Kort beskrivelse af Landhusholdningsselskabets sommerudflugten torsdag og fredag den juni 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort beskrivelse af Landhusholdningsselskabets sommerudflugten torsdag og fredag den 11. 12. juni 2009."

Transkript

1 Kort beskrivelse af Landhusholdningsselskabets sommerudflugten torsdag og fredag den juni (af Thorkild Ljørring Pedersen) Oplev grænselandet mellem Danmark og Tyskland var overskriften på dette års sommerudflugt og med fokus på to temaer: - Forskelle i rammevilkår for landbrugsproduktionen i Danmark og Tyskland. - Generationsskifteproblematikken. Til turen var der tilmeldt 45 deltager og foregik som sædvanlig med bus. Første påstigning skete på Stauerby P-plads ved Middelfart hvortil de første 10 deltagere kørte i private biler fra Fyn og Sjælland. Det sædvanlige gode sommervejr var desværre udeblevet her på førstedagen så alle havde klogelig sikret sig paraply og regnfrakker. Næste stop var Haderslev Dam ved den tyske roklubs lokaler hvor tidligere generalsekretær for det tyske mindretal, Peter Ivar Johansen stod parat med velkomst i form af kaffe og rundstykker og ligeledes vores faglige rejseguide planteavlskonsulent Claus Eriksen den tyske landboforening i Tinglev. Begge havde de været særdeles gode støtter ved programlægningen af sommerturen. Schackenborg: Forventningsfulde ankom rejseselskabet til Schackenborg hvor godsforvalter Søren Frederiksen modtog os ved indgangen til slottet. I hans velkomst til selskabet havde han en særlig hilsen fra værtsparret der just fejrede H.K.H. Prins Henriks 75 år i hovedstaden. Der knytter sig en særlig historie til Schackenborg der blev opført i 1660 erne af Rigsfeltherre Hans Schack ovenpå ruinerne af det daværende Møgeltønderhus der var stærkt medtaget efter svenskekrigene. Kongen overdrog stedet til Rigsfeltherren som tak for dennes indsats. Fra 1661 og de efterfølgende 317 år besad Schack-familien, svarende til 11 generationer, stedet. Det sidste grevepar forblev barnløse og besluttede at testamentere godset til H.K.H. Prins Joakim i H.K.H. Prins Joachim overtog således driften af godset i Siden 2008 har Schackenborg været residens for H.K.H. Prins Joakim og Prinsesse Marie. Selskabet blev herefter guidet på en særlig tur i parken hvor der fremvistes et anlæg designet og beplantet af H.K.H. Prins Joakim selv. Vi blev herefter i bus kørt rundt imellem de forskellige produktionsenheder for igennem vinduerne at se landskabet og afgrøder under en regntung himmel.

2 På en af godsets fem gårde, RØJ, fik vi maskinparken at se og efterfølgende en særdeles spændende gennemgang af godsdriften ved Søren Frandsen. Godset samlede areal er 1239 ha, hvor de 969 ha er selvejet. Der dyrkes højkvalitetsafgrøder, primært til konsum. Vinter- og vårhvede, rug til brødproduktion. Kartofler til egen opformering, chips, melproduktion, pulverproduktion og konsum, Raps, ærter, maltbyg indgår i sædskiftet. Herudover produceres årligt tusinde juletræer. Studedrift er ligeledes en del af virksomheden. Til godset hører 12 boliger med 10 til udlejningsformål. Schackenborg Slotskro A/S der ejes delvist, er udforpagtet. Der er personer beskæftiget ved mark- og skovdrift, vildtforvaltning, pasning af haveanlæg, vedligeholdelse af bygninger, veje og slot samt administration mv.. Schackenborg samarbejder med andre godser under navnet De 5 gårde,, hvor målet er højkvalitetsproduktion. Der er således skabt et stort sortiment af fødevarer med fokus på kvalitet og smag i et særligt jord-til-bord program og med COOP Danmarks butikker som salgssteder. Selskabet kunne således smage på et af de sidst tilkomne produkter, en velsmagende bitterdram, der stod overfor lancering på markedet. Tøndermarsken og Højer Sluse: Næste besøgssted var Tøndermarsken, hvor bussen forinden krydsede den dansk-tyske grænse der ved overfartsstederne stod med tomme grænsebutikker som følge af den stigende konkurrence. Vores særdeles veloplagte turleder Claus Eriksen fortalte om grænsetrafikken i gamle dage og om planerne for nationalparken i området i dag. Herunder Tøndermarsken og de forskellige Kog der er betegnelsen for et sammenhængende marskområde og med hver sin inspektør der tilsammen ledes at en Digegreve. Denne ledelse af marsken har til opgave at sørge for udlejning eller forpagtning til afgræsning, jagt mv., sikre afvanding og tilsyn med digesystemet. Dette fantastiske flade marskland rummede foruden græssende får og kreaturer, også et utal af vade- og trækfugle, og ejes fortrinsvis af Tønder by, Staten og en lokal skibsredder fra Åbenrå. Efter turen igennem marsklandet nød deltagerne kaffe med lækker lagkage ved Højer Sluse inden turen gik videre sydpå.

3 SH`s Kartoffelcentral: Ved den lille grænseby Rens besøgte vi familien Hybschmann,s kartoffelcentral, der udgjorde forædlingsenheden i familiens økologiske bedrift. Bedriften der var erhvervet i 1993 var på 290 ha. Heraf 110 ha kartofler til konsum, 110 ha med triticale, 20 ha havre og 50 ha markært. Kartoffelcentralen bestod af m2 under tag med sorteringsafdeling, kølerum, pakkehal og maskinhus. Kartoffelcentralen blev drevet højteknologisk fra indtransport, sortering og registrering af kartoflerne, der til slut ved hjælp af et robotstyret anlæg blev pakket i storsække eller helt ned til 600 grams poser eller bakker, herefter klar til salg. Alt foregik med minimum af arbejdsindsats. Ejeren havde i øvrigt selv designet pakkeanlægget, hvilket havde medført omfattende lønbesparelser i det daglige arbejde. Virksomheden udførte desuden lønpakning for bl.a. Schackenborg. Middag og overnatning på på Historischer Krug: Sidste bestemmelsessted på førstedagen var Hotel Historischer Krug, kgl. Dansk privilegeret kro opført under den danske besiddelse af Slesvig i 1600 tallet, beliggende ved byen Oeversee syd for Flensburg. Efter indkvartering velkomst i krostuen akkompagneret af et ungdomsorkester fra musikskolen i Flensburg. Ved afslutningen af middagen der bestod af en lækker 3-retters menu, talte Peter Ivar Johansen, tidl. Generalsekretær for det tyske mindretal, over temaet: Grænselandet og den dansk-tyske mindretalsmodel. Han formåede til fulde både humoristisk og med vid at levendegøre baggrunden for den positive udvikling der er sket i grænselandet, imellem de forskellige minoriteter og nationaliteter, som eksempler til efterfølgelse andre steder i verden. Den gode feststemning fortsatte til sent inden deltagerne gik til ro. Dagen oprandt med solskin og frisk vind allerede før kl. 7, hvor et veldækket tag-selv morgenbord ventede, inden dagens bustur østpå til godset Buckhagen ventede.

4 Gut Buckhagen ved Kappeln: Landskabet vi kørte igennem bestod af frodige hvede- og rapsmarker omgivet af skove og levende hegn frem til Gut Buckhagen. Godsets nuværende ejer Alexander von Schiller tog imod og bød os indenfor i hovedbygningen hvor vi mødte den ældre von Schiller og nuværende Frau Schiller. Alexander von Schiller overtog godset i 1995 og til en symbolsk pris, dvs. betydeligt under den der herhjemme handles til i familiehandler. Arveafgiften i Tyskland udgør for tiden 19% af de første 6 millioner Euro og 23% af beløb herover. Der er frit valg af arving og søskende er ligestillede. Forældre har bopælsret og overtagende arving har pensionsforpligtigelse. Alexander von Schiller fortalte desuden om stedets historie. Gut Buckhagens historie kan dateres tilbage til 1231 og har været i dansk besiddelse fra I 1554 blev bygget den første egentlige hovedbygning omgivet af vandgrave og senere i udbygget yderligere. I 1863 købte konsul v. Schiller fra Hamborg godset der dengang var på 540 ha. Daværende ejer indførte engelske Shire heste og østfrisisk sortbroget malkekvæg til erstatning for daværende Anglerkvæg. Efter 2. verdenskrig måtte godset afstå 190 ha til udstykning i husmandslodder til krigsflygtninge som led i genopbygningen af Tyskland. Godset består i dag af 450 ha, heraf 335 ha ager, 70 ha skov, 30 ha enge og 15 ha øvrige arealer. Dertil kommer udlejning af 30 lejligheder/beboelseshuse samt opbevaring af både i maskinhallen.

5 Godsets landbrugsarealer er siden 1999 blevet samdrevet med Gut Gelting i Selskabet Angler Guter GbR på i alt 933 ha, der drives som et I/S. Der var ansat en arbejdende forvalter og 2 fast - samt 2 løst tilknyttede medarbejdere i I/S et. Selskabet blev herefter vist rundt på godset hvor man besigtigede maskinparken og så et solfangeranlæg på en større tagflade på bygning. Dernæst med bussen til udlejningsboliger ved indsejlingen fra Østersøen til Kappelen havn. Herfra gik turen videre sydpå til et planteforædlingsfirma i Hohenlieth ved Eckernførde Norddeutsche Pflanzen Zucht NPZ : Vi blev modtaget med en kop kaffe og derefter vist rundt i virksomheden NPZ. NPZ Lembke er en mellemstor, privat planteforædlingsstation med hjemsted dels i Hohenlieth, Sleswig-Holstein og Malchow-Poel, Mecklenburg-Vorpommern. Firmaet forædler vinter- og vårraps, foderærter, kløver og græsser. Har egne eller er samarbejdspartner i forædlings- og handelsfirmaer indenfor og udenfor Europa. Historisk blev firmaet grundlagt på øen Poel i Østersøen nord for Wismar. Hans Lembke startede her med selektion og forsøg med vinterraps. Senere udvidedes forsøget med andre afgrøder. Efter 2. verdenskrig grundlagde sønnen Hans-Georg Lembkee firmaet Norddeutsche Planzenszucht i Hohenlieth. Efter Tysklands genforening i 1991/92 kunne NPZ generhverve firmaet Hans Lembke på Poel, til det nuværende NPZ-Lembke. Firmaet, der hare mere end 100 års erfaring, samarbejder med universiteter og forskningsinstitutioner om de nyeste metoder til frembringelse af nye højkvalitets sorter; specielt frøproduktion af første generations avl af græsser, raps og bælgplanter. Det blev oplyst at firmaet har 180 ansatte og der rådes over ha inklusive 180 avlere der får de høstede frø renset, certificeret og opbevaret på forædlingsstationen. Af de ha dyrkes raps på ha, græsfrø på ha, rødkløver på ha og andre frøproduktioner på de resterende ha.. Der var installeret 3 tørringsanlæg og 2 rensningsanlæg. De sidste var fremstillet af et dansk firma, Westrup, Slagelse, der først og fremmest rensede og derefter sorterede frøene. Kapaciteten varierede fra 2 til 5 t/time afhængig af frøstørrelsen. Til høst af de mange parceller rådede firmaet over 5 specialkonstruerede mejetærskere. Rundvisningen sluttede med en dejlig frokost hvor NPZ-Lembke var vært. Herefter kørte busser videre hjemefter, dog med et ophold i den gamle vikingeby, Hedeby hvor der lige var tid til eftermiddagskaffe, inden sidste stop i Haderslev og Middelfart. Undervejs blev der

6 takket af for en god sommertur og udråbt et trefoldigt leve for Landhusholdningsselskabet, med ønsket om gentagelse i 2010.

ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

inspiration til busture med oplevelser!

inspiration til busture med oplevelser! inspiration til busture med oplevelser! SamSø inspiration Golftur fra Sjælland (t/r) til spændende 1- og 2-dags programmer i Danmark samt priser med Færgen. Se også catering bagerst i mappen. 1-dags program

Læs mere

tre førende folkemusikscener.

tre førende folkemusikscener. 4 NY TØNDER 2 2007 Juleaften i august Succesen bag Tønder Festival kan blandt andet beskrives på denne måde: Hundredvis af entusiastiske musikere, tusindvis af engagerede gæster og 1900 energiske frivillige.

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø

Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg Telefon 38 11 32 05 (mandag-torsdag kl. 10-14) www.fondenfortraeerogmiljoe.dk 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 05/12 OKTOBER Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening ATALEKRAV 2013 SIDE 4 LIVETS GANG VED JERNBANEPOSTKONTORET SIDE 6 ET TIDSBILLEDE NORDISK POST SENIOR TRÆF 2012 SIDE 10 SIDE 18

Læs mere

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

Vesterm lleavisen. Land&F lk

Vesterm lleavisen. Land&F lk Vesterm lleavisen Maj 2012 Land&F lk Vestermølles lade, bygget i klassicistisk stil i 1841, bliver hen over sommeren dels renoveret og isoleret til helårsbrug, dels transformeret til brug for møder, udstillinger,

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 03/12 juni Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening tur til Sønderjylland Side 4 HUMØR - Til hverdag og fest Side 7 Aalborg Post Orkesters 60 års jubilæum Side 8 Årets generalforsamling

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Det hele startede i september 2006. Arthur, Eva og Kaj var ved at planlægge en tur gennem Ukraine og Rusland helt til Sibirien. Vi var netop kommet hjem

Læs mere

Glastur til Berlin september 2014

Glastur til Berlin september 2014 Glastur til Berlin september 2014 Dag 1 onsdag Vi kørte fra Ebeltoft kl. 7.00 i et flot vejr med sol og en temperatur på 11 grader. Alle var glade og forventningsfulde. Turen gik i første omgang til Århus,

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

Kirsten Juulsen Den nye redaktør Læs side 9

Kirsten Juulsen Den nye redaktør Læs side 9 www.virksommekvinder.dk 47. årgang Nr. 1 Marts 2014 Kirsten Juulsen Den nye redaktør Læs side 9 Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 12 lokalafdelinger i hele landet. Landsformand

Læs mere

ES-Seminar Studietur Polen - Berlin

ES-Seminar Studietur Polen - Berlin ES-Seminar Studietur Polen - Berlin 27. september til 1. oktober 2005 Indholdsfortegnelse Tirsdag den 27. september 2005 1. Besøg hos Poldanor Onsdag den 28. september 2005 2. Besøg hos Zachodniopomorski

Læs mere

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002 Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion Temagennemgang 2002 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Landbrugets Bygninger 1850-1940. Introduktion. Temagennemgang 2002 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

NR. 6 JUNI 2002 ÅRG. 68

NR. 6 JUNI 2002 ÅRG. 68 Hjælpere søges til PR-aktiviteter En spejdergruppe som Erik Menved er altid afhængig af, at vi konstant får nye spejdere. Specielt skal der nye spejdere til i de mindste aldersgrupper efterhånden som spejderne

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/09 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Lynet slog ned i landpostbudet Sommertræf 2009 Side 4 Side 8 postpensionister på flyvestation karup Side 10 posten vejle på tur

Læs mere

Initiativer skal sikre vækst

Initiativer skal sikre vækst Nr. 8 december 2009 Holship er klar til opsvinget... Vækstpanel hjælper de gode ideer på vej... Vitro-handelen faldt på plads på få dage... Som lokal sparekasse har vi en særlig forpligtelse... Business

Læs mere

Regeringen vil have meget mere økologi Fødevareministeren fortæller med

Regeringen vil have meget mere økologi Fødevareministeren fortæller med 8 BEDRE BUNDLINJE I ØKOLOGI 5 3 GED, GRIS OG GÅRDBUTIK 29. juni 2012 nr. 4 Regeringen vil have meget mere økologi Fødevareministeren fortæller med Handlingsplan 2020 hvad hun vil gøre for at øge det økologiske

Læs mere

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED Gift på ministerens bord Bæredygtig økologisk biogas Irma bager på ny brødserie Før sommerferien opfordrede Økologisk Landsforening miljøminister Kirsten Brosbøl til at gribe ind over for brugen af giften

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 december 2010 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Læs i dette nummer bl.a. om: På vulkaner IPA Slagelses besøg på Island IEC-møde I Paris set med unge øjne Det bedste af Peru 36 IPA-medlemmer på en

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013 Medlemsblad for Sektion Danmark Nordisk møde med nye IPA-venner Vikingerne var internationalt orienteret Politisamarbejde med Tyrkiet gennem IPA Vågnende

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2014 Medlemsblad for Sektion Danmark HUSK dit medlemskort 2015 i indlagte brev Spændende kursusprogram på Schloss Gimborn IPA på vej til en foryngelseskur! Adventure

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

Læs mere