DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder"

Transkript

1 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Himmelev Gl. Præstegård DK Himmelev Sognevej 124 Kontaktpunkt(er): RUBOW arkitekter A/S Skt. Annæ Passage Bredgade 25F København K. Att: Henrik Klockmann 4000 Roskilde DANMARK Telefon: Mailadresse: Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) I.3) I.4) Type ordregivende myndighed Andet Hovedaktivitet Boliger og offentlige faciliteter Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) II.1.2) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Begrænset udbud - Totalentreprise - Nedrivning og nybygning af plejehjem Himmelev Gl. Præstegård. Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Bygge- og anlægsarbejder Projektering og udførelse Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Himmelev Gl. Præstegård Himmelev Sognevej Roskilde NUTS-kode DK021 1/6

2 2/6 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt Oplysninger om rammeaftale Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Projektet omfatter etapedelt nedrivning af eksisterende plejehjem og nybygning af Himmelev Gl. Præstegård, der i fremtiden vil bestå af 52 plejeboliger. De nuværende plejeboliger erstattes af tidssvarende, moderne toværelses plejeboliger med tilhørende fællles- og servicearealer. Opgaven udbydes på baggrund af et projektforslag til fast pris og tid i begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation. Totalentreprenørens rådgivere skal således færdigprojektere frem til og med hovedprojekt. Udførelsesfasen gennemføres i 4 etaper. Projektering forventes påbegyndt oktober Arbejdet forventes at tage 2 år og 10 måneder. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: Anslået værdi eksklusive moms: interval: mellem og DKK Oplysninger om optioner Optioner: nej Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: nej Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 34 (fra tildeling af kontrakten) Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Der stilles sikkerhed og garantier i henhold til ABT 93. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: Ansøgningen skal indgives af én ansvarlig totalentreprenør. Der tegnes alene entreprisekontrakt med én totalentreprenør. Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej Betingelser for deltagelse 2/6

3 3/6 III.2.1) III.2.2) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: For totalentreprenøren skal pkt. a, b, c, d, e, f, g, h, i, og k oplyses. For totalentreprenørens rådgivere skal pkt. a, b, c, d, j, k og evt. l oplyses. a. Firmanavn, adresse og CVR-nr., telefonnummer samt adresse og telefonnummer på en kontaktperson. b. Firmapræsentation med oplysninger om selskabsform, ejerforhold og evt. tilhørsforhold til andre virksomheder. c. Tro og love-erklæring i.h.t. bekendtgørelse nr. 712 af , 10 og 11, hvoraf fremgår, at ansøgeren ikke befinder sig i de i direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) artikel 45 anførte udelukkelsessituationer. d. Tro- og loveerklæring om, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over DKK jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. e. Dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring. f. Såfremt ansøgningen indleveres af en konsortium, skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer af konsortiet ved sin underskrift. g. Entreprenøren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne om nøgletal. Hvis entreprenøren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal entreprenøren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en "karakterbog"). Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de fire områder. Oplysningerne skal være attesteret af en uvildig tredjepart. Hvis ansøger er en sammenslutning/konsortium, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle deltagere. Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: h. Erklæring med entreprenørvirksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende: - ansøgers samlede omsætning, - resultat før skat, - egenkapital, - soliditetsgrad. Erklæringen skal være attesteret af en revisor. Såfremt ansøger har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige. Hvis regnskabsåret er afsluttet mere end 6 måneder før tidspunktet for seneste ansøgningsfrist, skal der endvidere medsendes erklæring om, hvorvidt der siden seneste godkendte årsrapport er indtrådt væsentlige ændringer i selskabets økonomi, herunder balance og egenkapital. 3/6

4 4/6 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Erklæringen gives af virksomhedens administrerende direktør eller økonomischef under strafansvar efter Straffelovens 163. Erklæringen udstedes til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Erklæringen skal udtale sig om ansøgers økonomiske situation i perioden fra senest godkendte regnskabsår og indtil erklæringen udstedes. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der må ikke være nævneværdig risiko for, at ansøgers eksistens ophører i aftaleperioden inkl. den 5 årige ansvarsperiode. Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: i. Totalentreprenørens referencer fra udførte lignende opgaver i totaleller hovedentreprise i med oplysning om anlægssum, entrepriseform, periode for udførelse af entreprisen samt afleveringstidspunkt i forhold til gældende tidsplan. j. For totalentreprenørens rådgivere afleveres referencer fra udførte lignende projekter i med oplysninger om projektet, klient, opgavens størrelse, udførelsesperiode samt beskrivelse af egne ydelser. Af hensyn til vurderingen er det vigtigt, at alle oplysninger fremgår. k. Erklæring om ansøgers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledere i 2012, 2011 og l. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. rådgivere eller andre enheder i en koncern) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette skal ske ved en erklæring omhandlende disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Vurderingen vil ske på baggrund af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudste opgave, jf. punkt II.1.5. Oplysning om reserverede kontrakter Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter Oplysninger om en bestemt profession Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) Type procedure Begrænset Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 5 Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen Tildelingskriterier Tildelingskriterier 4/6

5 5/6 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Åbning af bud Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) VI.3) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej Yderligere oplysninger Den tilbudsgiver som ordregiveren agter at indgå kontrakt med, skal tillige inden kontraktens underskrivelse fremlægge egentlig dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i nogen af de i direktiv nr. 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og 2, litra a), b), c), e) og f) nævnte situationer. Dokumentationen vil blive afkrævet i form af en serviceattest eller anden fuldgyldig dokumentation. Ordregiver forbeholder sig ret til i udbudsmaterialet at opfordre tilbudsgiver til at komme med incitamentsforslag. Prækvalifikationsmaterialet skal afleveres i 2 skriftlige eksemplarer samt ét digitalt eksemplar på CD-rom eller USB-nøgle (i pdf-format). Udformningen af ansøgningen skal følge disponeringen, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Tilbudsgivere har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet og den udbudte opgave ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål. Spørgsmål skal fremsættes på dansk, pr. til projektleder Henrik Klockmann, RUBOW arkitekter A/S på mailadressen Skriftlige spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive meddelt samtlige tilbudsgivere på mail. Spørgsmål der modtages senest tirsdag d. 5. juni 2013 kl vil under alle omstændigheder blive besvaret senest seks dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål der modtages efter den angivne dato vil også blive besvaret inden for udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt. Meddelelse til ansøgere om valg af prækvalificerede virksomheder forventes at ske d. 10. april Udsendelse af udbudsmateriale forventes at ske mandag d. 29. april /6

6 6/6 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Tilbudsfrist/licitation forventes tirsdag d. 18. juni Klageprocedurer Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Kampmannsgade København V DANMARK Internetadresse: Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderhverdage regnet fra dagen efter den dag hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis angivelsen har en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen jævnfør 7 i Lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jævnfør 7, stk. 2 i Lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby DANMARK Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: /6

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere