Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012."

Transkript

1 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon: Telefax: Bank: Danske Bank CVR.Nr: Fondsbørsmeddelelse nr august 2012 Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni Meget tilfredsstillende 1. halvår 2012 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2012 for Comendo A/S. Omsætningen i H udgør 59,2 mio. kr. (H1 2011: 62,2 mio. kr.) Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) udgør 7,4 mio. kr. (H1 2011: 4,6 mio. kr.). Primært driftsresultat (EBIT) andrager 4,9 mio. kr. (H1 2011: 1,1 mio. kr.). Periodens pengestrøm fra driftsaktivitet udgør 9,8 mio. kr. (H1 2011: 4,4 mio. kr.) Egenkapitalen udgjorde pr. 30. juni 2012 i alt 83,5 mio. kr. (Pr. 30/6 2011: 82,8 mio. kr.) Øvrige begivenheder Network tildeles 4-årig kontrakt med option på 2-årig forlængelse på DSB IT Infrastruktur WAN Ny administrerende direktør Gert Rieder tiltræder ultimo marts Aktiviteterne i datterselskabet Comendo USA Inc. besluttes afviklet SikkerMail - nyt hosted krypteringsprodukt introduceret Forventninger til 2012: Forventningerne til EBITDA på 15 mio. kr. fastholdes. Yderligere oplysninger: CEO Gert Rieder Telefon Se også:

2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2012 for Comendo A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Glostrup, den 31. august 2012 Direktion: Gert Rieder Christian Laustrup Lærke Hesselholt Adm. direktør Finansdirektør Bestyrelse: Michael Dickerson, Troels Tuxen Torben Aagaard Formand Næstformand 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

3 HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr. HOVEDTAL FOR KONCERNEN 1. halvår halvår kvartal kvartal Omsætning 59,2 62,2 30,6 30,9 118,4 Bruttoresultat 36,8 35,0 18,7 18,5 70,5 Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) 7,4 4,6 4,0 1,5 9,3 Resultat af ordinær primær drift (EBIT) 4,9 1,1 2,8-0,3 1,2 Resultat af finansielle poster 0,1-0,2 0,2-0,1-0,7 Årets resultat 3,3 0,3 2,0-0,4-1,1 Langfristede aktiver 96,1 101,7 96,1 101,7 100,4 Kortfristede aktiver 43,7 41,1 43,7 41,1 37,2 Aktiver i alt 139,8 142,8 139,8 142,8 137,6 Aktiekapital 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 Egenkapital 83,5 82,8 83,5 82,8 80,7 Langfristede forpligtelser 9,4 8,5 9,4 8,5 9,8 Kortfristede forpligtelser 46,9 51,5 46,9 51,5 47,1 Pengestrøm fra driften 9,8 4,4 5,2 0,5 10,0 Pengestrøm til investering, netto -0,9-4,2-0,7-3,8-8,5 Heraf til investering i materielle aktiver -0,5-1,8-0,5-1,4-2,3 Pengestrøm fra finansiering -2,3-1,1-0,7-1,3-2,9 Pengestrøm i alt 6,6-0,9 3,8-4,6-1,4 NØGLETAL Bruttomargin, % 62,2% 56,3% 61,2% 59,7% 59,5% Overskudsgrad, % 8,2% 1,7% 9,2% -0,8% 1,0% Aktiver/egenkapital 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Egenkapitalforrentning, % 3,9% 0,4% 2,3% -0,5% 1,3% Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitligt antal ansatte Hoved- og nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

4 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2012 Omsætningen for 1. halvår 2012 er på niveau med forventningerne til halvåret og udgør 59,2 mio. kr. (H1 2011: 62,2 mio. kr.). Omsætningen i Security steg med 1,3 mio. kr. i forhold til H Omsætningsvæksten i Security afspejler en stigning i omsætningen på 3. parts produkterne, mens omsætningen på de egenudviklede FENCE-produkter faldt med 8%, der dog skal ses i lyset af et fremragende H1 2011, hvor FENCE-omsætningen voksede med 12%. Omsætningen i Network steg med ca. 7% i forhold til H1 2011, hvilket er 0,5 mio. kr. bedre end forventningerne til halvåret. Telecoms omsætning faldt som forventet i forhold til H1 2011, da Telecom frasolgte privatkundesegmentet i Bruttoresultatet for H stiger med knap 6% til 36,8 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne. Stigningen i bruttoresultatet kan henføres til kosteffektiviseringer og ændret produktmix. Bruttoresultatet i Network øges med 2,3 mio. kr. og bruttoresultatet i Security øges med 0,8 mio. kr. i forhold til H Som nævnt i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2011 fik Network ultimo marts 2012 tildelt kontrakt på DSB IT Infrastruktur WAN. Kontrakten løber i 4 år med option på en 2-årig forlængelse og har en samlet kontraktværdi på ca. 30 mio. kr. Network var i forvejen kontrahent på disse WAN-kredsløb. Kapacitetsomkostningerne er 3,5 mio. kr. mindre end i H personaleomkostninger reduceres med 3,0 mio. kr. og andre eksterne omkostninger reduceres med 0,5 mio. kr. Ledelsen har stor fokus på en effektiv omkostningsstyring, hvilket bl.a. afspejler sig i, at lønninger for H er på niveau med forventningerne ligesom øvrige kapacitetsomkostninger er 0,5 mio. mindre end forventet. Omkostningsreduktionen i forhold til H var forventet og skal ses i lyset af afvikling af aktiviteterne i det amerikanske datterselskab samt den gennemførte omkostningstilpasning i Telecom i 2. kvartal Baggrunden for afviklingen af aktiviteterne i USA er nærmere beskrevet i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2011 på side EBITDA er med 7,4 mio. kr. 0,5 mio. kr. bedre end forventet for perioden (svarende til en vækst på 7%) og 2,8 mio. kr. større end i H (svarende til en vækst på 60%). EBIT udviser et overskud på 4,9 mio. kr. for H (H1 2011: 1,1 mio. kr.). Likviditet Pengestrøm fra driftsaktivitet er positiv med 9,8 mio. kr. (H1 2011: 4,4 mio. kr.) og den samlede pengestrøm udgør 6,6 mio. kr. (H1 2011: -0,9 mio. kr.). Den samlede pengestrøm er væsentlig bedre end prognosticeret, hvilket kan henføres til øgede forudbetalinger fra kunder, reducerede investeringer med 0,9 mio. kr. samt en mindre afvikling af gældsbrev (periodeforskydning). Koncernen har pr. 30. juni 2012 rentebærende gæld for 1,1 mio. kr. Der er ikke træk på koncernens kassekredit. Comendo A/S har for opretholdelse af kredsløb og nødberedskab i forbindelse med butlernetworks konkurs i 2011 udstedt anfordringsgaranti til kurator på 2,0 mio. kr. Endeligt driftsregnskab for perioden med nødberedskab er på trods af gentagne rykkerskrivelser til kurator fortsat ikke modtaget fra denne, hvorfor anfordringsgarantien endnu ikke er annulleret. Comendo Network Omsætningen er steget med 7% i forhold til H1 2011, hvilket er 0,5 mio. kr. mere end forventet. Ordretilgangen i 2. kvartal har fulgt den positive tendens fra 1. kvartal, således at den samlede ordretilgang i H er 40% højere end i H målt på ACV (Annual Contract Value). Selskabets samlede pipeline ved udgangen af kvartalet er yderst 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

5 tilfredsstillende. EBITDA udgør 5,8 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. bedre end samme periode året før. Kapacitetsomkostningerne er 0,9 mio. højere end forventet, hvilket primært kan henføres til øgede personaleomkostninger. Som nævnt ovenfor har Network ultimo marts 2012 fået tildelt kontrakt på DSB IT Infrastruktur WAN, hvilket var indeholdt i forventningerne til Comendo Telecom Telecom realiserer en omsætning på 8,2 mio. kr. i H (H1 2011: 13,3 mio. kr.). Fald i omsætningen var forventet grundet frasalg af privatkundesegmentet i 2011, men den realiserede omsætning er dog 0,8 mio. kr. lavere end forventet. Som nævnt i delårsrapporten for 1. kvartal 2012 levede samarbejdet med den ene af to nye partnere ikke op til forventningerne i forhold til salget af PBX-løsninger. Fokus på at assistere partneren har givet en øget trafikomsætning i Q omend omsætningen fortsat er lavere end forventet. Den anden nye partner (opstartet i Q3 2011) var omsætningsmæssigt væsentlig foran budget i de første måneder af 2. kvartal Med forventning om fortsat høj vækst fra partneren besluttede Telecom i juni at tilpasse og optimere dele af selskabets infrastruktur, således at man også fremadrettet kan levere den rette provisionering i forhold partnerens høje trafikniveau. Konsekvensen heraf har været, at størstedelen af partnerens trafik efterfølgende har været routet uden om Comendo Telecom. Comendo Telecom forventer, at partneren fra september igen kommer op på det forventede aktivitetsniveau, og at partneren i 4. kvartal 2012 fortsat vil øge samhandlen med Telecom. EBITDA for H udgør 0,2 mio. kr. (H1 2011: 1,3 mio. kr.), hvilket er på niveau med forventningerne. EBITDA i H på 1,3 mio. kr. skal ses i lyset af frasalg privatkundesegment med 2,6 mio. kr. I Q blev omkostningerne på forretningsområdet tilpasset, da profitabilitet for direkte salg i erhvervssegmentet ikke havde været opnåeligt. Dette forklarer den samlede omkostningsreduktion på 3,2 mio. kr. i H sammenlignet med H Comendo Security Den samlede fakturerede omsætning i H på FENCE-produkter og 3. parts produkter steg med 1% til 21,2 mio. kr. i forhold til H og med 2% i forhold til forventningerne for halvåret. Niveauet fra det flotte H (vækst på 12%) har ikke kunnet fastholdes for så vidt angår salget af egenudviklede FENCE-produkter. På det danske marked faldt den fakturerede omsætning på FENCE-produkterne med 13% i forhold til H (dog kun 3,6% i forhold til forventningerne for H1 2012) bl.a. grundet nogle større gensalgssager i H Dette opvejes dog af god vækst på det norske og svenske marked, som vækster med i alt 10%. Security fastholder sine forventninger til omsætningen i Danmark for 2012 på egne produkter (FENCE og SikkerMail) svarende til en vækst på ca. 5% i forhold til Den fakturerede omsætning i datterselskabet i Dubai er på niveau med forventningerne. Målsætningen for 2012 for selskabet i Dubai er udvidelse af partnerkanalen. 3. parts produkterne (Trend, ScanSafe og F-Secure) mere end indfriede forventningerne til 1. kvartal 2012, da omsætningen var 15% højere end forventet og hele 28% højere end i 1. kvartal Den gode udvikling er fortsat i 2. kvartal 2012 og for hele H er omsætningen fra 3. parts produkterne 36% større end forventet og hele 66% større end i H I 2. kvartal 2012 har Comendo Security introduceret et nyt hosted sikkerhedsprodukt SikkerMail. SikkerMail er et krypteringsprodukt og Comendo er den eneste udbyder i Danmark, der nu tilbyder mailfiltrering, signering og kryptering i en og samme løsning. Løsningen kan integreres med Comendo Security's øvrige sikkerhedsløsninger, herunder aktivering- og kontinuitetsløsninger, ligesom den er integreret til NemSMS, Digital Post og e-boks. Comendo har positive forventninger til dette nye produkt, der primært henvender sig til offentlige myndigheder, advokater, fagforeninger eller andre der sender personfølsomme data. 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

6 I H forventer Comendo Security at intensivere videreudviklingen af den eksisterende produktportefølje og ikke mindst udviklingen af nye produkter. Et Product Board er blevet etableret indeholdende såvel tekniske som kommercielle spidskompetencer, og det er Security's forventning, at et opdateret Product Roadmap præsenteres i H EBITDA udviser et overskud på 4,7 mio. kr. for H mod 3,0 mio. kr. i samme periode året før. Stigningen i EBITDA i forhold til H kan primært henføres til kosteffektiviseringer samt øget salg af 3. parts produkter. Comendo Hosting Omsætningen for H falder med 0,2 mio. til 5,1 mio. kr. Den realiserede omsætning er 0,3 mio. større end forventet, hvilket kan henføres til øget salg af remote backup samt af Hostings webshop. EBITDA for H udgør 0,7 mio. kr., hvilket er på niveau samme periode sidste år og 0,4 mio. bedre end forventet. Comendo USA Inc. Som meddelt i Fondsbørsmeddelelse nr. 140 af 15. januar 2012 har bestyrelsen besluttet at terminere aktiviteterne i datterselskabet Comendo USA Inc. Med hensyn til baggrunden for afviklingen af aktiviteterne henvises til side 7-11 i ledelsesberetningen i årsrapporten for Voldgiftsretten har truffet afgørelse om, at Voldgiftsretten har kompetence til at påkende de af parterne hidtil nedlagte påstande. Sagen forventes realitetsbehandlet i Ændringer i direktionen Som meddelt i Fondsbørsmeddelelse nr. 141 af 21. marts 2012 tiltrådte Gert Rieder som ny administrerende direktør i Comendo A/S. Omstrukturering i Comendo A/S Som led i en organisatorisk omstrukturering i Comendo A/S udtræder advokat Lærke Hesselholt af direktionen pr. 1. oktober Lærke Hesselholt vil herefter fortsat være tilknyttet Comendo A/S og varetage selskabets juridiske interesser. Øget interesse for Comendo's forretningsområder Comendo A/S har gennem de sidste 12 måneder oplevet en stigende interesse fra eksterne parter for koncernens forskellige forretningsområder. Dette er i overensstemmelse med bestyrelsens strategi om at få afdækket værdien af de enkelte og forskellige forretningsområder i koncernen. Bestyrelsen har valgt at indgå aftale med bestyrelsesformand Michael Dickerson's arbejdsgiver om, at Michael Dickerson yder Comendo A/S bistand i forbindelse hermed. Aftalen er gældende foreløbig frem til den 31. december Væsentlige risici og usikkerheder Der henvises til årsrapporten for 2011 side for beskrivelse af væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger samt styring af risici. Forventninger til 2012 Ledelsens udmeldte forventninger for 2012 til EBITDA på 15 mio. kr. fastholdes. 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

7 RESULTATOPGØRELSE 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal (T. kr.) Omsætning Råvarer og hjælpematerialer Bruttoresultat Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Afskrivninger af kundekontrakter Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Comendo A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) kr. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) kr. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

8 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal (T. kr.) Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærerne i Comendo A/S Minoritetsinteresserne august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

9 BALANCE AKTIVER Pr. 30/ Pr. 30/ Pr. 31/ (T. kr.) Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Patenter, licenser og software Kundekontrakter Udviklingsprojekter under udførelse Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver Udskudt skatteaktiv Deposita Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

10 BALANCE PASSIVER Pr. 30/ Pr. 30/ Pr. 31/ (T. kr.) Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført overskud Aktionærerne i Comendo A/S' andel Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Forudbetalinger fra kunder (forfalder mellem 1-5 år) Finansiel leasing Gældsbreve (forfalder mellem 1-2 år) Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Forudbetalinger fra kunder Finansiel leasing Gældsbreve Leverandørgæld Anden gæld Hensatte forpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

11 EGENKAPITALOPGØRELSE (T. kr.) Aktiekapital Overkurs v. emission Andre reserver Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte Reserve for valutakursregulering Minoritetsinter esser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst 1/1-30/ Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursreg. v. omregning af udenlandske enheder Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Kapitaludvidelse Køb af egne aktier Egenkapital 30. juni (T. kr.) Aktiekapital Overkurs v. emission Andre reserver Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte Reserve for valutakursregulering Minoritetsinter esser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst 1/1-30/ Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursreg. v. omregning af udenlandske enheder Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Køb af egne aktier Egenkapital 30. juni Aktiekapital består af aktier af nominelt 1 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

12 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal (T. kr.) Resultat af primær drift Af- og nedskrivning Andre ikke-kontante driftsposter, netto Hensatte forpligtelser Ændring af driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Afdrag på leasinggæld Afdrag på gældsbreve Afdrag af gæld hos kreditinstitutter Optagelse af gældsbrev Kapitaludvidelse Køb/salg af minoritetsinteresser Køb af egne aktier Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

13 NOTER 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernens årsrapport for 1. januar 31. december Vi henviser til årsrapporten for 2011 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Væsentlige valg og vurderinger i anvendt regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn Ledelsens valg af og vurderinger i anvendt regnskabspraksis er uændrede fra den praksis og de fremgangsmåder, som er anvendt i seneste årsrapport. 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

14 2 - SEGMENTOPLYSNINGER (Mio. kr.) Security Network Hosting Telecom Ikke fordelt Eliminering I alt Primære segment 1. halvår 2012 Omsætning til eksterne kunder 21,9 26,1 3,0 8,2 0,0 59,2 Intern omsætning mellem segmenter 0,2 0,2 2,1 0,2 5,3-8,0 0,0 EBITDA 4,7 5,8 0,7 0,2-4,0 7,4 Resultat af primær drift (EBIT) 3,0 5,1 0,3 0,0-4,6 1,1 4,9 Resultat før skat (EBT) 3,2 5,1 0,3 0,0-4,7 1,1 5,0 Medarbejdere (Mio. kr.) Security Network Hosting Telecom Primære segment 1. halvår 2011 Ikke fordelt Eliminering Omsætning til eksterne kunder 20,6 24,4 3,9 13,3 0,0 62,2 Intern omsætning mellem segmenter 0,2 0,0 1,4 0,3 5,7-7,6 0,0 EBITDA 3,0 4,4 0,8 1,3-4,9 4,6 Resultat af primær drift (EBIT) 1,7 2,5 0,5 1,0-5,7 1,1 1,1 Resultat før skat (EBT) 1,6 2,5 0,5 1,1-5,9 1,1 0,9 I alt Medarbejdere Comendo Security udvikler og sælger løsninger indenfor hosted security (SaaS Security as a Service). Comendo Network sælger WAN Netværk til virksomheder. Comendo Telecom udvikler og sælger IP-PBX telefoniløsninger samt mobiltelefoni. Comendo Hosting sælger co-location, hosted exchange og webhotel samt remote backup løsninger fra ASIGRA Inc. 3 KØB OG SALG AF MATERIELLE AKTIVER Koncernen anskaffede i 1. halvår 2012 immaterielle anlægsaktiver for i alt 0,4 mio. kr. og materielle anlægsaktiver for 0,7 mio. kr. Anskaffelserne vedrører henholdsvis udviklingsprojekter under udførelse og driftsmateriel. Koncernen har i 1. halvår ligeledes afhændet en bil til 230 t.kr. (bogført værdi udgjorde 246 t.kr.) 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

15 4 EVENTUALFORPLIGTELSER Som nævnt i årsrapporten for 2011 har Comendo A/S modtaget klageskrift indeholdende et krav på 9,3 mio. kr. fra den tidligere direktør i Comendo USA Inc. for uberettiget bortvisning. Comendo USA Inc. fastholder bortvisningen. Comendo A/S har modtaget stævning indeholdende et krav på 3,8 mio. kr. fra den tidligere COO i Comendo USA Inc. for uberettiget bortvisning. Comendo USA Inc. fastholder bortvisningen og har stævnet den tidligere COO i Comendo USA Inc. indeholdende et krav på 0,5 mio. kr. vedrørende dennes anskaffelse af bil for det amerikanske selskabs midler. Koncernen og dennes juridiske rådgivere anser kravene for uberettigede og skønner ikke, at koncernen vil blive påført yderligere omkostninger, end den foretagne nettohensættelse 0,6 mio. kr., som følge af erstatningssagerne. Koncernen er herudover løbende involveret i mindre sager, der ikke har nogen væsentlig indflydelse på selskabets finansielle stilling pr. 30. juni ÆNDRING AF DRIFTSKAPITAL Koncern 1. halvår 1. halvår T.kr Ændring i tilgodehavender mm Ændring i leverandører og anden gæld mm EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Efter 2. kvartals afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2012 og finansielle stilling. 7 TRANSAKTIONER MELLEM NÆRTSTÅENDE PARTER Der er ikke sket væsentlige ændringer i nærtstående parter samt type og omfang af transaktioner med disse i forhold til det i koncernårsrapporten for 2011 oplyste. 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

16 8 FINANSKALENDER FOR 2012 Finanskalender for november 2012 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal FONDSBØRSMEDDELELSER Selskabet har siden offentliggørelse af årsrapporten for 2011 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 31. maj 2012 Meddelelse 145 Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 31. marts april 2012 Meddelelse 144 Ordinær generalforsamling konstituering af bestyrelsen 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 150 30. november 2012

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013 REGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2011 til 31. marts 2011.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2011 til 31. marts 2011. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 126 29. april 2011 Resumé:

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2011 til 31. marts 2011.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2011 til 31. marts 2011. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 126 29. april 2011 Resumé:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. MARTS 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 HALVÅRSRAPPORT 2015 1. januar 2015 30. juni 2015 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - Halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport 1. juli 31. december 20088

Delårsrapport 1. juli 31. december 20088 Delårsrapport 1. juli 31. december 20088 Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 HOVED- OG NØGLETAL...4 LEDELSESBERETNING...5 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I FØRSTE HALVÅR 2008/09... 5 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I FØRSTE

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 20. maj 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 RESUME Vedr. 1. kvartal 2009: Omsætningen faldt med 8 % på grund af den generelle tilbageholdenhed

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 Side 1 af 13 Resume PARKEN Sport & Entertainment A/S fortsatte væksten i 1. halvår af 2008. Primært resultat

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere