Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag Der er stillet 11 ændringsforslag til lovforslaget. Justitsministeren har stillet ændringsforslag nr. 2 og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 og Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 16. december 2009 og var til 1. behandling den 26. januar Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder. Høring Lovforslaget bygger på betænkning om gennemførelse af det nye forbrugerkreditdirektiv. Justitsministeren sendte den 11. september 2009 betænkningen til udvalget, jf. REU alm. del bilag 762 ( ). Betænkningen har været sendt i høring, og den 23. december 2009 og den 12. januar 2010 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Finans og Leasing, Finansrådet, Forbrugerrådet og Realkreditrådet og Realkreditforeningen. Justitsministeren har over for udvalget kommenteret henvendelserne. Spørgsmål Udvalget har stillet 18 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) [af justitsministeren (Brian Mikkelsen)] 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF, KF og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren stillede ændringsforslag. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget vil på baggrund af besvarelserne af spm. 3 og 9, at sms-lån siden 1. marts 2009 er dækket af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for markedsføring af kortfristede eller mindre lån indgået som fjernsalgsaftaler og nu også af denne lov. Det giver et højt forbrugerbeskyttelsesniveau med bl.a. fortrydelsesret. Med lovforslaget sikres dette høje forbrugerbeskyttelsesniveau med bl.a. en 14-dages-fortrydelsesret. Samtidig er det vigtigt, at der gives forbrugerne brugbare og relevante oplysninger i forbindelse med optagelse af realkreditlån, og DF støtter derfor forslaget om, at anvendelse af ESIS-oplysningsskemaet i lidt ændret form kan fortsætte og ikke obligatorisk erstattes af oplysningsskemaet i bilag 2 til lovforslaget. Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Mindretallet så gerne, at loven også omfattede indberetningspligten, ansvarlig långivning, klageadgang, betænkningstid ved sms-lån og tilsvarende kreditaftaler. Et af hovedformålene med det nye forbrugerkreditdirektivet er at bremse uansvarlig långivning. Derfor indeholder direktivet en pligt til at kreditvurdere forbrugerne. Imidlertid lader direktivet det være op til den enkelte medlemsstat, hvordan man vil overvåge at ansvarlige kreditvurderinger finder sted, og hvordan man vil straffe for overtrædelser. I det foreliggende lovforslag har regeringen undladt at tage stilling til, hvordan man vil overvåge efterlevelse af kreditvurderingsforpligtelsen. Der er i Danmark ingen offentlige myndigheder, der ligger inde med oplysninger om antallet af misligholdte lån eller andre oplysninger, der kan fortælle noget om virksomhedernes kreditvurderingspraksis (undtagen for sms-lån, hvor der nu er en indberetningspligt til Forbru- AX012085

2 2 gerombudsmanden). I Sverige indberettes oplysninger om misligholdte lån til den offentlige myndighed Kronofogden. På den måde har de svenske myndigheder mulighed for at følge udviklingen og gribe ind over for virksomheder, som skiller sig negativt ud ved at have særligt mange kunder, som får problemer med tilbagebetalingen. I Danmark ligger kreditvurderingsbureauet RKI inde med nogle af disse oplysninger, men vil ikke åbne op for deres data af forretningsmæssige årsager. Mindretallet mener, at det er en underimplementering af direktivet, hvis man ikke tager stilling til, hvordan man vil overvåge virksomhedernes kreditvurderingspraksis. Det er et vigtigt spørgsmål, fordi man med direktivet i praksis har forbudt mange af de forretningsmodeller, som findes på det danske lånemarked i dag. Mindretallet havde også gerne set en styrkelse af kreditvurderingsforpligtelsen for at sikre, at der ikke ydes lån, der står i misforhold til låntagers økonomiske situation. Der er altid en risiko for, at en kreditaftale resulterer i betalingsmisligholdelse. Med det nye direktiv er det bestemt, at denne risiko ikke må være for stor. Hvorvidt risikoen i forbindelse med en konkret kreditaftale har været for stor, vil altid bero på en konkret vurdering ved f.eks. de finansielle ankenævn eller domstolene. Mindretallet finder det uhensigtsmæssigt, at hensigten med kreditvurderingsforpligtelsen alene fremgår af forslagets bemærkninger. En af indvendingerne mod at lade hensigten med kreditvurderingsforpligtelsen fremgå af lovteksten har været, at en sådan bestemmelse er for uklar. Imidlertid vrimler dansk lovgivning med sådanne bestemmelser et eksempel fra kreditaftaleloven er den gældende 22, som har følgende ordlyd:» 22. Er det beløb, som forbrugeren efter aftalen skal betale som vederlag eller omkostninger, urimeligt, skal det nedsættes til, hvad der skønnes rimeligt. Medmindre andet bestemmes af retten, sker afkortningen i det eller de sidste beløb, der skal betales efter aftalen. Er der afkrævet forbrugeren et urimeligt vederlag for at give den pågældende henstand eller andre lempelser i de aftalte vilkår, sker afkortningen på samme måde.«en anden indvending har været, at kreditgiver jo har en egeninteresse i ikke at yde lån, der står i misforhold til låntagerens økonomiske situation. Denne indvending beror i bedste fald på en manglende forståelse af lånemarkedet. Når man i Sverige i 2009 registrerede misligholdte sms-lån, så var det ikke et tilfælde, men fordi højrisikabel långivning er en del af forretningsmodellen. Mindretallet vil derfor gerne bemyndige økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler om»god skik«ved kreditvurderinger. Bestemmelsen, som den ser ud nu, kan ikke stå alene. Klageadgang Mindretallet opfatter det som en mangel ved det nuværende ankenævnssystem, at der ikke kan klages over de risikofyldte lån som sms-lån, de dyre lån, der optages i detailhandelen eller over internettet, eller f.eks. boliglån hos deciderede lånehajer. Heldigvis følger det af direktivets artikel 24, at medlemsstaterne skal sikre»at der findes egnede, effektive procedurer for udenretslig bilæggelse af forbrugertvister vedrørende kreditaftaler, hvor det er relevant, ved anvendelsen af eksisterende organer.«mindretallet finder det derfor helt oplagt at give adgang til, at klager over lån i finansieringsselskaber skal kunne indbringes for f.eks. Forbrugerklagenævnet. Det har imidlertid været et mål for et flertal i arbejdsgruppen om gennemførelsen af forbrugerkreditdirektivet at gennemføre så få ændringer som overhovedet muligt i forbindelse med direktivimplementeringen. Således har flertallet i arbejdsgruppen henvist til, at der findes en ny»retsmæglingsordning«, som man jo bare kan bruge, hvis man ikke kan klage til et klageeller ankenævn. Mindretallet har således bemærket, at Forbrugerrådet dissentierede med følgende argumentation:»mindretallet finder ikke, at muligheden for retsmægling ved forbrugertvister vedrørende disse kreditaftaler opfylder artiklens krav. Effektiv behandling af forbrugertvister vedrørende kreditaftaler forudsætter specialviden om produkter, regulering og praksis på de forskellige dele af lånemarkedet. En sådan specialviden findes i dag i Forbrugerklagenævnet, Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet. Det er efter mindretallets opfattelse kun i disse organer, at der findes egnede, effektive procedurer for udenretslig bilæggelse af forbrugertvister vedrørende kreditaftaler. Mindretallet finder derfor, at alle klager vedrørende kreditaftaler skal kunne indbringes for et af disse klage- eller ankenævn.«retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Retsmægleren er en dommer eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling. Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen, og det, som foregår under retsmæglingen, er fortroligt. Der er altså tale om folk, der ikke har nogen særlig viden om låneområdet, og som heller ikke kan træffe afgørelser. Det er svært at se, hvordan dette skulle kunne blive effektivt. Desuden er der ikke nogen, der kender ordningen. Endvidere skal retten først vurdere, om sagen egner sig til retsmægling. Man kan altså heller ikke være sikker på at få sin sag prøvet på denne måde. Mindretallet mener derfor, at der også her er tale om underimplementering af direktivet. Betænkningstid for sms-lån og tilsvarende kreditaftaler Princippet om betænkningstid følger allerede af direktivets artikel 5 (lovforslagets 7 a):»i god tid før en forbruger bindes af en kreditaftale eller et kredittilbud, giver kreditgiveren og i givet fald kreditformidleren [ ] forbrugeren de oplysninger, der er nødvendige for at sammenligne forskellige tilbud, så der kan træffes en informeret beslutning om indgåelsen af en kreditaftale. Oplysningerne gives på papir eller på et andet varigt medium ved hjælp af formularen i lovens bilag 2«. I bemærkningerne til forslaget står der:»det følger af direktivets artikel 5, stk. 1, at oplysningerne skal gives i god tid inden forbrugeren bindes af en kreditaftale eller et kredittilbud. Formuleringen»i god tid«er ikke medtaget i lovforslaget, men det forudsættes, at forbrugeren får tilstrækkelig tid til at sætte sig ind i de udleverede oplysninger, inden der indgås en bindende aftale. Bestemmelsen tilsigter ikke at hindre, at der på forbrugerens foranledning kan indgås en kreditaftale umiddelbart efter, at forbrugeren i fornødent omfang har haft

3 3 lejlighed til at sætte sig ind i de udleverede oplysninger. Det tidsrum, som skal forløbe mellem udlevering af oplysningerne efter 7 a og indgåelse af en kreditaftale, vil således afhænge af en konkret vurdering.«i Sverige har man registreret misligholdte sms-lån i 2009, og svenske undersøgelser viser, at mange unge fortryder deres lån og ikke ville have taget dem, hvis der havde været en betænkningsperiode på 24 timer eller mere. Begge forhold taler for, at det tidsrum, som skal forløbe mellem udlevering af oplysningerne efter 7 a og indgåelse af en kreditaftale, med fordel kunne fastsættes til f.eks. 24 timer for disse lån. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af et mindretal (SF), tiltrådt af (S, RV og EL): 1) Ordene»og lov om markedsføring«ændres til:», lov om markedsføring og lov om finansiel virksomhed«. [Konsekvensændring] Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget: 2) I den i nr. 7 foreslåede 7 a indsættes som stk. 10:»Stk. 10. For så vidt angår lån mod pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse, kan kreditgiveren i stedet for formularen i lovens bilag 2 anvende et andet oplysningsskema, som er godkendt af justitsministeren.«[undtagelse fra pligten til at bruge formularen i bilag 2, for så vidt angår lån mod pant i fast ejendom ydet på baggrund af obligationsudstedelse] Af et mindretal (SF), tiltrådt af (S, RV og EL): 3) I den under nr. 7 foreslåede 7 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Kreditgiveren må ikke medvirke til indgåelse af kreditaftaler, der står i misforhold til forbrugerens økonomi.«stk. 2 og 3 bliver herefter til stk. 3 og 4. [Forbud mod kreditaftaler, der står i misforhold til forbrugerens økonomi] 4) Nr. 9 affattes således:» ophæves, og i stedet indsættes:»kapitel 2 a Loft over årlige omkostninger i procent 15 a. De årlige omkostninger i procent i forbindelse med kreditaftaler omfattet af denne lov må ikke overstige den fastsatte referencesats med et tillæg på 15 pct. Som referencesats, jf. 1. pkt., anses den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli det pågældende år.««[indførelse af loft over årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 15 pct. over diskontoen] 5) I den i nr. 12 foreslåede affattelse af kapitel 3 indsættes efter 19:» 19 a. For kreditaftaler, der indgås ved tekstbeskeder, der sendes til og fra en mobiltelefon, må kreditgiver tidligst stille lånebeløbet til rådighed for forbrugeren 24 timer efter kreditaftalens indgåelse. Forbrugeren kan i denne periode træde tilbage fra aftalen uden omkostninger.«[betænkningstid] 6) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:»01. Efter 24 indsættes:» 24 a. Medmindre kreditgiveren er et godkendt pengeinstitut, realkreditinstitut eller kreditinstitut, skal kreditgiveren indberette oplysninger om kreditaftaler med forbrugere til Forbrugerombudsmanden. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal indberettes, og hvordan indberetning skal ske.««[indberetningspligt] 7) Efter 2 indsættes som ny paragraf:» 01 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009, som ændret senest ved 1 i lov nr af 16. december 2009, foretages følgende ændring: 1. Efter 43 indsættes:» 43 a. Kreditgivere, der er finansielle virksomheder, skal indberette oplysninger om kreditaftaler med forbrugere til Finanstilsynet. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal indberettes, og hvordan indberetning skal ske.««[indberetningspligt] Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget: 8) I stk. 1 ændres»11. juni 2010«til:»1. november 2010, jf. dog stk. 2«. [Udskudt ikrafttræden af dele af loven] 9) Efter stk. 1 indsættes som nye stykker:»stk , stk. 1 og 4-7, i lov om kreditaftaler som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, træder i kraft den 11. juni Stk. 3. Indtil ikrafttræden af 8 i lov om kreditaftaler som affattet ved denne lovs 1, nr. 8, løber den periode, hvori fortrydelsesretten efter 19, stk. 1, i lov om kreditaftaler som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, kan udøves, fra

4 4 1) den dag, hvor kreditaftalen er indgået, eller 2) den dag, hvor forbrugeren modtager oplysninger om fortrydelsesretten, herunder oplysninger efter stk. 4, hvis dette tidspunkt er senere end tidspunktet efter nr. 1. Stk. 4. Indtil ikrafttræden af 8 i lov om kreditaftaler som affattet ved denne lovs 1, nr. 8, har forbrugeren ret til inden aftaleindgåelsen at modtage oplysning om fristen for udøvelse af fortrydelsesretten og andre betingelser for udøvelsen heraf, herunder oplysninger om forbrugerens forpligtelse til at tilbagebetale den udnyttede kapital med renter i overensstemmelse med 19, stk. 4, i lov om kreditaftaler som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, og det rentebeløb, der påløber pr. dag. Stk. 5. Indtil ikrafttræden af 3, stk. 1, nr. 7, i lov om kreditaftaler som affattet ved denne lovs 1, nr. 3, finder 19 i lov om kreditaftaler som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, ikke anvendelse på kreditaftaler, ifølge hvilke kreditgiveren og forbrugeren aftaler henstand med betalingen eller aftaler, hvorledes kreditten tilbagebetales. Dette gælder dog kun, hvis forbrugeren allerede har misligholdt den oprindelige kreditaftale, og hvor sådanne ordninger kan forventes at afværge en retssag om den pågældende misligholdelse, og forbrugeren ikke dermed stilles ringere end som fastsat i den oprindelige kreditaftale. Stk. 6. Indtil ikrafttræden af 3, stk. 2, i lov om kreditaftaler som affattet ved denne lovs 1, nr. 3, finder 19 i lov om kreditaftaler som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, ikke anvendelse på kreditaftaler i form af kassekredit, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden 3 måneder. Ved kassekredit som nævnt i 1. pkt. forstås en udtrykkelig kreditaftale, hvorved en kreditgiver stiller midler til rådighed for en forbruger, som overstiger den løbende saldo på forbrugerens løbende konto. Stk. 7. Uanset den gældende 3, stk. 1, nr. 1, i lov om kreditaftaler, finder indtil ikrafttræden af 3, stk. 1, nr. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 3, og 19 i lov om kreditaftaler som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, anvendelse på kreditaftaler, ifølge hvilken kreditten skal betales tilbage inden 3 måneder, når kreditaftalen ikke kun er forbundet med ubetydelige omkostninger.«stk. 2-4 bliver herefter til stk [Ikrafttræden af regler om fortrydelsesret] 10) I stk. 3 ændres»nr. 9, 10, 17 og 18«til:»nr. 8 og 17-19«. [Korrektion] 11) Bilag 2 og 3 affattes som anført i bilag 1 og 2 i denne betænkning. [Korrektion] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Ændringen er en konsekvens af ændringsforslag nr. 7. Til nr. 2 Efter det foreslåede stk. 10 i 7 a i kreditaftaleloven får kreditgivere, for så vidt angår lån mod pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse, mulighed for at anvende et andet oplysningsskema end den formular, der er optrykt som bilag 2. Det alternative oplysningsskema skal være godkendt af justitsministeren. Det forudsættes, at justitsministeren alene kan godkende et alternativt oplysningsskema, som for det første lever op til kravene ifølge»europæisk aftale om frivillig adfærdskodeks for information om boliglån forud for kontraktindgåelse«(esis), der er en aftale indgået mellem de europæiske foreninger af forbrugersammenslutninger og kreditinstitutter, og som for det andet indeholder de eventuelle supplerende oplysninger, som det efter den foreslåede 7 a i kreditaftaleloven som affattet ved lovforslagets 1, nr. 7, påhviler kreditgivere, der yder lån mod pant i fast ejendom på baggrund af obligationsudstedelse, at give. Til nr. 3 Det foreslåede stk. 2 i 7 c i kreditaftaleloven indfører en forpligtelse for kreditgivere til ikke at indgå kreditaftaler, der står i misforhold til forbrugerens økonomi. Hvornår en kreditaftale vil stå i misforhold til forbrugerens økonomi, må bero på en konkret vurdering, hvor forbrugerens aktuelle indkomst og løbende udgifter, herunder udgifter vedrørende anden gæld, må indgå som de væsentligste elementer. Kreditgiveren kan ved vurderingen som udgangspunkt lægge de oplysninger om forbrugerens økonomi til grund, som forbrugeren oplyser til kreditgiveren. Til nr. 4 Den foreslåede nye 15 a i kreditaftaleloven medfører, at de årlige omkostninger i procent (ÅOP) i forbindelse med kreditaftaler omfattet af loven maksimalt må udgøre den fastsatte referencesats med et tillæg på 15 pct. Som referencesats anses den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli det pågældende år. Hvis de årlige omkostninger i procent overstiger det fastsatte maksimum, vil den foreslåede bestemmelse indebære, at de relevante aftalevilkår normalt vil kunne tilsidesættes helt eller delvis i medfør af aftalelovens generelle bestemmelser om urimelige aftalevilkår ( 36 og 38 c). Der vil endvidere efter omstændighederne kunne foreligge en overtrædelse af reglerne om god markedsføringsskik i markedsføringsloven. Det bemærkes, at den gældende bestemmelse i 22 i kreditaftaleloven (generalklausulen), som ikke foreslås ændret, fortsat vil finde anvendelse ved siden af den foreslåede nye bestemmelse i 15 a i kreditaftaleloven. Det følger af 22, at det beløb, som forbrugeren efter aftalen skal betale som vederlag eller omkostninger, skal nedsættes til, hvad der skønnes rimeligt, når det omhandlede beløb er urimeligt. Den foreslåede nye bestemmelse i 15 a i kreditaftaleloven indebærer således ikke, at det forhold, at de årlige omkostninger i procent ikke overstiger diskontoen med et tillæg på 15 pct., automatisk vil medføre, at de årlige omkostninger i procent må anses for rimelige. Til nr. 5 Bestemmelsen indfører en periode på 24 timer, før kreditaftaler indgået ved hjælp af sms m.v. må effektueres. Kreditgiveren må i denne periode ikke stille det lånte beløb til disposition for forbrugeren. Hvis kreditgiveren alligevel stil-

5 5 ler det lånte beløb til rådighed for forbrugeren inden for de 24 timer, kan der efter omstændighederne foreligge en overtrædelse af reglerne om god markedsføringsskik i markedsføringsloven. Endvidere følger det af forslaget, at forbrugeren i givet fald inden for betænkningsperioden kan træde tilbage fra aftalen uden omkostninger. Til nr. 6 Den foreslåede 24 a, stk. 1, i markedsføringsloven indfører en indberetningspligt for kreditgivere, der ikke er omfattet af lov om finansiel virksomhed. Indberetningspligten omfatter alene lån til forbrugere. I stk. 2 bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler om indberetningens form og indhold. Det vil kunne fastsættes, at indberetning f.eks. skal ske for hvert kvartal, og at indberetninger bl.a. skal indeholde oplysninger om antal og størrelse af lånene opdelt i passende intervaller, antallet af misligholdte lån, aldersfordelingen på låntagere og antallet af kreditaftaler, hvor fortrydelsesfristen er blevet udnyttet. Til nr. 7 Den foreslåede 43 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed indfører en indberetningspligt for kreditgivere, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed. Indberetningspligten omfatter alene lån til forbrugere. I stk. 2 bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler om indberetningens form og indhold. Det vil kunne fastsættes, at indberetning f.eks. skal ske for hvert kvartal og bl.a. indeholde oplysninger om antal og størrelse af lånene opdelt i passende intervaller, antallet af misligholdte lån, aldersfordelingen på låntagere og antallet af kreditaftaler, hvor fortrydelsesfristen er blevet udnyttet. Til nr. 8 og 9 Den foreslåede ændring af stk. 1 indebærer, at loven bortset fra de foreslåede regler om fortrydelsesret, jf. 19 i lov om kreditaftaler som affattet ved lovforslagets 1, nr. 12 træder i kraft den 1. november Om baggrunden for den foreslåede udsættelse af lovens ikrafttrædelsestidspunkt kan Justitsministeriet oplyse, at Finansrådet ved brev af 17. marts 2010 har rettet henvendelse til Justitsministeriet og gjort opmærksom på, at en stor del af organisationens medlemsvirksomheder på trods af store anstrengelser ikke vil kunne have grundlaget for at overholde de foreslåede nye regler på plads allerede den 11. juni 2010, og Finansrådet har på den baggrund anmodet Justitsministeriet om at udskyde lovens ikrafttræden til den 1. januar Finansrådet har i den forbindelse bl.a. anført, at bankerne har op til 100 forskellige produkter, hvilket f.eks. betyder, at der for hvert udlånsprodukt skal udarbejdes særskilte oplysningsskemaer. Der skal endvidere udarbejdes nye forretningsbetingelser og laves formler for flere forskellige typer af opgørelser over årlige omkostninger i procent (ÅOP). Som led i implementeringsarbejdet skal der endvidere foretages en omfattende dataanalyse af de nye krav og ændringer, og der skal udvikles brugbare it-systemer, der bl.a. sikrer, at der på et hvilket som helst tidspunkt i låneperioden kan udarbejdes en amortiseringsplan, ligesom der skal kunne overføres oplysninger fra et system til et andet, herunder f.eks. overførsel af prækontraktuelle oplysninger til selve kreditaftalen. Sidst men ikke mindst skal bankernes personale uddannes i brugen af de nye dokumenter og i den rådgivning, der skal ydes kunderne. Endelig fremgår det af henvendelsen, at danske forbrugere efter Finansrådets opfattelse allerede efter de gældende regler har gode muligheder for at sammenligne bankernes priser og gebyrer i forbindelse med lånoptagelse. Således skal alle banker ifølge prisoplysningsbekendtgørelsen skilte med deres priser i forretningslokalet og på deres hjemmeside, ligesom Finansrådet i samarbejde med Forbrugerrådet har etableret en prissammenligningsportal (pengepriser.dk), hvor forbrugerne kan sammenligne priser på bankernes produkter. Også andre lånudbydere er forpligtet til at oplyse prisen på et lån det sted, hvor lånet udbydes, jf. bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser. Justitsministeriet har afholdt et møde med Finansrådet, Realkreditrådet og Finans og Leasing om sagen. Realkreditrådet og Finans og Leasing oplyste på dette møde, at disse organisationers medlemsvirksomheder i vidt omfang har samme problemer som Finansrådets medlemmer. Som følge af de meget betydelige vanskeligheder, som de tre organisationer har anført at der vil være for kreditgiverne med at leve op til de nye oplysningsforpligtelser m.v. allerede fra den 11. juni 2010, herunder behovet for uddannelse af personalet, finder Justitsministeriet, at vægtige grunde taler for, at lovens ikrafttrædelsestidspunkt udskydes. Som anført af Finansrådet har forbrugerne allerede efter gældende ret, jf. bekendtgørelse nr. 193 af 1. marts 2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser samt bekendtgørelse nr. 44 af 24. januar 2006 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter, gode muligheder for at få oplysning om prisen på lån, ligesom forbrugerne via hjemmesiden pengepriser.dk har mulighed for at sammenligne prisen på lån ydet af danske banker samt spare- og andelskasser. Justitsministeriet har ikke fundet grundlag for at udskyde lovens ikrafttrædelsestidspunkt helt til den 1. januar Implementeringsfristen ifølge forbrugerkreditdirektivet er den 11. juni 2010, og Justitsministeriet finder, at yderligere ca. 4 måneder til at sikre den fornødne implementering af de nye regler bør være tilstrækkeligt for kreditgiverne. Det foreslåede stk. 2 indebærer, at 19 om fortrydelsesret i lov om kreditaftaler som affattet ved lovforslagets 1, nr. 12, sættes i kraft den 11. juni Der er tale om en væsentlig bestemmelse, som efter Justitsministeriets opfattelse ikke i samme grad som direktivets oplysningsforpligtelser vil nødvendiggøre et omfattende implementeringsarbejde, og som derfor bør kunne sættes i kraft i overensstemmelse med direktivets gennemførelsesfrist. Som en konsekvens af forslaget om at sætte bestemmelsen om fortrydelsesret i kraft den 11. juni 2010 foreslås det i stk. 3 og 4, at det tidspunkt, som fortrydelsesfristen løber fra, skal svare til direktivets ordning, og at kreditgiver i overensstemmelse med direktivets ordning vil være forpligtet til at oplyse forbrugeren om fortrydelsesretten m.v. De foreslåede bestem-

6 6 melser i stk. 3 og 4 er en konsekvens af, at der i 19, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, i lov om kreditaftaler som affattet ved lovforslagets 1, nr. 12, er henvist til 8 i lov om kreditaftaler som affattet ved lovforslagets 1, nr. 8, og som ifølge ændringsforslaget foreslås sat i kraft den 1. november Som en konsekvens af, at reglerne om fortrydelsesret efter den foreslåede 3, stk. 1, nr. 7, i lov om kreditaftaler som affattet ved lovforslagets 1, nr. 3, ikke finder anvendelse på visse kreditaftaler, ifølge hvilke kreditgiveren og forbrugeren aftaler henstand med betalingen eller aftaler, hvorledes kreditten tilbagebetales, foreslås det i stk. 5, at disse aftaler heller ikke i perioden frem til ikrafttræden af det samlede lovforslag den 1. november 2010 skal være omfattet af reglerne om fortrydelsesret. Som en konsekvens af, at reglerne om fortrydelsesret efter den foreslåede 3, stk. 2, i lov om kreditaftaler som affattet ved lovforslagets 1, nr. 3, ikke finder anvendelse på kreditaftaler i form af kassekredit, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden 3 måneder, foreslås det i stk. 6, 1. pkt., at disse aftaler heller ikke i perioden frem til ikrafttræden af det samlede lovforslag den 1. november 2010 skal være omfattet af reglerne om fortrydelsesret. I stk. 6,2 pkt., foreslås det i overensstemmelse med direktivet fastsat, hvad der skal forstås ved en kassekredit. Af forslaget til 3, stk. 1, nr. 2, i lov om kreditaftaler som affattet ved lovforslagets 1, nr. 3, fremgår, at loven ikke finder anvendelse på kreditaftaler, ifølge hvilken kreditten skal betales tilbage inden 3 måneder, og som kun er forbundet med ubetydelige omkostninger. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår bl.a., at det i modsætning til den gældende kreditaftalelov er et krav, at kreditaftalen kun er forbundet med ubetydelige omkostninger, for at den er undtaget efter bestemmelsen. I stk. 7 foreslås det, at reglerne om fortrydelsesret i den foreslåede 19 i lov om kreditaftaler som affattet ved lovforslagets 1, nr. 12, i perioden indtil ikrafttræden af det samlede lovforslag også skal gælde for disse kreditaftaler, som i dag er undtaget fra lovens anvendelsesområde, men som efter forslaget vil blive omfattet. Hvorvidt der vil være tale om ubetydelige omkostninger, vil som det er tilfældet, når 3, stk. 1, nr. 2, i lov om kreditaftaler som affattet ved lovforslagets 1, nr. 3, træder i kraft den 1. november 2010 bero på en konkret vurdering, hvori både den absolutte størrelse af omkostningerne og omkostningerne set i forhold til kredittens størrelse skal indgå. Til nr. 10 Det er tale om en lovteknisk korrektion, således at der er overensstemmelse mellem de anførte paragraffer og de numre, der henvises til. Til 11 I forbindelse med konvertering af direktivets bilag har det vist sig, at to af felterne i direktivets bilag II i det fremsatte lovforslag var flettet sammen, ligesom typografien på visse punkter afveg fra direktivets bilag II og III. Den foreslåede nyaffattelse indebærer, at bilagene nu stemmer overens med direktivets bilag. Der foreslås endvidere en ændring, således at feltet»tilknyttede omkostninger«under punkt 3 i bilag 2 mere tydeligt fremstår som en overskrift og således, at»manglende betalinger«, erstattes af»forsinkede betalinger«i sidste felt til højre under pkt. 3 i bilag 2. Baggrunden herfor er en meddelelse udsendt af Europa-Kommissionen, hvoraf det fremgår, at Europa-Kommissionen vil anmode Rådet om et udsende en berigtigelse med dette indhold. Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Pia Adelsteen (DF) Tom Behnke (KF) Vivi Kier (KF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Karen Hækkerup (S) Maja Panduro (S) Mogens Jensen (S) Julie Skovsby (S) Anne Baastrup (SF) nfmd. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Lone Dybkjær (RV) Per Clausen (EL) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2 Enhedslisten (EL) 4

7 7 Bilag 2 Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver Adresse Tlf.nr.(*) (*) Fax-nr.(*) Websted(*) Kreditformidler Adresse Tlf.nr.(*) (*) Fax-nr.(*) Websted(*) (*) Disse oplysninger er valgfri for kreditgiver. Bilag 1 [Navn] [Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren] [Navn] [Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren] Når»hvis relevant«er angivet, skal kreditgiver udfylde rubrikken, hvis oplysningerne er relevante for kreditproduktet, eller slette de pågældende oplysninger eller hele rækken, hvis oplysningerne ikke er relevante for den kredittype, der overvejes. Teksten i skarp parentes er en forklaring til kreditgiver og skal erstattes af de pågældende oplysninger. 2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet Kredittype Det samlede kreditbeløb Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale. Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene. Kreditaftalens løbetid Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt Det samlede beløb, De skal betale Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kredit. Kreditten ydes i form af henstand med betalingen for varer eller tjenesteydelser eller er knyttet til levering af specifikke varer eller tjenesteydelser Navn på vare/tjenesteydelse Kontantpris De skal betale følgende: [Størrelse, antal og hyppighed af de betalinger, der skal foretages af forbrugeren] Renter og/eller omkostninger betales på følgende måde: [Sum af det samlede kreditbeløb og de samlede omkostninger i forbindelse med kreditten] [Type sikkerhedsstillelse]

8 8 Den sikkerhedsstillelse, som kræves Dette er en beskrivelse af den sikkerhed, De skal stille i forbindelse med kreditaftalen. Tilbagebetaling fører ikke til en omgående amortisation af kapitalen. 3. Kreditomkostninger Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen De årlige omkostninger i procent (ÅOP) Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud. Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at - tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller - indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse. Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP. Tilknyttede omkostninger Forvaltning af en eller flere konti til registrering af både betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden er påkrævet Omkostninger ved anvendelse af et specifikt betalingsmiddel (f.eks. et kreditkort) Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen Betingelserne for ændring af ovennævnte omkostninger i forbindelse med kreditaftalen Betingelse om betaling af notarialgebyr Morarenter Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit. [% - fast eller - variabel (med det indeks eller den referencesats, der skal anvendes på den oprindelige debitorrente) - perioder] [% Her anføres et repræsentativt eksempel, som angiver alle de antagelser, der er lagt til grund ved beregningen af satsen] Ja/nej [hvis ja, angiv hvilken forsikring] Ja/nej [hvis ja, angiv hvilken accessorisk tjenesteydelse] De vil blive pålagt [ (gældende rentesats og måden, denne sats tilpasses på og, hvis relevant, misligholdelsesomkostninger)] for forsinkede betalinger

9 9 4. Andre vigtige retlige aspekter Fortrydelsesret De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. Førtidig tilbagebetaling De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden. Kreditgiver har ret til kompensation i tilfælde af førtidig tilbagebetaling Søgning i en database Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed. Ret til et udkast til kreditaftale De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kredit-giveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med Dem. Hvor længe oplysningerne forud for aftaleindgåelsen er bindende for kreditgiveren Ja/nej [Fastsættelse af kompensation (beregningsmetode) i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne for artikel 16 i direktiv 2008/48/EF] Disse oplysninger er gyldige fra... til Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser a) om kreditgiver Kreditgivers repræsentant i den medlemsstat, hvor De bor Adresse Tlf.nr.(*) (*) Fax-nr.(*) Websted(*) Registrering Tilsynsmyndigheden b) om kreditaftalen Udøvelse af fortrydelsesretten [Navn] [Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren] [Det handelsregister, hvori kreditgiver er opført, og vedkommendes registreringsnummer eller tilsvarende identifikationssymbol i dette register] [Praktiske anvisninger om udøvelse af fortrydelsesretten, bl.a. den periode, hvor denne ret kan udøves;

10 10 De retsregler, kreditgiver har valgt at lægge til grund for etableringen af forbindelserne med Dem forud for kreditaftalens indgåelse Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal anvendes på aftalen, og/eller om, hvilken domstol der er kompetent Sprogordning c) om klageadgang Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister (*) Disse oplysninger er valgfri for kreditgiver. til hvilken adresse en meddelelse vedrørende udøvelse af fortrydelsesretten skal sendes, og konsekvenserne af ikke at udøve denne ret] [De relevante vilkår gengives her] Oplysninger og aftalevilkår gives på [det specifikke sprog]. Hvis De er indforstået hermed, vil vi kommunikere på [det/de specifikke sprog] i kreditaftalens løbetid. [En eventuel klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister for den forbruger, der er part i fjernsalgskontrakten, og, hvis dette er tilfældet, hvorledes forbrugeren kan gøre brug heraf]

11 11 Bilag 3 Europæiske forbrugerkreditoplysninger med henblik på kassekredit og gældsomlægning 1. Kreditgivers/kreditformidlers navn og kontaktoplysninger Kreditgiver Adresse Tlf.nr.(*) (*) Fax-nr.(*) Websted(*) Kreditformidler Adresse Tlf.nr.(*) (*) Fax-nr.(*) Websted(*) (*) Disse oplysninger er valgfri for kreditgiveren. Bilag 2 [Navn] [Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren] [Navn] [Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren] Når»hvis relevant«er angivet, skal kreditgiver udfylde rubrikken, hvis oplysningerne er relevante for kreditproduktet, eller slette de pågældende oplysninger eller hele rækken, hvis oplysningerne ikke er relevante for den kredittype, der overvejes. Teksten i skarp parentes er en forklaring til kreditgiver og skal erstattes af de pågældende oplysninger. 2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet Kredittypen Det samlede kreditbeløb Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale. Kreditaftalens løbetid De kan til enhver tid blive anmodet om at betale hele kreditbeløbet tilbage på anfordring 3. Kreditomkostninger Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen Hvis det er relevant De årlige omkostninger i procent (ÅOP)(*) Dette er de samlede omkostninger i forbindelse med kreditten udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud. [% - fast eller - variabel (med det indeks eller den referencesats, der skal anvendes på den oprindelige debitorrente)] [% Her anføres et repræsentativt eksempel, som angiver alle de antagelser, der er lagt til grund ved beregningen af satsen]

12 12 Omkostninger Betingelserne for ændring af disse omkostninger Morarenter [Omkostninger, der påløber fra kreditaftalens indgåelse] De vil blive pålagt [... (gældende rentesats og måden, denne sats tilpasses på og, hvis det er relevant, misligholdelsesomkostninger)] for manglende betalinger (*) Finder ikke anvendelse for Europæiske forbrugerkreditoplysninger med henblik på kassekredit i de medlemsstater, der i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/48/EF beslutter, at ÅOP ikke skal oplyses for kassekredit. 4. Andre vigtige retlige aspekter Opsigelse af kreditaftalen Søgning i en database Kreditgiveren skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed. Hvor længe oplysningerne forud for aftaleindgåelsen er bindende for kreditgiveren [Betingelserne og proceduren for opsigelse af kreditaftalen] Disse oplysninger er gyldige fra... til Supplerende oplysninger, som skal gives, hvis oplysningerne forud for aftaleindgåelse tilbydes i forbindelse med en forbrugerkredit med henblik på gældsomlægning Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt. Det samlede beløb, De skal betale Førtidig tilbagebetaling De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden. Kreditgiver har ret til kompensation i tilfælde af førtidig tilbagebetaling De skal betale følgende: [Et repræsentativt eksempel på en afdragsoversigt med angivelse af beløb, antal og hyppighed af de betalinger, forbrugeren skal foretage] [Fastsættelse af kompensation (beregningsmetode) i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne for artikel 16 i direktiv 2008/48/EF] 6. Supplerende oplysninger, som skal gives i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser a) om kreditgiver [Navn] [Fysisk adresse, der skal anvendes af forbrugeren]

13 13 Kreditgivers repræsentant i den medlemsstat, hvor De bor Adresse Tlf.nr.(*) (*) Fax-nr.(*) Websted(*) Registrering Tilsynsmyndighed b) om kreditaftalen Fortrydelsesret De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. Udøvelse af fortrydelsesretten De retsregler, kreditgiver har valgt at lægge til grund for etableringen af forbindelserne med Dem forud for kreditaftalens indgåelse Vilkår om, hvilken lovgivning der skal anvendes på aftalen, og/eller om, hvilken domstol der er kompetent Sprogordning c) om klageadgang Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister (*) Disse oplysninger er valgfri for kreditgiver. [Det handelsregister, hvori kreditgiver er opført, og vedkommendes registreringsnummer eller tilsvarende identifikationssymbol i dette register] Ja/nej [Praktiske anvisninger om udøvelse af fortrydelsesretten, bl.a. til hvilken adresse en meddelelse vedrørende udøvelse af fortrydelsesretten skal sendes, og konsekvenserne af ikke at udøve denne ret] [De relevante vilkår gengives her] Oplysninger og aftalevilkår gives på [det specifikke sprog]. Hvis De er indforstået hermed, vil vi kommunikere på [det/de specifikke sprog] i kreditaftalens løbetid [En eventuel klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister for den forbruger, der er part i fjernsalgskontrakten, og, hvis dette er tilfældet, hvorledes forbrugeren kan gøre brug heraf]

14 14 Oversigt over bilag vedrørende L 91 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren 2 Revideret høringsnotat, fra justitsministeren 3 Henvendelse af 15/1-10 fra Realkreditrådet og Realkreditforeningen 4 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 5 Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 6 Henvendelse af 2/2-10 fra Finans og Leasing 7 Henvendelse af 2/2-10 fra Finansrådet m.fl. 8 Henvendelse af 2/2-10 fra Finansrådet 9 1. udkast til betænkning 10 Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 11 Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 12 Henvendelse af 1/3-10 fra Forbrugerrådet m.fl. 13 Ændringsforslag, fra justitsministeren 14 Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget udkast til betænkning 16 Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 17 Ændringsforslag, fra justitsministeren udkast til betænkning Bilag 3 Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 91 Spm.nr. Titel 1 Spm. om kommentar til henvendelse af 15/1-10 fra Realkreditrådet og Realkreditforeningen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm., om reglerne om fortrydelsesret er baseret på erfaringer fra andre lande, og hvilke erfaringer disse lande i givet fald har haft, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om, hvilke overvejelser ministeren har gjort sig om, at der indføres en betænkningsperiode på 24 timer i forbindelse med optagelsen af sms-lån og tilsvarende kreditaftaler, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 4 Spm. om, i hvilket omfang kreditgivere ikke må kræve betaling for oplysninger, som skal leveres efter bestemmelserne i direktivet, og om ministeren mener der skal være begrænsninger for dette, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 5 Spm., om ministeren mener, at det bør sikres i lovforslaget L 91, at klager over lån optaget hos finansieringsselskaber kan indbringes for et klage- eller ankenævn, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm. om, hvorfor man ved lån med pant i fast ejendom ikke skal bruge ESIS-skemaet, som Realkreditrådet og Realkreditforeningen ønsker, da det er et velfungerende skema, der er specielt tilrettet lån med pant i fast ejendom, og som er omdrejningspunktet for EU's arbejde omkring oplysninger til forbrugere, der skal optage boliglån, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

15 7 Spm. om hvad ministerens holdning er til, at lovforslaget bygger på et totalharmoniseringsdirektiv og ikke bygger på minimumsstandarder, som ville gøre, at Danmark kunne være forgangsland på visse områder, hvilket vi ikke kan ved totalharmoniseringsdirektiver, samt vil ministeren forsøge at få ændret direktivet til at dreje sig om minimumsstandarder, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 8 Spm. om, hvilke overvejelser ministeren har gjort omkring, at der indføres en bagatelgrænse for kreditgivers krav på kompensation i forbindelse med førtidig tilbagebetaling, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 9 Spm. om teknisk assistance til udarbejdelse af ændringsforslag, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 10 Spm. om fremsendelse af en analyse af hensigtsmæssigheden ved at undtage pengeinstitutter, realkreditinstitutter og kreditinstitutter fra bestemmelserne i lovforslagets 8, stk. 6 og 7, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 11 Spm. om kommentar til Forbrugerrådets høringssvar og de anbefalinger rådet kommer med i høringssvaret, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 12 Spm. om udarbejdelse af et ændringsforslag om valgfrihed, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 13 Spm. om indhentelse af Forbrugerrådets holdning til Realkreditrådets og Realkreditforeningens henvendelse til retsudvalget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 14 Spm. om kommentar til henvendelse af 2/2-10 fra Finans og Leasing, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 15 Spm. om kommentar til henvendelse af 2/2-10 fra Finansrådet m.fl., til justitsministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm. om kommentar til henvendelse af 2/2-10 fra Finansrådet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 17 Spm. om kommentar til henvendelse af 1/3-10 fra Forbrugerrådet m.fl., til justitsministeren, og ministerens svar herpå 18 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der indfører et loft over ÅOP på 15 pct. over diskontoen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 15

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt 3. maj 2007 Eksp.nr. 328534 /abn-dep Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Vedrørende dagsordenspunkt

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 2. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Gentofte Fjernvarme Plusaftale

Gentofte Fjernvarme Plusaftale Navn Adresse Postnummer og by Dato Gentofte Fjernvarme Plusaftale Kære Navn Hermed fremsendes tilbud på en Gentofte Fjernvarme Plusaftale, som fordeler udgiften til fjernvarmeinstallationen i dit hjem

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler, lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2003-04 Retsudvalget (L 55 - bilag 53) (Offentligt) OMTRYKT (Rettelse i indstillinger) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004 Betænkning over Forslag

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over Boligudvalget (2. samling) L 62 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 62 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam,

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, EUROPÆISK STANDARD FORBRUGERKREDITINFORMATION 1 IDENTITET OG ADRESSE PÅ KREDIT GIVEREN Kreditgiver: DEGIRO B.V. Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Holland

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.11.2007 PE398.282v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 123-236 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE396.526v02-00) Kurt Lechner

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere