Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012."

Transkript

1 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon: Telefax: Bank: Danske Bank CVR.Nr: Fondsbørsmeddelelse nr august 2012 Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni Meget tilfredsstillende 1. halvår 2012 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2012 for Comendo A/S. Omsætningen i H udgør 59,2 mio. kr. (H1 2011: 62,2 mio. kr.) Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) udgør 7,4 mio. kr. (H1 2011: 4,6 mio. kr.). Primært driftsresultat (EBIT) andrager 4,9 mio. kr. (H1 2011: 1,1 mio. kr.). Periodens pengestrøm fra driftsaktivitet udgør 9,8 mio. kr. (H1 2011: 4,4 mio. kr.) Egenkapitalen udgjorde pr. 30. juni 2012 i alt 83,5 mio. kr. (Pr. 30/6 2011: 82,8 mio. kr.) Øvrige begivenheder Network tildeles 4-årig kontrakt med option på 2-årig forlængelse på DSB IT Infrastruktur WAN Ny administrerende direktør Gert Rieder tiltræder ultimo marts Aktiviteterne i datterselskabet Comendo USA Inc. besluttes afviklet SikkerMail - nyt hosted krypteringsprodukt introduceret Forventninger til 2012: Forventningerne til EBITDA på 15 mio. kr. fastholdes. Yderligere oplysninger: CEO Gert Rieder Telefon Se også:

2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2012 for Comendo A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Glostrup, den 31. august 2012 Direktion: Gert Rieder Christian Laustrup Lærke Hesselholt Adm. direktør Finansdirektør Bestyrelse: Michael Dickerson, Troels Tuxen Torben Aagaard Formand Næstformand 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

3 HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr. HOVEDTAL FOR KONCERNEN 1. halvår halvår kvartal kvartal Omsætning 59,2 62,2 30,6 30,9 118,4 Bruttoresultat 36,8 35,0 18,7 18,5 70,5 Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) 7,4 4,6 4,0 1,5 9,3 Resultat af ordinær primær drift (EBIT) 4,9 1,1 2,8-0,3 1,2 Resultat af finansielle poster 0,1-0,2 0,2-0,1-0,7 Årets resultat 3,3 0,3 2,0-0,4-1,1 Langfristede aktiver 96,1 101,7 96,1 101,7 100,4 Kortfristede aktiver 43,7 41,1 43,7 41,1 37,2 Aktiver i alt 139,8 142,8 139,8 142,8 137,6 Aktiekapital 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 Egenkapital 83,5 82,8 83,5 82,8 80,7 Langfristede forpligtelser 9,4 8,5 9,4 8,5 9,8 Kortfristede forpligtelser 46,9 51,5 46,9 51,5 47,1 Pengestrøm fra driften 9,8 4,4 5,2 0,5 10,0 Pengestrøm til investering, netto -0,9-4,2-0,7-3,8-8,5 Heraf til investering i materielle aktiver -0,5-1,8-0,5-1,4-2,3 Pengestrøm fra finansiering -2,3-1,1-0,7-1,3-2,9 Pengestrøm i alt 6,6-0,9 3,8-4,6-1,4 NØGLETAL Bruttomargin, % 62,2% 56,3% 61,2% 59,7% 59,5% Overskudsgrad, % 8,2% 1,7% 9,2% -0,8% 1,0% Aktiver/egenkapital 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Egenkapitalforrentning, % 3,9% 0,4% 2,3% -0,5% 1,3% Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitligt antal ansatte Hoved- og nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

4 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2012 Omsætningen for 1. halvår 2012 er på niveau med forventningerne til halvåret og udgør 59,2 mio. kr. (H1 2011: 62,2 mio. kr.). Omsætningen i Security steg med 1,3 mio. kr. i forhold til H Omsætningsvæksten i Security afspejler en stigning i omsætningen på 3. parts produkterne, mens omsætningen på de egenudviklede FENCE-produkter faldt med 8%, der dog skal ses i lyset af et fremragende H1 2011, hvor FENCE-omsætningen voksede med 12%. Omsætningen i Network steg med ca. 7% i forhold til H1 2011, hvilket er 0,5 mio. kr. bedre end forventningerne til halvåret. Telecoms omsætning faldt som forventet i forhold til H1 2011, da Telecom frasolgte privatkundesegmentet i Bruttoresultatet for H stiger med knap 6% til 36,8 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne. Stigningen i bruttoresultatet kan henføres til kosteffektiviseringer og ændret produktmix. Bruttoresultatet i Network øges med 2,3 mio. kr. og bruttoresultatet i Security øges med 0,8 mio. kr. i forhold til H Som nævnt i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2011 fik Network ultimo marts 2012 tildelt kontrakt på DSB IT Infrastruktur WAN. Kontrakten løber i 4 år med option på en 2-årig forlængelse og har en samlet kontraktværdi på ca. 30 mio. kr. Network var i forvejen kontrahent på disse WAN-kredsløb. Kapacitetsomkostningerne er 3,5 mio. kr. mindre end i H personaleomkostninger reduceres med 3,0 mio. kr. og andre eksterne omkostninger reduceres med 0,5 mio. kr. Ledelsen har stor fokus på en effektiv omkostningsstyring, hvilket bl.a. afspejler sig i, at lønninger for H er på niveau med forventningerne ligesom øvrige kapacitetsomkostninger er 0,5 mio. mindre end forventet. Omkostningsreduktionen i forhold til H var forventet og skal ses i lyset af afvikling af aktiviteterne i det amerikanske datterselskab samt den gennemførte omkostningstilpasning i Telecom i 2. kvartal Baggrunden for afviklingen af aktiviteterne i USA er nærmere beskrevet i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2011 på side EBITDA er med 7,4 mio. kr. 0,5 mio. kr. bedre end forventet for perioden (svarende til en vækst på 7%) og 2,8 mio. kr. større end i H (svarende til en vækst på 60%). EBIT udviser et overskud på 4,9 mio. kr. for H (H1 2011: 1,1 mio. kr.). Likviditet Pengestrøm fra driftsaktivitet er positiv med 9,8 mio. kr. (H1 2011: 4,4 mio. kr.) og den samlede pengestrøm udgør 6,6 mio. kr. (H1 2011: -0,9 mio. kr.). Den samlede pengestrøm er væsentlig bedre end prognosticeret, hvilket kan henføres til øgede forudbetalinger fra kunder, reducerede investeringer med 0,9 mio. kr. samt en mindre afvikling af gældsbrev (periodeforskydning). Koncernen har pr. 30. juni 2012 rentebærende gæld for 1,1 mio. kr. Der er ikke træk på koncernens kassekredit. Comendo A/S har for opretholdelse af kredsløb og nødberedskab i forbindelse med butlernetworks konkurs i 2011 udstedt anfordringsgaranti til kurator på 2,0 mio. kr. Endeligt driftsregnskab for perioden med nødberedskab er på trods af gentagne rykkerskrivelser til kurator fortsat ikke modtaget fra denne, hvorfor anfordringsgarantien endnu ikke er annulleret. Comendo Network Omsætningen er steget med 7% i forhold til H1 2011, hvilket er 0,5 mio. kr. mere end forventet. Ordretilgangen i 2. kvartal har fulgt den positive tendens fra 1. kvartal, således at den samlede ordretilgang i H er 40% højere end i H målt på ACV (Annual Contract Value). Selskabets samlede pipeline ved udgangen af kvartalet er yderst 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

5 tilfredsstillende. EBITDA udgør 5,8 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. bedre end samme periode året før. Kapacitetsomkostningerne er 0,9 mio. højere end forventet, hvilket primært kan henføres til øgede personaleomkostninger. Som nævnt ovenfor har Network ultimo marts 2012 fået tildelt kontrakt på DSB IT Infrastruktur WAN, hvilket var indeholdt i forventningerne til Comendo Telecom Telecom realiserer en omsætning på 8,2 mio. kr. i H (H1 2011: 13,3 mio. kr.). Fald i omsætningen var forventet grundet frasalg af privatkundesegmentet i 2011, men den realiserede omsætning er dog 0,8 mio. kr. lavere end forventet. Som nævnt i delårsrapporten for 1. kvartal 2012 levede samarbejdet med den ene af to nye partnere ikke op til forventningerne i forhold til salget af PBX-løsninger. Fokus på at assistere partneren har givet en øget trafikomsætning i Q omend omsætningen fortsat er lavere end forventet. Den anden nye partner (opstartet i Q3 2011) var omsætningsmæssigt væsentlig foran budget i de første måneder af 2. kvartal Med forventning om fortsat høj vækst fra partneren besluttede Telecom i juni at tilpasse og optimere dele af selskabets infrastruktur, således at man også fremadrettet kan levere den rette provisionering i forhold partnerens høje trafikniveau. Konsekvensen heraf har været, at størstedelen af partnerens trafik efterfølgende har været routet uden om Comendo Telecom. Comendo Telecom forventer, at partneren fra september igen kommer op på det forventede aktivitetsniveau, og at partneren i 4. kvartal 2012 fortsat vil øge samhandlen med Telecom. EBITDA for H udgør 0,2 mio. kr. (H1 2011: 1,3 mio. kr.), hvilket er på niveau med forventningerne. EBITDA i H på 1,3 mio. kr. skal ses i lyset af frasalg privatkundesegment med 2,6 mio. kr. I Q blev omkostningerne på forretningsområdet tilpasset, da profitabilitet for direkte salg i erhvervssegmentet ikke havde været opnåeligt. Dette forklarer den samlede omkostningsreduktion på 3,2 mio. kr. i H sammenlignet med H Comendo Security Den samlede fakturerede omsætning i H på FENCE-produkter og 3. parts produkter steg med 1% til 21,2 mio. kr. i forhold til H og med 2% i forhold til forventningerne for halvåret. Niveauet fra det flotte H (vækst på 12%) har ikke kunnet fastholdes for så vidt angår salget af egenudviklede FENCE-produkter. På det danske marked faldt den fakturerede omsætning på FENCE-produkterne med 13% i forhold til H (dog kun 3,6% i forhold til forventningerne for H1 2012) bl.a. grundet nogle større gensalgssager i H Dette opvejes dog af god vækst på det norske og svenske marked, som vækster med i alt 10%. Security fastholder sine forventninger til omsætningen i Danmark for 2012 på egne produkter (FENCE og SikkerMail) svarende til en vækst på ca. 5% i forhold til Den fakturerede omsætning i datterselskabet i Dubai er på niveau med forventningerne. Målsætningen for 2012 for selskabet i Dubai er udvidelse af partnerkanalen. 3. parts produkterne (Trend, ScanSafe og F-Secure) mere end indfriede forventningerne til 1. kvartal 2012, da omsætningen var 15% højere end forventet og hele 28% højere end i 1. kvartal Den gode udvikling er fortsat i 2. kvartal 2012 og for hele H er omsætningen fra 3. parts produkterne 36% større end forventet og hele 66% større end i H I 2. kvartal 2012 har Comendo Security introduceret et nyt hosted sikkerhedsprodukt SikkerMail. SikkerMail er et krypteringsprodukt og Comendo er den eneste udbyder i Danmark, der nu tilbyder mailfiltrering, signering og kryptering i en og samme løsning. Løsningen kan integreres med Comendo Security's øvrige sikkerhedsløsninger, herunder aktivering- og kontinuitetsløsninger, ligesom den er integreret til NemSMS, Digital Post og e-boks. Comendo har positive forventninger til dette nye produkt, der primært henvender sig til offentlige myndigheder, advokater, fagforeninger eller andre der sender personfølsomme data. 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

6 I H forventer Comendo Security at intensivere videreudviklingen af den eksisterende produktportefølje og ikke mindst udviklingen af nye produkter. Et Product Board er blevet etableret indeholdende såvel tekniske som kommercielle spidskompetencer, og det er Security's forventning, at et opdateret Product Roadmap præsenteres i H EBITDA udviser et overskud på 4,7 mio. kr. for H mod 3,0 mio. kr. i samme periode året før. Stigningen i EBITDA i forhold til H kan primært henføres til kosteffektiviseringer samt øget salg af 3. parts produkter. Comendo Hosting Omsætningen for H falder med 0,2 mio. til 5,1 mio. kr. Den realiserede omsætning er 0,3 mio. større end forventet, hvilket kan henføres til øget salg af remote backup samt af Hostings webshop. EBITDA for H udgør 0,7 mio. kr., hvilket er på niveau samme periode sidste år og 0,4 mio. bedre end forventet. Comendo USA Inc. Som meddelt i Fondsbørsmeddelelse nr. 140 af 15. januar 2012 har bestyrelsen besluttet at terminere aktiviteterne i datterselskabet Comendo USA Inc. Med hensyn til baggrunden for afviklingen af aktiviteterne henvises til side 7-11 i ledelsesberetningen i årsrapporten for Voldgiftsretten har truffet afgørelse om, at Voldgiftsretten har kompetence til at påkende de af parterne hidtil nedlagte påstande. Sagen forventes realitetsbehandlet i Ændringer i direktionen Som meddelt i Fondsbørsmeddelelse nr. 141 af 21. marts 2012 tiltrådte Gert Rieder som ny administrerende direktør i Comendo A/S. Omstrukturering i Comendo A/S Som led i en organisatorisk omstrukturering i Comendo A/S udtræder advokat Lærke Hesselholt af direktionen pr. 1. oktober Lærke Hesselholt vil herefter fortsat være tilknyttet Comendo A/S og varetage selskabets juridiske interesser. Øget interesse for Comendo's forretningsområder Comendo A/S har gennem de sidste 12 måneder oplevet en stigende interesse fra eksterne parter for koncernens forskellige forretningsområder. Dette er i overensstemmelse med bestyrelsens strategi om at få afdækket værdien af de enkelte og forskellige forretningsområder i koncernen. Bestyrelsen har valgt at indgå aftale med bestyrelsesformand Michael Dickerson's arbejdsgiver om, at Michael Dickerson yder Comendo A/S bistand i forbindelse hermed. Aftalen er gældende foreløbig frem til den 31. december Væsentlige risici og usikkerheder Der henvises til årsrapporten for 2011 side for beskrivelse af væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger samt styring af risici. Forventninger til 2012 Ledelsens udmeldte forventninger for 2012 til EBITDA på 15 mio. kr. fastholdes. 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

7 RESULTATOPGØRELSE 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal (T. kr.) Omsætning Råvarer og hjælpematerialer Bruttoresultat Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Afskrivninger af kundekontrakter Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Comendo A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) kr. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) kr. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

8 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal (T. kr.) Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærerne i Comendo A/S Minoritetsinteresserne august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

9 BALANCE AKTIVER Pr. 30/ Pr. 30/ Pr. 31/ (T. kr.) Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Patenter, licenser og software Kundekontrakter Udviklingsprojekter under udførelse Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver Udskudt skatteaktiv Deposita Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

10 BALANCE PASSIVER Pr. 30/ Pr. 30/ Pr. 31/ (T. kr.) Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført overskud Aktionærerne i Comendo A/S' andel Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Forudbetalinger fra kunder (forfalder mellem 1-5 år) Finansiel leasing Gældsbreve (forfalder mellem 1-2 år) Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Forudbetalinger fra kunder Finansiel leasing Gældsbreve Leverandørgæld Anden gæld Hensatte forpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

11 EGENKAPITALOPGØRELSE (T. kr.) Aktiekapital Overkurs v. emission Andre reserver Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte Reserve for valutakursregulering Minoritetsinter esser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst 1/1-30/ Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursreg. v. omregning af udenlandske enheder Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Kapitaludvidelse Køb af egne aktier Egenkapital 30. juni (T. kr.) Aktiekapital Overkurs v. emission Andre reserver Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte Reserve for valutakursregulering Minoritetsinter esser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst 1/1-30/ Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursreg. v. omregning af udenlandske enheder Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Køb af egne aktier Egenkapital 30. juni Aktiekapital består af aktier af nominelt 1 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

12 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal (T. kr.) Resultat af primær drift Af- og nedskrivning Andre ikke-kontante driftsposter, netto Hensatte forpligtelser Ændring af driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Afdrag på leasinggæld Afdrag på gældsbreve Afdrag af gæld hos kreditinstitutter Optagelse af gældsbrev Kapitaludvidelse Køb/salg af minoritetsinteresser Køb af egne aktier Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

13 NOTER 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernens årsrapport for 1. januar 31. december Vi henviser til årsrapporten for 2011 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Væsentlige valg og vurderinger i anvendt regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn Ledelsens valg af og vurderinger i anvendt regnskabspraksis er uændrede fra den praksis og de fremgangsmåder, som er anvendt i seneste årsrapport. 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

14 2 - SEGMENTOPLYSNINGER (Mio. kr.) Security Network Hosting Telecom Ikke fordelt Eliminering I alt Primære segment 1. halvår 2012 Omsætning til eksterne kunder 21,9 26,1 3,0 8,2 0,0 59,2 Intern omsætning mellem segmenter 0,2 0,2 2,1 0,2 5,3-8,0 0,0 EBITDA 4,7 5,8 0,7 0,2-4,0 7,4 Resultat af primær drift (EBIT) 3,0 5,1 0,3 0,0-4,6 1,1 4,9 Resultat før skat (EBT) 3,2 5,1 0,3 0,0-4,7 1,1 5,0 Medarbejdere (Mio. kr.) Security Network Hosting Telecom Primære segment 1. halvår 2011 Ikke fordelt Eliminering Omsætning til eksterne kunder 20,6 24,4 3,9 13,3 0,0 62,2 Intern omsætning mellem segmenter 0,2 0,0 1,4 0,3 5,7-7,6 0,0 EBITDA 3,0 4,4 0,8 1,3-4,9 4,6 Resultat af primær drift (EBIT) 1,7 2,5 0,5 1,0-5,7 1,1 1,1 Resultat før skat (EBT) 1,6 2,5 0,5 1,1-5,9 1,1 0,9 I alt Medarbejdere Comendo Security udvikler og sælger løsninger indenfor hosted security (SaaS Security as a Service). Comendo Network sælger WAN Netværk til virksomheder. Comendo Telecom udvikler og sælger IP-PBX telefoniløsninger samt mobiltelefoni. Comendo Hosting sælger co-location, hosted exchange og webhotel samt remote backup løsninger fra ASIGRA Inc. 3 KØB OG SALG AF MATERIELLE AKTIVER Koncernen anskaffede i 1. halvår 2012 immaterielle anlægsaktiver for i alt 0,4 mio. kr. og materielle anlægsaktiver for 0,7 mio. kr. Anskaffelserne vedrører henholdsvis udviklingsprojekter under udførelse og driftsmateriel. Koncernen har i 1. halvår ligeledes afhændet en bil til 230 t.kr. (bogført værdi udgjorde 246 t.kr.) 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

15 4 EVENTUALFORPLIGTELSER Som nævnt i årsrapporten for 2011 har Comendo A/S modtaget klageskrift indeholdende et krav på 9,3 mio. kr. fra den tidligere direktør i Comendo USA Inc. for uberettiget bortvisning. Comendo USA Inc. fastholder bortvisningen. Comendo A/S har modtaget stævning indeholdende et krav på 3,8 mio. kr. fra den tidligere COO i Comendo USA Inc. for uberettiget bortvisning. Comendo USA Inc. fastholder bortvisningen og har stævnet den tidligere COO i Comendo USA Inc. indeholdende et krav på 0,5 mio. kr. vedrørende dennes anskaffelse af bil for det amerikanske selskabs midler. Koncernen og dennes juridiske rådgivere anser kravene for uberettigede og skønner ikke, at koncernen vil blive påført yderligere omkostninger, end den foretagne nettohensættelse 0,6 mio. kr., som følge af erstatningssagerne. Koncernen er herudover løbende involveret i mindre sager, der ikke har nogen væsentlig indflydelse på selskabets finansielle stilling pr. 30. juni ÆNDRING AF DRIFTSKAPITAL Koncern 1. halvår 1. halvår T.kr Ændring i tilgodehavender mm Ændring i leverandører og anden gæld mm EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Efter 2. kvartals afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2012 og finansielle stilling. 7 TRANSAKTIONER MELLEM NÆRTSTÅENDE PARTER Der er ikke sket væsentlige ændringer i nærtstående parter samt type og omfang af transaktioner med disse i forhold til det i koncernårsrapporten for 2011 oplyste. 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

16 8 FINANSKALENDER FOR 2012 Finanskalender for november 2012 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal FONDSBØRSMEDDELELSER Selskabet har siden offentliggørelse af årsrapporten for 2011 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 31. maj 2012 Meddelelse 145 Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 31. marts april 2012 Meddelelse 144 Ordinær generalforsamling konstituering af bestyrelsen 31. august 2012 Comendo A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 146, af 16

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 150 30. november 2012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere