 2,3 mia.kr. Derudover har banken i 2014 indfriet de resterende 226 mio.kr. i statslig hybrid kernekapital samt indfriet 300 mio.kr. i supplerende kapital. Fremadrettede aktiviteter Resultatet før skat er steget med 151 mio.kr. sammenlignet med 2013 og udgjorde et overskud på 61 mio.kr. Den positive udvikling er sammensat både af en forbedring i resultatet før nedskrivninger samt af et fald i nedskrivningerne. 12 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

13 alm. brand bank Nedskrivninger udgjorde 17 mio.kr. i 2014 mod 118 mio.kr. i Nedskrivningerne befinder sig i 2014 på et normaliseret niveau og udgør 0,7 % af den gennemsnitlige portefølje. Resultatet før nedskrivninger blev 78 mio.kr., hvilket er en forbedring på 50 mio.kr. sammenlignet med Udviklingen skyldes dels en forbedring i resultateffekterne fra ejerskabet af det tidligere Alm. Brand Formue A/S dels et forbedret basisresultat. Basisresultatet udgjorde i 2014 et overskud på 96 mio.kr. mod et overskud på 88 mio.kr. i Den positive udvikling er drevet af stigende indtjening fra leasingporteføljen samt faldende omkostninger. Modsat har et fald i handelsindtægterne bidraget negativt til udviklingen. Indtægter Indtægterne udgjorde 531 mio.kr. i Sammenlignet med 2013 er indtægterne steget med 23 mio.kr. svarende til en vækst på 5 %. Stigningen kan henføres til øvrige indtægter, der primært dækker bankens leasingaktiviteter. Netto rente- og gebyrindtægter fra bankens privatkunder udgjorde 182 mio.kr. i 2014 mod 179 mio.kr. i Stigningen er svag, men andet halvår 2014 bød på vækst i udlånsefterspørgsel fra privatkunderne, hvilket kun har nået at have en begrænset effekt på netto rente- og gebyrindtægter i Handelsindtægter eksklusive kursreguleringer er i 2014 faldet med 28 mio.kr. til 212 mio.kr. mod 240 mio.kr. i Faldet skyldes primært, at gebyrerne i 2013 var positivt påvirket af en flot performance i bankens kapitalforvaltningsaktiviteter. Øvrige indtægter, der primært dækker over leasingaktiviteter, er steget med 54 % til 137 mio.kr. sammenlignet med Den positive udvikling i 2013 er fortsat i 2014, hvor der er skabt en pæn porteføljevækst og bestilt knap 20 % flere biler end i Som et resultat af væksten inden for operationel leasing er bankens afskrivninger steget med 39 mio.kr. til 91 mio.kr. sammenlignet med 52 mio.kr. i Omkostninger Omkostninger udgjorde 344 mio.kr. i 2014 og er faldet med 7 % svarende til 24 mio.kr. sammenlignet med Omkostninger er sammensat af udgifter til personale og administration på 334 mio.kr. i 2014 mod 354 mio.kr. i 2013 samt andre driftsudgifter primært til Indskydergarantifonden på 10 mio.kr. i 2014 mod 14 mio.kr. i Kursreguleringer Kursreguleringerne udgjorde et kurstab på 31 mio.kr. i 2014 mod et kurstab på 33 mio.kr. i De renterelaterede kursreguleringer udgjorde i 2014 et kurstab på 57 mio.kr. mod et kurstab på 40 mio.kr. i Kurstabet kan henføres til bankens obligationsbeholdning, hvoraf en del har været placeret i obligationer med høj kuponrente, og som følge heraf har effekten af løbetidsforkortelser resulteret i negative kursreguleringer. Samtidig har en væsentlig del af denne obligations beholdning været placeret i realkreditobligationer, hvor risikotillægget i forhold til statsobligationer er øget i fjerde kvartal 2014, hvilket har medført kurstab til banken. Bankens obligationsbeholdning har i 2014 givet et afkast på 1,2 % mod 1,7 % i Afkastet i 2014 er tilfredsstillende sammenholdt med markedsudviklingen. De aktierelaterede kursreguleringer udgjorde en kursgevinst på 14 mio.kr. i 2014 mod en kursgevinst på 9 mio.kr. i De valutarelaterede kursreguleringer udgjorde en kursgevinst på 12 mio.kr. i 2014 mod et kurstab på 2 mio.kr. i Alm. Brand Bank årsrapport

14 Resultat for fjerde kvartal Resultat før skat og eksklusive minoriteter: -113 mio.kr. (-104 mio.kr. i 2013) Fremadrettede aktiviteter: -14 mio.kr. (-20 mio.kr. i 2013) Aktiviteter under afvikling: -99 mio.kr. (-84 mio.kr. i 2013) Resultat før nedskrivninger: -34 mio.kr. (-6 mio.kr. i 2013) Tab og nedskrivninger: 81 mio.kr. (98 mio.kr. i 2013) Rentemarginalen for bankkoncernen: 1,7 % (1,6 % i 2013) Fremadrettede aktiviteter Resultatet før nedskrivninger i de fremadrettede aktiviteter udgjorde et underskud på 14 mio.kr. mod et overskud på 24 mio.kr. i fjerde kvartal Udviklingen skyldes primært negative kursreguleringer. Indtægter Bankens indtægter i de fremadrettede aktiviteter er faldet med 10 mio.kr. til 140 mio.kr. mod 150 mio.kr. i Udviklingen skyldes faldende handelsindtægter i Finansielle Markeder, hvilket delvist er modsvaret af øgede indtægter fra leasingaktiviteterne. Basisresultat Basisresultatet er faldet med 6 mio.kr. til 24 mio.kr. mod 30 mio.kr. i fjerde kvartal Kursreguleringer Kursreguleringerne udgjorde et kurstab på 38 mio.kr. mod et kurstab på 2 mio.kr. i fjerde kvartal Udviklingen skyldes primært kurstab på realkreditobligationer som følge af stigende risikotillæg i forhold til statsobligationer. Nedskrivninger Nedskrivningerne udgjorde 0 mio.kr. mod 44 mio.kr. i fjerde kvartal Aktiviteter under afvikling Resultatet før skat af bankens aktiviteter under afvikling udgjorde et underskud på 99 mio.kr. mod et underskud på 84 mio.kr. i fjerde kvartal Nedskrivningerne udgjorde 81 mio.kr. mod 54 mio.kr. i fjerde kvartal mio.kr mio.kr. Resultat før skat (-104 mio.kr. i 2013) Resultat før nedskrivninger (-6 mio.kr. i 2013) 14 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

15 alm. brand bank Nedskrivninger Nedskrivninger i bankens fremadrettede aktiviteter udgjorde i 2014 en udgift på 17 mio.kr. mod en udgift på 118 mio.kr. i Nedskrivningerne var i 2013 præget af en ekstraordinær kreditgennemgang og befinder sig i 2014 på et normaliseret niveau. Forretningsaktiviteter Privat Resultatet før skat udgjorde i 2014 et underskud på 40 mio.kr. mod et underskud på 155 mio.kr. i Resultatforbedringen på 115 mio.kr. er primært drevet af et markant fald i nedskrivningerne samt faldende omkostninger. Yderligere har banken i 2014 haft en betydelig vækst i porteføljen af formidlede Totalkreditlån. Porteføljen er steget med godt 24 % svarende til mere end 1 mia.kr. og udgjorde 5,2 mia.kr. ultimo året. Udlån til privatkunder (mio.kr.) Privat Mio.kr Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat Totalkreditportefølje (mio.kr.) Udviklingen i antallet af Pluskunder, der bruger banken som primær bankforbindelse, fortsatte den pæne vækst fra 2013 og er steget med 10 % i Samtidig er den gennemsnitlige indtjening på Pluskunderne steget med 6 % i 2014 sammenlignet med Efter flere år med en faldende udlånsportefølje i privatsegmentet lykkedes det i 2014 at vende udviklingen. Det samlede udlån til privatkunderne er steget med 108 mio.kr. i 2014 og udgør 2,4 mia.kr. ultimo perioden. Udviklingen er både sammensat af en stigende bruttotilgang i udlån og et fald i eksisterende kunders nedbringelse af udlån Alm. Brand Bank årsrapport

16 Pensionsområdet udviklede sig tilfredsstillende i 2014, hvor det er lykkedes at få den samlede pensionsformue i banken til at vokse med godt 5 %. Formuen i bankens porteføljeplejeprodukt Investeringsordning er alene steget med mere end 17 %. Finansielle Markeder Resultatet før skat udgjorde 47 mio.kr. i 2014 mod 87 mio.kr. i Resultatet er præget af faldende indtægter blandt andet fra kapitalforvaltningsaktiviteterne, hvor der i 2013 blev leveret en flot performance. Derudover har uroen på de finansielle markeder resulteret i faldende indtægter blandt andet som følge af lavere handelsaktivitetsniveau. Et fald i omkostningerne på 12 mio.kr. til 93 mio.kr. har kun i mindre grad kunnet opveje indtægtsudviklingen, hvilket har betydet, at basisresultatet er faldet fra 99 mio.kr. i 2013 til 53 mio.kr. i Finansielle Markeder Mio.kr Indtægter Omkostninger Basisresultat Kursreguleringer 7 15 Resultat af kapitalandele 0 1 Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger 1 2 Resultat før skat Finansielle Markeder oplever en stadig voksende kunde base i Markets og mere kapital under forvaltning i Asset Management fra eksterne midler. I Asset Management er der ca. 30 mia.kr. under forvaltning, hvoraf eksterne midler udgør mere end 8 mia.kr. De eksterne midler under forvaltning er i 2014 øget med mere end 1 mia.kr., og det er målet at fortsætte væksten i de kommende år. Leasing Resultat før skat udgjorde i 2014 et overskud på 4 mio.kr. og er forbedret med 3 mio.kr. sammenlignet med Leasing Mio.kr Indtægter Omkostninger Afskrivninger Resultat før skat 4 1 I 2014 blev der skabt en porteføljevækst fra leasingaktiviteterne på 189 mio.kr., og der blev bestilt knap 20 % flere biler end i Det er både leasing til privatkunder samt erhvervssegmentet, som har drevet den positive porteføljeudvikling. De samlede leasingaktiver udgjorde 509 mio.kr. ultimo 2014 mod 320 mio.kr. ultimo Porteføljevæksten har resulteret i, at indtægterne i 2014 er steget med 50 mio.kr. til 136 mio.kr. sammenlignet med Indtægterne er i 2014 positivt påvirket af en engangsindtægt på service, som delvist modsvares af øgede omkostninger på 8 mio.kr. sammenlignet med De øgede omkostninger skyldes primært udgifter til nyt it-system. Afskrivninger er som følge af den øgede portefølje steget med 39 mio.kr. til 91 mio.kr i Øvrige Øvrige aktiviteter består af bankens Treasury-funktion samt ejerandelen i det tidligere Alm. Brand Formue A/S. Området havde i 2014 et overskud på 50 mio.kr. før skat mod et underskud på 23 mio.kr. i Alm. Brand Bank årsrapport 2014

17 alm. brand bank Det forbedrede resultat er drevet af stigende indtægter på 29 mio.kr., som primært vedrører bankens fundingstruktur. Derudover er resultatet i 2014 positivt påvirket af en regnskabsmæssig regulering på 17 mio.kr. i forbindelse med likvidation af Alm. Brand Formue. Øvrige Mio.kr Indtægter Omkostninger 6 15 Basisresultat Kursreguleringer Resultat af kapitalandele 17 3 Alm. Brand Formue (bankens ejerandel) 4 25 Resultat før skat Aktiviteter under afvikling Bankens aktiviteter under afvikling består hovedsageligt af engagementer inden for landbrug, erhverv og pantebreve. Der har i 2014 været stor forskel i markedsudviklingen på de enkelte segmenter. Inden for landbrug har mælke- og svineproducenterne i 2014 haft vanskelige vilkår og oplevet faldende indtjening. Russiske importrestriktioner som følge af Ukraine-krisen samt Kinas markante fald i indkøb af mejeriprodukter har været medvirkende til at skabe en ubalance mellem udbud og efterspørgsel, hvilket har resulteret i faldende afregningspriser på svinekød og mælk. På erhvervssegmentet opleves der generelt stadig et vist pres på lejeniveauet, om end der kan konstateres positive tendenser i lejeniveauet på de bedst beliggende ejendomme. Ligeledes har 2014 været præget af stigende salgspriser på de bedst beliggende ejendomme i de større byer. Udviklingen på pantebrevssegmentet følger generelt udviklingen på boligmarkedet, hvor 2014 i Storkøbenhavn og enkelte større byer har været præget af højere omsættelighed og bedre priser. Omvendt er der også områder i Danmark, hvor der næsten ikke findes købere. Der har i 2014 været konstateret et fald i antallet af tvangs aktioner, samtidig med at der er oplevet et fald i restancer på både privat- og erhvervspantebreve. Resultatet af bankens aktiviteter under afvikling udgjorde i 2014 et underskud på 336 mio.kr. mod et underskud på 379 mio.kr. i Resultatet er inden for de senest udmeldte forventninger om et underskud på mio.kr., men ikke tilfredsstillende. Området er præget af væsentlige nedskrivninger, som i 2014 udgjorde 260 mio.kr. mod 256 mio.kr. i Resultatet før nedskrivninger udgjorde i 2014 et underskud på 76 mio.kr. og er forbedret med 47 mio.kr. sammenlignet med Det samlede udlån i afviklingsporteføljen er i 2014 faldet med 2,7 mia.kr. til 2,1 mia.kr. og udgør 45 % af bankens samlede udlånsportefølje. Justeret for salget af pantebreve til Alm. Brand Forsikring samt tab og nedskrivninger er udlånsporteføljen reduceret med knap 0,6 mia.kr., hvilket er bedre end forventet. Landbrug Siden 2010 har landbrug været en del af bankens afviklingsportefølje. Der har været arbejdet målrettet med at nedbringe krediteksponeringen i segmentet over de seneste år, og som en naturlig konsekvens af dette har den tilbageværende portefølje løbende haft en svagere og svagere kreditbonitet. Bankens landbrugskunder har generelt en høj gældsætning, og i en række engagementer er der en anstrengt likviditet. Den nuværende situation med lave afregnings priser på svinekød og mælk er med til at forværre vilkårene yderligere. Alm. Brand Bank årsrapport

18 Banken havde ultimo 2014 knap 80 landbrugskunder, der fordeler sig med ca. 45 % svinelandbrug, ca. 45 % mælkeproducenter og ca. 10 % agerbrug. Bankens bruttoudlån til landbrugssegmentet udgør mio.kr. ultimo Udlånet er opgjort til en bogført værdi på 668 mio.kr., og de akkumulerede nedskrivninger udgør således 655 mio.kr. ultimo Porteføljen er i 2014 reduceret med 152 mio.kr. til 668 mio.kr. ultimo Fratrukket tab og nedskrivninger er udlån til landbrug faldet med 37 mio.kr. Nedskrivninger udgjorde 115 mio.kr. i 2014 og er præget af, at banken i fjerde kvartal har øget de gruppevise nedskrivninger med 80 mio.kr. De øgede gruppevise nedskrivninger kan henføres til faldende afregningspriser på svinekød og mælk. De samlede gruppevise nedskrivninger på landbrugssegmentet udgør 114 mio.kr. Banken havde allerede i de senest udmeldte forventninger for 2014 taget højde for den forværrede markedsudvikling. Den samlede portefølje er i 2014 faldet med 361 mio.kr. til mio.kr. ultimo Tab og nedskrivninger udgjorde 8 mio.kr. og er positivt påvirket af, at der i fjerde kvartal 2014 har været tilbageførte nedskrivninger på en række engagementer. Pantebreve Segmentet omfatter bankens egenbeholdning af privatog erhvervspantebreve samt pantebrevseksponering via en optionsaftale med Alm. Brand Forsikring. Efter salget af pantebreve beløb egenbeholdningen sig ultimo 2014 til 307 mio.kr., mens pantebrevseksponeringen via optionsaftalen ultimo 2014 udgjorde 1,9 mia.kr. Kreditrelaterede nedskrivninger på pantebreve beløb sig i 2014 til 137 mio.kr., hvoraf 95 mio.kr. vedrørte privatpantebreve og 42 mio.kr. erhvervspantebreve. I forhold til den samlede krediteksponering har banken en relativt høj eksponering i pantebreve sammenlignet med banksektoren generelt. Erhverv Porteføljen består af udlån til finansiering af investeringsejendomme, udlån til erhvervsvirksomheder samt ejendomsudviklingsprojekter. Krediteksponering Tab og nedskrivninger I alt Mio.kr Porteføljeandel i % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Nedskr. i % a) Landbrug ,5 Erhverv ,6 Pantebreve b) ,7 Udlån ,6 Krediteksponering via optionsaftale på pantebreve b) ,1 Aktiviter under afvikling ,0 a) Tab og nedskrivninger i procent af den gennemsnitlige portefølje i Procenten kan ikke sammenlignes med nedskrivningsprocenten i hoved- og nøgletalsoversigt. b) Nedskrivningerne indeholder kreditrelaterede kursreguleringer på pantebreve. 18 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

19 alm. brand bank Balance Udlån Bankens udlån udgjorde 4,7 mia.kr. ultimo 2014 mod 7,3 mia.kr. ultimo 2013 svarende til et fald på 2,6 mia.kr. Heraf udgør salget af pantebrevsporteføljen 1,9 mia.kr. Eksklusive koncerninterne udlån og nedskrivninger er udlånet i de fremadrettede aktiviteter steget med 126 mio.kr. og i aktiviteter under afvikling faldet med 561 mio.kr. eksklusive salget af pantebrevsporteføljen. Indlån Ultimo 2014 havde banken indlån for 11,1 mia.kr. mod 10,9 mia.kr. ultimo Banken oplever fortsat en positiv forskydning af indlån fra fastforrentede højrenteindlån mod lavere forrentede variable indlån. Det variabelt forrentede indlån er i 2014 steget med godt 10 %. Det er en del af bankens strategi at nedbringe det fastforrentede indlån markant i 2015, hvilket vil påvirke bankens rentemarginal positivt. Likviditet Ved udgangen af 2014 udgjorde bankens likviditet 6,4 mia.kr., og den likviditetsmæssige overdækning udgjorde 4,9 mia.kr., hvilket svarer til 323 % i forhold til lovkravet. Justeret for provenuet fra pantebrevstransaktionen har banken nominelt en uændret likviditetsoverdækning sammenholdt med ultimo Ledelsen følger likviditeten tæt, og den likviditetsmæssige overdækning vil blive nedbragt væsentligt i løbet af Kapitalreservation til kreditrisici Bankkoncernens samlede kapitalreservation til kreditrisici er i 2014 steget med 90 mio.kr. og udgjorde mio.kr. ultimo 2014 mod mio.kr. ultimo Kapitalreservationen svarede til 37 % af krediteksponeringen pr. 31. december 2014, hvilket er en stigning på 4 %-point sammenlignet med ultimo Kapitalreservation til kreditrisici Kredit- Balance- Akkumulerede Nødvendig Samlet Reservation/ Samlet Reservation/ eksponering a) værdi nedskrivninger b) kapital reservation kredit- reservation kredit- Mio.kr. eksponering eksponering Fremadrettede portefølje % % Afviklingsportefølje % % I alt - ekskl. reverseforretninger % % Reverseforretninger samt koncerninterne transaktioner % 24 18% I alt koncern % % a) Bruttoudlån, restgæld på pantebreve samt krediteksponering via optionsaftale med Alm. Brand Forsikring. b) Inklusive kursregulering af pantebreve. Alm. Brand Bank årsrapport

20 På den fremadrettede portefølje udgjorde kapitalreservationen 21 % af krediteksponeringen, og på afviklingsporteføljen udgjorde kapitalreservationen 45 % af krediteksponeringen. Stigningen i kapitalreservationen kan blandt andet henføres til øget reservation på pante brevseksponeringen samt landbrugsporteføljen. Af bankkoncernens samlede kapitalreservation ultimo 2014 udgjorde de akkumulerede nedskrivninger mio.kr. mod mio.kr. ultimo De akkumulerede nedskrivninger var ultimo 2014 opdelt med 266 mio.kr. på den fremadrettede portefølje og mio.kr. på afviklingsporteføljen. Hertil kommer 806 mio.kr. i dagsværdiregulering på pantebrevene. Tilsynsdiamanten Banken efterlever ultimo 2014 de fem grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Udviklingen i bankens værdier i tilsynsdiamanten er som forventet. Store eksponeringer Grænseværdi < 125 % % 32% Funding ratio Grænseværdi < ,40 0,57 Udlånsvækst Grænseværdi < 20 % % 11% Ejendomseksponering Grænseværdi < 25% % 15% Likviditetsoverdækning Grænseværdi > 50% % 202% Væsentlige begivenheder Kapitalindskud og indfrielse af statslig hybrid kernekapital Den 27. februar 2014 indskød Alm. Brand A/S 400 mio.kr. i egenkapital i Alm. Brand Bank A/S. Kapitalindskuddet er benyttet til at indfri de resterende 226 mio.kr. af den statslige hybride kernekapital. Herudover er kapitalindskuddet benyttet til delvist at modsvare effekten af de nye kapitaldækningsregler, som trådte i kraft den 1. januar Indfrielse af supplerende kapital Den 9. maj 2014 og 3. juni 2014 indfriede banken henholdsvis 100 mio.kr. og 200 mio.kr. i supplerende kapital. Indfrielserne påvirkede ikke bankens kapitalforhold, da disse lån som følge af CRD IV ikke kunne medregnes i bankens kapitalgrundlag. Alm. Brand Formue På en ekstraordinær generalforsamling i datterselskabet Alm. Brand Formue A/S den 18. marts 2014 blev det vedtaget at likvidere selskabet. Den 12. september 2014 blev likvidationsprovenu til selskabets aktionærer udbetalt og endelig likvidation foretaget. Salg af pantebreve til Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Bank gennemførte den 11. december 2014 en handel, hvor banken solgte for 1,9 mia.kr. af bankens ikke-restante pantebreve til Alm. Brand Forsikring. Transaktionen giver en betydelig reduktion i bankens behov for funding. Transaktionen indeholder en optionsaftale, der sikrer Alm. Brand Forsikring mod fremtidige kredittab. Banken beholder således den kreditmæssige risiko, mens Skadeforsikring alene har den markedsmæssige risiko forbundet med investeringen i pantebrevene. Der er indgået en administrationsaftale, hvor banken forestår håndteringen af pantebrevene. 20 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Årsrapport Alm Brand Bank 2013 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Indhold 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 3. kvartal Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S - 1.-3. kvartal INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere