Furede grene hos æbletræer. I.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furede grene hos æbletræer. I."

Transkript

1 Furede grene hos æbletræer. I. Ved H. Rønde Kristensen beretning ira Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. Nærværende beretning omhandler forsøg vedrørende furede grene hos æbletræer og strækker sig over perioden Forsøgene er planlagt af Statens plantepatologiske Forsøg og udført i samarbejde med forsøgsstationerne Blangstedgaard og Spangsbjerg samt med bistand fra en lang række private forsøgsværter, med hvilke forsøgsvirksomheden har haft et udmærket samarbejde. Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. F O r e k o m s t i f o r s k e l l i g e l a n d e. Sygdommen omtales allerede i 1905 i beretninger fra Aus,tralien (J a s. L a n g), hvor man antager, der er tale om et rent genetisk fænomen. I en beretning fra Connectiout i U. S. A. i 1907 nævnes»furede grene«ligeledes (G. P. C l i n t o n), og man mener, her er tale om stærk frostskade. I beretninger fra Australien (M c A l p i n e), hvor der bl. a. refereres til udførte podningsforsøg, opstiller man den hypotese, at fænomenet skyldes ufordragelighed (incompatibility) mellem podekvist og grundstamme nævnes sygdommen fra British Columbia (E a s t h a m), og man hælder nu til den anskuelse, at der er tale om en virussygdom, idet man hverken har fundet bakterier eller svampe i forbindelse med angrebet.

2 235 Fra Nova Scotia omtales sygdommen i 1940 (H o c k e y), og det fremhæves, at selvom man ikke kender sygdomsårsagen, bør de angrebne træer ryddes, da de er meget svage. I 1941 omtales sygdommen i en italiensk af'handling (B i r a g h i), hvoraf det fremgår, at sygdommen i mange år har været kendt i Italien. Det nævnes,at sygdommen kan overføres ved podning, og at de første symptomer ri. reglen fremkommer 2-3 år derefter, men at der i nogle tilfælde kan gå op til 15 år, før de første symptomer viser sig nævnes»furede grene«i en beretning fra Californien (T h o m a s), og det oplyses, at sygdommen ved podning kan ovej'lføres til Pyracantha. Sygdommen omtales som en vimse'. I en beretning i 1943 fra Nova Scotia (H o c k e y) omtale's sygdommen igen, og den nævnes som i høj grad generende for sorten Graasten, der er en af de førende sorter. I een plantage skulle sygdommen have været kendt i mindst 40 år. Forsøg i Nova Scotia tyder på, at sygdomssymptomerne kommer langt stærkere til udvikling, hvor træerne er tiltrukket på grundstammen E.M.IX, end hvor E.M. XII er anvendt. Sygdommen overføres med podekvisten ved de almindelige podernetoder, hvorimod overføring ved okulation ikke er påvist. Det konkluderes (i Nova Scotia-beretningen), at dersom sygdommen skyldes et virus, må der være tale om et meget selektivt virus, der kun frembringer symptomer under særlige betingelser. Alle hidtil refererede beretninger har drejet sig om»furede grene«i sorten Graasten, men i 1944 berettes fra England (W a l I a c e, S w a r b r i c k og O g i l v i e) om»furede grene«i Lord Lambourne. I Frankrig og Schweiz (mundtlige meddelelser) er»furede grene«også fundet i Graasten og i Holland (munduig meddelelse) er sygdommen fundet i Signe Tillisch. Sverige og Norge er også hjemsøgt af sygdommen. I Sverige er»furede grene«således fundet i både Graasten og Signe Tillisch (L i h n e Il 1949) og i Norge er sygdommen fundet i Graasten, Signe Tillisch, FHippa og James Grieve (R a m s f j e Il 1950). Fra Tyskland meddeles, at»furede grene«optræder i sorterne Graasten og Signe Tillisch i frugtavlsdistriktet ved Nedre Elben (B o m e k e 1952). 16*

3 236 F o r e k Q m s t o g u d b r e d e l s e i D a n m a r k. I»Plantesygdomme«af E r n s t G r a m og A n n a W e b e r (1940) omtales»furede grene«hos Graasten, og i årsoversigt over plantesygdomme i Danmark nævnes»furede grene«første gang i 1941, men allerede i 1936 fik man ved Statens plantepatologiske Forsøg de første forespørgsler vedrørende sygdommen. - Af frugtavlere har fænomenet væretiaguaget for år siden, men den gang blev sygdommen ikke tillagt større betydning. Men efterhånden har sygdommen vundet stadig stigende udbredelse samtidig med, at angrebene tilsyneladende er blevet alvorligere.»furede grene«er i de senere år fundet talrige steder her i landet, og mens sygdommen - i hvert fald tilsyneladende - oprindelig kun fandtes i Graasten, er den nu fundet i adskiuige 'andre sorter, nemlig følgende:' Signe Tillisch, Filippa, Ilrød Pigeon, Dronning Louise, Rød Høst-Kalvil, Høve Reinet, James Greive, Lord Lambourne, Lord Suffield, Guldborg og Rød Ananas. Endvidere er mistænkdige symptomer iagttaget i Ribslon, Skovfoged, Crimson Cox og Ingrid Marie. Graasten er dog stadig den mest angrebne sort, men også hos Signe Tillisch er angreb hyppige. Dernæst kommer sorterne Filippa, Ildrød Pigeon Dg Dronning Louise, hos hvilke»furede grene«heller ikke er ualmindelige. Derimod er angreb hos de øvrige nævnte sorter kun set ret sjældent. Sygdommen er iagttaget hos træer, v'oksende på vidt f'orskellige jordtyper samt hos træer på forskellige grundstammer, således E. M. IV, E. M. IX, E. M. XVI 'Og vildstamme. Endvidere er sygd'ommen fundet hos rodægte træer. Som tidligere nævnt har flere forskellige hypoteser vedrørende årsagen til»furede grene«været 'Opstillet i de lande, hvor sygdommen har været påvist. Her i landet var man en overgang tilbøjelig til at mene, at overdreven tilførsel af kvælstof var årsag til fæn'omenet. Senere 'Overvejede man muligheden af, hv'orvidt zink- eller borrnangel skulle kunne f'orårsage»furede grene«, 'Og først i de senere år har man for alvor regnet med virus s'om årsag, og de nu udførte forsøg peger afgj'ort i den retning.

4 237 s y m p t o m e r o g s y g d o m s f o r l ø b. De først fremkomne symptomer viser sig som ganske svage udfladninger eller fordybninger i grenene på de angrebne træer. Efterhånden udvikles dybe furer i grenene, eller disse bliver flade og båndede og ofte stærkt forvredne. Samtidig udvikles nekrose i og 'omkl'ing de angrebne partier. Kraftig angrebne grene knækker let. I adskillige tilfælde ses symptomer (særligt de kraftige) kun i de ældre grene, men symptomer er dog også konstateret i de helt unge årsskud, især hos træer med kraftig tilvækst. Angrebsgraden varierer iøvrigt særdeles meget - fra ganske svage tilsyneladende betydningsløse angreb til overordentlig kraftige angreb, der bevirker en katastrofal svækkelse af træerne. UnderHden ses angrebet allerede, mens træerne er ganske unge. I nogle tilfælde er sygdommen endog konstateret på et-årige æbletræer i planteskolerne, men oftest viser angrebet sig først senere og i flere tilfælde er de pågældende træer temmelig gamle, før sygdommen erkendes. Dette forhold er rimeligvis forklaringen på, at flere frugtavlere ofte udtaler, at sygdommen breder sig i plantagerne. Sandsynligvis har de træer, der viser symptomer i en sen alder, været inficeret før udplantningen i plantagen, men symptomerne er først senere kommet til udvikling. Endnu ved man ikke, hvad der betinger symptomudviklingens forløb og hastighed, men sandsynligws er flere forhold af betydning. - Muligvis optræder der flere forskellige linier af det forårsagende virus - nogle meget svage og andre meget virulente. Man kan naturligvis heller ikke udelukke den mulighed, at viruskoncentrationen i de anvendte podekviste spiller en rolle med hensyn til symptomudviklingen. Ligeledes har grundstammen måske også nogen betydning, og i hvert fald ser det ud til, at gode vækstbetingelser, der bevirker en kraftig vækst på træet, også er medvirkende til at fremme symptomudviklingen. Dette synes iøvr!igt at være modstridende med resultaterne fra Hockey's forsøg i Nova Scotia, hvor symptomerne var 'kraftigst i træer, der var tiltrukket på den svagtvoksende grundstamme E. M. IX.

5 238 D a n s k e f o r s ø g ved r ø r e n d e»f U r e d e g r e n e«. I årene har der været udført overføringsforsøg (podningsforsøg) 13 forskellige steder i landet. Forsøgene har været anlagt dels i frugtplantager, hvor»furede grene«fandtes og dels på forsøgsstationerne Blangstedgaard og Spangsbjerg og endvidere ved Statens plantepatologiske Forsøg. Fra forsøgsvirksomheden skal her rettes en tak til alle private fors.øgsværter - både for at have stillet forsøgstræer til rådighed samt for megen værdifuld hjælp ved forsøgenes udførelse. - Uden denne beredvillighed og interesse havde gennemførelsen af de nu udførte forsøg været ugørlig. Forsøgene har omfattet i alt 127 ældre æbletræer. Desuden har et mindre antal grundstammer af typerne E. M. IV og E. M. IX været anvendt. I det følgende skal gives en kort oversigt over forsøgene ved de enkelte forsøgssteder samt de opnåede resultater. Endvidere er der i fire tabeller i mere overskuelig form gjort rede for forsøgene. I tekst såvel som,tabeller er gentagne gange anvendt udtrykketpodningstilvækst, hvormed der i alle tilfælde menes tilvæksten fra de indsatte podekviste. 1. Forsøg i frugthaven ved Frederiksborg, Hillerød (Slotsgartner L. Møller). Podningsforsøgene blev påbegyndt i foråret 1948 og bedømmelse er foretaget 7/5 1949, 18/ , 2/3 1951, 6/ og 17/ I. Enkelte grene pd fem kraftigt angrebne Graastentræer ompodet med kljiste fra sunde Graasten. Tilvæksten fra de indpodede kviste ret sva g. Et af forsøgstræerne fjernet i / iagttoges symptomer i podningstilvæksten på et træ. 6/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på tre træer. II. Fem kraftigt angrebne GraasteIltræer ompodet fuldstændigt med kljiste fra suilde træer af andre sorter. a. 1 træ ompodet med Jonathan. b. 1 træ om podet med Ingrid Marie. c. 1 træ ompodet med Laxtons Superb. d. 2 træer om podet med Cox's Orange.

6 239 Tilvæksten fra de indpodede kviste gennemgående god. Forsøgstræ II b fjernet i I intet tilfælde er symptomer forekommet i tilvæksten fra de indpodede kviste på træerne i forsøg II. 2. Forsøg hos plantageejer A. Subr, Gl. Holte. PodningsJorsøgene blev påbegyndt i foråret 1948 og bedømmelse er foretaget 17/ , 28/6 1949, 24/9 1949, 15/2 1950, 28/ , 19/ og 11/ I. Fem svagt angrebne Graasltentræer delvis ompodet med kviste fra sunde Graasten. Tilvæksten fra de indpodede kviste ret god. 24/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på tre træer iagttoges symptomer i podningstilvæksten på alle fem træer. II. Il/. Fem kraftigt angrebne Graastentræer blev ompodet med kviste fra sunde træer af følgende fem sorter (en sort i hvert træ): Bodil Neergaard, Cox's Orange, Ingrid Marie, James Grieve og Jonathan., Tilvæksten fra de indpodede kviste på alle træer særdeles god, men i alle tilfælde uden symptomer ved samtlige bedømmelser. Kviste fra stærkt angrebne Graastentræer indpodet på: a. 3 sunde træer af sorten Cox's Orange. b. 2 sunde træer af sorten James Grieve. Tilvæksten fra de indpodede kviste ret god. 28/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på et træ i forsøg III b. 15f iagttoges symptomer i podningstilvæksten på alle fem træer i forsøg III. S. Forsøg i Frydelllund frugtplantage, Trørød (Overgartner A. Hansen). Podningsforsøgene blev påbegyndt i foråret 1948 og bedømmelse er foretaget 17f , 15(4 1949, 28(6 1949, 23(9 1949, 6( , 19( og 16( I. Fem kraftigt angrebne Graastentræer ompodel med kviste fra sunde Graasten. 'I1ilvæksten fra de indpodede kviste god. 17( iagttoges symptomer i den kun 8 måneder gamle tilvækst fra indpodede kviste på to træer. 23/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på alle fem træer.

7 Il. III. 240 Kviste fra angrebne Graastenlræer anvendt til ompodning af fem sunde træer af sorten Ildrød Pigeon. Tilvæksten fra de ind'podede kviste god. 6/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på alle fem træer. Fem kraftigt angrebne Graastentræer ompodet med kviste fra sunde træer af sorterne Ingrid Marie (3 træer) og James Grleve (2 træer). Tilvæksten fra de indpodede kviste god men i alle tilfælde uden symptomer. 4. Forsøg i Vipperød frugtplantage (Overgartner Vald. Petersen). Podningsforsøgene blev påbegyndt i foråret 1948 og bedømmelse er foretaget 7/4 1949, 24/9 1949, 27/6 1950, 29/ , 6/ og 17/ I. Fem kraftigt angrebne Graastentræer ompodet med kviste fra sunde Graasten. Tilvæksten fra de indpodede kviste god. 24/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på alle fem træer. II. III a. Fem kraftigt angrebne Graastentræer ompodet med kviste fra sunde træer af sorten Cox's Orange. Tilvæksten fra de indpodede kviste god, men i alle tilfælde uden symptomer. Fem kraftigt angrebne Graastentræer ompodet med kviste fra sunde træer af sorten Ingrid MarIe. Tilvæksten fra de indpodede kviste god, men i alle tilfælde uden sikre symptomer. III b. Kviste fra sunde Graastentræer toppodet i foråret 1950 pd nogle grene (Ingrid Marie) i tre træer fra forsøg III a. 29/ iagttoges symptomer i tilvæksten fra de indpodede Graastenkviste i to træer. IV. Kviste fra angrebne Graastentræer anvendt fil ompodning af fem sunde træer af sorlen Gold Pearmain. Tilvæksten fra de indpodede kviste god. 27/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på et træ. 29/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på alle fem træer. D. Forsøg hos plantageejer van der Zee, Landlyst, Helsingør. Podningsforsøgene blev påbegyndt i foråret 1948 og bedømmelse er foretaget 19{4 1949, 18/ , 24/7 1950, 14/ , 6/ og 13/

8 Fig. 1. Fig. 2. Fig. 1.»Furede grene«i Graasten. Symptomer i etårig tilvækst fra oprindelig sunde podekviste indpodet på syg Graasten; ca. 18 måneder efter podningens udførelse. (Flat limb in Gravenstein. Symptoms in one-year old shoots.) Fig. 2.»Furede greneh i Filippa. Symptomer i stamme på ungt planteskoletræ. (Flat limb in Filippa. Symptoms in the trunk of young nursery-tree.) Fig. 3. Fig. 4. Fig. 3.»Furede grene«i Graasten. Kraftige symptomer i 7-årig gren. (Flat limb in Gravenstein. Severe symptoms in seven-year old branch.) Fig. 4.»Furede grene H i Graasten. Meget kraftige symptomer i ældre gren: N ekrose og blotlæggelse af ved. (Flat limb in Gravensfein. Very severe symptoms in old branch: Necrosis and exposing of wood.)

9 241 l. Enkelte grene i to svagt angrebne Graastentræer podet med kviste fra sunde Graastentræer. Tilvæksten fra de indpodede kviste dårlig. 14/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på et træ. - Begge træer i forsøg I ryddet i Jl. lli. IV. Tre stærkt angrebne Graastentræer ompodet (det ene kun delvist) med kviste fra sunde træer af sorten Ildrød Pigeon. Tilvæksten i de to helt ompodede træer god, i det delvist ompodede træ svag. 18/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten fra et træ (helt ompodet). 24/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på to træer (de helt ompodede), men ingen symptomer i det kun delv,ist ompodede træ. På sidstnævnte træ er de indsatte podninger fjernet i Tre stærkt angrebne Graastentræer \ompodet (del ene kun delvist) med kviste fra sunde træer af sorten Bodil Neergaard. Tilvæksten i de to helt ompodede træer god; i det delvist ompodede træ svag. 18/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten fra et træ (helt ompodet). 6/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på to træer (helt ompodede). Det delvist ompodede træ ryddet i To stærkt angrebne Graastentræer ompodet (det ene kun delvist) med kviste fra sunde træer af sorten Ingrid Marie. Tilvæksten fra de indpodede kviste dårlig og uden symptomer. 6. Forsøg hos plantageejer M. Tønnesen, Nr. Alslev. Podningsforsøget blev påbegyndt i foråret 1948 og bedømmelse er foretaget 5/5 1949, 18/4 1950, 13/ og 11/ Kviste fra angrebne Graastentræer anvendt til ompodning af fire sunde træer af sorien Rosenholm. Tilvæksten fra de indpodede kviste god. 5/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på et træ. 18/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på alle fire træer. 7. Forsøg hos plantageejer P. Glarbo, Frejlev Frugtplantage. Podningsforsøget blev påbegyndt i foråret 1950 og bedømmelse er foretaget 13/ og 11/

10 242 Kviste fra sunde Graastentræer indpodet i nogle af grenene på 4- tilsyneladende angrebne træer af sorten Høve Reinette. 'Dilvæksten fra de indpodede kviste ret god. 11/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på et af træerne. 8. Forsøg hos planteskoleejer Børsting Mikkelsen, Vorup, Randers. Podningsforsøget blev påbegyndt i foråret 1948 og bedømmelse er foretaget 4/2 1949, 6/3 1950, 6/ og 28/ Kviste fra angrebne Graastentræer anvendt til ompodning af 6 sunde træer af sorten Beauty of Bath. Tilvæksten fra de indpodede kviste god på fem træer og svag på et træ. 6/ iagttoges svage symptomer i podningstilvæksten på et træ. 28/ iaguo'ges symptomer i podningstilvæksten på de fem træer med god tilvækst, hvorimod ingen symptomer forekom i træet med den svage tilvækst. 9. Forsøg hos dr. G. Lind, Trappergaardens frugtplantager, Kolding. Podningsforsøgene blev påbegyndt i foråret 1948 og bedømmelse er foretaget 12/ , 22/ , 20/9 1950, 15/ og 31/ I a. I b. Il. III. Tre kraftigt angrebne GraaS>tentræer ompodet med kviste fra sunde træer af sorten Ingrid Marie. Tilvæksten fra de indpodede kviste god, men uden symp" tomer ved samtlige bedømmelser. Kviste fra sunde Graastentræer toppodet i foråret 1951 på nogle grene (Ingrid Marie) i et træ fra forsøg la. Tilvæksten fra de indpodede Graastenkviste god, men uden symptomer ved de hidtidige bedømmelser. Tre kraftigt angrebne Graastentræer ompodet med kviste fra sunde træer af sorlen Cox's Orange. Tilvæksten fra de indpodede kviste god, men uden symptomer ved samtlige bedømmelser. - I vinteren blev to af træerne ryddet. Kviste fra angrebne Graaslentræer anvendt til ompodning af: a. to sunde træer af sorten Stjerneæble. b. et sundt træ af sorten Skovfoged. Tilvæksten fra de indpodede kviste god. 22/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på alle tre træer i forsøg III. - I vinteren blev alle træer ryddet.

11 Forsøg bos planteskoleejer Karl G. Hansen, Kolding. Podningsforsøgene blev påbegyndt i foråret 1948 og bedømmelse er foretaget 20/9 1950, 15/ og 31/ Til forsøgene anvendtes kraftigt angrebne Graastentræer, der 4-5 år tidligere af ejeren var blevet fuldstændigt ompodet dels med Ingrid Marie og dels med Høve Reinette, således at der af Graastentræerne kun var stammerne tilbage. I. l enkelte grene blev på to Høve Reinet-træer (med mistænkelige symptomer) indpodet kvis,te fra sunde Graasten. Tilvæksten fra de indpodede kviste nogenlunde. 15/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten fra det ene træ. Il. l enkelte grene på to Ingrid Marie-træer (uden symptomer) indpodet kviste fra sunde Graasten. Tilvæksten fra de indpodede kviste svag, og uden symptomer ved alle bedømmelser. 11. Forsøg på forsøgsstationen Spangsbjerg. Podningsforsøg I blev påbegyndt i foråret 1948 og podningsforsøg II og IlE i foråret Bedømmelser er foretaget 28/4 1949, 9/3 1950, 22/9 1950, 26/9 1951, 4/ og 1/ l. Enkelte grene på 5 sunde træer af sorten Ballesgaard podet med kviste fra angrebne Graasten. Tilvæksten fra de indpodede kviste ret god. 28/ iagttoges svage symptomer i podningstilrvæksten på et træ. 9/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på to træer. 22/ iagttoges symptomer i podnings~ilvæksten på fire træer. 4/ iagttoges symptomer i podningstiivæksten på alle fem træer. Il. III. Enkelte grene på 3 angrebne træer af sorten Rød Graasten podet med kviste fra sunde træer af sorten Laxtons superb. Tilvæksten fra de indpodede kviste meget svag og uden symptomer ved samtlige bedømmelser. Enkelte grene på 3 angrebne træer af sorten Rød Graasten podet med kviste fra sunde træer af sorten Ingrid Marie. Tilvæksten >fra de indpodede kviste meget svag og uden symptomer ved samtlige bedømmelser.

12 Forsøg på forsøgsstationen Blangstedgaard. Podningsforsøg I og n blev påbegyndt i foråret 1948, forsøg ni i foråret 1950 og forsøg liv i sommeren Bedømmelser er foretaget 11/3 1950, 3/ og 31/ Opgørelse af forsøg IVer foretaget i sommeren I. Enkelte grene på 5 angrebne Graastentræer podet med kviste fra sunde Graasten. Tilvæksten fra de indpodede kviste svag. 11/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på et træ. 3/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på tre træer. 11. I enkelte grene på 6 angrebne Graastentræer podet kviste fra sunde træer af sorterne Bramley, Boiken og Filippa (to træer til hver sort). Tilvæksten fra de indpodede kviste svag og uden symptomer ved alle bedømmelser. III. l enkelte grene på 6 sunde træer (tre Cox's Orange, to Cox's Pomona og et Lanes Prince Albert) podet kviste fra angrebne Graastentræer. Tilvæksten fra de indpodede kviste meget svag og ved de hidtidige bedømmelser uden symptomer. IV. Ca. 30 E. M. IX-grundstammer okuleret 1949 med»øjne«fra angrebne Graastenlræer. Tilvæksten 'fra de okulerede»øjne«god. I sommeren 1950 iagttoges symptomer tilvæksten fra 23 okulanter. 13. Forsøg ved Statens plantepatologiske Forsøg. Podningsforsøg I og n blev påbegyndt i foråret 1948 og forsøg In i foråret Bedømmelse er foretaget 27/3 1950, 2/3 1951, 18/3 1952, 30/ og 27/ I. Kviste fra angrebne Graastentræer anvendt til ompodning af 3 sunde træer af sorten Filippa. Tilvæksten fra de indpodede kviste god. 27/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på to træer. 2/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten på alle tre træer. 11. To sunde træer af sorlen Filippa ompodel med kviste fra både angrebne og sunde Graastentræer. a. I et træ indpodet sunde kviste i grenene på den ene halvdel af træet og syge kviste i grenene på den anden.

13 245 III. b. Hovedgrenene på et træ ompodet med kviste fra sundt Graastentræ. I stammen på træet sidepodet kvist fra angrebet træ. Sidepodningen fjernet i vinteren Tilvæksten fra de indpodede kviste god. 2/ iagttoges symptomer i podningstilvæksten fra de angrebne Graastenkviste i forsøg II a., men derimod ikke i tilvæksten fra de sunde kviste. 18/ iagttoges symptomer i tilvækst fra den sidepodede (angrebne) Graastenkvist i forsøg II b., mens derimod ingen symptomer forekom i tilvæksten fra de sunde Graastenkviste, der var indpodede i grenene højere oppe på træet. Fire E. M. IV-grundslammer kopuleret med kviste fra angrebne Graaslentræer (tre podninger lykkedes). Tilvæksten fra,indpodede kviste nogenlunde. 30/ iagttoges symptomer i tilvæksten,fra indpodede kviste på alle tre grundstammer, hvor kopulationen var lykkedes. Konklusion. Af forsøgsresultaterne fremgår at»furede grene«ikke alene følger podematedalet fra syge træer, men at sygdommen også er i stand til i løbet af kortere eller længere tid at give sig til kende i tilvæksten fra sunde podekviste, der er indpodet på angrebet underlag. Det vil med andre ord sige, at her er tale om en infektiv sygdom, der efter alt at dømme er af virø s natur. Det vil af forsøgene ligeledes fremgå, at der er stor forskel på sortsmodtageligheden, eller i hvert fald på de forskellige æblesorters evne til at udvise symptomer ved eventuel infektion. Af de bi sorter, der var undersøgt ved indpodning på angrebne træer, forekom kun symptomer i tilvæksten fra de indpodede kviste hos to sorter, nemlig Bodil Neergaard og Ildrød Pigeon. I[)1idlertid viser forsøgene, at sorten Ingrid Marie kan inficeres uden at vise symptomer, og at dette til en vis grad også gælder Høve Reinette. Og det kan naturligvis ikke udelukkes, at symptom løse smittebærere også optræder hos mange andre sorter. - Såfremt sygdommen kun kan overføres ved podning, får dette forhold selvfølgelig kun mindre prakhsk betydning,

14 246 hvorimod symptomløse smittebærere selvsagt ville spille en langt større rolle, hvis her var tale om en sygdom med insektoverføring. Imidlerrtid er der ikke meget, der tyder på, at»furede grene«kan overføres med insekter, og udførte luseoverfør~ngsforsøg har i hvert fald hidtil givet negative resultater. Hastigheden, hvormed det foråflsagende smitstof giver sig til kende, varierer tilsyneladende meget. Hvor sunde Graastenkviste er podet på angrebne træer er symptomer i ttilvæksten fra de indpodede kviste iagttaget så tidligt som 8 måneder efter podningens udførelse, mens det i andre tilfælde har taget flere år før symptomer er fremkommet. Ja, i enkelte tilfælde har tilvæksten fra de indpodede kviste stadig været uden symptomer ved den foreløbige forlsøgsperiodes afslutning, d. v. s. fem år efter podningernes udførelse. I alle tilfælde hvor Gmastenpodekviste i overføl'ingsforsøgene har været indpodet på angrebne træer og med negativt resultat (på 5 træer af 27), har tilvæksten fra de indpodede kviste været overordentlig svag. I det hele taget har symptomerne på»furede grene«gennemgående været langt tydeligere og kraftigere des kraftigere tilvæksten fra de indpodede kviste har været. I de forsøg, hvor podekviste fra angrebne Graastentræer har 1 været indpodet på sunde træer af andre sorter (ialt 12 sorter), har der i intet Wfælde vist sig symptomer li underlaget. Dette gælder også for sorter som Ildrød Pigeon, der jo i andre forsøg har vist sig modtagelige. Dette kunne tyde på, at det forårsagende smitstof ikke eller kun vanskeligt bevæger sig i nedadgående retning i træet. På den anden side må det stadtig erindres, at flere af de sorter, hvor angrebne Graastenkviste har været indpodet måske auigevel er blevet inficeret, men blot ikke udviser symptomer herpå. De først fremkomne symptomer i tilvæksten fra de indsatte podekviste bm i adskillige tilfælde vist sig i 6-8 måneder gammelt træ; dog er de første symptomer endnu hyppigere fremkommet i to år gammelt træ på tilvæksten. I andre tilfælde er de tidligst fremkomne symptomer først iagttaget i endnu ældre træ - 3-, 4- eller endog 5-ål'igt træ på tilvæksten. I de fleste tilfælde, hvor symptomerne er fremkommet rela-

15 247 Tabell. Sunde Graastenkviste podet på angrebne Graastentræer. Healthy scions of Gravenstein grafted on diseased Gravenstein trees. (Podninger foretaget i foråret 1948). Forsøgssteder Distriets Antal Antal træer med symptomer i podningstiivæksten forsøgs- Number of trees showing symptoms in growth træer from the scions Number of trees I I I Frederiksborg II Gl. Holte Trørød Vipperød Helsingør... 2 l (1)1) (1)1) Blangstedgaard Alle forsøgsst I 14 I 18 I 22 I 22 1) Forsøgstræ ryddet i Tabel 2. Angrebne Graastenkviste podet på sunde træer af forskellige sorter. Diseased scions of Gravenstein grafted on healthy trees of difierent varieties. (Podninger foretaget i foråret 1948). Forsøgssteder Districts Forsøgstræer Antal træer med symptomer i Test trees podningstilvæksten Number of trees showing symptoms in growth from the scions Antal Sort Num- Variety ber I Gl. Holte... Cox's Orange »... James Grieve Trørød... Brød Pigeon Vipperød... Gold Pearmain Nr. Alslev... Rosenholm Vorup... Beauty of Bath. 6 l 5 Trappergaarden, Kolding... Skovfoged... 1 l l (1)1) (1)1)» Stjerneæble (2)1) (2)1) Spangsbjerg... Ballesgaard Blangstedgaard 2 ) Cox's Orange... 3» Cox' Pomona.. 2» Lanes Prinee Albert.... l S.p.F... Filippa Alle forsøgssteder 12 sorter I 1) Forsøgstræer ryddede i vinieren ) Podninger foretaget i foråret

16 i~i~ 248 Tabel 3. Sunde podekviste fra forskellige æblesorter podet på angrebne Graasten. Healthy scions of difierent varieties grafted on diseased Gravenstein trees. Forsøgssteder Districts Indpodet sort Variety of scion Antal II Antal træer med symptomer for- o i podningstilvæksten søgs- Podear Number of trees showing træer Yearofll symptoms in growth from Num- G~aft- the scions ber mg \ oftrees 1949 \ 1950 \ 1951 l I -53 ==========~=========*= Helsingør... '11 Bodil Neergaard 3 II \ 1 II 2 \ 2 GI. Holte Bodil N eergaard I --- Blangst~~gaard: :: 1- ~=-;---C!CC-~-en-ey-" :-:--:~i-~,""",:C-C~-'-:-II_- :-~-I---~: ;::~;:-!:-fr-;-!-~~7:-'~-:-~i-~-in-: ~-I g~~:: g~:~i: [I 1 ~ III ~II- -- 1,-,-- Frederiksborg.... Cox's Orange Blangstedgaard... I- F - il I i Helsingør.... Trørød.... I--=-In-gr----:-c id :-=-c M :-"a:...ri;--e-----'-----,3=---' ' ' Vipperød.... Ingrid Marie Gl. Holte.... Trapperg., Kolding Helsingør..... Spangsbjerg...,.. Frederiksborg.... Trørød.... GI. Holte....».... Frederiksborg....».... Spangsbjerg.... Alle forsøgsst. (9). 1 = i~p-p-a =.= ~I ' ~-I---i---i- - Ildrød Pigeon 1 3 I C-~ L 2- Ingrid Marie Ingrid Marie ,I 1948 Ingrid Marie ! Ingrid Marie ]1 Ingrid Marie I I~-"'---:;:-; ::----:---:;-::--;--=--\I '---' ' James Grieve I I l J arnes Grieve I!, Jonathan I '- I' I I Jonathan Laxtons superb I '11~--'-1' ----;--I-----i l ---- Laxtons superb I I 10 sorter I 51 I --I 2 I 3 I tivt kort tid efter podningen, har træerne oftest været stærkt angrebne ved slutningen af den første 5-års forsøgsperiode, og det har i så tilfælde ikke været ualmindeligt med særdeles kraftige symptomer i både 1-, 2-, 3-, 4- eller 5-årigt træ i tilvæksten fra de indpodede kviste. De udførte forsøg viser endelig at»furede grene«let»går med over«selv hvor kun en enkelt knop (»øje«) fra angrebne træer er anvendt ved podningen (okulationen). SelV' om de udførte forsøg endnu ikke har løst alle spørgsmål, der knytter sig til fænomenet»furede grene«, bekræfter de

17 249 Tabel 4. Sunde Graastenkviste podet på tidligere ompodede angrebne Graastentræer. Healthy scions of Gravenstein topgrafted on earlier grafted dis eas ed Gravenstein trees. Sunde Graa- Antal træer med Mellempodning Antal sten symptomer i tilvæk- Intermediate graft for- ind- sten fra indpodede søgs- podet Graasten Forsøgssteder træer Healthy Number of trees Districts Ind- Num- scions showing symptoms Sort podet ber ofgra- in growth from the Variety Yearof of test ven- topgrafted scions trees stein I ~aft- mg top grafted Karl G. Hansen, Kold. Høve Reinet l~a » I l 1»» Ingrid Marie ca Trappergaarden,» Ingrid Marie I 1948 l 1951 Vipperød Ingrid Marie forsøgssteder 2 sorter I 9 I 2 I I I 3 3 dog tidligere.formodninger om sygdommens infektiøse natur. Og de opnåede resultater maner i aller højeste grad til forsigtighed med det materiale, der anvendes ved tiltrækning af æbletræer. VrigNge spørgsmål, der stadig trænger til nærmere belysning, er bl. a. i hvor stort omfang, der optrædersymptomløse smittebærere blandt de almindelig anvendte æblesorter og grundstam'" mer, og endvidere er det ønskeligt med eksakte sammenlignende forsøg over sygdommens indflydelse på vækst og udbytte hos æbletræer. Resume.»Furede grene«er en infektiv sygdom hvis årsag højst sandsynligt er et virus, der muligvis optræder i flere linier (jvnf. smitteracer hos svampe). Sygdommen kan overføres ved alle former for podnring. Inkubationstiden varierer overmåde meget (fra 8 måneder til 5 år eller mere), hvrilket måske skyldes varierende virulens hos de forskellige viruslinier, ligesom grundstamme og vækstbetingelser utvivlsomt også har stor indflydelse på symptomudviklingen. - I intet tilfælde er der ved podningsforsøgene hos de forskel- 17

18 250 lige træer konstateret en nedadgående bevægelse af viruset, der forårsager»,furede grene«. Sygdommen er,fimdet slpontant forekommende hos adskillige sorter af hvilke de hyppigst angrebne er Graasten, Signe TilIisch, Filippa, Ildrød Pigeon og Dronning Louise. Eksperimentelt er»furede grene«overført til Graaslen, Bodil Neergaard, Ildrød Pigeon og Ingrid Marie, af hvilke sidstnævnte sort tilsyneladende kan optræde som symptomløs smittebærer, hvilket også til en vis grad synes at gælde sorten Høve Reinette. Muligvis forekommer symptomløse smittebærere også hos andre æblesorter og måske også hos visse æblegrundstammer. Dette søges klarlagt i fremtidige forsøg. Hidtil er insektoverføring ikke påvist. SUMMARY. Since 1948 trials concerning the fenomenon,flat limb (»furede grenec) in apple trees have been carried out by»the Danish State Experimental and Research Station for Plant Diseases and Pests«. The results strongly indicate that the disease in question is caused by a virus which probably occur in more than one strain. Transmissions are obtained by grafting and the disease also follows the budding eye. The incubation period, which varies from about eight months to five years or more, seems dependent upon the growing conditions in so far that poor growth inhibit symptom expressions while vigorous growth strengthens the symptoms. Most likely the root stock also have some influence on the symptom expression, but this has not yet been proved.-in no case has a downward movement of the virus from the infected scion into the grafted branchor trunk of the tree been observed, while upward movement from infected trees to originally healthy scions have been proved in many cases. Flat limb has been found spontaneously occuring in several apple varieties, especiaily in Gravenstein, Signe Tillisch, Filippa, lldrød Pigeon and Dl'onning Louise. Experimentally the disease has been transmitted into Gravenstein, Bodil Neergaard, 'Ildrød Pigeon, and Ingrid Marie of which the 1ast mentioned variety aet as symptomless carrier. Probably several more ap'ple varieties are symptomless carriers and the same may be due to certain root stocks which future experimenis may reveal.

19 251 LITIERATUR 1. Biraghi, A.: Sulla cosiddetta»plastomania«del meld Gravenstein. Bollettino delia R. Stazione di Patologi a Vegetale, anno XXI, nuova serie n. 3, pp , Bomeke, H.: tl'ber Virus- und virusverdiichtige Krankheiten im niederelbischen Obstanbaugebiet. Mitteil. Obstbauversuchsrings des Alten Landes, Jahrg. 7, nr. 7/8, pp. 1-14, Eastham, J. W.: Report of Provincial Plant Pathologist. Rev. of Appl. Myc., vol. 20, pp. 5--7, Gram, Ernst og Anna Weber: Furede grene - Bløde grene. Plantesygdomme, p. 170, Hockey, J. F.: The present orchard disease situation. Rev. of Appl. Myc., VDl. 20, pp , Mosaic, False Sting and Flat Limb of Apple. Scientific Agriculture, vdl. 23, no. 11, pp , Kristensen, H. Rønde: Virusproblemer i frugtavlen. Erhvervsfrugtavleren, 15. årg., nr. 2, pp , Virussygdomme hos frugttræer og frugtbuske. Årsskrift for frugtavl, pp , Lihnell, D.: Virussjukdomar hos frukuråd och barvaxter. Sveriges pomologiska Forenings Årsskrift, p. 38, Ramsfjell, T.: Virussjukdommer på hagebruksplanter. Frukt og Bær, 5. årg., pp , The Ministry of Agriculture and Fisheries: Diseases of Crop Plants. BulI. 139, p. 66, Thomas, H. R: TransmissibIe Rough-bark Diseases of Fruit Trees. Phytopath., vdl. 32, no. 5, pp , Wallace, Swarbrick & Ogilvie: Flat limb in Lord Lambourne. Fruit Growers, vol. 98, pp. 427,

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 12, 1997 VEJDYB VED HALS, AALBORG AMT Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Jan Bill og Flemming Rieck. Undersøgt af Aoife Daly. NNU j.nr.

Læs mere

Tilbudskatalog planter April 2013

Tilbudskatalog planter April 2013 Tilbudskatalog planter April 2013 Vi har i år valgt at følge op på successen med salg af specialplanter, men har valgt at lave vores eget plantekatalog. Det betyder endnu bedre medlemspriser! Planterne

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 8, 2001 BRO OVER SKJERN Å, RINGKØBING AMT Skjern Å Projektet/Oxbøl Statsskovdistrikt/RAS. Indsendt af Torben Egeberg og Mogens Schou Jørgensen. Undersøgt af Aoife

Læs mere

Nyt fra forskning, forsøg og praksis i frugt og bæravl 2015. ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning

Nyt fra forskning, forsøg og praksis i frugt og bæravl 2015. ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning Nyt fra forskning, forsøg og praksis i frugt og bæravl 2015 ved Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning Økologisk Inspirationsdag d. 10. nov. 2015 Mild vinter, 2015 i frugtplantagen tidligt

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Best Practice Neonectria ædelgrankræft

Best Practice Neonectria ædelgrankræft Best Practice Neonectria ædelgrankræft S e n i o r r å d g i v e r I b e n M. T h o m s e n I n s t i t u t f o r G e o v i d e n s k a b o g N a t u r f o r v a l t n i n g ( I G N ) F o r s k e r Ve

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-13-15 Report Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nbrf.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred Phone:

Læs mere

Markvandring Neonectria - Ny alvorlig skadevolder på Abies

Markvandring Neonectria - Ny alvorlig skadevolder på Abies Markvandring Neonectria - Ny alvorlig skadevolder på Abies v/ Ulrik Kragh Hansen og Michael Rasmussen, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Program Velkomst Neonectria neomacrospora (ædelgrankræft) Præsentation

Læs mere

Æblesorters anvendelses egenskaber. Resultater af tests ved Pometet Ved Lektor Torben B Toldam-Andersen og Maren Korsgaard.

Æblesorters anvendelses egenskaber. Resultater af tests ved Pometet Ved Lektor Torben B Toldam-Andersen og Maren Korsgaard. Æblesorters anvendelses egenskaber. Resultater af tests ved Pometet Ved Lektor Torben B Toldam-Andersen og Maren Korsgaard. Spisekvalitet Det mest saftige æble var Gul Gråsten, dernæst sorterne Elshof,

Læs mere

Bernstorff Slotshave Registrering af frugttræer i Gardneriområdet

Bernstorff Slotshave Registrering af frugttræer i Gardneriområdet Bernstorff Slotshave Registrering af frugttræer i Gardneriområdet August 2008 Frugtbakken Nord Vaseformet krone Signe Tillisch (2 stk.) frøæble, Horsensegnen, 1866 Okt. Spiseæble: nov.-jan. Pederstrup

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Vedrørende gennemgang og vurdering af 54 ahorn langs Vestre allé, samt rønnetræer og lindetræer i Baggårde onsdag den 5/

Vedrørende gennemgang og vurdering af 54 ahorn langs Vestre allé, samt rønnetræer og lindetræer i Baggårde onsdag den 5/ Til Park og Vej Tranderupmark 2 5970 Ærøskøbing ATT: Kurt Nørmark. Skovfoged Hans Thekilde Nielsen Mobil: 61 55 21 23 HTN@Skovdyrkerne.dk 15. januar 2019 Vedrørende gennemgang og vurdering af 54 ahorn

Læs mere

Beskæring af frugttræer

Beskæring af frugttræer Sunde træer, lækker frugt Hvorfor er det så vigtigt, at du beskærer frugttræer? Hvor og hvornår skal æble, pære, blomme, valnød, kirsebær, fersken beskæres? Brug det rigtige værktøj og professionel beskæringsteknik

Læs mere

Forædling for Virus Y resistens Statusrapport for 2011

Forædling for Virus Y resistens Statusrapport for 2011 Forædling for Virus Y resistens 2011-2014. Statusrapport for 2011 Ansøger og projektansvarlig. a. navn og adresse på institution / virksomhed: LKF, Grindstedvej 55, 7184 Vandel b. web-adresse: www/lkfvandel.dk

Læs mere

Avancerede bjælkeelementer med tværsnitsdeformation

Avancerede bjælkeelementer med tværsnitsdeformation Avancerede bjælkeelementer med tværsnitsdeformation Advanced beam element with distorting cross sections Kandidatprojekt Michael Teilmann Nielsen, s062508 Foråret 2012 Under vejledning af Jeppe Jönsson,

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Hold dine frugttræer sunde

Hold dine frugttræer sunde Hold dine frugttræer sunde Æble- og pæretræer kan angribes af sygdomme og skadedyr og påvirkes af klima og jordbund. I dette katalog kan du se de 20 mest almindelige problemer i æbler og pærer og få tip

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 47, 1999 CHARBROWO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Skadevoldere i nordmannsgran

Skadevoldere i nordmannsgran Skadevoldere i nordmannsgran Seniorrådgiver Iben M. Thomsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) Venche Talgø, Bioforsk Kvalitetsnedsættende skader Skader på nåle Typisk svampeangreb, bladlus

Læs mere

Industrifrugt Temadag 31-1-2013

Industrifrugt Temadag 31-1-2013 Industrifrugt Temadag 31-1-2013 Kirsebærfluen & GAU Projektet Bjarne Hjelmsted Pedersen, GartneriRådgivningen A/S Kirsebærfluen Rhagoletis cerasi L., (R. indifferens & R. fausta) Washington State University

Læs mere

Frugtrunden. Stampetoften Etableret 4. oktober 2015

Frugtrunden. Stampetoften Etableret 4. oktober 2015 Frugtrunden Stampetoften Etableret 4. oktober 2015 Blomme Opal Æble Elstar Pære Coloree De Juillet Kirsebær Lapins Blomme Ouillins Reine Claude Æble Gul Gråsten Æble Cox Orange Pære Clara Frijs Æble Cox

Læs mere

On the complexity of drawing trees nicely: corrigendum

On the complexity of drawing trees nicely: corrigendum Acta Informatica 40, 603 607 (2004) Digital Object Identifier (DOI) 10.1007/s00236-004-0138-y On the complexity of drawing trees nicely: corrigendum Thorsten Akkerman, Christoph Buchheim, Michael Jünger,

Læs mere

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner.

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. 300-500 æg per hun. De klækker efter 3-5 uger. Hav altid

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Ny præmie Trolling Master Bornholm fylder 10 år næste gang. Det betyder, at vi har fundet på en ny og ganske anderledes præmie. Den fisker,

Læs mere

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om FRUGT Æbler INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Delemne 1 Plantekendskab

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Tætplantede surkirsebær er bedre end hvede

Tætplantede surkirsebær er bedre end hvede Tætplantede Stevnsbær VA-1 med en planteafstand på 1,20 meter. Træerne til højre for den hvide pind er rodbeskåret om foråret, cirka 40 centimeter fra stammen på begge sider. Løvet på de rodbeskårede træer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den 22.5.2016 Mette: 1. Dagsorden: Spis Sønderballe. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3.

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Sent: 12 May 2015 10:13:22 +0000. Bekræftelse på modtagelse af ansøgning. Submitted on Mandag, 11 maj, 2015-15:18

Sent: 12 May 2015 10:13:22 +0000. Bekræftelse på modtagelse af ansøgning. Submitted on Mandag, 11 maj, 2015-15:18 From: Annie S. Kristensen Sent: 12 May 2015 10:13:22 +0000 To: 'mogensvictor@educ.dk' Subject: Bekræftelse på modtagelse af ansøgning Hermed kvitteres for modtagelse af ansøgning til Puljen til lokale

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 31, 1998 ELLING KIRKE, HJØRRING AMT Sæby Museum. Indsendt af Bent Bang Larsen. Undersøgt af Aoife Daly. NNU j.nr. A7571 I alt er 15 prøver af Quercus sp., eg,

Læs mere

18. søndag efter trin. Joh. 15,1-11

18. søndag efter trin. Joh. 15,1-11 18. søndag efter trin. Joh. 15,1-11 729, 730, 750, 728 / 368, 477, 11 Ørslev, høst Som vintræsgrene til Kristus bundet, af Kristus brugt, skal vi i hverdagens nærkamp bære Guds nådes frugt! Amen Hver stubbet

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 51, 1999 MØLLESTRØMMEN, HADERSLEV Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af Anton Englert. Undersøgt af Aoife Daly. NNU j.nr. A7559 Skibsvrag

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 9, 2000 VEDBYGÅRD, RUDS VEDBY, HOLBÆK AMT Warmings Tegnestue Aps, København. Indsendt af Leif Topsøe Jensen. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen og Aoife Daly.

Læs mere

5T Projektet Together To Twenty Ton in RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS

5T Projektet Together To Twenty Ton in RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS 778-20 5T Projektet Together To Twenty Ton in 20-20 RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS Otto Nielsen on@nbrf.nu +45 61 76 23 34 Nordic Beet Reseach

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 46. Hjemmesysler

Tid til haven. Havetips uge 46. Hjemmesysler Tid til haven Havetips uge 46 Af: Marianne Bachmann Andersen Hjemmesysler I disse uger venter vi alle på, at december måned med stearinlys og hjemmebag dukker op af kalenderen. Indkaldelser til arrangementer

Læs mere

Restoration management in Lille Vildmose:

Restoration management in Lille Vildmose: Restoration management in Lille Vildmose: Little Wild Bog Finland Norge Sverige Estland Danmark Letland Kaliningrad Litauen Tyskland Polen Geology and landscape Lindenborg å Kongerslev Kongstedlund Smidie

Læs mere

Vækst Moderat voksende co. Frugt Stor og orangegul med rød solside Modner August Bestøver Selvbestøvende I øvrigt Espalieres på øst- eller vestvæg

Vækst Moderat voksende co. Frugt Stor og orangegul med rød solside Modner August Bestøver Selvbestøvende I øvrigt Espalieres på øst- eller vestvæg Abrikos - i sorter Vækst Moderat voksende co. Frugt Stor og orangegul med rød solside Modner August Bestøver Selvbestøvende I øvrigt Espalieres på øst- eller vestvæg Blomme 'Italiensk Sveske' Vækst Svag

Læs mere

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview CONTENTS 2 Danish 5 English # 8 COPYRIGHT 2019 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED. DANISH 1. SÅDAN

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde. af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde. af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE NNU Rapport 5! 2003 1 Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE Nationalmuseet, Marinarkæologiske Undersøgelser.

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Our activities. Dry sales market. The assortment

Our activities. Dry sales market. The assortment First we like to start to introduce our activities. Kébol B.V., based in the heart of the bulb district since 1989, specialises in importing and exporting bulbs world-wide. Bulbs suitable for dry sale,

Læs mere

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 1 What does it mean if sets A, B, C are a partition of set D? 2 How do you calculate P(A B) using the formula for conditional probability? 3 What is the difference between

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress

Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress Projektansvarlig LKF, Grindstedvej 55, 7184 Vandel web-adresse: lkf@lkfvandel.dk Projektansvarlig: Hanne Grethe Kirk, hgk@lkfvandel.dk

Læs mere

Æblefrø til æbleoaser

Æblefrø til æbleoaser Æblefrø til æbleoaser ved Hortonom Maren Korsgaard, Faglig sekretær, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Pometet november 2013 Dias 1 Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug i 2013 Æblefrø

Læs mere

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter RINGEN - RØNBJERG september - 2014 RINGEN - RØNBJERG VISUALISERING AF DEN NYE SKOLEGÅRD je Rønb RINGEN - RØNBJERG PLANTEGNING - 1:2000 ken rgpar Plantag evej gravhøj Kisumv ej vej um Kis skole børnehave

Læs mere

Månedens Smag: Oktober

Månedens Smag: Oktober Månedens Smag: Oktober af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Æblet Til eleven Hver måned kan du opleve smagen i en dansk råvare eller krydderurt, der er i sæson. Du skal undersøge, hvilke grundsmage

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de fem regioner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1334/2016 5.12.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3 om udkast Kommissionens gennemførelsesdirektiv om ændring af bilag

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

Beskrivelse af dyrkede æblesorter i Danmark. Kim Nielsen Institut for Fødevarer Aarhus Universitet Kim.nielsen@agrsci.dk

Beskrivelse af dyrkede æblesorter i Danmark. Kim Nielsen Institut for Fødevarer Aarhus Universitet Kim.nielsen@agrsci.dk Beskrivelse af dyrkede æblesorter i Danmark Kim Nielsen Institut for Fødevarer Aarhus Universitet Kim.nielsen@agrsci.dk Ahrista Ahrista kommer fra et forskningsinstitut i Ahrensburg i Tyskland, og er en

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014 Sortben og nedvisningsmetoder Endelig Rapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5 Gennemførelse af forsøg...

Læs mere

Varsling mod bladsvampe

Varsling mod bladsvampe 407-2013 Annual Report Leaf disease warning in sugar beet Anne Lisbet Hansen alh@nordicbeetresearch.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Kvægavlens teoretiske grundlag

Kvægavlens teoretiske grundlag Kvægavlens teoretiske grundlag Lige siden de første husdyrarter blev tæmmet for flere tusinde år siden, har mange interesseret sig for nedarvningens mysterier. Indtil begyndelsen af forrige århundrede

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Analyse af vækstproblemerne på torvet i Haderslev by (ved Gravene)

Analyse af vækstproblemerne på torvet i Haderslev by (ved Gravene) Analyse af vækstproblemerne på torvet i Haderslev by (ved Gravene) udarbejdet af Christian Nørgård Nielsen, dr.agro, cand.silv, HD www. Skovbykon.dk 30. april 2013 1 Resultater fra prøvegravningen den

Læs mere

Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker

Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker Af Ove Fuglsang Jensen Denne artikel er tilsendt mig af Dr. Chalmers til oversættelse. Den kan ikke læses i andre brevduemedier her i Europa, og på den

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Sortsbeskrivelse rabarber.

Sortsbeskrivelse rabarber. Sortsbeskrivelse rabarber. 1. A Cote Rouge Få blomsterstængler, middellange og middeltykke stilke, svagt rødfarvet ved bladbasis og nærmest grøn ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte

Læs mere

Store frugttræer pris- og sortimentsliste

Store frugttræer pris- og sortimentsliste Ellengaard d. 11. marts 2017 Store frugttræer pris- og sortimentsliste Hermed et udsnit af de frugttræer vi kan tilbyde. Såfremt der er særlige ønsker ud over dette i størrelser og sorter forespørg venligst,

Læs mere

User Manual for LTC IGNOU

User Manual for LTC IGNOU User Manual for LTC IGNOU 1 LTC (Leave Travel Concession) Navigation: Portal Launch HCM Application Self Service LTC Self Service 1. LTC Advance/Intimation Navigation: Launch HCM Application Self Service

Læs mere

Robuste æbler til haven

Robuste æbler til haven Ananas kalvil fra ca. 1850 i en have ved Nyborg 2017 Institut for Plante- og miljøvidenskab, afdeling for Afgrødevidenskab Robuste æbler til haven ved Hortonom Maren Korsgaard Akademisk medarbejder, økologisk

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

dansk tv guide 4FF5B32E065D94EADE23B49ADD83576C Dansk Tv Guide

dansk tv guide 4FF5B32E065D94EADE23B49ADD83576C Dansk Tv Guide Dansk Tv Guide Thank you for downloading. As you may know, people have search hundreds times for their chosen readings like this, but end up in infectious downloads. Rather than enjoying a good book with

Læs mere

DEKRA hereby grants the right to use the ENEC KEMA-KEUR certification mark.

DEKRA hereby grants the right to use the ENEC KEMA-KEUR certification mark. CERTIFICATE Issued to: Applicant: ALIT S.r.l. ia Padania 6 20853 Biassono (MB) - ITALY Manufacturer/Licensee: ALIT S.r.l. ia Padania 6 20853 Biassono (MB) - ITALY Product(s) : Electronic controlgear for

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2012 Projekt, del II Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 15. marts, 2012 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Tale til Æblernes dag på Tuse Næs 2016

Tale til Æblernes dag på Tuse Næs 2016 Tale til Æblernes dag på Tuse Næs 2016 Karin Syberg åbner Æblefestival på Tuse Næs Kunsthåndværk den 1.10.2016 I dag er en festdag. Det er en festdag for jer, der er kommet og for frugtavlerne på Tuse

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen Annual Report Vækstvilkår 2014 Growth conditions 2014 Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Slyngplanter. Frugttræer

Slyngplanter. Frugttræer Slyngplanter Parthenocissus quin. 'Engelmannii' Højde cm. Klatrevildvin Vækst Kraftig, klatre med hæfteskiver co. opb. Løv Mørkegrønt og 5-koblet, smuk rød høstfarve sol. 7,5 l co. opb. 150-175 Blomst

Læs mere

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1 (19) DANMARK (11) DK 175318 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/17 C 12 N 7/00 (21) Patentansøgning nr: PA 1989 03471 (22) Indleveringsdag: 1989-07-13 (24) Løbedag:

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 45, 1999 SZCZECIN, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Gode gamle æblesorter

Gode gamle æblesorter Gode gamle æblesorter Ved Maren Korsgaard, Faglig sekretær, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Afgrødevidenskab, Tåstrup Den 22. august 2013. De gamle æblesorter De gamle sorter repræsenterer en enorm

Læs mere

Bestil og modtag den rette plantekvalitet

Bestil og modtag den rette plantekvalitet Antal sidegrene og sidegrenenes længde er væsentlige parametre i plantekvalitet, men leverandørerne har forskellige betegnelser og standarder for dette. Det er meget vigtigt at være opmærksom på ved bestilling

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Populært med tidlig færgebooking Booking af færgebilletter til TMB 2014 er populært. Vi har fået en stribe mails fra teams, som har booket,

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

NOTAT. Vækst af muslinger i Danmark. Jonathan Carl. Udgivet 06-09-2013

NOTAT. Vækst af muslinger i Danmark. Jonathan Carl. Udgivet 06-09-2013 NOTAT Projekt Projektnummer Emne Fra Vækst af muslinger i Danmark 132111 - KOMBI-GUDP Vækst af muslinger i Danmark Jonathan Carl Udgivet 6-9-13 Dette notat redegør for nogle af det eksisterende data for

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 7, 2001 BOULEVARDEN, AALBORG Aalborg Historiske Museum. Indsendt af Stig Bergmann Møller. Undersøgt af Aoife Daly. NNU j.nr. A7740E Tømmer fra byudgravning I

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere