danmarks almene boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danmarks almene boliger"

Transkript

1 1 Årsrapport 2011 bl danmarks almene boliger

2 Forsidefoto: Almene Boligdage i Bella Center september Foto: Stefan Kai Nielsen. 2

3 3 BL Dammarks Almene Boliger Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse: Side Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Pengestrømsopgørelse 12 Diverse noter mv. 13 Budgetoverslag Miljøredegørelse 26

4 4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for BL Danmarks Almene Boliger. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for foreningens økonomiske forhold. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Merete Gjetting Frese administrationschef Årsrapporten godkendes. København, den 21. marts 2012 Direktionen Bent Madsen direktør Bestyrelsen Palle Adamsen Vinie Hansen Birthe Qasem formand næstformand Bent Frederiksen Karin Thomsen Birte Flæng Møller Lars Andersen Jimmy Poulsen Bjarne Walentin Jens Ole Jørgensen John Jensen Robert W. Thorsen Karsten R. Håkonsen Erling Nielsen Per Nielsen Karin Mortensen Ulla K. Holm Egon Soll Allan Nielsen Per A. Larsen Anders Lisvad Poul Meisler Karsten Krüger Axel Larsen Christian Høgsbro Michael Demsitz Niels Olsen Jesper Nygård Jørn Ravn John Frese

5 5 Den uafhængige revisors påtegning Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for Resultatbudgettet har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 21. marts 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Hedemann statsaut. revisor Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor

6 6 Fem års hoved- og nøgletal i hele kr. 5-årsoversigt Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift Ordinært resultat før skat Årets resultat Balance, ultimo Aktiver i alt Egenkapital Årets investeringer Ejendomme Reetablering og ombygning af Studiestræde og Haraldskær Inventar og tjenestebil Nøgletal Soliditetsgrad 81,0% 82,3% 80,7% 83,5% 81,7% Likviditetsgrad 215,0% 191,9% 215,0% 285,2% 229,1% Nøgletalsdefinitioner Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100/passiver ultimo Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver ultimo x 100/kortfristet gæld ultimo

7 7 Ledelsesberetning Formål BL Danmarks Almene Boligers hovedaktivitet er at varetage de almene boligorganisationers interesser i den politiske og samfundsmæssige debat såvel i forhold til Folketinget som til kommuner og ministerier. Der er 621 boligorganisationer, der er medlem af BL Danmarks Almene Boliger med i alt boliger. BL Danmarks Almene Boliger yder rådgivning til medlemmerne, sælger konsulentydelser og driver kursusvirksomhed, som tilbydes de folkevalgte samt ansatte i de almene boligorganisationer. BL Danmarks Almene Boliger udgiver endvidere tidsskrifterne Boligen og Beboerbladet samt en række pjecer og brochurer om den almene boligvirksomhed. BL Danmarks Almene Boliger har endvidere drevet kursusejendommen Haraldskær ved Vejle frem til 31. juli Med virkning fra 1. august 2007 er Haraldskær bortforpagtet til Danmarks Lærerforening. Beskrivelse af årets resultat Årets ordinære driftsresultat udgør et overskud stort kr før renter og skat. Efter renteindtægter på kr. er der et overskud på kr. før afsætning til indkomstskat. Den beregnede skat er opgjort til 0 kr. Nettoresultatet udgør et overskud på kr , der foreslås overført til egenkapitalen. Foreningens samlede egenkapital udgør herefter i alt kr. og de samlede aktiver udgør tkr. Årets resultat afviger fra budgettet med en positiv afvigelse på ca. 8,6 mio. kr. Indtægter er højere end budgetteret, hvilket primært skyldes ekstra omsætning relateret til Almene Boligdage, både i kursusafdelingen og i relation til bladene. Men også udviklingsafdelingen har leveret en højere omsætning end budgetteret. Udgifterne for kursusafdelingen er naturligt højere som resultat af Almene Boligdage, hvor udgifter til messen ikke var kendt på budgetteringstidspunktet. Men generelt har årets aktiviteter været afviklet med en stram omkostningsstyring. I posten personaleudgifter er der ændret på princippet på hensættelse til feriepengeforpligtelsen, således at den nu er reelt beregnet på den enkelte medarbejders restferie. Posten andre omkostninger er væsentligt lavere end budgetteret, hvilket skyldes den ændrede kampagnestrategi som helt primær grund, hvilket gav en besparelse på ca. 5 mio. kr. Det bemærkes, at BL Danmarks Almene Boliger udarbejder en speciel boligpolitisk beretning, og der udarbejdes endvidere en særlig organisationsstatistik. Forventet udvikling Foreningens forventede indtægter og udgifter for år 2012 fremgår af det i årsrapporten medtagne budget. Videnressourcer samt betydningen af disse BL Danmarks Almene Boliger er en videntung virksomhed, hvis aktiviteter er afhængig af de ansatte sagsbehandlere og medarbejdere, der har stor viden inden for det boligpolitiske område. Begivenheder indtruffet efter balancedagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der væsentligt påvirker den økonomiske stilling pr. 31. december 2011 eller den forventede udvikling.

8 8 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for BL Danmarks Almene Boliger er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder omfattet af lovens klasse C. Resultatopgørelsen Enhedskontingent Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet og er blevet reguleret efter lønudviklingen i KonjunkturStatistikken fra DA. Kursus, kredsvirksomhed og udviklingsafdelingen De i resultatopgørelsen anførte udgifter vedrørende kursus, kredsvirksomhed og udviklingsafdelingen inkluderer ikke andele af de samlede lønomkostninger og lokaleomkostninger. Dog vises lønomkostningen for de medgåede timer ved produktion af betalingsydelser i et nettoresultat. Boligen og Beboerbladet Den i resultatopgørelsen anførte udgiftspost vedrørende udgivelsen af de to blade er ikke belastet med nogen del af de samlede lønomkostninger. Kursusejendommen Haraldskær Med virkning fra den 1. august 2007 har Danmarks Lærerforening overtaget driften af Haraldskær, da der er indgået en forpagtningsaftale, hvor der betales en fast afgift, der pristalsreguleres samt en variabel afgift, der opgøres på grundlag af omsætningens størrelse i det enkelte kalenderår. Skat af årets resultat BL Danmarks Almene Boliger beskattes efter Fondsbeskatningsloven som en arbejdsmarkedssammenslutning. Dette betyder, at den skattepligtige indkomst opgøres som den erhvervsmæssige indkomst, foreningens renteindtægter samt kursgevinster med fradrag af bundfradrag og konsolideringsfradrag. Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendommene og ombygninger optages til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger til den offentlige kontante ejendomsvurdering. Der afskrives ikke på den offentlige kontante ejendomsvurdering, idet denne anses for at være udtryk for genindvindingsværdien. Boligselskabernes Hus i Studiestræde er ejet i fællesskab af BL Danmarks Almene Boliger med 40%, Landsbyggefonden med 35% og Byggeskadefonden med 25%. Ombygninger og forbedringer vedr. ejendomme optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller brugsværdi, hvor denne er lavere. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid.

9 9 Øvrige materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller brugsværdi, hvor denne er lavere. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. De forventede brugstider er: Tjenestebiler Driftsmateriel og inventar EDB materiel 7 år 5 år 3 år Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver, der ikke forventes afhændet, værdiansættes til anskaffelsespris. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrøm for året samt den likviditetsmæssige stilling ved årets udgang. Pengestrøm fra driften Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som nettoomsætning med fradrag af driftsudgifter og reguleret for ikke kontante driftsposter, ændringer i arbejdskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Arbejdskapitalen omfatter omsætningsaktiver ekskl. de poster, der indgår i likvider og kortfristet gæld ekskl. bankgæld, prioritetsgæld og skatter. Der indgår således ikke likvide beholdninger og evt. værdipapirer optaget under omsætningsaktiver. Pengestrøm til investeringer Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på prioritetsgæld og anden langfristet og kortfristet gæld, der ikke indgår under arbejdskapitalen. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

10 10 Resultatopgørelse pr Note Indtægter Regnskab Budget kr kr. 1 Enhedskontingent Kursusafdelingen Kredsafdelingen Udviklingsafdelingen Boligen og Beboerbladet Kursusejendommen Haraldskær Refusion Landsbyggefond og Byggeskadefond Diverse indtægter Indtægter I alt Udgifter 9 Personaleudgifter Kursusafdelingen Kredsafdelingen Udviklingsafdelingen Boligen og Beboerbladet Kursusejendommen Haraldskær Andre omkostninger Afskrivninger Udgifter I alt Ordinært resultat før renter og skat Renteindtægter m.v Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

11 11 Balance pr Note Regnskab Regnskab Aktiver 11 Anlægsaktiver Ejendomme Ombygning Studiestræde og Haraldskær Inventar og tjenestebil Finansielle anlægsaktiver: Aktier, garantibeviser m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver 12 Egenkapital Periodens resultat Overført resultat pr Opskrivningshenlæggelser Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld 13 Prioritetsgæld Kursusvirks. iflg. Mønsteroverenskomst Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 13 Prioritetsgæld Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

12 12 Pengestrømsopgørelse i hele kr Årets resultat før renter og skat Af- og nedskrivninger Årets resultat før renter og afskrivninger Ændring i varebeholdning 0 0 Ændring i tilgodehavende incl. obligationer, aktier og garantibeviser Ændring i gæld Ændring i arbejdskapital Resultat før renter og afskrivninger samt ændring i arbejdskapital Finansielle poster, netto Betalt selskabsskat 0 0 Pengestrøm fra driften Køb af immaterielle anlægsaktiver 0 0 Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver 0 0 Pengestrøm til investering Afdrag anden langfristet gæld (prioritet) Mønsteroverenskomsten Pengestrøm fra finansiering Årets pengestrøm fra drift, investering og finansiering Likvider, primo Likvider, ultimo

13 13 Nr. Noter til regnskabet kr. 1 Enhedskontingent Kontingentet sammensætter sig på grundlag af BL s kredse på følgende måde i.h.t. medlemsstatistikken pr : Kreds Antal Boliger *) % kontingent , , , , , , , , , , , I alt *) Enkeltværelser indgår med 1/3 2 Kursusafdelingen Indtægter Åbne kurser incl. sommerhold Almene Boligdage Rekvirerede ydelser Diverse indtægter Indtægter i alt Udgifter Åbne kurser Almene Boligdage Rekvirerede ydelser Diverse udgifter Udgifter i alt Resultat Kursusafdelingen Rekvirerede ydelser Indtægter Udgifter Lønudgifter Nettoindtægt

14 14 3 Kredsafdelingen kr. Indtægter Kredsarrangementer med deltagerbetaling Kommuneaftaler Indtægter i alt Udgifter Kredsarrangementer med deltagerbetaling Kredsarbejdet mv Rådighedsbeløb Udgifter i alt Resultat Kredsafdelingen Kredsafdelingen - kommuneaftaler: Indtægter Lønudgifter Nettoindtægt Udviklingsafdelingen Indtægter Konsulentbistand, royalty og udviklingsopgaver Vederlag m.v. for administration af AlmenNet Diverse indtægter Indtægter i alt Udgifter Konsulentbistand og udviklingsopgaver Køb af eksterne ydelser m.v. & rejseudgifter Udgifter i alt Resultat Udviklingsafdelingen Lønudgifter vedr. betalingsydelser Nettoresultat Udviklingsafdelingen

15 15 5 Boligen & Beboerbladet kr. Indtægter Boligen, abonnement Boligen, annoncer Beboerbladet, annoncer Indtægter i alt Udgifter Boligen Beboerbladet Udgifter i alt Resultat Boligen & Beboerbladet heraf resultat Boligen heraf resultat Beboerbladet Kursusejendommen Haraldskær Indtægter Danmarks Lærerforening - fast forpagtningsafgift Variabel forpagtningsafgift Indtægter i alt Udgifter Ejendomsudgifter Administration/teknisk bistand Afskrivninger vedr. div. bygninger og inventar Udgifter i alt Resultat Kursusejendommen Haraldskær

16 16 7 Refusion fællesudgifter fra Landsbyggefonden og Byggeskadefonden kr. Salg vedr. direktion og diverse timeregnskaber Refusion vedr. personaleomkostninger Indtægter i alt Diverse indtægter Vederlag for administration af Boligselskabernes Hus Vederlag for administration af NBO sekretariatet 0 62 Diverse Indtægter i alt Personaleudgifter Lønninger mv Pensioner Købt assistance hos LBF/BSF Netto udgift fratrædelsesgodtgørelser Andre udgifter til social sikring, efteruddannelse m.v Udgifter i alt Heraf løn til direktion: Løn Pension Skatteværdi af fri bil og telefon I alt løn til direktion: Vederlag til bestyrelsen (note 10): Honorar til formand og næstformand Honorar til den øvrige bestyrelse Tabt arbejdsfortjeneste I alt vederlag til Bestyrelsen Foreningen har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 46 medarbejdere med følgende fordeling: København Århus 10 9

17 17 10 Andre omkostninger kr. Diverse administrationsudgifter m.v.: Kontorartikler, telefon og porto Husleje og rengøring m.v Ombygning i Studiestræde Diverse inventar vedligehold incl. forsikringer Revision m.v Taxakørsel, drift af tjenestebil, p-pladser Tab på debitorer Diverse udgifter Diverse administrationsudgifter i alt Diverse møde- og rejseudgifter samt repræsentation: Repræsentantskab Forretningsudvalg og bestyrelse Anden mødevirksomhed vedr. medlemmer m.v Diverse udvalgsmøder Internationalt samarbejde Repræsentation Diverse møde- og rejseudgifter samt repræsentation i alt Diverse eksterne ydelser m.v.: Annoncekampagne Publikationer, pjecer og informationsmaterialer WEB Anden konsulentassistance Kontingenter Diverse eksterne ydelser m.v. i alt Andre omkostninger i alt

18 18 11 Anlægsaktiver Ejendomme Ombyg- Inventar og Aktier mv. I alt ninger tjenestebil Anskaffelsessum pr Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum pr Opskrivninger pr Årets regulering Årets afgang Opskrivninger pr Af-/nedskrivninger pr Årets afgang Årets af-/nedskrivninger Af-/nedskrivninger pr Total pr Under ombygning og inventar/tjenestebil indgår afskrivinger vedr. inventar og ombygninger på Kursusejendommen Haraldskær med i alt kr jf. note 6. I den under opskrivninger førte regulering indgår nedskrivning til Vurderingsankenævnets værdiansættelse af Studiestræde 50. Denne er påklaget til Landsskatteretten. Ejendomsværdi: Haraldskær Studiestræde I alt Specifikation af aktier, garantibeviser m.v. (nom. kr ) Arbejdernes Landsbank A/S A/S Bolind -Handel Byfornyelsen Danmark 0 0 Kooperationens Hus Aps AKF Holding A/S A/S Professionelt Indkøb Nu Aktier, garantibeviser m.v. i alt

19 19 12 Egenkapital kr. Overført resultat m.v. primo Årets resultat Opskrivningshenlæggelser: Opskrivningshenlæggelser ejendomme Opskrivninger i året Opskrivningshenlæggelser ejendomme Opskrivningshenlæggelser aktier Opskrivninger i året 0 0 Opskrivningshenlæggelser aktier Opskrivningshenlæggelser i alt pr Egenkapital pr Prioritetsgæld Haraldskær Forfald 0-1 år Forfald 2-5 år Forfald over 5 år Prioritetsgæld i alt Kursusvirksomhed iflg. Mønsteroverenskomsten Saldo pr Modtaget bidrag i Anvendt vedr. ejendomsfunktionæruddannelse Kursusvirksomhed iflg. Mønsteroverenskomsten i alt Anden gæld Feriepengeforpligtelse og fratrædelsesgodtgørelse Leverandører af varer og tjenesteydelser Offentlige skatter og afgifter Øvrig gæld Anden gæld i alt

20 20 Budgetoverslag for 2012 Budgetoverslaget for 2012 har været behandlet på bestyrelsemødet den 22. november 2011 hvor det blev godkendt. Det budgetterede resultat udgør efter renter og skat et underskud på t.kr BL Danmarks Almene Boliger Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele kr. Regnskab Budget Afvigelse Budget Indtægter Enhedskontingent Kursusafdelingen Kredsafdelingen Udviklingsafdelingen Boligen og Beboerbladet Kursusejendommen Haraldskær Refusion Landsbyggefond og Byggeskadefond Diverse indtægter Indtægter I alt Udgifter Personaleudgifter Kursusafdelingen Kredsafdelingen Udviklingsafdelingen Boligen og Beboerbladet Kursusejendommen Haraldskær Andre omkostninger Afskrivninger Udgifter I alt Ordinært resultat før renter og skat Renteindtægter m.v Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

21 21 Kursusafdelingen Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele kr. Regnskab Budget Afvigelse Budget Indtægter Åbne Kurser Almene Boligdage Rekvirerede ydelser Diverse indtægter Indtægter i alt Udgifter Åbne Kurser Almene Boligdage Rekvirerede ydelser Diverse udgifter Udgifter i alt Resultat Kursusafdelingen Rekvirerede ydelser Indtægter Udgifter Lønudgifter Nettoindtægt

22 22 Kredsafdelingen Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele kr. Regnskab Budget Afvigelse Budget Indtægter Kredsarrangementer med deltagerbetaling Kommuneaftaler Indtægter i alt Udgifter Kredsarrangementer med deltagerbetaling Kredsarbejdet kontingentfinansieret Kredsenes rådighedsbeløb Udgifter i alt Resultat Kredsafdelingen Kredsafdelingen - kommuneaftaler Indtægter Udgifter Nettoindtægt

23 23 Udviklingsafdelingen Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele kr. Regnskab Budget Afvigelse Budget Indtægter Konsulentbistand, royalty og udviklingsopg Vederlag for administration af AlmenNet Diverse indtægter Indtægter i alt Udgifter Konsulentbistand og udviklingsopgaver Køb af eksterne ydelser m.v. & rejseudgifter Udgifter i alt Resultat Udviklingsafdelingen Lønudgifter vedr. betalingsydelser Nettoresultat Udviklingsafdelingen

24 24 Boligen og Beboerbladet Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele kr. Regnskab Budget Afvigelse Budget Indtægter Boligen, abonnement Boligen, annoncer Beboerbladet, annoncer Indtægter i alt Udgifter Boligen Beboerbladet Udgifter i alt Resultat Boligen & Beboerbladet

25 25 Kursusejendommen Haraldskær Resultatopgørelse 2011 / budgetoverslag 2012 i hele kr. Regnskab Budget Afvigelse Budget Indtægter Anden lejeafgift DLF - fast forpagtningsafgift Variabel forpagtningsafgift Indtægter i alt Udgifter Ejendomsudgifter Administration/teknisk bistand Afskrivninger vedr. bygninger og inventar Udgifter i alt Resultat Kursusejendommen Haraldskær

26 26 Miljøredegørelse Al miljøpåvirkende forbrug fra el, vand og varme til forbrug af papir, tryksager og øvrige kontorartikler overvejes nøje, og søges begrænset mest muligt i form af forskellige tiltag. Rengøring udføres som miljørengøring med tanke på indeklima, forbrug af rengøringsmidler og vand. Der anvendes lavenergipærer til stort set al belysning, og i mange fælleslokaler er der etableret automatisk styring af tænd/sluk. Ved nyinvesteringer i kontormaskiner såsom pc-arbejdspladser, kopimaskiner og printere lægges der stor vægt på energiforbrug. Ved affaldshåndtering foretages der sortering, så mest muligt af affaldet kan genanvendes, således at det, der bliver tilbage, belaster miljøet mindst muligt. Bortskaffelse af kasseret elektronik sker efter kommunale anvisninger til en autoriseret og miljøgodkendt virksomhed. For de seneste 3 kalenderår er der registreret følgende forbrug vedr. varme, el og vand: Varme m El kwh Vand m Energiforbruget følges løbende med henblik på at kunne gribe korrigerende ind.

27 27

28 28 Tryk: Malchow A/S, maj BL Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon , Fax ,

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere