Hvid trækker og sætter mat i 3 træk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvid trækker og sætter mat i 3 træk."

Transkript

1 Hvid trækker og sætter mat i 3 træk.

2 0HUHVMRY LVNDN DI+HQULN0RUWHQVHQ 3DDVNHOLOMHQKDUW\QGVNDOOHGH JIRUPHGHRJEUXQHO JRJHWVDPPHQWU\NWWYH JJHWVNDIWLGHVPXNNH NODUWJXOHEORPVWHUHUELEORVWUHWO QJHUHHQGEORVWHUEODGHQHRJVW YGUDJHUQHHUI VWHGHYHGJUXQGHQDI EORVWHUU UHW3DDVNHOLOMHQK UHUKMHPPHLGHWV\GOLJH(XURSDRJG\UNHVLWDOULJHIRUPHU 6DOPRQVHQV.RQYHUVDWLRQV/HNVLNRQ

3 Mere sjov i skak 2007 Henrik Mortensen Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er kun tilladt med forfatterens skriftlige tilladelse ifølge gældende dansk lov om ophavsret. ISBN Eget Forlag I kommission hos Forlaget Underskoven Fås også som almindelig bog, ISBN

4 FORORD 7 SKAKSPILLERNE SAGDE 9 STEMMEN FRA DET HINSIDES 30 HVIS DU VIL VINDE 30 SPASSKY OM KORCHNOI 31 IMPOTENTE SKAKPROBLEMISTER 32 BORIS KOSTIC 33 LYNSKAK 34 STOP OP 34 EN MINDETURNERING 34 HJÆLP TIL BULLETINREDAKTIONEN 35 BJERGBESTIGNINGEN 35 EN OPGAVE AF LOYD SKE DIMENSIONER 36 ARNOLD SCHOTTLÄNDER OG EDWARD LASKER 37 LÆGENS BORD 38 SKAKSPILLERES SPIDSKOMPETENCER 39 EN IMPONERENDE AFSLUTNING 39 ET FÆNGSLENDE SPIL 40 GOD MORGEN 40 BERØMTE FANTASTISKE TRÆK 40

5 HVORNÅR ER MAN EN SERIØS SKAKSPILLER? 45 FIND MATBILLEDET 46 ET DYBT TRAGISK PARTI 47 OM HUNDREDE ÅR 48 MESTERSKABER 49 LJUBO-VENDINGER 49 SÅ FLYT DOG 50 MODSÆTNINGER MØDES 50 ET KINESISK ORDSPROG 50 HVAD SIGER DU TIL DG6? 51 COMPUTERFJENDSKE SKAKOPGAVER 51 KIWI-KONTROVERSER 53 MIN SKAKLÆRERS FORTJENESTE 54 IKKE NOGET STORT SANDHEDSVIDNE, MEN 55 DEN STOD I VEJEN 56 RÅ TAKTIK 57 RENT ARTISTERI 58 FIDE INVITERER OG ORGANISERER 59 JOHN TORNERUP 59 EN AKVØS GEVINST 62 MAGTMISBRUG, MEN MED ET VIST FORMAT 62

6 DET POLSKE UDØDELIGE 63 EN FREDERIKSVÆRKERLEGENDE 65 EN NY MAND PÅ PINDEN 66 TRUSLEN ER VÆRRE 67 EN OVERRASKENDE POINTE 67 STJERNEN OG VANDBÆGEREN 68 MED SMÅ PRÆCISE SKRIDT 69 ÆBLET FALDT IKKE LANGT FRA STAMMEN 69 SKAKHOOLIGANS 70 EN PUDSIGHED 72 OMSTÆNDIGHEDERNE UKENDTE 72 TØSESKAK 73 EN DISKRET SPRINGERPENDLING 74 ET SMUKT SLUTTRÆK 75 EN OVERRASKELSE 75 UDVIKLING AF TRÆNERFUNKTIONEN 76 FIKSE DAMEDRIBLINGER 77 EN TRYKFEJL 77 FORDI JEG KAN SE 78 FORSKELLIGE FORSKELLE 80 EN EKSTREM STILLING 80

7 DANSKE PATTER 82 LØSNINGEN PÅ FORSIDEOPGAVEN 85 ET FIKST DRONNINGOFFER 86 FEJLPROGRAMMERING 86 DE SMÅ SKRIDT 87 DEN ULTIMATIVE BUK 87 UNDERPROMOTION 88 TRO IKKE PÅ BØGERNE 89 DE SMÅ NUANCER 90 EN LYNSEJR 91 EN VITTIG HUND 91 SNYD I SKAK 92 FREM OG TILBAGE 97 BERØMTE SIDSTE ORD 98 ET TRIST SKRIDT FOR MENNESKEHEDEN 99 INDEX 101 Partier 101 Partistillinger 101 Opgaver og studier 102 SKAK ER SJOVT PRESSEN SKREV 103

8 )RURUG 6RPDQW\GHWLLQGOHGQLQJHQWLO6.$.(56-297YLOOHGHUQRNNRPPHHQHIWHUI OJHU 'HQHUKHU 'HQQH0(5(6-29,6.$.EnGHOLJQHURJVDPWLGLJDGVNLOOHUVLJIUDVLQIRUJ QJHU 'HWPDVVLYHLQGOHGHQGHDIVQLWµ6NDNVSLOOHUQHVDJGHµKYRUHQPDVVHVS QGHQGH PHQQHVNHUXGWDOHUVLJRPVNDNHOOHULGHWPLQGVWHRPQRJHWGHUHUUHODWHUHWWLOVNDN«OLJQHULNNHULJWLJWQRJHWIUD6.$.(56-297$IVQLWWHWNDQPnVNHV\QHVEnGHWXQJW RJODQJWPHQIDNWLVNHUGHWEOHYHWUHWKnUGWEHVNnUHW²QRJOHNXQQHPnVNHVnKDYH QVNHWDWEHVN ULQJHQKDYGHY UHWHQGQXVNUDSSHUH«KHOWQHGWLOXGHOXNNHQGHEUXJ DIGLUHNWHNLOGHU2JVnDOOLJHYHOLNNH0RUVRPPHRJWDQNHY NNHQGHFLWDWHUDII[ $QWKRQ\6DQWDVLHUH+HUEHUW*HRUJH:HOOV7RQ\0LOHV6LHJEHUW7DUUDVFKRJ-RKDQQHV µ-rqdvµ&kulvwhqvhqvodsjhqqhpqnoh MHWVHOYRPMHJWURGVHQLK UGLJV JHQLNNHKDU NXQQHWILQGHXGDIKYRUQnUGHI UVWHJDQJEOHY\WUHW 5HVWHQDIERJHQHULGHQYHONHQGWHVWLOKYRUGHQU GHWUnGLEHGVWHIDOGHUHWIRUV JSnDW JLYHQRJOHVNDNOLJHDKDRSOHYHOVHU6DQGV\QOLJYLVYLOHQGHODIDQHNGRWHUQHRSJDYHUQH HOOHUSDUWLHUQHY NNHJHQNHQGHOVHQVJO GH0nVNHKDUPDQK UWHOOHUVHWGHPWLGOLJHUHRJ VnHOOHUVJOHPWGHPLJHQ6RP0LJXHO1DMGRUIHQJDQJVnQRJHQOXQGHNRUUHNWHUEOHYHW FLWHUHWIRUDWVLJHGDKDQVNXOOHV WWHQRJOHXQJHRJLYULJHVNDNHQWXVLDVWHUSnSODGVµ-HJ KDUJOHPWPHUHHQG,QRJHQVLQGHNRPPHUWLODWO UH«µ -HJKDULPLGOHUWLGHQXIRUVW\UUHWWURSnDWRJVnGHQQHERJGHUPHGVLQEUXJDIPHJHW IRUVNHOOLJDUWHGHNLOGHUJ UDWGHUYLOY UHµQ\WµVWRIWLODOOHGHU QVNHUDWWLOEULQJHQRJOH VMRYHWLPHUYHGRJRPNULQJVNDNEU WWHW'HWEXUGHGHXGYDOJWHHNVHPSOHULIRUPDI SDUWLHUSDUWLIUDJPHQWHURJVNDNRSJDYHUHOOHUVOXWVSLOVVWXGLHUNXQQHV UJHIRU (QGHOLJVNDOGHUO\GHHQVWRU7$.WLODOOHGHUWRJJRGWLPRG6.$.(56-297'HW YDUPHGH (QGYLGHUHVNDOPLQNROOHJD8OOD3ULSKDYHHQVWRU7$.IRUWURGVWUDYOKHGSnDOOHIURQWHU DOOLJHYHODWKDYHKDIWWLGWLOEnGHDWO VHNRUUHNWXUSnERJHQVDPWI OJHPLQHLNNHYLGHUH SU FLVHVNLWVHUWLONUHHULQJDIIRUVLGHQ (QGHOLJKDU6 UHQ+DDKURJVnGHQQHJDQJVNXEEHWSnRJO EHQGHNRPPHWPHGJRGH LGpHUXQGHUYHMV2JRJVnKDQKDUWURGVWUDYOKHGSnDOOHOHGHURJNDQWHUEnGHNXQQHWILQGH WLGWLODWO VHNRUUHNWXUSnERJHQVDPWY UHXXQGY UOLJQnUGHWHUNRPPHWWLO FRPSXWHUP VVLJDVVLVWDQFH7$. 7

9 (QGHOLJYLOMHJVOXWWHDIPHGDWPLQGHRPDWHQKYHUIRUPIRUIHHGEDFNHOOHUSnYLVQLQJDI IHMOQDWXUOLJYLVYLOY UHYHONRPPHQ3nIRUKnQGWDN *2')251 -(/6( +HQULN0RUWHQVHQ )UHGHULNVEHUJDSULO 8

10 6NDNVSLOOHUQHVDJGH«$OPLUD6NULSFKHQNRSnVS UJVPnOHWRPKYDGKXQWURUDWKXQODYHURPnUµ-HJ KnEHUDWMHJOLJHKDUYXQGHWYHUGHQVPHVWHUVNDEHWLSRNHURJDWMHJVWDGLJY NVSLOOHUVNDN IRUVMRYµ (XURSH(FKHFV$SULO 9LNWRU.RUFKQRLµ'DMHJYDUEDUQKDYGHMHJWUHOLGHQVNDEHU-HJYLOOHJHUQHVSLOOH NODYHUPHQYLKDYGHLNNHUnGWLODWN EHHW-HJNXQQHRJVnJRGWW QNHPLJDWY UH EOHYHWVNXHVSLOOHUPHQPLQXGWDOHYDULNNHNODUQRN'HUIRUVORJMHJPLJSnVNDNNHQµ VZLVVLQIRRUJ %HQW/DUVHQRP9LNWRU.RUFKQRLµ(JHQWOLJGU PWHKDQRPDWEOLYHVNXHVSLOOHUPHQ GHWYDUXPXOLJWSnJUXQGDIHQWDOHYDQVNHOLJKHG6nYLGWMHJKDUIRUVWnHWYDUGHWRUGHW µqlwmdµkdqlnnhnxqqhxgwdoh'hwehw\ghuuhplvµ (NVWUD%ODGHWMXQL 6XVDQ/DOLF %RJGDQ/DOLFLHWGREEHOWLQWHUYLHZSnVS UJVPnOHWRPKYDGGHUKDU Y UHWGHUHVPHVWSLQOLJHRSOHYHOVHYHGVNDNEU WWHW6XVDQµ-HJWLOE GHQJDQJPLQ PRGVWDQGHUUHPLVRJSU YHGHVnHIWHUWLPLQXWWHUDWWU NNHWLOEXGGHWWLOEDJHPHQVKDQ VWDGLJW QNWH$OWVDPPHQIRU MQHQHDIGHQI\UGHUEHVWHPWHKYLONHXQJHVSLOOHUHGHU VNXOOHVSLOOHLXGODQGHWµ%RJGDQµ'HWYDULYHGMXQLRUPHVWHUVNDEHWL=DJUHEKYRU MHJWRJHWWU NWLOEDJHµ0HGDQGUHRUGHW JWHSDUGHUYLUNHOLJIRUWMHQHUKLQDQGHQ.LQJSLQQUVSULQJ $OH[DQGHU0RUR]HYLFKµ6NDNHUVSRUWHQNDPSIRUUHVXOWDWHURJHQNDPSIRU SU PLHU-HJV\QHVDWGLVNXVVLRQHQRPµVNDNHUHQYLGHQVNDEHOOHUVNDNHUNXQVWµHU IXOGVW QGLJPDOSODFHUHW)RUPnOHWPHGPRGHUQHVNDNHUVOHWRJUHWDWRSQnHW QVNHW UHVXOWDWµ 0RVFRZ1HZVMDQXDU 9

11 -XGLW3ROJDUµ8DQVHWKYDGGHUVNHUPHGPLQJUDYLGLWHWYLOGHQVLNNHUWY UH O QJHUHHQGQLPnQHGHU-RIRUKYLVPDQVNDOWURSUHVVHQVnKDUMHJDOOHUHGHY UHW JUDYLGLPnQHGHUµ 1HZLQ&KHVV %HQW/DUVHQRP*DUU\.DVSDURYHIWHUDWGHQQHKDYGHWDEWWLO'HHS%OXHLµ-HJ VHUWRPXOLJHIRUWV WWHOVHUIRU.DVSDURY(QWHQEOLYHUKDQVNLQJUHQGHVN UVRP )LVFKHUHOOHURJVnVNMXOHUKDQVLJLHWHNVRWLVNODQG²KDQKDUVDQGV\QOLJYLVSHQJHQRNµ %HUOLQJVNH7LGHQGHMXOL -RVp5DRXO&DSDEODQFDGHUDOWVnLNNHQnHGHDWRSOHYHYRUWLGVµ)ULW]JHQHUDWLRQµ µ6ndne JHUEXUGHEUXJHVSnVDPPHPnGHVRPYLEUXJHUEULOOHUQHPOLJPHGKHQEOLNSn DWIRUEHGUHV\QHW1XYLUNHUGHWVRPRPDWQRJOHVSLOOHUHEUXJHUGHPKHOWRJDOGHOHV VRPHQHUVWDWQLQJIRUV\QHWµ,UYLQJ&KHUQHYµ7KH%ULJKW6LGHRI&KHVVµ +DQV- UJHQ/DVVHQµ(WRUGWU QJHUVLJSnHWPHJHWXK IOLJWRUGPHQODGRVInGHW XGDIYHUGHQULQJYUDJ.DUSRYHUEOHYHWIHGYLUNHURSSXVWHWRJXVXQG.DORULHUQH VLGGHULNDJHUSnNLQGHUQH'HWHULNNHS QW'HQPDQGNDQLNNHY UHLWRSIRUPRJGHW VHVRJVnXQGHUVSLOOHW.DUSRYILQGHUIOHUHJRGHWU NXGYLVHUOLJHIUHPLQLWLDWLYPHQKDQ HUDOWIRUO QJHRPDWEHVOXWWHVLJ0RGO VXVLNNHURJKDQPLPUHUVRPHQNDQLQ'HWHU HQJUXDWVHSnµ :HHNHQGDYLVHQGHFHPEHUYHGµEU WNDQWHQµL/\RQ $QDWROLM.DUSRYVRPQ SSHO VWHGHWRYHQVWnHQGHYU YOVYDUHGHGDJHQHIWHULJHQ PHGGHKYLGHEULNNHUPRGHQIRUVYDUVO V*DUU\.DVSDURYSnI OJHQGHYLVµG6I FJ6F/JHGI/HHG6K'G'KJ'H IH[IJ[I6K6D7J6I6I.K/H/G/J6F JHI[HI[H/H6DJ6[FE[F6J6JFG[FHS/[F KGF[G/[G'[G7DF'G7[F.E'I/GRJµ +YDGPn:HHNHQGDYLVHQVO VHUHGRJLNNHKDYHW QNW"" 10

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

EKSAMEN her kommer JEG!

EKSAMEN her kommer JEG! EKSAMEN her kommer JEG! Malene Rossau INDHOLDSFORTEGNELSE: Klik på emne for at gå til den pågældende side. FORORD 8 HVOR LIGGER DINE UDFORDRINGER? 11 det praktiske DAGSPLANEN 19 LÆSEHASTIGHED 20 HVORFOR

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Lidt om, hvad bogen (ikke) er for en bog

Lidt om, hvad bogen (ikke) er for en bog forord Lidt om, hvad bogen (ikke) er for en bog Hvis du har købt den her bog på grund af dens titel, så bliver jeg nødt til at indrømme helt fra starten, at du er blevet snydt. Det er nemlig ikke en troslære.

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke.

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke. Den praktiserende læge 1 Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? Eksempel: bestille tid passer, fordi du normalt skal bestille

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

Mette Bjørn. Lynspeciale. sådan gør du! Frydenlund

Mette Bjørn. Lynspeciale. sådan gør du! Frydenlund Mette Bjørn Lynspeciale sådan gør du! Frydenlund Lynspeciale sådan gør du! 1. udgave, 1. oplag, 2012 Forfatteren og Bogforlaget Frydenlund ISBN 978-87-7118-066-4 Forlagsredaktion: Vibe Skytte Korrektur:

Læs mere

Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage

Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage 2 Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage Tilbage i topform på jobbet og i privaten Kirsti Hauge Weightless Ink 3 Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage Af Kirsti Hauge 1. udgave,

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Det koster ingenting at være venlig!

Det koster ingenting at være venlig! Kundeservice Ifølge den nationale encyklopædi betyder service: dels tiltag eller aktivitet som udføres i den hensigt at betjene kunder, dels kontrol og vedligeholdelse af fx maskiner. Som servicegartner

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD 2012 Mohammad Dadkhah Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er kun tilladt

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere